Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
07-01-2014 kl. 15:00
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Valg af formand
  åbent 3 Valg af næstformand
  åbent 4 Forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  åbent 5 Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan
  åbent 6 Introduktion til udvalgets arbejdsområde
  åbent 7 Sager til orientering
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

1

 

 

Fraværende

Jonna Nielsen med afbud.

Lotte Helms forlod mødet kl.14.35 under pkt. 6.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

Mødet begyndte kl. 13.50.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af formand

00.01.00A30-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2014:

Steen Colberg Jensen blev valgt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af det medlem, der er ældst i anciennitet.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af næstformand

00.01.00A30-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2014:

Maria Fromseier Kjærgaard blev valgt.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.22.00P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Der er udarbejdet forslag til forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for perioden 2014 – 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2014:

Godkendt, således at der til § 2, stk. 2 tilføjes: Møderne kan kun ændres ved enighed herom. Genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Der er udarbejdet forslag til forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for perioden 2014 – 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 7. januar 2014

1.
Udkast til forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan

00.22.04A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I det konstituerende møde den 12. december 2013 godkendte kommunalbestyrelsen mødeplan 2014 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget fastsætter tidspunkt for møderne.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2014:

Mødetidspunkt kl. 15.00.

Sagsfremstilling

Møderne i de stående udvalg holdes i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i ØPU og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØPU og KB.                                                                                                                       

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 7. januar 2014

1.
Mødeplan 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Introduktion til udvalgets arbejdsområde

00.01.00A00-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

På baggrund af ny udvalgsstruktur og den igangværende omstrukturering af Bornholms Regionskommunes organisation, er de formelle rammer for udvalgets ansvarsområde endnu ikke fastlagt.

Men på mødet vil der blive givet en indledende introduktion til de områder, som forventes at blive udvalgets ansvarsområde.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at introduktionen drøftes og tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2014:

Taget til efterretning og genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

Der vil på dette udvalgsmøde blive givet en indledende introduktion til udvalgets arbejdsområde med baggrund i bl.a. de til dagsordenen tilknyttede bilag, og blive lagt op til opfølgende tematiserede introduktioner i de kommende udvalgsmøder, samt for udvalgets besøg i tilbud, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.v.

 

På mødet vil der blive givet en indledende introduktion til følgende områder, som forventes at blive udvalgets ansvarsområde:

 

Herudover udarbejder udvalget forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om bl.a. beskæftigelsesplaner, samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

 

Som en del af introduktionen, vil Lotte Helms, på baggrund af hendes plads i Beskæftigelsesudvalget i seneste valgperiode, beskrive de 10 mest centrale sager der er behandlet i udvalget, og initiativer rejst af og fulgt op på af udvalget i seneste valgperiode.

 

Den øvrige introduktion vil blive givet af Karen-Margrethe Hansen Bager og Allan Westh.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sager til orientering

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

a)   Beskæftigelsesplan 2014: I mødet den 10. oktober 2013 godkendte kommunalbestyrelsen, at Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at fastlægge de endelige niveauer for ministermålene.

Efter tidsplanen skal niveauerne for ministermålene fastlægges endeligt i kommunerne senest 31. januar.

Vedrørende mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder, afventes stadig nærmere om opgørelsesmetoden for måling af samarbejdsgraden med virksomhederne.

Som følge heraf forventes det først at forslag til endelig niveaufastlæggelse kan forelægges i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets næste møde den 5. februar 2014.

 

b)   Opstartskonference om kontanthjælpsreformen: Beskæftigelsesministeriet indbyder til opstartskonference den 9. januar 2014 kl. 8.45 -13.00 i Bella Center Copenhagen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 7. januar 2014

1.
Opstartskonference om kontanthjælpsreformen (HTM)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

8

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

9

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Eventuelt

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

10

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2014:

Intet.