Referat
Teknik- og Miljøudvalget
03-02-2014 kl. 15:15
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Bemandingssituationen i Beredskabet, status
  åbent 3 Tidsplan vedr. konkurrenceudsættelse af rengøring og beredskab
  åbent 4 Ændring af åbningstider på BOFAs containerpladser
  åbent 5 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning
  åbent 6 Indsats på forurenede grunde i 2014 og kommende år
  åbent 7 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne 2014A
  åbent 8 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne 2014B
  åbent 9 Lokalplanforslag 078 - bevarende lokalplan for dobbelt- og rækkehusbebyggelse i Rønne og Nexø
  åbent 10 Lokalplanforslag nr. 077 for en ny daginstitution ved Industrivej i Nexø i offentlig høring
  åbent 11 Beslutning om kommuneplantillæg for ny daginstituion i Rønne syd
  åbent 12 Byfornyelsesprogram for Snogebæk Fiskerleje
  åbent 13 Anlægsbevillinger til etablering af 2 nye boliger på Nylars Plejecenter
  åbent 14 Skema A for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter
  åbent 15 Anlægsbevilling til ombyning af eksisterende fællesarealer - Nylars Plejecenter.
  åbent 16 Administration af flexboliger i de 8 områder hvor bopælspligten ikke er ophævet
  åbent 17 Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014
  åbent 18 Teknik- og Miljøudvalgets retning og mål
  åbent 19 Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014
  åbent 20 Koordinering med andre politikområder
  åbent 21 Gensidig orientering
  åbent 22 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Bemandingssituationen i Beredskabet, status

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Viceberedskabschefen orienterer Teknik- og Miljøudvalget om bemandingssituationen i beredskabet, som følge af fire opsigelser fra holdledere og brandmænd i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev der besluttet besparelser for at nedbringes beredskabets udgifter. Det besluttede serviceniveau har afstedkommet utilfredshed blandt de deltidsansatte brandfolk, og har resulteret i fire opsigelser, heraf to holdledere, i Aakirkeby.

 

På mødet den 3. februar vil viceberedskabschefen give Teknik- og Miljøudvalget en orientering om den nuværende bemandingssituation i beredskabet, herunder hvordan de aktuelle udfordringer løses.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Tidsplan vedr. konkurrenceudsættelse af rengøring og beredskab

88.00.04P07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tidsplan for konkurrenceudsættelse af rengøring og beredskab i Bornholms Regionskommune forelægges udvalget til orientering.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Vedhæftet oplæg til tids- og handlingsplaner vedr. udbud af rengøringsservice og brandberedskab. Materialet er udarbejdet af Dansk Servicerådgivning ApS.

Ifølge tidsplanen forelægges udbudsmateriale til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 19. marts og Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, samt igen den 2. juni i Teknik- og Miljøudvalget og den 24. juni 2014 i Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Rengøring, tidsplan vedr. konkurrenceudsættelse (PDF)

2.
Beredskab, tidsplan vedr. konkurrenceudsættelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ændring af åbningstider på BOFAs containerpladser

07.03.00G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

BOFA ønsker at foretage mindre ændringer i åbningstiderne på containerpladserne for bedre at imødekomme efterspørgslen med ikrafttræden i forbindelse med overgang til sommeråbningstider i uge 12.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at de ændrede åbningstider godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling godkendt. Udvalget ønsker en afdækning af anvendelse af containerpladserne med henblik på at sikre større fleksibilitet i åbningstider indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ikrafttræden af sommeråbningstider i uge 12 ønsker BOFA at foretage følgende ændringer:

 

Alle weekendåbningstider fremrykkes med to timer fra kl. 10-17 til kl. 8-15. Dette er et stort borgerønske.

 

Containerpladsen i Olsker holdes åben én dag yderligere pr. uge, og containerpladsen i Hasle én dag mindre. I dag har de to pladser næsten lige mange åbningstimer årligt (1092 i Hasle mod 1302 i Olsker), og Olsker modtager mere end dobbelt så store mængder affald som Hasle.

 

De samlede åbningstider, såvel eksisterende som foreslåede, fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da det samlede antal åbningstimer holdes konstant.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Åbningstider - BOFAs containerpladser (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Beredskabsplan for drikkevandsforsyning

13.02.00P15-0006

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har revideret beredskabsplan for drikkevandsforsyning fra 2007. Den nye plan er en mere omfattende plan, hvor flere forhold er taget med og søgt afklaret inden kommunen og vandværkerne står i en akut forureningssituation. For at lette vandværkernes brug af planen, er der udarbejdet en meget enkel læsevejledning, der kan bruges i den første fase i den type forureningshændelser der er flest af, nemlig colibakterier i drikkevandsforsyningen. Ud over denne kommunale beredskabsplan, skal alle vandværker, udarbejde en intern beredskabsplan der handler specifikt om deres eget vandværk. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at beredskabsplanen for drikkevandsforsyning vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

”Beredskabsplan for drikkevandsforsyning” skal ses i sammenhæng med Bornholms Regionskommunes ”Generel Beredskabsplan” vedtaget 19. december 2013.

Formålet med ”Beredskabsplan for drikkevandsforsyning” er at sikre korrekt og hurtig handling, hvis der opstår tvivl om drikkevandskvaliteten fra vandværker, samt sikre at vandværkerne i kommunen kan løfte opgaven med information og levering af rent drikkevand til dets forbrugere. Planen indeholder en beskrivelse af organisering af arbejdet samt procedurer i forbindelse med forskellige typer af forureninger.

De nødvendige handlinger ved forskellige trusselsbilleder er beskrevet, og udgør den operationelle del af planen. I planen er beskrevet overvejelser og handlinger i forbindelse med forurening med colibakterier, kemisk forurening, anmeldelse af sygdomme der kan stamme fra drikkevandsforsyningen og terror eller uheld med kemiske stoffer, men planen kan også bruges i forbindelse med andre typer hændelser.

 

I forbindelse med de lidt større hændelser etableres en beredskabsgruppe, der almindeligvis består af medarbejdere fra Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, vandværket, kommunens brandberedskab og hvis muligt/nødvendigt embedslægen, politiet, beredskabsstyrelsen, fødevarestyrelsen m.fl.. Ved meget alvorlige hændelser oprettes en kriseledelse med endnu flere medvirkende. Beredskabsstaben Bornholm har en afgørende rolle i forbindelse med større og alvorlige hændelser.

I procedure 8 i beredskabsplanen står der, at Teknik & Miljø træffer beslutning om hvor og hvornår der skal etableres nødvandsforsyning. Det vil som udgangspunkt være til døgnplejen og børneinstitutioner, og at det som udgangspunkt er vandværket der er ansvarlig for at etablere og finansiere nødvandsforsyning f.eks. rekvirering af dunke, tankvogne eller andet med rent vand.

I bilagsdelen er der oplysninger om telefonnumre og mailadresser til alle der kan tænkes at skulle involveres. Desuden er der medtaget skabeloner til forskellige breve, pressemeddelelser, løbesedler på forskellige sprog og andet, der kan blive brug for i forbindelse med en forureningshændelse i drikkevandsforsyningen.

 

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning er udarbejdet på baggrund af følgende love og vejledninger:

Beredskabsloven - lov nr. 1054 af 23. december 1992. Jf. lovbek. nr. 660 af 10. juni 2009 med senere ændringer.

Vandforsyningsloven - lov nr. 299 af 8. juni 1978. Jf. lovbek. nr. 1199 af 30. september 2013 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser.

Planlægning af beredskab for vandforsyningen - Vejledning nr. 8, 2002 fra Miljøstyrelsen.

Kogevejledningen/Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre - Miljøministeriet, Naturstyrelsen Vejledning, marts 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
BRK indsatsplan for drikkevandsforsyning - Udkast (DOCX)

2.
Læsevejledning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Indsats på forurenede grunde i 2014 og kommende år

09.08.00G12-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. december 2013 at sende udkast til prioritering af indsatsen på forurenede grunde i fire ugers offentlig høring. Den 15. januar 2014 udløb høringsfristen, og der er ikke indkommet kommentarer eller forslag til ændringer.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at udkastet til prioritering af indsatsen på forurenede grunde i 2014 og kommende år godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Ved kommunalreformen i 2007 beholdt Bornholms Regionskommune opgaven med at gennemføre undersøgelser, kortlægning (offentlig registrering af forurening), og afværgeforanstaltninger i forbindelse med gamle jordforureninger. I det øvrige Danmark er det regionerne, der forestår denne opgave.

 

I henhold til jordforureningsloven og bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden skal Bornholms Regionskommune udarbejde et årligt udkast til oversigt over den forventede indsats. Oversigten skal udsendes til kommentering i fire uger i offentligheden, inden Teknik- og Miljøudvalget vedtager den endelige indsats.

 

Prioriteringen af indsatserne på jordforureningsområdet er vist i bilag 1. I oversigten angives hvilket år opgaverne forventes afsluttet i Bornholms Regionskommune. Oversigten bygger på Natur & Miljøs skøn over, hvor mange forurenede grunde, der forventes at være, sammenholdt med de ressourcer, der erfaringsmæssigt bevilges til opgaverne på jordforureningsområdet. Natur & Miljø har et årligt budget på 1,2 mio. kr. til aflønning af medarbejdere, udførelse af undersøgelser, brug af rådgivning mv. Budgettet indeholder dog også midler til anvendelse indenfor råstofområdet.

 

I forbindelse med større afværge- og oprensningssager vil der blive tale om et større forbrug af økonomiske midler end afsat i budgettet. Antallet af afværge- og oprensningssager er begrænsede på Bornholm. I den kommende 10 års periode skønner Natur & Miljø med nuværende viden, at der højst kan blive tale om ca. 5 større sager. Natur & Miljø påregner, at iværksætte én sag med afværgeforanstaltninger i 2014 og én i 2016.

 

Natur & Miljø har i den udarbejdede oversigt prioriteret jordforureningssager, hvor der er bolig eller hvor ejendommen ligger både i særlige drikkevandsområder og nærområder ved vandværkernes drikkevandsboringer. Forurenede boliggrunde med indeklimarisiko prioriteres højere end boliggrunde med jordforurening på udearealer. Baggrunden for denne prioritering er, at borgerne ikke må påvirkes negativt sundhedsmæssigt af gammel jordforurening, og at grundvandet ikke må forurenes. Faren for gasdannelse på gamle lossepladser er også taget med i prioriteringen.

 

Fra 2014 får Bornholms Regionskommune også ansvaret for gamle jordforureninger, der kan true overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder. I løbet af fem år skal kommunen gennemgå tidligere jordforureningssager for at se, om der er sager på Bornholm, hvor der muligvis kan være en fare for overfladevandet eller internationale naturbeskyttelsesområder. Jævnfør Jordforureningslovens § 6, stk. 1.

 

Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye sager løbende prioriteres og sættes ind på oversigten. Dette betyder, at årstallet for færdiggørelse af sager kan rykke sig, hvis nye sager bliver prioriteret højere end de tidligere sager. Ud over de undersøgelser der er vist på oversigten i bilag 1, vil nye grunde løbende blive kortlagt, og nogle vil medføre, at der skal udføres undersøgelser.

 

I nogle jordforureningskortlægningssager vedrørende boliggrunde, kan ejerne søge om at få udført undersøgelser og afværgeforanstaltninger for økonomiske midler fra en statslig værditabsordning. I forbindelse med undersøgelser i denne ordning er der ca. 3 års ventetid, og endnu længere på afværgeforanstaltninger. Værditabsordningen forudsætter en vis egenbetaling. Hvis nogle grundejere vælger denne løsning, kan andre sager eventuelt fremrykkes.

 

Natur & Miljø lægger i sin sagsbehandling vægt på, at tage hensyn til borgere/virksomheder der har et særligt behov for afklaring af deres jordforureningskortlægningssag. Desuden er det et mål for Natur & Miljø, at kommunens opgaver skal være forståelige for borgere/virksomheder, sådan at de kan have mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse.

 

Love

Miljøministeriets lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Nr. 370 af 2. juni 1999 jf. lovbek. nr. 1427 af 4. december 2009 §§ 18, 19 og 20.

Miljøministeriets bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden ved regionsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til jord- og grundvandsforureninger. Nr. 1434 af 13. december 2006 § 1 og 2.

 

Økonomiske konsekvenser

En tiltrædelse af indstillingerne indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Plan for indsats 2014 og frem (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne – etape 1

05.01.12S00-0002

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014, herunder 1.900.000 kr. til færdiggørelse af de gadebelysningskabellægninger, som blev påbegyndt i 2013.

Der søges på den baggrund om en forhøjelse af anlægsbevillingen til 1.etape af kabellægning af gadebelysning i Rønne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at anlægsbevillingen til kabellægning af belysningsanlæg, etape 1, forhøjes med 1.900.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2.500.000 kr.

b)    at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 1.900.000 kr., som finansieres af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

Østkraft gennemfører fra 2013 og de kommende år en større kabellægning af deres elforsyningsanlæg kombineret med etablering af fibernet. Der kabellægges ca. 6.000 meter i Rønne by. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg medtages gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Det samlede gadebelysningsprojekt forventes at beløbe sig til 2,5 mio. kr.

Ledningsarbejderne berører følgende strækninger. Østerled. Byledsgade. Borgmester Nielsens Vej. Virkelyst. Solvangen. Torneværksvej. Sveasvej. Byledsgade. Absalonsgade. Kalkbrænderivej. Højvangen. Gartnervangen. Tjørnevej. Skt. Mortensgade. Pingels Alle. Svanekevej. Andreas Riis Vej. Cykelstier Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. juni 2013 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til påbegyndelse af kabellægningen. Denne bevillingsansøgning på 1.900.000 kr. vedrørende færdiggørelse af disse anlæg herunder montage af kabel i master samt renovering af armaturer og nye master i nødvendigt omgang.

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr., hvoraf der allerede er disponeret 12.000.000 kr.

Teknik & Miljø søger om at anlægsbevillingen forhøjes med 1.900.000 kr. til brug for færdiggørelse af kabellægningen. Den samlede anlægsbevilling til etape 1 vil herefter udgøre 2.500.000 kr.

Udgiften til kabellægningsprojektet, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne - etape 2

05.01.12S00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014 herunder 1.900.000 kr. til kabellægning af gadebelysningsanlæg, montage af kabel i master samt renovering af armaturer og nye master i nødvendigt omfang i forbindelse med Østkrafts kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til 2. etape af kabellægning af gadebelysning i Rønne 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

c)    at der gives en anlægsbevilling på 1.900.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2014, etape 2

d)    at der afsættes rådighedsbeløb på 1.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

e)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

Østkraft påbegyndte i 2013 en større kabellægning af deres elforsyningsanlæg kombineret med etablering af fibernet. Der kabellægges ca. 4.000 meter i Rønne by. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, medtages gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Det samlede gadebelysningsprojekt i 2014 forventes at beløbe sig til 1.900.000 kr.

Ledningsarbejderne vil primært berøre følgende strækninger. Grønvangen. Lille Torv. Storegade. Snellemark. Kirkepladsen. Smallesund Øst og Vest. Harbovej. Sigynsvej. Ydunsvej. Ægirsvej. Heimdalsvej. Gefionsvej. Midgårdsvej. Østre Ringvej. Asavej. 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800 kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014.

Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr. , hvoraf der allerede er disponeret 12.000.000 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til kabellægningens 2. etape vil beløbe sig til 1.900.000 kr.

Udgiften til kabellægningsprojektet, som afholdes i 2014, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Lokalplanforslag 078 - bevarende lokalplan for dobbelt- og rækkehusbebyggelse i Rønne og Nexø

01.02.05P16-0135

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 4. juni 2013 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle udarbejdes et nyt lokalplanforslag for 5 homogene boligkvarterer bestående af ens dobbelt- eller rækkehuse opført i 1940’erne og -50’erne, der sikrer bevaring af bebyggelsen.

Forslaget er nu udarbejdet og skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at lokalplanforslag 078 – bevarende lokalplan for dobbelt- og rækkehusbebyggelse i Rønne og Nexø sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Det blev oprindeligt foreslået, at fem områder i Rønne og Nexø skulle indgå. Det ene område i Rønne er udgået, da bebyggelsen nedrives. Lokalplanforslaget vil derfor kun omfatte fire bebyggelser på Harbovej og Blykobbevej i Rønne samt Sverigesvej og Paradisvej i Nexø.

 

Bebyggelserne består af et antal ens dobbelt- eller rækkehuse. Når et tag skal udskiftes, er husejeren som udgangspunkt forpligtet til at opfylde bygningsreglementets isoleringskrav. Hvilket i det enkelte tilfælde kan have den konsekvens, eksempelvis, at tagfladen på halvdelen af et dobbelthus forhøjes væsentligt.

 

Teknik & Miljø vurderede, at helhedsindtrykket i disse områder er bevaringsværdigt, og vil blive påvirket væsentligt af mulige tag- eller facadeændringer på den enkelte bolig. Ingen af områderne med disse ens huse er omfattet af en lokalplan der kan sikre en hensigtsmæssig bevaring af bygningernes eksisterende arkitektur.

 

Hvis ejendommen er omfattet af en bevarende lokalplan, er der i bygningsreglementet indskrevet en dispensationsmulighed fra isoleringskravene, såfremt dispensationen gives af byggetekniske eller arkitektoniske hensyn (bevaringsværdi).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Screening (PDF)

2.
LP 078 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Lokalplanforslag nr. 077 og kommuneplantillæg nr. 16 for en ny daginstitution ved Industrivej i Nexø i offentlig høring

01.02.05P21-0334

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. august 2013 at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag for en ny daginstitution i Nexø. Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at lokalplan nr. 077 og kommuneplantillæg nr. 16 sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen ønsker at opføre en ny integreret daginstitution i Nexø med plads til ca. 120 børn. Begrundelsen herfor er en planlagt sammenlægning af de to eksisterende institutioner Karlsvognen og Stjernehuset i Nexø.

 

Byggeriet til den nye daginstitution er tænkt placeret langs en eksisterende cykel/gangsti mellem Langedebyvej og Industrivej. Det vil give institutionen mulighed for at benytte den eksisterende infrastruktur herunder tilkørselsvej fra Industrivej.

 

Bygningsarealet for den nye daginstitution vil få en størrelse på 800-1000 m2 i én etage, muligvis udformet med én stor og nogle få mindre bygninger. Daginstitutionen forventes indrettet, så anvendelsen kan udvides til også at omfatte dagpleje aktiviteter, foreningsformål, børneforældregrupper, undervisning samt fællesaktiviteter o. lign.

 

Lokalplanens samlede areal er på ca. 25.000 m2 men det samlede areal behov for daginstitutionen er ca. 10.000 m2.

 

Begrundelsen for at medtage et så rummeligt et areal, er at restarealet bestemmes anvendt til erhverv uden miljømæssige gener, herunder sol- eller jordvarmeanlæg.

 

Den gældende lokalplan nr. 073 for et erhvervsområde Nexø, omfatter også det aktuelle område som påtænkes anvendt til daginstitution. I Lokalplan nr. 073 er det udlagt som område som ikke må tages i anvendelse før der er foretaget en supplerende lokalplanlægning.  Denne lokalplan nr. 077 vil ved den endelige vedtagelse, således afløse lokalplan nr. 073 for denne del af området.

 

Kommuneplantillæg nr. 016 skal sikre at kommuneplanen bringes i overensstemmelse med lokalplanlægningen, så et areal i erhvervsområdet ændres til offentligt område i kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Lp 077 (PDF)

2.
Screening (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Beslutning om forslag til kommuneplantillæg for en ny daginstitution i Rønne syd  

01.02.05P16-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

11

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik og Miljøudvalget besluttede den 5. november at indkalde ideer og forslag forud for en mulig ændring af kommuneplanen som skal muliggøre etablering af en ny daginstitution i landzone syd for Vibegård. Teknik & Miljø har indkaldt ideer og forslag fra offentligheden i 4 uger. I perioden er der indkommet én bemærkning.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for etablering af ny daginstitution i Rønne.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget ønsker at etablere en ny daginstitution på et areal, som i dag rummer en eksisterende pavillon på 66 m2, der anvendes til skovbørnehave. Omfanget af den ønskede ny bebyggelse, ca. 300 m2, kræver at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området.

Det ønskede areal, som er på ca. 9.500 m², er beliggende for enden af Vibegårdsvej. Arealet er beliggende i landzone i det åbne land og er ikke udlagt til byudvikling i kommuneplanen.

Området, der ejes af kommunen, er mod øst, syd og vest omgivet af fredskov. Mod nord ligger en ridehal, kommunens 10. klassecenter samt Vibegård, der anvendes til kommunal administration.

Adgang til området vil kunne ske via en ca. 450 m lang og 4 m bred adgangsvej fra Aakirkebyvej via Vibegårdsvej, samt ad en cykelvej fra øst via Redekammen.

Den ønskede placering af det ønskede nybyggeri i det åbne land kan være i strid med de statslige interesser i kommuneplanlægningen, der sigter mod, at byvækst begrænses til at foregå i direkte tilknytning til en by.

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget har alligevel valgt en placering uden for byen, på baggrund af brugergruppens ønske om placering.

 

På baggrund heraf besluttede Teknik- og Miljøudvalget at gennemføre et tredelt forløb:

1)    Indkaldelse af ideer og forslag

2)    Forslag til kommuneplantillæg

3)    Forslag til lokalplan

 

Det forventes at de statslige interesser vil blive vurderet af naturstyrelsen i forbindelse med kommuneplantillægget, og at det derved bliver afgjort om regionskommunen kan arbejde videre med et lokalplanforslag som ønsket af Børne- og Skoleudvalget.

 

Der er nu foretaget indkaldelse af ideer og forslag, så Teknik- og Miljøudvalget kan tage stilling til om der skal iværksættes udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg. Der var inden for tidsfristen kun modtaget et forslag.

Behandling af indkomne idéer og forslag

 

Bemærkning fra Elna Hansen Gl. Rønnevej 27, Nexø, ejer af ridehallen på Vibegårdsvej:

Hun ønsker at Vibegårdsvej bliver lukket ved Ridehallen og trafik til ny daginstitution skal blive ledt via Redekammen.

 

Bemærkning fra Teknik & Miljø:

Redekammen er i dag en cykelvej. Det vil umiddelbart ikke være en mulighed at etablere adgangsvej for kørende trafik til daginstitutionen her af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

 

Teknik & Miljø foreslår på den baggrund, at der iværksættes udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg for etablering af en ny daginstitution i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Byfornyelsesprogram for Snogebæk Fiskerleje

01.11.00P20-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I et brev dateret den 17. juni 2013 tildelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter regionskommunen en udgiftsramme til områdefornyelse i Snogebæk. Inden anlægsarbejder i områdefornyelsen kan påbegyndes, skal kommunalbestyrelsen træffe en beslutning om områdefornyelse på grundlag af et byfornyelsesprogram, som skal godkendes af ministeriet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

at der træffes en beslutning om områdefornyelse for Snogebæk Fiskerleje og byfornyelsesprogrammet fremsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Den 20. december 2012 vedtog kommunalbestyrelsen at ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Snogebæk. I et brev dateret den 17. juni 2013 tildelte ministeriet regionskommunen en udgiftsramme på 1.466.666 kr. til områdefornyelse i Snogebæk. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 2.933.332 kr.

 

Kommunen skal inden den 1. april 2014 træffe en beslutning om områdefornyelse (byfor-nyelsesprogram) og ansøge ministeriet om tilsagn om refusion af udgifterne til gennemførelse af beslutningen. Områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5 årig periode.

 

I forbindelse med udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet blev der lagt vægt på en aktiv borgerinddragelse. Med det formål, at engagere alle interesserede borgere til at deltage i planlægningen af områdefornyelsesprojektet, blev der inviteret til en workshop. Der deltog ca. 55 borgere og erhvervsdrivende i workshoppen, som blev afholdt over en weekend i september 2013. På workshoppen blev der arbejdet i 4 grupper:

Til hver gruppe blev der tilknyttet konsulenter, som faciliterede gruppearbejdet og videre-bearbejdede forslag og idéer foreslået af deltagerne. Hele forløbet resulterede i en fremlæggelse af konsulenternes sammenfatning i form af skitser og idékataloger.

 

Skitser og ideer fra workshoppen har dannet baggrund for det nærværende byfornyelses-program, som blev bearbejdet i koordineringsgruppen og senere fremlagt på et offentligt møde i Snogebæk. Den for nylig dannede koordineringsgruppe består af repræsentanter fra borger- og erhvervsforeninger i Snogebæk og medarbejdere i BRK.

 

Byfornyelsesprogrammet bygger på et helhedsgreb for byfornyelsesområdet (havnen, havneområdet og den gamle by), som tager udgangspunkt i byens eksisterende struktur med Hovedgaden som den langsgående forbindelse, hvor hovedparten af offentligt tilgængelige funktioner foregår, og hvor potentialerne findes.

 

Helhedsplanen deler området op i 3 zoner:

1) Kystlandskabet - styrkes som attraktivt bynært naturområde,

2) Aktivitetslandskabet - her etableres rammer for kulturelle og rekreative aktiviteter, hvor bevægelse og oplevelser vil finde sted,

3) Bylandskabet - her bliver der foretaget funktionsforbedringer, trafikreguleringer og forskønnelse, samt skabt rammer for erhvervsmæssige tiltag.

 

Intentionen med denne opdeling er bl.a. at bevare og styrke områdernes karakter og koncentrere de forskellige aktiviteter indenfor afgrænsede områder. Forbindelser mellem disse 3 zoner vil blive styrket fysisk og visuelt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på møde den 19. december 2013 godkendt en anlægsbevilling for projektet. De samlede bruttoudgifter til områdefornyelsesprojektet i Snogebæk udgør 6.191.348 kr., heraf skal regionskommunen finansiere 2.933.332 kr. over 5 år, idet staten refunderer 33 1/3 pct. af udgifterne svarende til 1.466.666 kr. og LAG-Bornholm giver et tilskud på 1.791.350 kr. (endnu ikke endelig godkendt af NaturErhvervstyrelsen/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri).

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Byfornyelsesprogram (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevillinger til etablering af 2 nye boliger på Nylars Plejecenter

00.30.08P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger til etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter i det afsnittet, hvor det tidligere dagcenter var etableret.

Myndighedsbehandlingen af Skema A, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i særskilt sag på samme møde. Myndighedsbehandlingen af Skema A og Skema B vil blive forelagt Økonomi- og Planudvalget på 2 særskilte sager på mødet den 18. februar 2014.

Sag vedrørende anmodning om optagelse af byggekredit vil blive forelagt Økonomi- og Planudvalget i særskilt sag på mødet den 11. marts 2014

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

f)    at anlægsbevillingen til ombygning af Nylars Plejecenter med 2 nye boliger forhøjes med 2.928.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 3.378.000 kr. inkl. moms,

g)    at det afsatte rådighedsbeløb til ombygningen tilsvarende forhøjes med 2.928.000 kr. inkl. moms,

h)    at merudgiften til ombygningen på 2.928.000 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt -3.040.200 kr.,

i)     at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til låneoptagelse på -2.972.640 kr.,

j)     at der gives bevilling og afsættes budget (indtægt) til beboerindskud på -67.560 kr.,

k)    at der gives bevilling og afsættes budget (nettoudgift) til kommunens andel af beboerindskud på netto 22.520 kr.,

l)     at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til salg af grund på -400.000 kr.

m)  at nettomerindtægten på 489.680 kr. tilføres de likvide midler

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af ”tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” den 30. maj 2013 givet tilsagn om at Nylars Plejecenter kan indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med de 18 boliger samt to observationspladser.

Med den foreslåede ombygning af det nuværende dagcenterlokaler, der indrettes til 2 nye boliger som finansieres via almen-boliglovgivningen, vil målet kunne nås.

Projektet forventes gennemført i foråret 2014, hvilket vil give de nødvendige nye rammer på Nylars Plejecenter, hvorved beboerne, som i dag bor på Slottet i Rønne på B2, vil kunne flytte til Nylars Plejecenter omkring den 1. maj 2014.

I forbindelse med ombygningen af dagcentret til 2 nye almene boliger, vil der i en særskilt sag blive søgt om anlægsbevilling til ombygning af dele af de nuværende fællesarealer med væsentlig forbedrede køkken- og opholdsarealer.

Økonomiske konsekvenser

Totaløkonomi:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. august 2013 en anlægsbevilling til projektering af byggeriet på 450.000 kr. inkl. moms, midlertidigt finansieret af de likvide midler. Bevillingen blev givet til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre, men da Budget- og administrationsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedrørende kommunale bygninger i henhold til Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune varetages af Teknik- og Miljøudvalget, som fagudvalg for BRK Ejendomsservice, skal denne bevilling til ombygning retteligt gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management).

 

I den skematiske oversigt nedenfor vises økonomien i henholdsvis Skema A (kolonne 2) sammenlignet med hvad der pt. er budgetlagt med (kolonne 1).

 

I henhold til estimeret anlægsbudget udarbejdet af BDO Kommunernes Revision, udgør den samlede økonomiske ramme for byggeriet 3.378.000 kr. incl. moms. Som det fremgår, er boligernes anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud).

 

Det totale kommunale nettooverskud på -39.680 kr. udgøres af kommunens udgift til grundkapital på 337.800 kr., udgift til beboerindskud på 22.520 kr. samt indtægt til salg af grund på -400.000 kr.

 

Normalt vil 2 % af anlægsudgifterne til boligerne blive finansieret af beboerindskud, men kommunen skal yde et beløb svarende til 1/3 til dækning af indskuddet, når beboerne flyttes fra Plejecenter Slottet til Nylars Plejecenter. Baggrunden for flytningen af beboerne er, at Slottet ikke opfylder de krav, der kan stilles til en almen bolig. Staten refunderer 2/3 af beboerindskuddet.

 

Netto tilføres der de likvide midler 39.680 kr. I den første bevillingssag blev der som nævnt midlertidigt kassefinansieret 450.000 kr. og i denne sag tilføres de likvide midler 489.680 kr.

 

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af projekteringsbevillingen den 29. august 2013 var der forudsat et kommunalt overskud på 115.880 kr. Dette beløb er nu reduceret til 39.680 kr. Baggrunden er, at de administrative omkostninger er forholdsvis høje for en så lille sag som ombygning og etablering af 2 nye almene boliger, hvorved grundprisen (salget) er reduceret fra 500.000 kr. til nu 400.000 kr. samt at prisfremskrivningen til rammebeløbene er forudsat gennemført inden for rammerne i 2014.

 

Skematisk oversigt over totaløkonomien:

 

Nylars Plejecenter - 2 nye almene boliger

Budgetlagt pt.

Skema A

Ændring

Lån med ydelsesstøtte 88 %

 

2.972.640 kr.

2.972.640 kr.

Kommunal grundkapital 10 %

 

337.800 kr.

337.800 kr.

Beboerindskud 2 %

 

67.560 kr.

67.560 kr.

Samlet anskaffelsessum

450.000 kr.

3.378.000 kr.

2.928.000 kr.

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital 10 %

 

337.800kr.

 

Beboerindskud 2 % BRK´s andel 1/3

 

22.520 kr.

 

Salg af grund

 

-400.000 kr.

 

Overskud (-) / Underskud (+)

 

-39.680 kr.

 

 

Bevillinger:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. august 2013 en projekteringsbevilling på 450.000 kr. incl. moms. Der søges i denne sag om en forhøjelse af denne bevilling med 2.928.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling i ombygningen herefter udgør 3.378.000 kr.

Der søges desuden om anlægsbevillinger til låneoptagelse og salg af grund samt om bevillinger til beboerindskud i henhold til den skematiske oversigt ovenfor.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Skema A (PDF)

2.
Anlægsbudget Skema A (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Skema A for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter

03.02.12S55-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af Skema A for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

n)    at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til opførelse af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter.

o)    at skema A for etablering af 2 nye almene boliger godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2013, at Nylars Plejecenter indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med de eksisterende 18 boliger og at der i tilknytning hertil etableres 2 nye almene boliger.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen af de 2 nye almene boliger og godkendelsen af skema A.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                          3.378.000 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                                                                  3.378.000 kr.

 

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 88%                                                                           -2.972.640 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 10%)                                              -337.800 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                       -67.560 kr.

Finansiering i alt                                                                                                     3.378.000 kr.

 

De bevillingsmæssige forhold vil blive behandlet i en særskilt sag.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligstøtte vil udgøre 6.397 kr. eller årligt 1.024 kr. pr. m².

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Estimeret anlægsbudget (PDF)

2.
Skema A (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til ombygning af eksisterende fællesarealer - Nylars Plejecenter

00.30.08P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges en anlægsbevilling til ombygning af eksisterende fællesarealer på Nylars Plejecenter. Det drejer sig primært om etablering af nyt træningskøkken, som får en central placering på Nylars Plejecenter samt opholdsområderne omkring køkkenet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

p)    at der gives en anlægsbevilling til etablering af nyt køkken m.m. på Nylars Plejecenter på i alt 1.087.500 kr. inkl. moms.

q)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og Drift (Facility Management),

r)    at finansieringen af ombygningen sker via henlagte midler i afdelingen på 70.000 kr. inkl. moms samt optagelse af lån på 1.017.500 kr.

s)    at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til låneoptagelse på 1.017.500 kr.

t)     at der godkendes en huslejestigning for de 18 boliger på 235 kr. pr. måned

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af ”tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” den 30. maj 2013 givet tilsagn om at Nylars Plejecenter kan indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med 18 boliger eksisterende boliger samt to observationspladser.

Ved den foreslåede tilpasning, vil der være behov for at etablere et træningskøkken i det centrale fællesopholdsareal. Det nye køkken etableres som en del af den eksisterende vinterhave, der ombygges og forbedres væsentligt i forhold til i dag. Den eksisterende klimaskærm (glastag og glasfacader) skiftes/omdannes, hvorved den del af de fællesopholdsarealer, ud over at rumme et nyt køkken, også vil rumme ombyggede og fuldt opvarmede fælles opholdsarealer. Det vedlægges en plantegning, der illustrerer de nye og ombyggede fællesarealer.

De samlede omkostninger forventes at blive på 1.087.500 kr. inkl. moms

Det nye køkken og ombygningerne finansieres ved en huslejeforhøjelse på ca. 235 kr. pr. måned samt brug af henlæggelse til forbedringer på 70.000 kr.

Derfor anbefales det, at projektet gennemføres med en samlet udgift på 1.087.500 kr. inkl. moms og en deraf følgende stigning i huslejerne på ca. 235 kr. pr. mdr. svarende til 3,82 %. I dag betaler lejerne mellem 5.500 kr. til 6.150 kr. mdr., dog er der enkelt lejer, der betaler ca. 7.000 kr. i en stor lejlighed.

De to nye lejligheder forventes at få en husleje på ca. 6.400 kr. pr. mdr. Forholdet omkring etablering af de nye lejligheder på Nylars Plejecenter behandles i separat sag.

De nye beboere, som i dag bor på Slottet B2 og som har en gennemsnitshusleje på 3.750 kr. pr. måned er omfattet af reglerne i tvangskriterierne pensionslovgivningen og kommer derfor ikke til at betale en højere husleje end den de har på Slottet.

Bornholms Plejehjem og –centre/ældreområdet kommer som udgangspunkt til at afholde merudgifterne, dog modregnet den boligydelse, som den enkelte er berettiget til at modtage. Forskellen vil hen over en årrække mindskes, når der kommer nye lejere, som selv skal betale den samlede udgift til huslejerne modregnet boligydelsen, hvis de er berettiget til at få boligydelse.

Ombygningen af fællesarealerne og herunder køkkenet forventes afsluttet med udgangen af april måned og derved klar, når de nye beboere flytter ind.

Økonomiske konsekvenser

Ombygningen af fællesarealerne gennemføres ved en huslejeforhøjelse på 235 kr. pr. måned for de 18 eksisterende boliger på Nylars Plejecenter, samt brug af opsparede og henlagte midler på i alt 70.000 kr. inkl. moms. Der optages et lån på 1.017.500 kr. til endelig finansiering, idet huslejeforhøjelsen går til betaling af ydelserne på lånet.

Finansieringen vil normalt være udgiftsneutral for Bornholms Regionskommune, da lejerne betaler for ombygningen via en øget huslejebetaling pr. måned på 235 kr. Her vil den ekstra udgift dog pålægges Bornholms Plejehjem og –centre/ældreområdet med en årlig ekstra udgift på ca. 50.000 kr., som dog over en årrække forventes nedbragt, når der kommer nye lejer, for til sidst helt at udgå. Udgiften reduceres med eventuel forhøjet boligydelse til beboerne, hvoraf kommunen skal afholde 25 pct.  Der er ikke afsat budget til disse udgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Nylars Plejecenter - oversigtstegning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Administration af flexboliger i de 8 områder hvor bopælspligten ikke er ophævet

03.01.00A21-0002

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. august 2013 om ”Behandling af ideer og forslag vedr. boligscenarier på Bornholm”, samt indkomne høringssvar, fremsættes forslag til administrationsgrundlag, der muliggør dispensation fra bopælspligten (flexbolig) i de 8 områder, hvor bopælspligten fastholdes.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at sagen efter behandling i Kommunalbestyrelsen sendes i høring i 4 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til lovgrundlaget kan Kommunalbestyrelsen meddele samtykke til, at en helårsbolig af boligens ejer tages i brug til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, samt at boligen efterfølgende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. Boligreguleringslovens (BRL) § 50 stk. 2.

 

I bemærkningerne til lovforslaget henvises til udviklingen i især landdistrikter og byer med færre end 1000 indbyggere, samt en stigning i ubeboede og ofte mangelfuldt vedligeholdte boliger i især disse områder.

 

En ”flexbolig tilladelse” skal gives under respekt af anden lovgivning på området. Tilladelsen kan ikke meddeles, hvis udøvelsen er i strid med planloven eller med en plan, der er fastsat med hjemmel i planloven.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ophæve kravet om helårsbeboelse på Bornholm, med undtagelse af følgende 8 områder: Rønne, Hasle, Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Nexø, Aakirkeby samt Klemensker.

 

Kommunalbestyrelsen har ved en fastholdelse af kravet om helårsbeboelse i de 8 områder efterkommet et udtrykt ønske fra borgerforeninger i de pågældende områder.

 

Ved at ophæve bopælspligten uden for de 8 områder skønnes der at være et betydeligt antal attraktivt beliggende boliger udenfor de 8 områder, der kan benyttes som flexboliger og boliger uden bopælspligt, når eventuelle lokalplaner er ophævet. F.eks vil man kunne opnå flexboligstatus i Årsdale, som alternativ til flexbolig i Svaneke, hvilket vil give nye muligheder for et område som Årsdale.

 

I forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for dispensationsmulighed for flexbolig, har administrationen den 23. september 2013 rettet henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med spørgsmål om hvornår der kan dispenseres i forhold til gældende planbestemmelser.

 

Ministeriet har den 26. november 2013 besvaret henvendelsen med, at der efter boligreguleringslovens § 50 kan gives samtykke til, at en helårsbolig anvendes til andre formål end helårsbeboelse på det vilkår, at ejeren ikke må anvende boligen i strid med lokalplanens krav om helårs boligformål, jf. bilag til sagen.

 

Det vil således være muligt at give dispensation til flexbolig efter boligreguleringslovens § 50, stk. 1, på betingelse af, at boligen kun anvendes som deltidsbolig eller lignende og at den ikke anvendes som feriebolig eller bolig der udlejes til turister.

 

Der vil blive udarbejdet en oversigt over helårsboliger, der registreres som flexboliger med henblik på at følge udviklingen og effekten af dispensationsordningen i de 8 områder. Det foreslås, at oversigten forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2015, hvor der samtidig kan tages stilling til, om der skal ske ændringer i vilkår for dispensationerne til flexboliger i et eller flere af de områder, hvor helårsbopælspligten ønskes opretholdt.

 

Grundlag for en fremtidig administration af dispensationer til flexbolig efter ændring af kommuneplan/lokalplaner:

 

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen giver den generelle kompetence til at give dispensationer i henhold til BRL § 50, stk. 2 til Teknik- og Miljøudvalget (TMU), og at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger administrationen til, i helt konkrete tilfælde, at give en administrativ dispensation.

 

Det vil være yderst vanskeligt for administrationen at vurdere, hvorvidt en ejendom er udbudt til en rimelig markedspris, længden på liggetiden, og om der er sket en tiltrækkelig nedslag i prisen over perioden, hvor den har været til salg.

 

Evt. administrative dispensationer i henhold til BRL § 50 stk. 2 bør derfor være let administrativbare samt uden større skøn.

 

Det foreslås, at der gives administrativ mulighed for personlig dispensation til flexbolig i følgende tilfælde:

·         Når behov for flexbolig skyldes arbejde på Bornholm men med folkeregisteradressen udenfor Bornholm (gives også i dag)

·         Når sygdom / alderdom (f.eks. flytning på plejehjem og lignende) gør, at ejer må fraflytte ejendommen

·         Tidsbegrænset dispensation i forbindelse med større ombygninger på maks. 2 år.

·         Når ejer iflg. folkeregisteret har boet på ejendommen i minimum 2 år, men hvor arbejde / uddannelse eller lignende gør, at ejendommen må fraflyttes

·         Når ejer er afgået ved døden og arving/arvinger ønsker at bevare en tilknytning til Bornholm.

 

Loven giver kun mulighed for dispensation til ejeren af en bolig.

 

Der gives hermed et generelt afslag på flexbolig i de 8 områder, såfremt boligen ønskes solgt som flexbolig.

 

Helt undtagelsesvis kan der være specielle forhold der gør sig gældende ved en bolig eller andre grænsetilfælde. Disse ansøgninger forelægges Teknik- og Miljøudvalget, der herefter kan give dispensation.

 

I de 8 områder, hvor helårsbopælspligten ønskes opretholdt, vil en dispensation blive noteret i BBR som helårsbeboelse med personlig dispensation.

 

Der vil blive udarbejdet et oversigt over helårsboliger, der registreres som flexboliger med henblik på at følge udviklingen eller effekten af dispensationsordningen i de 8 områder. Det foreslås, at oversigten forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2015, hvor der samtidig kan tages stilling til, om der skal ske ændringer i vilkår for dispensationerne til flexboliger i et eller flere af de områder, hvor helårsbopælspligten ønskes opretholdt.

 

Økonomidirektøren foreslår at der efter høringsfristens udløb indstilles  

·         at Kommunalbestyrelsen giver den generelle kompetence til at give dispensationer i henhold til BRL § 50, stk. 2 til Teknik- og Miljøudvalget,

·         at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger administrationen til, at give en administrativ dispensation til benyttelse af boligen til flexbolig i henhold til det foreslåede grundlag for fremtidig administration af dispensation til flexbolig,

·         at der senest ultimo 2015 forelægges for Teknik- og Miljøudvalget en evaluering af dispensationsgrundlaget og udviklingen i flexboliger

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (PDF)

2.
Mail fra By, Bolig og Landdistrikter (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014

22.11.00G01-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Taxi taksterne blev sidst reguleret i juli 2012. Ifølge Taxilovens kap. 6 § 28 skal ”Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne fastsættes af kommunalbestyrelsen”. Ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Teknik- og Miljøområdet, er det Teknik- og Miljøudvalget, der træffer afgørelse på området.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at punktet sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 014:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Dantaxi Bornholm har fremsendt forslag til nye takster, som ønskes indført snarest muligt. Ansøgningen sker med henvisning til taxi indekset for 2. kvartal 2013, udarbejdet af Danmarks Statistik. Indekset udviser en stigning fra 140,8 til 146,0 i forhold til sidste ændring. At stigningen denne gang er større end sædvanligt skyldes regeringens finanslovsaftale for 2013. Her blev lønsumsafgiften for blandt andet taxiforretninger sat op fra 3,08 til 4,06 %. Herudover kommer så de almindelige stigninger.

 

Små vogne (indtil 4 personer)

Nugældende takster, kr.

Forslag til fremtidige takster, kr.

Grundtakst

47,00

49,00

Pr. km.

11,00

11,25

Pr. km. (nattakst)

14,25

14,50

Ventetid pr. time

330,00

335,00

Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer)

340,00

345,00

 

 

Store vogne (indtil 8 personer)

Nugældende takster, kr.

Forslag til fremtidige takster, kr.

Grundtakst

47,00

49,00

Pr. km.

14,25

14,50

Pr. km. (nattakst)

17,00

17,25

Ventetid pr. time

330,00

335,00

Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer)

355,00

360,00

 

Liftvogne

Nugældende takster, kr.

Forslag til fremtidige takster, kr.

Grundtakst

47,00

49,00

Pr. km.

15,25

15,50

Pr. km. (nattakst)

18,00

18,25

Ventetid pr. time

345,00

350,00

Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer)

370,00

375,00

 

Andre takster

Nugældende takst, kr.

Forslag til fremtidige takster, kr. 

Cykler pr. stk.

20,00

20,00

Barnestol

100,00

100,00

Indvendig tilsmudsning af vognen (øl, urin, opkast eller lignende)

400 - 750

400 - 750

 

Nattakst gælder alle hverdage fra kl. 18,00 til 06,00 og fra fredag kl. 18,00 til mandag morgen kl. 06.00 samt alle øvrige helligdage.

Økonomiske konsekvenser

Takststigning for brugerne af taxi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Teknik- og Miljøudvalgets retning og mål

00.22.04A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der ønskes igangsat en proces i Teknik- og Miljøudvalget for drøftelse af de kommende 4 års arbejde i udvalget. På udvalgets første møde den 6. januar 2014 blev ønsker til fokusområder drøftet, som er sammenfattet her.

Indstilling og beslutning

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at punktet drøftes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Drøftet

Sagsfremstilling

Der ønskes igangsat en proces i Teknik- og Miljøudvalget for drøftelse af de kommende 4 års arbejde i udvalget.

Udvalget skal tage stilling til en proces for hvordan udvalget ønsker at arbejde med fastlæggelse af rammer, retning, målsætninger og prioriteringer i udvalget, samt på hvilken måde arbejdet skal forankres i udvalget og i administrationen. Endvidere afstemning af gensidige forventninger i udvalget.

På udvalgets første møde den 6. januar 2014 blev ønsker til fokusområder drøftet. Følgende områder/emner blev nævnt:

 

Politikker:

 

Kommunikation:

 

Borgertilfredshed:

 

Projekter:

 

Organisation:

 

 

Der afholdes endvidere et visionsseminar for den samlede kommunalbestyrelse den 20.-21. februar 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014

00.22.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Der holdes målseminar for kommunalbestyrelsen den 20.-21. februar 2014. Udvalget skal drøfte sit input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)    udvalget udvælger 3 temaer inden for udvalgets område, som danner rammen for drøftelser af mål på udvalgets område på målseminaret

b)    drøfter præsentation af temaer på målseminaret

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Drøftet

Sagsfremstilling

Som forberedelse af kommunalbestyrelsens målseminar den 20.-21. februar 2014 skal fagudvalgene hver især gennemføre en politisk drøftelse af udvalgets input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

 

Inputtet til målseminaret vil være resultatet af de politiske drøftelser i udvalget, som beskrevet nedenfor. Borgmesteren vil på målseminaret fremlægge regionskommunens vision, og lægge op til fastlæggelsen af en række mål for valgperioden.

 

Målet med udvalgets drøftelse er for det første at kvalificere målseminaret på forhånd i forhold til udvalgenes ønsker. Det betyder, at udvalget skal vælge, hvilke tre temaer, udvalget anser som de vigtigste at formulere mål inden for. Temaerne vil danne rammen for arbejdet på målseminaret om mål inden for udvalgets område.

 

Udvalgsformanden får til opgave at præsentere udvalgets temaer og øvrige input på målseminaret.

 

Målet er derfor for det andet, at udvalget drøfter præsentationen af temaerne på seminaret. Og for det tredje drøfter, hvilke input fra udvalget, der kan understøtte arbejdet med mål på seminaret (fx konkrete forslag til mål inden for udvalgets temaer, dilemmaer, paradokser, udfordringer og muligheder).

 

For at kunne forberede målseminaret bedst muligt, bedes udvalget i forlængelse af den politiske drøftelse udarbejde følgende:

-      tre temaer i overskriftform

-      input til arbejdet med mål på målseminaret i punktform

 

Arbejdet med at gøre målene konkrete og målbare sker i processen, der følger efter målseminaret. Efter målseminaret vil udvalget således på baggrund af de politiske drøftelser på målseminaret og med faglig bistand fra administrationen skulle udarbejde præcise målformuleringer.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

Udvalget ønsker at drøfte det generelle ansvar i forbindelse med anlægsbevillinger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget inviterer til møde med alle udvalgsformænd, servicedirektøren og økonomidirektøren med henblik på at drøfte politiske snitflader i forbindelse med anlægsprojekter vedrørende kommunens bygninger og anlæg

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Formanden orienteret om møde med Gudhjem By- og Mindeforening d.d.

Der arrangeres møder med brandstationerne og Teknik- og Miljøudvalget, næste møde er 4. februar 2014 med Gudhjem Brandstation.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

22

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:
Punkt 17 sendes i høring