Referat
Fritids- og Kulturudvalget
08-01-2014 kl. 15:00
Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Valg af formand
  åbent 3 Valg af næstformand
  åbent 4 Forretningsorden for Fritids- og Kulturudvalget
  åbent 5 Mødeplan 2014
  åbent 6 Nedlæggelse af boldbaner 2014
  åbent 7 Intro til Fritids- og Kulturområdet
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-01-2014

1

 

 

Fraværende

René Danielsson og Carl Ilsøe er fraværende.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen bemærkninger.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af formand

00.01.00A30-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-01-2014

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 8. januar 2014:

Erik Lund Hansen udpeges som formand.

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af det medlem, der er ældst i anciennitet.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af næstformand

00.01.00A30-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-01-2014

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 8. januar 2014:

Søren Schow udpeges som næstformand.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forretningsorden for Fritids- og Kulturudvalget

00.22.00P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-01-2014

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Fritids- og Kulturudvalget for perioden 2014 – 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at forslag til forretningsorden for Fritids- og Kulturudvalget godkendes.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 8. januar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Fritids- og Kulturudvalget for perioden 2014 – 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. januar 2014

1.
Udkast til forretningsorden for Fritids- og Kulturudvalget (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Mødeplan 2014

00.01.00A00-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-01-2014

5

 

Hvem beslutter

Fritids-og Kulturudvalget

Resumé

Fastlæggelse af Fritids-og Kulturudvalgets møder i 2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at mødedatoerne tages til efterretning, og at der fastsættes et mødetidspunkt.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 8. januar 2014:

Mødedatoerne tages til efterretning. Mødetidspunkt fastsættes til kl. 15.00.

Sagsfremstilling

Politisk og Administrativt Sekretariat har udarbejdet en mødeplan for 2014 for kommunalbestyrelsen og alle udvalg. Planen er udarbejdet for at opnå en hensigtsmæssig tidsfølge i udvalgenes møder set i sammenhæng med kommunalbestyrelsens møder og administrationens sagsforberedelse.

Mødeplanen blev godkendt ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013.

Ifølge mødeplanen afholdes Fritids-og Kulturudvalgsmøder følgende onsdage i 2014:

8. januar, 5. februar, 26. februar, 26. marts, 30. april, 4. juni, 13. august, 3. september, 24. september, 29. oktober og 26. november.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. januar 2014

1.
Mødeplan 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Nedlæggelse af boldbaner 2014

04.08.00Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

4

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-12-2013

4

 

Fritids- og Kulturudvalget

08-01-2014

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at der skal spares 258.165 kr. ved nedlæggelse af et antal boldbaner i 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)   At Aarsballe Stadion inkl. lysanlæg nedlægges.

b)   At Tejn Stadion inkl. lysanlæg nedlægges.

c)    At Pedersker Stadion nedlægges.

d)   At der nedlægges 1 bane på henholdsvis Klemensker, Østermarie og Svaneke Stadion.

e)   At lysanlægget på Klemensker Stadion nedlægges.

f)    At forslagene til nedlæggelser sendes i høring hos DBU Bornholm, Bornholms Idrætsråd samt de berørte klubber inden endelig beslutning.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013:

Punktet udsættes, idet udvalget ønsker yderligere beregninger til næste møde.

 

Der vedlægges et notat, der beskriver en alternativ model, baseret på at hvert stadion skal have minimum 1 kampbane og 1 træningsbane.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)   At Aarsballe Stadion inkl. lysanlæg nedlægges.

b)   At Tejn Stadion inkl. lysanlæg nedlægges.

c)    At Pedersker Stadion nedlægges.

d)   At der nedlægges 1 bane på henholdsvis Klemensker, Østermarie og Svaneke Stadion.

e)   At lysanlægget på Klemensker Stadion nedlægges.

f)    At forslagene til nedlæggelser sendes i høring hos DBU Bornholm, Bornholms Idrætsråd samt de berørte klubber inden endelig beslutning.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 2. december 2013:

a) - c) og f) godkendes. I punkt d) udgår Klemensker og punkt e) udgår. Aftalen pr.7. juni 2012 vedrørende drift af træningsbanen i Nylars fortsættes. Pedersker Stadion nedlægges senest august 2014. Beslutningen skønnes at kunne holdes inden for den udstukne budgetramme.

 

Opsummering af høringssvar til mødet 8. januar 2014:

Tejn IF:       Har afgivet høringssvar, hvor de præsenterer en række argumenter imod en lukning af Tejn Stadion.
Tejn IF præsenterer samtidig et forslag om, at klubben kan overtage stadionarealet og fremover selv stå for driften af anlægget.
En lignende løsning blev brugt i forbindelse med lukningen af Gudhjem Stadion i 2012, hvor Gudhjem Svømmehal overtog stadionanlægget.

Årsballe IF:  Har fremsendt et supplerende høringssvar i forhold til tidligere fremsendt brev til udvalget. Klubben er utilfreds med, at anlægget foreslås lukket på trods af, at klubben fortsat har hold, der deltager i DBU’s turnering.
Klubben foreslår, at de såfremt anlægget lukkes, får lysanlægget tilbage (i henhold til vilkårene, da klubben afleverede lysanlægget til kommunen).
Klubben foreslår derudover at de selv overtager driftsopgaven mod at de modtager et årligt driftstilskud samt får stillet nødvendigt udstyr til rådighed.

Pedersker:   Har afgivet høringssvar, hvor de er positive overfor forslaget på baggrund af, at de med kommunens hjælp er på vej til at flytte aktiviteterne til et nyt anlæg ved Sydbornholms Friskole. Den nye bane indvies i efteråret 2014, og klubben er derfor glade for at det indgår i forslaget, at de kan beholde det nuværende stadion frem til august 2014.

Klemensker:                  Fremsendte et brev til udvalget i november, hvor de argumenterede for at der ikke skulle lukkes en bane i Klemensker. Dette lyttede udvalget til, og tog derfor Klemensker ud af det forslag, som er sendt i høring. Der forventes på den baggrund ikke høringssvar fra Klemensker.

Østermarie: Har telefonisk oplyst, at de ikke har indvendinger mod nedlæggelse af én bane.

Idrætsrådet:                  Har afgivet høringssvar, hvor de viser forståelse for behovet for at skulle spare, men efterlyser en dialog mellem kommunen og de enkelte berørte foreninger omkring.
Idrætsrådet kan umiddelbart ikke bakke op om lukninger i Årsballe og Tejn. Rådet er tvivlend over den reelle besparelse ved lukningerne i Østermarie og Svaneke, men bakker op om lukningen i Pedersker. Idrætsrådet er positiv over at Klemensker er taget ud af forslaget og at der lægges op til en permanent driftsaftale omkring træningsbanen i Nylars.

 

DBU Bornholm har ikke afgivet høringssvar, men deltog i udvalgets møde 2. december 2013, hvor DBU’s tanker blev præsenteret.

Servicedirektøren indstiller:

a)   At udvalget på baggrund af høringssvarene tager endelig stilling til nedlæggelsen af boldbaner i 2014.

 

Fritids og Kulturudvalget, den 8. januar 2014:
Aarsballe Stadion inkl. lysanlæg nedlægges. Tejn Stadion inkl. lysanlæg nedlægges. Pedersker Stadion nedlægges og der nedlægges 1 bane på henholdsvis Østermarie og Svaneke Stadion.

Det undersøges, hvorvidt Tejn Stadion kan overdrages til Tejn IF.
Lysanlægget på Aarsballe Stadion levereres tilbage til Aarsballe IF, hvis klubben ønsker det.
Aftalen pr. 7. juni 2012 vedrørende drift af træningsbanen i Nylars fortsættes. Pedersker Stadion nedlægges senest august 2014.

 

Sagsfremstilling

Indstillingen til lukning af baner og stadions er baseret på en dialog med DBU Bornholm, som har fastlagt følgende kriterier:

 

•    Konkret udnyttelse/brug af de enkelte baner.

•    Benyttelsen af lysanlæg (som grundlag for evt. lukning af lysanlæg).

•    Nærhed til andre anlæg.

•    Befolkningstal i nærområdet pr. stadion.

•    Klubbernes aktuelle niveau i turneringer.

•    Sammenhæng med andre idrætsfaciliteter (haller).

 

På den baggrund er det konklusionen, at der ikke længere er stort belæg for at bevare Aarsballe, Pedersker og Tejn Stadions samt at der kan reduceres i antallet af baner i Klemensker, Svaneke og Østermarie.

En detaljeret redegørelse vedlægges som bilag.

Ved nedlæggelse af baner og stadions vil arealerne overgå til status som grønne områder, der afleveres til drift under Teknik og Miljø. I den forbindelse er det praksis, at arealerne afleveres ryddet for hegn og lysanlæg m.v. samt at der overføres et budgetbeløb til den nødvendige fortsatte drift af arealerne.

De nedlagte stadions og fodboldbaner vil fortsat kræve vedligehold som grønne områder. Undtagen Aarsballe Stadion tilhører Aarsballe IF, der må forholde til sig til den fortsatte vedligeholdelse af arealet.

Ved nedlæggelse af baner og lysanlæg vil der opstå engangsudgifter til fjernelse af installationer og hegn m.v. før arealerne kan overdrages til drift som grønne områder. Baseret på erfaringerne fra tidligere nedlæggelse af boldbaner, er nedlæggelsesprisen for de i indstillingen nævnte baner cirka 80.000 kr.. Disse udgifter vil blive afholdt af Bornholms Idrætsområder.

Økonomiske konsekvenser

Der skal opnås en besparelse på i alt 258.165. Det er vurderingen at nedlæggelsen af de i indstillingen foreslåede baner samlet set vil skabe denne besparelse efter fradrag af driftsudgifter til vedligehold af områderne som grønne områder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. december 2013

1.
Notat - alternativ model for nedlæggelser (DOCX)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. november 2013

2.
Redegørelse for tilpasningspotentiale (DOCX)

3.
Prioritering i henhold til kriterier (DOCX)

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. januar 2014

4.
Høringssvar Tejn IF (PDF)

5.
1. Høringsbrev Årsballe Boldklub (PDF)

6.
Supplerende høringssvar - Årsballe Boldklub (PDF)

7.
Høringssvar Pedersker IF (PDF)

8.
Brev fra Klemensker IF (PDF)

9.
Høringssvar - Bornholms Idrætsråd (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Introduktion til Fritids- og Kulturområdet

00.01.00G01-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-01-2014

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Introduktion til Fritids- og Kulturområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at orienteringen om fritids- og kultursområdet tages til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 8. januar 2014:

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget modtager på mødet en generel orientering om udvalgets område. På denne baggrund kan udvalget drøfte ambition og indsatsområder i sit politiske arbejde.

Det anbefales udvalget at drøfte mulighederne for en besøgsrunde til fagområdets mange kulturelle og idrætslige institutioner.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. januar 2014

1.
Introduktionsfolder (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-01-2014

8

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 8. januar 2014:

Lykke Jensen foreslår, at der oprettes et fast punkt på dagsordenen om orientering fra råd, udvalg og bestyrelser.
Søren Schow stiller forslag om, at der oprettes et fast punkt på dagsordenen om orientering om koordinering mellem fagområder.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-01-2014

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 8. januar 2014:

Intet.