Referat
Økonomi- og Planudvalget
18-02-2014 kl. 18:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014
  åbent 3 Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2014
  åbent 4 Budgetopfølgning i 2014
  åbent 5 Proces for budget 2015
  åbent 6 Økonomisk politik
  åbent 7 Investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemandspension
  åbent 8 Principbeslutning om samling af medarbejderne i Bornholms FamilieCenter
  åbent 9 Uddannelse til Alle - fortsættelse af UTA-udvalget
  åbent 10 Ændret borgerservice som følge af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi samt BRK's digitaliseringsstrategi.
  åbent 11 Tidsplan vedr. konkurrenceudsættelse af rengøring og beredskab
  åbent 12 Scenarieafdækning af Forsyninsgområdet på Bornholm
  åbent 13 Byfornyelsesprogram for Snogebæk Fiskerleje
  åbent 14 Administration af flexboliger i de 8 områder hvor bopælspligten ikke er ophævet
  åbent 15 Lokalplanforslag nr. 077 for en ny daginstitution ved Industrivej i Nexø i offentlig høring
  åbent 16 Lokalplanforslag 078 - bevarende lokalplan for dobbelt- og rækkehusbebyggelse i Rønne og Nexø
  åbent 17 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne 2014A
  åbent 18 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne 2014B
  åbent 19 Skema A for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter
  åbent 20 Skema B for etablering af 2 nye boliger på Nylars Plejecenter
  åbent 21 Anlægsbevillinger til etablering af 2 nye boliger på Nylars Plejecenter
  åbent 22 Anlægsbevilling til ombyning af eksisterende fællesarealer - Nylars Plejecenter.
  åbent 23 Forberedelse af valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentlov
  åbent 24 Udpegning af medlemmer til Lokalrådet for perioden 2014-2017
  åbent 25 Forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget
  åbent 26 Orientering fra formanden
  åbent 27 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt
  lukket 104 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014

00.22.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Der holdes målseminar for kommunalbestyrelsen den 20.-21. februar 2014. Udvalget skal drøfte sit input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)    udvalget udvælger 3 temaer inden for udvalgets område, som danner rammen for drøftelser af mål på udvalgets område på målseminaret

b)    drøfter præsentation af temaer på målseminaret

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Beskæftigelse
Boligpolitik/Tilflytning
Likviditet/Bæredygtig økonomi

Sagsfremstilling

Som forberedelse af kommunalbestyrelsens målseminar den 20.-21. februar 2014 skal fagudvalgene hver især gennemføre en politisk drøftelse af udvalgets input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

 

Inputtet til målseminaret vil være resultatet af de politiske drøftelser i udvalget, som beskrevet nedenfor. Borgmesteren vil på målseminaret fremlægge regionskommunens vision, og lægge op til fastlæggelsen af en række mål for valgperioden.

 

Målet med udvalgets drøftelse er for det første at kvalificere målseminaret på forhånd i forhold til udvalgenes ønsker. Det betyder, at udvalget skal vælge, hvilke tre temaer, udvalget anser som de vigtigste at formulere mål inden for. Temaerne vil danne rammen for arbejdet på målseminaret om mål inden for udvalgets område.

 

Udvalgsformanden får til opgave at præsentere udvalgets temaer og øvrige input på målseminaret.

 

Målet er derfor for det andet, at udvalget drøfter præsentationen af temaerne på seminaret. Og for det tredje drøfter, hvilke input fra udvalget, der kan understøtte arbejdet med mål på seminaret (fx konkrete forslag til mål inden for udvalgets temaer, dilemmaer, paradokser, udfordringer og muligheder).

 

For at kunne forberede målseminaret bedst muligt, bedes udvalget i forlængelse af den politiske drøftelse udarbejde følgende:

-      tre temaer i overskriftform

-      input til arbejdet med mål på målseminaret i punktform

 

Arbejdet med at gøre målene konkrete og målbare sker i processen, der følger efter målseminaret. Efter målseminaret vil udvalget således på baggrund af de politiske drøftelser på målseminaret og med faglig bistand fra administrationen skulle udarbejde præcise målformuleringer.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. januar 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo januar (-2,0 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (133,6 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 (-51,3 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 31. januar 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på -2,0 mio. kr. er steget med 47,7 mio. kr. i forhold til 31. december 2013, hvilket er 31,3 mio. kr. mere end stigningen i januar 2013. Ændringen skyldes hovedsageligt, at udbetalingen af ældrechecken er overgået til Udbetaling Danmark, hvor kommunen tidligere lagde pengene ud i en periode i første kvartal, specielt vedrørende folkepensionister. Der er ikke tale om en varig forbedring af likviditeten men om en forskydning inden for 1. kvartal.

Der er fortsat et udlæg for staten vedr. omfartsvejen i Rønne på ca. 34 mio. kr.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er faldende som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og virkningen af Udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige beholdning ultimo januar udgør 133,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende et stykke ind i 2014.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -51,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 10,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2014 end i 2013. Dette medfører lavere renteindtægter end i 2013, hvor der blev opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter derfor reduceret til 1,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 18. februar 2014

1.
Beholdninger pr. 31. januar 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning i 2014

00.30.14A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med ændringen af organisationen pr. 1. marts 2014 anbefales det, at tidspunkterne for budgetopfølgningen i 2014 justeres i forhold til tidligere.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at der gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli og 31. oktober 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet forelægges kommunalbestyrelsen en budgetopfølgning mindst 3 gange om året. Budgetopfølgningerne har de seneste år været gennemført og udarbejdet pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober.

 

I forbindelse med ændringen af organisationen pr. 1. marts 2014 skal der ske en ændring af kontoplanen og budgetterne skal efterfølgende flyttes til de nye centre. Dette arbejde forventes først at være afsluttet i løbet af april måned. Dermed vil det være meget vanskeligt at gennemføre budgetopfølgning pr. 31. marts 2014.

På den baggrund foreslås det, at der gennemføres budgetopfølgninger i 2014 efter følgende tidsplan:

Pr. 28. februar gennemføres en budgetopfølgning i den gamle virksomhedsstruktur, som behandles i fagudvalgene ultimo marts og i Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen i april måned. Opfølgningen vil alene omfatte driftsbudgettet.

Erfaringsmæssigt er det svært at skønne over det forventede årsforbrug pr. ultimo februar. Budgetopfølgningen skal i stedet fokusere på,

·         om de besparelser og initiativer i øvrigt, der er besluttet i forbindelse med budget 2014, er iværksat, og

·         om budgettet for 2014 forventes overholdt.

 

Pr. 30. april gennemføres en budgetopfølgningen i den nye administrative struktur, som behandles i fagudvalgene primo juni og i Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen senere i juni. Opfølgningen omfatter både drift og anlæg.

 

Pr. 31. juli gennemføres budgetopfølgning som i tidligere år. Opfølgningen behandles i fagudvalgene primo september og i Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen senere i september. Opfølgningen omfatter både drift og anlæg.

Denne budgetopfølgning er endvidere grundlag for vurderingen af det forventede regnskab i forbindelse med halvårsregnskabet.

 

Pr. 31. oktober gennemføres budgetopfølgning som i tidligere år. Opfølgningen behandles i fagudvalgene ultimo november og i Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen i december. Opfølgningen omfatter både drift og anlæg.

I forbindelse med denne budgetopfølgning forelægges eventuelle bevillingsmæssige justeringer til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Proces for budget 2015

00.30.02S00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Jf. styrelsesloven er det Økonomi- og Planudvalget, som tilrettelægger budgetprocessen, herunder godkender aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes arbejde frem til budgetvedtagelsen. Disse er beskrevet i ”Budget 2015, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, vedlagt som bilag.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at budgetprocessen for 2015, som beskrevet i ”Budget 2015, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen godkendt med enkelte rettelser vedr. tidsplanen.

Sagsfremstilling

I store træk vil arbejdet med budget 2015 og processen ligne sidste års budgetarbejde. Dette års budgetlægning begynder med kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 den 20.-21. februar, som er et målseminar.

Frem til juni arbejder udvalgene videre med målene og peger på, hvor der kan ske justeringer i den kommunale service for at imødegå de økonomiske udfordringer.

Der vil blive udarbejdet et administrativt sparekatalog, som bliver forelagt udvalgene i processen, og som indgår i materialet til budgetseminar 2.

Ved budgetvedtagelsen fastsætter kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, mål og bevilling.

 

Udgangspunktet for budgetlægningen

Kommunalbestyrelsen holder et målseminar (budgetseminar 1) i dagene 20.-21. februar. Målseminaret har til formål, at kommunalbestyrelsen arbejder med visioner for Bornholm og udvikler konkrete mål for, hvor langt Bornholms Regionskommune skal nå i 2015.

Målseminaret tager udgangspunkt i en række temaer, hvor der findes centrale udfordringer for det bornholmske samfunds fremtid.

De økonomiske udfordringer for budget 2015 er igen betydelige. Budgetoverslaget for 2015 viser, at indtægterne ikke kan dække driftsudgifter og renter, idet der er et underskud på den ordinære driftsvirksomhed på 33 mio. kr. Dermed er der ikke finansiering til anlæg og afdrag på lån m.m.

Budgetoverslag 2015 viser i udgangspunktet et kasseforbrug på 74 mio. kr. som stiger til 75 mio. kr. i 2016 og 102 mio. kr. i 2017.

 

Budgetseminarer

Der holdes tre budgetseminarer i budgetprocessen:

-      budgetseminar 1 er et målseminar og holdes i februar

-      budgetseminar 2 holdes i juni med udgangspunkt i udvalgenes mål og input til økonomiske prioriteringer samt et administrativt sparekatalog

-      budgetseminar 3 ultimo august er forbeholdt forhandlinger om budget 2015

 

MED-Hovedudvalget

MED-Hovedudvalget har en særlig rolle i processen og vil blive inddraget gennem orienteringer på de ordinære MED-Hovedudvalgsmøder og specifikke aktiviteter. MED-Hovedudvalget holder et fællesmøde med kommunalbestyrelsen den 21. august, hvor udvalget kommer med emner, som ønskes drøftet med kommunalbestyrelsen.

 

Tidsplan

Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

Aktør

18. februar

Budgetvejledning for 2015 vedtages

ØPU

20.-21. februar

Budgetseminar 1, målseminar: udvalgene kommer med bud på mål for 2015

KB

Februar – juni

 

Udvalgene arbejder med mål og økonomiske prioriteringer, herunder forslag til anlæg og takster.

Administrativt udarbejdes et sparekatalog, som forelægges udvalgene i processen.

Alle udvalg

Marts – april

Dialogmøder ml. udvalg og enhederne i BRK

Alle udvalg

13. maj

Økonomi- og Planudvalget behandler befolkningsprognose og demografikorrektioner

ØPU

2.-4. juni

Fagudvalgene behandler materiale og oplæg til budgetseminar 2

Fagudvalg

17. juni

Økonomi- og Planudvalget behandler materiale og oplæg til budgetseminar 2

ØPU

20. juni

Økonomi og Personale sender materialet i høring med frist den 20. august

Økonomi og Personale

Medio juni

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015

KL, Regeringen

21. juni

Budgetseminar 2: drøfte den samlede økonomiske situation i 2015 samt mål og spareforslag

KB

14. august

Borgmesteren fremsender sit budgetforslag til kommunalbestyrelsen

Borgmesteren

20. august

Høringsfrist på udvalgenes budgetmateriale fra juni

MHU m.fl.

21. august

Temamøde for kommunalbestyrelsen og MED-Hovedudvalget, hvor der vil være en administrativ gennemgang af budgettet

KB, MHU

21. august 

Fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og kommunalbestyrelsen

KB, MHU

21. august

Partierne fremsender ændringsforslag eller budgetforslag til Økonomi og Personale og kommunalbestyrelsen 

Partierne

26. august

Økonomi- og Planudvalget behandler budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

ØPU

27.-28. august

Budgetseminar 3: drøftelse af den samlede økonomi og øvrige politiske prioriteringer

KB 

Uge 35/36

Gruppeformandsmøde: få præciseret elementerne i budgetforliget

Borgmester og gruppeformænd

September

Borgmestermøde i KL-regi

Borgmesteren

10. og 18. sept.

1. behandling af budgetforslaget

ØPU, KB

22. sept. kl. 8.00

Frist for fremsættelse af ændringsforslag.

Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget 

KB

22. september

Høringsfrist for materiale sendt ud efter budgetseminar 3

MHU m.fl.

1. og 9. okt.

2. behandling af budgettet

ØPU, KB

Okt. – nov.

Dialogmøder ml. udvalg og enhederne i BRK

Alle udvalg

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 18. februar 2014

1.
Budget 2015, Det politiske arbejde i budgetlægningen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Økonomisk politik

00.30.00G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter    

Resumé

Økonomi- og Planudvalget behandlede den 21. januar 2014 en sag om Bornholms Regionskommunes likviditet. Sagen følges her op med et forslag til en økonomisk politik for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Økonomi- og Planudvalget drøfter forslag til økonomisk politik.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Drøftet. Punktet genoptages til beslutning på Økonomi- og Planudvalgets møde i marts 2014 efter Kommunalbestyrelsens målseminar.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har en vedtaget politik for økonomiske vilkår. Forslag til økonomisk politik bygger videre på politikken for økonomiske vilkår.

 

Formålet med den økonomiske politik er, at politikken skal være med til at understøtte, at kommunalbestyrelsen kan styre efter nogle langsigtede økonomiske målsætninger og dermed sikre en økonomisk robust kommune. Dermed kan det bl.a. sikres, at Bornholms Regionskommune også fremover kan finansiere udviklingsinitiativer i henhold til kommunens mål.

 

Den økonomiske politik sætter således rammerne for det kommende budget inklusiv overslagsår.

 

Den økonomiske politik er delt op i økonomiske mål samt økonomiske principper.

 

 

 

 

 

Økonomiske mål:

 

Ordinær drift

Mål

Der skal minimum være et overskud på 60 mio. kr. på den ordinære drift.

Baggrund

Dermed er der mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån samt evt. styrke likviditeten.

Status

I budget 2014 er der budgetteret med et overskud på 21,2 mio. kr., mens der i budgetoverslagsår 2015 er budgetteret med et underskud på 32,9 mio. kr. stigende til 68,9 mio. kr. i 2017.

I 2014 udgør afdrag på lån 23,6 mio. kr.

Den gennemsnitlige driftsbalance pr. indbygger i årene 2012-2014 viser, at Bornholm havde den 4. laveste balance.[1]

Gældende i dag

Målet for overskuddet på ordinær drift afstemmes ved budgetforhandlingerne hvert år.

 

 

Anlægsramme

Mål

Den årlige anlægsramme skal være på minimum 30 mio. kr.

Baggrund

Anlægsinvesteringerne bør afspejle det investeringsbehov, der er i kommunens eksisterende bygningsmasse, samt det behov som kommunens udvikling skaber.

Status

I budget 2014 er det netto afsat 40,5 mio. kr. til anlægsprojekter. Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 11,4 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 10,0 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 61,8 mio. kr.

Gennemsnit af kommunernes bruttoanlægsudgifter pr. indbygger på det skattefinansierede område i hhv. regnskab 2012 og budget 2013-2014 viser, at Bornholm var den kommune med det 14. laveste bruttoanlægsbudget pr. indbygger.

Gældende i dag

Intet konkret mål for anlægsrammens størrelse.

 

 

Kassebeholdning

Mål

Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage skal være minimum 75 mio. kr.

Baggrund

Likviditeten må som minimum være stor nok til, at kommunen kan finansiere pludselig vækst i udgifter, der ikke har været mulig at forudse.

Status

Den gennemsnitlige beholdning over 365 dage er ultimo 2013 opgjort til 147,9 mio. kr. inklusiv deponerede midler på 42,4 mio. kr., mens kassebeholdningen, i form af faktiske indestående, ultimo 2013 er opgjort til -49,8 mio. kr.

Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen[2] ultimo 3. kvartal 2013 pr. indbygger viser, at Bornholm havde den 29. laveste likviditet.

Gældende i dag

BRK skal til enhver tid overholde de centralt fastsatte regler for kassebeholdningens størrelse. Det er målsætningen, at kassebeholdningen er 100 mio. kr. over det centralt udmeldte krav for likviditetsstyring.

 

 

Langfristet gæld

Mål

Den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger.

Baggrund

Den langfristede gæld har betydning for kommunens forpligtigelser fremover, og jo større gæld jo mere påvirkes driftsbalancen af renteudgifter og afdrag.

Status

I 2012 havde Bornholms Regionskommune den 9. laveste gældssætning pr. indbygger på 5.490 kr. ekskl. lån til ældreboliger. Landsgennemsnittet var på 10.413 kr.

Gældende i dag

Den langfristede gæld skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld mål pr. indbygger.

 

 

Økonomiske principper:

 

Tillægsbevillinger

Princip

Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Er der behov for en positiv tillægsbevilling, skal der være forslag til negativ tillægsbevilling indenfor bevillingsniveauet. Overførsler kan ikke finansiere en positiv tillægsbevilling.

 

 

Styrbare udgifter

Princip

Alle kommunale udgifter betragtes som styrbare.

 

 

Basisbudgettet

Princip

Basisbudgettet skal som udgangspunkt baseres på realistiske forudsætninger, og der skal som udgangspunkt være en sammenkobling af økonomi og aktiviteter. Ændringer til basisbudgettet skal være ufravigelige og dokumenterbare.

 


 


Overførsler, drift

Princip

Som en del af mål- og rammestyringen er der adgang til at overføre overskud til efterfølgende år, henholdsvis låne af næste års budget, dvs. overføre underskud.

Overførsler af overskud er generelt begrænset til 5 % af den overførbare ramme, idet der er mulighed for at afvige fra de 5 procent i særlige tilfælde. Der er en grænse for overførsel af underskud på 2 procent af den overførebare ramme, idet overskud over 2 procent dog også overføres, i det der samtidig skal redegøres for underskuddet og fremlægges en plan for nedbringelse af underskuddet.

Bemærkning

Ændringen af organisationen pr. 1. marts 2014 udfordrer det nugældende styringskoncept, som derfor bør til serviceeftersyn i løbet af 2014. I serviceeftersynet skal bevillingsregler, decentraliseringsregler og overførselsregler ses i sammenhæng.

 

 

Overførsler, anlæg

Princip

Mer-/mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende påbegyndte, men ikke afsluttede anlægsarbejder kan overføres til næstfølgende regnskabsår. Den samlede anlægsbevilling skal overholdes.

Overførte rådighedsbeløb og samlede anlægsbevillinger pristalsreguleres i henhold til byggeindeks. Dog pristalsreguleres der ikke, hvor der foreligger et fast tilbud.

Det vurderes hvert år, om der er anlægsbevillinger der ikke længere er aktuelle, eller rådigheds-/puljebeløb vedr. ”rullende anlægsbudgetter”, der ikke er disponeret med udgangen af året. Disse overføres som udgangspunkt ikke.

 

 

Finansiel strategi

Princip

Likviditeten anbringes, så der sikres den bedst mulige forrentning.

Placeringen sker under hensyntagen til at kommunen er begrænset til at pleje sin overskudslikviditet ved at foretage indskud på aftalevilkår og investere i obligationer eller investeringsforeninger (herunder aktieinvesteringsforeninger).

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemandspension

81.22.01P27-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sampension har fremsendt oplæg til forbedret investeringsstrategi i forhold til kommunens genforsikring af tjenestemandspension.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Bornholms Regionskommune tilslutter sig den nye investeringsstrategi med virkning fra 1. marts 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Resumé

Bornholms Regionskommune har i dag genforsikret størstedelen af tjenestemændene i Sampension.

Forsikringen indebærer, at når en tjenestemand går på pension, er en del af kommunens pensionsudgift genforsikret, således at kommunen får refunderet en del af pensionsudgiften.

Som genforsikringen er konstrueret i dag, indestår Sampension for udbetaling af nominel ydelse til kommunen. Det betyder, at kommunen kun er garanteret at få det samme beløb udbetalt, selv om pensionen stiger i takt med de generelle lønstigninger. Kommunens nettoudgift stiger derfor hvert år. Kommunen bærer således risikoen for fremtidige lønreguleringer, mens de øvrige risici er afdækket af Sampension.

Det forhold, at Sampension garanterer en nominel ydelse til kommunen, indebærer dels at midlerne investeres meget forsigtigt, og dels, at der stilles betydelige krav til Sampensions kapital og reserver.

Sampension har fremsendt tilbud om en forbedret investeringsstrategi i kommunens genforsikring af tjenestemænd.

Den forbedrede investeringsstrategi indebærer, at Sampension ikke længere garanterer en nominel udbetaling på genforsikringen. Der er dermed tale om en ugaranteret model, hvor der til gengæld kan investeres mere fleksibelt med mulighed for højere afkast. Dermed er der mulighed for bedre afdækning af den inflationsrisiko kommunen i dag selv bærer.

Med en ugaranteret model bliver kravet til Sampensions kapital og reserver samtidig lavere. Med den forbedrede investeringsstrategi frigives der således kapital, der henføres til kommunens bonuskonto og dermed kommer kommunen til gode.

Overgangen til en forbedret investeringsstrategi indebærer således, at kommunen overtager risikoen for, at udbetalingerne på et tidspunkt må nedsættes, men de frigivne midler og den forbedrede investeringsstrategi er med til at reducere risikoen for nedsættelse af udbetalingerne. En nedsættelse vil først forekomme, hvis der over en længere periode er en lavere rente end i dag og/eller ved et kraftigt aktiefald, kombineret med, at der ikke er tilstrækkelige midler på kommunens bonuskonto til at modstå tabet, selv efter overførsel af kapital fra Sampension ved overgangen til den forbedrede investeringsstrategi.

Det anbefales, at Bornholms Regionskommune overgår til den forbedrede investeringsstrategi, idet det på det foreliggende grundlag vurderes, at den på sigt overvejende vil være økonomisk fordelagtig for kommunen.

 

Principperne i genforsikringen og indholdet i den forbedrede investeringsstrategi er nærmere beskrevet nedenfor. Da det er indviklet stof er der tilstræbt forståelighed frem for nøjagtighed og præcise formuleringer.

 

Principper i genforsikringen

Når en tjenestemand går på pension skal kommunen betale pension til vedkommende. Pensionen er fastsat på baggrund af tjenestemandens anciennitet og aktuelle lønniveau ved pensioneringen.

For at imødegå den fremtidige udgift til pension har de fleste kommuner valgt at genforsikre pensionsforpligtelsen i Sampension. Kommunen indbetaler løbende en bestemt procentdel af tjenestemandens aktuelle løn til Sampension. Sampension beregner procenten på baggrund af kommunens samlede genforsikringsaftale.

Sampension forvalter de indbetalte midler i henhold til gældende regler, også med henblik på at opnå et afkast af midlerne, som så kan komme kommunen til gode når pensionen bliver aktuel.

 

Når kommunen genforsikrer pensionsforpligtelsen, opretter Sampension en police på hver enkelt tjenestemand. I policen er det fastlagt, hvilke ydelser (beløb) Sampension skal udbetale til kommunen når tjenestemanden går på pension.

Sampension beregner den præmie, der skal indbetales for at der kan være dækning for de ydelser, der skal udbetales ved tjenestemandens pensionering. Man kan sige at indbetalingen indgår i en ”bunden kapital”, der skal være til rådighed for at kommunen kan få udbetalt den garanterede ydelse.

 

Derudover har kommunen en ”fri kapital” i Sampension i form af den såkaldte bonuskonto. Der kommer hvert år nye penge ind på bonuskonto og der udbetales hvert år fra kontoen, bl.a. præmie til at afdække forpligtelserne under den bundne kapital. Man kan sige, at bonuskontoen er en slags buffer mellem de årlige ind- og udbetalinger. Så længe der er penge på bonuskontoen kan de årlige indbetalinger godt være lavere end udbetalingerne. Men når/hvis der ikke er mere tilbage på bonuskontoen skal kommunen hvert år indbetale hvad der mangler.

 

Betalingsstrømmene på bonuskontoen kan illustreres således:

 

Sampension-01.png

 

 

På højre side, udbetalingerne, er den væsentligste post præmiebetaling til den bundne kapital. Det omfatter dels den årlige ordinære præmie, men der kan også blive tale om ekstraordinære præmiebetalinger.

Hvis en tjenestemand fx stiger et eller flere løntrin, forhøjes pensionen til en procentdel af de nye løntrin for hele ansættelsen. Dermed kan der blive behov for at regulere præmien med et engangsbeløb, så den kan dække ydelsen i forhold til det nye lønniveau.

 

Den anden interessante post under udbetalinger er regulering af pensioner, som kompenserer kommunen når pensionerne stiger med lønudviklingen. Hvis kommunen i henhold til policen skal have 50 pct. af pensionsudgiften til en tjenestemand udbetalt, får kommunen fortsat 50 pct. Udbetalt når pensionen stiger med lønudviklingen. Men da Sampension kun garanterer en nominel udbetaling fra den bundne kapital, suppleres der med midler fra bonuskontoen.

 

På venstre side, indbetalingerne, er ”Løbende indbetaling” det beløb som Bornholms Regionskommune indbetaler hver måned for de aktive tjenestemænd. Bornholms Regionskommune indbetaler i 2014 med en afregningssats på 29,52 pct. af lønnen til tjenestemænd. Denne afregningssats har været anvendt siden 1. januar 2007.

I forbindelse med budgetlægningen for 2014 fremsendte Sampension en beregning af den afregningssats, der vil indebære en indbetaling som svarer til præmiebetalingen. Afregningssatsen skulle så være på 37,12 pct. I 2014 spiser Bornholms Regionskommune derfor lidt af bonuskontoen, fordi indbetalingerne er lavere end udbetalingerne.

 

Sampension har i november 2013 forventet, at Bornholms Regionskommunes bonuskonto udgør 48,8 mio. kr. pr. 1. januar 2014.

 

 

Den forbedrede investeringsstrategi

Sampensions nuværende investeringsstrategi tager udgangspunkt i, at investeringerne skal tilrettelægges, så de sikrer en høj grad af sikkerhed for at kunne levere den aftalte nominelle ydelser. Det betyder sikre investeringer, hovedsageligt i nominelle obligationer. Det indebærer sikkerhed for renten, men samtidig begrænsede muligheder for højere afkast og næsten ikke mulighed for at sikre investeringerne mod inflation.

 

Den forbedrede investeringsstrategi sigter i første række på at sikre investeringerne mod risikoen for inflation, og dermed lønstigninger og stigninger i pensionerne.

I disse år er inflationen lav, og dermed har vi også lave lønstigninger. Når pensionerne ikke stiger så meget stiger kommunens nettoudgift heller ikke så meget, selv om der kun er garanteret nominelle udbetalinger på tjenestemandsforsikringerne.

Hvis der kommer en situation med høj, eller højere inflation, vil kommunens nettoudgift til pension stige noget mere. Det vil koste til regulering af pensioner, og det vil trække noget mere på bonuskontoen.

 

Den forbedrede investeringsstrategi sigter dels på at mindske risikoen for, at afkastet ikke kan følge med inflationen eller lønudviklingen, og dels på at sigte efter det højeste afkast der kan opnås samtidig med at inflationsrisikoen er afdækket.

Det betyder, at investeringerne i højere grad flyttes over på indeksobligationer, aktier og investeringer i fast ejendom. Det indebærer også, at investeringerne løbende tilpasses i takt med, at kommunens ydelsesprofil ændrer sig. Sammensætningen af investeringerne fremgår af nedenstående figur, som viser, at jo kortere tid der er til udbetaling af pensionen, jo større del af investeringerne er der placeret i indeksobligationer.

 

Sampension-09.png

Den forbedrede investeringsstrategi indebærer, at garantien for den nominelle udbetaling bortfalder. Omvendt indebærer strategien, at der i højere grad bliver dækning for inflation og dermed lønstigninger.

Sampension har gennemført modelberegninger på afkast og risiko i forskellige scenarier for rente og inflation. Modelberegningerne viser, at der er en relativ høj sandsynlighed for, at investeringerne giver et bedre afkast end den nuværende strategi, og at sandsynligheden vokser, jo længere horisont investeringerne kan have.

Der er en risiko for, at den forbedrede strategi kan give et lavere afkast end den nuværende strategi. Modelberegningerne viser, at det typisk er i situationer præget af vedvarende lav rente og lav inflation, kombineret med voldsomme aktiekursfald, som ikke kan genvindes.

 

Den forbedrede investeringsstrategi indebærer også, at kravene til Sampensions kapital og reserver stort set bortfalder. Denne kapital overføres til kommunerne i form af markedsværdiregulering og bonuskapital.

 

Markedsværdireguleringen er den ekstra kapital, Sampension har hensat i regnskabet til at dække negativ bonus på policerne. Ved overgangen til den ugaranterede model vil hensættelsen blive reduceret med den allerede fremførte negative bonus. Sampension har oplyst, at Bornholms Regionskommune vil får overført en markedsværdiregulering på 121,7 mio. kr. Der skal så fratrækkes saldo på negativ bonus på ca. 6,3 mio. kr.

Negativ bonus opstår typisk, hvis de forsikrede lever længere end forudsat, eller hvis depotrenter er lavere end det afkast, der er forudsat på policerne.

Bonuskapital er en andel af Sampensions egenkapital, svarende til 5 pct. af kommunens depot, dvs. den bundne kapital. Bonuskapitalen udgør 20,6 mio. kr., som udbetales over 20 år til kommunens bonuskonto, svarende til 1,03 mio. kr. årligt.

 

Betalingsstrømmene på bonuskontoen i den ugaranterede model kan illustreres således:

 

Som det fremgår tilføres bonuskontoen midler fra markedsværdireguleringen (MVR) og bonuskapitalen i den ugaranterede model. Markedsværdireguleringen tilføres som et engangsbeløb ved overgangen til den ugaranterede model, mens bonuskapitalen tilføres over en periode på 20 år efter overgangen.

 

I højre side af tegningen under udbetalinger er der nu kommet en ny post; negativ bonus. Da den kapital Sampension har hensat til afdækning af negativ bonus er overført til kommunens bonuskonto skal den negative bonus løbende afdækkes via bonuskontoen i den ugaranterede model.

 

Anbefaling

Økonomi og Analyse har vurderet det oplæg som Sampension har fremsendt om den forbedrede investeringsstrategi, og materialet er drøftet på et møde, hvor Sampension præsenterede oplægget.

Økonomi og Analyse anbefaler på den baggrund, at Bornholms Regionskommune overgår til den forbedrede investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemandspension.

Anbefalingen sker med udgangspunkt i, at der ifølge det forelagte materiale er overvejende sandsynlighed for, at der vil kunne opnås et bedre afkast end i den nuværende garanterede investeringsmodel.

Der er dog også scenarier, hvor afkastet kan blive lavere end i den nuværende model. Denne risiko må kommunen være parat til at løbe med valget af den forbedrede investeringsstrategi.

 

Det skal bemærkes, at Sampension er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og at den forbedrede investeringsstrategi er godkendt af Finanstilsynet.

Økonomiske konsekvenser

Den forbedrede investeringsstrategi vil ikke her og nu have økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

På længere sigt er der en forventning om, at den forbedrede investeringsstrategi vil give et højere afkast end den garanterede model, og dermed vil kravet til kommunens fremtidige indbetalinger blive lavere.

Der kan dog være en risiko for, at den forbedrede investeringsstrategi giver et lavere afkast, hvilket på længere sigt vil øge kravene til kommunens indbetalinger.

I de beregninger Sampension har fremlagt, er antallet af scenarier med lavere afkast væsentligt lavere end antallet af scenarier med højere afkast.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 18. februar 2014

1.
Mulighed for bedre dækning af kommunens pensionsforpligtelser (PDF)

2.
Kommunens tal (PDF)

3.
Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Principbeslutning om samling af medarbejderne i Bornholms FamilieCenter

00.15.00A00-0052

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

11

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bente Johansen, Radikale Venstre, har ønsket et punkt på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden, hvor der tages principbeslutning om at samle medarbejderne i Bornholms FamilieCenter. Endelig beslutning skal tages i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller, at:

 

·         Sagen drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen beslutter, at medarbejderne i Bornholms FamilieCenter samles.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales. Steen Colberg Jensen og Andreas Ipsen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I 2010 vedtog den forrige kommunalbestyrelse at sagsbehandlerne i Bornholms FamilieCenter skulle placeres ude i de fire almene skoledistrikter. 15. december 2011 vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen at fastholde den oprindelige beslutning, dog med højst to placeringer ud over placeringen i Rønne.

 

Det har ikke været muligt at finde tilstrækkelige rammer til placering af sagsbehandlerne på de almene skoler enten begrundet i begrænsede fysiske rammer eller i betydelige økonomiske udgifter ved lokaletilpasning. Bornholms FamilieCenters ledelse, konsulenter og administration er i dag placeret på Ullasvej 17, sagsbehandlerne i Distrikt Vest er placeret ved skoleafdeling Østre i Rønne, sagsbehandlerne i Distrikt Midt og Øst er placeret på Heldagsskolen i Østermarie, og sagsbehandlerne i Distrikt Nord har midlertidigt til huse i administrationsbygningen i Nyker.

 

Bente Johansen, Radikale Venstre, har ønsket et punkt på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden, hvor der tages en principbeslutning om igen at samle medarbejderne i Bornholms FamilieCenter. Da kommunalbestyrelsen har truffet den gældende beslutning, om at sagsbehandlerne skal placeres på flere decentrale lokationer, vil en sådan principbeslutning skulle træffes endeligt af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Uddannelse til Alle - fortsættelse af UTA-udvalget

00.17.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

5

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2010 at nedsætte et rådgivende § 17, stk. 4-udvalg – Uddannelse til Alle, det såkaldte UTA-udvalg - til at stå for koordinering af den samlede indsats på ungdomsuddannelsesområdet på Bornholm. Det blev besluttet, at udvalget skulle fungere i en fireårig periode, og der skal nu tages stilling til, om udvalget skal fortsætte.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at UTA-udvalget fortsætter med de tilpasninger, der fremgår af sagsfremstillingen.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Anbefales. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler at der er et særligt fokus på de 25-30årige, som er overrepræsenterede i ledighedstallene.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2010 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg – UTA-udvalget - til at stå for koordinering af den samlede indsats på ungdomsuddannelsesområdet på Bornholm. Det blev desuden besluttet, at udvalget skulle fungere i fire år, og det er derfor nu aktuelt at vurdere, om udvalget skal fortsætte.

For at sikre en fortsat stærk politisk forankring af arbejdet med ungdomsuddannelser og forskellige problemstillinger relateret hertil og samtidigt have et samarbejdsforum for erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner Bornholms Regionskommune på unge-området foreslås det, at UTA-udvalget fortsætter i endnu en fireårig periode.

 

Det nuværende UTA-udvalg består af borgmesteren, formændene for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget, samt 2 repræsentanter for arbejdsgiverorganisationerne, 2 repræsentanter for lønmodtagerorganisationerne (FTF/LO), 1 repræsentant fra Ungdommens uddannelsesvejledning og 2 repræsentanter fra relevante uddannelsesinstitutioner.

 

UTA-udvalget foreslås udvidet med formanden for Socialudvalget og andre relevante aktører i forhold til uddannelse og erhvervsliv, samt fra Business Center Bornholm.

 

Hidtil har områdechefen for Borgere og Beskæftigelse og projektleder for UTA-projektet betjent udvalget og også deltaget på møderne.

Hvis dette ændres, bør Centerchefen for Erhverv, Uddannelse og beskæftigelse også have en plads i udvalget.

 

Styregruppe for UU:

UTA-Udvalget er i sin nuværende funktion tiltænkt en strategisk rolle, hvor der på baggrund af løbende afrapportering af fx udvikling indenfor uddannelsesvalg, demografisk udvikling, arbejdsmarkedets behov mm. tværsektorielt kan drøftes de nødvendige tilretninger, som skal foretages og besluttes i de respektive virksomheder/kommune/institution, men hvor udvalget kan være stedet, hvor inspirationen hentes ind inden en egentlig beslutningsproces.

 

UTA-Udvalget er derfor også tiltænkt en funktion som styregruppe/referencegruppe for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning), såfremt udvalget oprettes i den nye valgperiode.

 

Der vil samtidig blive oprettet et tværfagligt vejledningsforum, hvor de praktiske aftaler mellem kommune, uddannelsesinstitutioner m.fl. skal aftales.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5. februar 2014

1.
UTA 2.0 (PDF)

2.
Kort smiley-status på delprojekterne i UTA (DOC)

3.
Projektkatalog UTA (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ændret borgerservice som følge af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi samt BRK's digitaliseringsstrategi. 

00.14.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-12-2013

20

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, BRK’s digitaliseringsstrategi og de budgetreduktioner som er indarbejdet i budget 2013 og overslagsårene i forbindelse med dette, skal organiseringen af Borgerservice i BRK nu tilpasses.

Organisationstilpasningen skal sikre at så mange borgere på Bornholm som muligt kommunikere digitalt med kommunen og benytter de selvbetjeningsløsninger, som stilles til rådighed, for derved at reducere behovet for personlig betjening i kommunens Borgerservice.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at der fra 1. januar 2014

 

-      lukkes for de decentrale borgerservicer om onsdagen henholdsvis i Allinge, Hasle, Åkirkeby.

-      at borgerservice i Nexø reduceres fra 2 til 1 dag og vil fremover have åbent for personlige henvendelser       onsdag fra kl. 09.30-16.00.

-      at der i borgerservice i Rønne lukkes i yderligere en dag, så der fremadrettet er åbent for personlige henvendelser              mandag og tirsdag fra kl. 09.30-16 samt

torsdag fra kl.9.30 – 17.00.

-      at der indføres tidsbestilling på ansøgning og fornyelse af PAS.

-      at placeringer af åbningsdage og tidspunkter sendes til høring i henholdsvis Ældre- og Handicaprådet, dog således at høringen alene vedrører placering af dage og åbningstiden, men ikke omfanget fx åbningstiden i Nexø kan placeres onsdag fra kl. 8.00 til 14.30 eller onsdag fra kl. 10.30 til 17.00.( Ved flere timer eller ved overlap af dage mellem åbningstider for Nexø og Rønne, vil dette medføre behov for tillægsbevilling til området).

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2013:

Punktet genoptages i januar efter en dialog om kompenserende løsninger.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:
Det administrative forslag til åbningstider i den supplerende sagsfremstilling anbefales. Carl Ilsøe og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, da den månedlige åbningstid i Aakirkeby, Hasle og Allinge bør være ugentlig.

Sagsfremstilling

På baggrund af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samt BRK’s Digitaliseringsstrategi 2010 – 2013 godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010, er der iværksat en række digitaliseringsprojekter og implementering af en række selvbetjeningsløsninger.

 

Ud over dette er Udbetaling Danmark nu etableret hvilket har medført, at følgende områder er overgået til staten:

 

I forbindelse med overgangen af arbejdsopgaver til Udbetaling Danmark, er antallet af medarbejdere reduceret i Borgercenteret.

 

Ud over dette har indførelsen af selvbetjeningsløsninger som følge af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi udmøntet via BRK’s digitaliseringsstrategi og besluttet implementeret via en række budgetreduktioner henholdsvis i budget 2013 og 2014 i Borgercenterets budget

 

Aktuelt står Borgercenteret overfor en budgetreduktion på ca. kr. 1.000.000 i 2014, hvilket nødvendiggør nedlæggelsen af 3 stillinger i borgerservice delen. Udover ovenstående besparelse, må det antages, at Borgercenteret også bliver berørt af den kommende administrative besparelse på konto 6, hvilket vil betyde yderligere reduktion af stillinger.

I den udmeldte budgetreduktion, udgør størstedelen af besparelsen implementeringen af selvbetjeningsløsninger i den såkaldte bølge 2.

 

Nødvendigt med tilpasning af borgerservice i forhold til trufne beslutninger:

På baggrund af førnævnte er det derfor nu relevant at tilpasse den kommunale borgerservice ud fra BRK´s Kanal og Servicestrategi, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010.

 

Her fremgår det, at det er nødvendigt at ændre på kommunens adgangskanaler, hvis man ønsker at nå de fastsatte mål i forhold til digitaliseringsgraden og dermed også høste de økonomiske gevinster.

 

Udmøntningen af de estimerede besparelser i forbindelse med implementering af selvbetjeningsløsninger, betyder at personalereduktionen mere specifik vil ramme medarbejdere som i dag betjener borgerservice.

 

På baggrund af denne personalereduktion, vil det ikke længere være muligt at holde åbent for personlig henvendelse i borgerservice, som der er i dag.

 

 

 

 

Implementeringen af selvbetjeningsløsninger:

Borgerservice er aktuelt udfordret af det store fokus der er på hjælp til selvhjælp til selvbetjeningsløsninger, hvor det ved specielt visse ansøgninger, kan blive en meget lang ekspedition, og det kan betyde at andre borgere må vente længere.

Borgerservicer anser denne indsats nødvendig for at sikre at borgerne har de nødvendige kompetencer/viden, således at de fremadrettet kan betjene dem selv via selvbetjeningsløsningerne.

Særligt pres på pasbestilling
Endvidere er der et meget stort pres på pasbestillinger, da det kan konstateres, at Borgerservice udover at ekspederede Bornholms egne borgere, oplever at borgere fra andre kommuner, kommer her og får lavet deres pas, når de alligevel er på øen. Årsagen til dette skal findes som følge af, at der ikke er ventetider, som andre steder i landet, fx København. Det vil derfor være relevant at indføre tidsbestilling til pas og kørekort, noget der er almindelig procedure i mange andre borgerservicer/kommuner.

Forslag til ny Borgerservice:

 

For at sikre at borgerne benytter de allerede implementerede og kommende digitale kanaler kræves det, at der ændres på tilgængeligheden for personlige henvendelser i borgerservice.

 

Det vil derfor være relevant, at der fra 1. januar 2014

 

-      lukkes for de decentrale borgerservicer om onsdagen henholdsvis i Allinge, Hasle, Åkirkeby.

-      Nexø vil fremover have åbent for personlige henvendelser onsdag fra kl. 09.30-16.00*

-      Rønne lukkes der yderligere en dag, så der fremadrettet er åbent for personlige henvendelser mandag og tirsdag fra kl. 09.30-16 samt torsdag fra kl.9.30 – 17.00.

-      At der indføres tidsbestilling på ansøgning og fornyelse af PAS.

 

 

I forhold til placering af åbningstiden foreslås dette sendt i høring i Ældre- og handicaprådet, da åbningstiden i Nexø fx også kan placeres

 

Onsdag fra kl. 8.00 til 14.30 eller

Onsdag fra kl. 10.30 til 17.00,

 

alt efter hvad der måtte vurderes at være mest hensigtsmæssigt.

 

Ved flere timer eller ved overlap af dage mellem åbningstider for Nexø og Rønne, vil dette medføre behov for tillægsbevilling.

 

Lukning af decentrale borgerservice og reduktion af åbningstider i Nexø og Rønne, skal ses som en konsekvens af de store besparelser som udmøntes i forbindelse med indførelse af digitale selvbetjeningsløsninger. Dog kræver disse selvbetjeningsløsninger fortsat sagsbehandling af medarbejdere i borgerservice, som skal klares ud over den direkte borgerbetjening. Det forventer at flere borgere vil overgå til de digitale kanaler.

 

De tilbageblivende medarbejdere, vil udover almindelige borgerservice opgaver, fremadrettet sagsbehandle på indkommende digitale henvendelser, så der fortsat sikres en effektiv, kvalificeret og hurtig sagsbehandling.

 

Antallet af medarbejdere i borgerservice er nu nede på en størrelse, hvor det ikke er muligt at sammensætte en vagtplan i forhold til de nuværende åbningstider.

 

Nuværende organisering fremgår af bilaget.

 

 

 

I forhold til særlige målgrupper, vil der fortsat være en særlig indsats, som bl.a. fremgår af følgende:

 

Indsats i forhold til særlige målgrupper:

BRK tager i vid udstrækning hensyn til de svageste borgere, og det vil blive muligt at søge om fritagelse for bl.a. digital postkasse, som bliver obligatorisk for alle borgere i Danmark fra august 2014.

 

Loven som omhandler fritagelse er endnu ikke vedtaget, men det forventes at fritagelse kan bevilges til

 

  • Demente, udviklingshæmmede eller hjerneskadede borgere
  • Blinde
  • Hvis man ikke har adgang til internet/computer i eget hjem
  • Bor i et område uden bredbåndsforbindelse (512kbit/s)

 

For at en borger kan få udstedt et NEM ID sikres det, at borgeren er fuldt bevidst om hvad det indebærer (være ved sine fulde fem), det vurderes om det overhoved vil give mening at udstede NEM ID til borgeren (fx svaglige ældre/handicappede/svagt fungerende unge m.fl.) samt om borgeren opleves digital parat.

 

Vedr. NEM ID, kan dette bestilles i bank eller hos Borgerservice, samt på nettet. Borgeren skal kunne forelægge legitimation ved fx at oplyse kørekortsnummer eller pasnummer. Der må KUN udstedes NEM ID til borgere som skønnes at være fuldt bevidst om brugen af NEM ID (ved sine fulde fem), samt at borgeren som udgangspunkt er i stand til selv at kunne betjene sig digitalt.

 

I denne forbindelse afventes der et fuldmagtsmodul, hvor der kan gives fuldmagt til fx pårørende – dette er dog endnu ikke implementeret af leverandørende til løsningerne, ej heller er der udarbejdet blanket fra digitaliseringsstyrelsen og KL. I dag er det muligt at give andre ”se” adgang til ens digitale postkasse, så de kan se når der kommer post samt læse post.

 

Kurser mv.:

”NEM IT for Ældre” er et projekt, hvor der er et godt og givtigt samarbejde mellem frivillige og BRK.

 

Formålet er at iværksætte tilbud så det sikres, at så mange ældre borgere som muligt, bliver i stand til at klare sig i det digitale samfund. Arbejdet er organiseret i en styregruppe og i en arbejdsgruppe. I styregruppen repræsenteres de frivillige, oplysningsforbund, biblioteker, Borgercenteret samt aktivitetscentrene.

 

I forlængelse af styregruppen, arbejder arbejdsgruppen med forskellige aktiviteter som besøg i borgerforeninger, oplysning om muligheder (fx Seniorsurf dag), etablering af IT bus som kan køre ud i lokalområder, oprettelse af seniorjob som support, direkte support til ældre, kontakt til datastuer, undervisningstilbud o.ma.

 

Arbejdet i styre- og arbejdsgruppen er præget af et fælles mål om fremdrift og resultater. Der opleves en stor interesse blandt øens ældre borger til at ”blive klædt på” til de digitale løsninger, tilgangen til alle undervisningssteder og trækket på de frivillige som hjælper borgere i eget hjem, viser at arbejdet og de igangsatte tiltag bærer i den rigtige retning.

 

Økonomiske konsekvenser

Tilpasningen af åbningstider er nødvendig for at antallet af medarbejdere i Borgerservice kan reduceres, således at forudsætningerne for Budget 2013 og budget 2014 kan overholdes, og Borgercenteret dermed kan overholde de respektive budgetter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Nuværende

Åbningstider - Borgerservice                                                                                                                                                                             

                             mandag             tirsdag               onsdag              torsdag              fredag                timer ialt

Rønne                9,30 - 16            9,30 - 16            lukket                9.30 - 17            9,30 - 13            24

Nexø                  10 - 16                                            10 - 16                                                                         12

Aakirkeby                                                                 10 - 16                                                                         6

Hasle                                                                          13.30 - 16                                                                   2,5

Allinge                                                                       10 - 12.30                                                                   2,5

samlet åbningstid pr. uge                                                                                             47

                                                                                                                                                                             

Forslag fra borgerforening: Allinge/Sandvig Byforening                                                             

                             mandag             tirsdag               onsdag              torsdag              fredag                timer ialt

Rønne                                                                                                                                                                14

Nexø                                                                                                                                                                  6

Aakirkeby                                                                                                                                                        3

Hasle                                                                                                                                                                 2

Allinge                                                                                                                                                              2

samlet åbningstid pr. uge                                                                                             27

                                                                                                                                                                             

Administrativt forslag                                                                                                                                

I forslaget fra administrationen er forsøgt indarbejdet de forslag, som fremkom i forbindelse med mødet med borgerforeninger, samt under hensyn til de allerede trufne politiske beslutninger om at reducere antallet af medarbejdere i borgerservice.

Det administrative forslag er tænkt som en overgangperiode frem til at der kan oprettes en BRK-hotline og de iværksatte initiativer via biblioteker, borgerservice, datastuer mm.  har muliggjort, at de som kan, har fået den fornødne instruktion/undervisning, til at de selv eller via støtte fra en hotline, kan betjene sig selv i det omfang dette er nødvendigt i forhold til de centralt fastsatte krav om selvbetjeningsløsninger.
Dette forventes at være tilfældet indenfor op til 1 år.

                             mandag             tirsdag               onsdag              torsdag              fredag                Timer i alt

Rønne                10-16                  12 - 16                lukket                10 - 17                10-13                  20

Nexø                                                                           9-16                                                                             7

Aakirkeby                                    9-12/2xmdl                                                                                            3

Hasle                                             9-12/1xmdl                                                                                           

Allinge                                          9-12/1xmdl                                                                                           

samlet åbningstid pr. uge                                                                                             30

Hasle 1. tirsdag i måneden, Allinge 3. tirsdag i måneden og Åkirkeby 2. + 4. tirsdag.        

Det udarbejdede forslag tager udgangspunkt i, at der kun pt. er 7 medarbejdere tilbage i borgerservice,
heraf overgår 2 medarbejdere til omstillingen, da 3 medarbejdere i omstillingen stopper ved naturlig
afgang inden for 4 mdr.(Ud fra tidligere politiske beslutninger)                                                                                                         
Da der er flest personlige henvendelser i Rønne, kræver det at der er minimum 4 medarbejdere
tilstede i åbningstiden.

Der skal tages højde for, at der udstedes ca. 3500 pas og 3500 kørekort pr. år - hovedparten i Rønne
Pas kan fra omkring 1. april 2014 på grund af ny teknisk løsning kun bestilles/laves i Rønne/Nexø
med tidsbestilling.                                                                                                                                        

Kørekort ses helst bestilt i Rønne/Nexø - men kan bestilles i Aakirkeby, Hasle og Allinge                          

Færre udenlandske vielser:
Det må påregnes, at der vil være et faldende antal udenlandske vielser, da ventetiden til disse vielser vil blive øget på grund af personalemangel ud fra de nuværende ressourcer. Årsagen til dette er, at det primært er den korte ventetid på denne type vielser, som får personer udenfor Danmark til at søge til Bornholm for at blive gift.  Dette billede vil ikke ændre sig, hvis man fx forestiller sig, at politikere udfører flere af vielserne, da en stor del af tidsforbruget ligger administrativt før og efter vielsen.
Vielse foregår primært i Rønne eller ude på øen (privat).
Administrationen er ved at beregne hvad opretholdelsen eller eventuel en udvidelse af muligheden for udenlandske vielser vil koste, hvilket vil blive forelagt politiske på et af de kommende møder i Økonomi og Plan udvalget.                                                                        

Længere ventetider generelt:
Generelt må det påregnes, at der vil opstå længere ventetid grundet personalereduktion og medbetjening til selvbetjeningsløsninger i samtlige borgerservicer.                                            

Der skal tages højde for at der vil kunne ske lukninger i perioder i de decentrale afdelinger ved sygdom, kurser og ferie, da medarbejderbemandingen er sårbar.                                                                    

For at få et billede af omfanget af de henvendelser som finder sted i borgerservice vedhæftes en opgørelse over resultat af de fælles kommunale tælleuger i 2013, som ikke er et fuldt dækkende billede, men som klart indikerer mønsteret for de forskellige borgerservicer.                                                                                           

                             forår 2013         efterår 2013

                             Personlig          Personlig                                                                                                

Rønne                290                      254

Nexø                  63                          49

Aakirkeby        21                          25

Allinge              5                             11

Hasle                 25                            9                                                                                                             

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013

1.
Borgercenterets nuværende organisering (PPT)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tidsplan vedr. konkurrenceudsættelse af rengøring og beredskab

88.00.04P07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

3

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tidsplan for konkurrenceudsættelse af rengøring og beredskab i Bornholms Regionskommune forelægges udvalget til orientering.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Orientering taget til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Orienteringen taget til efterretning, idet en eventuelt revideret tidsplan for konkurrenceudsættelse af beredskabet forelægges på Økonomi- og Planudvalgets møde i marts 2014.

Sagsfremstilling

Vedhæftet oplæg til tids- og handlingsplaner vedr. udbud af rengøringsservice og brandberedskab. Materialet er udarbejdet af Dansk Servicerådgivning ApS.

Ifølge tidsplanen forelægges udbudsmateriale til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 19. marts og Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, samt igen den 2. juni i Teknik- og Miljøudvalget og den 24. juni 2014 i Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Rengøring, tidsplan vedr. konkurrenceudsættelse (PDF)

2.
Beredskab, tidsplan vedr. konkurrenceudsættelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Scenarieafdækning af forsyningsområdet på Bornholm

13.00.00G01-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget

Resumé

For at undersøge muligheder og barrierer ved den eksisterende organisering af hele forsyningsområdet på Bornholm kan det være hensigtsmæssigt at opstille en række scenarier der mere konkret kan beskrive en anden og fremtidssikret organisering og struktur for de bornholmske forsyningsvirksomheder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

At Økonomi- og Planudvalget godkender iværksættelsen af scenarieafdækning af forsyningsområdet på Bornholm.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

De bornholmske forsyningsvirksomheder er i dansk og international målestok relativt små og kan på længere sigt have svært ved at matche de økonomiske strukturer, der skal til for at klare sig i et stadigt mere konkurrencepræget marked for el, vand og varme. Udgangspunktet er, at både bornholmske, men også andre forsyningsvirksomheder i Danmark er udsat for konkurrence og det forventes at deres størrelse/omsætning bliver en udfordring på længere sigt. De bornholmske forsyningsvirksomheder er særligt udfordret som følge af deres relative afsondrethed i forhold til andre tilsvarende udbydere på markedet. Der er en del der tyder på, at udviklingen inden for forsyningssektoren, med nye og ændrede lovkrav om bl.a. grøn omstilling, stordrift, satsning på vindkraft medfører, at Bornholm formentlig må satse mere strategisk og langsigtet, således at Bornholm også fremover bliver koblet til udviklingen i resten af Danmark og Europa på dette område.

 

Ser vi på forsyningssektoren i resten af Danmark, og især efter den seneste kommunalreform, er der sket en række sammenlægninger af forsyningsvirksomhederne, både inden for den enkelte kommune, mellem kommuner og indenfor hele regionen.

Indenfor den enkelte kommune er det typisk vand, varme, el og kloak/spildevand der er lagt sammen til et fælles selskab, typisk organiseret som et A/S og som et holdingselskab

Samarbejde mellem kommunerne foregår typisk ved, at et kraft/varmeværk leverer el og varme til flere kommuner. Som eksempel kan nævnes det kommende samarbejde mellem Lejre, Roskilde og Holbæk kommuner og fuld fusion mellem selskaberne i Egedal og Furesø kommuner.

Endelig er der selskaber der leverer til en hel region, f.eks. Syd Energi der leverer, el, fibernet, varme m.v. til Region Syd og især det sønderjyske marked.

Herudover er der selskaber der operer på tværs af landegrænser, f.eks. det svenske Vattenfall, som ejer kraftvarmeværker, vindmølleparker og driver engroshandel indenfor handel med energi i Danmark.

Der findes således allerede en række organisationsmodeller på forsyningsområdet, som kan give inspiration til en ændret organisering af forsyningsområdet på Bornholm.

 

Opstillingen af scenarier skal afdække de muligheder, men også problemer der kan være forbundet med f.eks. fusionering, udbud og salg af hele eller dele af forsyningsvirksomhederne. Formålet er, at opstille forslag og løsninger på, hvordan de bornholmske forsyningsvirksomheder under forskellige forudsætninger kan blive mere robuste fremover og samtidig sikre forsyning i fremtiden på den mest produktive og effektive måde.

 

Organisering af arbejdet

Økonomi- og Planudvalget er styregruppe for arbejdet og scenarieafdækningen forventes tilendebragt senest 1. juni 2014 og udvalget vil få forelagt en midtvejs status senest august 2014. Arbejdsgruppen vil bestå af direktøren fra Østkraft, direktøren fra Bornholms Forsyning og kommunaldirektøren. Andre parter kan inddrages efter behov. Sekretariatsbistand til gruppens arbejde varetages af Center Sekretariat.

Økonomiske konsekvenser

Afholdes af parterne

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Byfornyelsesprogram for Snogebæk Fiskerleje

01.11.00P20-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

12

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I et brev dateret den 17. juni 2013 tildelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter regionskommunen en udgiftsramme til områdefornyelse i Snogebæk. Inden anlægsarbejder i områdefornyelsen kan påbegyndes, skal kommunalbestyrelsen træffe en beslutning om områdefornyelse på grundlag af et byfornyelsesprogram, som skal godkendes af ministeriet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

at der træffes en beslutning om områdefornyelse for Snogebæk Fiskerleje og byfornyelsesprogrammet fremsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Den 20. december 2012 vedtog kommunalbestyrelsen at ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Snogebæk. I et brev dateret den 17. juni 2013 tildelte ministeriet regionskommunen en udgiftsramme på 1.466.666 kr. til områdefornyelse i Snogebæk. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 2.933.332 kr.

 

Kommunen skal inden den 1. april 2014 træffe en beslutning om områdefornyelse (byfor-nyelsesprogram) og ansøge ministeriet om tilsagn om refusion af udgifterne til gennemførelse af beslutningen. Områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5 årig periode.

 

I forbindelse med udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet blev der lagt vægt på en aktiv borgerinddragelse. Med det formål, at engagere alle interesserede borgere til at deltage i planlægningen af områdefornyelsesprojektet, blev der inviteret til en workshop. Der deltog ca. 55 borgere og erhvervsdrivende i workshoppen, som blev afholdt over en weekend i september 2013. På workshoppen blev der arbejdet i 4 grupper:

Til hver gruppe blev der tilknyttet konsulenter, som faciliterede gruppearbejdet og videre-bearbejdede forslag og idéer foreslået af deltagerne. Hele forløbet resulterede i en fremlæggelse af konsulenternes sammenfatning i form af skitser og idékataloger.

 

Skitser og ideer fra workshoppen har dannet baggrund for det nærværende byfornyelses-program, som blev bearbejdet i koordineringsgruppen og senere fremlagt på et offentligt møde i Snogebæk. Den for nylig dannede koordineringsgruppe består af repræsentanter fra borger- og erhvervsforeninger i Snogebæk og medarbejdere i BRK.

 

Byfornyelsesprogrammet bygger på et helhedsgreb for byfornyelsesområdet (havnen, havneområdet og den gamle by), som tager udgangspunkt i byens eksisterende struktur med Hovedgaden som den langsgående forbindelse, hvor hovedparten af offentligt tilgængelige funktioner foregår, og hvor potentialerne findes.

 

Helhedsplanen deler området op i 3 zoner:

1) Kystlandskabet - styrkes som attraktivt bynært naturområde,

2) Aktivitetslandskabet - her etableres rammer for kulturelle og rekreative aktiviteter, hvor bevægelse og oplevelser vil finde sted,

3) Bylandskabet - her bliver der foretaget funktionsforbedringer, trafikreguleringer og forskønnelse, samt skabt rammer for erhvervsmæssige tiltag.

 

Intentionen med denne opdeling er bl.a. at bevare og styrke områdernes karakter og koncentrere de forskellige aktiviteter indenfor afgrænsede områder. Forbindelser mellem disse 3 zoner vil blive styrket fysisk og visuelt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på møde den 19. december 2013 godkendt en anlægsbevilling for projektet. De samlede bruttoudgifter til områdefornyelsesprojektet i Snogebæk udgør 6.191.348 kr., heraf skal regionskommunen finansiere 2.933.332 kr. over 5 år, idet staten refunderer 33 1/3 pct. af udgifterne svarende til 1.466.666 kr. og LAG-Bornholm giver et tilskud på 1.791.350 kr. (endnu ikke endelig godkendt af NaturErhvervstyrelsen/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri).

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Byfornyelsesprogram (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Administration af flexboliger i de 8 områder hvor bopælspligten ikke er ophævet

03.01.00A21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

12

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. august 2013 om ”Behandling af ideer og forslag vedr. boligscenarier på Bornholm”, samt indkomne høringssvar, fremsættes forslag til administrationsgrundlag, der muliggør dispensation fra bopælspligten (flexbolig) i de 8 områder, hvor bopælspligten fastholdes.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at sagen efter behandling i Kommunalbestyrelsen sendes i høring i 4 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til lovgrundlaget kan Kommunalbestyrelsen meddele samtykke til, at en helårsbolig af boligens ejer tages i brug til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, samt at boligen efterfølgende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. Boligreguleringslovens (BRL) § 50 stk. 2.

 

I bemærkningerne til lovforslaget henvises til udviklingen i især landdistrikter og byer med færre end 1000 indbyggere, samt en stigning i ubeboede og ofte mangelfuldt vedligeholdte boliger i især disse områder.

 

En ”flexbolig tilladelse” skal gives under respekt af anden lovgivning på området. Tilladelsen kan ikke meddeles, hvis udøvelsen er i strid med planloven eller med en plan, der er fastsat med hjemmel i planloven.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ophæve kravet om helårsbeboelse på Bornholm, med undtagelse af følgende 8 områder: Rønne, Hasle, Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Nexø, Aakirkeby samt Klemensker.

 

Kommunalbestyrelsen har ved en fastholdelse af kravet om helårsbeboelse i de 8 områder efterkommet et udtrykt ønske fra borgerforeninger i de pågældende områder.

 

Ved at ophæve bopælspligten uden for de 8 områder skønnes der at være et betydeligt antal attraktivt beliggende boliger udenfor de 8 områder, der kan benyttes som flexboliger og boliger uden bopælspligt, når eventuelle lokalplaner er ophævet. F.eks vil man kunne opnå flexboligstatus i Årsdale, som alternativ til flexbolig i Svaneke, hvilket vil give nye muligheder for et område som Årsdale.

 

I forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for dispensationsmulighed for flexbolig, har administrationen den 23. september 2013 rettet henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med spørgsmål om hvornår der kan dispenseres i forhold til gældende planbestemmelser.

 

Ministeriet har den 26. november 2013 besvaret henvendelsen med, at der efter boligreguleringslovens § 50 kan gives samtykke til, at en helårsbolig anvendes til andre formål end helårsbeboelse på det vilkår, at ejeren ikke må anvende boligen i strid med lokalplanens krav om helårs boligformål, jf. bilag til sagen.

 

Det vil således være muligt at give dispensation til flexbolig efter boligreguleringslovens § 50, stk. 1, på betingelse af, at boligen kun anvendes som deltidsbolig eller lignende og at den ikke anvendes som feriebolig eller bolig der udlejes til turister.

 

Der vil blive udarbejdet en oversigt over helårsboliger, der registreres som flexboliger med henblik på at følge udviklingen og effekten af dispensationsordningen i de 8 områder. Det foreslås, at oversigten forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2015, hvor der samtidig kan tages stilling til, om der skal ske ændringer i vilkår for dispensationerne til flexboliger i et eller flere af de områder, hvor helårsbopælspligten ønskes opretholdt.

 

Grundlag for en fremtidig administration af dispensationer til flexbolig efter ændring af kommuneplan/lokalplaner:

 

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen giver den generelle kompetence til at give dispensationer i henhold til BRL § 50, stk. 2 til Teknik- og Miljøudvalget (TMU), og at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger administrationen til, i helt konkrete tilfælde, at give en administrativ dispensation.

 

Det vil være yderst vanskeligt for administrationen at vurdere, hvorvidt en ejendom er udbudt til en rimelig markedspris, længden på liggetiden, og om der er sket en tiltrækkelig nedslag i prisen over perioden, hvor den har været til salg.

 

Evt. administrative dispensationer i henhold til BRL § 50 stk. 2 bør derfor være let administrativbare samt uden større skøn.

 

Det foreslås, at der gives administrativ mulighed for personlig dispensation til flexbolig i følgende tilfælde:

·         Når behov for flexbolig skyldes arbejde på Bornholm men med folkeregisteradressen udenfor Bornholm (gives også i dag)

·         Når sygdom / alderdom (f.eks. flytning på plejehjem og lignende) gør, at ejer må fraflytte ejendommen

·         Tidsbegrænset dispensation i forbindelse med større ombygninger på maks. 2 år.

·         Når ejer iflg. folkeregisteret har boet på ejendommen i minimum 2 år, men hvor arbejde / uddannelse eller lignende gør, at ejendommen må fraflyttes

·         Når ejer er afgået ved døden og arving/arvinger ønsker at bevare en tilknytning til Bornholm.

 

Loven giver kun mulighed for dispensation til ejeren af en bolig.

 

Der gives hermed et generelt afslag på flexbolig i de 8 områder, såfremt boligen ønskes solgt som flexbolig.

 

Helt undtagelsesvis kan der være specielle forhold der gør sig gældende ved en bolig eller andre grænsetilfælde. Disse ansøgninger forelægges Teknik- og Miljøudvalget, der herefter kan give dispensation.

 

I de 8 områder, hvor helårsbopælspligten ønskes opretholdt, vil en dispensation blive noteret i BBR som helårsbeboelse med personlig dispensation.

 

Der vil blive udarbejdet et oversigt over helårsboliger, der registreres som flexboliger med henblik på at følge udviklingen eller effekten af dispensationsordningen i de 8 områder. Det foreslås, at oversigten forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2015, hvor der samtidig kan tages stilling til, om der skal ske ændringer i vilkår for dispensationerne til flexboliger i et eller flere af de områder, hvor helårsbopælspligten ønskes opretholdt.

 

Økonomidirektøren foreslår at der efter høringsfristens udløb indstilles  

·         at Kommunalbestyrelsen giver den generelle kompetence til at give dispensationer i henhold til BRL § 50, stk. 2 til Teknik- og Miljøudvalget,

·         at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger administrationen til, at give en administrativ dispensation til benyttelse af boligen til flexbolig i henhold til det foreslåede grundlag for fremtidig administration af dispensation til flexbolig,

·         at der senest ultimo 2015 forelægges for Teknik- og Miljøudvalget en evaluering af dispensationsgrundlaget og udviklingen i flexboliger

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (PDF)

2.
Mail fra By, Bolig og Landdistrikter (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Lokalplanforslag nr. 077 og kommuneplantillæg nr. 16 for en ny daginstitution ved Industrivej i Nexø i offentlig høring

01.02.05P21-0334

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

12

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. august 2013 at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag for en ny daginstitution i Nexø. Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at lokalplan nr. 077 og kommuneplantillæg nr. 16 sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen ønsker at opføre en ny integreret daginstitution i Nexø med plads til ca. 120 børn. Begrundelsen herfor er en planlagt sammenlægning af de to eksisterende institutioner Karlsvognen og Stjernehuset i Nexø.

 

Byggeriet til den nye daginstitution er tænkt placeret langs en eksisterende cykel/gangsti mellem Langedebyvej og Industrivej. Det vil give institutionen mulighed for at benytte den eksisterende infrastruktur herunder tilkørselsvej fra Industrivej.

 

Bygningsarealet for den nye daginstitution vil få en størrelse på 800-1000 m2 i én etage, muligvis udformet med én stor og nogle få mindre bygninger. Daginstitutionen forventes indrettet, så anvendelsen kan udvides til også at omfatte dagpleje aktiviteter, foreningsformål, børneforældregrupper, undervisning samt fællesaktiviteter o. lign.

 

Lokalplanens samlede areal er på ca. 25.000 m2 men det samlede areal behov for daginstitutionen er ca. 10.000 m2.

 

Begrundelsen for at medtage et så rummeligt et areal, er at restarealet bestemmes anvendt til erhverv uden miljømæssige gener, herunder sol- eller jordvarmeanlæg.

 

Den gældende lokalplan nr. 073 for et erhvervsområde Nexø, omfatter også det aktuelle område som påtænkes anvendt til daginstitution. I Lokalplan nr. 073 er det udlagt som område som ikke må tages i anvendelse før der er foretaget en supplerende lokalplanlægning.  Denne lokalplan nr. 077 vil ved den endelige vedtagelse, således afløse lokalplan nr. 073 for denne del af området.

 

Kommuneplantillæg nr. 016 skal sikre at kommuneplanen bringes i overensstemmelse med lokalplanlægningen, så et areal i erhvervsområdet ændres til offentligt område i kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Lp 077 (PDF)

2.
Screening (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Lokalplanforslag 078 - bevarende lokalplan for dobbelt- og rækkehusbebyggelse i Rønne og Nexø

01.02.05P16-0135

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 4. juni 2013 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle udarbejdes et nyt lokalplanforslag for 5 homogene boligkvarterer bestående af ens dobbelt- eller rækkehuse opført i 1940’erne og -50’erne, der sikrer bevaring af bebyggelsen.

Forslaget er nu udarbejdet og skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at lokalplanforslag 078 – bevarende lokalplan for dobbelt- og rækkehusbebyggelse i Rønne og Nexø sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Det blev oprindeligt foreslået, at fem områder i Rønne og Nexø skulle indgå. Det ene område i Rønne er udgået, da bebyggelsen nedrives. Lokalplanforslaget vil derfor kun omfatte fire bebyggelser på Harbovej og Blykobbevej i Rønne samt Sverigesvej og Paradisvej i Nexø.

 

Bebyggelserne består af et antal ens dobbelt- eller rækkehuse. Når et tag skal udskiftes, er husejeren som udgangspunkt forpligtet til at opfylde bygningsreglementets isoleringskrav. Hvilket i det enkelte tilfælde kan have den konsekvens, eksempelvis, at tagfladen på halvdelen af et dobbelthus forhøjes væsentligt.

 

Teknik & Miljø vurderede, at helhedsindtrykket i disse områder er bevaringsværdigt, og vil blive påvirket væsentligt af mulige tag- eller facadeændringer på den enkelte bolig. Ingen af områderne med disse ens huse er omfattet af en lokalplan der kan sikre en hensigtsmæssig bevaring af bygningernes eksisterende arkitektur.

 

Hvis ejendommen er omfattet af en bevarende lokalplan, er der i bygningsreglementet indskrevet en dispensationsmulighed fra isoleringskravene, såfremt dispensationen gives af byggetekniske eller arkitektoniske hensyn (bevaringsværdi).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Screening (PDF)

2.
LP 078 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne – etape 1

05.01.12S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

12

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014, herunder 1.900.000 kr. til færdiggørelse af de gadebelysningskabellægninger, som blev påbegyndt i 2013.

Der søges på den baggrund om en forhøjelse af anlægsbevillingen til 1.etape af kabellægning af gadebelysning i Rønne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at anlægsbevillingen til kabellægning af belysningsanlæg, etape 1, forhøjes med 1.900.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2.500.000 kr.

b)    at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 1.900.000 kr., som finansieres af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

Østkraft gennemfører fra 2013 og de kommende år en større kabellægning af deres elforsyningsanlæg kombineret med etablering af fibernet. Der kabellægges ca. 6.000 meter i Rønne by. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg medtages gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Det samlede gadebelysningsprojekt forventes at beløbe sig til 2,5 mio. kr.

Ledningsarbejderne berører følgende strækninger. Østerled. Byledsgade. Borgmester Nielsens Vej. Virkelyst. Solvangen. Torneværksvej. Sveasvej. Byledsgade. Absalonsgade. Kalkbrænderivej. Højvangen. Gartnervangen. Tjørnevej. Skt. Mortensgade. Pingels Alle. Svanekevej. Andreas Riis Vej. Cykelstier Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. juni 2013 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til påbegyndelse af kabellægningen. Denne bevillingsansøgning på 1.900.000 kr. vedrørende færdiggørelse af disse anlæg herunder montage af kabel i master samt renovering af armaturer og nye master i nødvendigt omgang.

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr., hvoraf der allerede er disponeret 12.000.000 kr.

Teknik & Miljø søger om at anlægsbevillingen forhøjes med 1.900.000 kr. til brug for færdiggørelse af kabellægningen. Den samlede anlægsbevilling til etape 1 vil herefter udgøre 2.500.000 kr.

Udgiften til kabellægningsprojektet, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne - etape 2

05.01.12S00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014 herunder 1.900.000 kr. til kabellægning af gadebelysningsanlæg, montage af kabel i master samt renovering af armaturer og nye master i nødvendigt omfang i forbindelse med Østkrafts kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til 2. etape af kabellægning af gadebelysning i Rønne 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

c)    at der gives en anlægsbevilling på 1.900.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2014, etape 2

d)    at der afsættes rådighedsbeløb på 1.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

e)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

Østkraft påbegyndte i 2013 en større kabellægning af deres elforsyningsanlæg kombineret med etablering af fibernet. Der kabellægges ca. 4.000 meter i Rønne by. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, medtages gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Det samlede gadebelysningsprojekt i 2014 forventes at beløbe sig til 1.900.000 kr.

Ledningsarbejderne vil primært berøre følgende strækninger. Grønvangen. Lille Torv. Storegade. Snellemark. Kirkepladsen. Smallesund Øst og Vest. Harbovej. Sigynsvej. Ydunsvej. Ægirsvej. Heimdalsvej. Gefionsvej. Midgårdsvej. Østre Ringvej. Asavej. 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800 kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014.

Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr. , hvoraf der allerede er disponeret 12.000.000 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til kabellægningens 2. etape vil beløbe sig til 1.900.000 kr.

Udgiften til kabellægningsprojektet, som afholdes i 2014, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Skema A for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter

03.02.12S55-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af Skema A for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

f)    at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til opførelse af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter.

g)    at skema A for etablering af 2 nye almene boliger godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2013, at Nylars Plejecenter indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med de eksisterende 18 boliger og at der i tilknytning hertil etableres 2 nye almene boliger.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen af de 2 nye almene boliger og godkendelsen af skema A.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                          3.378.000 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                                                                  3.378.000 kr.

 

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 88%                                                                           -2.972.640 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 10%)                                              -337.800 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                       -67.560 kr.

Finansiering i alt                                                                                                     3.378.000 kr.

 

De bevillingsmæssige forhold vil blive behandlet i en særskilt sag.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligstøtte vil udgøre 6.397 kr. eller årligt 1.024 kr. pr. m².

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Estimeret anlægsbudget (PDF)

2.
Skema A (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Skema B for etablering af 2 nye boliger på Nylars Plejecenter

03.02.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af Skema B for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at skema B for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter godkendes

b)    at den foreløbige bruttohusleje for boliger på 1.024 kr. pr. m² godkendes             

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører myndighedsbehandling og godkendelse af skema B.

Skema B er udarbejdet på grundlag af afholdt licitation i fagentreprise den 28. januar 2014.

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er uændret i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 3.378.000 kr. og hvoraf den kommunale egenfinansiering udgør 337.800 kr.

Byggeriet er planlagt til aflevering 1. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

 

Anlægsudgifter:                                                   Skema A                  Skema B

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                        3.378.000 kr.              3.378.000 kr.

 

Anlægsudgifter i alt                                                      3.378.000 kr.                3.378.000 kr.

 

 

Finansiering:

 

Boliger:

Kreditforeningslån 88%                                         -2.972.640 kr.              -2.972.640 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 10%)           -337.800 kr.                -337.800 kr.

Beboerindskud 2%                                                    -67.560 kr.                  -67.560 kr.

Finansiering i alt                                                           -3.378.000 kr.            -3.378.000 kr.

 

De bevillingsmæssige forhold vil blive behandlet i en særskilt sag.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligstøtte vil udgøre 6.397 kr. eller årligt 1.024 kr. pr. m².

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 18. februar 2014

1.
Estimeret anlægsbudget - Nylars Plejecenter (PDF)

2.
Skema B (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevillinger til etablering af 2 nye boliger på Nylars Plejecenter

00.30.08P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

13

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger til etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter i det afsnittet, hvor det tidligere dagcenter var etableret.

Myndighedsbehandlingen af Skema A, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i særskilt sag på samme møde. Myndighedsbehandlingen af Skema A og Skema B vil blive forelagt Økonomi- og Planudvalget på 2 særskilte sager på mødet den 18. februar 2014.

Sag vedrørende anmodning om optagelse af byggekredit vil blive forelagt Økonomi- og Planudvalget i særskilt sag på mødet den 11. marts 2014

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

h)    at anlægsbevillingen til ombygning af Nylars Plejecenter med 2 nye boliger forhøjes med 2.928.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 3.378.000 kr. inkl. moms,

i)     at det afsatte rådighedsbeløb til ombygningen tilsvarende forhøjes med 2.928.000 kr. inkl. moms,

j)     at merudgiften til ombygningen på 2.928.000 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt -3.040.200 kr.,

k)    at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til låneoptagelse på -2.972.640 kr.,

l)     at der gives bevilling og afsættes budget (indtægt) til beboerindskud på -67.560 kr.,

m)  at der gives bevilling og afsættes budget (nettoudgift) til kommunens andel af beboerindskud på netto 22.520 kr.,

n)    at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til salg af grund på -400.000 kr.

o)    at nettomerindtægten på 489.680 kr. tilføres de likvide midler

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af ”tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” den 30. maj 2013 givet tilsagn om at Nylars Plejecenter kan indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med de 18 boliger samt to observationspladser.

Med den foreslåede ombygning af det nuværende dagcenterlokaler, der indrettes til 2 nye boliger som finansieres via almen-boliglovgivningen, vil målet kunne nås.

Projektet forventes gennemført i foråret 2014, hvilket vil give de nødvendige nye rammer på Nylars Plejecenter, hvorved beboerne, som i dag bor på Slottet i Rønne på B2, vil kunne flytte til Nylars Plejecenter omkring den 1. maj 2014.

I forbindelse med ombygningen af dagcentret til 2 nye almene boliger, vil der i en særskilt sag blive søgt om anlægsbevilling til ombygning af dele af de nuværende fællesarealer med væsentlig forbedrede køkken- og opholdsarealer.

Økonomiske konsekvenser

Totaløkonomi:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. august 2013 en anlægsbevilling til projektering af byggeriet på 450.000 kr. inkl. moms, midlertidigt finansieret af de likvide midler. Bevillingen blev givet til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre, men da Budget- og administrationsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedrørende kommunale bygninger i henhold til Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune varetages af Teknik- og Miljøudvalget, som fagudvalg for BRK Ejendomsservice, skal denne bevilling til ombygning retteligt gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management).

 

I den skematiske oversigt nedenfor vises økonomien i henholdsvis Skema A (kolonne 2) sammenlignet med hvad der pt. er budgetlagt med (kolonne 1).

 

I henhold til estimeret anlægsbudget udarbejdet af BDO Kommunernes Revision, udgør den samlede økonomiske ramme for byggeriet 3.378.000 kr. incl. moms. Som det fremgår, er boligernes anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud).

 

Det totale kommunale nettooverskud på -39.680 kr. udgøres af kommunens udgift til grundkapital på 337.800 kr., udgift til beboerindskud på 22.520 kr. samt indtægt til salg af grund på -400.000 kr.

 

Normalt vil 2 % af anlægsudgifterne til boligerne blive finansieret af beboerindskud, men kommunen skal yde et beløb svarende til 1/3 til dækning af indskuddet, når beboerne flyttes fra Plejecenter Slottet til Nylars Plejecenter. Baggrunden for flytningen af beboerne er, at Slottet ikke opfylder de krav, der kan stilles til en almen bolig. Staten refunderer 2/3 af beboerindskuddet.

 

Netto tilføres der de likvide midler 39.680 kr. I den første bevillingssag blev der som nævnt midlertidigt kassefinansieret 450.000 kr. og i denne sag tilføres de likvide midler 489.680 kr.

 

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af projekteringsbevillingen den 29. august 2013 var der forudsat et kommunalt overskud på 115.880 kr. Dette beløb er nu reduceret til 39.680 kr. Baggrunden er, at de administrative omkostninger er forholdsvis høje for en så lille sag som ombygning og etablering af 2 nye almene boliger, hvorved grundprisen (salget) er reduceret fra 500.000 kr. til nu 400.000 kr. samt at prisfremskrivningen til rammebeløbene er forudsat gennemført inden for rammerne i 2014.

 

Skematisk oversigt over totaløkonomien:

 

Nylars Plejecenter - 2 nye almene boliger

Budgetlagt pt.

Skema A

Ændring

Lån med ydelsesstøtte 88 %

 

2.972.640 kr.

2.972.640 kr.

Kommunal grundkapital 10 %

 

337.800 kr.

337.800 kr.

Beboerindskud 2 %

 

67.560 kr.

67.560 kr.

Samlet anskaffelsessum

450.000 kr.

3.378.000 kr.

2.928.000 kr.

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital 10 %

 

337.800kr.

 

Beboerindskud 2 % BRK´s andel 1/3

 

22.520 kr.

 

Salg af grund

 

-400.000 kr.

 

Overskud (-) / Underskud (+)

 

-39.680 kr.

 

 

Bevillinger:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. august 2013 en projekteringsbevilling på 450.000 kr. incl. moms. Der søges i denne sag om en forhøjelse af denne bevilling med 2.928.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling i ombygningen herefter udgør 3.378.000 kr.

Der søges desuden om anlægsbevillinger til låneoptagelse og salg af grund samt om bevillinger til beboerindskud i henhold til den skematiske oversigt ovenfor.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Skema A (PDF)

2.
Anlægsbudget Skema A (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsbevilling til ombygning af eksisterende fællesarealer - Nylars Plejecenter

00.30.08P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

15

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges en anlægsbevilling til ombygning af eksisterende fællesarealer på Nylars Plejecenter. Det drejer sig primært om etablering af nyt træningskøkken, som får en central placering på Nylars Plejecenter samt opholdsområderne omkring køkkenet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

p)    at der gives en anlægsbevilling til etablering af nyt køkken m.m. på Nylars Plejecenter på i alt 1.087.500 kr. inkl. moms.

q)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og Drift (Facility Management),

r)    at finansieringen af ombygningen sker via henlagte midler i afdelingen på 70.000 kr. inkl. moms samt optagelse af lån på 1.017.500 kr.

s)    at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til låneoptagelse på 1.017.500 kr.

t)     at der godkendes en huslejestigning for de 18 boliger på 235 kr. pr. måned

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af ”tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” den 30. maj 2013 givet tilsagn om at Nylars Plejecenter kan indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med 18 boliger eksisterende boliger samt to observationspladser.

Ved den foreslåede tilpasning, vil der være behov for at etablere et træningskøkken i det centrale fællesopholdsareal. Det nye køkken etableres som en del af den eksisterende vinterhave, der ombygges og forbedres væsentligt i forhold til i dag. Den eksisterende klimaskærm (glastag og glasfacader) skiftes/omdannes, hvorved den del af de fællesopholdsarealer, ud over at rumme et nyt køkken, også vil rumme ombyggede og fuldt opvarmede fælles opholdsarealer. Det vedlægges en plantegning, der illustrerer de nye og ombyggede fællesarealer.

De samlede omkostninger forventes at blive på 1.087.500 kr. inkl. moms

Det nye køkken og ombygningerne finansieres ved en huslejeforhøjelse på ca. 235 kr. pr. måned samt brug af henlæggelse til forbedringer på 70.000 kr.

Derfor anbefales det, at projektet gennemføres med en samlet udgift på 1.087.500 kr. inkl. moms og en deraf følgende stigning i huslejerne på ca. 235 kr. pr. mdr. svarende til 3,82 %. I dag betaler lejerne mellem 5.500 kr. til 6.150 kr. mdr., dog er der enkelt lejer, der betaler ca. 7.000 kr. i en stor lejlighed.

De to nye lejligheder forventes at få en husleje på ca. 6.400 kr. pr. mdr. Forholdet omkring etablering af de nye lejligheder på Nylars Plejecenter behandles i separat sag.

De nye beboere, som i dag bor på Slottet B2 og som har en gennemsnitshusleje på 3.750 kr. pr. måned er omfattet af reglerne i tvangskriterierne pensionslovgivningen og kommer derfor ikke til at betale en højere husleje end den de har på Slottet.

Bornholms Plejehjem og –centre/ældreområdet kommer som udgangspunkt til at afholde merudgifterne, dog modregnet den boligydelse, som den enkelte er berettiget til at modtage. Forskellen vil hen over en årrække mindskes, når der kommer nye lejere, som selv skal betale den samlede udgift til huslejerne modregnet boligydelsen, hvis de er berettiget til at få boligydelse.

Ombygningen af fællesarealerne og herunder køkkenet forventes afsluttet med udgangen af april måned og derved klar, når de nye beboere flytter ind.

Økonomiske konsekvenser

Ombygningen af fællesarealerne gennemføres ved en huslejeforhøjelse på 235 kr. pr. måned for de 18 eksisterende boliger på Nylars Plejecenter, samt brug af opsparede og henlagte midler på i alt 70.000 kr. inkl. moms. Der optages et lån på 1.017.500 kr. til endelig finansiering, idet huslejeforhøjelsen går til betaling af ydelserne på lånet.

Finansieringen vil normalt være udgiftsneutral for Bornholms Regionskommune, da lejerne betaler for ombygningen via en øget huslejebetaling pr. måned på 235 kr. Her vil den ekstra udgift dog pålægges Bornholms Plejehjem og –centre/ældreområdet med en årlig ekstra udgift på ca. 50.000 kr., som dog over en årrække forventes nedbragt, når der kommer nye lejer, for til sidst helt at udgå. Udgiften reduceres med eventuel forhøjet boligydelse til beboerne, hvoraf kommunen skal afholde 25 pct.  Der er ikke afsat budget til disse udgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Nylars Plejecenter - oversigtstegning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Forberedelse af valg til Europa-Parlamentet og en folkeafstemning om patentdomstolen

84.07.00G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse i Statstidende den 4. oktober 2013 om fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet er det fastsat, at valget finder sted søndag den 25. maj 2014.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. januar 2014 meddelt, at der påregnes afholdt folkeafstemning om patentdomstolen samme dag.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)    At valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalget udpeges til valgbestyrelsen for en folkeafstemning om patentdomstolen.

b)    At Pedersker valgdistrikt flyttes til Aakirkeby valgdistrikt ved dette valg,

c)    At Svaneke afstemningssted flyttes til Svaneke Hallen.

d)    At Østermarie afstemningssted flyttes til Østermarie Hallen.

e)    At de øvrige 6 hidtidige afstemningssteder godkendes.

f)    At de politiske partier tilbydes at indstille personer til udpegning til valgstyrere og valgtilforordnede.

g)    At der kan annonceres i Rytterknægten efter frivillige til at melde sig som valgtilforordnede.

h)    At borgmesteren bemyndiges til at fordele eventuelle pladser til afstemningsstederne.

i)     At borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrerformand for det enkelte afstemningssted.

j)     At der udpeges 15 hold til at modtage brevstemmer i borgernes eget hjem og på plejehjem og –centre og diverse boformer.

k)    At borgmesteren bemyndiges til at foretage udvælgelsen af 15 personer til de 15 brevstemmehold blandt de af partierne indstillede personer.

l)     At borgmesteren bemyndiges til at udvælge stederne for valgbussens placering.

m)  At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som valgtilforordnede, valgstyrersekretærer og medarbejdere, der skal deltage i stemmeoptællingen om aftenen og til fintællingen dagen efter valget.

n)    At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som stemmemodtagere til brevstemmeholdene og til valgbussen,

o)    At der ydes en valgdiæt til valgstyrere, valgtilforordnede, valgstyrersekretærer, stemmeoptællere og medarbejdere i valgsekretariatet.

p)    At hidtidig praksis vedrørende indsamlinger følges.

q)    At administrationen bemyndiges til at godkende ansøgninger om indsamlinger ved valget.

r)    At merudgiften ved de 2 valg afholdes indenfor Økonomi- og Planudvalgets samlede budgetramme.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014

Indstillingens punkt a) og c)-r) anbefales. Indstillingens punkt b) anbefales ikke, idet Pedersker valgsted opretholdes. I henhold til indstillingens punkt j) og k) bemyndiges administrationen til at justere antallet af hold på baggrund af forventet stemmeprocent.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet skal kommunalbestyrelsen bl.a. sørge for, at der er valgt en valgbestyrelse, oprettet afstemningssteder og udpeget valgstyrere og valgtilforordnede mv.

 

Valgbestyrelse

Valgbestyrelsen for valg af 13 danske medlemmer til Europa-Parlamentet består af følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen:

 

Winni Grosbøll  formand                    suppleant Margrethe Kjellberg

Henry Schou Madsen                        suppleant Maria Fromseier Kjærgaard

Steen Colberg Jensen  næstformand    suppleant Andreas Ipsen

Carl Ilsøe                                        suppleant Linda Kofoed Persson

Morten Riis                                      suppleant Bente Johansen

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet meddeler i brev af 31. januar 2014, at der skal vælges særskilte valgbestyrelser til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og en folkeafstemning om en fælles patentdomstol, men at der intet er til hinder for, at personerne i valgbestyrelsen for Europa-parlamentsvalget tillige er medlemmer af valgbestyrelsen til en folkeafstemning om en fælles patentdomstol.

 

Opstillingskredse og afstemningssteder

Bornholms Storkreds er opdelt i 2 opstillingskredse:

1. opstillingskreds, Rønnekredsen med tidligere Rønne og Hasle Kommuner

2. opstillingskreds, Aakirkebykredsen med tidligere Allinge-Gudhjem, Nexø, Aakirkeby Kommuner og Christiansø.

 

Der er p.t. følgende 9 afstemningssteder på Bornholm og 1 på Christiansø:

 

Afstemningssted

Adresse

Allinge Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),

Allinge Valgsted

Nordlandshallen, cafeteriet

Strandvejen 1

3770 Allinge

Østermarie Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),

Østermarie Valgsted

Heldagsskolen

Almindingensvej 23,

3751 Østermarie

Svaneke Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Svaneke, Ibsker)

Svaneke Valgsted

Svaneke Bibliotek,

Borgergade 4

3740 Svaneke

Nexø Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Nexø, Bodilsker)

Nexø Valgsted

Nexø Hallens Mødelokale

Stadionvej 22

3730 Nexø

Pedersker Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Pedersker, Poulsker)

Pedersker Valgsted

Pedersker Samlingshus

Pedersker Hovedgade 56,

3720 Aakirkeby

Aakirkeby Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)

Aakirkeby Valgsted

Aakirkeby-Hallerne, Mødelokaler

Grønningen 3

3720 Aakirkeby

Klemensker Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Nyker, Klemensker)

Klemensker Valgsted

Bornholms Ungdomsskole,

Sct. Klemensgade 26,

3782 Klemensker

Rønne Afstemningssted

1. opstillingskreds

 

Rønne Valgsted

Rønne Idrætshal

Torneværksvej 1

3700 Rønne

Hasle Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)

Hasle Valgsted

Hasle Idrætshal

Byvangen 6

3790 Hasle

Christiansø Afstemningssted

 

 

 

Da EU-valget og folkeafstemningen skal holdes adskilt er det nødvendigt, er der er den nødvendige plads til dette på afstemningsstederne og det er der ikke på nogle af afstemningsstederne.

 

Det gælder i Svaneke, Østermarie og Pedersker.

 

Administrationen foreslår, at Svaneke afstemningssted flyttes til Svaneke Hallen ved dette og fremtidige valg og at Østermarie afstemningssted flyttes til Østermarie Hallen ved dette og fremtidige valg.

 

Samtidig foreslås det, at flytte Pedersker valgdistrikt til Aakirkeby valgdistrikt ved dette valg, fordi det ikke er muligt, at holde de to valg i Pedersker Forsamlingshus. Det betyder, at ca. 1.300 vælgere i Pedersker valgdistrikt skal stemme på Aakirkeby afstemningssted.

 

Valgstyrer og valgtilforordnede vælgere

I Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 31. januar 2014 er der også gjort opmærksom på, at der vil være et øget behov for valgstyrere og valgtilforordnede vælgere og at kommunalbestyrelsen skal sørge for det fornødne antal valgborde med det foreskrevne antal valgstyrere og det fornødne antal valgtilforordnede vælgere til de to valghandlinger.

Videre skal kommunalbestyrelsen sikre, at de to valghandlinger gennemføres adskilt, at stemmelokalerne indrettes således, at de to valghandlinger så vidt muligt kan gennemføres i adskilte lokaler og at hver af valghandlingerne kan gennemføres med den fornødne kapacitet og bemanding.

 

Til hvert afstemningssted skal der udpeges mindst 5 og højst 9 valgstyrere.

Der har ved tidligere valg været 5 valgstyrere på alle afstemningssteder undtagen Rønne afstemningssted, hvor der har været 7 valgstyrere.

 

Nedennævnte tabel viser antal valgstyrere, valgtilforordnede, administrative medarbejdere og antal valgborde ved kommunalvalget 2013 og antallet, der foreslås udpeget til valget i 2014. Hertil skal lægges et antal elever, som også deltager i valgene.

 

 

Afstemningssted

Antal valgstyrere pr. valg

 

Antal valgtilforordnede pr. valg

Antal administrative medarbejdere pr. valg

Antal valgborde pr. valg

 

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Allinge

7

5

3

3

2

2

1

2

Østermarie

7

5

3

3

2

2

1

2

Svaneke

7

5

1

0

2

2

1

2

Nexø

7

5

4

4

2

2

1

2

Pedersker

7

5

1

1

2

2

1

2

Aakirkeby

7

5

5

5

2

2

1

2

Klemensker

7

5

3

3

2

2

1

2

Rønne

9

7

25

29

2

2

2

4

Hasle

7

5

3

3

2

2

1

2

Christiansø – det styres af administrator

-

-

-

-

-

-

-

 

I alt

65

47

48

48

18

18

10

20

 

Administrationen foreslår, at de politiske partier indbydes til at indstille så mange personer som muligt til at blive udpeget til valgstyrere, valgtilforordnede og brevstemmemodtagere.

Samtidig foreslås det, at der kan annonceres efter frivillige, hvis det bliver nødvendigt for at få udpeget det nødvendige antal personer.

 

Brevstemmehold

Der skal være udpeget brevstemmehold til at modtage brevstemmer i diverse boformer, som f.eks. plejehjem og plejecentre samt i vælgerens eget hjem.

 

Hvert brevstemmehold består af 1 valgtilforordnet vælger og 1 administrativ medarbejder. Administrationen foreslår, at der udpeges personer til i alt 15 brevstemmehold:

 

Rønne         5 hold

Nexø           3 hold

Aakirkeby    3 hold

Hasle          2 hold

Allinge         2 hold

 

Stemmeoptællingen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen.

 

Fintællingen foregår mandag den 26. maj 2014 i Rønne Idrætshal.

 

Administrationen foreslår, at administrationen udpeger et antal medarbejdere til dette arbejde.

 

Valgbussen

Administrationen ønsker at bruge valgbussen nogle dage til at samle brevstemmer inden for de sidste 3 uger, hvor der kan brevstemmes i lighed med kommunalvalget 2013.

 

Administrationen foreslår, at valgbussen ved dette valg holder i nogle af de mindre byer i 4-5 dage fordelt på 2 uger af de 3 uger, hvor der er brevstemmeafgivning, og at der udarbejdes en plan for bussens placeringer, som borgmesteren bemyndiges til at godkende.

 

Indsamlinger

Der er ved tidligere valg givet tilladelse til indsamlinger ved afstemningsstederne forudsat at de blev holdt udenfor afstemningslokalet og i øvrigt ikke er til gene for valghandlingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til afholdelse af valg til Europa-Parlamentet og en folkeafstemning om patentdomstolen er estimeret til ca. 1,3 mio. kr., hvoraf IT-udgifterne til valgsystemerne udgør ca. 450.000 kr., porto til valgkort udgør ca. 350.000 kr.,  udgifter til valgdiæter, forplejning, møder m.m. udgør ca. 380.000 kr., udgifter til kontorartikler, stemmesedler m.m. 120.000 kr.

 

På budgettet for 2014 er der afsat 492.000 kr. til afholdelse af valg. I forbindelse med parlamentsvalg og folkeafstemning i 2009 blev kommunerne kompenseret via lov- og cirkulæreprogrammet, hvoraf Bornholms Regionskommunes andel udgjorde 94.000 kr. Der må forventes en tilsvarende kompensation i 2014.

Den resterende udgift afholdes inden for Økonomi- og Planudvalgets samlede budgetramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Udpegning af medlemmer til Bornholms Regionskommunes Lokalråd for perioden 2014-2017

00.01.00A30-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

24

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Udpegning af 4 repræsentanter for lokalområderne til Bornholms Regionskommunes Lokalråd.

Indstilling og beslutning

Servicedirektør indstiller,

a)    at udvalget udpeger 4 repræsentanter for lokalområderne på baggrund af de indkomne indstillinger.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Udvalget anbefaler, at følgende repræsentanter udpeges til Lokalrådet for perioden 2014 - 2017: Ole Dreyer, Jeanette Werner, Brita Hansen og Torben Severinsen.
Det tilstræbes ved næste valg at opnå et bredere kandidatfelt.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Fritid- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalrådet er nedsat i henhold til beslutning i kommunalbestyrelsen den 15. december 2011 og består af:

·         2 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer

·         4 medlemmer der repræsenterer lokalområderne

 

På kommunalbestyrelsen konstituerende møde den 12. december 2014 blev Erik Lund Hansen og Bo Haxthausen udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Repræsentanterne fra lokalområderne udpeges af kommunalbestyrelsen efter offentligt opslag, hvor alle kan søge om optagelse i rådet. Der er indkommet 5 indstillinger.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Formålet med lokalrådet er fordeling af en pulje. Puljen er tænkt som en innovationspulje, der kan være med til at iværksætte nye initiativer i et lokalområde, som en gruppe borgere vurdere kan være til gavn og glæde for borgerne i området.

F.eks. initiativer som inkluderer bredt i lokalsamfundet og bidrager til at skabe fællesskab og rummelighed og har fokus på øget trivsel.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 5. februar 2014

1.
Kommissorium - Lokalpuljen (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget

00.22.00P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget for perioden 2014 – 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Godkendt med følgende tilføjelse:

 

§2 tilføjes: "Ordinære møder som er planlagt i mødeplanen, kan kun flytte hvis alle medlemmer af udvalget har accepteret dette".

 

§11 i anden linje udgår " Borgmesteren underrettes om sådanne afgørelser".

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget for perioden 2014 – 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er vedlagt et tilrettet udkast til forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget.

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Udkast til forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget 2014-2017 (DOCX)

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 18. februar 2014

2.
Tilrettet udkast til forretningsorden for ØPU 2014-2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

26

 

 

·         Kommunernes Landsforening har inviteret til regionale møder om kommunal økonomi.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

KL har inviteret til regionale møder vedr. økonomisk status. BRK forventer ikke at deltage før de senere konkrete drøftelser.
Der blev orienteret om status for arbejdet med at bevare Slagteriet på Bornholm.

Den 24. februar 2014 deltages i et uformelt møde med Beskæftigelsesministeren om beskæftigelsesreformernes konsekvenser.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

27

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt

 

 [1] Placeringen skyldes til dels, at budget 2013 var påvirket af en efterregulering af beskæftigelsestilskud på 49,2 mio. kr.

[2] Kassekreditreglen siger, at kassebeholdningen ekskl. deponerede midler som gennemsnit over de sidste 365 dage skal være positiv.