Referat
Børne- og Skoleudvalget
04-02-2014 kl. 16:00
Bornholms Efterskole
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om anbringelsesgrundlag
  åbent 3 Forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget
  åbent 4 Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014
  åbent 5 Procesplan for udvikling af skolevæsenet
  åbent 6 Oprettelse af ekstra børnehaveklasse i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 7 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Skole Nord i skoleåret 2014/2015
  åbent 8 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 9 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Paradisbakkeskolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 10 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Hans Rømer Skolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 11 Principbeslutning om samling af medarbejderne i Bornholms FamilieCenter
  åbent 12 Orientering om byggerier på dagtilbudsområdet
  åbent 13 Orientering om ansøgning om deltagelse i netværket om Ny Nordisk Skole
  åbent 14 Overblik over politikker på Børne- og Skoleområdet
  åbent 15 Koordinering med andre politikområder
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Sager til høring i Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Trine Dorow deltager under punkt 2

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om anbringelsesgrundlag

27.00.00A00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

 

 

Resumé

For at kunne skabe de bedst mulige betingelser for faglig og økonomisk styring af området børn med særlige behov ønsker Bornholms Regionskommune at anvende et anbringelsesgrundlag. Det beskriver det overordnede kommunale serviceniveau. I december 2013 besluttedes at sende et udkast i høring.

Sagen har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 3/12-2013, Økonomiudvalget 11/12-2013 og Kommunalbestyrelsen 19/12-2013.

Der foreligger nu 6 høringssvar.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

·        Orienteringen tages til efterretning og

·        Der udarbejdes forslag til endelig beslutning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

For at kunne skabe de bedst mulige betingelser for sikker faglig og økonomisk styring af området børn med særlige behov ønsker Bornholms Regionskommune at anvende et anbringelsesgrundlag.

 

Anbringelsesgrundlaget er samtidig en politisk opbakning til afgørelser truffet af Bornholms Regionskommunes myndighedsafdeling, som er en forudsætning for at intentionerne kan realiseres.

 

Anbringelsesgrundlaget beskriver det overordnede kommunale serviceniveau og tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser. Anbringelsesgrundlaget skal ses i sammenhæng med kommunens børn- og ungepolitik.

 

Udkastet sendtes i høring i Handicaprådet, Skolebestyrelser, Bestyrelsen på dagtilbud og Jobcenteret.

 

Der foreligger nu 6 høringsvar. Høringssvarene er centreret om forhold vedr. forebyggelse, information og inddragelse samt vigtigheden af at have barnet i fokus.

 

Handicaprådet tog sagen til efterretning. De øvrige høringssvar fremgår af bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Høringssvar - Skole Nord (DOC)

2.
Høringssvar - Paradisbakkeskolen (DOC)

3.
Høringssvar - Jobcenter (DOC)

4.
Høringssvar Daginstitutioner (DOCX)

5.
Høringssvar Rønneskolen (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget

00.22.00P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

4

 

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget for perioden 2014 – 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·        Forslag til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Indstilling tiltrådt, idet forretningsordenens § 2, stk.2 tilføjes, at ændringer i den godkendte mødeplan kun kan foretages under inddragelse af samtlige udvalgsmedlemmer og kræver en flertalsafgørelse.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget for perioden 2014 – 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er vedlagt et tilrettet udkast til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. januar 2014

1.
Udkast til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 (DOCX)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

2.
Tilrettet udkast til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014

00.22.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Der holdes målseminar for kommunalbestyrelsen den 20.-21. februar 2014. Udvalget skal drøfte sit input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)   udvalget udvælger 3 temaer inden for udvalgets område, som danner rammen for drøftelser af mål på udvalgets område på målseminaret

b)   drøfter præsentation af temaer på målseminaret

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Udvalget foreslår følgende måltemaer:

•Flere børn på Bornholm

•Målrettet forebyggelse i førskolealderen

•Den nye bornholmske folkeskole baseres på bæredygtighed, entreprenørskab og     muligheder for alle

Sagsfremstilling

Som forberedelse af kommunalbestyrelsens målseminar den 20.-21. februar 2014 skal fagudvalgene hver især gennemføre en politisk drøftelse af udvalgets input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

 

Inputtet til målseminaret vil være resultatet af de politiske drøftelser i udvalget, som beskrevet nedenfor. Borgmesteren vil på målseminaret fremlægge regionskommunens vision, og lægge op til fastlæggelsen af en række mål for valgperioden.

 

Målet med udvalgets drøftelse er for det første at kvalificere målseminaret på forhånd i forhold til udvalgenes ønsker. Det betyder, at udvalget skal vælge, hvilke tre temaer, udvalget anser som de vigtigste at formulere mål inden for. Temaerne vil danne rammen for arbejdet på målseminaret om mål inden for udvalgets område.

 

Udvalgsformanden får til opgave at præsentere udvalgets temaer og øvrige input på målseminaret.

 

Målet er derfor for det andet, at udvalget drøfter præsentationen af temaerne på seminaret. Og for det tredje drøfter, hvilke input fra udvalget, der kan understøtte arbejdet med mål på seminaret (fx konkrete forslag til mål inden for udvalgets temaer, dilemmaer, paradokser, udfordringer og muligheder).

 

For at kunne forberede målseminaret bedst muligt, bedes udvalget i forlængelse af den politiske drøftelse udarbejde følgende:

-      tre temaer i overskriftform

-      input til arbejdet med mål på målseminaret i punktform

 

Arbejdet med at gøre målene konkrete og målbare sker i processen, der følger efter målseminaret. Efter målseminaret vil udvalget således på baggrund af de politiske drøftelser på målseminaret og med faglig bistand fra administrationen skulle udarbejde præcise målformuleringer.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Procesplan for udvikling af skolevæsenet

17.01.04P16-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Efter en orientering om Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde den 7. januar og en mere specifik drøftelse af udfordringer i skolevæsenet den 22. januar 2014, har udvalget bedt om et forslag til en procesplan for udvikling af det bornholmske skolevæsen. Målet er en langsigtet plan for skolevæsenet.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)   At procesplanen og tilhørende tids- og handleplan drøftes og besluttes

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Procesplanen og tilhørende tids – og handleplan er godkendt med en række ændringer. Den endelige tids- og handleplan er vedhæftet referatet.

 

Sagsfremstilling

Der foreslås en faseopdelt tilgang til udviklingen af en langsigtet plan for det bornholmske skolevæsen. Der foreslås fem faser:

 

I) Faktuelle forhold og udviklingsperspektiver

Den første fase blev indledt i Børne-og Skoleudvalgets møde den 7. januar 2014. Der blev orienteret om skolevæsenets opbygning og nuværende struktur. Elevtallets udvikling historisk samt fordeling på skoler, afdelinger og klassekvotienter. Endvidere blev befolkningsprognosen gennemgået. Skolernes budgetter og forsøg med sammensætning af skolebestyrelserne og afdelingsråd blev drøftet sammen med de enkelte skolers fortrin og udfordringer.

 

II) Opgaven (missionen).  Rammebetingelser herunder muligheder, begrænsninger for løsning af opgaven

I et temamøde den 22. januar 2014 drøftede Børne- og Skoleudvalget på baggrund af administrative oplæg muligheder og begrænsninger for udviklingen af skolevæsenet. Der blev taget udgangspunkt i den nye folkeskolelov, der træder i kraft den 1. august 2014 samt personalegruppernes arbejdstidsregler. Målet er, at der skal skabes overensstemmelse mellem de opgaver skolevæsenet skal løse og de ressourcer og handlemuligheder, der stilles til rådighed.

 

III) Erfaringer, gode eksempler og evidensbaseret opsamling af viden

Udvalget lægger vægt på, at skolens indhold skal være i fokus. Den netop vedtagne folkeskolereform bruges som en ramme for en drøftelse af skolens indhold. Der indhentes viden og erfaringer ved oplæg, studiebesøg og inddragelse af lokale aktører.

 

IV) De politiske værdier, den politiske vision og ambitionsniveau

Punkt I, II og III er grundlaget for de politiske drøftelser af hvordan folkeskolen på Bornholm skal udvikle sig. Kommunalbestyrelsens værdier, visioner og ambitioner skal afspejles i et forslag til en langsigtet plan for det bornholmske skolevæsen.

Det foreslås, at kommunens skolepolitik og nogle få klare mål i relation til den nye folkeskolelov indgår i arbejdet, så planen indeholder et helhedssyn på både skolens indhold og struktur.

 

V) Endemålet: En langsigtet plan for udviklingen af det bornholmske skolevæsen

 

Processens organisering

Det forslås, at der arbejdes på tre diskussionsplatforme:

 

1) Børne- og Skoleudvalget

2) Kommunalbestyrelsen

3) Dialogen med forældre, bestyrelser, personale og borgere i øvrigt.

 

Flere platforme kan være aktive på samme tid, hvis udvalget mener det er formålstjenligt. Det er vigtigt at understrege, at alle platforme er ligeværdige og vigtige.

 

Man kunne forestille sig en proces, hvor samrådet for skolebestyrelserne virker som sparring for Børne- og Skoleudvalget. I samrådet er repræsenteret både forældre, personale og ledelse. Udvalget får derfor en mulighed for at afprøve ideer i en forholdsvis overskuelig kreds inden udvalget udvider diskussionen til de øvrige platforme. Samrådet er endvidere så overskueligt et forum, at det kan indkaldes til sparring med relativt kort varsel. Samrådet kan evt. indkaldes flere gange i løbet af processen.

 

Derefter kunne det overvejes at forankre den videre proces på platform 3 ved at give de enkelte skolers bestyrelser en central rolle som ”procesmedejere”. Børne- og skoleudvalget/kommunalbestyrelsen kunne på den måde deltage i møder med de lokale aktører omkring den enkelte skole, men med skolebestyrelsen som vært.

 

Indholdet i de lokale arrangementer kunne være spørgsmålet om struktur rammesat af indholdet i den nye folkeskolelov.

 

Sideløbende kan udvalget besøge de enkelte skoleafdelinger, der præsenterer de fysiske rammer som skolerne mener bedst understøtter, at eleverne lærer mest muligt.

 

Konceptet kan suppleres med kommuneeksterne ekspertoplæg og fx besøg i Rudersdal, Gladsaxe og Ishøj kommuner.

 

Forslag til tids- og handleplan for procesplanens fase IV og V er vedhæftet dagsordenen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Plan for fase IV og V (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6 Oprettelse af ekstra børnehaveklasse i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015

17.20.01G01-1875

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter kommunalbestyrelsens beslutning den 19. december 2013 om oprettelse af børnehaveklasser i Rønneskolen er der sket ændringer i antallet af elever, der skal i børnehaveklasse i skoleåret 2014/2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

 

a)   at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der i skoleåret 2014/2015 oprettes 6 børnehaveklasser i Rønneskolen fordelt med 2 klasser på afdeling Åvang, 2 klasser på afdeling Østre og 2 klasser på afdeling Søndermark

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen for 2014 og overslagsårene blev det besluttet, at der i børnehaveklasserne kan optages 28 elever pr. klasse.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2013, at der skulle oprettes 5 børnehaveklasser i Rønneskolen i det kommende skoleår, fordelt med 2 klasser på afdeling Åvang, 2 klasser på afdeling Østre og 1 klasse på afdeling Søndermark.

 

Beslutningen blev truffet på baggrund af, at 122 elever fra Rønneskolens distrikt og 18 elever fra andre distrikter havde søgt optagelse i Rønneskolens børnehaveklasser i det kommende skoleår.

De i alt 140 elever kunne således rummes i 5 børnehaveklasser med 28 elever i hver klasse.

 

Efter kommunalbestyrelsens beslutning den 19. december 2013 er der indskrevet 1 tilflyttet elev til kommende børnehaveklasse.

Fra Rønneskolen vurderes det, at der vil være 4 omgængere i de nuværende børnehaveklasser.

Iht. folkeskolelovens § 36, stk. 2 har elever, der tilflytter et skoledistrikt krav på optagelse i distriktsskolen og iht. § 36, stk. 4 har elever, der er optaget i en skole i eget eller andet distrikt, ret til at fortsætte i den skole, hvori de er optaget.

 

Endelig havde 2 elever fra Skole Nords distrikt ønsket indskrivning på private skoler, men har efterfølgende ændret ønske og søgt om optagelse i Rønneskolens kommende børnehaveklasser.

 

Rønneskolens bestyrelse har anbefalet, at der ved oprettelse af 6 børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015 placeres 2 børnehaveklasser på hver af de 3 afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Ved oprettelse af yderligere 1 børnehaveklasse i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015 tilføres skolens ramme takstbeløbet for en ekstra børnehaveklasse på årligt 230.974 kr. svarende til 96.240 kr. i 2014 (5/12 af det årlige takstbeløb).

Der kan anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Skole Nord i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Skole Nord til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

a)   2. klasserne på afdeling Svartingedal

b)   5. klassetrin på tværs af afdelinger

c)    8. klassetrin på afdeling Kongeskær

d)   9. klassetrin på afdeling Kongeskær

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Skole Nord har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 2., 5., 8. og 9. klassetrin i det kommende skoleår.

 

Bestyrelsen anfører, at det generelt vil svække elevernes trivsel at blive sammenlagt til større klasser. En række elever har særlige behov, der kræver kontinuitet i hverdagen, og en del af dem vil have vanskeligt ved fortsat at være inkluderet i normalklasserne.

Endvidere understreger bestyrelsen, at der ved evt. klassesammenlægninger må forventes yderligere afgang til de private skoler.

 

Skolebestyrelsen angiver tillige en række pædagogiske, faglige og sociale forhold som begrundelse for at undlade klassesammenlægninger på de nævnte årgange.

 

2. klassetrin på Svartingedal har en række særlige støttebehov, der med de aktuelle klassestørrelser kan håndteres med den nuværende lærer-/støttebemanding.

På 5. klassetrin vil klassesammenlægning have som konsekvens, at to elever skal flyttes fra Svartingedal til Kongeskær. Klasserne rummer en række elever med særlige behov og der er af skolen prioriteret ekstra personaleressourcer til formålet.

8. klasserne er ved skoleårets start dannet af 3 normalklasser og en specialklasse og der er derfor et mindre elevtal i én af de tre klasser. De tre klasser har således kun fungeret i ca. ½ år og vurderes at få vanskeligheder med de sociale relationer ved en ny klassedannelse.

9. klasserne står overfor deres sidste år i folkeskolen og har brug for kontinuitet, ikke mindst i forhold til underviserstaben og den faglige progression i fagene.

 

Skolebestyrelsen giver udtryk for, at den hidtidige model med klasseoptimering i børnehaveklasser og 7. klasser bør bibeholdes.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægning er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Skole Nord

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

2. klasser på afdeling Svartingedal

750.000

-260.000

490.000

-

5. klasser på tværs af afdelingerne Kongeskær og Svartingedal

280.000

-260.000

20.000

Samlæsning i de to 5. klasser på Svartingedal forsvinder. Derudover opstår behov for holddelinger pga. lokalemæssige forhold.

8. klasser på afdeling Kongeskær

340.000

-280.000

60.000

Samlæsning i de tre 8. klasser på Kongeskær forsvinder. Derudover opstår behov for holddelinger pga. lokalemæssige forhold.

9. klasser på afdeling Kongeskær

160.000

-280.000

-120.000

Samlæsning i de tre 9. klasser på Kongeskær forsvinder. Derudover opstår behov for holddelinger pga. lokalemæssige forhold.

 

Skole Nords planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet merforbrug for hele 2014 på 2,4 mio. kr., fordelt med 1,6 mio. kr. for de første 7 måneder og 800.000 kr. for de sidste 5 måneder af 2014.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Skole Nord derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 2. klasser på Svartingedal på 204.000 kr., 5. klasser på 8.300 kr. og 8. klasser på 25.000 kr.

På 9. klassetrin vil der blive merudgifter på 50.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (2. klasser), 108.000 kr. (5. klasser), 116.000 kr. (8. klasser) og 116.000 kr. (9. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Skole Nord (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Rønneskolen til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

e)   1. klassetrin på tværs af afdelinger

f)    3. klassetrin på tværs af afdelinger

g)   4. klassetrin på tværs af afdelinger

h)   9. klassetrin på tværs af afdelinger

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Rønneskolen har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 1., 3., 4. og 9. klassetrin i det kommende skoleår.

 

Bestyrelsen har i ansøgningen anført en række generelle forhold som grundlag for ansøgningen.

 

De mulige klassesammenlægninger vil berøre mere end 500 elever på de tre afdelinger. Der vurderes at være elever, der som konsekvens af sammenlægningerne ikke vil kunne inkluderes, da mange elever er visiteret til specialtilbud og har brug for forudsigelighed samt trygge og overskuelige rammer.

At splitte og danne nye klasser flere gange i skoleforløbet kan vanskeliggøre dannelsen af sociale relationer og vanskeliggøre arbejdet med elevernes sociale udvikling og faglige læringsmål. Samtidig forventes en sådan procedure at give uro blandt elever og forældre og dermed øge afgangen til de private skoler.

 

Skolebestyrelsen anbefaler, at der fremover kun sker optimering i børnehaveklasser og 7. klasser og ikke i hele skoleforløbet samt at denne anbefaling indgår i den kommende revision af styrelsesvedtægten.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Rønneskolen

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

1. klasser på tværs af afdelinger

620.000

-260.000

360.000

3/12-virkning i 2014

3. klasser på tværs af afdelinger

620.000

-260.000

360.000

3/12-virkning i 2014

4. klasser på tværs af afdelinger

560.000

-260.000

300.000

3/12-virkning i 2014

9. klasser på tværs af afdelinger

530.000

-280.000

250.000

3/12-virkning i 2014

 

 

Rønneskolens planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet forbrug for hele 2014 svarende til det tildelte budget.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Rønneskolen derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 1. klasser på 150.000 kr., 3. klasser på 150.000 kr., 4. klasser på 125.000 kr. og 9. klasser på 104.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (1. klasser), 108.000 kr. (3. klasser), 108.000 kr. (4. klasser) og 116.000 kr. (9. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Rønneskolen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Paradisbakkeskolen i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Paradisbakkeskolen til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

i)     1. klassetrin på tværs af afdelinger

j)    2. klassetrin på afdeling Nexø

k)   9. klassetrin på afdeling Nexø

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Paradisbakkeskolen har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 1., 2. og 9. klassetrin i det kommende skoleår.

 

Overordnet anbefaler skolebestyrelsen, at sammenlægninger på tværs af klasser/afdelinger afventer eventuelle ændringer i skolestrukturen.

Samtidig ønsker bestyrelsen ro til at implementere den kommende folkeskolereform med længere og anderledes skoledage.

Bestyrelsen har tillige anført en række faglige, sociale og pædagogiske forhold på de enkelte klassetrin som grundlag for ansøgningen.

 

På 1. klassetrin vil konsekvensen af en sammenlægning være, at 11 elever flyttes fra afdeling Nexø til afdeling Svaneke, alternativt flyttes 15 elever fra Svaneke til Nexø.  De fleste elever går i SFO i Nexø og forventes at fortsætte hermed også efter en evt. sammenlægning, hvilket afstedkommer en opsplittet skoledag for disse elever.

På 2. klassetrin forventes en sammenlægning af de nuværende 3 klasser til 2 klasser at medføre øgede udgifter til elever med særlige behov.

På 9. klassetrin har eleverne to gange tidligere været gennem en klassesammenlægning, første gang ved nedlæggelse af afdelingen i Bodilsker og senest ved indførelse af profillinier for 1½ år siden. Klassernes opdeling i profillinier ses vanskeligt forenelig med en klassesammenlægning.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Paradisbakkeskolen

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

1. klasser på tværs af afdelingerne Nexø og Svaneke

530.000

-260.000

270.000

Forbehold for eventuelt øgede udgifter forbundet med behov for øget støtte, samt yderligere ændringer i budgettildelingen ifm. elevfrafald.

2. klasser på afdeling Nexø

530.000

-260.000

270.000

Forbehold for eventuelt øgede udgifter forbundet med behov for øget støtte, samt yderligere ændringer i budgettildelingen ifm. elevfrafald.

9. klasser på afdeling Nexø

690.000

-280.000

410.000

Forbehold for eventuelt øgede udgifter forbundet med behov for øget støtte, samt yderligere ændringer i budgettildelingen ifm. elevfrafald.

 

 

Paradisbakkeskolens planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet forbrug for hele 2014 svarende til det tildelte budget.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Paradisbakkeskolen derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 1. klasser på 112.000 kr., 2. klasser på 112.000 kr. og 9. klasser på 170.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (1. klasser), 108.000 kr. (2. klasser) og 116.000 kr. (9. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Paradisbakkeskolen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Hans Rømer Skolen i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Hans Rømer Skolen til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

l)     3. klassetrin på tværs af afdelinger

m)  4. klassetrin på tværs af afdelinger

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Hans Rømer Skolen har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 0. – 4. klassetrin.

 

Bestyrelsen har i ansøgningen anført, at man ikke er enig i den tolkning, der tilsiger at optimere elevtallet på alle klassetrin til 28 elever pr. klasse, men at optimeringen alene skulle være gældende for klassedannelsen i børnehaveklasser og 7. klasser.

 

Skolebestyrelsen anfører, at forsøget med rullende skolestart og aldersintegreret indskoling på afdelingen i Vestermarie nødvendiggør, at 0. – 2. klasse på denne afdeling ikke indgår i sammenlægning af klasser på tværs af skoledistriktet.

 

Ved en sammenlægning af klasser på 3. klassetrin henholdsvis 4. klassetrin i hele skoledistriktet vil der kunne dannes 2 klasser på hvert trin. En konsekvens heraf vil være, at én afdeling ikke vil have 3. klassetrin og én afdeling ikke vil have 4. klassetrin i det kommende skoleår. Dette forhold anses af skolebestyrelsen ikke at være pædagogisk ansvarligt.

 

Endelig bemærkes, at kommunalbestyrelsen i december besluttede at oprette 3 børnehaveklasser i Hans Rømer Skolen, selv om elevtallet kunne rummes i 2 klasser.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 0. – 3. klassetrin og supplerende ansøgning for 4. klassetrin er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Hans Rømer Skolen

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

3. klasser på tværs af afdelingerne

500.000

-260.000

240.000

Elevernes deltagelse i samlæsning i indskoling forsvinder.

4. klasser på tværs af afdelingerne

790.000

-260.000

530.000

Elevernes deltagelse i samlæsning forsvinder, men sammenlægningen giver mulighed for samlæsning mellem andre klassetrin.

Note: Sammenlægninger af klasser vil ske med indvirkning på tre afdelinger, og derfor kan der være usikkerhed omkring hvor stor besparelsen bliver.

 

Hans Rømer Skolens planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet merforbrug for hele 2014 på 1,3 mio. kr., fordelt med 1,1 mio. kr. for de første 7 måneder og 200.000 kr. for de sidste 5 måneder af 2014.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Hans Rømer Skolen derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 3. klasser på 100.000 kr. og 4. klasser på 220.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (3. klasser) og 108.000 kr. (4. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Hans Rømer Skolen (DOCX)

2.
Tillæg til ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger Hans Rømer Skolen (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Principbeslutning om samling af medarbejderne i Bornholms FamilieCenter

00.15.00A00-0052

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bente Johansen, Radikale Venstre, har ønsket et punkt på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden, hvor der tages principbeslutning om at samle medarbejderne i Bornholms FamilieCenter. Endelig beslutning skal tages i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller, at:

 

·        Sagen drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen beslutter, at medarbejderne i Bornholms FamilieCenter samles.

Sagsfremstilling

I 2010 vedtog den forrige kommunalbestyrelse at sagsbehandlerne i Bornholms FamilieCenter skulle placeres ude i de fire almene skoledistrikter. 15. december 2011 vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen at fastholde den oprindelige beslutning, dog med højst to placeringer ud over placeringen i Rønne.

 

Det har ikke været muligt at finde tilstrækkelige rammer til placering af sagsbehandlerne på de almene skoler enten begrundet i begrænsede fysiske rammer eller i betydelige økonomiske udgifter ved lokaletilpasning. Bornholms FamilieCenters ledelse, konsulenter og administration er i dag placeret på Ullasvej 17, sagsbehandlerne i Distrikt Vest er placeret ved skoleafdeling Østre i Rønne, sagsbehandlerne i Distrikt Midt og Øst er placeret på Heldagsskolen i Østermarie, og sagsbehandlerne i Distrikt Nord har midlertidigt til huse i administrationsbygningen i Nyker.

 

Bente Johansen, Radikale Venstre, har ønsket et punkt på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden, hvor der tages en principbeslutning om igen at samle medarbejderne i Bornholms FamilieCenter. Da kommunalbestyrelsen har truffet den gældende beslutning, om at sagsbehandlerne skal placeres på flere decentrale lokationer, vil en sådan principbeslutning skulle træffes endeligt af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering om byggerier på dagtilbudsområdet

02.00.00A50-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skole udvalget beslutter

Resumé

På dagtilbudsområdet er det besluttet at nedlægge 7 børnehuse der sammenlægges i 3 nybyggerier i henholdsvis Aakirkeby, Nexø og Rønne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)   Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

De 3 byggerier er pt. i 3 forskellige faser, herunder en præsentation af, samt status på byggerierne.

 

Børnehuset Trilobitten: ”Kiler gennem Landskabet”

Politisk repræsentation i bygherreorganisation: Margrethe Kjellberg (formand) og Morten Riis

Projektleder: Knud Erik Thomsen

Bygherrerådgiver: Lilholm & Partnere v/ Thomas Pilgaard Schmidt

Totalrådgiver: Steenbergs tegnestue v/ Mogens Ipsen og Mangor & Nagel v/Johanna Rossbach

Anlægsbudget: 15,0 mio.

Beliggenhed: Grønningen 32, 3720 Aakirkeby

Størrelse:887 m2 (bygning)

Sammenlægning af børnehusene Aakirkeby Idrætsbørnehave, Legestedet og Rytmehuset Villa Bælla.

Det nye børnehus skal rumme i alt 92 børn, 68 børnehavebørn fordelt på 3 grupper og 24 vuggestuebørn fordelt på 2 grupper.

Aflevering: 28. marts 2014

Indvielse: 14. april 2014

Status: Pt. holder tidsplan

 

 

Børnehuset i Nexø:

Politisk repræsentation i byggeudvalg: Thomas Bay Jensen (Formand) og Lykke Jensen

Projektleder: Knud Erik Thomsen

Bygherrerådgiver Lilholm & Partnere v/ Thomas Pilgaard Schmidt

Totalrådgiver: Steenbergs tegnestue v/ Mogens Ipsen og Mangor & Nagel v/Johanna Rossbach

Anlægsbudget: 18,2 mio.

Beliggenhed: Industrivej, 3730 Nexø

Størrelse: 1099 m2. (bygning)

Sammenlægning af børnehusene Karlsvognen og Stjernehuset i Nexø

Det nye børnehus skal rumme 102 børn fordelt på 3 børnehavegrupper a´22 børn og 3 vuggestuegrupper a´12 børn

Aflevering: 8. maj 2015

Indvielse: 15. juni 2015

Status: Brugergruppe har gennem ”Modelprogram for daginstitutioner” udarbejdet projektbeskrivelse, der er videreformidlet til bygherre og totalrådgiver der på baggrund af projektbeskrivelsen har udarbejdet forslag til byggeprogram herunder rumfordeling og arealer.

Pt. holder tidsplan: Forslag til lokalplan behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014.

 

Skovbørnehave Rønne:

Politisk repræsentation byggeudvalg: Margrethe Kjellberg (formand) og Bente Johansen

Projektleder: Knud Erik Thomsen

Bygherrerådgiver:?

Totalrådgiver:?

Anlægsbudget:6,5 mio. (Budgetforlig 2013)

Beliggenhed: Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne

Nedlægning af børnehusene Skovbørnehaven og Marthas Minde, hvorefter der etableres ny Skovbørnehave på den gamle Skovbørnehaves matrikel

Det nye børnehus skal rumme: 50 børnehavebørn

Indflytning:?

Ibrugtagning:?

Status: Forslag til kommuneplantillæg vedrørende placering af ny Skovbørnehave på nuværende Skovbørnehaves grund, behandles i Teknik og Miljøudvalget 3. februar og i kommunalbestyrelsen, 27. februar, forslaget sendes efterfølgende i høring i 8 uger, hvor blandt andet staten har mulighed for at nedlægge veto i henhold til planlovens bestemmelser. Nedlægges der ikke veto kan brugergruppen påbegynde arbejdet med udarbejdelse af projektbeskrivelse. Efter høringsperiode og opsamling i Teknik og Miljøudvalget i begyndelsen af juni godkendes kommuneplantillægget i Kommunalbestyrelsen. Herefter udarbejdes forslaget til lokalplan for området, som sendes i høring i august 2014. Det forventes at der tidligst kan forelægge en godkendt lokalplan i oktober.

En forudsætning for driften af den nye Skovbørnehave er at der sikres en ”fødekæde”, så det nye børnehus etableres som en integreret institution med en vuggestuegruppe.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Orientering om ansøgning om deltagelse i netværket om Ny Nordisk Skole

17.01.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

13

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget beslutter

Resumé

Den 15. januar 2014 ansøgte de 4 almen skoler og 10.klassecentert om sammen med Campus Bornholm om at blive en del af Ny Nordisk Skole netværket (NNS). Ansøgere vil modtage svar på ansøgningen om nogle uger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        At orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Indstilling tiltrådt

 

Sagsfremstilling

Ny Nordisk Skole er et netværk der kan omfatte dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser, der arbejder sammen for at forfølge fælles mål. De overordnede mål for ny nordisk skole er næsten de samme, som er blevet målene for den nye folkeskolelov:

 

1)     Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige de kan.

2)     Mindste betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

3)     Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden

 

Det har været drøftet om overbygningerne på de fire almenskoler og 10. klassecenteret skulle danne netværk med Campus Bornholm. Oprindeligt (i 2012) valgte skolerne ikke at deltage i Ny Nordisk Skole projektet, fordi skolerne i forvejen havde et tæt samarbejde indenfor UTA Projektet (Uddannelse Til Alle). UTA- projektet afsluttes formelt pr. 28. februar 2014. Der er imidlertid så mange gevinster ved samarbejdet mellem grundskolerne. 10.klasse og Campus Bornholm, at samarbejdsparterne vurderer at det bør fortsætte. Derfor opstod ideen om, at udvikle de nuværende UTA projekter i NNS regi. Næste skridt var, at Campus Bornholm og BRK henvendte sig til undervisningsministeriet for at få afklaret, om det stadig var muligt at tilmelde sig projektet. Det var det. Ansøgningsfristen var 15. januar 2015. Der er derfor blevet udarbejdet en ansøgning.

 

Ansøgningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Campus og skolerne. Ved ansøgningen skal der sikres opbakning fra både medarbejderne, skolebestyrelserne og politisk opbakning.

 

Børne- og Skoleudvalgets formand har den 15. januar 2014 har tilkendegivet politisk opbakning til ansøgningen ved en formandsbeslutning.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Velkommen til Ny Nordisk Skole (PDF)

2.
Ansøgning NNS (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering om politikker på Børne- og Skoleområdet

00.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Til Børne – og Skoleudvalget er der udarbejdet overblik over politikker og administrative procedurer på Børne- og Skoleområdet

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

-      Orientering om politikker på Børne- og Skoleområdet tages til efterretning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Indstilling tiltrådt

Sagsfremstilling

Herunder links og en kort beskrivelse af politikker relateret dagtilbud og skole både tværgående og specifikke for de to områder.

 

Politikker

 

Børnepolitik

 

Sammenhængende Børnepolitik godkendt af kommunalbestyrelsen 23. november 2006, efterfølgende revideret og godkendt maj 2011. Skal revideres hvert 4. år.

 

Ungepolitik

 

Ungepolitikken omfatter unge fra 13 til 25 år er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. april 2007, er efterfølgende revideret og politisk godkendt i maj 2011. Skal revideres hvert 4. år.

 

Politik for sund kost, bevægelse og udelæring

 

Er afledt af den overordnede børnepolitik 23. november 2006, hvor et af temaerne er sundhed, samt fra politisk målsætning vedtaget 14. december 2006 for sundhedsfremme og forebyggelse.

 

Inkluderende læringsmiljøer

 

Godkendt af kommunalbestyrelsen 24. november 2011.

 

Den Røde Tråd politik for overgange i barnets liv

Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 2010, det anbefales at der foretages en evaluering af indhold, procedurer og overgangsskema i den Røde Tråd.

Mad og Måltidspolitik ”Appetitvækkeren”

Mad og måltidspolitikken er udarbejdet i forbindelse med indførelse af det fleksible frokostmåltid 1. august 2011, politikken danner baggrund for tilbuddet om frokostordningen på dagtilbudsområdet i Bornholms Regionskommune.

Skolepolitik og tillæg til skolepolitik

Godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. juni 2012, danner ramme for kommunalbestyrelsens prioriteringer af indsatsområder og skolernes handleplaner. Revideres i løbet af det første år efter valg til kommunalbestyrelsen, første gang 2014.

Tillæg: ”Den fleksible skole – de fysiske rammer” udarbejdet 19. marts 2012.

Administrative procedurer

Læsemålsætning

Læsemålsætning for de bornholmske skoler udarbejdet af PPR og Sundhedsplejen, juni 2012

Tværfaglig håndbog

Formåletmed den tværfaglige håndbog er på overskuelig måde at beskrive det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet i Bornholms regionskommune. &. Revideret udgave 2013

BUSK pjece

Rådgivningsgruppen for børn udsat for overgreb, vold og seksuelle krænkelser.

 

Beredskabsplan mod seksuelle overgreb

 

Bornholms Regionskommunes beredskab - omhandler seksuelle krænkelser mod børn og unge, samt fysisk og psykisk overgreb og vold. Udarbejdet 2012 skal revideres i 2014 efter sparring med SISO. Der er udarbejdet pixi udgaver til skoler, dagtilbud, frivillige foreninger.

 

Tilbudsviften

 

Formålet med ”oversigt over tilbud til børn og unge” er at være et opslagsredskab for medarbejderne på børne- og ungeområdet i Bornholms Regionskommune. Udarbejdet 2012. Den er ikke opdateret og skal revideres.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet: Åben skole i forhold til idrætsforeningerne.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

16

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Intet.