Referat
Social- og Sundhedsudvalget
06-01-2014 kl. 16:00
Mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Social- og Sundhedsudvalgets sammensætning
  åbent 3 Valg af formand
  åbent 4 Valg af næstformand
  åbent 5 Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 6 Mødeplan for 2014 - Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 7 Byggeudvalg - Plejecenter Snorrebakken 2. etape - valg af 2 medlemmer
  åbent 8 Byggeudvalg - Plejecenter Klippebo - valg af formand
  åbent 9 Byggeudvalg - Stenbanen - valg af formand
  åbent 10 Introduktion til medlemmerne af udvalget - forslag til
  åbent 11 Månedlig budgetopfølgning november 2013 vedr. ældreområdet
  åbent 12 Godkendelse af Stabil Pleje som Frit Valg leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp
  åbent 13 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Lunden 2013
  åbent 14 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Klintebo 2013
  åbent 15 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2013
  åbent 16 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset 2013
  åbent 17 Revidering af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik
  åbent 18 Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning på ældreområdet
  åbent 19 Revidering af Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet
  åbent 20 Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder
  åbent 21 Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi
  åbent 22 Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet
  åbent 23 Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap
  åbent 24 Revidering af Frit Valg materiale vedr madservice
  åbent 25 Revidering af Kvalitetsstandarder for madservice til dagcentre og plejeboliger
  åbent 26 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Valmuen 2013
  åbent 27 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Kommandanthøjen 2013
  åbent 28 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B2 2013
  åbent 29 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud 2013
  åbent 30 Kvalitetsstandard Kvindekrisecentre 2014
  åbent 31 Høring vedr. fællleskommunale ønsker til samarbejdet med almen praksis
  åbent 32 Gensidig orientering
  åbent 33 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.        

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Social- og Sundhedsudvalgets sammensætning

00.22.04A30-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til orientering

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Taget til orientering.

Sagsfremstilling

Udvalget består af 5 medlemmer i henhold til § 17 i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige til at modtage valg til udvalget. Valget gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013:

Valggruppe AV:

Valgt blev:

Bente Helms

Kirsten Wendell

Andreas Ipsen

 

Valggruppe BCKOWØ:

Valgt blev:

Linda Kofoed Persson

Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Valget gælder for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017. Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af formand

00.22.04A30-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Bente Helms valgt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…….”.

 

Valget ledes af Bjarne Hartung Kirkegaard, som det medlem der er ældst i anciennitet.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af næstformand

00.22.04A30-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Andreas Ipsen valgt.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget

00.22.04A30-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at forslag til forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget for perioden 2014 – 2017 godkendes

 

Social- og Sundhedsforvaltningen, den 6. januar 2014:

Forretningsorden godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget for perioden 2014 – 2017.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Forretningsorden (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Mødeplan for 2014 - Social- og Sundhedsudvalget

00.22.04A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 godkendtes forslag til mødeplan for 2014 omhandlende Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget samt de stående udvalg. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at mødetidspunkt for udvalgets møder fastsættes på de fastlagte mødedage

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Møderne i de stående udvalg er fastlagt under hensyn til sagernes videre behandling i Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen, således at de sager der skal videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØPU og KP.

Mødeplanen for Social- og Sundhedsudvalget ser således ud:

Mandag den 6. januar

Mandag den 3. februar

Mandag den 24. februar

Mandag den 24. marts

Mandag den 28. april

Mandag den 2. juni

Juli mødefri

Mandag den 11. august

Mandag den 1. september

Mandag den 22. september

Mandag den 27. oktober

Mandag den 24. november 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Byggeudvalg - Plejecenter Snorrebakken 2. etape - valg af 2 medlemmer

82.06.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for Plejecenter Snorrebakken 2. etape, fortsatte indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

b)   at der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

a) Bente Helms og Bjarne Hartung Kirkegård indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

b) Bente Helms indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for Plejecenter Snorrebakken – 2. etape. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning: 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen: Birger Rasmussen, formand og Leila Lindén, kommunaldirektør Laila Kildesgaard, områdechef for Social og Sundhed Vibeke Juel Blem, projektleder Knud Erik Thomsen, driftsleder i BRK Ejendomsservice Steen Pedersen og bygherrerådgiver Jon Hune fra Hune Rådgivning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Byggeudvalg - Plejecenter Klippebo - valg af formand

82.06.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at det nuværende medlem i byggeudvalget for Plejecenter Klippebo, fortsatte indtil det nye stående udvalg indstiller ny repræsentant til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at der udpeges 1 medlem (formand) blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Birger Rasmussen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem (formand) af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for Plejecenter Klippebo. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning: 1 medlem fra kommunalbestyrelsen: Birger Rasmussen, formand, områdechef for Social og Sundhed Vibeke Juel Blem, projektleder Knud Erik Thomsen Social- og Sundhedssekretariatet, driftsleder i BRK Ejendomsservice Steen Pedersen, virksomhedsleder for Bornholms Plejehjem og –centre Janike Thisen, teamleder i Bornholms Plejehjem og –centre Anne Mette Vesterdahl, teamleder i Bornholms Plejehjem og –centre Lene Olsen og projektleder fra Lejerbo Carsten Bai.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Byggeudvalg - Stenbanen - valg af formand

82.06.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at det nuværende medlem i byggeudvalget for Stenbanen, fortsatte indtil det nye stående udvalg indstiller ny repræsentant til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at der udpeges 1 medlem (formand) blandt udvalgets medlemmer som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Birger Rasmussen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem (formand) af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for Stenbanen. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning: 1 medlem fra kommunalbestyrelsen Birger Rasmussen formand, områdechef for Social og Sundhed Vibeke Juel Blem, projektleder Knud Erik Thomsen, virksomhedsleder for Rønne Botilbud Lisbeth Nielsen, afdelingsleder på Stenbanen Tina Holmgaard Rasmussen, fuldmægtig i Social- og Sundhedssekretariatet Mette Marker, boligadministrator i Teknik & Miljø Gitte Kielgast og driftsleder i BRK Ejendomsservice Steen Pedersen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Introduktion til medlemmerne af udvalget - forslag til  

00.22.04A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er ikke for nuværende udarbejdet et egentlig introduktionsprogram til medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget, idet udvalgets tilkendegivelser for introduktionen ønskes tilgodeset. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 

·        at udvalget drøfter hvordan introduktionen ønskes fastlagt

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Introduktion drøftet. Der planlægges temamøde 27. januar 2014.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere skal det dog foreslås, at introduktionen til Social- og Sundhedsudvalgets områder startes op med et temamøde ultimo januar måned 2014, hvor områderne gennemgås overordnet.

Yderligere introduktion vil ske ved virksomhedsbesøg og flere temamøder med fokus på udvalgte områder.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Månedlig budgetopfølgning november 2013 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo november 2013 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at opfølgningen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet. 

Ældreområdet er fra juli 2013 udvidet med en oversigt over antallet af ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt boliger med kommunal anvisningsret.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Fokusopfølgning november 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Godkendelse af Stabil Pleje som Frit Valg leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

27.39.08Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Private firmaer kan i h. t. lovgivning søge om godkendelse som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Der er d.d. udover den kommunale døgnpleje indgået kontrakt med 5 private leverandører omhandlende den praktiske hjælp. Stabil Pleje Aps er således den første private leverandør, der har fremsendt ansøgning om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje.  Firmaet ønsker ligeså godkendelse af den praktiske hjælp, og ønsker godkendelse til begge ydelsesområder med virkning fra 1. marts 2014. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Stabil Pleje Aps som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune fra 1. marts 2014

  

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse idet det forventes at kontrakten indgås på samme vilkår som stilles den kommunale leverandør.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 i lov om social service kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen, som minimum indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller tilbyde borgeren et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

Da der i Bornholms Regionskommune pt. kun er godkendt private leverandører til den praktiske hjælp, udstedes fra 1. januar 2014 fritvalgsbeviser på den personlige pleje.    

 

Stabil Pleje Aps har den 4. november 2013 fremsendt ansøgning om at blive godkendt til henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune. Firmaet har hjemsted Gurrevej 39, 3000 Helsingør, og Erhvervsstyrelsen erklærer, attesterer og bekræfter, i bilag dateret den 30.10.2013, at Stabil Pleje Aps er en i overensstemmelse med dansk lov stiftet og lovligt bestående dansk virksomhed.

 

Stabil Pleje Aps oplyser i ansøgningen, at de leverer pleje til ældre borgere i udvalgte kommuner på Sjælland. Det fremgår blandt andet af Helsingør kommunes hjemmeside, at Stabil Pleje Aps er leverandør af personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje. 

 

På baggrund af en gennemgang af det tilsendte materiale vedr. Stabil Pleje Aps og i henhold til møde med ansøger den 30. oktober 2013 vurderes det, at virksomheden lever op til de stillede krav i Bornholms Regionskommune.

 

I forbindelse med Frit Valg leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp udarbejdes der: kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, databehandleraftale, samt kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som leverandøren forventes til fulde at skulle opfylde.

 

Af ansøgningen fremgår det, at virksomheden har tegnet de lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejderne og kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejderes handlinger eller undladelser. Frit Valg leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden.

 

Endvidere fremgår det ved erklæring fra Erhvervsstyrelsen, dateret den 30.10.2013:

·        at firmaet ikke er under konkurs, rekonstruktion, likvidation, ikke har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en enhver anden lignende situation

·        at firmaet ikke ved retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens/selskabets faglige hæderlighed  

·        at firmaet har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i Danmark

·        at firmaet har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Der afregnes for de leverede ydelser med de beregnede Frit Valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Lunden 2013

27.12.16K09-0106

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

12

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 10. september og 11. oktober 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Det generelle indtryk af Lunden

Det er tilsynets indtryk, at Plejecenter Lunden er et veldrevet plejecenter, hvor beboerne føler sig trygge og personalet udtrykker, at de har en god arbejdsplads. Tilsynet finder, at Plejecenter Lunden er velorganiseret, og at der er stor fokus på at imødekomme beboernes behov. Der arbejdes systematisk med at dokumentere ydelsen til beboerne, og evt. pleje- og handleplaner bliver fulgt op og evalueret.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Rapporten har været sendt i høring Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Ældrerådet har den 10. december 2013 behandlet rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Lunden.

Ældrerådets beslutning: ”Til efterretning.”

 

Handicaprådet har i deres møde den 17. december 2013 taget rapporten til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Tilsynsrapport Lunden 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Klintebo 2013

27.12.16K09-0107

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

13

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten godkendt.

Sagsfremstilling

Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo den 21. oktober 2013.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interviews med beboere, personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Klintebo. Klintebo fremstod fint velholdt både inden døre og udvendigt. Fællesarealerne er hyggelige, og benyttes rigtig meget af beboerne. Det er Tilsynets indtryk, at beboerne er trygge og glade for deres tilbud, og at der er fokus på indholdet i hverdagen.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•    beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen

•    hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

•    Tilsynet ønsker orientering om, hvordan hygiejneproblematikker omkring borgeres omgang med køleskabsvarer løses senest den 1. december 2013.

•    Tilsynet anbefaler, at de skriftlige retningslinjer for brugerbetalingen, sikrer at der er et overblik over hvilke servicepakker, der tilbydes, hvad de indeholder og om de er obligatoriske eller kan vælges fra. Retningslinjerne skal være tilsynet i hænde senest den 1. december 2013.

 

Tilsynet har den 25. november 2013 modtaget fyldestgørende opfølgninger på anbefalingerne omhandlende hygiejneproblematikker omkring borgeres omgang med køleskabsvarer, samt retningslinjer omhandlende hvilke servicepakker, der tilbydes, hvad de indeholder og om de er obligatoriske eller kan vælges fra.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Rapporten har været sendt i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

Ældrerådet har den 10. december 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo.

Ældrerådets beslutning: ”Til efterretning.”

 

Handicaprådet har i deres møde den 17. december 2013 taget rapporten til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Tilsynsrapport Klintebo 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2013   

27.12.16K09-0108

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

14

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

15

 

Hvem beslutter

Social- Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet den 1. oktober 2013 og Værestedet i Allinge den 10. oktober 2013. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddene Midtpunktet, Rønne og Værestedet, Allinge. Tilsynet finder, at der er mange tilbud om aktiviteter til gruppen, og at de i høj grad er brugerdefinerede. Der er en god brugerinddragelse.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•    brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•    hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling:

 

Tilsynet anbefaler, at personale og brugere betaler samme pris for den mad der købes.

Hvis måltidet bruges i pædagogisk øjemed, kan stedet overveje såkaldte pædagogiske måltider. Tilsynet ønsker en tilbagemelding om de overvejelser Midtpunktet og Værestedet gør sig i den anledning senest 15. december 2013.

 

Tilsynet har, pr. mail af den 27. november 2013, modtaget oplysning om at personalet fremadrettet betaler det samme for et måltid mad som brugerne gør.

Tilsynet vurderer således, at der er fulgt tilfredsstillende op på den givne anbefaling.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Rapporten har været sendt i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

Ældrerådet har den 10. december 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet og Værestedet i Allinge.

Ældrerådets beslutning: ”Til efterretning.”

 

Tilsynet har den 13. december 2013 modtaget nye retningslinjer for medarbejderes betaling af måltider gældende for Midtpunktet og Vestergade. Tilsynet har ingen yderligere kommentarer til det fremsendte.

 

Handicaprådet har i deres møde den 17. december 2013 taget til rapporten til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet og Værestedet Allinge 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset 2013  

27.12.16K09-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

15

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset den 8. oktober 2013. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med pårørenderepræsentanter, personale samt ledere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Tilsynet er udført i botilbuddet Nexøhuset. Beboerne har alle behov for omfattende pleje og omsorg. Det er Tilsynets opfattelse, at der på Nexøhuset er stor fokus på omsorg og pleje af beboerne, men også stor fokus på kommunikation og medinddragen af beboerne, så beboerne så vidt muligt kan bestemme over deres eget liv. Tilsynets oplevelse er, at Nexøhuset er et godt og trygt sted at bo for beboerne, hvor deres behov og ønsker, så vidt det er muligt, imødekommes.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•    beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•    hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

•    Det anbefales, at brugerbestyrelsen får en orientering om, hvordan byggesagen står.

 

•    Tilsynet skal have en redegørelse for, hvad det månedlige beløb til rengøringsartikler dækker senest d. 1. november 2013.

Tilsynet har den 1. november 2013 modtaget en fyldestgørende redegørelse for, hvad det månedlige beløb til rengøringsartikler dækker.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Rapporten har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Ældrerådet har den 10. december 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset.

Ældrerådets beslutning: ”Til efterretning.”

 

Handicaprådet har i sit møde den 17. december 2013 taget rapporten til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2013 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Revidering af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik

27.36.04P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

16

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 6. december 2012 Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik. Hermed foreligger den årlige revidering, hvor der primært er foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelige og præcis, og afspejler praksis på området. Det skal dog bemærkes, at aflastning og afløsning er skrevet ud af nærværende standard og fremstilles i særskilt standard.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd samt berørte virksomhedes MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at kvalitetsstandarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den årlige revidering er foretaget i tæt samarbejde med døgnplejen og visitationen, således at det er på baggrund af deres erfaringer i arbejdet med kvalitetsstandarden, at der udover de tekniske korrektioner er indarbejdet tiltag, så den reviderede standard fremstår mere tydelig og præcis, samt afspejler det aktuelle niveau og den praksis, som finder sted.

 

En større ændring i nærværende standard er, at denne nu alene omhandler hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til § 83 i Lov om Social Service, som gives til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Standarden indeholder endvidere en tilsynspolitik som Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre for tilbud efter § 83.

 

Afløsning og aflastning er således skrevet ud at nærværende standard og fremstilles i særskilt Kvalitetsstandard for Aflastning og afløsning på ældreområdet. Aflastning og afløsning er hjælp ydet i henhold til § 84 i Lov om Social Service, hvor kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvor kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.   

 

Formålet med at udarbejde særskilt standard for afløsning og aflastning har primært været for at give en mere tydelig og klar beskrivelse af ydelserne efter § 84, og for at sætte større fokus på midlertidigt ophold og målrettet rehabilitering, pleje og omsorg.    

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Standarden er sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet og i MED udvalget i: Borger og Sundhed, DeViKa og Døgnplejen Bornholm. 

Der er indkommet høringssvar fra: Ældrerådet, Handicaprådet, DeViKa, Borger og Sundhed og Døgnplejen Bornholm.

 

Ældrerådet i møde den 10. december 2013:

”Ældrerådet har fået oplyst, at de forelagte ændringer/rettelser/tekniske ændringer ikke har relevans til det godkendte budget for 2014 – og har derfor ingen bemærkninger til ændringerne/rettelser/tekniske ændringer.”

 

DeViKa, den 12. december 2013: ”Der er ingen kommentarer til den fremsendte kvalitetsstandard”.

 

Døgnplejen Bornholm, den 17. december 2013: ”Ingen kommentarer til de reviderede standarder.”

 

Handicaprådet, den 17. december 2013: ”Taget til efterretning.”

 

Borger og Sundhed, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til det udsendte høringsmateriale vedr. kvalitetsstandarder.

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning på ældreområdet

27.36.08P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

17

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 6. december 2012 Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik. Den årlige revidering foreligger hermed, dog således at aflastning og afløsning nu fremstilles i særskilt kvalitetsstandard. Endvidere er der i den årlige revidering foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger, og præciseringer vedr. midlertidigt ophold.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at standarden sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at standarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den årlige revidering er foretaget i tæt samarbejde med Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre og visitationen, således er det på baggrund af erfaringer i arbejdet med kvalitetsstandarden, at der er taget initiativ til at udarbejde særskilt standard for aflastning og afløsning.  

 

Formålet med at udarbejde særskilt standard for afløsning og aflastning har primært været for at give en mere tydelig og klar beskrivelse af ydelserne, og for at sætte større fokus på midlertidigt ophold og målrettet rehabilitering, pleje og omsorg.

 

I nærværende forslag har det ikke været muligt, at fremhæve ændringer med rødt, der er dog en væsentlig ændring vedr. midlertidigt ophold i nærværende forslag, idet ventepladsbegrebet ikke længere er indeholdt. Tidligere/udgået tekst: ”Målgruppe: Hjemmeboende borgere, eller borgere, der efter et midlertidigt ophold skal vente på en bolig på plejehjem eller plejecenter. Ydelsens omfang: En venteplads tilbydes borgere, der venter på en visiteret plejehjemsplads/- eller plejebolig, hvis borgeren ikke på forsvarlig vis kan passes i eget hjem.”

Bornholms Regionskommune har en servicegaranti, der sikrer, at visiterede borgere vil få tilbudt en plejebolig indenfor 2 måneder. Garantien sikrer dog ikke, at man får tilbudt præcis den plejebolig, der ønskes. Hvis man i ventetiden på en plejebolig opholder sig på et midlertidigt døgnophold er man forpligtet til at tage imod det førstkommende tilbud på en plejebolig, uanset om der er ønske om en anden plejebolig. Borgeren vil forsat stå på venteliste til den ønskede bolig.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Standarden er sendt i høring i: Handicaprådet, Ældrerådet og i MED-udvalget i: Bornholms Plejehjem og –centre, Plejecenter Snorebakken, Døgnplejen Bornholm og Borger og Sundhed.

Der er indkommet høringssvar fra: Ældrerådet, Handicaprådet, Borger og Sundhed, Plejecenter Snorrebakken, Bornholms Plejehjem og -centre og Døgnplejen Bornholm.

 

Ældrerådet, den 10. december 2013:

”Ældrerådet har fået oplyst, at de forelagte ændringer/rettelser/tekniske ændringer ikke har relevans til det godkendte budget for 2014 – og har derfor ingen bemærkninger til ændringerne/rettelser/tekniske ændringer.”

 

Døgnplejen Bornholm, den 17. december 2013: ”Ingen kommentarer til de reviderede standarder.”

 

Handicaprådet, den 17. december 2013: ”Taget til efterretning.”

 

Plejecenter Snorrebakken, den 17.december 2013. Høringsmaterialet omkring kvalitetsstandarderne drøftet og taget til efterretning uden kommentarer.

 

Borger og Sundhed, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til det udsendte høringsmateriale vedr. kvalitetsstandarder.

 

Bornholms Plejehjem og -centre, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til de udsendte kvalitetsstandarder.

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Revidering af Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

27.35.08P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

18

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 7. maj 2012 Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis, og afspejler praksis på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at standarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 84 stk. 1 skal kommunen sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I henhold til § 84 stk. 2 kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Endelig kan kommunen i medfør af Servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte disse tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Standarden har været sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet og i MED-udvalget i: Bornholms Plejehjem og –centre, Plejecenter Snorrebakken, Døgnplejen Bornholm, Borger og Sundhed og i DeViKa.

Der er indgået høringssvar fra: Ældrerådet, Handicaprådet, DeViKa, Borger og Sundhed, Plejecenter Snorrebakken, Bornholms Plejehjem og -centre og Døgnplejen Bornholm.

 

Ældrerådet, den 10. december 2013:

”Ældrerådet har fået oplyst, at de forelagte ændringer/rettelser/tekniske ændringer ikke har relevans til det godkendte budget for 2014 – og har derfor ingen bemærkninger til ændringerne/rettelser/tekniske ændringer.”

 

DeViKa, den 12. december 2013: ”Der er ingen kommentarer til den fremsendte kvalitetsstandard”.

 

Døgnplejen Bornholm, den 17. december 2013: ”Ingen kommentarer til de reviderede standarder.”

 

Handicaprådet, den 17. december 2013: ”Taget til efterretning. Handicaprådet anbefaler, at der igen indskrives klagevejledning i kvalitetsstandarderne.”

 

Plejecenter Snorrebakken, den 17. december 2013: Høringsmaterialet omkring kvalitetsstandarderne drøftet og taget til efterretning uden kommentarer.

 

Borger og Sundhed, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til det udsendte høringsmateriale vedr. kvalitetsstandarder.

 

Bornholms Plejehjem og –centre, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til de udsendte kvalitetsstandarder.

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 11.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder

27.42.32P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

19

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 7. maj 2012 Kvalitetsstandard for nødkald og nødkald med røgmelder. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tekniske korrektioner.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at standarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til nødkald og nødkald med røgmelder. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 112 i Lov om Social Service siger, at Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1.    i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne

2.    i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3.    er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Standarden har været sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet og i MED-udvalget i Borger og Sundhed og Døgnplejen Bornholm.

Der er indkommet høringssvar fra: Ældrerådet, Handicaprådet, Borger og Sundhed og Døgnplejen Bornholm.

 

Ældrerådet, den 10. december 2013:

”Ældrerådet har fået oplyst, at de forelagte ændringer/rettelser/tekniske ændringer ikke har relevans til det godkendte budget for 2014 – og har derfor ingen bemærkninger til ændringerne/rettelser/tekniske ændringer.”

 

Døgnplejen Bornholm, den 17. december 2013: ”Ingen kommentarer til de reviderede standarder.”

 

Handicaprådet, den 17. december 2013: ”Taget til efterretning.”

 

Borger og Sundhed, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til det udsendte høringsmateriale vedr. kvalitetsstandarder.

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi

27.36.16P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

20

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 24. september 2012 Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tekniske korrektioner.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at standarden sendes i høring i Handicapråd, Ældreråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at standarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hjælp i h. t. § 122 i Lov om Social Service gives til personer, som er svært syge og døende og som plejes i eget hjem. Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til palliativ fysioterapi.

 

Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når

1.    nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold jvf. § 119, passer en døende

2.    kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager eller

3.    et hospice varetager plejen

Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Standarden er sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet og i MED-udvalget i: Plejecenter Snorrebakken, Bornholms Plejehjem og –centre, Døgnplejen Bornholm og Borger og Sundhed.

Der er indkommet høringssvar fra: Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og –centre, Borger og Sundhed, Plejecenter Snorrebakken og Døgnplejen Bornholm.

 

Ældrerådet, den 10. december 2013:

”Ældrerådet har fået oplyst, at de forelagte ændringer/rettelser/tekniske ændringer ikke har relevans til det godkendte budget for 2014 – og har derfor ingen bemærkninger til ændringerne/rettelser/tekniske ændringer.”

 

Døgnplejen Bornholm, den 17. december 2013: ”Ingen kommentarer til de reviderede standarder.”

 

Handicaprådet, den 17. december 2013: ”Taget til efterretning.”

 

Plejecenter Snorrebakken, den 17. december 2013: Høringsmaterialet omkring kvalitetsstandarderne drøftet og taget til efterretning uden kommentarer.

 

Borger og Sundhed, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til det udsendte høringsmateriale vedr. kvalitetsstandarder.

 

Bornholms Plejehjem og –centre, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til de udsendte kvalitetsstandarder.

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet

27.42.00P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

21

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

22

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 22. marts 2012 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tekniske korrektioner.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013: 

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at standarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Godkendt. 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til plejeboliger for ældre. Ultimo 2013 er antallet af plejeboliger fordelt med 34 på Toftegården, 54 på Plejecenter Aabo, 17 på Nylars Plejecenter, 84 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 44 på Plejecenter Slottet, 40 på Plejecenter Klippebo, 16 på Aarsdale Plejecenter, 75 på Nørremøllecenteret og 60 på Plejecenter Snorrebakken, etape 1, i alt 424 boliger.

Boligerne ejes delvis af en almen boligorganisation og delvis af Bornholms Regionskommune. For at komme i betragtning til boligerne skal borgerne have en betydelig, varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale begrænsninger, som ikke kan afhjælpes af øvrige kommunale tilbud, der kan ydes i den nuværende bolig.

Ansøgning fremsendes til Borger og Sundhed, som foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov for en plejebolig. Borger og Sundhed har kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse til plejebolig. Godkendte borgere optages på venteliste. Ledig plejebolig tildeles den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov.

 

Bornholms Regionskommune har en servicegaranti, der sikrer, at visiterede borgere vil få tilbudt en plejebolig indenfor 2 måneder. Garantien sikrer dog ikke, at man får tilbudt præcis den plejebolig, der ønskes. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Standarden har været sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet og i MED-udvalget i: Plejecenter Snorrebakken, Bornholms Plejehjem og –centre, Borger og Sundhed og Døgnplejen Bornholm.

Der er indkommet høringssvar fra: Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og –centre, Borger og Sundhed, Plejecenter Snorrebakken og Døgnplejen Bornholm.

 

Ældrerådet, den 10. december 2013:

”Ældrerådet har fået oplyst, at de forelagte ændringer/rettelser/tekniske ændringer ikke har relevans til det godkendte budget for 2014 – og har derfor ingen bemærkninger til ændringerne/rettelser/tekniske ændringer.”

 

Døgnplejen Bornholm, den 17. december 2013: ”Ingen kommentarer til de reviderede standarder.”

 

Handicaprådet, den 17. december 2013: ”Taget til efterretning.”

 

Plejecenter Snorrebakken, den 17. december 2013: Høringsmaterialet omkring kvalitetsstandarderne drøftet og taget til efterretning uden kommentarer.

 

Borger og Sundhed, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til det udsendte høringsmateriale vedr. kvalitetsstandarder.

 

Bornholms Plejehjem og –centre, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til de udsendte kvalitetsstandarder.

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap

27.42.00P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

22

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

23

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 22. marts 2012 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger til ældre og personer med handicap. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tekniske korrektioner.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at standarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har anvisningsret til 111 boliger. Boligerne er fordelt med 7 i Tejn, 6 i Gudhjem, 23 i Hasle, 10 i Klemensker, 13 i Nexø, 13 i Aakirkeby og 39 i Rønne.

Boligerne, der delvis ejes af flere almene boligorganisationer og delvis af Bornholms Regionskommune, kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrevenlig bolig, optages på venteliste i bopælskommunen eller i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende. Ledige boliger anvises af kommunalbestyrelsen til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Standarden har været sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet og i MED-udvalget i: Borger og Sundhed, Bornholms Plejehjem og –centre, Plejecenter Snorrebakken og Døgnplejen Bornholm.

Der er indkommet høringssvar fra: Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og –centre, Borger og Sundhed, Plejecenter Snorrebakken og Døgnplejen Bornholm.

 

Ældrerådet, den 10. december 2013:

”Ældrerådet har fået oplyst, at de forelagte ændringer/rettelser/tekniske ændringer ikke har relevans til det godkendte budget for 2014 – og har derfor ingen bemærkninger til ændringerne/rettelser/tekniske ændringer.”

 

Døgnplejen Bornholm, den 17. december 2013: ”Ingen kommentarer til de reviderede standarder.”

 

Handicaprådet, den 17. december 2013: ”Taget til efterretning.”

 

Plejecenter Snorrebakken den 17. december 2013: Høringsmaterialet omkring kvalitetsstandarderne drøftet og taget til efterretning uden kommentarer.

 

Borger og Sundhed, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til det udsendte høringsmateriale vedr. kvalitetsstandarder.

 

Bornholms Plejehjem og –centre, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til de udsendte kvalitetsstandarder.

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Revidering af Frit Valg materiale vedr madservice

86.01.00P23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

23

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

24

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jf. lovgivning på området for Frit Valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp m. v. skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard. Hermed foreligger den årlige revidering af standard og bilag vedr. Frit Valg madservice.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at Frit Valg materialet sendes i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:
Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Kostrådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at Frit Valg materialet godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:
Godkendt, idet udvalget lægger vægt på, at der er frit valg på området.

Sagsfremstilling

Materialet beskriver hvad private leverandører kan byde ind på, hvilke krav der stilles til leverandørerne, og hvilke krav der stilles til kvaliteten af maden. Der er overvejende sket rettelser af teknisk karakter i den årlige revidering, således at standard og bilag fremstår mere tydelige og præcise, og i overensstemmelse med praksis.

 

De nedenfor anførte priser svarer til, hvad en privat leverandør vil få for de enkelte ydelser.

 

Omkostningerne ved produktionen m.v. af almindelig mad og tilpasningskost/diæt med individuel hensyntagen til konsistens (herefter tilpasningskost), er følgende:

 

 

Beregnede priser 2014

Hovedret, almindelig, inkl. lev.

42,20

Hovedret, tilpasningskost, inkl. lev.

 

53,17

Biret, almindelig, inkl. lev.

10,55

Biret, tilpasningskost, inkl. lev.

13,29

Hovedret, almindelig, ekskl. lev.

40,80

Hovedret, tilpasningskost, ekskl. lev.

 

51,07

Biret, almindelig, ekskl. lev.

10,20

Biret, tilpasningskost, ekskl. lev.

12,77

 

Følgende dokumenter er revideret:

·        Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 14. november 2013

·        Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 14. november 2013

·        Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 14. november 2013

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Materialet er sendt i høring i: Handicaprådet, Ældrerådet, Kostrådet og i MED-udvalget i: DeViKa og Borger og Sundhed.

Der er indkommet høringssvar fra: Ældrerådet, Handicaprådet, Kostrådet, DeViKa og Borger og Sundhed.

 

Ældrerådet, den 10. december 2013:

”Ældrerådet har fået oplyst, at de forelagte ændringer/rettelser/tekniske ændringer ikke har relevans til det godkendte budget for 2014 – og har derfor ingen bemærkninger til ændringerne/rettelser/tekniske ændringer.”

 

Kostrådet, den 11. december 2013: Henviser til behandling og høringsvar fra Ældrerådets møde den 10. december.

 

DeViKa, den 12. december 2013: ”Der er ingen kommentarer til den fremsendte kvalitetsstandard.”

 

Handicaprådet, den 17. december 2013: ”Taget til efterretning.”

 

Borger og Sundhed, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til det udsendte høringsmateriale vedr. kvalitetsstandarder.

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Kvalitetskrav frit valg madservice (DOCX)

2.
Kvalitetsstandard frit valg madservice (DOCX)

3.
Kontrakt frit valg madservice (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Revidering af Kvalitetsstandarder for madservice til dagcentre og plejeboliger

86.01.00P23-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

24

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

25

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 27. august 2012 Kvalitetsstandarder for madservice til dagcentre og i plejeboliger. Hermed foreligger den årlige revidering, hvori der overvejende er foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger, således at standarderne fremstår mere tydelige og præcise og afspejler praksis på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at standarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved revideringen af kvalitetsstandarden for madservice til dagcentre er der alene foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger. Ved revideringen af kvalitetsstandarden for madservice til plejeboliger er der foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger, men herudover er der fortaget ændringer af anden karakter. Her kan primært udledes, at middagsmad tidligere er beskrevet til at omfatte 2 retter, i nærværende forslag lægges op til, at der leveres 1 hovedret under forudsætning af, at dagskosten opfylder kravet om at indeholde 9.000 KJ.  Endvidere er der foretaget skærpelser vedr. leverancer udover dagskostens indhold, hvor der ved mærkedage ikke i samme omfang som tidligere er mulighed for forplejning udover det sædvanlige.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2014

Standarden er sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet og i MED-udvalget i: Plejecenter Snorrebakken, Bornholms Plejehjem  og -centre og DeViKa. 

Der er indgået høringssvar fra: Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og –centre, Plejecenter Snorrebakken og DeViKa.

 

Ældrerådet, den 10. december 2013:

”Ældrerådet har fået oplyst, at de forelagte ændringer/rettelser/tekniske ændringer ikke har relevans til det godkendte budget for 2014 – og har derfor ingen bemærkninger til ændringerne/rettelser/tekniske ændringer.”

 

DeViKa, den 12. december 2013: ”Der er ingen kommentarer til de fremsendte kvalitetsstandarder”.

 

Handicaprådet, den 17. december 2013: ”Taget til efterretning.”

 

Plejecenter Snorrebakken, den 17. december 2013: Høringsmaterialet omkring kvalitetsstandarderne drøftet og taget til efterretning uden kommentarer.

 

Bornholms Plejehjem og –centre, den 18. december 2013: Ingen kommentarer til de udsendte kvalitetsstandarder.

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Madservice plejeboliger (DOCX)

2.
Madservice dagcentre (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Valmuen 2013     

27.12.16K09-0111

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

26

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Valmuen den 21. november 2013. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført på Bofælleskabet Valmuen. Valmuen fremstår velholdt, velordnet og med et hyggeligt udtryk. Beboernes lejligheder fremstår tillige hyggelige, og tydeligt indrettet med den enkelte beboeres eget personlige præg. Det er Tilsynets opfattelse at beboerne føler sig godt tilpas med deres fysiske botilbud, samt at de personlige ydelser, og rammerne for hvordan disse ydes, er tilfredsstillende for den enkelte beboer.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling:

Tilsynet anmoder Valmuen om en redegørelse i forhold til, hvordan der holdes regnskab med, at borgere der har ledsagerordning, får 15 timers ledsagelse om måneden, og hvorvidt der føres regnskab i forhold til, at timerne kan opspares over en periode på 6 måneder.

 

          Redegørelsen skal tilgå tilsynet senest den 19. december 2013.

 

Tilsynet har i mail den 18. december 2013 modtaget svar fra Botilbuddet Valmuen på den af Tilsynet givne anbefaling. Tilsynet finder det godtgjort, at borgeren sikres mulighed for 15 timers ledsagelse om måneden. Af redegørelsen fremgår det, at Valmuen holder regnskab med 3 timers ledsagelse, og at Psykiatri og Handicap holder regnskab med 12 timers ledsagelse. Tilsynet har, i sin tilbagemelding til Valmuen påpeget, at der skal være en mulighed for en aftale om opsparing af timer over max. 6 mdr., hvis borgeren ønsker det.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Tilsynsrapport (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Kommandanthøjen 2013    

27.12.16K09-0110

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

27

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Kommandanthøjen den 19. november 2013. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført på Botilbuddet Kommandanthøjen. Det er Tilsynets indtryk, at det har været til stor glæde for både beboere og personale at tilbuddet er flyttet i nye omgivelser. Der er mere lys og luft omkring tilbuddet. Der er lagt vægt på egen indgang og at boligerne har eget køkken, hvilket flere beboere benytter sig af. Det er ligeledes Tilsynets indtryk, at der gives beboerne et godt tilbud, som tager udgangspunkt i deres behov for støtte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•     beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•     hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·        Tilsynet anbefaler, at personale og beboer betaler samme pris for den mad der købes. Hvis måltidet bruges i pædagogisk øjemed, kan stedet overveje såkaldte pædagogiske måltider. Tilsynet ønsker en tilbagemelding om de overvejelser Kommandanthøjen gør sig i den anledning senest 15. december.

 

Tilsynet har den 13. december 2013 modtaget nye retningslinjer for medarbejderes betaling af måltider gældende for Kommandanthøjen. Tilsynet har ingen yderligere kommentarer til det fremsendte.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Tilsynsrapport 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B2 2013

27.12.16K09-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

28

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 4. september 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Slottet - afdeling B2.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført fredag den 4. september 2013.

 

Det er Tilsynets generelle indtryk, at B2 er et godt tilbud til beboerne, hvor der er mulighed for indflydelse på hverdagen, i den udstrækning, som beboerne magter og ønsker det. Det er også Tilsynets indtryk, at der er store udfordringer i hverdagen, og der gives Tilsynet det indtryk, at der kommer flere yngre beboere (under 65 år) med massive misbrugsproblemer. Dette finder Tilsynet bør give anledning til at drøfte indholdet i tilbuddet fremover, hvilket også er stedets ønske.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet nedenstående 4 anbefalinger:

·        Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til en samlet kortlægning af antallet af borgere med misbrugsproblematikker på hele ældreområdet. Tilsynet anbefaler ligeledes, at der tages initiativ til at drøfte indholdet i det fremtidige tilbud på B2/Nylars.

 

·        Tilsynet anbefaler, at Bornholms Plejehjem og –centre tager initiativ til, at det i forbindelse med visitation af nye beboere under 65 år til B2, præciseres jfr. kvalitetsstandarden, at det er Psykiatri og Handicap, der skal udarbejde en socialpædagogisk handleplan efter § 141 i Serviceloven.

 

·        Tilsynet anbefaler, at borgernes evt. tildeling af ledsagelse, beror på en konkret afgørelse, og ikke på, en antagelse om, at man ikke tror, at de har mulighed for at få ledsageordning bevilget.

 

·        Tilsynet ønsker en redegørelse om, hvilke overvejelser ledelsen gør sig i forhold til Tilsynets pointering om låste/ikke låste døre i tilbuddet senest 1. december 2013.

 

Tilsynet har efterfølgende modtaget den i rapporten ønskede redegørelse for omkring låste/ikke låste døre i tilbuddet.

 

Sekretariatet har efterfølgende, sammen med teamleder på B2 og leder af Bornholms Plejehjem og -centre, drøftet de af Tilsynet øvrige givne anbefalinger, og der er i den forbindelse aftalt initiativer til opfølgning af disse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelsen

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Tilsynsrapport 2013 Slottet B2 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud 2013   

27.12.16K09-0112

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

29

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud – henholdsvis Stenbanen og Gartnerparken (12. november 2013), Østergade 54 (18. november 2013). Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere, personale samt ledere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i Rønne Botilbuds afdelinger Gartnerparken, Østergade 54 og Stenbanen.

Det er Tilsynets opfattelse, at Rønne Botilbud giver et godt tilbud til borgerne. Der arbejdes grundlæggende med at inddrage borgerne i beslutninger om eget liv. Der gives støtte til at udvikle færdigheder i daglige gøremål, og til at opnå de mål, som borgeren giver udtryk for, at de gerne vil nå.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling, at:

·        Rønne Botilbud orienterer Tilsynet om, hvordan sagen med den i rapporten omtalte borger bliver løst, og om de tiltag, som Rønne Botilbud iværksætter i forhold til at skabe tryghed overfor medbeboerne. Tilsynet skal orienteres om de tryghedsskabende foranstaltninger senest den 19. december 2013. Løsningen på problematikken omkring den pågældende borger indsendes til det nye Socialtilsyn, når løsning er fundet. (Tages senest om i næste års tilsyn).

 

Rønne Botilbud har i mail den 18. december 2013 på tilfredsstillende vis redegjort for, hvordan Gartnerparken skaber trygge rammer for de beboere, som jf. rapporten, føler sig utrygge.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Tilsynsrapport 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Kvalitetsstandard Kvindekrisecentre 2014

27.57.12P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

30

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service. Kvalitetsstandarden revideres hvert andet år. Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for kvindekrisecentre er sidst revideret i november 2011. Der er p.t. kun et kvindekrisecenter på Bornholm, og der er udtrykt ønske om, at der i standarden indskrives, at tilskud fra kommunen udbetales kvartalsvis forud. Der er desuden foretaget få redaktionelle ændringer i standarden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

•    at kvalitetsstandarden sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd.

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsstandarden er at konkretisere, hvad borgerne kan forvente i kvindekrisecentertilbud efter § 109 i lov om social service. Den skal gøre det synligt og gennemskueligt, hvilken service borgerne kan forvente, og om der er sammenhæng mellem det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har besluttet, og de faktiske, konkrete ydelser, som borgerne modtager.

Kvalitetsstandarden skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

1.  Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer

2.  Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrets virksomhed

3.  En beskrivelse de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentret

4.  Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på centret

5.  Procedure for, hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter, og hvem der kan få ophold på centret

6.  Fællesfaciliteter

7.  Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på centret

 

Kommunalbestyrelsen skal oplyse om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet, og informere om værdier og normer, som indsatsen bygger, brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunen ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden skal inddrage repræsentanter for beboerne.

Kvindekrisecenter Bornholm har været inddraget i revisionen af kvalitetsstandarden, og ønsker tilføjet, at kommunen yder Kvindekrisecentret et årligt driftstilskud til varetagelse af de i kvalitetsstandarden beskrevne opgaver. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af kommunalt tilskud ændres til kvartalsvis forudbetaling, hvilket harmonerer med øvrige aftaler på området.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Udkast revideret kvalitetsstandard Kvindekrisecentre (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Høring vedr. fælleskommunale ønsker til samarbejdet med almen praksis

29.00.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

31

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

En ændring af sundhedsloven i 2013 vedrørende rammer for almen praksis betyder, at der etableres et nyt praksisplanudvalg, der får til opgave at udarbejde en praksisplan for almen praksis.  KKR Hovedstaden har besluttet, at der formuleres fælleskommunale ønsker til praksisplanen, og disse er sendt i høring i kommunerne. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at drøfte oplæg til fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

b)   at de administrative bemærkninger til oplægget danner udgangspunkt for høringssvar

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Anbefales som udgangspunkt for høringssvar.

Sagsfremstilling

Ændring af sundhedsloven i 2013 vedrørende rammer for almen praksis betyder, at praksisplanen bliver det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem kommunerne, regionen og almen praksis. Som noget nyt vil praksisplanen beskrive hvilke opgaver almen praksis skal varetage samt overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Arbejdet med praksisplanen skal være afsluttet 1. maj 2014. Kommunerne er repræsenteret i praksisplanudvalget med 5 medlemmer.

 

Praksisplanen ses som et væsentligt instrument for kommunerne i forhold til at sikre indflydelse på almen praksis og den ramme, som sikrer grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse. (Sundhedsaftalen er en samarbejdsaftale mellem den enkelte region og de tilhørende kommuner om deres fælles ansvar for en række opgaver på sundhedsområdet og definerer således ansvars- og arbejdsområder for både regioner og kommuner).  

 

KKR Hovedstaden har derfor besluttet, at der formuleres fælleskommunale ønsker til praksisplanen og disse er sendt i høring i kommunerne. 

 

Oplægget skal danne grundlag for et mandat til de kommunale medlemmer af det kommende praksisplanudvalg. 

 

Der er udarbejdet et bruttokatalog over fælleskommunale ønsker til praksisplan indenfor 6 temaer:

1)   Mere forpligtigende samarbejde

2)   Bedre kendskab til tilbud og henvisning

3)   Øget tilgængelighed til almen praksis

4)   Bedre forventningsafstemning med almen praksis

5)   Medicinområdet

6)   Ulighed i sundhed

 

Indenfor hvert af de 6 temaer er beskrevet en række konkrete ønsker. 

 

Kommunernes inviteres til at afgive bemærkninger til oplægget med fokus på:

·        Generelle og konkrete bemærkninger til indhold og form

·        En tydelig angivelse af, hvilke ønsker der vurderes de vigtigste at fremhæve

 

Frist for fremsendelse af høringssvar er den 24. januar 2014

 

Administrative bemærkninger til oplægget:

Det er BRK’s ønske, at praksisplanen kan understøtte de gode samarbejdsrelationer som allerede eksisterer i dag mellem kommunen og almen praksis. I oplægget udtrykkes ønske og behov for at udvikle et tættere og mere forpligtigende samarbejde med almen praksis, hvilket BRK også ser som et vigtigt afsæt for at kunne udvikle ’det nære sundhedsvæsen’.

 

Det er vurderingen, at oplægget afdækker de mange og forskellige ønsker til samarbejdet med almen praksis.  Blandt de mange ønsker skal særligt fremhæves:

·        Ønsker til lægebetjening af akuttilbud/midlertidige tilbud, herunder både ønske om tilsyn med egne patienter på akuttilbud/sikring af lægedækning på akuttilbud og ønske til, at der i samarbejde mellem almen praksis og relevante kommunale parter sker kompetenceudvikling, som understøtter delegation af opgaver til kommunale sygeplejersker. 

·        Øget deltagelse i udviklingsprojekter, herunder projekter omhandlende velfærdsteknologiske løsninger og shared care løsninger.

·        Ønske om fokus på livsstilssygdomme hos sårbare borgere, herunder borgere med psykiske lidelser og udviklingshæmmede.

·        Fokus på rekruttering af almen praktiserende læger, hvor Bornholm som følge af sin geografiske beliggenhed er særligt udfordret.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

32

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

•                 Formanden indgår i Fontænehusets følgegruppe.

•                 Prioritering af midler fra ældrepuljen. Udvalgets prioritering sendes til kommentering i Handicaprådet og Ældrerådet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

33

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Punkt 26, 27, 28 og 29.