Referat
Økonomi- og Planudvalget
11-03-2014 kl. 18:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 28. februar 2014
  åbent 3 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2013
  åbent 4 Økonomisk politik
  åbent 5 Byggekredit til ombygning med 2 nye boliger på Nylars Plejecenter
  åbent 6 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus
  åbent 7 Indsigelsesbehandling lokalplan nr. 076 for et sommerhusområde syd for Snogebæk
  åbent 8 Anlægsbevilling til anlæg af oplevelsessti fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted
  åbent 9 Projektgodkendelse af foreløbig projekt for anlæg af oplevelsessti fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted.
  åbent 10 Anlægsbevilling til renovering af broer 2014.
  åbent 11 Renovering af vejafvandingsanlæg
  åbent 12 Anlægsbevillinger til nedrivning af kommunale bygninger
  åbent 13 Anlægsbevilling til indretning af tandklinik i Rønne
  åbent 14 Etablering af 2 nye fælleskøkkener i Den Selvejende almene ældreboliginstitution Nørremøllecentret
  åbent 15 Lejerbo Bornholm afd. 265-0, Byvangen, Hasle - Optagelse af realkreditlån med kommunegaranti til renovering af vinduer m.m.
  åbent 16 Omfordeling af regionale udviklingsmidler til højere pulje for erhvervsrelateret udvikling
  åbent 17 Budgettering og styring af udgifter til møder, rejser, repræsentation og uddannelse i de politiske udvalg
  åbent 18 Orientering fra formanden
  åbent 19 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Likviditetsoversigter pr. 28. februar 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udviklingen i likviditeten pr. 28. februar 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo februar (-5,7 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (125,8 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 -51,3 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 28. februar 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på -5,7 mio. kr. er faldet med 3,7 mio. kr. i forhold til 31. januar 2014. Faldet var forventet, idet det er på niveau med faldet i kassebeholdningen i februar 2011 og 2012. I februar 2013 faldt kassebeholdningen med 71,5 mio. kr. som følge af Udbetaling Danmark.

Der er fortsat et udlæg for staten vedr. omfartsvejen i Rønne på ca. 34 mio. kr.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er faldende som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og virkningen af Udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige beholdning ultimo februar udgør 125,8 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende et stykke ind i 2014.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -51,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 10,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2014 end i 2013. Dette medfører lavere renteindtægter end i 2013, hvor der blev opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter derfor reduceret til 1,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 11. marts 2014

1.
Beholdninger pr. 28. februar 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2013

00.34.00P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2013 jf. forudsætningerne i budget 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)    at der optages et lån på 17,61 mio. kr.,

b)    at der meddeles anlægsbevilling vedr. låneoptagelse på 17,61 mio. kr.,

c)    at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, og

d)    at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån på baggrund af sidste års låneramme træffes senest 31. marts og lånet optages senest 30. april.

Der optages lån som forudsat i budgettet for 2013, inkl. forudsat optagelse af lån i 2012 som ikke er af lån overførte låneoptag fra 2012. Sagen omhandler ikke lån, der optages i forbindelse med plejeboligbyggerierne.

Kommunens adgang til at optage lån reguleres af lånebekendtgørelses regler om, hvad der kan optages lån til, samt de eventuelle dispensationer der er givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Generelt kan der kun optages lån svarende til de udgifter, der er afholdt i det pågældende budgetår.

Økonomi og Personale har opgjort den samlede låneramme for 2013 til 17,61 mio. kr. inkl. udnyttelse af dispensationer for lånerammen i 2013. Det anbefales, at der optages lån svarende til dette beløb.

 

Låneoptagelsen på baggrund af lånerammen for 2013 omfatter følgende poster på budget 2013:

 

Børnehave i Aakirkeby

Der er i 2012 modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til halvdelen af anlægsudgifterne til den nye børnehave i Aakirkeby. Der er optaget lån med 266.000 kr. vedrørende udgifter afholdt i 2012.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt, at resten af lånedispensationen overføres til 2013. Der er i 2013 afholdt udgifter for i alt 9.886.000 kr. og der optages således lån med 4.943.000 kr.

 

Bygningsrenovering på skoleområdet

Der er i 2012 modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til halvdelen af anlægsudgifterne til renovering af skolebygninger. Der er optaget lån med 1.989.000 kr. vedrørende udgifter afholdt i 2012.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt, af resten af lånedispensationen overføres til 2013. Der er i 2013 afholdt udgifter for i alt 5.332.000 kr. og der optages lån med 2.666.000 kr.

 

Børnehave i Nexø

Der er modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til 36 pct. af anlægsudgifterne til den nye børnehave i Nexø. Der er i 2013 afholdt udgifter for i alt 246.000 kr. og der optages således lån med 89.000 kr.

 

ESCO-projektet

Det er forudsat, at udgifterne i forbindelse ESCO-projektet lånefinansieres fuldt ud inden for rammerne af den automatiske låneadgang jf. lånebekendtgørelsen. Der er i 2013 afholdt udgifter for i alt 5.715.000 kr.

 

Generel låneoptagelse

Det er i budget 2013 forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. idet der allerede er optaget lån på 3.557.000 kr. vedr. 2013 på baggrund af lånerammen for 2012. Der optages så stort et lån som muligt inden for den resterende automatiske låne­ramme, svarende til 4.197.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2013 følgende rådighedsbeløb vedr. optagelse af lån, inkl. overførte rådighedsbeløb fra 2012 og ekskl. rådighedsbeløb til optagelse af lån vedr. plejeboliger:

 

Formål

Rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Rest

Generel låntagning

6.443.000

4.197.000

2.246.000

Børnehave i Aakirkeby

6.982.000

4.943.000

2.039.000

Skolerenoveringer

3.011.000

2.666.000

345.000

Børnehave i Nexø

3.600.000

89.000

3.511.000

Skovbørnehave i Rønne

3.250.000

 

3.250.000

Servicearealer Snorrebakken 2

800.000

 

800.000

ESCO-projekter

19.245.000

5.715.000

13.530.000

I alt

43.331.000

17.610.000

25.721.000

 

De resterende rådighedsbeløb forventes videreført i 2014, idet lånene således optages i 2015 på baggrund af lånerammen for 2014.

Der er ikke afholdt udgifter vedr. skovbørnehaven i Rønne i 2013. Låntagning vedr. servicearealer Snorrebakken 2 må rummes i den automatiske låneramme. Der er ikke søgt lånedis­pensation hertil, da beløbet blev afsat på budgettet for 2013 efter fristen for ansøgning om lånedispensationer for 2013.

 

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Økonomisk politik

00.30.00G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter    

Resumé

Økonomi- og Planudvalget behandlede den 21. januar 2014 en sag om Bornholms Regionskommunes likviditet. Sagen følges her op med et forslag til en økonomisk politik for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Økonomi- og Planudvalget drøfter forslag til økonomisk politik.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Drøftet. Punktet genoptages til beslutning på Økonomi- og Planudvalgets møde i marts 2014 efter Kommunalbestyrelsens målseminar.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Drøftet. Punktet genoptages på næste møde.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har en vedtaget politik for økonomiske vilkår. Forslag til økonomisk politik bygger videre på politikken for økonomiske vilkår.

 

Formålet med den økonomiske politik er, at politikken skal være med til at understøtte, at kommunalbestyrelsen kan styre efter nogle langsigtede økonomiske målsætninger og dermed sikre en økonomisk robust kommune. Dermed kan det bl.a. sikres, at Bornholms Regionskommune også fremover kan finansiere udviklingsinitiativer i henhold til kommunens mål.

 

Den økonomiske politik sætter således rammerne for det kommende budget inklusiv overslagsår.

 

Den økonomiske politik er delt op i økonomiske mål samt økonomiske principper.

 

 

 

 

 

Økonomiske mål:

 

Ordinær drift

Mål

Der skal minimum være et overskud på 60 mio. kr. på den ordinære drift.

Baggrund

Dermed er der mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån samt evt. styrke likviditeten.

Status

I budget 2014 er der budgetteret med et overskud på 21,2 mio. kr., mens der i budgetoverslagsår 2015 er budgetteret med et underskud på 32,9 mio. kr. stigende til 68,9 mio. kr. i 2017.

I 2014 udgør afdrag på lån 23,6 mio. kr.

Den gennemsnitlige driftsbalance pr. indbygger i årene 2012-2014 viser, at Bornholm havde den 4. laveste balance.[1]

Gældende i dag

Målet for overskuddet på ordinær drift afstemmes ved budgetforhandlingerne hvert år.

 

 

Anlægsramme

Mål

Den årlige anlægsramme skal være på minimum 30 mio. kr.

Baggrund

Anlægsinvesteringerne bør afspejle det investeringsbehov, der er i kommunens eksisterende bygningsmasse, samt det behov som kommunens udvikling skaber.

Status

I budget 2014 er det netto afsat 40,5 mio. kr. til anlægsprojekter. Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 11,4 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 10,0 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 61,8 mio. kr.

Gennemsnit af kommunernes bruttoanlægsudgifter pr. indbygger på det skattefinansierede område i hhv. regnskab 2012 og budget 2013-2014 viser, at Bornholm var den kommune med det 14. laveste bruttoanlægsbudget pr. indbygger.

Gældende i dag

Intet konkret mål for anlægsrammens størrelse.

 

 

Kassebeholdning

Mål

Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage skal være minimum 75 mio. kr.

Baggrund

Likviditeten må som minimum være stor nok til, at kommunen kan finansiere pludselig vækst i udgifter, der ikke har været mulig at forudse.

Status

Den gennemsnitlige beholdning over 365 dage er ultimo 2013 opgjort til 147,9 mio. kr. inklusiv deponerede midler på 42,4 mio. kr., mens kassebeholdningen, i form af faktiske indestående, ultimo 2013 er opgjort til -49,8 mio. kr.

Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen[2] ultimo 3. kvartal 2013 pr. indbygger viser, at Bornholm havde den 29. laveste likviditet.

Gældende i dag

BRK skal til enhver tid overholde de centralt fastsatte regler for kassebeholdningens størrelse. Det er målsætningen, at kassebeholdningen er 100 mio. kr. over det centralt udmeldte krav for likviditetsstyring.

 

 

Langfristet gæld

Mål

Den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger.

Baggrund

Den langfristede gæld har betydning for kommunens forpligtigelser fremover, og jo større gæld jo mere påvirkes driftsbalancen af renteudgifter og afdrag.

Status

I 2012 havde Bornholms Regionskommune den 9. laveste gældssætning pr. indbygger på 5.490 kr. ekskl. lån til ældreboliger. Landsgennemsnittet var på 10.413 kr.

Gældende i dag

Den langfristede gæld skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld mål pr. indbygger.

 

 

Økonomiske principper:

 

Tillægsbevillinger

Princip

Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Er der behov for en positiv tillægsbevilling, skal der være forslag til negativ tillægsbevilling indenfor bevillingsniveauet. Overførsler kan ikke finansiere en positiv tillægsbevilling.

 

 

Styrbare udgifter

Princip

Alle kommunale udgifter betragtes som styrbare.

 

 

Basisbudgettet

Princip

Basisbudgettet skal som udgangspunkt baseres på realistiske forudsætninger, og der skal som udgangspunkt være en sammenkobling af økonomi og aktiviteter. Ændringer til basisbudgettet skal være ufravigelige og dokumenterbare.

 


 


Overførsler, drift

Princip

Som en del af mål- og rammestyringen er der adgang til at overføre overskud til efterfølgende år, henholdsvis låne af næste års budget, dvs. overføre underskud.

Overførsler af overskud er generelt begrænset til 5 % af den overførbare ramme, idet der er mulighed for at afvige fra de 5 procent i særlige tilfælde. Der er en grænse for overførsel af underskud på 2 procent af den overførebare ramme, idet overskud over 2 procent dog også overføres, i det der samtidig skal redegøres for underskuddet og fremlægges en plan for nedbringelse af underskuddet.

Bemærkning

Ændringen af organisationen pr. 1. marts 2014 udfordrer det nugældende styringskoncept, som derfor bør til serviceeftersyn i løbet af 2014. I serviceeftersynet skal bevillingsregler, decentraliseringsregler og overførselsregler ses i sammenhæng.

 

 

Overførsler, anlæg

Princip

Mer-/mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende påbegyndte, men ikke afsluttede anlægsarbejder kan overføres til næstfølgende regnskabsår. Den samlede anlægsbevilling skal overholdes.

Overførte rådighedsbeløb og samlede anlægsbevillinger pristalsreguleres i henhold til byggeindeks. Dog pristalsreguleres der ikke, hvor der foreligger et fast tilbud.

Det vurderes hvert år, om der er anlægsbevillinger der ikke længere er aktuelle, eller rådigheds-/puljebeløb vedr. ”rullende anlægsbudgetter”, der ikke er disponeret med udgangen af året. Disse overføres som udgangspunkt ikke.

 

 

Finansiel strategi

Princip

Likviditeten anbringes, så der sikres den bedst mulige forrentning.

Placeringen sker under hensyntagen til at kommunen er begrænset til at pleje sin overskudslikviditet ved at foretage indskud på aftalevilkår og investere i obligationer eller investeringsforeninger (herunder aktieinvesteringsforeninger).

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Byggekredit til ombygning med 2 nye boliger på Nylars Plejecenter

00.34.00P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggekredit til finansiering af anlægsudgifterne i byggeperioden i forbindelse med ombygning med to nye boliger på Nylars Plejecenter.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at der optages en byggekredit på maksimalt 3.040.000 kr., og

b)    at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ombygningen af Nylars Plejecenter med to nye boliger gennemføres i foråret 2014.

Byggeriet finansieres endeligt med 88 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 10 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering).

Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering, således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg i byggeperioden. Kommunens egenfinansiering af boligdelen afdækkes således ikke af byggekreditten.

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 3.378.000 kr. og 90 pct. heraf udgør 3.040.200 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat, og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus

01.02.05P21-0295

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

5

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Naturstyrelsen ønsker at opføre et nyt besøgscenter ved Hammershus og samtidig nedrive det eksisterende besøgscenter på Slotsgården. I den anledning besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan. Forslag til planerne inkl. en tilknyttet miljøvurderingsrapport er nu udarbejdet, og vil efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen kunne sendes i offentlig høring.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 012 og forslag til lokalplan nr. 071 inkl. tilknyttet miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Hvert år besøges Hammershus af omkring en halv million gæster. De besøgende betjenes i dag fra ’Slotsgården’, en selvstændig bygning nedenfor Hammershus, der rummer en lille udstilling, café, kiosk og toiletter. Faciliteternes kapacitet og formidlingens kvalitet står imidlertid ikke mål med nutidens krav. Desuden ligger Slotsgården midt i centrale sigtelinjer fra helleristningsområdet Hammersholm og forstyrrer derved oplevelsen af Hammershus på den karakteristiske klippeknude midt i et storslået landskab.

Det nuværende besøgscenter i Slotsgården ønskes nedrevet, således at sletten foran Hammershus fritlægges.

 

På baggrund af en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal har Naturstyrelsen fået midler til at forbedre disse forhold. Dette var grundlaget for Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. april 2013 om at igangsætte den nødvendige planlægning. Inden da havde Bornholms Regionskommune gennemført en forudgående indkaldelse af ideer og forslag. Der indkom ét høringssvar (fra Foreningen Bornholm), som var positivt stemt for ideen om et nyt besøgscenter med den skitserede placering som afløsning for den nuværende bebyggelse. 

Henover efteråret 2013 gennemførte Naturstyrelsen i dialog med Teknik & Miljø en arkitektkonkurrence om et nyt besøgscenter i tilknytning til Hammershus. Konkurrencen blev vundet af Arkitema Architects. Bygherren har efterfølgende arbejdet med at revidere vinderforslaget. I det ydre vil der bl.a. blive tale om en mere synlig placering af broen over Mølledalen, som endvidere ønskes udbygget med en terrasse. Broens og terrassens udformning og placering er ved deadline for udarbejdelsen af dette dagsordenspunkt dog ikke endeligt på plads. Bygherren forventer, at disse forhold vil være afklarede i uge 9.

Teknik & Miljø har på baggrund af projektets nuværende stade udarbejdet et foreløbigt forslag til lokalplan 071 samt et forslag til et kommuneplantillæg nr. 012. I samarbejde med et konsulentfirma, der er stillet til rådighed af bygherren, er der endvidere udarbejdet et udkast til en miljørapport. Når den endelige udformning af broen og terrassen over Mølledalen er afklaret, vil Teknik & Miljø indarbejde disse i forslaget til lokalplan og i miljørapporten, således at planerne er ajourført til den forventede behandling i kommunalbestyrelsen den 27. marts. Planforslagene og miljørapporten vil efter politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen kunne sendes i offentlig høring i 8 uger, hvorefter der kan træffes beslutning om endelig vedtagelse.

 

Det ny besøgscenter ønskes placeret på en skråning i den træbevoksede sprækkedal, der løber på tværs midt i billedet. De store højdeforskelle i terrænet giver mulighed for at skjule bebyggelsen, så den ikke vil kunne ses fra Slotslyngsvej, hvor dette foto er optaget.

 

Delområde A udlægges til nyt besøgscenter med tilhørende infrastruktur i form af stier, parkering og bro over Mølle­dalen. Den eksisterende bebyggelse i delområde B forudsættes nedrevet.

 

Det ny besøgscenter skal rumme formidlings- og caféfaciliteter, og det er dimensioneret, så det kan rumme 300 samtidige gæster. Bygningen er placeret og udformet, så indtrykket af bygningen i landskabsbilledet er nedtonet.  En nærmere redegørelse for projektets indvirkning på landskabet fremgår af miljørapporten, som er tilknyttet lokalplanen.

 

 

 

 

 

Visualisering af det ny besøgscenter set fra Hammershus. Besøgscentret er placeret på kanten af Mølledalen. Taget udformes som en udsigtsterrasse. En bro med tilknyttet terrasse forbinder de to sider af Mølledalen.


Teknik & Miljø har foretaget en scoping af planforslagenes indvirkning på miljøet, og som led heri indhentet bemærkninger fra de berørte myndigheder Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen. Der er herefter udarbejdet en miljørapport som er et bilag til lokalplanen. Hoved­konklusionerne i rapporten er følgende:

-          Lokalplanen vurderes ikke at påvirke den biologiske mangfoldighed negativt, forudsat at der foretages visse nærmere beskrevne tiltag.

-          Den samlede påvirkning af landskabet vurderes at blive mindre, da det nuværende besøgscenter rives ned og det ny besøgscenter ikke vil kunne ses fra Slotslyngvej. Den samlede indsigt til Hammershus og landskabet omkring bliver dermed forbedret.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. februar 2014

1.
Referat fra TMU den 9. april 2013 (DOC)

2.
Udkast af 13. feb. - Forslag til LP 071 og KP-tillæg 012 (PDF)

3.
Udkast af 13. feb. - Miljørapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Indsigelsesbehandling lokalplan nr. 076 for et sommerhusområde syd for Snogebæk

01.02.05K04-0093

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2013 at sende lokalplanforslag nr. 076 for et sommerhusområde syd for Snogebæk offentlig høring.

Lokalplanen har nu været i 8 ugers offentlighøring og der er i høringsperioden fra den 5. december 2013 til den 3. februar 2014 ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at lokalplan nr. 076 vedtages endeligt.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Arealet som er på ca. 4 ha. Ligger i tilknytning til det sydlige Snogebæk.

Arealet må bebygges med op til 15 sommerhuse.

Arealet består af 2 naboarealer i størrelsesforholdet ca. 50/50. Området er placeret umiddelbart syd for Snogebæk ved Søndre Mosevej, Mosestien og Tørveskæret, og der er sikret vejadgang herfra.

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 37 for sommerhusområderne ved Balka Strand og Bro m.v. I lokalplan nr. 37 er arealerne bestemt anvendt til skov- og jordbrugsformål og beliggende i landzone. Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 076 ophæves lokalplan nr. 37 for de aktuelle arealer som overføres til sommerhusområde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. februar 2014

1.
Lokalplanforslag nr. 076 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til projektering af oplevelsessti fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted

05.01.02Ø02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014, herunder 2.100.000 kr. til forbedring af forholdene for cyklisterne på Bornholm som beskrevet i udviklingsplanen for ”Bornholm Cy-kelveje”.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 23. september 2010 en anlægsbevilling på 650.000 kr. til forundersøgelser og oplæg til et projektgrundlag for en sti mellem Helligdommen mellem Døndalen og Gudhjem

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at anlægsbevillingen til anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem forhøjes med 2.100.000 kr. til projektering af oplevelsesstien, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2.750.000 kr.

b)    at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 2.100.000 kr., som finansieres af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Oplevelsesstien indgår i det samlede projekt ”Bornholms Cykelveje”, som støttes at staten med 40%.

Forslaget til oplevelsesstien er en dobbeltrettet sti anlagt i terrænet på vandsiden af landevejen. Stien vil skabe forbindelse mellem de nuværende cykelstier i Døndalen til cykelstierne ved Melsted.

Forslaget til stiens placering er udarbejdet Teknik & Miljø i dialog med Naturstyrelsen, Fredningsforeningen for Bornholm, Friluftsrådet for Bornholm, Bornholms Museum og et rådgivningsfirma.

Formålet med oplevelsesstien er, at give mulighed for en nemmere og bedre adgang til den mangfoldige og varierede kystnatur, der findes på denne del af Bornholm.

De cyklende, som overvejende er turister og lejrskoler, er i dag henvist til at færdes på kant-baner på landevejen, hvilket ikke er trafiksikkerhedsmæssigt optimalt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 23. september 2010 en anlægsbevilling på 650.000 kr. til forundersøgelser og oplæg til projektgrundlag vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem.

Teknik & Miljø søger i denne sag om, at anlægsbevillingen forhøjes med 2.100.000 kr. til brug for selve projekteringen af oplevelsesstien. Den samlede anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering vil herefter udgøre 2.750.000 kr.

 

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800 kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014.

Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr., hvoraf der allerede er disponeret 15.800.000 kr.

Udgiften til projektering på 2.100.000 kr. forventes afholdt i 2014 og foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for vejanlæg.

 

De samlede projekt- og anlægsudgifter til oplevelsesstien er anslået til ca. 41.850.000 kr., inkl. de ansøgte anlægsmidler i denne dagsorden. Projektet forventes finansieret på følgende måde:

BRK`s disponible anlægspulje til vejanlæg  (er ansøgt)                  :       2.100.000 kr.

Tilskud fra LAG Bornholms EU-pulje til oplevelsesstien                   :      17.500.000 kr.

Tilskud fra Transportministeriets pulje ”Bornholms Cykelveje”         :       4.750.000 kr.

Tilskud fra privat fond (endnu ikke endelig tilsagn)                        :      17.500.000 kr.

I alt                                                                                           

Der vil senere i forløbet blive fremlagt en ny sag med henblik på fastsættelse af endeligt rådighedsbeløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Foreløbig projekt for anlæg af oplevelsessti fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted.

05.01.02Ø02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Strækningen mellem Helligdommen og Gudhjem har været det store ”missing link” i det bornholmske cykelvejnet, og i ”Udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje 2010-2014”, er der skabt en mulighed for at få projektet realiseret. Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til en linjeføring for oplevelsesstien fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted. Udarbejdelsen er sket i en tæt dialog med Naturstyrelsen, Fredningsforeningen Bornholm, Friluftsrådet for Bornholm og Bornholms Museum.

Stien – der ikke alene er en traditionel cykelsti - er nu indpasset på en skånsom måde i dette meget følsomme og kuperede naturområde. Derved er der åbnet mulighed for at opnå en lang række dispensationer indenfor Naturbeskyttelsesloven, der er nødvendige for at gennemføre projektet.

I et af tilsagnene til finansieringen er der sat et sluttidspunkt til den 1. juli 2015 for både projekt og anlæg. Dette betyder at der en meget stram tidsplan, hvilket kræver smidig og koordineret sagsbehandling.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

c)    at det foreløbige projekt danner grundlag for det videre projekteringsarbejde og ekspropriation med åstedsforretning og erstatningsforhandlinger

d)    at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at godkende projektet når der foreligger et detailprojekt, afholde åstedsforretning, til at beslutte og gennemføre en ekspropriation og indgå aftaler om erstatning, rettigheder mv.

e)    at ekspropriation af arealer, rettigheder mv. gennemføres efter Lov om Offentlige Veje (Vejloven)

f)    at Teknik- og Miljøudvalget, under forbehold af Kommunalbestyrelsen bemyndigelse, udpeger to medlemmer til at deltage og lede ekspropriationsforhandlingerne

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Oplevelsesstien indgår i det samlede projekt ”Bornholms Cykelveje”, som støttes af staten med 40 %.

Formålet med oplevelsesstien er at give mulighed for en bedre og nemmere adgang til den mangfoldige og varierede kystnatur, der findes på denne del af Bornholm

Forslaget til oplevelsesstien er en dobbeltrettet sti på ca. 7 km, anlagt på mark eller i skov i vandsiden af landevejen og som vil skabe en forbindelse mellem de nuværende cykelstier i Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til cykelstierne ved Melsted.

Krydsning af de mange sprækkedale undervejs vil ske enten ved lette broer eller over de eksisterende vejbroer.

De cyklende, som overvejende er turister og lejrskoler, er i dag henvist til at færdes på kant-baner på landevejen, hvilket ikke er trafiksikkerhedsmæssigt optimalt.

Teknik og Miljø har undervejs i forløbet haft en overvejende positiv dialog med mange af de lodsejere på strækningen, som det har været mulig at træffe.

 

De samlede projekt- og anlægsudgifter er anslået til ca. 41.850.000 kr., hvoraf der tidligere på dette møde er ansøgt om anlægsmidler til projektering mv. Projektet forventes finansieret på følgende måde:

BRK`s disponible anlægspulje til vejanlæg  (er ansøgt)                  :       2.100.000 kr.

Tilskud fra LAG Bornholms EU-pulje til oplevelsesstien                   :      17.500.000 kr.

Tilskud fra Transportministeriets pulje ”Bornholms Cykelveje”         :       4.750.000 kr.

Tilskud fra privat fond (endnu ikke endelig tilsagn)                        :      17.500.000 kr.

I alt                                                                                           :    41.850.000 kr.

 

Der vil blive udarbejdet dagsorden til endelig finansiering, når der foreligger tilsagn fra den private fond

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projekt og anlæg af oplevelsesstien forventes at kunne afholdes inden for de midler der er godkendt af LAG Bornholm og Transportministeriet, samt de forventede midler der kommer fra fonden samt BRK´s anlægsmidler. På samme møde er ansøgt om anlægsmidler på i alt 2.100.000 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 11. marts 2014

1.
Oplevelsessti - Forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 25.2.2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2014.

05.03.06S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014, herunder 2.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2014.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker i 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

g)    at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2014

h)    at der afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

i)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005.

Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker er vedhæftet en oversigt over anbefalede brorenoveringer i perioden 2013–2016, oversigt brorenoveringer 2011-2015, samt et notat vedrørende anbefalede renoveringsarbejder i 2014.

Renoveringen omfatter i 2014 følgende bygværker:

·         Bro 2015 – Brommevej, totalrenovering

·         Bro 3049 – Gyldensgårdsvej, renovering

·         Bro 1012 – Svalhøjvej, punktvis reparation af dækelement 

 

Særeftersyn og geotekniske undersøgelser på bygværker, der senere vil skulle istandsættes:

·         Bro 1008 – Søndre Strandvej, Tejn

·         Bro 1071 – Sdr. landevej / Hundsemyrevej

·         Bro 1505 – Helligdomsvej

·         Bro 1539 – Almindingsvej

·         Bro 2025 – Sursænkevej

·         Bro 3021 – Hjortevej

·         Bro 3048 - Fårebrovej

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800 kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014.

Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr., hvoraf der allerede er disponeret 15.800.000 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til renovering af broer og bygværker i 2014 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

Udgiften til renovering af broer og bygværker, som afholdes i 2014, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. februar 2014

1.
Anbefalet brorenoveringer i perioden 2013-2016. (PDF)

2.
Renoveringsarbejder 2014. (PDF)

3.
Oversigt broarbejder 2011-2015 (TIF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg

05.01.13S00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014 herunder 1.000.000 kr. til renovering af vejafvandingsanlæg.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

j)     at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til renovering af vejafvandingsanlæg

k)    at der afsættes rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

l)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Grundet klimaændringer skal der de kommende år, i samarbejde med Bornholms Forsyning og Natur- og Miljøområdet, iværksættes fælles projekter i relation til afvanding af vejene.

Udgifterne til disse projekter vil ikke kunne finansieres over driften.

Projekterne omfatter følgende:

·         Borgmester Nielsens Vej – renovering og separering af vejvand til vejbrønde

·         Brommevej – vejafvandingsanlæg

·         Solvej – underføringer og brøndrenovering

·         Fuglesangsvej – strømpeforing af ledningsanlæg

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800 kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014.

Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr., hvoraf der allerede er disponeret 15.800.000 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til renovering af vejafvandingsanlæg vil beløbe sig til 1.000.000 kr.

Udgiften til renovering af vejafvandingsanlæg, som afholdes i 2014, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevillinger til nedrivning af kommunale bygninger

82.21.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

11

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK Ejendomsservice ansøger om anlægsbevillinger til nedrivning af kommunale bygninger på følgende adresser: Paradisvej 9 i Rønne, Strandgade 23 i Hasle og Bygaden 19, 21 og 23 i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

m)  at de kommunale bygninger Paradisvej 9 i Rønne, Strandgade 23 i Hasle og Bygaden 19, 21 og 23 i Aakirkeby godkendes til nedrivning

n)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 612.000 kr. (udgift) til nedrivning af ovennævnte bygninger

o)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt -563.722 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til nedrivning af ovennævnte bygninger

p)    at nettoudgiften, som udgør 48.278 kr., finansieres af BRK Ejendomsservices driftsbudget i 2014

q)    at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management).

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Midlerne fra ’Nedrivningspulje 2013’ kan bruges til nedrivning af beboelsesejendomme i byer og på landet, samt til nedrivning af mindre erhvervsejendomme i byer med under 3000 indbyggere. I den forbindelse har BRK Ejendomsservice set på mulighederne for nedrivning af egnede kommunale bygninger i samarbejde med Teknik & Miljø samt Økonomi og Analyse.

 

På den baggrund har BRK Ejendomsservice ansøgt og fået tildelt tilskud fra ’Nedrivningspulje 2013’ til nedrivning af følgende tre kommunale bygninger:

 

Paradisvej 9, Rønne

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2006, at kommunens fritliggende enkeltboliger skal sælges ved fraflytning. Det skønnes at boligens byggetekniske tilstand er så dårlig, at den bør nedrives.

Hovedbygningen er opført i 1926 og lejer har efterfølgende opført en tilbygning uden byggetilladelse. Dette betyder at der ved fastholdelse af bygningen som bolig, skal søges om lovliggørelse af denne tilbygning.

Ved nedrivning vil grunden efterfølgende skulle vurderes med henblik på muligt salg som byggegrund.

 

Strandgade 23, Hasle

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2006, at kommunens fritliggende enkeltboliger skal sælges ved fraflytning. Det skønnes at ejendommens byggetekniske tilstand er dårlig, hvorfor den i stedet bør nedrives.

Ejendommen har ikke tidligere været anvendt som beboelse, men som værested, idet grunden er forurenet (gasværksgrund).

Grunden er byggemoden med el, vand, fjernvarme og kloak. Ejendommen ligger i første række mod kysten mellem Hasle Havn og Røgerierne i Hasle. Med fornyelsen af Hasle Havn, er det Økonomi og Analyses vurdering, at en byggegrund godt kan blive relativ attraktiv til brug for en helårsbolig.

Ved nedrivning vil grunden efterfølgende skulle vurderes med henblik på muligt salg som byggegrund. Inden grunden kan sættes til salg skal den renses.

 

Bygaden 19, 21, 23, Aakirkeby

Disse bygninger er en del af den tidligere Produktionshøjskole i Aakirkeby.

Ejendommen består af 2 matrikler med et grundareal på 120.049 m2 og et bygningsdriftsareal på 3.662 m2, hvor der ligger 21 bygninger, som inkluderer en hovedbygning, værksteder, udhuse og lærerboliger. Grunden er delvis dækket af fredskov.

De fleste bygninger er i meget dårlig stand og i stærkt forfald. Bygninger nr. 19, 21 og 23 udgør en sikkerhedsmæssig risiko for forbipasserende – området er derfor blevet afspærret.

Økonomi og Analyse har vurderet, at ejendommen ikke har nogen salgsværdi. Endelig er det Teknik & Miljøs vurdering, at området ikke er egnet til udvidelse af friluftsfaciliteter, og at området bør ryddes og overgå til selvsået skov. Dette vil sikre de laveste driftsudgifter i fremtiden.

Der arbejdes på at finde midler til en eventuel nedrivning af resten af ejendommens bygninger med henblik på en politisk indstilling herom på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. august 2013 en anlægsbevilling på 4.800.000 kr. til ’Nedrivning af ejendomme 2013’.

Midlerne fra denne pulje bruges til udbetaling af tilskud til nedrivning af beboelsesejendomme i byer og på landet samt til nedrivning af mindre erhvervsejendomme i byer med under 3000 indbyggere. Dette gælder nedrivning af såvel private som kommunale ejendomme.

 

BRK Ejendomsservice har som nævnt fået tildelt tilskud fra denne pulje til nedrivning af de tre specifikke kommunale bygninger.

 

Nedenstående tabel viser fordelingen af nedrivningsudgifterne samt fordelingen af de tildelte tilskud fra ’Nedrivningspulje 2013’:

 

Bygninger

Udgifter til nedrivning

Tilskud fra nedrivningspuljen

BRK Ejendomsservice,

medfinansieret via drift

I alt

Paradisvej 9, Rønne

85.000 kr.

-85.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Strandgade 23, Hasle

132.000 kr.

-132.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Bygaden 19,21 og 23, Aakirkeby

395.000 kr.

-346.722 kr.

-48.278 kr.

0 kr.

I alt

612.000 kr.

-563.722 kr.

-48.278 kr.

0 kr.

 

Udgifterne til nedrivning af de tre bygninger er anslået til at udgøre i alt 612.000 kr., hvoraf der er bevilget et tilskud på -563.722 kr. fra ’Nedrivningspulje 2013’.

Restbeløbet på 48.278 kr. foreslås finansieret af BRK Ejendomsservices driftsbudget for 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. februar 2014

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag

 5.  Lukket bilag

 6.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevilling til indretning af tandklinik i Rønne

82.18.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

12

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK Ejendomsservice ansøger, som følge af lukning af tandklinikken i Klemensker, om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til indretning af klinikrum i tandklinikken i Rønne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til indretning af klinikrum i tandklinikken i Rønne. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management)

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til etablering af to klinikrum i tandklinikken i Rønne. Med lukning af tandklinikken i Klemensker, som besluttet i forbindelse med budget 2014, er der behov for en udvidelse af antallet af klinikrum i tandklinikken i Rønne. Indretning af to ekstra klinikrum vil sikre en fleksibel drift, så klinikken fremover har 7 units til betjening af det samlede patientgrundlag i Rønne, som bliver ca. 5000 børn, unge og ældre.

 

Anlægsbevillingen vedrører primært flytning og installation af units og andet tandlægefagligt udstyr fra klinikken i Klemensker til klinikken i Rønne. Endvidere er der udgifter til afviklingen af klinikken i Klemensker.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til etablering af to klinikrum i tandklinikken i Rønne forventes at udgøre 300.000 kr., hvilket svarer til det i budget 2014 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Etablering af 2 nye fælleskøkkener i Den Selvejende almene ældreboliginstitution Nørremøllecentret.

03.11.08K08-0086

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

13

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Nexø Boligselskab af 1942 har anmodet om tilladelse til optagelse af lån stort 1 mio. kr. i forbindelse med ønske om etablering af 2 nye fælleskøkkener i afdeling Øst i Den Selvejende almene ældreboliginstitution Nørremøllecentret. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at der gives tilladelse til optagelse af nyt lån hos Nordea Kredit på 1 mio. kr. til etablering af 2 nye fælleskøkkener

b)    at der gives tilsagn om respektpåtegning på pantebrev stort 4.065.243 kr. og på pantebrev opr. stort 620.830 kr.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Videresendes til behandling i Økonomi- og Planudvalget

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Økonomidirektørens indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Nordea A/S har på vegne Nexø Boligselskab af 1942, som er ejer af bygningerne, anmodet om tilladelse til optagelse af lån stort 1 mio. kr. til etablering af 2 nye fælleskøkkener i Den Selvejende almene ældre boliginstitution Nørremøllecentret.

Siden 2010 har der været et udbredt ønske om fælleskøkkenfaciliteter i begge teams på Nørremøllecentret. Dette er især foranlediget af de muligheder, der er i den nuværende afdeling Vest, og gives kommende beboere i de fællesarealer, der bygges sammen med de 17 nye boliger. Forslag fra Nørremøllecentrets Bruger-pårørenderåd om etablering af 2 nye fælleskøkkener blev herefter forelagt bestyrelsen for Boligselskabet af 1942.

Der blev den 23. september 2013 afholdt licitation på ombygningsarbejde i fagentreprise for ombygning af 2 stk. personalerum og indretning af 2 nye fælleskøkkener. De samlede byggeomkostninger er opgjort til i alt inklusiv moms kr. 996.000 kr. Projektet blev herefter godkendt på bestyrelsesmøde i Nexø Boligselskab af 1942 den 25. oktober 2013. Der blev herefter indhentet tilbud på finansiering af projektet, hvor lånetilbud fra Nordea Kredit A/S var det mest fordelagtige. Hjemtagelsen af det nye lån forudsætter imidlertid at efterstående panthaver Bornholms Regionskommune vil respektere det nye lån på 1 mio. kr. til Nordea Kredit.

Bornholms Regionskommune har 2 pantebreve med pant i ejendommen. Pantebrev opr. stort 4.134.388 kr. tinglyst den 16. november 1992 og efterfølgende nedbragt til kr. 4.065.243, samt pantebrev opr. stort 620.830 kr. tinglyst den 20. juni 2006. Begge pantebreve er rente- og afdragsfrie i 50 år regnet fra lånets udbetaling. 

Pantebrevets størrelse modsvarer de lovbestemte tilskud som kommunen har ydet i forbindelse med opførelse og efterfølgende udvidelse af ejendommen.

Økonomiske konsekvenser

Pantebrevene er bogført med en værdi på 0 kr.

En respektpåtegning vil ikke have nogen indvirkning på den bogførte værdi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Lejerbo Bornholm afd. 265-0, Byvangen, Hasle - Optagelse af realkreditlån med kommunegaranti til renovering af vinduer m.m.  

03.11.03K08-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

14

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Lejerbo Bornholm, afd. 265, Byvangen, Hasle anmoder om godkendelse af optagelse af 10-årigt flexlån på 380.000 kr. med kommunegaranti til akut udskiftning af vinduer og terrassedøre i afdeling 265-0, Byvangen, Hasle samt godkendelse af den deraf følgende lejeforhøjelse.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at der gives tilladelse til optagelse af 10-årigt flexlån hos Realkredit Danmark

b)    at der gives kommunegaranti på 10-årigt flexlån hos Realkredit Danmark

c)    at lejeforhøjelsen på 1,66 % godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Videresendes til behandling i Økonomi- og Planudvalget

Torben Rønne-Larsen og Bo Haxthausen kan ikke følge indstillingen.

 

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Punktet udsættes med henblik på en principiel drøftelse af kommunens udstedelse af kommunegarantier.

 

 

Sagsfremstilling

Lejerbo Bornholm, afd. 265-0 Byvangen, Hasle, har i forbindelse med en gennemgang af samtlige vinduer og døre i afdelingen Byvangen konstateret, at der er behov for en akut udskiftning af 25 vinduer og 4 terrassedøre. Projektets samlede anlægsudgifter udgør 380.000 kr. og blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 14. august 2013.

Afdelingens økonomiske forhold gør imidlertid, at det ikke har været muligt at opnå finansiering af renoveringsprojektet i bank eller realkreditinstitut uden en kommunegaranti.

I forbindelse hermed anmodes samtidig om kommunens godkendelse af den nødvendige lejestigning til dækning af låneydelsen på 1,66 %, svarende til en lejeforhøjelse på 14,26 kr. pr. m² årligt, i henhold til bekendtgørelse nr. 1307 om drift af almene boliger § 76, stk. 4.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2, vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da garantien for lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Omfordeling af regionale udviklingsmidler til højere pulje for erhvervsrelateret udvikling

24.10.00Ø36-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

16

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I 2014-budgettet for Bornholms Regionskommune indgår en overordnet fordeling af midlerne til regionale udviklingsformål. Af denne fremgår, at der af det samlede budget på godt 21 mio. kr. tilgår Bornholms Vækstforum kr. 9.880.441 til brug for indstilling af midler til erhvervsudviklingsaktiviteter. Dette beløb ønskes forhøjet med 1 mio. kr. ved at der sker en omfordeling af budgettet, således at der reduceres i det beregnede overhead til Bornholms Regionskommune samt i udgifterne til driften af Vækstforum og til Vækstforumsekretariatet. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at puljen af de regionale udviklingsmidler til erhvervsudviklingsaktiviteter, som indstilles via Bornholms Vækstforum, forhøjes med 1 mio. kr. ved en omfordeling af det samlede budget for anvendelsen af regionale udviklingsmidler, som beskrevet i dagsordenen. 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune får i 2014 i alt kr. 21.077.475 til regionale udviklingsopgaver. Beløbet kommer fra flg. to kilder:

 

2,3 % af bloktilskuddet til Region Hovedstaden        16.548.000

BRK’s andel (112,50 pr. indbygger)                       4.529.475

I alt                                                                21.077.475

 

Af dette beløb dækkes regionskommunens varetagelse af regionale opgaver vedr. kollektiv trafik, jordforurening og råstofområdet – foruden arbejdet i og omkring Bornholms Vækstforum.

 

Vækstforums tilskudspulje til erhvervsudviklingsaktiviteter er således blevet fastlagt på flg. måde:

 

+ den finansiering, der er til rådighed (bloktilskud + betaling pr. indbygger)

-      Overhead til BRK (husleje, service, IT, administrative støttefunktioner m.m)

-      Finansiering af kollektiv trafik

-      Finansiering af jordforurening og råstofområdet

-      Sekretariat for Vækstforum og driftsudgifter

 

= Vækstforums tilskudspulje / til indstilling af midler til erhvervsudviklingsaktiviteter

 

Principperne for fordelingen af budgettet for Bornholms Vækstforum blev aftalt mellem daværende borgmester og formanden for Bornholms Vækstforum i forbindelse med budgettet for 2008. Disse principper har siden ligget til grund for fastsættelsen af fordelingen af midlerne på de enkelte poster.

 

Der er i 2014 indkalkuleret et samlet overhead til Bornholms Regionskommune på kr. 1.368.506. I dette beløb indgår bl.a. udgifter til dækning af en del af borgmesterens samt direktionens løn på kr. 372.650 samt en husleje- og driftsudgift ved at huse Vækstforumsekretariatet på kr. 401.217. Det er bl.a. disse to beløb, der ønskes reduceret og overført til puljen for erhvervsudviklingsaktiviteter. Derudover fjernes også det øremærkerede overhead til BRK, da der ikke er forbundet ekstraordinære revisions udgifter for de regionale udviklingsmidler.

Der er endvidere forslag om at reducere omkostningerne ved driften af Vækstforum på samlet kr. 202.981.

 

Kommunalbestyrelsens nuværende fordeling af midlerne til regionale udviklingsformål for 2014 samt forslag til ny fordeling fremgår af nedenstående oversigt:

 

Regionale udviklingsmidler – budget 2014

Nuværende fordeling

Forslag til ny fordeling

Netto Omfordeling

Kollektiv trafik

3.003.273

3.003.273

0

Jordforurening og råstofområdet

1.773.609

1.773.609

0

 

 

 

 

Udgifter / overhead til BRK:

-      Løn til direktion og borgmester

-      Drift (husleje, IT, el, varme, m.v.)

-      Overhead til støttefunktioner i BRK

-      Revision

-      Tværgående besparelser 2013

 

  372.650

  401.217

  519.609

    23.152

    51.878

 

0

0

   519.609

0

     51.878

 

-       372.650

-       401.217

0

-         23.152

0

Sekretariatet for vækstforum – lønninger m.v.

3.274.179

 3.118.046

-       156.133

VF-møder, drift, TA og analyser-midler

1.777.467

 1.707.467

-      70.000

Vækstforums tilskudspulje

9.880.441

10.880.441

+ 1.000.000

Samlet

21.077.475

21.077.475

0

 

Økonomiske konsekvenser

Som konsekvens af omfordelingen, vil Bornholms Regionskommune miste et overhead til aflønning af borgmester og direktion samt en beregnet husleje m.v. for at huse Vækstforum-sekretariatet.

 

Besparelsen på driften af Vækstforum vil have en række konsekvenser, herunder muligheden for at reducere i antallet af årlige møder fra fem til fire, ved at holde møderne i kommunens egne mødelokaler, ved at udsende alt dagsordensmateriale elektronisk, ved at reducere i antallet af medarbejdertimer og ved at reducere i sekretariatets møde- og rejseaktivitet. Alternativt vil der også kunne tænkes i at lave indtægtsdækket virksomhed. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Budgettering og styring af udgifter til møder, rejser, repræsentation og uddannelse i de politiske udvalg

00.01.00Ø00-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Planudvalget skal godkende fordelingen af afsat budget til møder og repræsentation og et opdelt budget til rejser og uddannelse.

I budget 2014 er der afsat 644.538 kr. til kommunalbestyrelsens medlemmer til rejser og uddannelser, samt 255.036 kr. til møder og repræsentation.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget

a)    At hvert udvalg får budget til rejser og uddannelse

b)    At der er et fælles budget til møder/repræsentation

c)    At Sekretariatet er ansvarlig for regnskabsopfølgning på de enkelte udvalgs rammer til møder/repræsentation og til rejser/uddannelse

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere vedtaget at fordele det samlede budget til møder og repræsentation og til rejser og uddannelse til henholdsvis kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg og med en 4-årig ramme gældende for hele valgperioden.

 

Fordelingen af budgettet i en 4-årig ramme betyder, at udvalgenes beløb til rejser og uddannelse skal ses som et samlet beløb for hele valgperioden med mulighed for, at udvalgene i de enkelte år kan bruges mere eller mindre end det afsatte beløb, men uden overskridelse af den 4-årige ramme til udvalget.

Et udvalgs deltagelse i et fagspecifikt KL-arrangement, som fx Skolerigsdag, Socialpolitisk topmøde eller Kommunaløkonomisk Forum koster ca. 80.000 - 90.000 kr i alt.

 

For denne valgperiode foreslås, at budgettet til møder og rejser fordeles således:

 

Rejser og uddannelse

Beløb

Antal

4-årig ramme

Kommunalbestyrelsen

214.846

27

859.384

Økonomi- og Planudvalget

114.585

7

458.340

Teknik- og Miljøudvalget

57.292

5

229.168

Fritids- og Kulturudvalget

57.292

5

229.168

Børne- og Skoleudvalget

57.292

5

229.168

Social- og Sundhedsudvalget

57.292

5

229.168

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

85.938

7

343.752

 Total jf. budget

644.538

2.578.152

Møder og repræsentation jf. budget, ikke fordelt

255.036

 

1.020.144

Der er tildelt flere penge til Kommunalbestyrelsen, fordi de afholder udgifterne til bl.a. deltagelse i Kommunalpolitik Topmøde inkl. embedsmænd og til borgmesterens deltagelse i diverse møder m.m.

 

Økonomi- og Planudvalget er tildelt flere penge end de øvrige udvalg, da de afholder udgifter til bl.a. deltagelse i kommunaløkonomiske møder m.m. med ministerier m.fl. med deltagelse af embedsmænd.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er tildelt flere penge end de øvrige stående udvalg, dels fordi udvalget har syv medlemmer i stedet for 5 og dels fordi de i henhold til regionskommunens styrelsesvedtægt skal varetage opgaver indenfor erhvervsudvikling mv., der er flyttet fra det tidligere Økonomi- og Erhvervsudvalg til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om en fordeling af det afsatte budget for 2014 og overslagsårene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

18

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

19

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt

 

 [1] Placeringen skyldes til dels, at budget 2013 var påvirket af en efterregulering af beskæftigelsestilskud på 49,2 mio. kr.

[2] Kassekreditreglen siger, at kassebeholdningen ekskl. deponerede midler som gennemsnit over de sidste 365 dage skal være positiv.