Referat
Teknik- og Miljøudvalget
06-01-2014 kl. 15:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Teknik- og Miljøudvalget for valgperioden 2014 - 2017
  åbent 3 Valg af formand
  åbent 4 Valg af næstformand
  åbent 5 Forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 6 Kulturmiljøråd på Bornholm
  åbent 7 Grønt Dialogforum - godkendelse af forretningsorden og udpegning af TMU-medlemmer
  åbent 8 Introduktion til Teknik- og Miljøudvalget i dag og i morgen
  åbent 9 Status på større igangværende og kommende projekter
  åbent 10 Teknik- og Miljøudvalgets fastlæggelse af prioritering, retning og målsætning
  åbent 11 Natur- & Miljøklagenævnet har hjemvist kommunens tilladelse til afledning af overfladevand til Byåen til fornyet behandling
  åbent 12 Ændret anvendelse af rådighedsbeløb vedr. etablering af havvandsvarmepumper
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-01-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Orientering om situation i Beredskabet i Åkirkeby samt om nødvendig deltagelse af holdledere i forbindelse med udrykning ved brand

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Teknik- og Miljøudvalget for valgperioden 2014 - 2017

00.01.00A30-0046

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Følgende medlemmer af Kommunalbestyrelsen blev på kommunalbestyrelsesmødet den 12. december 2013 valgt til Teknik- og Miljøudvalget

Jesper Lindstrøm Larsen (A)

Steen Frandsen (A)

Torben Rønne-Larsen (O)

Carsten Scheibye (V)

Bo Haxthausen (Ø)

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer.

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017

Udvalget konstituerer sig på det første møde i januar 2014.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af formand

00.01.00A30-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-01-2014

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Carsten Scheibye valgt som formand

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af det medlem, der er ældst i anciennitet.  

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af næstformand

00.01.00A30-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-01-2014

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Steen Frandsen valgt som næstformand

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget

00.22.00P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget for perioden 2014 – 2017.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at forslag til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget for perioden 2014 – 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. januar 2014

1.
Udkast til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Kulturmiljøråd på Bornholm

19.03.25A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-01-2014

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

som medlem, byggesagsbehandler Karsten Kofoed, Teknik & Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Indstilling godkendt med valg af Karsten Kofoed

Sagsfremstilling

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Teknik & Miljø.

 

Rådet består af op til 10 medlemmer udpeget af følgende parter:

1 medlem fra Bornholms Museum

1 medlem fra danske arkitektvirksomheder lokalt

1 medlem af Dansk Byggeri lokalt

1 medlem af de bornholmske bevaringsforeninger

1 medlem af Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

1 medlem fra Bornholms Regionskommune.

 

En kommune - eller flere kommuner i fællesskab - kan nedsætte et kulturmiljøråd til at rådgive offentlige myndigheder om sikring af kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i den fysiske planlægning i lokalområdet.

 

Den udpegede er pligtig at modtage valg til rådet.

 

Udpegningen gælder for valgperiode 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Lovgrundlag

Museumslovens § 23a

Forretningsorden for Kulturmiljøråd på Bornholm.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Grønt Dialogforum - godkendelse af forretningsorden og udpegning af TMU-medlemmer

00.17.00A30-0002

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Formål med Grønt Dialogforum:

Grønt Dialogforum er et netværk af virksomheder og interesseorganisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med miljørelaterede emner. Grønt dialogforum har tre hovedopgaver:

·      Løbende at diskutere og evaluere Bornholms Regionskommunes mål og prioriteringer på natur- og miljøområdet herunder medvirke til at udarbejde de lovpligtige Agenda 21 strategier

·      Medvirke i eller behandle ansøgninger om grønne partnerskaber

·      Motivere til at egne medlemmer eller andre iværksætter aktiviteter, der medvirker til at opnå målene i Agenda 21 strategien eller andre af kommunens strategier og planer.

 

Sammensætning:

Grønt Dialogforum er nedsat af Bornholms Kommunalbestyrelse med følgende repræsentation:

·      én formand (formand for Teknik- og Miljøudvalget)

·      2 øvrige repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget (udpeget af Teknik- og Miljøudvalget)

·      Minimum 1 leder + 1 medarbejder fra Teknik & Miljø (udpeget af Teknik & Miljø’s ledelse)

·      Samt ét medlem fra 18 organisationer og virksomheder

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at udkast til forretningsorden godkendes og at udvalget udpeger 3 medlemmer til Grønt Dialogforum

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Indstilling godkendt idet udvalget udpeger Bo Haxthausen og Jesper Lindstrøm Larsen samt Carsten Scheibye som formanden for Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Agenda 21 puljen forsvinder fra 2014, som en del af kommunes spareplan. Som konsekvens er en revidering af Forretningsorden for Grønt Dialogforum nødvendig. Forslag til revidering af Forretningsorden for Grønt Dialogforum blev godkendt af Grønt Dialogforums medlemmer på møde den 2. december 2013. Forretningsorden sendes videre til godkendelse i Teknik- & Miljøudvalget.

 

Efter kommunalvalget skal der vælges tre nye repræsentanter fra Teknik- & Miljøudvalget til Grønt Dialogforum.

 

Udkast til forretningsorden for Grønt Dialogforum er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. januar 2014

1.
Udkast til forretningsorden for Grønt Dialogforum (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Introduktion til Teknik- og Miljøudvalget i dag og i morgen

00.22.04A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-01-2014

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Økonomidirektøren orienterer det nye Teknik- og Miljøudvalg om opbygningen af Teknik- og Miljøudvalgets områder både i den nuværende og kommende organisation.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

På mødet orienterer Økonomidirektøren det nye Teknik- og Miljøudvalg om opbygningen af Teknik- og Miljøudvalgets områder både i den nuværende og kommende organisation i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning om ny centermodel for Bornholms Regionskommune den 19. december 2013.

Udvalget orienteres om nuværende og nye arbejdsgange/snitflader til organisationens øvrige centre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Status på større igangværende og kommende projekter

01.11.20P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-01-2014

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres på mødet om større igangværende og kommende projekter i Teknik & Miljø.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres på mødet om større igangværende og kommende projekter i Teknik & Miljø. Af større projekter kan for eksempel nævnes følgende:

·        Grøn Ring

·        Fremtidens Landskab

·        Detailhandelsanalyse

·        Cykelsti Gudhjem – Helligdommen (oplevelsessti)

·        Havnefronten ved Snellemarkcenteret og Nørrekås i Rønne

·        Allinge Havn / Allinge by (Folkemødet)

·        Parkering i Rønne

·        Busdrift

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Teknik- og Miljøudvalgets fastlæggelse af prioritering, retning og målsætning

00.22.04A26-0003

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der ønskes igangsat en proces i Teknik- og Miljøudvalget for drøftelse af de kommende 4 års arbejde i udvalget.

Indstilling og beslutning

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at punktet drøftes

 

Teknik & Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Punktet drøftet. Udvalget besluttede, at der forelægges et oplæg på næste møde på baggrund af udvalgets drøftelser.

Sagsfremstilling

Der ønskes igangsat en proces i Teknik- og Miljøudvalget for drøftelse af de kommende 4 års arbejde i udvalget.

Udvalget skal tage stilling til en proces for hvordan udvalget ønsker at arbejde med fastlæggelse af rammer, retning, målsætninger og prioriteringer i udvalget, samt på hvilken måde arbejdet skal forankres i udvalget og i administrationen.

Endvidere afstemning af gensidige forventninger i udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Natur- & Miljøklagenævnet har hjemvist kommunens tilladelse til afledning af overfladevand til Byåen til fornyet behandling

06.11.01P19-0408

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Teknik & Miljø har givet tilladelse til afledning af overfladevand til Byåen i Rønne fra plejecenteret på Snorrebakken og fra den nye ringvej. Tilladelsen er påklaget af to naboer til åen, der frygter, at afledningen vil øge omfanget af oversvømmelser af deres ejendomme. Natur- og Miljøklagenævnet har hjemvist kommunens afgørelse til fornyet behandling, idet nævnet finder, at kommunen ikke tilstrækkeligt har dokumenteret, at dette ikke vil ske.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har, i overensstemmelse med spildevandsplanen for området, den 9. oktober 2012 givet miljøtilladelse til afledning af overfladevand til Byåen fra tage og befæstede arealer på det nye plejecenter ved Snorrebakken og fra den ny ringvej. Tilladelsen er påklaget af to borgere med ejendomme, der støder op til åen. Klagerne frygter, at udledningen vil øge problemerne med oversvømmelser af deres ejendomme i situationer med skybrud, tøbrud m.v. Natur- og Miljøklagenævnet har den 25.11.2013 hjemvist kommunens afgørelse til fornyet behandling.

Det er et vilkår for tilladelsen, at vandet passerer et forsinkelsesbassin, der forsinker afstrømningen til under 10 l pr sekund. I forbindelse med byggeriet af plejehjemmet og ringvejen er Snorrebakkesøen endvidere blevet inddraget i reguleringen af store afstrømningshændelser, idet til- og fraløb er indrettet sådan, at søen kan optage ca. 75.000 m³ vand fra  Byåen og derved forsinke afstrømningen gennem byen.

Det er Teknik & Miljøs opfattelse, at forsinkelsesbassinet og tiltaget omkring søen tilsammen vil gøre, at forholdene for naboer til åen vil blive forbedret i forhold til tidligere. Der er dog ikke foretaget egentlige hydrauliske beregninger, der dokumenterer dette. Klagenævnet finder, at tilladelsen skal indeholde en sådan konkret beregning og kræver derfor: ”Kommunen skal ved den fornyede behandling af sagen foretage en konkret vurdering af vandløbets hydrauliske kapacitet med henblik på at fastsætte et krav om neddrosling, der sikrer, at udledningen

ikke medfører hyppigere eller større oversvømmelser af vandløbet, end hvad der ville være tilfældet ved afstrømning fra vandløbets naturlige opland.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. januar 2014

1.
Tilladelse til udledning af overfladevand til Byåen (DOC)

2.
Indsigelse mod tilladelse til udledning af overfladevand til Byåen (TIF)

3.
Klagenævnets afgørelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Ændret anvendelse af rådighedsbeløb vedr. etablering af havvandsvarmepumper

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere prioriteret anlægsmidler vedr. havne til etablering af havnevandsvarmepumper i henholdsvis Tejn og Nørrekås.

 

I forbindelse med det er besluttet at der skal være fjernvarme i Tejn, er projektet her ikke længere relevant og det er derfor blevet flyttet til Hammerhavn, hvor anlægget i stedet er opført.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at 90.000 kr. anvendes til havnevandsvarmepumpe i Hammerhavn i stedet for i Tejn Havn.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Havnegruppen har søgt og fået EU tilskud til et udviklingsarbejde med havnevandsvarmepumper.

 

Udviklingsprojektet omfattede endvidere installation af 2 prøveanlæg, hvor forudsætningen var at de skulle være uden for fjernvarmeområder, samt på havne, hvor varme og varmtvandsproduktionen var baseret på EL.

Ved frigivelse af anlægsmidler til medfinansiering var udgangspunktet Tejn og Nørrekås havne, men inden udviklingen af de konstruktioner, der skulle være i havnebassinet var afsluttet, blev det besluttet, at Tejn skulle have fjernvarme.

 

Alternativet til Tejn blev Hammerhavnen, og EU har godkendt Hammerhavnen som det ene prøveanlæg, og anlægget er udført som en del af ”mulighedernes land” projektet. Anlægget er i fuld drift, og set ud fra mulighederne for at formidle varmepumper i havne, så har Hammerhavnen været et godt valg.

Anlægget i Nørrekås forventes etableret indenfor budgettet og forventes færdigt inden juni 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-01-2014

13

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Orientering om situation i beredskabet i Åkirkeby. En besparelse på kommunens beredskab om holdledere ved udrykning til brand er blevet underkendt af Beredskabsstyrelsen, idet der skal deltage holdledere på udrykninger ved brand. Der er indkaldt til ekstraordinært TMU møde den 13. januar 2014 med henblik på at finde en ny løsning omkring holdledere, som skal godkendes i Kommunalbestyrelsen med ikrafttræden 1. februar 2014. Endvidere forelægges forslag der kan afhjælpe den nuværende situation på kort sigt.

I forhold til en række opsigelser blandt de frivillige brandfolk i Åkirkeby, forelægges en sag om risikobaseret dimensionering på udvalgets møde primo februar.

 

Formanden foreslår, at der indføres et nyt fast punkt på udvalgsmødernes dagsorden: Koordinering med andre politikområder

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2014:

Ingen bemærkninger