Referat
Kommunalbestyrelsen
12-12-2013 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen. Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kommunalbestyrelsen og stedfortrædere
  åbent 3 Valg af borgmester
  åbent 4 Valg af viceborgmester
  åbent 5 Anmeldelse af valggrupper i henhold til styrelseslovens § 24 stk. 3
  åbent 6 Økonomi- og Planudvalget
  åbent 7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  åbent 8 Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 9 Fritids- og Kulturudvalget
  åbent 10 Børne- og Skoleudvalget
  åbent 11 Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 12 Andelsboligforeningen Rosengården, Allinge
  åbent 13 Andelsboligforeningen Ipsens Gård, Aakirkeby
  åbent 14 Aqabaltic, fonden (Bornholms Lakseklækkeri)
  åbent 15 Beboerklagenævn
  åbent 16 Beredskabkommission
  åbent 17 Bevillingsnævn
  åbent 18 Bornholms Akademi, bestyrelsen
  åbent 19 Bornholms Egnsteater, bestyrelsen
  åbent 20 Bornholms Forsyning A/S, bestyrelsen
  åbent 21 Bornholms Middelaldercenter, bestyrelsen
  åbent 22 Bornholms Museumsforening/Bornholms Kunstmuseum/Bornholms Museum, bestyrelsen
  åbent 23 Bornholms Musik- og Billedskole, bestyrelsen
  åbent 24 Bornholms Regionskommunes Lokalråd
  åbent 25 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, bestyrelsen
  åbent 26 Bornpro, Bornholms Produktionsskole, bestyrelsen
  åbent 27 Bright Park Bornholm, bestyrelsen (Møbelfabrikken i Nexø)
  åbent 28 Brugerråd - Naturstyrelsen Bornholm
  åbent 29 Børn og unge-udvalget
  åbent 30 Center for Regional- og Turismeforskning
  åbent 31 Danmarks Biblioteksforening, Region Hovedstaden
  åbent 32 De lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker, bestyrelsen
  åbent 33 Destination Bornholm ApS, bestyrelsen
  åbent 34 Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)
  åbent 35 Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom
  åbent 36 Etarsrådinde Kofoeds Stiftelse i Svaneke, komité
  åbent 37 Euroregion Baltic (ERB), styrelsen
  åbent 38 Famileplejen på Bornholm, bestyrelsen
  åbent 39 Fire Hjørner, Styregruppen
  åbent 40 Folkeoplysningsudvalget
  åbent 41 Fredningsnævn
  åbent 42 Fællesankenævn Bornholm
  åbent 43 Færdselssikkerhedsrådet, lokalt
  åbent 44 Grundlisteudvalget
  åbent 45 Grønbechs Gård, bestyrelsen
  åbent 46 Handicapråd
  åbent 47 Hegnsyn
  åbent 48 Hjemmeværnets Distriktsudvalg
  åbent 49 Huslejenævn
  åbent 50 KL´s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren
  åbent 51 Kommunalpolitisk Topmøde (delegeretmøde)
  åbent 52 Kommunikationscentret, bestyrelsen
  åbent 53 Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm
  åbent 54 Kredsråd vedrørende politiets virksomhed
  åbent 55 Musikhuzet Bornholm, bestyrelsen
  åbent 56 NaturBornholm, bestyrelsen
  åbent 57 Nexø Havn A/S, bestyrelsen
  åbent 58 Overtaksationskommissionen for offentlige veje
  åbent 59 Praktikpladsudvalget vedr. pædagoguddannelsen
  åbent 60 Repræsentantskabert for TV2/Bornholm
  åbent 61 Rønne Havn A/S, bestyrelsen
  åbent 62 Rønne Theater, bestyrelsen
  åbent 63 Rønne Theater, repræsentantskabet
  åbent 64 S/I Rønne Ungdomskollegium, bestyrelsen
  åbent 65 Svanekegården, fondens bestyrelse
  åbent 66 Taksationskommissionen ved. fast ejendom
  åbent 67 Taksationskommissionen ved. offentlige veje
  åbent 68 Valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemninger
  åbent 69 Valgbestyrelse, kommunale valg
  åbent 70 Valgbestyrelse, valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet
  åbent 71 Vækstforum Bornholm
  åbent 72 Ungdomsskolebestyrelsen
  åbent 73 Øresundskomiteen
  åbent 74 Østkraft Holding A/S
  åbent 75 Bemyndigelse til underskrift (tegningsberrettigede)
  åbent 76 Bemyndigelse til påtegning i henhold til planlægningslovens § 42
  åbent 77 Vederlag til viceborgmester
  åbent 78 Mødeplan 2014 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget samt de stående udvalg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kommunalbestyrelsen og stedfortrædere

00.22.02A30-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet klager over det den 19. november 2013 holdte valg for Bornholms Regionskommune for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

I henhold til den af valgbestyrelsen førte valgbog for kommunalvalget den 19. november 2013 er nedennævnte i den anførte rækkefølge valgt til medlemmer af kommunalbestyrelsen

i Bornholms Regionskommune:

 

Winni Grosbøll                                  A

Pedersker Hovedgade 72

Pedersker

 

Steen Colberg Jensen                       V

Rønnevej 22

Olsker

 

Maria Fromseier Kjærgaard                A

Østervoldgade 19

Rønne

 

Bente Helms                                                      A

Muradamsvej 36

Klemensker

 

Andreas Ipsen                                  V

Strandvejen 5

Pedersker

 

Erik Lund Hansen                             A

Ndr. Strandvej 42

Tejn

 

Carl Ilsøe                                         W

Ny Østergade 19

Rønne

 

Morten Riis                                       Ø

Holkavej 6

Gudhjem

 

Kirsten Wendell                                A

Sigynsvej 24

Rønne

 

Carsten Scheibye                              V

Havnebakken 26

Tejn

 

Torben Rønne-Larsen                        O

Lillegade 14

Rønne

 

Margrethe Kjellberg                          A

Frydenlundsvej 3 C

Rønne

 

Lotte Helms                                     V

Blommehaven 2

Rønne

 

Steen Frandsen                                A

Nellikegade 5

Rønne

 

Henry Schou Madsen                        A

Smallesund 112

Rønne

 

Kirstine van Sabben                          C

Krummeledvej 6

Klemensker

 

Søren Schow                                    V

Aarsdalevej 4

Ibsker

 

Bo Haxthausen                                 Ø

Dyndegårdsvej 4

Klemensker

 

Jesper Lindstrøm Larsen                   A

Aabyvej 4

Nyker

 

Jonna Nielsen                                   A

Pistolstræde 6

Rønne

 

Bjarne Hartung Kirkegaard                K

Pilebroen 11

Allinge

 

Bente Johansen                                B

Bialitevejen 3

Aarsballe

 

Per Ole Petersen                               A

Engløkken 9

Nexø

 

Linda Kofoed Persson                        O

Vestermarievej 6

Vestermarie

 

Lykke Jensen                                   A

Pilebrovej 7

Nexø

 

Thomas Bay Jensen                          V

Myregade 1

Rønne

 

René Danielsson                               C

Almegade 2 A

Rønne

 

 

 

Følgende er stedfortrædere:

 

Liste A – Socialdemokratiet

1.    Bjarne Westerdahl

2.    Jacob Lund

3.    Ebbe Frank

4.    Jens O. Pedersen

5.    Preben Nørregaard Pedersen

6.    René Nordin Bloch

7.    Henning A. Jensen

8.    Grete Brandi

 

Liste B – Radikale Venstre

1.    Kristian Kirk Mailand

2.    Matilde Lissau

3.    Willy Frendrup

4.    Jan Høybye

5.    Per Eklund

6.    Tage Bonde Hansen

7.    Gabriela Jantzen

 

Liste C – Det Konservative Folkeparti

1.    Ianto Gerdes

2.    Peter Kaas-Claesson

 

Liste K – Kristendemokraterne

1.    Martin Pihl Sode

2.    Harvig Mumm

3.    Anne Margrethe Roesen

4.    Søren Alexandersen

 

Liste O – Dansk Folkeparti

1.    Jess Christian Persson

2.    Simon Hampe Sørensen

 

Liste V – Venstre, Danmarks Liberale Parti

1.    Brian Kofoed

2.    Betina Haagensen

3.    Else Merete Knoop

4.    Ole Dreyer

5.    Niels Plum

6.    Kim Kettner

7.    Niels Frost Jensen

8.    Anker Munch

9.    Mette Sode Hansen

10. Niels Garde

 

Liste Ø – Enhedslisten – De Rød-Grønne

1.    Peter Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af borgmester

00.22.02A30-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

3

 

Indstilling og beslutning

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Valgt blev Winni Grosbøll.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 6, stk. 2 vælger kommunalbestyrelsen sin formand (borgmester) blandt sine medlemmer efter samme lovs § 24, stk. 1.

 

§ 24, stk. 1 har følgende ordlyd:

 

”Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal fra de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant valg ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer eller, hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.”

 

Der er ikke fastsat regler for formen for lodtrækning. Indsigelse mod formen for lodtrækning skal fremsættes inden lodtrækningen.

 

Valget kan ikke foretages ved hemmelig afstemning. Både de øvrige medlemmer og offentligheden har en interesse i at kende det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems stemmeafgivning.

 

Hvis afstemningen foretages skriftligt, skal det kunne konstateres, hvorledes det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem har stemt. Fortrykte stemmesedler udleveres af mødelederen.

 

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Valget ledes af Carl Ilsøe, der har indkaldt til det konstituerende møde som ældst i anciennitet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af viceborgmester

00.22.04A30-0009

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Valgt blev Steen Colberg Jensen.

Sagsfremstilling

Valget ledes af den nyvalgte formand (borgmester) eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget.

 

Valget til næstformand (viceborgmester) foregår efter samme regler, som valg af formand (borgmester), jf. lov om kommunernes styrelse § 6, stk. 4

 

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anmeldelse af valggrupper i henhold til styrelseslovens § 24 stk. 3

00.22.02A30-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

5

 

Indstilling og beslutning

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013

Der er anmeldt følgende valggrupper:


Valggruppe AV (Socialdemokratiet og Venstre, Danmarks Liberale Parti)


Valggruppe BCKOWØ (Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Bornholmerlisten, Enhedslisten – De Rød-Grønne) 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens medlemmer skal til brug for valg af medlemmer til udvalg m.m. efter ovennævnte bestemmelse anmelde til borgmesteren i hvilke valggrupper de deler sig, jf. styrelseslovens § 24, stk. 3.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Forholdstalsvalg i forhold til denne lov foretages på grundlag af d’Hondts metode efter følgende regler:

 

Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Ved valg til Økonomiudvalg, stående udvalg (og Hovedstadens Udviklingsråd) skal dog foretages samme gruppeanmeldelse. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge i hvilken, de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele formanden hvilke personer, der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.“

 

Ved valg til Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg skal foretages samme gruppeanmeldelse.

 

Ved øvrige valg skal der i princippet foretages en gruppeanmeldelse for hvert valg.

 

Anmeldelse af grupper skal ske forud for det pågældende valg og ikke nødvendigvis forud for det pågældende møde.

 

Omfordeling af udvalgspladser i stående udvalg

I henhold til ovenstående skal der foretages forholdstalsvalg til hvert udvalg m.v. for sig.

 

For så vidt angår de stående udvalg gælder der en modifikation, jf. den kommunale styrelseslovs § 27, stk. 1.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

 

“Har en gruppe ikke ved forholdstalsvalg i henhold til § 24 fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises den mere end én plads i hvert udvalg.”

 

Mister en gruppe ved anvendelse af omfordelingsreglen flertallet i en gruppe, gælder der efter førnævnte lovs § 27, stk. 3, en suppleringsregel.

 

Bestemmelsen i § 27, stk. 3, har følgende ordlyd:

 

“Såfremt en gruppe ved anvendelse af den i stk. 1, angivne fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege så stort et antal medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertallet i dette.”

 

Der skal ikke ske ændring i Styrelsesvedtægten som følge af suppleringsreglens anvendelse.

 

Omfordelingen af udvalgspladser er ikke obligatorisk, men foretages kun, såfremt den forfordelte gruppe fremsætter krav herom.

 

Retten til at kræve omfordeling skal gøres gældende på det konstituerende møde.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Økonomi- og Planudvalget

00.22.04A30-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

6

 

Indstilling og beslutning

Valgruppe AV indstiller

Henry Schou Madsen, Maria Fromseier Kjærgaard, Steen Colberg Jensen, Andreas Ipsen.

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Carl Ilsøe, Kirstine van Sabben

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013

Indstillingerne godkendt.

Sagsfremstilling

Valg af 6 medlemmer til Økonomi- og Planudvalget.

 

Borgmesteren er født medlem af og formand for udvalget.

 

Udvalget består af 7 medlemmer.

 

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalget.

 

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.22.04A30-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

7

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Maria Fromseier Kjærgaard, Jonna Nielsen, Per Ole Petersen, Steen Colberg Jensen, Lotte Helms

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Bjarne Hartung Kirkegaard, Bente Johansen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013

Indstillingerne godkendt.

Sagsfremstilling

Valg af 7 medlemmer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Udvalget består af 7 medlemmer.

 

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalget.

 

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Udvalget konstituerer sig på det første møde i januar 2014.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Teknik- og Miljøudvalget

00.22.04A30-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

8

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Steen Frandsen, Jesper Lindstrøm Larsen, Carsten Scheibye

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Torben Rønne-Larsen, Bo Haxthausen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013

Indstillingerne godkendt.

Sagsfremstilling

Valg af 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Udvalget består af 5 medlemmer.

 

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalget.

 

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Udvalget konstituerer sig på det første møde i januar 2014.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Fritids- og Kulturudvalget

00.22.04A30-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

9

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Erik Lund Hansen, Lykke Jensen, Søren Schow

Valggruppe BCKOWØ indstiller

René Danielsson, Carl Ilsøe

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

Valg af 5 medlemmer til Fritids- og Kulturudvalget.

 

Udvalget består af 5 medlemmer.

 

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalget.

 

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Udvalget konstituerer sig på det første møde i januar 2014.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Børne- og Skoleudvalget

00.22.04A30-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

10

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Margrethe Kjellberg, Lykke Jensen, Thomas Bay Jensen

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Bente Johansen, Morten Riis

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

Valg af 5 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.

 

Udvalget består af 5 medlemmer.

 

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalget.

 

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Udvalget konstituerer sig på det første møde i januar 2014.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Social- og Sundhedsudvalget

00.22.04A30-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

11

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Bente Helms, Kirsten Wendell, Andreas Ipsen

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Linda Kofoed Persson, Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Valg af 5 medlemmer til Social-Sundhedsudvalget.

 

Udvalget består af 5 medlemmer.

 

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalget.

 

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Udvalget konstituerer sig på det første møde i januar 2014.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Andelsboligforeningen Rosengården, Allinge

03.02.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

12

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at boligadministrator Gitte Kielgast, Teknik & Miljø repræsenterer kommunen i Andelsboligforeningen Rosengården, Allinge

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2o13:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 embedsmand til at repræsentere regionskommunen som andelshaver på generalforsamlingen i Andelsboligforeningen.

 

Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer samt 1 eller 2 suppleanter, der udpeges af generalforsamlingen.

 

Bornholms Regionskommune er andelshaver for 1 bolig, Rosengade 21.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Hvis den udpegede embedsmand fratræder sin stilling, udpeges ny repræsentant administrativt.

 

Den udpegede er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for 2 år fra førstkommende generalforsamling efter kommunalvalget.

 

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosengården

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Andelsboligforeningen Ipsens Gård, Aakirkeby

03.02.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at boligadministrator Gitte Kielgast, Teknik & Miljø repræsenterer kommunen i Andelsboligforeningen Ipsens Gård, Aakirkeby

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 embedsmand til at repræsentere regionskommunen som andelshaver på generalforsamlingen i Andelsboligforeningen.

 

 

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og 1-2 suppleanter, der udpeges på generalforsamlingen.

 

Hver andel giver én stemme. Bornholms Regionskommune er andelshaver for 3 boliger.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Hvis den udpegede embedsmand fratræder sin stilling, udpeges ny repræsentant administrativt.

 

Den udpegede er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for 2 år fra førstkommende generalforsamling efter kommunalvalget.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Andelsboligforeningen Ipsens Gård

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Aquabaltic, fonden (Bornholms Lakseklækkeri )

24.04.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

14

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Søren Schow

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Jess Christian Persson

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der udpeges 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der består af følgende:

2 medlemmer udpeget af Bornholms Regionskommune

1 medlem af Business Center Bornholm (Bornholms Erhvervsråd)

1 medlem fra fiskeindustrierne på Bornholm

1 medlem fra fiskernes organisation på Bornholm

 

Fondens formål er at drive klækkerivirksomhed med produktion af yngel til udsætning i Østersøen til gavn for fiskerierhvervet og turismen.

 

Medlemmerne udpeges for 2 år (1. januar 2014 – 31. december 2015), hvorefter der skal ske ny- eller genudpegning for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2017).

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Fonden Aquabaltic, Bornholms Lakseklækkeri.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Beboerklagenævn

03.12.20A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

15

 

Indstilling og beslutning

Lejerbo og Bo42 indstiller

  1. Som medlem Ebbe Frank, Kamilleløkken 3, Rønne og som suppleant Jytte Dam, Paradisvej 1 A, Nexø

Lejernes LO indstiller

  1. Som medlem Knud Erik Olsen, Storegade 37 B, Hasle og som suppleant Jacob Lindberg, Tinggården 55, Herfølge

 

Økonomidirektøren indstiller

a)   at socialrådgiver Kristel Egevælde, Psykiatri og Handicap udpeges som socialt sagkyndigt medlem og socialrådgiver Pernille Loumann, Psykiatri og Handicap udpeges som suppleant

b)   at cand.jur. Per Raunslund Olsen, Teknik & Miljø indstilles til beskikkelse som formand for Beboerklagenævnet. Som suppleant indstilles cand.jur. Leise Døllner, leder af afdeling Bornholm, Statsforvaltning Hovedstaden.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Beboerklagenævnet efter indstilling fra henholdsvis Lejernes LO og Boligorganisationerne på Bornholm. De 2 medlemmer og 2 suppleanter skal være sagkyndige i boligforhold.

 

Udpegning af 1 person, som tiltræder nævnet i sager om tvister efter kapitel 13 om lejers brug af det lejede. Personen skal være sagkyndig med hensyn til sociale forhold og har ikke stemmeret i nævnet.

 

Udpegning af 1 person som suppleant for den socialt sagkyndige.

 

Indstilling til Statsforvaltningen af 1 medlem som formand. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen. Det indstillede medlem skal have bestået juridisk embedseksamen.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til nævnet.

 

Hvis de udpegede embedsmænd fratræder deres stilling udpeges nye repræsentanter administrativt.

 

Udpegningen sker for indtil 4 år. Et medlem kan dog vælge at udtræde af nævnet efter at være fyldt 67 år.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om leje af almene boliger, §§ 96-98

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Beredskabskommission

14.00.03A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

16

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Steen Frandsen, Carsten Scheibye

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Willy Frendrup

Økonomidirektøren indstiller

1.    kredsleder Mads Emil Pedersen fra de frivillige

2.    Keld Andersen fra de deltidsansatte brandmænd, brandstationen i Rønne

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udpegning af 3 medlemmer til beredskabskommissionen. Medlemmerne behøver ikke være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Beredskabskommissionen består af 5 medlemmer, hvoraf politidirektøren er født medlem og borgmesteren er formand. De øvrige 3 medlemmer behøver ikke være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Der skal også udpeges 2 observatører.

 

De udpegede medlemmer er pligtige at modtage valg til kommissionen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Beredskabsloven § 9

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Bevillingsnævn

22.01.10A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

17

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Maria Fromseier Kjærgaard, Andreas Ipsen

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Kirstine van Sabben

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udpegning af 3 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Bevillingsnævnet består af i alt 7 medlemmer, hvoraf

Politidirektøren er født medlem

borgmesteren er formand

3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen

1 medlem udpeges af HORESTA

1 medlem udpeges af RBF

 

Fra HORESTA er udpeget direktør Benny Schou, Hotel Balka Strand, Boulevarden 9 A, Nexø

 

Fra Fagligt Fælles Forbund, 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration er udpeget faglig sekretær Jonna Nielsen, Sandemandsvej 21, Rønne

 

De udpegede medlemmer er pligtige at modtage valg til nævnet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. § 10

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Bornholms Akademi, bestyrelsen

54.30.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

18

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Lotte Helms

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Jan Høybye

Kommunaldirektøren indstiller

at Karen-Margrethe Hansen Bager, Regional Udvikling udpeges som observatør

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Bornholms Akademi. Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af følgende 9 medlemmer:

2 medlemmer udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse

1 medlem udpeget af Det Lokale Beskæftigelsesråd

2 medlemmer udpeget i fællesskab og blandt ledelsen af de bornholmske uddannelsesinstitutioner og -aktører: Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, VUC Bornholm og Pædagogisk Center Bornholm

1 medlem udpeget i fællesskab og blandt ledelsen af de uddannelsesinstitutioner, der udbyder udlagt uddannelse på Bornholm

1 medlem fra Center for Regional- og Turismeforskning

1 observatør uden stemmeret fra Glas- og Keramikskolen Bornholm

1 observatør fra BRK, Regional Udvikling

 

De udpegede medlemmer er ikke pligtige at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

 

Akademiets formål er at understøtte en regional uddannelses- og forskningsindsats i overensstemmelse med de regionale behov og i samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Bornholms Akademi

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Bornholms Egnsteater, bestyrelsen

20.01.02A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

19

 

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Bente Helms

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen.

Medlemmer behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer;

1 medlem udpeget af Bornholms Regionskommune

1 medlem udpeget agf Rønne Theaters bestyrelse

1 medlem udpeget af Teaterforeningen Bornholms bestyrelse

1 medlem udpeget af Bornholms Dramaskolens bestyrelse

3 repræsentanter for Bornholms kultur og erhvervsliv, udpeget af Bornholms Regionskommune

 

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg er muligt.

 

De udpegede medlemmer er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2015.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Den Selvejende Institution Bornholms Egnsteater

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Bornholms Forsyning A/S, bestyrelsen

13.00.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

20

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Per Ole Petersen, Bjarne Westerdahl, Lotte Helms

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Linda Kofoed Persson, Morten Riis

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

5 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne behøves ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Selskabet består af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsesformand og næstformand vælges særskilt af generalforsamlingen.

 

Udpegningen gælder 1 år fra førstkommende generalforsamling efter kommunalvalget og derefter skal der ske ny- eller genudpegning hvert år i januar inden for den gældende valgperiode.

 

Bornholms Forsyning A/S er et selskab, der varetager de kommunale driftsopgaver inden for vand, varme og spildevand i Bornholms Regionskommune.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Bornholms Forsyning

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Bornholms Middelaldercenter, bestyrelsen

19.00.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

21

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Lykke Jensen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen.

Medlemmet behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen

 

Fonden Bornholms Middelaldercenter ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer og består af følgende:

1 medlem udpeges af Destination Bornholm

1 medlem udpeges af Støtteforeningen Middelaldercenterets Vennekreds

1 medlem udpeges af Bornholms Regionskommune

1 medlem udpeges af Business Center Bornholm (Bornholms Erhvervsråd)

1 medlem udpeges af Center for Regional- og Turismeforskning

1 medlem udpeges af Pædagogisk Center, Bornholm

 

Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, dog således at genudpegning kan finde sted.

 

De udpegede er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Fonden Bornholms Middelaldercenter

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Bornholms Museumsforening/Bornholms Kunstmuseum/Bornholms Museum, bestyrelsen

19.03.22A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

22

 

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Søren Schow

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Kirstine van Sabben

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

2 medlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Bestyrelsen er den samme for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum.

 

Bestyrelsen består af 11 medlemmer og udpeges således:

2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune af og blandt sine medlemmer.

7 medlemmer vælges af den ordinære generalforsamling, dog således at mindst 5 medlemmer har bopæl på Bornholm eller Ertholmene.

1 medlem vælges af det faste personale på Bornholms Museum

1 medlem vælges af det faste personale på Bornholms Kunstmuseum

 

De udpegede medlemmer er ikke pligtige til at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Bornholms Museumsforening, Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Bornholms Musik- og Billedskole, bestyrelsen

20.07.25A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

23

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Lykke Jensen som medlem og Erik Lund Hansen som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1 medlem og 1 suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen.

De udpegede behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, udpeget således:

1 medlem udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse

1 medlem af Danmarks Skolelederforening, Bornholms Regionskommune

3 medlemmer af og blandt musikskolens forældrekreds

2 medlemmer af og blandt musikskolens elever, heraf en over og en under 18 år

1 lærerrepræsentant fra musikskolen

Afdelingslederen fra billedskolen

1 medlemmer af og blandt kontaktudvalget for billedskolen, hvoraf den ene er formanden

1 medlem af og blandt Bornholms Musikudvalgs medlemmer

 

Bornholms Musik- og Billedskole består af en musikskoleafdeling og en billedskoleafdeling.

 

Der udpeges en suppleant for hvert medlem.

 

De udpegede medlemme er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Musiklovens §§ 3a-3b

Vedtægter for Bornholms Musik- og Billedskole

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Bornholms Regionskommunes Lokalråd

00.01.10A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

24

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Erik Lund Hansen

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Bo Haxthausen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

2 medlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Lokalrådet er nedsat i henhold til beslutning i kommunalbestyrelsen den 15. december 2011.

 

Lokalrådet består af:

2 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer

4 medlemmer der repræsenterer lokalområderne

 

Repræsentanterne fra lokalområderne udpeges af kommunalbestyrelsen efter offentligt opslag, hvor alle kan søge om optagelse i rådet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Formålet med lokalrådet er fordeling af en pulje penge. Puljen er tænkt som en innovationspulje, der kan være med til at iværksætte nye initiativer i et lokale område, som en gruppe borgere vurderer kan være til gavn og glæde for borgerne i området.

F.eks. initiativer som inkluderer bredt i lokalsamfundet og bidrager til at skabe fællesskab og rummelighed og har fokus på øget trivsel.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, bestyrelsen

54.30.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

25

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Bente Helms

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen.

 

Medlemmet behøver ikke været medlem af kommunalbestyrelsen, men skal være udpeget i sin personlige egenskab og skal have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der udpeges således:

1 medlem, der repræsenterer Bornholms Regionskommune, udpeget af kommunalbestyrelsen

1 medlem, der repræsenterer Region Hovedstaden, udpeget Regionsrådet

2 medlemmer der repræsenterer praktik- og aftageområderne på Bornholm, udpeget af henholdsvis ledelsen ved Bornholms Hospital og områdechefen, Social- og Sundhedssekretariatet, Bornholms Regionskommune

1 medlem, der repræsenterer Fag Og Arbejde, Bornholm, udpeget af organisationen

1 medlem, der repræsenterer Dansk Sygeplejeråd, Region Hovedstaden, udpeget af organisationen

1 medlem med særlige ressourcer i forhold til selveje, økonomi, uddannelse og arbejdsmarkedsforhold, udpeget ved selvsupplering

2 medlemmer, der vælges af og blandt hhv. eleverne og de studerende ved institutionen

2 medlemmer, der vælges af og blandt institutionens medarbejdere

 

Udpegningen gælder for perioden fra 1. maj 2014 – 30. april 2018.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Bornpro, Bornholms Produktionsskole, bestyrelsen

18.17.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

26

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at områdechef Allan Westh fortsætter i bestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen.

 

Pt. er det områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, der er udpeget. Sammenlægningsudvalget vedtog i 2002, at kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen skal være en embedsmand pga. økonomien i forhold til arbejdsmarkedsvirksomheden (nuværende Jobcenter Bornholm).

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

1 medlem udpeges af Bornholms Regionskommune

2 medlemmer udpeges af LO-Bornholm

2 medlemmer udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening

1 medlem udpeges af Campus Bornholm

1 medlem er valgt blandt medarbejderne på produktionsskolen

 

Det udpegede medlem er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2013 – 31. december 2017.

 

Skolen er en selvejende institution, der i sit virker er uafhængig.

Skolens formål er at drive produktionsskolevirksomhed i henhold til lov om produktionsskoler, at tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion, og som skal styrke de unges personlige udvikling og forbedre deres muligheder i  uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

 

 

Lovgrundlag

Vedtægt for Bornpro, Bornholms Produktionsskole.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Bright Park Bornholm, bestyrelsen

       (Møbelfabrikken i   Nexø)

24.10.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

27

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Thomas Bay Jensen

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Bente Johansen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

2 medlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der er sammensat således:

2 medlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer

1 medlem udpeges af og blandt Business Center Bornholms (Bornholms Erhvervsråd) bestyrelse

1-2 medlemmer udpeges af og blandt lejere/brugere i Møbelfabrikken.

Fondsbestyrelsen udpeger herudover 1-5 medlemmer med særlig indsigt i erhvervsforhold og interesse for Møbelfabrikken.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Møbelfabrikken i Nexø.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Brugerråd – Naturstyrelsen Bornholm

01.05.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

28

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at afdelingschef Louise Lyng Bojesen og skovfoged Ole Holm Pedersen fra Teknik og Miljø udpeges.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

2 embedsmænd udpeges fra Teknik & Miljø.

 

Hvis de udpegede embedsmænd fratræder deres stillinger, udpeges nye repræsentanter administrativt.

 

Miljø- og Energiministeren har besluttet, at der oprettes brugerrådet på alle Naturstyrelsens lokalenheder. Skovrideren er rådets formand og distriktet fungerer som sekretariat.

 

På Naturstyrelsen Bornholm er der nedsat ét brugerråd med 12 medlemmer. Der holdes 1-2 møder årligt.

Medlemmerne er udpeget af den organisation, som de repræsenterer. Valgperioden er max. 4 år. Genudpegning er mulig.

Brugerrådet er rådgivende overfor Naturstyrelsen Bornholm i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Skovrideren på Naturstyrelsen Bornholm er formand for rådet.

 

 

Lovgrundlag

Miljø- og Energiministerens beslutning fra 1995.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Børn og unge-udvalget

00.22.04A30-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

29

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Kirsten Wendell som medlem og Henry Schou Madsen som suppleant.

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Bjarne Hartung Kirkegaard som medlem med Bente Johansen som suppleant.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

2 medlemmer og 2 stedfortrædere udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et Børn og Unge-udvalg, der træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge.

 

Udvalget består af 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen

2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode.

 

Der udpeges også en stedfortræder for hvert medlem.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til udvalget.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§18-21

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), bestyrelsen

24.10.06A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

30

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Jonna Nielsen

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Kirstine van Sabben

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

2 medlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Center For Regional- og Turismeforskning (CRT).

 

3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra CRT og 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Vækstforum Bornholm.

 

Medlemmet, der indstilles af Vækstforum Bornholm, udpeges først efter 1. april 2014.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges således:

6 medlemmer udpeges af Bornholms Regionskommune, heraf 1 medlem efter indstilling fra Bornholms Vækstforum og 3 medlemmer på baggrund af deres faglige kompetencer og forskningsmæssige relevans for centrets virksomhed.

1 repræsentant udpeges af centrets medarbejdere.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. december 2009, at der udpeges 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra CRT og 1 medlem udpeges efter indstilling fra Vækstforum Bornholm.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning(CRT).

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Danmarks Biblioteksforening, Region Hovedstaden

21.00.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

31

 

Indstilling og beslutning

Valggruppen AV indstiller

Søren Schow

Valgruppen BCKOWØ indstiller

Carl Ilsøe

Kommunaldirektøren indstiller

at virksomhedsleder Jon Madsen udpeges.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:
Indstillingerne godkendt.

 

 

 

Sagsfremstilling

2 medlemmer udpeges af og blandt Fritids- og Kulturudvalgets medlemmer og 1 embedsmand udpeges til at deltage i biblioteksforeningens ordinære generalforsamling.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  De lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker, bestyrelsen

03.10.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

32

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Carsten Scheibye som medlem og Andreas Ipsen som suppleant

Økonomidirektøren indstiller:

  1. som medlem virksomhedsleder Birgit Mortensen, suppleant specialist Kirsten Jacobsen, begge Borger & Sundhed,
  2. som medlem driftsleder Steen Pedersen, suppleant virksomhedsleder Ann Juul Nielsen, begge BRK Ejendomsservice

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

1 medlem og 1 suppleant udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

1 medlem og 1 suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen som repræsentant for Borger og Sundhed.

 

1 medlem og 1 suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen som repræsentant for BRK Ejendomsservice.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

2 medlemmer vælges af og blandt beboerne

3 medlemmer udpeges af regionskommunen, heraf én repræsentant fra virksomheden Visitation Ældre. (Visitation Ældre har skiftet navn til Borger og Sundhed).

 

Der vælges en suppleant for hvert medlem.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Den selvejende Institution De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Destination Bornholm ApS, bestyrelsen

24.05.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

33

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Lotte Helms

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Destination Bornholm ApS, bestyrelsen.

Den udpegede behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Destination Bornholm ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf det ene medlem vælges af generalforsamlingen, medens de øvrige medlemmer udpeges således:

3 medlemmer af Bornholms Turistudvalg

1 medlem af færgetrafikselskabet

1 medlem af Bornholms Regionskommune

1 medlem af BCB.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Selskabets formål er gennem markedsføring af Bornholm som turistdestination, gennem produktudvikling inden for turismeerhvervet at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse på Bornholm under hensyntagen til bæredygtighed og kvalitet.

 

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Destination Bornholm ApS.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

15.00.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

34

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a.    at borgmesteren er formand for det Lokale Beskæftigelsesråd

b.    at Steen Colberg Jensen er suppleant for formanden

c.    at formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er observatør i det Lokale Beskæftigelsesråd.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og suppleant for Det Lokale Beskæftigelsesråd.

 

Borgmesteren er født formand. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet.

 

Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren eller næstformanden i det stående udvalg.

 

Det Lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:

Op til 3 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening

Op til 3 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark

1 medlem efter indstilling fra FTF

1 medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation

Op til 2 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

1 medlem efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger

1 medlem efter indstilling fra det lokale integrationsråd

Op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

 

Samtidig udpeger kommunalbestyrelsen på samme måde en suppleant for hvert medlem.

 

Udpegning gælder for 4 år fra 1. juni 2014 – 31. maj 2018, bortset fra formand og næstformand, hvor udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, §§ 44-48

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom

00.22.00A30-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

35

 

Indstilling og beslutning

Valggruppen AV indstiller

Brian Kofoed

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 person til optagelse på liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionen.

 

Ekspropriationskommissionen består af 5 medlemmer.

Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.

 

Ved udpegning af personen skal kommunalbestyrelsen sikre sig, pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Videre opfordres kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

 

Den udpegede person kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

 

Kommunalbestyrelsen bedes sikre, at den udpegede person er villig til at deltage i ekspropriationskommissionens arbejde, og at pågældende er bekendt med ordlyden af ekspropriationslovens § 10 om inhabilitet.

 

Lovgrundlag

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 6, stk. 2.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Etatsrådinde Kofoeds Stiftelse i Svaneke, komité

00.06.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

36

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Kirsten Wendell

Kommunaldirektøren indstiller,

at Michael Hansen Bager udpeges som medlem fra Psykiatri og Handicap.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

1 medlem udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og 1 medlem udpeget fra BRK’ administration/Psykiatri og Handicap.

 

Komiteen består af:

Sognepræsten for Sct. Ibs og Svanekes menigheder

1 medlem udpeget for den kommunale valgperiode af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer

1 medlem udpeget af regionskommunens administration/Psykiatrivirksomhed

1 medlem udpeget af og blandt legatboligernes lejere

1 medlem udpeget af Borgerforeningen i Svaneke og omegn, kaldet ”Fællesforeningen for 3740”.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Hvis medlemmet udpeget fra Psykiatri og Handicap fratræder BRK, udpeges nyt medlem administrativt.

 

Lovgrundlag

Fundats for Etatsrådinde Kofoeds Stiftelse i Svaneke.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 37  Euroregion Baltic (ERB), styrelsen

00.03.10A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

37

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Per Ole Petersen som medlem og Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1 medlem og 1 suppleant udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Euroregion Baltic er et politisk samarbejde baseret på et fælles flerårligt udviklingsprogram mellem Bornholm og regionerne Warmia-Mazury og Pommern i Polen, Klaipeda i Litauen, Blekinge, Kalmar og Södra Småland i Sverige samt Kaliningrad Regionen i Rusland.

 

Samarbejdet er prioriteret inden for områder som virksomhedsudvikling, landdistriktsudvikling, turisme, transport, infrastruktur, arbejdsmarked, ungdom, kultur, miljø og energi.

 

Styrelsen mødes 4-5 gange årligt.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 38  Familieplejen på Bornholm, bestyrelsen

27.33.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

38

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Lykke Jensen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1 repræsentant udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Bornholms Regionskommune kan udpege 1 medlem, der har sæde i bestyrelsen i en 4-årig periode (den kommunale valgperiode),

2 medlemmer vælges blandt plejeforældrene, som vælges med et medlem hvert år og

de øvrige 4 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer er ikke plejeforældre.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for familieplejen på Bornholm.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 39  Fire Hjørner, Styregruppen

00.03.10A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

39

 

Indstilling og beslutning

Valggruppen Av indstiller

Per Ole Petersen

Valggruppen BCKOWØ indstiller

Bente Johansen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

2 medlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Baseret på samarbejdet med Rügen, Swinoujscie og Skåne.

 

Den politiske styregruppe er ansvarlig for samarbejdet. Der deltager 2 repræsentanter fra hver region og styregruppen mødes 3-4 gange årligt.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 40  Folkeoplysningsudvalget

18.15.30A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

40

 

Indstilling og beslutning

Valggruppen AV indstiller

Jesper Lindstrøm Larsen som medlem og Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant

Valggruppen BCKOWØ indstiller

René Danielsson som medlem og Carl Ilsøe som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

2 medlemmer og 2 stedfortrædere udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Den 28. november 2013 behandlede kommunalbestyrelsen et nyt udkast til Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget og besluttede at høre Idrætsråd, Samrådet for Folkeoplysning, Handicaprådet, Ældrerådet, Fritids- og Medborgerhuse, Borgerforeningerne og Ungdomsskolen inden endelig godkendelse.

 

Af udkastet fremgår, at Folkeoplysningsudvalget skal bestå af 11 medlemmer, der udpges således:

 

2 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer.

2 medlemmer vælges efter instilling fra den folkeoplysende voksenundervisning

3 medlemmer vælges efter indstilling fra idrætsforenninger

3 medlemmer vælges for øvrige foreninger, heraf op til 1 medlem for selvorganiserede grupper

1 medlem vælges efter indstilling fra de lokale handicapforeninger.

 

For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget vælges mindst én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

 

Antallet af udpegede medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i udkastet er fortsat er 2 og med 2 stedfortrædere.

 

Folkeoplysningsudvalgets formål og opgave er at understøtte folkeoplysende aktiviteter og foreninger på Bornholm inden for de af kommunalbestyrelsen fastlagte rammer.

 

De udpegede medlemmer er pligtige til at modtage valget til udvalget.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens § 35

Udkast til vedtægt for folkeoplysningsudvalget

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 41  Fredningsnævn

01.05.10A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

41

 

Indstilling og beslutning

Valggruppen AV indstiller

Thomas Bay Jensen som medlem og Betina Haagensen som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1 medlem og 1 suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen.

 

Fredningsnævnet nedsættes af miljøministeren for hver region. Fredningsnævnet består af en formand, der skal være dommer og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

 

Samtidig med udpegning af medlemmer udpeges også en suppleant for hvert medlem.

 

Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

 

De udpegede er pligtige til at modtage valg til nævnet.

 

Udpegningen gælder i 4 år fra det nye fredningsnævn er nedsat i 2014.

 

 

Lovgrundlag

Lov om naturbeskyttelse § 25, stk. 1

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 42  Fællesankenævn Bornholm

25.00.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

42

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Anette Stæhr som medlem og Jacob Lund som suppleant

Kirsten Wendell som medlem og René Nordin Bloch som suppleant

Torben Blem Kofoed som medlem og Lotte Helms som suppleant

Valggruppen BCKOWØ indstiller

Per Eklund som medlem og Søren Alexandersen som suppleant

Ianto Gerdes som medlem og Peter Kaas-Claesson som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

5 medlemmer og 5 personlige suppleanter indstilles af kommunalbestyrelsen til skatteministerens udnævnelse af medlemmer og suppleanter til Fællesankenævn Bornholm.

 

De indstillede behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Bornholm har i indeværende valgperiode været en forsøgsordning med oprettelse af fælles skatte- og vurderingsankenævn på Bornholm. Denne ordning bliver i den kommende periode udvidet til at omfatte 10 fællesankenævn, hvoraf Bornholm er det ene. Bornholm har fået tildelt 5 pladser til Fællesankenævn Bornholm.

 

Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til kommunalbestyrelsen.

 

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmer af skatte- og vurderingsankenævn og fællesankenævn og én person som suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i de kommuner, som skatte-,  vurderings- og fællesankenævnskredsen omfatter.

 

Udpegningerne gælder i 4 år fra 1. juli 2014.

 

De udpegede er pligtig til at modtage valg til fællesankenævnet, da det er et borgerligt ombud.

 

Udpegningen gælder for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2018.

 

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 5, §§ 8-10 og § 15

Bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 43  Færdselssikkerhedsrådet, lokalt

05.13.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

43

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Carsten Scheibye

Økonomidirektøren indstiller:

som medlem, afdelingschef for Veje & Havne Hardy Pedersen, Teknik & Miljø

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

1 medlem udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af Teknik & Miljø.

 

Hvis den udpegede embedsmand fratræder sin stilling, udpeges ny repræsentant administrativt.

 

I henhold til Justitsministeriets målsætning for færdselssikkerhedsarbejdet i Danmark om at der i de enkelte politikredse skal oprettes et lokalt rådgivningsorgan

 

De udpegede er ikke pligtige at modtage valget til rådet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 44  Grundlisteudvalget

30.10.15A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

44

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Verner Landin, Jacob Lund, Betina Haagensen

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Anne Margrethe Roesen, Birgitte Kjøller Pedersen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

5 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen.

 

Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Grundlisteudvalget skal udtage personer til en grundliste, hvoraf præsidenten for vedkommende landsret kan udpege personer til at deltage som nævninge og domsmænd.

Der skal udpeges 1 person for hver fulde antal af 300 indbyggere i regionskommunen, opgjort efter tabel om befolkningen i Danmark, som Danmarks Statistik senest har offentliggjort forud for udtagelsen.

 

Udtagelsen til grundlisten sker i den kommunale valgperiodes 2. år og med virkning fra 1. januar derefter, dvs. at udtagelsen skal ske senest i begyndelsen af marts 2015 og med virkning fra 1. januar 2016. Nuværende grundliste er gældende fra 1. januar 2012 - 1. januar 2016.

 

De udpegede er pligtige til at modtage valget til udvalget.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Retsplejelovens § 72.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 45  Grønbechs Gård, bestyrelsen

20.04.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

45

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Maria Fromseier Kjærgaard

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen.

Medlemmet behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen er på 9 medlemmer og består af følgende:

1 medlem udpeget af Bornholms Kommune efter regionskommunens retningslinjer

1 medlem udpeget af Motorklubben Columbus blandt dennes bestyrelse i ulige år

1 medlem udpeget af Foreningen ACAB blandt dennes bestyrelse i lige år

6 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling, 3 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år

 

Udpegning og valg sker for en periode af 2 år.

 

Det udpegede medlem er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen for det af Bornholms Regionskommune udpegede medlem gælder for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Foreningens formål er bl.a. at fremme et kreativt, aktivt og sammenhængende miljø med udgangspunkt i aktiviteterne i Grønbechs Gård i Hasle og formidle kunst og kunsthåndværk.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Grønbechs Gård

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 46  Handicapråd

27.69.48A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

46

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Bente Helms som medlem og Kirsten Wendell som suppleant

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Bjarne Hartung Kirkegaard som medlem og Bente Johansen som suppleant

Servicedirektøren indstiller

a)   at Natasja S. Mortensen udpeges for voksenhandicapområdet, og at Søren Vaupell Christensen udpeges som suppleant

b)   at Michael Hansen Bager udpeges for øvrige handicappede, og at Henrik Boie Hansen udpeges som suppleant

c)    at Erik Pedersen udpeges for børne- og ungeområdet (handicap), og at Trine Dorow udpeges som suppleant

d)   at bygningskonstruktør Mette Hansen udpeges for Teknik og Miljø området, og at byggetekniker Hjørdis Larsen udpeges som suppleant

e)   at følgende brugerrepræsentanter, indstillet af Danske Handicaporganisationer Bornholm, udpeges: Ole Erling Lærke, samt suppleant Karen Nisbeth, Tomas Schilling Nielsen samt suppleant Karin Jaque, Wanda Brændeholm, samt suppleant Kim Jacobsen, Vibeke Ambrosen samt suppleant Lis Schou

f)    at Morten Rasmussen udpeges som brugerrepræsentant for brugerne af tilbud til voksne handicappede eller deres pårørende, og Jørn Kofoed som suppleant, indstillet af brugerbestyrelser/bruger- og pårørenderåd på området

g)   at Betina Haagensen udpeges som brugerrepræsentant for brugerne af tilbud til børn og unge med handicap, og Lone Pihl som suppleant, indstillet af brugerbestyrelser/skolebestyrelser på området

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

2 medlemmer og 2 personlige suppleanter udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra voksenhandicapområdet

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra øvrige handicappede

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra børne- og ungeområdet (handicap)

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra Teknik og Miljø

 

Bornholms Regionskommunes Handicapråd består af 12 medlemmer. 6 repræsentanter for kommunalbestyrelsen og 6 repræsentanter for brugerne.

 

4 repræsentanter indstilles af Danske Handicaporganisationer på Bornholm.

1 repræsentant vælges blandt og indstilles af forældre til brugere af tilbud til børn og unge med handicap.

1 repræsentant vælges blandt og indstilles af brugerne af tilbud til voksne handicappede eller deres pårørende.

 

Der udpeges personlige suppleanter. Kun personer med bopæl i kommunen kan udpeges til handicaprådet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017, dog således at medlemmerne fungerer indtil det nye råd er udpeget.

 

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a

Vedtægter for Handicaprådet

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 12. december 2013

1.
Vedtægter - Bornholms Regionskommunes Handicapråd (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 47  Hegnsyn

02.00.10A30-0003

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Preben Nørregaard Pedersen som medlem og Henry Schou Madsen som suppleant

Carl de Fontenay som medlem og Brian Kofoed som suppleant

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Anne Margrethe Roesen som medlem og Peter Kaas-Claesson som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

Carl de Fontenay blev valgt som formand. Preben Nørregaard Pedersen er udpeget som bygningskyndig og Anne Margrethe Roesen som plantningssagkyndig

Sagsfremstilling

Udpegning af 3 medlemmer af hvilke det ene beskikkes til formand for hegnssynet.

 

Udpegning af 3 suppleanter for medlemmerne.

 

Medlemmerne og suppleanterne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen

 

For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene beskikkes til formand. Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.

 

Det er vigtigt for sagernes eventuelle anke, at det ved udpegningen præciseres, hvilken person der er udpeget som plantningssagkyndig og hvilken person der er udpeget som bygningskyndig.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til hegnsynet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om hegn, §§ 27-32

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 48  Hjemmeværnets Distriktsudvalg

30.10.20A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

48

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Steen Fuglsang, Ebbe Frank, Erik A. Larsen

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Poul Overlund-Sørensen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

4 medlemmer indstilles af kommunalbestyrelsen til udpegning af forsvarsministeriet.

Medlemmerne behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Efter forslag fra Distriktsudvalget indstiller Den Kommitterede for hjemmeværnet til Forsvarsministeriet et medlem som stedfortræder for udvalgets formand.

 

Distriktsudvalget består af en formand og 4 - 10 medlemmer.

 

De udpegede medlemmer bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

Formanden udpeges af forsvarsministeren efter forslag fra Den Kommitterede for Hjemmeværnet.

Distriktsudvalgets øvrige medlemmer udpeges af Forsvarsministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

Distriktsudvalget indstiller forslag til Den Kommitterede for Hjemmeværnet, som indstiller til forsvarsministeriet et af de 4 medlemmer som stedfortræder for udvalgets formand.

 

De udpeges for 4 år ad gangen og gældende for perioden fra 1. september i året efter, at kommunalvalget er holdt.

 

Udvalgets funktionsperiode er 1. september 2014 – 31. august 2018.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til udvalget.

 

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet, §§ 7-9

Cirkulære om hjemmeværnets distriktsudvalg, §§ 2-3

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 49  Huslejenævn

03.09.15A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

49

 

Indstilling og beslutning

Bestyrelsen for Bornholms Grundejerforening indstiller

  1. Som medlem Kurt Bruun Kofoed kapelvej 14, Rønne og suppleant vakant

Lejernes LO indstiller

  1. Som medlem Knud Erik Olsen, Storegade 37 B, Hasle og som suppleant Jacob Lindberg, Tinggården 55, Herfølge

 

Økonomidirektøren indstiller

a)     som socialt sagkyndigt medlem socialrådgiver Kristel Egevælde, Psykiatri og Handicap med socialrådgiver Pernille Loumann, Psykiatri og Handicap som suppleant,

b)     som formand cand. jur. Per Raunslund Olsen, Teknik & Miljø med cand. jur. Leise Døllner, leder af afd. Bornholm, Statsforvaltning Hovedstaden, som suppleant til beskikkelse af direktøren for statsforvaltningen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til huslejenævnet efter indstilling fra de større udlejningsforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være bekendt med huslejeforhold.

 

Udpegning af et socialt sagkyndigt medlem og suppleant herfor. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret.

 

Indstilling af formand for huslejenævnet til beskikkelse af direktøren for statsforvaltningen.

 

Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til nævnet.

 

Hvis de udpegede embedsmænd fratræder deres stillinger, udpeges ny repræsentant administrativt.

Udpegningerne er gældende for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 35-44

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 50  KL´s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren

00.24.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

50

 

Indstilling og beslutning

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Valgt blev Steen Colberg Jensen.

Sagsfremstilling

1 stedfortræder for borgmesteren udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Borgmesteren er født medlem.

 

KL´s repræsentantskab består af:

Borgmestrene i KL´s medlemskommuner

Samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder., jf. KL’s love, § 12, stk. 2.

 

For hvert medlem vælges en personlig stedfortræder.

 

 Den udpegede er pligtig at modtage valg til repræsentantskabet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Repræsentantskabet virker som rådgivende organ over for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme dialogen mellem KL og medlemskommunerne.

 

Lovgrundlag

KL’s love

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 51  Kommunalpolitisk Topmøde (delegeretmøde)

00.24.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

51

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Winni Grosbøll som medlem og Henry Schou Madsen som suppleant

Maria Fromseier Kjærgaard som medlem og Lykke Jensen som suppleant

Steen Colberg Jensen som medlem og Søren Schow som suppleant

Andreas Ipsen som medlem og Thomas Bay Jensen som suppleant

 Valggruppe BCKOWØ indstiller

Bjarne Hartung Kirkegaard som medlem og Linda Kofoed Persson som suppleant

Bente Johansen som medlem og Bo Haxthausen som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

6 medlemmer og 6 suppleanter udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

KL´s højeste myndighed er delegeretmødet, benævnt Kommunalpolitisk Topmøde.

 

Der skal vælges 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet. Der vælges efter forholdstalsmåden.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til mødet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

KL’s love

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 52  Kommunikationscentret, bestyrelsen

54.06.20A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

52

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Kirsten Wendell som medlem og Erik Lund Hansen som suppleant

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Peter Andersen som medlem og Matilde Lissau som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

2 medlemmer og 2 stedfortrædere udpeges af kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

De udpegede er ikke pligtige at modtage valg til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og udpeges som følger:

2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen

3 medlemmer udpeges af de handicappedes organisationer

3 medlemmer udpeges blandt Kommunikationscentrets lærere og øvrige medarbejdere.

 

For hvert medlem af bestyrelsen udpeges en stedfortræder.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Vedtægt for kommunikationscentret

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 53  Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

13.25.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

53

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Winni Grosbøll som medlem og Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant

Leila Lindén som medlem og René Nordin Bloch som stedfortræder

Steen Colberg Jensen som medlem og Carsten Scheibye som suppleant

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Morten Riis som medlem og Ianto Gerdes som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt. Steen Colberg Jensen blev valgt som næstformand.

 

Sagsfremstilling

4 medlemmer og 4 suppleanter indstilles af kommunalbestyrelsen til udpegning af transportministeren.

 

Borgmesteren er født formand for Kontaktrådet.

 

Næstformand udpeges af kommunalbestyrelsen blandt de 4 af kommunalbestyrelsen indstillede medlemmer

 

Transportministeren udpeger medlemmer og en suppleant for hvert medlem af Kontaktrådet efter indstilling fra de i vedtægternes bilag 2 nævnte organisationer.

 

De udpegede er pligtig at modtage valg til rådet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 54  Kredsråd vedrørende politiets virksomhed

30.10.00A30-0001

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Margrethe Kjellberg som medlem og Steen Frandsen som stedfortræder

Thomas Bay Jensen som medlem og Søren Schow som stedfortræder

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Torben Rønne-Larsen som medlem og Kirstine van Sabben som stedfortræder

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

Jesper Lindstrøm Larsen blev valgt som stedfortræder for borgmesteren.

Sagsfremstilling

3 medlemmer og 3 stedfortrædere udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Borgmesteren er født medlem.

 

Der udpeges stedfortræder for borgmesteren  og de 3 øvrige medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Bornholms Regionskommune repræsenteres i kredsrådet af borgmesteren og 3 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer

 

Lovgrundlag

Lov om rettens pleje, §§ 111-113

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 55  Musikhuzet Bornholm, bestyrelsen

20.03.12A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

55

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Erik Lund Hansen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Fonden Musikhuzet Bornholm.

 

Medlemmet behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der skal være fyldt 25 år og være rådige over deres boer.

1 medlem udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse.

6 medlemmer udpeges af Musikudvalget for Bornholms Regionskommune efter indstilling fra alle foreninger og enkeltpersoner,  der har kultur og især musik som hovedformål.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Fonden har til formål at etablere og drive et øve-, spille- og samlingssted, fortrinsvis for den rytmiske musik og for amatør- og eksperimenterende teater, i lokaler, som ejes af Bornholms Regionskommune, og som er beliggende på St. Torv 6, Rønne.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Fonden Musikhuzet Bornholm

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 56  NaturBornholm, bestyrelsen

19.00.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

56

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Henry Schou Madsen

Valggruppe BCKOWØ indstiller

René Danielsson

NaturBornholm indstiller

Kurt Buchmann, professor, MSc, Ph. D. Sc., Københavns Universitet, Stigbøjlen 7, Frederiksberg C.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

2 medlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

1 medlem med naturfaglig baggrund udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra NaturBornholms bestyrelse.

 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

2 medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen

1 medlem med naturfaglig baggrund efter indstilling fra NaturBornholms bestyrelse

Formanden for Destination Bornholm

Formanden for Bornholms Erhvervsråd

2 repræsentanter udpeges af medlemmerne af Naturhistorisk Forening på Bornholm

2 repræsentanter udpeges af medlemmerne af støtteforeningen NaturBornholms Venner

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Den erhvervsdrivende fond NaturBornholm er et besøgs- og oplevelsescenter, der har til formål at aktivere publikum og give oplevelser, der kan styrke interessen og forståelsen for Bornholms natur og dens naturgivne kultur.

Videre har fonden til formål på almennyttig vis, at bidrage til udviklingen af attraktive og aktive feriemuligheder for lønmodtagere, turister og lokalbefolkning og at bidrage til forlængelse af feriesæsonen på Bornholm.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond NaturBornholm.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 57  Nexø Havn A/S, bestyrelsen

08.00.05A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

57

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Lykke Jensen, Søren Schow

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Søren Alexandersen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

3 medlemmer indstilles af kommunalbestyrelsen til valg på generalforsamlingen.

De indstillede behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Til bestyrelsen vælger generalforsamlingen 5 medlemmer:

3 af medlemmerne vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen

2 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt personer med særlig interesse for havnens drift.

 

De udpegede er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder i 4 år fra førstkommende generalforsamling efter kommunalvalget.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Nexø Havn A/S

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 58  Overtaksationskommissionen for offentlige veje

00.22.00A30-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

58

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Niels Plum

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1 person udpeges af kommunalbestyrelsen til optagelse på liste over medlemmer af overtaksationskommissionen, der omfatter kommunen.

 

I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen èn person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

 

Der er intet til hinder for at der udpeges et medlem af kommunalbestyrelsen. Dog henledes opmærksomheden på, at medlemmer, der deltager i behandlingen af en sag i taksationskommissionen eller overtaksationskommissionen, ikke må være medlem af den vejbestyrelsen, dvs. kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om ekspropriation.

 

Den udpegede person kan ikke deltage i både taksationskommissionens og overtaksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

 

Ved udpegningen bedes kommunalbestyrelsen være opmærksom på, at medlemmer af taksations- og overtaksationskommisisoner skal have behøring indsigt i vurdering af ejendomme.

 

Videre bedes kommunalbestyrelsen så vidt muligt vælge medlemmer, ´som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder som i byområder og endelig opfordres kommunalbestyrelsen til at tage ligestillingshensyn ved udpegning af medlemmer.

 

Kommunalbestyrelsen bedes sikre, at det udpegede medlem er villig til at deltage i overtaksationsmyndighedernes arbejde, og at den pågældende er bekendt med ordlyden i vejlovens § 60 om inhabilitet.

 

Overtaksationskommissionen efterprøver i overensstemmelse med lov om offentlige veje, § 54 de afgørelser der er truffet af taksationskommissionen nedsat i henhold til lov om offentlige veje. Overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

 

Den udpegede er pligtig at modtage valg til kommissionen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 59  Praktikudvalget vedr. pædagoguddannelsen

54.30.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

59

 

Indstilling og beslutning

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Jonna Nielsen blev udpeget som medlem.

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Praktikudvalget vedr. pædagoguddannelsen (Praktikpladsudvalget).

 

Praktikudvalget har 9 medlemmer:

1 medlem fra kommunalbestyrelsen

1 medlem fra BUPL

1 medlem fra SL

2 medlemmer fra pædagoguddannelsen

1 medlem fra Pædagogisk Assistent Uddannelsen

1 medlem fra Bornholms Akademi

2 embedsmænd fra regionskommunen

Bornholms Akademi har sekretariatsfunktion for praktikudvalget

 

De udpegede er pligtig at modtage valget til udvalget.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Udvalget er et dimensioneringsudvalg, som sikrer at antallet af praktikpladser og antallet af pædagogstuderende passer sammen i forbindelse med de praktikpladsophold, der indgår i uddannelserne til pædagog og pædagogassistent. Samtidig sørges for at praktikken har det rette indhold i forhold til specialpraktik, almindelige praktik m.v., altså efter de forskellige uddannelsesretninger, der indgår i uddannelserne.

 

Lovgrundlag

Lov om mellemlange videregående uddannelser.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 60  Repræsentantskabet for TV2/Bornholm

20.05.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

60

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Kim Rune Jensen Hansen som medlem og Bente Helms som suppleant

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Tonny Borrinjaland som medlem og Katy Rømer som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet for TV 2 / Bornholm. Disse behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Repræsentantskabet udgør som minimum 18 medlemmer og der udpeges en suppleant for hvert medlem.

 

Udpegning af medlemmer og suppleanter foretages af de deltagende organisationer og grupper og gælder for en 4-årig periode.

 

De udpegede er ikke pligtige at modtage valg til repræsentantskabet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 - 31. december 2017.

 

Repræsentantskabets formål er at sikre valget en bestyrelse på 7 medlemmer og fungere som programråd for den regionale TV2 virksomhed.

 

Lovgrundlag

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed §34

Vedtægt for repræsentantskabet for Regionalt TV2 på Bornholm.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 61  Rønne Havn A/S, bestyrelsen

08.00.05A30-0005

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Thomas Thors som medlem og Anette Stæhr som suppleant

Winni Grosbøll som medlem og Steen Frandsen som suppleant

Steen Colberg Jensen som medlem og Ole Dreyer som suppleant

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Jess Christian Persson som medlem og Bo Haxthausen som suppleant

Kirstine van Sabben som medlem og Bjarne Hartung Kirkegaard som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

5 medlemmer og 5 suppleanter indstilles af kommunalbestyrelsen til valg på generalforsamlingen.

 

De indstillede behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Generalforsamlingen vælger 7 medlemmer til bestyrelsen.

5 af bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen

1 medlem efter indstilling fra DI’ Regionalforening på Bornholm

1 medlem efter indstilling fra LO Sektion Bornholm.

 

Generalforsamlingen vælger også en suppleant for hver enkelt af de valgte bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen har ret til at supplere sig med et ekstra medlem, der har indsigt i og viden om professionel havnedrift.

 

De udpegede er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder i 4 år fra førstkommende generalforsamling efter hvert kommunalvalg.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Rønne Havn A/S.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 62  Rønne Theater, bestyrelsen

20.05.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

62

 

Indstilling og beslutning

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013

Valgt blev Søren Schow.

Sagsfremstilling

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Rønne Theater.

 

Medlemmer behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 8 medlemmer:

1 medlem udpeges af Bornholms Regionskommune

7 medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabet

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Den Selvejende Institution Rønne Theater

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 63  Rønne Theater, repræsentantskabet

20.05.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

63

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

René Nordin Bloch som medlem og Henning A. Jensen som suppleant

Ole Dreyer som medlem og Else Merete Knoop som suppleant

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Linda Kofoed Persson som medlem og Peter Kaas-Claesson som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

3 medlemmer og 3 personlige suppleanter udpeges af kommunalbestyrelsen til repræsentantskabet for Den Selvejende Institution Rønne Theater.

 

Medlemmerne og suppleanterne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Teaterets øverste myndighed er repræsentantskabet, som er ansvarlig for teatrets drift.

 

Repræsentantskabet består af højest 51 medlemmer.

 

Medlemmerne udpeges for ét år ad gangen, dog er de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer udpeget for den kommunale valgperiode.

 

De udpegede er ikke pligtige at modtage valg til repræsentantskabet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Ifølge vedtægten er Rønne Theater en selvejende institution med det formål at bevare teatrets bygninger i Rønne med tilhørende teaterudstyr.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Den Selvejende Institution Rønne Theater

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 64  S/I Rønne Ungdomskollegium, bestyrelsen

03.14.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

64

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Maria Fromseier Kjærgaard

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Der udpeges 1 medlem til bestyrelsen for kollegierne i Rønne.

 

Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der sammensættes således:

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen

1 medlem indstillet af uddannelsesinstitutionernes ledelse

1 medlem indstillet af beboerne på et beboermøde.

 

Den udpegede er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen er for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Normalvedtægt for Den Selvejende Ungdomsboliginstitution Rønne Ungdomskollegium

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 65  Svanekegården, fondens bestyrelse

20.00.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

65

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Søren Schow

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Fonden for Svanekegården. Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-12 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen, og som tæller mindst 7 af nedenstående:

1 medlem udpeges af Bornholms Regionskommune.

1 medlem skal hentes blandt øens fremmeste keramikere

1 medlem skal være aktivt inden for det Bornholmske erhvervsliv

1 medlem skal være kyndigt på dukketeaterområdet.

2 medlemmer skal have et alsidigt nationalt og internationalt netværk.

1 medlem hentes fra Svanekegaardens Kunst og kulturforening

2 kunstinteresserede borgere med fast bopæl på Bornholm

 

Det udpegede medlem er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Fonden har til formål at tage initiativ til kulturelle arrangementer og skabe kunstneriske oplevelser på Bornholm i de bygninger, den har erhvervet sig/stillet til rådighed samt profilere sig i det øvrige land.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Fonden Svanekegården

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 66  Taksationskommissionen vedr. fast ejendom

00.22.00A30-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

66

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Betina Haagensen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 person til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen.

Den udpegede behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Taksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste.

 

I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

 

Den udpegede person må ikke deltage i både taksationskommissionens og ekspropriationskommissionens behandling af en sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

 

Den person, som udpeges af kommunalbestyrelsen, bør have behøring indsigt i vurdering af ejendomme. Videre opfordres kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

 

Det bedes sikret, at den udpegede person er villig til at deltage i henholdsvis ekspropriations- eller taksationskommissionens arbejde og at pågældende er bekendt med ordlyden af ekspropriationsproceslovens § 10 om inhabilitet.

 

Den udpegede er pligtig at modtage valg til kommissionen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 6.stk. 2

Bekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom §§ 7-7a.

Brev fra Transportministeriet af 7. november 2013

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 67  Taksationskommissionen vedr. offentlige veje

00.22.00A30-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

67

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Brian Kofoed

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Einar Carstensen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 personer til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen.

 

Den udpegede behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Der er intet til hinder for at der udpeges et medlem af kommunalbestyrelsen. Dog henledes opmærksomheden på, at medlemmer der deltager i behandlingen af en sag i taksations- eller overtaksationskommissionen, ikke må være medlem af den vejbestyrelse, dvs. kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om ekspropriation.

 

Den udpegede person må ikke deltage i både taksationskommissionens og overtaksationskommissionens behandling af en sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

 

Den udpegede person skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Ved udvælgelsen af medlemmer bedes kommunalbestyrelsen så vidt muligt vælge medlemmer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder som i byområder. Endelig opfordres kommunalbestyrelsen til at tage ligestillingshensyn ved udpegning af medlemmer.

 

Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål jf. lov om offentlige veje, § 52. Taksationskommissionen er 1. instans i sagsbehandlingen.

 

De udpegede er pligtig at modtage valg til kommissionen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 57, § 58a og § 60

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 68  Valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemninger

84.00.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

68

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

 

Steen Colberg Jensen som medlem og Andreas Ipsen som suppleant

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Carl Ilsøe som medlem og Linda Kofoed Persson som suppleant

Morten Riis som medlem og Bente Johansen som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

Valgt blev videre Henry Schou Madsen som medlem og Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant og Margrethe Kjellberg som suppleant for borgmesteren.

Valgt som næstformand blev Steen Colberg Jensen.

Sagsfremstilling

4 medlemmer og 5 stedfortrædere udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Borgmesteren er født medlem og formand.

 

Næstformanden udpeges af kommunalbestyrelsen blandt de 4 medlemmer.

 

Valgbestyrelsen har tidligere været udpeget blandt Økonomi- og Planudvalgets medlemmer.

 

I kommuner med flere opstillingskredse, vælges én valgbestyrelse, der er fælles for alle opstillingskredse i kommunen.

 

Bornholm er opdelt i 2 valgkredse.

 

Valgbestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf borgmesteren er født medlem og formand for valgbestyrelsen og der udpeges også en stedfortræder for hvert medlem.

Øvrige medlemmer og stedfortrædere udpeges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Kommunalbestyrelsen vælger også en næstformand

 

De udpegede medlemmer er pligtige at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 om valg til folketinget.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 69  Valgbestyrelse, kommunale valg

84.03.03A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

69

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Steen Colberg Jensen som medlem og Andreas Ipsen som suppleant

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Carl Ilsøe som medlem og Linda Kofoed Persson som suppleant

Morten Riis som medlem og Bente Johansen som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

Valgt blev videre Henry Schou Madsen som medlem og Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant og Margrethe Kjellberg som suppleant for borgmesteren.

Valgt som næstformand blev Steen Colberg Jensen.

 

 

Sagsfremstilling

4 medlemmer og 5 stedfortrædere udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger også en stedfortræder.

 

Borgmesteren er født medlem og formand..

 

Næstformanden udpeges af kommunalbestyrelsen blandt de 4 medlemmer.

 

Valgbestyrelsen har tidligere været udpeget blandt Økonomi- og Planudvalgets medlemmer.

 

De udpegede medlemmer er pligtige at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013 om kommunale og regionale valg.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 70  Valgbestyrelse, valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

84.00.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

70

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Steen Colberg Jensen som medlem og Andreas Ipsen som suppleant

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Carl Ilsøe som medlem og Linda Kofoed Persson som suppleant

Morten Riis som medlem og Bente Johansen som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

Valgt blev videre Henry Schou Madsen som medlem og Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant og Margrethe Kjellberg som suppleant for borgmesteren.

Valgt som næstformand blev Steen Colberg Jensen.

 

 

Sagsfremstilling

4 medlemmer og 5 stedfortrædere udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Borgmesteren er født medlem og formand..

 

Næstformanden udpeges af kommunalbestyrelsen blandt de 4 medlemmer.

 

Valgbestyrelsen har tidligere været udpeget blandt Økonomi- og Planudvalgets medlemmer.

 

Valgbestyrelsen vælges efter reglerne i kap. 5 i lov om valg til Folketinget.

Ingen der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem eller stedfortræder til en valgbestyrelse.

 

De udpegede medlemmer er pligtige at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 203 af 25. februar 2013 om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 71  Vækstforum Bornholm

24.10.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

71

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Winni Grosbøll, Erik Lund Hansen, Steen Colberg Jensen, Thomas Bay Jensen

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Bente Johansen, Kirstine van Sabben

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

Sagsfremstilling

6 medlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Udpegningen er personlig og der udpeges ikke suppleanter, men der vil være mulighed for at lade sig repræsentere af en stedfortræder, hvis man ikke har mulighed for selv at deltage i mødet. Stedfortrædere har taleret, men ikke stemmeret.

 

Når det nye Vækstforum tiltræder den 1. april 2014 vil der også være vedtaget en ny forretningsorden. Det forventes ikke at ændre på det antal af medlemmer, der skal udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Vækstforums funktionsperiode er 4 år fra 1. april året efter kommunalvalget.

 

Udpegningen gælder for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018.

 

 

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme §§ 8-13a

Forretningsorden for Bornholms Vækstforum gældende for 1. april 2010 – 31. marts 2014.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 72  Ungdomsskolebestyrelsen

18.09.01A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

72

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Kirsten Svendsen som medlem og Jacob Lund som stedfortræder

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Peter Andersen som medlem og Bo Haxthausen som stedfortræder

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

Sagsfremstilling

2 medlemmer og 2 stedfortrædere udpeges af kommunalbestyrelsen.

 

Medlemmer og stedfortrædere behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 9 medlemmerne:

2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter

1 repræsentant for ungdomsskole-/afdelingslederne

2 medarbejderrepræsentanter

2 elevrepræsentanter

 

Der udpeges stedfortræder for medlemmerne.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om ungdomsskoler §§7-8

Vedtægt for styrelsen af Bornholms Ungdomsskole

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 73  Øresundskomiteen

00.03.10A30-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

73

 

Indstilling og beslutning

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Valgt blev Winni Grosbøll som medlem og Steen Colberg Jensen som suppleant.

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem og 1 suppleant af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Øresundskomiteen.

 

De udpegede er ikke pligtig at modtage valg til komitéen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Øresundskomiteen har til formål at styrke og synliggøre områdets rolle i såvel national som international henseende med det formål at skabe grundlag for øget vækst i hele Øresundsområdet, økonomisk, kulturelt og socialt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 74  Østkraft Holding A/S

13.01.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

74

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

Bjarne Westerdahl, Henry Schou Madsen, Jesper Lindstrøm Larsen, Knud Andersen, Torben Blem-Kofoed

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Torben Rønne-Larsen, Kristian Kirk Mailand, Bo Haxthausen

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingerne godkendt.

Sagsfremstilling

8 medlemmer indstilles af kommunalbestyrelsen til valg på generalforsamlingen.

 

De indstillede behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Selskabet ledes af en bestyrelse på 6-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer og et antal medarbejdervalgte medlemmer.

 

Formanden og næstformanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

 

Udpegningen gælder i 4 år fra førstkommende generalforsamling efter kommunalvalget.

 

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Østkraft Holding A/S.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 75  Bemyndigelse til underskrift (tegningsberrettigede)

00.15.15A21-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

75

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

kommunaldirektør Laila Kildesgaard og i dennes fravær økonomidirektør Claus Stensgaard Jensen eller servicedirektør Johannes Nilsson bemyndiges til at skrive under sammen med borgmester eller i dennes fravær viceborgmester.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser skal skrives under af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

 

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 32

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 76  Bemyndigelse til påtegning i henhold til planlægningslovens § 42

00.15.15A21-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

76

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

afdelingschef for Plan & Byg Winni Sjelle Nielsen og i dennes fravær vejchef Hardy Pedersen bemyndiges til at skrive under sammen med borgmesteren eller i dennes fravær viceborgmester.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til planlægningslovens § 42 skal kommunalbestyrelsen påtegne servitutter.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 77  Vederlag til viceborgmester

00.01.00A30-0043

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

77

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

At viceborgmester oppebærer et vederlag på 10% af borgmesterens vederlag i valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:
Liste Ø fremsatte et forslag om, at vederlaget fastsættes til 5%.
Steen Colberg Jensen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

For forslaget stemte 2 (liste Ø), imod stemte 24 (liste A, liste B, liste K, liste C, liste V, liste O, liste W). Forslaget er faldet.

For kommunaldirektørens indstilling stemte 24 (liste A, liste B, liste K, liste C, liste V, liste o, liste W), hverken for eller imod stemte 2 (liste Ø). Forslaget er godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens næstformand (viceborgmester) skal oppebære et vederlag på indtil 10% af formandens (borgmesterens) vederlag.

 

Er der valgt flere næstformænd (viceborgmestre), kan vederlaget kun ydes til første næstformand (1. viceborgmester).

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 78  Mødeplan 2014 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget samt de stående udvalg

00.22.02A26-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-12-2013

78

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Mødeplanen for 2014 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg fastlægges.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstilller:

a)   At udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg godkendes.

b)   At møderne i kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00

c)    At møderne i Økonomi- og Planudvalget begynder kl. 18.00

d)   At de stående udvalg fastlægger mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen (KB) holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned.

Møderne i Økonomi- og Planudvalget (ØPU) holdes som hovedregel tirsdag i ugen før kommunalbestyrelsesmødet. Der er dog en række undtagelser, som fremgår af udkastet til mødeplanen. I forb. m. budgetvedtagelsen er mødet den 1.10.2014 lagt en onsdag af hensyn til sagsflowet. I udkastet lægges op til ét månedligt møde.

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i ØPU og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØPU og KB.                                                                                           

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

 

I udkastet til mødeplanen er der fastsat et månedligt temamøde, som kan aflyses hvis det viser sig ikke at være relevant.

Juli er mødefri.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 12. december 2013

1.
Udkast til mødeplan 2014 for KB, ØPU og de stående udvalg (PDF)