Referat
Børne- og Skoleudvalget
07-01-2014 kl. 15:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Valg af formand
  åbent 3 Valg af næstformand
  åbent 4 Forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget
  åbent 5 Mødeplan for 2014 i Børne- og Skoleudvalget
  åbent 6 Orientering om Børne- og Skoleudvalgets sagsområde
  åbent 7 Ændring af bygherreorganisation for ny skovbørnehave i Rønne
  åbent 8 Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Åkireby, Trilobitten
  åbent 9 Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø, Nexø Børnehus
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende på mødet og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

1

 

 

Fraværende

Alle var til stede

 

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af formand

00.01.00A30-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Margrethe Kjellberg blev valgt som formand for Børne- og Skoleudvalget for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af det medlem, der er ældst i anciennitet.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af næstformand

00.01.00A30-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Thomas Bay Jensen blev valgt som næstformand for Børne- og Skoleudvalget for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget

00.22.00P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget for perioden 2014 – 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Forslag til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Indstilling tiltrådt, idet forretningsordenens § 2, stk.2 tilføjes, at ændringer i den godkendte mødeplan kun kan foretages under inddragelse af samtlige udvalgsmedlemmer og kræver en flertalsafgørelse.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget for perioden 2014 – 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. januar 2014

1.
Udkast til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Mødeplan for 2014 i Børne- og Skoleudvalget

00.22.04A00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 godkendtes forslag til mødeplan for 2014 omhandlende Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget samt de stående udvalg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Mødetidspunkt for udvalgets møder fastsættes på de fastlagte mødedage

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Indstilling tiltrådt, idet der også afholdes børne- og skoleudvalgsmøde den 25. februar 2014. De ordinære møder afholdes kl. 16.00

Sagsfremstilling

Møderne i de stående udvalg er fastlagt under hensyn til sagernes videre behandling i Økonomi- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen, således at de sager der skal videre herfra kan videresendes rettidigt til behandling på først kommende møde i Økonomi- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

 

Mødeplanen for Børne- og Skoleudvalget ser således ud:

 

Tirsdag den 7. januar 2014

Tirsdag den 4. februar 2014

Tirsdag den 25. marts 2014

Tirsdag den 29. april 2014

Tirsdag den 3. juni 2014

Tirsdag den 12. august 2014

Tirsdag den 2. september 2014

Tirsdag den 23. september 2014

Tirsdag den 28. oktober 2014

Tirsdag den 25. november 2014

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om Børne- og Skoleudvalgets sagsområde

00.01.00A26-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Som en introduktion til Børne- og Skoleudvalgets arbejde i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 drøftes udvalgets arbejdsområde og politiske ambitionsniveau.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·          Orienteringen drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i efterfølgende korte beskrivelser:

 

1)    Gives en generel orientering om udvalgets arbejdsområde

2)    Drøftes hvilke øvrige informationer udvalget finder nødvendige, herunder drøftelse af en besøgsrunde på udvalgets institutioner og afdelinger

3)    Drøftes hvilke politiske ambitioner udvalget har i forhold til det fremadrettede arbejde med udvalgets indsatsområder?

 

Generel orientering om udvalgets arbejdsområde

Udvalgsområdet er opdelt i tre politikområder: Politikområde 1: Dagpasning, politikområde 2: Undervisning og politikområde 3: Børn og Familier.

 

Dagpasning (01):

Dagtilbudsområdet blev pr. 1. maj 2013 organiseret i ”En ø et fælleskab” med betegnelsen ”Dagtilbud Bornholm”. Det nye dagtilbud er organiseret i én virksomhed. Virksomheden består af:

·         21 børnehuse, dagplejen, 1 specialbørnehave og Børnenes pladsformidling.

·         Børnehusene på almenområdet består af 16 integrerede institutioner og 4 børnehaver, der tilsammen har indskrevet 239 vuggestuebørn og 749 børnehavebørn.

·         Der er pr. maj 2013 ansat 54 dagplejere der tilsammen har indskrevet 204 børn.

·         Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten har pt. 24 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution.

·         Pladsformidlingen står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv.

Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave.

Overordnet kan politikområdet relateres dagtilbudsloven, hvorefter der arbejdes med de pædagogiske læreplaner og børnemiljø, samt føres tilsyn.

 

Undervisning (02):

Politikområdet omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger, klubtilbud og ungdomsskole.

Virksomhederne på området er:

 

 

Børn og Familier (03):

Politikområdet omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedstjeneste og administration.

Virksomhederne på området er:

 

og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven, Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver.

 

 

Øvrige informationer og drøftelse af besøgsrunde

Der har været tradition for at Børne- og Skoleudvalget relativt hurtigt efter sin tiltræden besøger udvalgsområdets institutioner og afdelinger. Det drøftes, om og i givet hvordan en sådan besøgsrunde skal tilrettelægges. Endvidere om der er andre informationer, der skal tilvejebringes.

 

 

Hvilke politiske ambitioner udvalget har i forhold til det fremadrettede arbejde med udvalgets indsatsområder?

Der Henvises til det udarbejdede overdragelsesdokument.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ændring af bygherreorganisation for ny skovbørnehave i Rønne

82.06.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for ny skovbørnehave i Rønne fortsatte, indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

A)   Der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

B)   Der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Ad A) Børne- og Skoleudvalget indstiller Bente Johansen og Margrethe Kjellberg

Ad B) Margrethe Kjellberg indstilles som formand

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for ny Skovbørnehave i Rønne. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning:

Forhenværende medlemmer af kommunalbestyrelsen, Ole Dreyer, formand og Lene Felthus Andersen. Servicedirektør Johannes Nilsson. Virksomhedsleder Dagtilbud Bornholm Ann Rubæk-Nielsen, konsulent for dagtilbudsområdet Lene Elleby Pedersen, sekretær Aase Vedelsparre og projektleder Knud Erik Thomsen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Åkirkeby, Trilobitten

82.06.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for nyt børnehus i Aakirkeby – Trilobitten fortsatte, indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

A)   Der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

B)   Der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Ad A) Børne- og Skoleudvalget indstiller Morten Riis og Margrethe Kjellberg

Ad B) Margrethe Kjellberg indstilles som formand

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for nyt børnehus i Åkirkeby – Trilobitten. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning:

Forhenværende medlemmer af kommunalbestyrelsen, Erik A. Larsen, formand og Erik Lund Hansen.

Servicedirektør Johannes Nilsson, virksomhedsleder for Dagtilbud Bornholm Ann Rubæk-Nielsen, konsulent for dagtilbudsområdet Lene Elleby Pedersen, sekretær Aase Vedelsparre, projektleder Knud Erik Thomsen og bygherrerådgiver Thomas P. Schmidt fra Lilholm og Partnere.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø

02.00.00A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013 at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for nyt børnehus i Nexø fortsatte, indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

A)   Der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

B)   Der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Ad A) Børne- og Skoleudvalget indstiller Lykke Jensen og Thomas Bay Jensen

Ad B) Thomas Bay Jensen indstilles som formand

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for nyt børnehus i Nexø – Nexø Børnehus. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning:

Et medlem af kommunalbestyrelsen, Erik Lund Hansen, formand. Et forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen, Betina Haagensen.

Servicedirektør Johannes Nilsson, virksomhedsleder Dagtilbud Bornholm Ann Rubæk-Nielsen, konsulent for dagtilbudsområdet Lene Elleby Pedersen, Sekretær Aase Vedelsparre, projektleder Knud Erik Thomsen og bygherrerådgiver Thomas P. Schmidt fra Lilholm & Partner.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

10

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Venstre foreslog, at der på dagsordenen fremover indgår et punkt benævnt: "Koordination med andre politikområder"

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

11

 

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Intet