Referat
Teknik- og Miljøudvalget
13-01-2014 kl. 16:45
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Genetablering af holdledervagten
  åbent 3 Plan for risikobaseret dimensionering 2013, autosprøjten i Aakirkeby
  åbent 4 Bemandingssituation i Beredskabet
  åbent 5 Gensidig orientering
  åbent 6 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-01-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Genetablering af holdledervagten

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-01-2014

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev vagtordningen for holdledere nedlagt. Nedlæggelse af vagtordningen er efterfølgende blevet underkendt af Beredskabsstyrelsen, og derfor skal vagten genindføres på alle brandstationer senest pr. 1. februar 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at vagtordning for holdledere på alle brandstationer genetableres pr. 1. februar 2014

b)    at finansiering af udgiften på 240.000 kr. til genetablering af vagtordningen for holdledere drøftes og indstilles af udvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2014:

Indstilling anbefales. Endvidere at udgiften finansieres inden for udvalgets samlede ramme og at konkret anvisning af finansiering afklares i forbindelse med revision af plan for den risikobaserede dimensionering 2014, som fremlægges for udvalget i april 2014.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2013 revision af plan for risikobaseret dimensionering for kommunens redningsberedskab i henhold til bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005.

I den forbindelse blev vagtordningen for holdledere nedlagt med virkning fra 1. august 2013 med henblik på at opnå en besparelse på 240.000 kr.

 

Ifølge Beredskabsloven skal der afgå en holdleder indenfor 5 minutter efter alarmens afgivelse. En holdledervagt medfører, at der til stadighed er én holdleder pr. brandstation, som har vagt og som således skal møde ved en alarm. Dog er holdlederen fritaget for at møde, såfremt han bliver pålagt arbejde af hovedarbejdsgiver. I 2009 blev indført holdledervagter på alle øens brandstationer. I praksis har vagtordningen betydet, at der i langt de fleste tilfælde møder en holdleder op, men dog hænder det at vagthavende holdleder ikke møder frem.

Da antallet af holdledere pr. brandstation var betydelig, som følge af en omfattende uddannelsesindsats, blev det vurderet fra administrationens side, at det var sandsynligt at der ville møde en holdleder, også selvom vagten blev nedlagt. 

 

Nedlæggelse af vagtordningen er efterfølgende blevet underkendt af Beredskabsstyrelsen, og kommunen er blevet pålagt at genetablere vagtordningen for holdledere på alle brandstationer senest pr. 1. februar 2014.

Økonomiske konsekvenser

Den besluttede besparelse i forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering for kommunens redningsberedskab kan ikke gennemføres.

De samlede udgifter til genetablering af vagtordning for holdledere på alle øens brandstationer forventes at udgøre 240.000 kr.

 

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for mulige finansieringsforslag indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Plan for risikobaseret dimensionering 2013, autosprøjten i Aakirkeby

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev autosprøjten på hjælpebrandstationen i Aakirkeby udskiftet til fordel for en hurtig slukningsenhed (HSE). Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde 6. januar 2014 bedt om, at beslutningen vedrørende autosprøjten i Aakirkeby tages op til drøftelse i udvalget.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at sagen drøftes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2014:

Udvalget indstiller

at den risikobaserede dimensionering tages op senest april 2014 i forbindelse med fastlæggelse af det fremadrettede serviceniveau med henblik på konkurrenceudsættelse

at autosprøjten genindsættes fra 1. februar 2014 og indtil resultatet af konkurrenceudsættelsen er afklaret og aftalt med evt. ekstern leverandør

at merudgiften finansieres inden for udvalgets samlede ramme og at konkret anvisning af finansiering afklares i forbindelse med revision af plan for den risikobaserede dimensionering 2014, som fremlægges for udvalget i april 2014

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev autosprøjten på hjælpebrandstationen i Aakirkeby udskiftet til fordel for en hurtig slukningsenhed (HSE). Dette på baggrund af gode erfaringer med HSE fra hjælpebrandstationen i Gudhjem siden 2009. Det har imidlertid afstedkommet en række opsigelser fra deltidsansatte brandfolk (fire, heraf to holdledere) i Aakirkeby i protest over konsekvenserne af den risikobaserede dimensionering 2013 for brandstationen i Aakirkeby. På den baggrund har Teknik- og Miljøudvalget på sit møde den 6. januar 2014 bedt om, at beslutningen vedrørende autosprøjten i Aakirkeby tages op til drøftelse i udvalget, idet det så også skal ses i sammenhæng med den risikobaserede dimensionering og de fremadrettede løsninger.

 

Da autosprøjten endnu ikke er solgt, kan den på kort sigt genindsættes i udrykning på stationen i Aakirkeby og midlertidigt erstatte den HSE, som står på stationen, indtil en varig løsning kan findes. Økonomisk forventes ekstraudgifterne til drift og service at udgøre ca. 30.000 under forudsætning af, at autosprøjten ikke bryder ned og kræver større reparationer. Autosprøjten forventes indkaldt til syn i løbet af marts måned, dog uden at der er kendskab til nødvendige reparationer, der skal foretages inden den kan godkendes.

 

På lang sigt vil genindsættelsen af autosprøjten dog have en række økonomiske konsekvenser i forhold til de besluttede besparelser på beredskabet. Der var i besparelserne forudsat en reduktion i lønudgifterne ved at reducere fra 10 til 6 mand ved naturlig afgang, idet en HSE kræver mindre bemanding i forhold til autosprøjten. Endvidere besparelse på serviceeftersyn, reparation og vedligehold af den gamle autosprøjte, samt at der ikke skulle anskaffes en ny autosprøjte. Derudover kunne den gamle autosprøjte indbringe en indtægt på ved salg (forventet 120.000 kr.).

 

Det anbefales, at vurderingen og fastlæggelse af serviceniveauet i forhold til en langsigtet løsning indgår i den samlede plan for den risikobaserede dimensionering 2014, og at der hurtigst muligt iværksættes en revision af planen med henblik på politisk behandling i marts-april 2014.

Økonomiske konsekvenser

På kort sigt vil der være begrænsede merudgifter til genindsættelse af autosprøjten på brandstationen i Aakirkeby. Merudgifter er anslået til ca. 30.000 kr. for en 6 måneders periode under forudsætning af, at der ikke ved syn konstateres fejl, der skal udbedres.

 

Udgifter til den enkelte udrykning vil endvidere også være højere ved brug af autosprøjten fremfor ved brug af HSE. Det koster mere at have en lastbilmotor kørende end en personbil, og samtidig at brandslukning er mindre effektiv med en slange/strålerør på autosprøjten, hvorfor der bruges mere vand, skumvæske mm. Derudover kan der være større vandskader i afledte konsekvenser ved brandslukning med autosprøjten.

 

De langsigtede økonomiske konsekvenser vil blive vurderet i forbindelse med revision af den risikobaserede dimensionering 2014, som forelægges til politisk behandling i marts-april 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Bemandingssituation i Beredskabet

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-01-2014

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fire opsigelser fra deltidsansatte brandfolk i protest over konsekvenserne af den risikobaserede dimensionering 2013 for brandstationen i Aakirkeby, får konsekvenser for beredskabets udrykningstider. Derfor skal udvalget drøfte hvorledes beredskabet kan håndtere og afhjælpe denne situation. 

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at bemandingssituationen drøftes samt hvorledes Beredskabet kan håndtere situationen

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2014:

Drøftet. Punktet om bemanding genoptages på næste møde i udvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev der besluttet besparelser for at nedbringes beredskabets udgifter. Dette har afstedkommet utilfredshed blandt de deltidsansatte brandfolk, og har nu resulteret i fire opsigelser, heraf to holdledere, i Aakirkeby.

 

Konsekvensen af opsigelserne på brandstationen i Aakirkeby vil være, at det ikke er sandsynligt at udrykningens sammensætning lever op til lovens krav om, at der skal afgå en holdleder på alle udrykninger fra og med 1. februar 2014. Fra og med 1. marts 2014 vil det være helt udelukket, at der møder en holdleder. I forhold til det menige mandskab vil det blive problematisk at der møder tilstrækkeligt med mandskab fra og med 1. maj 2014.

 

Hvis ikke der møder en holdleder, må udrykningskøretøjet i princippet ikke afsendes, men der skal kaldes en ny station. Dette vil i sagens natur forsinke responstiden fra alarmens afgivelse til slukningskøretøjet er fremme ganske væsentligt. Det er ikke holdbart af hensyn til det fastlagte serviceniveau, og derfor må der findes en løsning på kort sigt som kan afhjælpe problemstillingen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen, under forudsætning af at der findes en løsning der kan håndteres indenfor de givne økonomiske rammer for beredskabet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-01-2014

5

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2014:

Orientering om henvendelse fra Rønne Byforening, som er blevet positivt modtaget.

Der skal udpeges to delegerede til at deltage i Dansk Affaldsforenings generalforsamling fra Teknik- og Miljøudvalget i marts 2014. Torben Rønne-Larsen og Steen Frandsen er valgt som delegerede.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2014:

Ingen