Referat
Økonomi- og Planudvalget
13-05-2014 kl. 18:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Økonomisk politik
  åbent 3 Godkendelse af anlægsregnskaber 2013
  åbent 4 Årsberetning og regnskab 2013
  åbent 5 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 6 Budgetoverførsel fra 2013 til 2014 - Anlæg og lån
  åbent 7 Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - Drift
  åbent 8 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. marts 2014
  åbent 9 Likviditetsoversigter pr. 30. april 2014
  åbent 10 Budget 2015, foreløbig status i budgetarbejdet
  åbent 11 Demografikorrektion til budget 2015-2018
  åbent 12 Meldstedgård - Bornholms Madkulturhus, ansøgning om byggekredit
  åbent 13 Demokratiskole-projekt - tilbud til de unge uden for skoletiden
  åbent 14 Sociale klausuler og arbejdsklausuler.
  åbent 15 Forslag til revideret Udbuds- og Indkøbspolitik 2014
  åbent 16 Indkaldelse af ideer og forslag vedr. detailhandelsplanlægning på Bornholm
  åbent 17 Forlængelse af skolebuskontrakter frem til afklaring af organisationsmodel for den kollektive trafik på Bornholm
  åbent 18 Indsigelsesbehandling af forslag til kommuneplantillæg 14 og forslag til lokalplan 074 for en Labyrinthave syd for Almindingen
  åbent 19 Forslag til kommuneplantillæg 019 for daginstitution(skovbørnehave) i Rønne syd i offentlig høring
  åbent 20 Status over energirenovering af kommunens bygninger
  åbent 21 Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger
  åbent 22 Anlægsbevilling- Maritimt Multihus i Snogebæk, Stedet tæller udviklingsfasen
  åbent 23 Anlægsbevilling til projekterne under Mulighedernes Land.
  åbent 24 Ændring af dokumentationskrav til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  åbent 25 Godkendelse af dokumentation for erstatning af tabt arbejdsfortjeneste
  åbent 26 Domen
  åbent 27 Orientering fra formanden
  åbent 28 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 3 og 4 behandles før punkt 2.

Steen Colberg Jensen erklærede sig inhabil i behandlingen af punkt 25.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Økonomisk politik

00.30.00G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter  

Resumé

Økonomi- og Planudvalget behandlede den 21. januar 2014 en sag om Bornholms Regionskommunes likviditet. Sagen følges her op med et forslag til en økonomisk politik for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Økonomi- og Planudvalget drøfter forslag til økonomisk politik.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Drøftet. Punktet genoptages til beslutning på Økonomi- og Planudvalgets møde i marts 2014 efter Kommunalbestyrelsens målseminar.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Drøftet. Punktet genoptages på næste møde.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

De økonomiske mål som beskrevet i sagsfremstillingen er godkendt som økonomisk politik.

 

 

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har en vedtaget politik for økonomiske vilkår. Forslag til økonomisk politik bygger videre på politikken for økonomiske vilkår.

 

Formålet med den økonomiske politik er, at politikken skal være med til at understøtte, at kommunalbestyrelsen kan styre efter nogle langsigtede økonomiske målsætninger og dermed sikre en økonomisk robust kommune. Dermed kan det bl.a. sikres, at Bornholms Regionskommune også fremover kan finansiere udviklingsinitiativer i henhold til kommunens mål.

 

Den økonomiske politik sætter således rammerne for det kommende budget inklusiv overslagsår.

 

Den økonomiske politik er delt op i økonomiske mål samt økonomiske principper.

 

 

 

 

 

Økonomiske mål:

 

Ordinær drift

Mål

Der skal minimum være et overskud på 60 mio. kr. på den ordinære drift.

Baggrund

Dermed er der mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån samt evt. styrke likviditeten.

Status

I budget 2014 er der budgetteret med et overskud på 21,2 mio. kr., mens der i budgetoverslagsår 2015 er budgetteret med et underskud på 32,9 mio. kr. stigende til 68,9 mio. kr. i 2017.

I 2014 udgør afdrag på lån 23,6 mio. kr.

Den gennemsnitlige driftsbalance pr. indbygger i årene 2012-2014 viser, at Bornholm havde den 4. laveste balance.

 

Placeringen skyldes til dels, at budget 2013 var påvirket af en efterregulering af beskæftigelsestilskud på 49,2 mio. kr.

 

Gældende i dag

Målet for overskuddet på ordinær drift afstemmes ved budgetforhandlingerne hvert år.

 

 

Anlægsramme

Mål

Den årlige anlægsramme skal være på minimum 30 mio. kr.

Baggrund

Anlægsinvesteringerne bør afspejle det investeringsbehov, der er i kommunens eksisterende bygningsmasse, samt det behov som kommunens udvikling skaber.

Status

I budget 2014 er det netto afsat 40,5 mio. kr. til anlægsprojekter. Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 11,4 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 10,0 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 61,8 mio. kr.

Gennemsnit af kommunernes bruttoanlægsudgifter pr. indbygger på det skattefinansierede område i hhv. regnskab 2012 og budget 2013-2014 viser, at Bornholm var den kommune med det 14. laveste bruttoanlægsbudget pr. indbygger.

Gældende i dag

Intet konkret mål for anlægsrammens størrelse.

 

 

Kassebeholdning

Mål

Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage skal være minimum 75 mio. kr.

Baggrund

Likviditeten må som minimum være stor nok til, at kommunen kan finansiere pludselig vækst i udgifter, der ikke har været mulig at forudse.

Status

Den gennemsnitlige beholdning over 365 dage er ultimo 2013 opgjort til 147,9 mio. kr. inklusiv deponerede midler på 42,4 mio. kr., mens kassebeholdningen, i form af faktiske indestående, ultimo 2013 er opgjort til -49,8 mio. kr.

Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen ultimo 3. kvartal 2013 pr. indbygger viser, at Bornholm havde den 29. laveste likviditet.

 

Kassekreditreglen siger, at kassebeholdningen ekskl. deponerede midler som gennemsnit over de sidste 365 dage skal være positiv.

Gældende i dag

BRK skal til enhver tid overholde de centralt fastsatte regler for kassebeholdningens størrelse. Det er målsætningen, at kassebeholdningen er 100 mio. kr. over det centralt udmeldte krav for likviditetsstyring.

 

 

Langfristet gæld

Mål

Den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger.

Baggrund

Den langfristede gæld har betydning for kommunens forpligtigelser fremover, og jo større gæld jo mere påvirkes driftsbalancen af renteudgifter og afdrag.

Status

I 2012 havde Bornholms Regionskommune den 9. laveste gældssætning pr. indbygger på 5.490 kr. ekskl. lån til ældreboliger. Landsgennemsnittet var på 10.413 kr.

Gældende i dag

Den langfristede gæld skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld mål pr. indbygger.

 

 

Økonomiske principper:

 

Tillægsbevillinger

Princip

Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Er der behov for en positiv tillægsbevilling, skal der være forslag til negativ tillægsbevilling indenfor bevillingsniveauet. Overførsler kan ikke finansiere en positiv tillægsbevilling.

 

 

Styrbare udgifter

Princip

Alle kommunale udgifter betragtes som styrbare.

 

 

Basisbudgettet

Princip

Basisbudgettet skal som udgangspunkt baseres på realistiske forudsætninger, og der skal som udgangspunkt være en sammenkobling af økonomi og aktiviteter. Ændringer til basisbudgettet skal være ufravigelige og dokumenterbare.

 

 


Overførsler, drift

Princip

Som en del af mål- og rammestyringen er der adgang til at overføre overskud til efterfølgende år, henholdsvis låne af næste års budget, dvs. overføre underskud.

Overførsler af overskud er generelt begrænset til 5 % af den overførbare ramme, idet der er mulighed for at afvige fra de 5 procent i særlige tilfælde. Der er en grænse for overførsel af underskud på 2 procent af den overførebare ramme, idet overskud over 2 procent dog også overføres, i det der samtidig skal redegøres for underskuddet og fremlægges en plan for nedbringelse af underskuddet.

Bemærkning

Ændringen af organisationen pr. 1. marts 2014 udfordrer det nugældende styringskoncept, som derfor bør til serviceeftersyn i løbet af 2014. I serviceeftersynet skal bevillingsregler, decentraliseringsregler og overførselsregler ses i sammenhæng.

 

 

Overførsler, anlæg

Princip

Mer-/mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende påbegyndte, men ikke afsluttede anlægsarbejder kan overføres til næstfølgende regnskabsår. Den samlede anlægsbevilling skal overholdes.

Overførte rådighedsbeløb og samlede anlægsbevillinger pristalsreguleres i henhold til byggeindeks. Dog pristalsreguleres der ikke, hvor der foreligger et fast tilbud.

Det vurderes hvert år, om der er anlægsbevillinger der ikke længere er aktuelle, eller rådigheds-/puljebeløb vedr. ”rullende anlægsbudgetter”, der ikke er disponeret med udgangen af året. Disse overføres som udgangspunkt ikke.

 

 

Finansiel strategi

Princip

Likviditeten anbringes, så der sikres den bedst mulige forrentning.

Placeringen sker under hensyntagen til at kommunen er begrænset til at pleje sin overskudslikviditet ved at foretage indskud på aftalevilkår og investere i obligationer eller investeringsforeninger (herunder aktieinvesteringsforeninger).

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er til mødet den 13. maj 2014 vedlagt et bilag til sagen, der viser beregning af forskellige scenarier til understøttelse af drøftelser omkring den økonomiske politik.

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Økonomisk politik - scenarier (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Godkendelse af anlægsregnskaber 2013

00.32.04Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

- at anlægsregnskaberne godkendes

 

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

 

I årsregnskabet for 2013 er der optrykt 7 afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen:

 

 

 

 

 

 

 

                                    Samlet bruttoudgift        Samlet nettoudgift         Nettobevilling

 

Strandpromenaden/-         kr.   4.206.078              kr.        81.119            kr.  4.125.000

området i Sandvig                                                                                - kr.  4.125.000                                                                                                                0

 

Ombygning af                   kr.   2.951.587               kr.       38.390            kr.  2.870.000

Østermarie Torv                                                                                   - kr.  1.722.375

                                                                                                             Kr.  1.147.625                     

ESDH-projekt, 

etableringsudgifter            kr.   2.272.636               kr.   2.272.636            kr.   1.910.004

 

Melstedgård,

renovering af stråtage        kr.   2.301.428               kr.   2.301.428            kr.   2.300.000

 

Gudhjem Svømmehal, 

Renov. fase 1 - 3               kr.   2.815.742               kr.   2.815.742            kr.   2.810.077

 

Belægningsvedlige-

holdelse 2012                   kr.  12.900.000              kr.  12.900.000           kr . 12.900.000

 

Aakirkeby,

10 plejeboliger                  kr.  15.937.046              kr.  15.937.046           kr.  15.953.717

 

 

 

 

Det skal bemærkes at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Det enkelte projekts rådighedsbeløb er som hovedregel efterfølgende blevet indeksreguleret, hvilket bevirker, at et eventuelt merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet er mindre end merforbruget i forhold til nettobevillingen.

 

De endelige anlægsregnskaber er optrykt i ”Regnskab 2013, specifikationer til årsberetningen”, som behandles under næste punkt ”Årsberetning og regnskab 2013”.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Den samlede nettoudgift til ”ombygning af Østermarie Torv” er væsentlig mindre end nettobevillingen. Forskellen skyldes en merindtægt på 1,2 mio. kr. som ikke er budgetteret.

 

Der er ikke bemærkninger til de øvrige regnskaber.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Årsberetning og regnskab 2013

 

00.32.10Ø00-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årsberetning og regnskab 2013 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

 

-      at årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2013 

     fremsendes til revisionen

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2013 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

 

·        Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

·        Balance

 

begge med tilhørende noter.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

 

·        Specifikationer til årsregnskabet

·        Regnskabsbemærkninger

 

De autoriserede specifikationer er optrykt særskilt.

 

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del udgøres af forsyningsvirksomheder (BOFA).
 

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et underskud på 179,9 mio. kr. imod et oprindeligt budget­teret underskud på 142,6 mio. kr.

 

På anlægsområdet er udgiften inkl. jordforsyning 161,6 mio. kr. mod det oprindelige budget på 117,7 mio. kr. Den højere aktivitet skyldes især opførelsen af  nye plejeboliger på Snorrebakken,  der afsluttes lidt senere end forudsagt.

Brugerfinansieret del

Forsyningsområdet udviser et overskud på 9,8 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 4,5 mio. kr. Årsag til større overskud end budgetteret, skyldes besparelse på sækkekøb, samt store besparelser på udbudsaftalerne gældende for perioden 2012 – 2016. Derudover bedre priser på varmesalg og produktion, samt diverse driftsbesparelser efter renovering af værket.

 

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et underskud på 170,2 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 138,2 mio. kr.

 

Likviditet

Afdrag på lån (24,6 mio. kr.) er 2,9 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 21,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og  – 75,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 189,2 mio. kr. imod et oprindelig budgetteret træk på kassen på 222,2 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 164,1 mio. kr. 

 

 

Finansieringsoversigt:

 

(mio. kr.)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-18,3

-24,9

-102,5

Resultat af anlægsvirksomhed/jordforsyning

-161,6

-117,7

-201,1

Resultat af det skattefinansierede område

-179,9

-142,6

-303,6

Drift

9,8

4,5

4,5

Anlæg

0,0

0,0

0,0

Resultat af det brugerfinansierede område

9,8

4,5

4,5

Samlet resultat

-170,2

-138,2

-299,1

Øvrige poster

 

 

 

Byggekreditter, pleje- og ældreboligbyggeri

61,5

62,5

52,7

Optagelse af lån

71,7

30,5

161,2

Afdrag på lån

-24,6

-27,5

-26,8

Øvrige balanceforskydninger

-127,6

-149,5

-52,1

Øvrige poster i alt

-19,0

-84,0

135,0

 

 

 

 

Kasseforbrug

-189,2

-222,2

-164,1

 

     

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Årsberetning 2013 (PDF)

2.
Specifikationer, regnskab 2013 (PDF)

3.
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Planudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

- At afrapporteringen tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

 

I henhold til ovennævnte politik har Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 30. april 2014 som vedlægges som bilag.

 

Afrapporteringen omfatter følgende emner:                                         

·        Nøgletal til risikostyring

·        Låneporteføljens sammensætning

·        Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 30. april 2014             80,9 mio. kr.

 

Siden forrige afrapportering er der blevet optaget et variabelt forrentet lån på 17,6 mio. kr. (låneramme 2013).

 

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for renteswaps pr. 30. april 2014:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt, at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

 

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er at de skal beholdes indtil udløb. 

 

Oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb Valuta        Opr. lån i DKK             

 

 

15.06.2009 / 22.06.2019      DKK                9,2 mio.  

12.06.2012 / 30.04.2037   DKK                  11,3 mio.

 

                                                                                       

 

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 30. april 2014 var markedsværdien:

 

 

 - 0,9 mio. kr. i bankens favør    (31. december 2013: - 0,3 mio.)

 

 

Markedsværdien er uden betydning, hvis hensigten er at beholde de 2 swaps i den aftalte periode, hvilket er gældende for kommunens swaps.

 

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen i Danske Invest pr. 30. april 2014: 142,7 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

                 

Afkast for 1. kvartal 2014: 1,65% 

 

Alternativet til placeringen i Danske Invest kunne være placering på konto i banken. Rentesatserne i banken ser pt. således ud:

 

Indestående: 0,05/0,25% (afhængig af saldoen)

 

Træk på kreditten:              0,90%

 

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Begrebet overskudslikviditet er defineret som værende ”det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage”.

Overskudslikviditeten er faldet de senere år, men størrelsen af placeringen i Danske Invest er ikke blevet rørt.

En overholdelse af 80%-reglen vil bevirke en reduktion af placeringen i Danske Invest på ca. 70 mio. kr., således at beholdningen får en kursværdi i niveauet 72 mio. kr.

 

Ved afrapporteringen, som blev behandlet af Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014, blev det besluttet at fastholde placeringen og dermed at dispensere for reglen om at det maksimalt er 80 % af likviditeten der må investeres i værdipapirer”. Der er blevet dispenseret for 80 % reglen siden 18. juni 2013.

 

Afkastet af placeringen i Danske Invest i 1. kvartal 2014 har været bedre og dermed mere ”økonomisk fordelagtig” end placering på konto i banken. Banken anser nuværende beholdning i Danske Invest som fornuftig ud fra et afkastningsmæssigt synspunkt. På baggrund af bankens vurdering, anbefales det at beholdningen i Danske Invest fastholdes. Udviklingen i afkastet af placeringen i Danske Invest følges tæt og tages op igen ved næste afrapportering.   

 

Danske Bank har udarbejdet en oversigt over ”horisontafkast” af placeringen i DK Invest. Oversigten viser størrelsen af afkastet på placeringen i Danske Invest det kommende år ved forskellige rente scenarier:

 

Hvis renteniveauet er uændret det kommende år vil afkastet blive:   1,38%

 

Hvis renteniveauet falder 0,5% i morgen og bliver der:                                            2,34%

 

Hvis renteniveauet stiger 0,5% i morgen og bliver der:                                          - 1,19%

 

Hvis det forudsættes at renteniveauet er uændret det kommende år bliver gevinsten ved nuværende beholdning som minimum: 1,38% - 0,90% = 0,48%    svarende til ca. 0,7 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Rapportering, 30. april 2014 (PDF)

2.
Rentemarkedet, april 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Budgetoverførsel fra 2013 til 2014 - Anlæg og lån

00.30.10P19-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder i 2013 samt lån, der ikke er optaget i 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)   at der meddeles tillægsbevillinger til budgetoverførsler som anført i bilaget med i alt -9.343.926 kr., som tilføres kassebeholdningen, og

b)   at afsatte rådighedsbeløb vedr. salg af tidligere ældreboliger og plejehjem på i alt 18,39 mio. kr. ikke overføres.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder til kommende regnskabsår.

Økonomi og Analyse har på baggrund af den afsluttede bogføring for 2013 opgjort overførsels-beløbene vedrørende anlæg til 49,4 mio. kr. jf. bilaget, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regn-skabsregulativet og sædvanlig praksis.

Budgetoverførslerne på anlæg fordeler sig på udvalgene således, idet eventuelle tilskud og refusioner vedr. anlægsprojekterne er indregnet:

                                                                                 1.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget                                                 19.588

Social- og Sundhedsudvalget                                          10.581

Teknik- og Miljøudvalget                                                 32.773

Økonomi- og Planudvalget                                                   729

Fritids- og Kulturudvalget                                                 7.575

                                                                                    71.246

Køb og salg af grunde og ejendomme                             -21.894

Overførsler vedr. anlæg i alt                                           49.352

 

På Fritids- og Kulturudvalget område overføres 6,6 mio. kr. af det uforbrugte rådighedsbeløb til Rønne Svømmehal til anlægstilskud til Bornholms Museum jf. budgetaftalen for 2014.

 

Der er under salg af grunde og ejendomme opsamlet rådighedsbeløb vedr. salg af ældreboliger og plejehjem i forbindelse med ændring af plejeboligstrukturen, som kan realisere fuldt ud som forudsat. Det skyldes dels at to bygninger fortsat anvendes til kommunale formål og dermed ikke kan sælges, og dels at der ikke er opnået de priser for de øvrige bygninger, der oprindeligt var forudsat. Alle ledige ældreboliger/plejehjem er nu anvendt til andre formål eller solgt. Det anbefales derfor, at følgende ikke-realisere salgsindtægter ikke overføres til 2014:

 

Salg af ældreboliger                                               8,86 mio. kr.

Salg af plejehjem                                                   9,53 mio. kr.

I alt                                                                    18,39 mio. kr.

 

Konsekvensen af ikke at overføres budgetter for salgsindtægterne er, at den beregnede kassebeholdning reduceres tilsvarende.

 

Der overføres budgetbeløb vedr. endnu ikke optagne lån og udlån på i alt 58,7 mio. kr.

Der overføres generel låneoptagelse inkl. lånefinansiering af projekter på kvalitetsfondsområderne på 24,1 mio. kr., idet lånet delvis er optaget i april måned 2014.

Der overføres låneoptagelse vedr. energirenovering i ESCO-projektet på 19,2 mio. kr. og lån til finansiering af plejeboliger på 16,9 mio. kr.

Endelig overføres der budget vedr. grundkapitalindskud til ombygning af Plejecenter Klippebo og tilskud til BO42 til renovering af boliger på Fabriksvej, idet kommunalbestyrelsen har givet tilsagn i begge sager.

 

Overførslerne er specificeret på projekter i bilaget, idet opdelingen er foretaget på den udvalgs- og politikområdeinddeling, som var gældende i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne betyder, at der skal meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på i alt 49.352.428 kr., en tillægsbevilling på 1.515.200 kr. vedr. udlån samt en negativ tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 60.211.554 kr., eller i alt en tillægsbevilling på -9.343.926 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb og lån til 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - Drift

00.30.10P19-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af budgetoverførsler fra 2013 til 2014 på driften i henhold til reglerne for budgetoverførsler, samt stillingtagen til budgetunderskud, der ikke overføres.

 

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller

a) at der meddeles tillægsbevilling på 61.805.000 kr. i 2014 som anført i bilag 1 kolonne 6, som finansieres af de likvide midler,

b) at overskuddet på Bornholms Familiecenter på 4.179.000 kr. ikke overføres,

c) at ikke udmøntede besparelser på 2.276.000 kr. under politikområde 0 Økonomi ikke overføres, og

d) at den i budget 2014 afsatte pulje til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelse af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler, nulstilles.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2013 til 2014 vedr. drift er opgjort efter de regler, der trådte i kraft ved budgetoverførslerne til 2012.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til 2 pct. af budgetrammen i budget 2013. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud ud over 2 pct. som udgangspunkt også overføres til virksomhedens budget 2014.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

I forlængelse af omorganiseringen pr. 1. marts 2014 har direktionen foretaget en samlet vurdering af virksomhedernes mer- og mindreforbrug, og på den baggrund udarbejdet en samlet indstilling om genbevilling i 2014.

 

Budgetoverførslerne fra 2013 til 2014 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1, idet overførslerne er opgjort på udvalgs-, politikområde- og virksomhedsstruktur fra 2013.

 

Virksomhedernes overskud på den overførbare ramme er opgjort til 80,2 mio. kr., og der er foretaget korrektioner af resultatet på -2,0 mio. kr. som bevirker, at det korrigerede resultat er opgjort til 78,2 mio. kr. Der er foretaget følgende korrektioner:

 

Tilbageførsel af overskud fra anlægsprojekter, finansieret af virksomhedernes driftsmidler

226.573

Fradrag for underskud til afdrag over 5 år jf. KB den 17.12.2009
Kommunalbestyrelsen eftergav i 2009 større opsamlede underskud for BørneCenter Bornholm, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og -centre og BAT, idet de pågældende virksomheder dog skulle afdrage 500.000 årligt i hvert af årene 2010 – 2014. Afdraget for 2014 fratrækkes resultatet i fm. overførslen.

-2.000.000

Merindtægter på administrationsvederlag fra Bofa jf. tidligere praksis

-31.543

Et projekt på Fritids- og Kulturudvalget område er i projektperioden 2012-2014 forudsat finansieret af midler fra budget 2012. Da udgifterne til projektet i 2014 er indarbejdet i budgettet i dette år reduceres overførslen fra 2013 tilsvarende

-200.000

I alt

-2.004.970

 

Herudover er der foretaget reguleringer mellem virksomhederne inden for det enkelte udvalgsområde i forbindelse med central dækning af enkelte virksomheders underskud. Korrektionerne specificeret på virksomhedsniveau fremgår af bilag 2.

 

Direktionens anbefaling

Direktionens anbefaling er med udgangspunkt i, at overskud op til 5 pct. overføres automatisk og at overskud ud over 5 pct. kan overføres for centrale områder efter konkret vurdering, samt at underskud overføres ud fra en konkret vurdering af, om underskuddet skal overføres 2 pct. eller det fulde underskud.

Direktionen anbefaler, at der overføres overskud ud over 5 pct. på 28,9 mio. kr., hvoraf overførslerne på de centrale konti vedr. Vækstforum, personale, IT og Ø-arkiv udgør 26,0 mio. kr. De anbefalede overførsler ud over 5 pct. fremgår af bilag 3.

Direktionen anbefaler, at underskuddet vedr. ej udmøntede rammebesparelser på politikområde 0 Økonomi vedrørende bildrift på 2,3 mio. kr. ikke overføres, idet besparelsen er udmøntet med virkning fra 2014.

Direktionen anbefaler, at overskuddet på Bornholms Familiecenter ikke overføres, idet overskuddet fremkommer ved, at der i 2013 er givet tillægsbevillinger til driften.

Direktionen anbefaler, at over- og underskud på virksomhederne under ældreområdet ses under ét da de samlet set stort set går i nul, og at der dermed ikke overføres hverken over- eller underskud til 2014. Dette skal også ses i sammenhæng med den nye struktur, idet over-/underskud ikke objektivt kan fordeles på de nye centre. Dog overføres et beløb på 138.000 kr. reserveret til møbler til fællesarealerne på Plejecenter Snorrebakken, etape 2.

Seks virksomheder har underskud ud over 2 pct., hvoraf underskuddene på Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –Centre indgår ovenfor under ældreområdet og dermed nulstilles. Vej og Park Bornholm, BAT og Uddannelsescenter Snorrebakken overfører det fulde underskud, mens underskuddet på Bornholms Heldagsskole overføres med 2 pct., idet det resterende underskud kan dækkes af ikke overført overskud på sekretariatet for politikområde 2.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede korrigerede resultat på det overførbare område udgør i alt 78,2 mio. kr. fordelt på overskud på 96,0 mio. kr. og underskud på 17,8 mio. kr.

De anbefales, at der overføres et samlet beløb på 61,8 mio. kr. til 2014 jf. bilag 1 kolonne 6, samt at et nettooverskud på 16,4 mio. kr. ikke overføres til 2014

 

Overførslerne fordeler sig således på udvalgsniveau:

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret resultat 2013

Automatisk overførselsadgang

Anmodning fra virksomheden / indstillet af Direktion

Beløb der indstilles overført til 2014

Beløb der ikke overføres

Børne- og Skoleudvalget

19.512

14.088

-3.977

10.110

9.402

Socialudvalget

8.185

7.400

-338

7.062

1.123

Beskæftigelsesudvalget

7.561

3.454

1.152

4.606

2.955

Teknik og Miljøudvalget

151

2.068

-1.917

151

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

39.228

10.094

26.770

36.864

2.364

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

3.539

2.945

67

3.011

528

Bornholms Regionskommune i alt

78.177

40.048

21.757

61.805

16.372

 

I budget 2014 er der afsat en pulje på 15 mio. kr. på driften til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler. I forbindelse med genbevillingen af overførslerne på driften nulstilles puljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Budgetoverførsler fra 2013-2014 (PDF)

2.
Budgetoverførsler til 2014 - korrektioner (PDF)

3.
Budgetoverførsler ud over 5 pct. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. marts 2014

00.30.14G01-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Planudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget,

 At fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indledning:

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Personale på baggrund af bogføringen. Øvrige data er hentet enten fra de involverede områder/centre eller direkte fra eksterne kilder.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Dagpasningsområdet.

 

Fokusrapporten for sygefravær er under opdatering og derfor ikke med i denne fokusopfølgning.

 

Kommentering af områderne:

 

Ældreområdet:

Med virkning for budget 2014, blev der vedtaget en række besparelser inden for hjemmeplejeområdet, hvor tidsforbruget for en række ydelser inden for personlig pleje og praktisk bistand blev reduceret, hvilket datagrundlaget for fokusopfølgningen også viser. Således er faldet sket på de visiterede ydelser, medens antallet af borgere ikke har ændret sig væsentligt. I forhold til sidste fokusopfølgning er der sket yderligere fald i antallet af ydelser indenfor hjemmeplejeområdet:

 

·        Antal ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt ældreboliger er nogenlunde stabile, måske med et lille fald i antal ledige boliger i forhold til 2013, men vi er fortsat tidlig på året, så der kan ske ændringer.

·        Antal brugere i hjemmeplejen er nogenlunde stabile. I gennemsnit var der i 2013 1.458 brugere. For ugerne 1-11 i 2014 er tallet 1.446 brugere.

·        Visitererede timer til personlig pleje er faldet fra gennemsnitligt 5.827 timer pr. uge i 2013 til 5.634 timer pr. uge for ugerne 1-11 i 2014.

·        Visiterede timer til praktisk bistand er faldet fra gennemsnitligt 709 timer pr. uge i 2013 til 496 timer pr. uge for ugerne 1-11 i 2014.

·        Det gennemsnitlige antal timer pr. bruger er faldet fra 4,48 timer pr. uge i 2013 til 4,24 timer pr. uge for ugerne 1-11 i 2014.

·        Private leverandøres andel af praktisk hjælp (visiterede timer) er faldet fra gennemsnitligt 141 timer pr. uge i 2013 til 97 timer pr. uge for ugerne 1-11 i 2014.

·        Leverede BUM-timer i alt i forhold til budgetterede timer er faldet fra gennemsnitligt 5.804 timer pr. uge i 2013 til 5.404 timer pr. uge for ugerne 1-11 i 2014. Leverede BUM-timer er lavere end budgetterede timer.

 

De private leverandørers andel af de visiterede timer på såvel praktisk hjælp som personlig leje forventes at stige, da der fra 1. maj 2014 starter en ny privat leverandør - Stabil Pleje. Som noget nyt kan Stabil Pleje også udføre personlig pleje, som kun kommunen tidligere har udført. To private leverandører, I/S Husrent og Top Partners, er stoppet i marts måned.

 

Børn og Unge:

Antallet af anbringelser er på 128 personer (hvor BRK er betalingskommune), hvilket er en stigning på 3 i forhold til fokusopfølgningen pr. februar måned. Årsagen til stigningen på anbringelser skyldes sociale indikationer. Det er det højeste antal siden juni 2013, men dog væsentlig lavere end fx februar 2009, hvor antal anbringelser var på 146.

 

Selvom der er færre anbragte end tidligere, så er sagerne bliver dyrere end tidligere. Dette skyldes et øget antal anbringelser af unge med svære psykiske lidelser, herunder spiseforstyrrelser og kriminalitet af særlig farlig karakter, som nødvendiggør en anbringelse på dyre udenøs specialinstitutioner.

 

Overførselsområdet:

Situationen er stort set uændret siden opfølgningen for februar, dog med en lille positiv udvikling på kontanthjælpsområdet, som skyldes et øget antal borgere i aktive tilbud (uddannelse eller Praktik/løntilskud i virksomhed), som medfører en øget statsrefusion.
Udviklingen på sygedagpengeområdet skal ses sammen med at budgettet siden 2010 er reduceret med ca. 35 mio. kr. Fokus er nu at fastholde en tidlig afklaring af borgerne, og dermed øge borgerens chance for at vende tilbage i beskæftigelse. Aktuelt er der et pres specielt på de langvarige sygedagpengesager, da en del borgere er indstillet til vurdering i rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af evt. igangsættelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hvorved borgeren overflyttes til andet forsørgelsesgrundlag. Der er aktuelt en venteliste til vurdering i rehabiliteringsteamet, hvor borgere som henvises i dag kan forventes at blive indbudt til møde i august.

 

Udgiften til Kontanthjælp har i 2013 været stigende som følge af den afkortede dagpengeperiode, samt overgang fra sygedagpenge til kontanthjælp. Der er således flere personer som modtager kontanthjælp.

 

Da den samlede udgift ikke er stigende skyldes dette 2 forhold, dels at betydeligt flere unge 18-25 årige påbegynder uddannelse og dermed ikke modtager kontanthjælp, og at der er en generel større afgang til anden forsørgelse, specielt selvforsørgelse. Men også den reducerede ydelse til unge under 30 år samt gensidigforsørgelsespligt spiller ind.

 

De nævnte forsørgelsesydelser skal ses sammen med førtidspension, som udviser et markant fald i antallet af nytilkendelser, som følge af fleks- og førtidspensionsreformen, men hvor også den demografiske udvikling nu spiller ind, således at der er flere som ophører med at modtage førtidspension som følge af alder og død, end der er nye som får tilkendt førtidspension. Dette betyder at den samlede udgift til førtidspension falder markant.

 

Ud fra resultatet for 2013 og tendensen for de første 2 måneder af 2014, forventes overførselsydelserne samlet at falde en smule, med forbehold for at det endnu er tidligt at foretaget en samlet vurdering for 2014.

 

Dagpasningsområdet:

På Dagpasningsområdet bliver budgetterne 3-4 gange om året korrigeret til det forventede antal passede børn, efter modellen ”pengene følger barnet”. Det nuværende bud på antal passede børn er opgjort pr. 31. marts og ligger en del under hvad der er oprindeligt er budgetteret med i 2014.

 

For pasning af 0-2 årige lyder det oprindelige budget på 552 helårsbørn. Buddet pr. marts er 514 helårsbørn. Buddet er selvfølgelig forbundet med en vis usikkerhed så tidligt på året, og tidligere års erfaring siger da også at antallet af børn stiger hen over året. Sidste år var buddet på antallet af passede 0-2 årige helårsbørn pr. februar knap 5 procent lavere end det faktuelle tal ved årets udgang. Hvis antallet af 0-2 årige også stiger med 5 procent i 2014 vil tallet stige fra 514 til 540 helårsbørn. Det er kun for 0-2 årige der er denne usikkerhed, som primært skyldes af buddet tager udgangspunkt i de børn der kendes af pladsanvisningen (forældrene har meddelt pladsanvisningen at de ønsker pasning til deres barn). Der er børn, hvor pladsanvisningen ikke ved om forældrene ønsker pasning og i givet fald hvornår. Disse børn er selvfølgelig ikke med i opgørelsen. Dertil har pladsanvisningen ingen oplysninger om børn der står på venteliste til private dagtilbud – disse børn er derfor heller ikke med i opgørelsen. Det er disse børn – hvis pasningsønsker pladsanvisningen ikke kender – der får antallet af passede 0-2 årige til at vokse hen over året.

 

Denne usikkerhed gør sig ikke gældende for 3-5 årige, da der kun er meget få børn hvis pasningsbehov pladsanvisningen ikke kender til. Derfor vil buddet pr. marts – som lyder på pasning af 906 helårsbørn – ikke ændre sig markant hen over året. Det oprindelige budget lyder på 925 helårsbørn.

 

Antallet af passede 3-5 årige falder markant fra februar henover marts til april. Dette skyldes at de kommende skolebørn vipper til skolebørnehave i disse måneder. Dette er et årligt fænomen, der tages højde for i budgetlægningen og er derfor ikke årsagen til faldet i antallet af passede 3-5 årige.

 

Det skal slutteligt nævnes at modellen ”pengene følger barnet” udover kun at tælle børn, hvis pasningsbehov pladsanvisningen kender, ikke tager højde for til- og fraflytning, samt flytning mellem kommunale og private tilbud.

 

På Midt- og Østbornholm og i Rønne ændres kapacitetsgrænserne i året løb. På Midtbornholm lukkes tre eksisterende afdelinger samtidigt med at Trilobitten åbner. Samlet set er der tale om en nedgang i kapaciteten på Midtbornholm. På Østbornholm falder kapaciteten, fordi man fra midt i marts måned ikke længere råder over bygningerne i den tidligere institution Solen. Endelig skyldes faldet i kapaciteten i Rønne at man pr. 1. marts ikke længere råder over lokalerne i det tidligere Muleby Børnehus.

 

Kapacitetsgrænserne i de fire områder er ikke absolutte størrelser, idet der kan veksles mellem vuggestue- og børnehavepladser i en del af børnehusene. De viste kapacitetsgrænser er udtryk for hvad der p.t. er fastlagt af vuggestue- og børnehavepladser i børnehusene.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Driftsoversigt pr. 31. marts 2014 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. marts 2014 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. marts 2014 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsområdet pr. 31. marts 2014 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Dagpasningsområdet pr. 31. marts 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Likviditetsoversigter pr. 30. april 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udviklingen i likviditeten pr. 30. april 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo april (14,2 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (115,2 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 (-50,4 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 30. april 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 14,2 mio. kr. er steget med 28,8 mio. kr. i forhold til 31. marts 2014. Der er normalt et fald i beholdningen i april måned, men beholdningen er steget, dels fordi der er hjemtaget lån på 17,6 mio. kr. i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning i marts, og dels fordi der er modtaget 28,5 mio. kr. fra staten vedrørende omfartsvejen i Rønne.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7 mio. kr.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er faldende som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og virkningen af Udbetaling Danmark i 2013. Den gennemsnitlige beholdning ultimo april udgør 115,2 mio. kr.

Faldet i den gennemsnitlige kassebeholdning er nu fladet noget ud, idet de store træk på likviditeten jf. ovenfor skete i januar kvartal 2013. Det er derfor forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge på et stabilt svagt nedadgående niveau resten af 2014.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2014 på -50,4 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 16,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2014 end i 2013. Dette medfører lavere renteindtægter end i 2013, hvor der blev opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter derfor reduceret til 1,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Beholdninger pr. 30. april 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Budget 2015, foreløbig status i budgetarbejdet

00.30.10G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Orientering om status i budgetarbejdet for 2015.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at status på budgetarbejdet til 2015-2018 tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget for 2015 er i gang i henhold til budgetvejledningen for budget 2015.

 

I organisationen er udarbejdelse af det administrative sparekatalog på i alt 74 mio. kr. igangsat i henhold til den besluttede fordeling i Økonomi- og Planudvalget den 8. april. Det endelig sparekatalog vil blive forelagt udvalgene til orientering på møderne i juni.

 

Endvidere behandles udvalgenes budgetbidrag i junimøderne. Budgetbidragene vil indeholde forslag til mål, anlæg og takster til budget 2015, og indgår i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser på budgetseminar 2 den 24. juni. Det samlede budgetmateriale sendes endvidere i høring i hele organisationen fra den 20. juni og frem til den 20. august. 

 

Det administrative oplæg til målproces og handlingsplan for 2015 behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

Der er beregnet demografikorrektion for udvalgte områder på baggrund af befolkningsprognosen 2015 med afsæt i den faktiske befolkning pr. 1. januar 2014. Samlet set indebærer demografikorrektionen, at budgetrammerne skal forhøjes med 0,347 mio. kr. i 2015, og derefter reduceres med 0,619 mio. kr. i 2016, 3,256 mio. kr. i 2017 og 1,195 mio. kr. i 2018. Dette dækker over både stigende og faldende udgifter på forskellige områder som følge af ændringen i alderssammensætningen i den bornholmske befolkning.

Demografikorrektionen til budget 2015 behandles som et selvstændigt punkt på dagsorden. 

 

Det er endnu for tidligt at give et overblik over de tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

 

Medio juni forventes aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015 indgået, og det forventes at kommunalbestyrelsen kan orienteres om aftalen på budgetseminar 2. Udmelding af generelle tilskud og udligning sker pr. 1. juli, og først derefter kan der gives et overblik over finansieringssiden i budget 2015

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Demografikorrektion til budget 2015-2018

00.30.04P10-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Befolkningsudviklingen for de kommende 4 år betyder samlet set at de forventede udgifter til de 67+ årige stiger, mens udgifterne til de 0-17 årige falder. I sagen gennemgås demografiberegningen og konsekvenserne for budget 2015 og overslagsårene. 

Overordnet set indebærer den samlede demografikorrektion, at budgetrammerne skal forhøjes med 0,347 mio. kr. i 2015, og derefter reduceres med 0,619 mio. kr. i 2016, 3,256 mio. kr. i 2017 og 1,195 mio. kr. i 2018.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at demografikorrektionerne indarbejdes i budget 2015 og overslagsårene 2016-2018, i henhold til tabel 3 i nedenstående sagsfremstilling.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningen for 2015 er det besluttet, at der beregnes demografikorrektioner til budget 2014 og overslagsårene. Beregningerne er som tidligere år baseret på en befolkningsprognose udarbejdet i Demografix. Der tages udgangspunkt i de faktiske folketal pr. 1. januar 2014.

 

Der foretages demografikorrektioner på følgende områder:

-      Børnepasningsområdet

-      Skoleområdet

-      Skolefritidsordninger (SFO)

-      Ungdomsskolen

-      PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Sundhedspleje

-      Hjælpemidler

-      Ældreområdet

 

Der anvendes samme beregningsmetode i demografikorrektionerne til budget 2015, som blev anvendt til budget 2014. I forbindelse med budget 2014 er der justeret i beregningsmetoden for demografiberegningen på børnepasnings-, skole-, SFO og ældreområdet.

På børnepasnings-, skole- og SFO-området er demografikorrektionen foretaget ud fra en marginal betragtning, mens demografiregulering af budgetterne for ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje, hjælpemidler og på ældreområdet justeres ud fra en gennemsnitsbetragtning.

I bilag 1 findes en nærmere beskrivelse af beregningerne, samt den forventede befolkningsudvikling på de enkelte områder.

 

Nedenfor beskrives den forventede befolkningsudvikling og der gives et resumé af gennemgangen af demografimodellerne og de afledte økonomiske konsekvenser. Økonomi- og Erhvervsudvalget får forelagt en selvstændig sag om befolkningsprognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Kort om den forventede befolkningsudvikling

Det samlede befolkningstal på Bornholm udgør 40.215 pr. 1. januar 2014, dette tal forventes, ifølge befolkningsprognosen, at falde med 1.863 indbyggere til 38.352 i 2018, det svarer til et fald på knapt 5 procent.

Tabellen nedenfor danner udgangspunkt for beregningen af demografikorrektionerne og viser den faktiske og forventede udvikling fordelt på udgiftsområder og de dertil hørende aldersgrupper.

 

Tabel 1: Befolkningstal 2014 og prognose for 2015-2018 fordelt på aldersgrupper

Udgiftsområde

Alders-

gruppe

Faktisk

Prognose

Udvikling
2014 - 2018

2014

2015

2016

2017

2018

Absolut

Pct.

Dagpleje og vuggestue

0-2 årige

782

787

767

761

745

-37

-4,7%

Børnehave

3-5 årige

1.065

935

903

838

841

-224

-21,0%

Børnepasning i alt

0-5 årige i alt

1.847

1.722

1.670

1.599

1.587

-260

-14,1%

SFO

6-12 årige

2.832

2.802

2.734

2.667

2.556

-276

-9,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole

6-16 årige

4.789

4.688

4.521

4.403

4.225

-564

-11,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsskolen

14-17 årige

2.018

1.941

1.872

1.776

1.726

-292

-14,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPR og sundhedspleje

0-16 årige

6.636

6.410

6.191

6.001

5.812

-824

-12,4%

Hjælpemidler

0-66 årige

31.263

30.487

29.792

29.119

28.426

-2.837

-9,1%

67+ årige

8.952

9.238

9.464

9.680

9.926

974

10,9%

Ældre

67-74 årige

4.683

4.878

5.025

5.134

5.219

536

11,4%

75-79 årige

1.787

1.828

1.869

1.924

2.072

285

15,9%

80-84 årige

1.215

1.291

1.300

1.346

1.345

130

10,7%

85-89 årige

828

768

784

775

776

-52

-6,2%

90+ årige

439

473

485

501

514

75

17,1%

Hele befolkningen i alt

40.215

39.725

39.256

38.799

38.352

-1.863

-4,6%

Kilde: Befolkningsprognose pr. marts 2014.

 

 

Den forventede befolkningsudvikling er overordnet karakteriseret ved et generelt fald på ca. 12 procent fra 2014 til 2018 i antallet af 0-16 årige – særligt det forventede fald i antallet af 3-5 årige er markant.

 

Antallet af ældre fra 67 år og op forventes at stige med ca. 11 procent fra 2014 til 2018. Stigningen er generel med undtagelse af aldersgruppen 85-89 år, der forventes at falde med godt 6 procent, som forklares ved små årgange. Opmærksomheden henledes også på udviklingen i antallet af +90 årige som fra 2014 til 2018 forventes at stige med ca. 75 personer eller ca. 17 procent.

 

Demografikorrektioner i 2015 og overslagsårene

På baggrund af befolkningsprognosen er der beregnet demografikorrektioner til budget 2015 og overslagsårene. I tabel 2 er vist de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i årene 2015-2018 i forhold til budget 2014. Modellerne og resultaterne er beskrevet i bilag 1.

 

Tabel 2: Demografikorrektioner i årene i forhold til budget 2014, 1.000 kr. (2014-pl)

Demografikorrektion i året i forhold til budget 2014

2015

2016

2017

2018

Børnepasningsområdet

-4.564

-6.660

-9.357

-9.931

Skoleområdet

-3.279

-8.212

-11.961

-17.125

SFO-området

45

-643

-1.165

-2.348

Ungdomsskolen

-317

-601

-998

-1.208

PPR og Sundhedspleje

-522

-1.025

-1.464

-1.901

Ældreområdet

9.869

18.691

27.492

37.091

Hjælpemidler

50

53

50

82

Demografikorrektioner i alt

1.282

1.603

2.598

4.660

Note: Et negativt tal betyder en reduktion, et positivt tal betyder en forhøjelse af udgifterne i forhold til niveaukorrigeret budget 2014

 

Da der allerede er lagt demografikorrektioner ind i budgetterne for 2015-2017, i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2014, skal disse korrektioner først reguleres ud af budgetrammerne, inden de nye demografikorrektioner indarbejdes.

Derudover skal der korrigeres for forskellen på den forventede og den faktiske befolkningsudvikling fra 2013 til 2014. Disse forhold indgår i beregningen af nettoændringen i budgetrammerne, som er vist i tabel 3.

 

Tabel 3: Nettoændringer i rammerne i budget 2014 og overslagsårene, 1.000 kr. (2014-pl)

Nettoændring

i budgetrammerne

2015

2016

2017

2018

Børnepasningsområdet

-1.821

-2.185

-2.598

-3.173

Skoleområdet

-585

-754

-742

-5.907

SFO-området

-3

-9

96

-1.087

Ungdomsskolen

-59

-145

-216

-425

PPR og Sundhedspleje

-152

-211

-258

-694

Ældreområdet

2.987

2.775

611

10.209

Hjælpemidler

-19

-90

-150

-118

Nettoændringer i

budgetrammerne i alt

347

-619

-3.256

-1.195

Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen

 

Økonomiske konsekvenser

Tabel 2 viser, at den demografiske udvikling udløser en samlet forøgelse i budget 2015 på 1,282 mio. kr. Demografikorrektionerne dækker over reduktioner i de budgetterede udgifter på børnepasnings-, skole-, ungdomsskole- og SFO-området samt vedrørende de budgetterede udgifter til PPR og Sundhedspleje. Til gengæld forventes befolkningsudviklingen at indebærer en stigning i udgifterne på hjælpemiddel- og ældreområdet som følge af stigende befolkning i disse aldersgrupper.

 

Da der allerede er lagt demografikorrektioner ind i budgetterne for 2015-2017, i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2014, skal disse korrektioner indledningsvist fratrækkes budgetrammerne på de enkelte områder, inden de nye demografikorrektioner indarbejdes.

Derudover skal der korrigeres for forskellen på den faktiske og forventede befolkningsudvikling fra 2013 til 2014. Disse forhold indgår i beregningen af nettoændring i budgetrammerne, som er vist i tabel 3 ovenfor.

Overordnet set indebærer den samlede demografikorrektion at budgetrammerne skal forhøjes med 0,347 mio. kr. i 2015, og derefter reduceres med 0,619 mio. kr. i 2016, 3,256 mio. kr. i 2017 og 1,195 mio. kr. i 2018. 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Notat om demografikorretion til budget 2015-2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Melstedgård - Bornholms Madkulturhus, ansøgning om byggekredit

00.01.00Ø60-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Bornholms Museum anmoder om en kommunegaranti i forbindelse med optagelse af byggekredit til projektet ”Melstedgård – Bornholms Madkulturhus”.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives en kommunegaranti på maksimalt 2,1 mio. kr. til Bornholms Museum i forbindelse med optagelse af byggekredit til projektet ”Melstedgård – Bornholms Madkulturhus”.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Museum ønsker at etablere ”Bornholms Madkulturhus” på Melstedgård.

 

Der er udarbejdet et prospekt for Bornholms Madkulturhus som vedlægges som bilag. I projektresumeet kan man blandt andet læse følgende om projektet:

 

”Med sit naturlige afsæt i fortællingen om menneske, føde og sted udfolder Melstedgård sit potentiale til at kunne producere hele den madkulturelle cyklus som en oplevelses-økonomisk størrelse og skaber et helt nyt miljø for de regionale madkulturelle initiativer ved at bygge et Madkulturhus”.

 

Det samlede budget for Bornholms Madkulturhus ser således ud:

 

     Byggeprojekt              9,7 mio. kr.

     Aktiviteter                  4,4 mio. kr.

     Afrapportering             0,1 mio. kr.

     I alt                          14,2 mio. kr.               

 

heraf afholder Væksthushovedstaden udgifter for 2,2 mio. kr.

 

Summen af bevillingstilsagn fra diverse fonde til Bornholms Madkulturhus udgør pt. 13,5 mio. kr.

 

Til ”byggeprojektet” er der opnået tilsagn om midler fra LAG Bornholm, Regionalfonden og Realdania, i alt 9,7 mio. kr.

 

De opnåede tilskud til byggeprojektet udbetales forskudt i forhold til afholdelsen af udgifterne, hvilket betyder at museet i perioder vil få problemer med likviditeten, hvis de ikke får tilført likviditet. Museet har i den anledning rettet henvendelse til kommunen med en ansøgning om at få stillet likviditet til rådighed i projektforløbet.

 

Byggeprojektet forventes afsluttet medio 2015 og i henhold til likviditets-budgettet, vil der være behov for at få tilført likviditet på op til 2,1 mio. kr. i projektperioden.

 

Der er rettet henvendelse til Kommunekredit med henblik på afdækning af mulighederne for optagelse af en byggekredit til projektet. Kommunekredit meddeler at de gerne stiller kreditten til rådighed, under forudsætning af kommunal garantistillelse.

Det kan oplyses at Kommunekredit er yderst konkurrencedygtig på rentesatsen, hvilket gør at det vil være mest fordelagtigt for museet at optage kreditten hos Kommunekredit.

 

Byggekreditten vil blive indfriet i forbindelse med modtagelsen af den sidste rateudbetaling fra tilskudsgiverne, hvilket forventes at finde sted inden udgange af 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

I henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.”, §3, stk. 5, henregnes følgende til en kommunes låntagning: ”Lån, i det omfang at kommunen stiller garanti for lånet, og lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave”.

 

En kommunegaranti til Bornholms Museum vil kræve låneramme, da garantien stilles for et projekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Alternativt kan kommunen deponere et tilsvarende beløb. Når byggekreditten bliver indfriet kan deponeringen frigives.

Da Bornholms Regionskommune forventeligt ikke har ledig låneramme i 2014 vil der skulle ske deponering ved tilsagn om kommunegaranti.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Prospekt, Melstedgård - Bornholms Madkulturhus (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Demokratiskole-projekt - tilbud til de unge uden for skoletiden

17.13.02P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-04-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Demokratiskole-projektet afholdt i folkeskolernes 8. og 9. klasser op til kommunalvalget 2013 resulterede i en beslutning om at understøtte elevernes videre bearbejdning af forslaget om ”Tilbud til de unge uden for skoletiden”. Eleverne har arbejdet videre med forslaget, der fremlægges til videre politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at forslaget drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 29. april 2014:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen, at ungdomsskolens klubtilbud uden for den nuværende åbningsperiode, udvides med 1 dag om ugen i både Rønne, Klemensker og Nexø, finansieret af en lukning af ungdomsskolens klubtilbud i Aakirkeby, gældende fra sommerperioden 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med baggrund i et undervisningsforløb for folkeskolernes 8. og 9. klasser i faget samfundsfag om kommunedemokrati og hvad der besluttes i en kommune, besluttede kommunalbestyrelsen den 29. august 2013 at afholde et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2013. På mødet blev der behandlet fem udvalgte forslag fra undervisningsforløbet.

 

Forslag 2 omhandlede ”Tilbud til de unge uden for skoletiden” og blev stillet af elever fra Heldagsskolen med følgende sagsfremstilling:

Der er ikke noget tilbud til de unge før Ungdomsskolen åbner i oktober. Det har i år medført at mange unge mødtes på gaden i Rønne - Hvilket har givet en del ballade. Mange af de unge er helt ned til 10-12 år.

Der ønskes et hus, hvor man kan mødes, uden at være til gene for beboerne i Rønne.

 

Kommunalbestyrelsen ønskede forslaget yderligere belyst med henblik på videre politisk stillingtagen.

 

En arbejdsgruppe har arbejdet videre med forslaget og udarbejdet bilagte materiale. Eleverne fremlagde den 28. marts 2014 det udbyggede forslag for borgmester og formand for børne- og skoleudvalget.

 

På mødet blev drøftet et konkret forslag om at udvide Ungdomsskolens klubtilbud udenfor den nuværende åbningsperiode (i sommerperioden og i ferier) med én dag i Rønne, Klemensker og Nexø. Forslaget vil betyde åbent i klubberne i 52 uger mod de nuværende 24 uger.

Økonomiske konsekvenser

Det konkrete forslag om udvidelse af Ungdomsskolens klubtilbud med én dag i henholdsvis Rønne, Klemensker og Nexø i sommerperioden og i ferier i nye 28 uger vil koste 135 t.kr.

 

Et muligt finansieringsforslag kan være et nedlægge Ungdomsskolens klubtilbud i Aakirkeby der koster 133 t.kr. i årlige driftsomkostninger. Ungdomsskolens bestyrelses høringssvar vedr. en sådan omprioritering er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014

1.
Notat fra Ungehus arbejdsgruppen (PDF)

2.
Spørgeskemaundersøgelse - dataark med optælling (PDF)

3.
Spørgeskemaundersøgelse - spørgeramme (PDF)

4.
spørgeskemaundersøgelse - udvalgte grafer og nøgletal fra dataark med optælling (PDF)

5.
Høringssvar fra bestyrelse (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sociale klausuler og arbejdsklausuler

15.00.00P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget orienteres.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i sit møde den 19. december 2013 at stille krav om sociale klausuler i forbindelse med udlicitering af opgaver. Nærværende punkt omhandler godkendelse af opdatering af kommunens udbudsstrategi og Udbuds- og indkøbshåndbog.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at Bornholms Regionskommunes Udbuds- og indkøbshåndbog samt Udbudsstrategi opdateres med det reviderede afsnit om forpligtelsen om sociale klausuler, jf. markeret afsnit i sagsfremstillingen nedenfor.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen er ikke godkendt.

Liste A kan ikke medvirke.

Sagen videresendes til kommunalbestyrelsens endelige afgørelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i sit møde den 19. december 2013 under punktet ”Sociale klausuler” at

•    ”Såfremt virksomheden har 20 eller flere ansatte, skal virksomheden sikre, at mindst 5 pct. af de ansatte i den del af virksomheden, der skal varetage den udliciterede opgave, falder ind under en eller flere af de målgrupper, som er omfattet af de sociale klausuler”.

 

•    ”Såfremt virksomheden har mindre end 20 ansatte, skal virksomheden sikre, at mindst 1 af de ansatte i virksomheden, der skal varetage den udliciterede opgave, falder ind under en eller flere af de målgrupper, som er omfattet af de sociale klausuler.”

 

•    ”Virksomheder med mere end 20 ansatte har pligt til at formulere politikker om etnisk ligestilling og arbejdsfastholdelse.”

 

•    ”Arbejdsklausuler anvendes ved bygge- og anlægsarbejder. Med arbejdsklausuler menes, at der stilles krav om normale løn- og ansættelsesvilkår efter dansk standard så ILO-konventionen opfyldes”

 

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning har administrationen afholdt møde med interessenter og resultatet har her været fastlæggelse af, hvordan det kan implementeres i forhold til valg af medarbejdere i den enkelte sektor og sanktionsmuligheder for manglende overholdelse af de sociale klausuler.

 

Det foreslås at Bornholms Regionskommunes Udbuds- og indkøbshåndbog samt Udbudsstrategi opdateres med følgende afsnit:

 

”For at leve op til forpligtelsen om sociale klausuler, vil der i den indgåede kontrakt blive stillet krav om beskæftigelse af lærlinge eller andre medarbejdere, beskæftigede på særlige vilkår i kontraktperioden, til udførelse af den udliciterede opgave.

 

Relevante brancheorganisationer kan inddrages i forhold til hvilke typer af medarbejdere der er mest relevante i den enkelte udliciteringsopgave. Specifikt vil der blive stillet krav om at tilbudsgiver skal beskæftige et antal medarbejdere inden for relevant område i hele kontaktperioden. Der må gerne være tale om allerede ansatte på særlige vilkår, såfremt de indgår i den udliciterede opgave.

 

Såfremt tilbudsgiver ikke lever op til ovenstående, vil der være tale om misligholdelse af kontakten.

 

Bornholms Regionskommune anviser en person som kan kontaktes hvis 3. part observerer mislighold.

 

Kommunens aktieselskaber er orienteret om hvordan kommunen implementerer sociale klausuler og de sociale klausuler er indskrevet i selskabernes ejer strategier”.

 

Afsnittet om sociale klausuler for henholdsvis Udbuds- og indkøbshåndbog samt Udbudsstrategi er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Afsnit fra Udbuds- og indkøbshåndbogen (DOCX)

2.
Udbudsstrategi afsnit om sociale klausuler (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Forslag til revideret Udbuds- og Indkøbspolitik 2014

83.00.00P22-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i sit møde den 19. december 2013 at stille krav om sociale klausuler i forbindelse med udlicitering af opgaver.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at Bornholms Regionskommunes Udbuds- og indkøbspolitik opdateres med de reviderede afsnit i forhold til forpligtelsen om sociale klausuler, lovændringer, samt ændringer i forhold til samarbejder, struktur m.v. jf. vedlagte udkast til den nye politik.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen kan ikke anbefales.

Liste A kan ikke medvirke

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om de sociale klausuler bør der samtidig bør der ske en tilpasning af Udbuds- og indkøbspolitikken i forhold til ændret lovgivning, udbuds- og indkøbssamarbejder samt tilpasning i forhold til regionskommunes struktur.

 

Nærværende punkt omhandler godkendelse af opdatering af kommunens Udbuds- og indkøbspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Udkast til udbuds- og indkøbspolitik 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Indkaldelse af ideer og forslag vedr. detailhandelsplanlægning på Bornholm

01.02.05P16-0143

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for Bornholm. Analysen, som er udført af COWI, vil kunne danne baggrund for en offentlig debat, før der træffes afgørelse om at udarbejde forslag til ændringer i kommuneplanen. Teknik & Miljø foreslår, at der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden som grundlag for en efterfølgende stillingtagen til udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

-         at der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden forud for en stillingtagen til eventuelle ændringer af kommuneplanens udlæg af arealer til detailhandel

-         at høringsperioden fastsættes til 8 uger

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 23. september 2013, at der skulle udarbejdes en detailhandelsanalyse for Bornholm. Analysen skal belyse konsekvenserne af diverse forslag til butiksudlæg i kommuneplanen, herunder konsekvenserne i forhold til byliv og turisme. Baggrunden for beslutningen var en række ønsker fra forskellige discountkæder om at etablere dagligvarebutikker på arealer, som i kommuneplanen ikke er udlagt til dagligvarebutikker.

COWI har nu udarbejdet analysen, som er finansieret af de fire discountkæder, som har interesse i sagen. Analysen vil kunne benyttes som baggrundsmateriale for en offentlig debat om eventuelle ændringer i kommuneplanen. Der er i planloven fastlagt, at der forud for forslag til ændringer af kommuneplanen skal indkaldes ideer og forslag m.v. fra offentligheden. Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

Teknik & Miljø foreslår, at der indkaldes ideer og forslag m.v. med en høringsfrist på 8 uger. I indkaldelsen henvises til detailhandelsanalysen for Bornholm suppleret med en redegørelse for planlovens bestemmelser om planlægning for detailhandel. Teknik & Miljø har udarbejdet et debatoplæg som bilag til dette dagsordenspunkt.

 

Supplerende bemærkninger

CRT havde fremsendt bemærkninger vedrørende tidl. offentliggjort udkast til detailhandelsrapport. CRT mente, at rapporten var baseret på en forkert fortolkning af data vedr. turistovernatninger udarbejdet af CRT.

COWI har efterfølgende været i dialog med CRT om spørgsmålet, og når herved frem til, at der ganske vist er sket en fejlfortolkning af data fra 2005 -2011, men at der stadig bør regnes med en positiv turismeudvikling på Bornholm, baseret på de seneste års udvikling.

COWI oplyser, at der i detailhandelsrapporten ikke tages direkte udgangspunkt i antallet af turismeovernatninger, men derimod i turismeomsætningen, der har været stigende.

Den fejlagtige fortolkning af data vedr. turistovernatninger er der nu korrigeret for i detailhandelsrapporten (side 6 og side 35). De to scenarier der er beskrevet i rapporten påvirkes ikke af disse ændringer, og COWI fastholder, at det mest positive scenarie ikke er overdrevet optimistisk.

Udover den korrigerede detailhandelsrapport er skrivelse fra COWI af 1. maj 2014 vedlagt som bilag i sagen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Referat fra Teknik- & Miljøudvalget den 23. september 2013.docx (DOCX)

2.
Udkast til debatoplæg (DOCX)

3.
Detailhandelsanalyse, rev. maj 2014 (PDF)

4.
Skrivelse fra COWI vedr. turismedata (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Forlængelse af skolebuskontrakter for den kollektive trafik på Bornholm

13.05.10P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

2

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Etableringen af BAT's egen driftsafdeling blev besluttet af kommunalbestyrelsen i juli 2009, efter den daværende private operatør udtrådte utidigt af sin kontrakt grundet konkurs. Det blev samtidigt besluttet, at kørslen skulle i genudbud i 2014, når de private vognmænds kontrakter udløb. I forbindelse med budgetforlig 2014 blev det derimod besluttet, at den nye kommunalbestyrelse skal afklare, i hvilken form og hvordan den kollektive trafik på Bornholm skal organiseres fremover.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at det anbefales at der gives mandat til at forlænge de nødvendige skolebuskontrakter med de lokale vognmænd med 12 måneder med virkning fra begyndelsen af skoleåret 2014/2015.

 

Indtil efteråret 2014 arbejdes der videre med erfaringerne af den nye skolereform samt etableringen af det kommunale kørselskontor. Konklusionerne af disse evalueres og dernæst udarbejdes de relevante mulige organiseringsmodeller. Kommunalbestyrelsen beslutter herefter i hvilken organiseringsform BAT fremover skal fungere i, og denne iværksættes med virkning fra skoleåret 2015/16.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:
Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

 

Sagsfremstilling

BAT har siden 9. august 2009 været driftsherre på hovedparten af den kollektive bustrafik svarende til ca. 85 % af den samlede produktion. Den resterende drift – primært skolekørsel – har været udført af 5 private vognmænd med i alt 14 busser, der har kontrakt på denne kørsel frem til afslutningen af skoleferien 2014.

 

 

Da der endnu ikke er en endelig afklaring af den fremtidige organisering er det ikke optimalt at gennemføre et traditionelt udbud på skolekørslen med driftsstart fra august 2014. Det, sammenholdt med at de nuværende vognmænds kontrakter udløber betyder, at der er behov for en snarlig afklaring af, hvilken alternativ tidsplan der kan iværksættes for at opretholde driften og tilgodese beslutningen om kommunalbestyrelsens afklaring.

 

BAT har iværksat diverse tiltag, så den tidsmæssige udfordring med udløbende kontrakter ikke er presserende. Der er aftalt mulighed for 12 måneders kontraktforlængelse med 4 vognmænd dækkende 13 ud af de 14 busser, der betjener skolebusnettet. Dette busantal vurderes at være tilstrækkeligt til at gennemføre driften, da den nye skolereform ændrer behovet og planlægningen for kørsel. Det betyder derudover, at der på nogle af de nuværende ruter vil kunne bruges mindre busser, som BAT har adgang til via andre kontrakter med vognmænd. Det skal samtidig bemærkes, at en af vognmændene ikke ønsker at fortsætte som busvognmand og han har planlagt at afvikle sin forretning i forbindelse med udløbet af hans kontrakt.

 

En anden årsag til at en mulig 12 måneders forlængelse af skolebuskontrakterne er påkrævet er, at BAT ikke kender de langsigtede effekter af skolereformen samt det faldende børnetal. Eventuelle ændringer i de fysiske rammer for den bornholmske folkeskole samt færre skolesøgende generelt kan betyde, at indgåelse af nye udbudskontrakter for en længere årrække på nuværende tidspunkt risikerer at overopfylde behovet. Det kan/vil betyde, at denne usikkerhed afspejler sig i prissætningen ved et udbud på nuværende tidspunkt.

 

BAT's egen driftsafdeling kan fortsætte driften, indtil en eventuel beslutning om anden organisering, da der ikke er tidsmæssige eller kontraktuelle bindinger i forhold til denne egenproduktion. Der er dog den løbende udfordring, at en stor del af busparken er mellem 15 og 16 år gamle. Driftsomkostningerne ved brug af disse busser både ved forbrug af diesel samt ved reparationer er væsentlig højere end ved brug af de 12 "nye" busser, BAT har haft i drift siden juni måned 2012. Derudover er det en væsentlig serviceforringelse ved brug af den gamle del af busparken, da den har færre siddepladser samt et væsentligt dårligere indeklima for både kunder og chauffører.

 

Hvis anbefalingen om at forlænge kontrakterne med 12 måneder med 3 af de nuværende private skolebusvognmænd godkendes, kan arbejdet med den fremtidige organisering således inddrage erfaringerne fra implementeringen af skolereformen samt etableringen af det kommunale kørselskontor.

 

Det betyder, at der vil være tilvejebragt det fulde overblik over det samlede offentlige finansierede kørselsforbrug samt behov for antal og typer af køretøjer til den samlede transportopgave. Det vil således være muligt at tænke de forskellige køretøjstyper ind i afviklingen af den nuværende busbetjente del af den kollektive trafik.. Dette kan betyde, at behovet for antallet af traditionelle busser reduceres og investeringsbehovet derved reduceres.

 

Koordineringen af aftaleudløb på de forskellige kørselsaftaler på tværs af alle de kommunale centre vil således også kunne inddrages i et samlet indkøbsvolumen, hvilket er af afgørende betydning for at opnå den nødvendige masse, der skal tilvejebringes for at opnå de bedste aftalepriser ved et eventuelt udbud af hele eller dele af den kommunale transport.

 

Som tidligere beskrevet er der en meget høj gennemsnitsalder på den buspark, der betjener BAT's rutenet. Ud af den samlede busflåde inklusiv reservebusser er der således kun 12 busser med en alder under 2 år. De resterende 24 busser har en gennemsnitsalder på ca. 18 år. Der er således et snarligt behov for reinvesteringer i nyt materiel både i BAT's egenproduktion samt hos de private vognmænd. Det er BAT's vurdering, at det er muligt at opretholde driften frem til sommeren 2015 med den nuværende busflåde. I forbindelse med det seneste indkøb af busser, blev der indgået en rammeaftale for fremtidige busindkøb til BAT med en løbetid til august 2015. Det er således muligt at afvente en afklaring af organiseringen af den kollektive trafik og stadig handle under rammeaftalen.

 

Det skal bemærkes, at uanset valg af den fremtidige organisering af den kollektive trafik, vil BRK skulle finansiere den påkrævede udskiftning af materiellet. Det vil skulle ske enten ved tilvejebringelse af materiel til egenproduktion eller ved løbende betaling via udbudskontrakter. Det er derfor udelukkende den likviditetsmæssige effekt, der kan påvirkes ved valg af organisering.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2014 vil der blive forelagt et dagsordenspunkt, der lægger op til en drøftelse af principper og parametre/evalueringskriterier for en kommende organisationsmodel.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

1.
Beslutning om fremtidig drift af BAT (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Behandling af indsigelser til forslag til kommuneplantillæg 14 og forslag til lokalplan 074 for en Labyrinthave syd for Almindingen

01.02.05P16-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2013 at sende forslag til kommuneplantillæg 014 og lokalplanforslag 074, der muliggør etablering af en labyrinthave ved Gulbakkevejen syd for Vestermarie plantage/Almindingen, i 8 ugers offentlighøring. Høringen er nu afsluttet, og der er indkommet 15 indsigelser.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller at kommuneplantillæg nr. 014 og lokalplan 074 vedtages endeligt med følgende ændringer/tilføjelser:

1.    Redegørelsens afsnit ”Beliggenhed og omgivelser”, tilføjes en beskrivelse af området Udkæret: ”Mod sydøst og øst er Udkæret. Udkæret udgør 26 ha. ferske enge og en naturgenoprettet sø.” 

2.    At lokalplanteksten rettes så ”Vestermarieplantage” udskiftes med Almindingen.

3.    At § 4.3 vedrørende mulighed for klatretårn m.v. udtages af lokalplanen.

4.    At redegørelsens afsnit, ”Tilladelser fra andre myndigheder”, tilføjes nyt punkt: Miljømyndigheden – ”Kloakering, afvanding og klimatilpasning reguleres af miljøbeskyttelsesloven og tilhørende lovgivning.”

5.    At lokalplanens § 8, Ubebyggede arealer, tilføjes et nyt pkt. 8.2: ”Lokalplanens kortbilag nr.3 viste beplantningsbælter skal henholdsvis bevares og etableres. Strækningen langs delområde C til lokalplanens sydøstlige hjørne og lokalplanens sydlige afgrænsning skal tilplantes med hegn bestående af slåen, hvidtjørn og roser eller lignende tornebærende arter.” 

Ovenstående beplantningsbælte i skel mod syd og øst tilføjes kortbilag nr. 3.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Carl Ilsøe kan ikke medvirke

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Gulbakkevejen 6, Aakirkeby ønsker at etablere en labyrinthave på ejendommen. Ejendommen er beliggende i landzone.

For at kunne realisere en labyrinthave kræves det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området.

Lokalplanområdet er opdelt i 4 delområder. Inden for det enkelte område er der set på landskabet og de forskellige beskyttelseslinjer. Derfor varierer områderne i forhold til hvad der må etableres af labyrinttyper og mindre bygninger, og i forhold til bebyggelsens udseende, omfang og placering.

På grund af den lokale interesse for lokalplanforslaget, blev det besluttet at forny høringen og forlænge den med yderligere 8 uger fra den 22. januar til den 24. marts 2014, og samtidig udvide høringen, så alle ejere af ejendomme med direkte tilknytning til Gulbakkevejen blev hørt. Tidligere var kun nærmeste naboejendomme orienteret.

I indsigelsesbehandlingen behandles de dele af høringssvarene, der har relevans i forhold til forslag til kommuneplantillæg nr. 014 og lokalplan nr. 074.

 

Den forudgående miljøscreening indebar, at planforslaget ikke er omfattet af miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. Dette forhold er af nogle naboer påklaget Natur og Miljøklagenævnet. Nævnet har foreløbigt oplyst at klagen ikke er tillagt opsættende virkning i forhold til kommunalbestyrelsens vedtagelse af planerne. Det forventes at der foreligger en endelig afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om ca. 6 måneder. Klagen og udtalelse til Natur- og Miljøklagenævnet er vedlagt som bilag.

 

 

Indsigelsesbehandling

 

Der er indkommet 15 indsigelser i høringsperioden.

 

1. Kennet Larsen, Kattesletvejen 12, 3740 Nexø.

Mener labyrinthaven bør placeres et andet sted, hvor aktiviteten ikke skader naturskønheden i området.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Miljøscreening af planforslagene påviser at projektet ikke forventes at medføre væsentlig påvirkning af flora og fauna. Det anbefales derfor at indsigelsen ikke imødekommes.

 

2. Susanne og Poul Korsholm, Dyndevej 9, 3750 Østermarie.

Mener labyrinthaven bør placeres et andet sted hvor aktiviteten ikke skader naturskønheden i området.

Teknik & Miljøs bemærkninger: Se pkt. 1.

 

3. Aakirkebytinget – Robert Johnsen og Bjarne Westerdahl.

Støtter forslaget om labyrinthave under hensyntagen til naturen og naboerne.

Teknik & Miljøs bemærkninger: Ingen.

 

4. Dansk ornitologisk forening, Carsten Andersen, lokalformand.

a)   Anbefaler at støjende aktiviteter placeres så langt som muligt fra det genoprettede vådområde ”Udkæret”.

b)   At fugletårnets brugere kan parkere og få adgang til tårnet som hidtil.

c)    At der etableres beplantning så adgangen til fugletårnet ikke bemærkes af fuglene i Udkæret.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se pkt. 1.

B)   Området er privat og der er ingen tinglyste rettigheder vedrørende offentlighedens parkeringsforhold eller adgang til fugletårnet. Naturstyrelsen er fuldt bekendt med problemstillingen og overvejer alternative løsninger. Det anbefales ikke at indsigelsen imødekommes.

C)   Fugletårnet, og en del af den omtalte adgang, er placeret uden for lokalplanområdet. Det anbefales ikke, at indsigelsen imødekommes jf. pkt. B).

 

5. Bent W. Steenberg Vatnavej 28, 2300 Kbh. S og Jan Sonne Steenberg Mosedevej 1, 2670, Greve.

Mener at labyrinthaven bør placeres et andet sted, hvor aktiviteten ikke skader naturskønheden i området.

Teknik & Miljøs bemærkninger: Se pkt. 1.

 

6. Frilufts Rådet, Kurt Jensen Fællesvej 3,3720 Aakirkeby.

a)   Frilufts Rådet gør opmærksom på, at det naturgenoprettede vådområde Udkæret beliggende syd øst for lokalplan afgrænsningen ikke er nævnt i lokalplanens redegørelse.

b)   Mener at de 3 mindre servicebygninger og parkeringspladsen ikke burde være placeret i delområderne B og C, men placeret i forbindelse med ejendommens bygninger i delområde A.

c)    Mener ikke der er egentlig dokumentation for at den påtænkte aktivitet ikke får nævneværdig indflydelse på områdets fauna.

d)   Opfordrer BRK til at genbehandle planen inden der træffes afgørelse om planens endelige vedtagelse.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Det anbefales, at lokalplanens redegørelses afsnit, beliggenhed og omgivelser tilføjes ” Mod sydøst og øst er Udkæret. Udkæret udgør 26 ha. ferske enge og en naturgenoprettet sø.” 

(Området er jf. Naturstyrelsen klassificeret som § 3” og vil i næste data upload blive registeret som sådan i Miljøportalen.)

B)   Parkeringsareal og de 3 mindre bygninger med en samlet bebyggelse på maksimalt 55 m² er muliggjort placeret i delområde C, fordi labyrinthavens adgang er planlagt fra denne del af området. Det anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

C)   Se pkt. 1.

D)   Det anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

 

7. Lis Gees, Gulbakkevejen 7, 3720 Aakirkeby.

a)   Påpeger faktuelt at lokalplanområdet ikke støder op til Vestermarie Plantage men Almindingen.

b)   Mener at Gulbakkevejen er for smal og derfor vil give trafikale problemer ved forventet øget trafikmængde og dermed en forventet udgift for BRK.

c)    Mener P-udlægget er urealistisk på grund af terræn og jordbunds forhold.

d)   Gør opmærksom på at Udkæret ikke er nævnt i redegørelsens afsnit om ”beliggenhed og omgivelser”.

e)   Gør opmærksom på de naturbeskyttelsesforhold der omgiver lokalplanområdet, samt at lokalplanområdet er omfattet af 300 m skovbyggelinje og fortidsmindebeskyttelse som ikke må bebygges uden dispensation.

f)    Er bekymret for at publikumsstøj trafik m.v. vil påvirke fuglelivet og naturoplevelsen negativt i området og mener disse forhold burde være miljøvurderet.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Det anbefales at lokalplanteksten rettes, så ”Vestermarieplantage” udskiftes med ”Almindingen” (side 6 og 7 i redegørelsen).

B)   b og c) Vejmyndigheden har i miljøscreeningen vurderet, at den forventede trafikøgning på Gulbakkevejen, kun indebærer mindre påvirkning af vej og omgivelser. Gulbakkevejen er en offentlig vej som administreres af kommunen. Det anbefales at indsigelsen ikke i mødekommes.

C)   Se T&M bemærkninger pkt. 6. A).

D)   Skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseszonen er ikke forbudszoner. Lokalplanen muliggør mindre anlæg der, som oplyst i lokalplanen, kræver dispensation fra skovbyggelinjen og/eller fortidsmindebeskyttelsesloven, før der kan meddeles en tilladelse. Det anbefales at indsigelsen ikke i mødekommes.

E)   Se T&M bemærkning pkt.1.

 

8. Jytte og Eivind Lillebæk, Blykobbevej 31, 3700 Rønne.

a)   Mener at Labyrinthaven burde være placeret et andet sted, som ikke kræver dispensation fra skovbyggelinjen.

b)   Mener ikke at man i delområde A kan forsvare labyrintbygværker op til 5.5 meter i højden eller klatretårn i op til 8.5 meter.

c)    Mener ikke Gulbakkevejen har kapacitet til et øget trafikalt tryk.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se T&M bemærkning vedr. pkt. 7. E)

B)   Det anbefales indsigelsen imødekommes delvist, således at klatretårn m.m. på op til 8.5 meter i højden lokalplanens bestemmelser § 4.3  udtages af lokalplanen (drøftet med ejeren, der er indforstået).

C)   Se T&M bemærkning vedr. pkt.  7.B og C)

 

 

9. Bitten og Mogens Sonne, Gulbakkevejen 9, 3720 Aakirkeby.

a)   Mener publikumsaktiviteterne vil forstyrre den fredfyldte natur og naboer.

b)   Mener ikke vej-, vende- og parkeringsforhold er dimensionerede til den forventede trafik.

c)    Mener de 3 mindre bygninger der muliggøres i delområde 3 vil forstyrre fuglelivet i Udkæret og naturen generelt.

d)   Gør opmærksom på labyrinthavens gæsters øgede spildevandstryk.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se T&M bemærkning vedr. pkt. 1. og pkt. 8. B)

B)   Se T&M bemærkning vedr. pkt. 7. B og C)

C)   Se T&M bemærkning vedr. pkt. 1.

D)   Det anbefales at indsigelsen tages til efterretning og at redegørelsens afsnit ”Tilladelser fra andre myndigheder” tilføjes et nyt punkt: Miljømyndigheden – ”Kloakering, afvanding og klimatilpasning reguleres af miljøbeskyttelsesloven og tilhørende lovgivning.”

 

10. Troels Lillebæk, formand for ”Foreningen til bevarelse af naturen omkring Gulbakkevejen”.

a)   Gør opmærksom på at lokalplanområdet grænser op til beskyttede naturområder, stendiger m.v. og er omfattet af skovbyggelinje.

b)   Mener ikke vej-, vende- og parkeringsforhold er dimensionerede til den forventede trafik.

c)    Mener der er uafklarede kloakerings og afløbsforhold i lokalplanforslaget.

d)   Påpeger faktuelt at lokalplanområdet ikke støder op til Vestermarie Plantage men Almindingen.

e)   Mener ikke der har været den fornødne borgerinddragelse i planprocessen.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se pkt. 7. E)

B)   Se pkt. 7. B)

C)   Se pkt. 9. D)

D)   Se pkt. 7. A)

E)   Teknik & Miljø har efterlevet planlovens procedurekrav for offentlighedens inddragelse i planprocessen, og endda udvidet kredsen af høringsparter i forhold til normal procedure. 

11. Naturstyrelsen, Bornholm

a)   Påpeger faktuelt at lokalplanområdet ikke støder op til Vestermarie Plantage men Almindingen.

b)   Gør opmærksom på at det naturgenoprettede vådområde Udkæret beliggende syd øst for lokalplan afgrænsningen ikke er nævnt i lokalplanens redegørelse.

c)    Påpeger at en forøget aktivitet i området, kan øge fladefærdslen i området med uheldige konsekvenser for områdets store værdi for fuglelivet. Naturstyrelsen anbefaler et beskyttende levende hegn mod Udkæret.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se pkt. 7. A)

B)   Se pkt. 6. A)

C)   Det anbefales at indsigelsen imødekommes, og lokalplanens § 8 Ubebyggede arealer tilføjes nyt pkt. 8. ”Lokalplanens kortbilag nr.3 viste beplantningsbælter skal henholdsvis bevares og etableres. Strækningen langs delområde C til lokalplanens sydøstlige hjørne og lokalplanens sydlige afgrænsning skal tilplantes hegn bestående af slåen, hvidtjørn og roser eller lignende tornebærende arter.” 

D)   Ovenstående beplantningsbælte i skel mod syd og øst tilføjes kortbilag nr. 3.

 

12. Birgitte og Jørgen Ole Jelsig, Gulbakkevejen 13 3720 Aakirkeby.

a)   Mener at Labyrinthaven bør placeres et sted hvor der ikke er nabobebyggelse eller naturmæssige værdier som kan forstyrres.

b)   Påpeger at Gulbakkevejen er smal.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se pkt. 1.

B)   Se pkt. 7. b og C)

 

13. Adv. Lars Holm Rasmussen og Tina G. og Lars Mathisen, Gulbakkevejen 11, 3720 Aakirkeby.

a)   Gør opmærksom på at lokalplanområdet grænser op til beskyttede naturområder, stendiger m.v. og er omfattet af skovbyggelinje.

b)   Mener ikke vej-, vende- og parkeringsforhold er dimensionerede til den forventede trafik.

c)    Mener der er uafklarede kloakerings og afløbsforhold i lokalplanforslaget.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A) Se pkt. 7. e)

B) Se pkt. 7. b)

C) Se pkt. 9. d)

 

14. Bengt Lindström, Professor of Public Health

Mener at myndighederne ikke bør tillade en labyrinthave på Bornholm. Som årsag hertil angives at TBE-bærende flåt er særlig udbredt på Bornholm.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Det anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

 

15. Pia og Troels Lillebæk. Gulbakkevejen 8, 3720 Aakirkeby.

a)   Mener ikke planlægningen for labyrinthaven bør gennemføres da det vil medføre massive gener for naboerne, og området er omfattet af skovbyggelinje m.v.

b)   Er bekymret over lokalplanens mulighed for enkeltstående klatrevæg eller lignende på op til 8,5 m i højden samt labyrint konstruktion i op til en højde af 5,5 m.

c)    Er bekymret over udsigten til øget trafik her under bustrafik på Gulbakkevejen.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se pkt. 1. og pkt. 7. e)

B)   Se pkt. 8. b)

C)   Se pkt. 7. b og c) 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

1.
1. Kennet Larsen (MSG)

2.
2. Susanne og Poul Korsholm (MSG)

3.
3. Aakirkebytinget (MSG)

4.
4. Dansk ornitologisk forening (MSG)

5.
5. Bent Steenberg (MSG)

6.
6. Friluftsrådet (MSG)

7.
7. Lis Gees (MSG)

8.
8. Jytte og Eivind Lillebæk (MSG)

9.
9. Bitten og Mogens Sonne (TIF)

10.
10. Foreningen til bevarelse af naturen omrking Gulbakkevejen - Troels Lillebæk (MSG)

11.
11. Naturstyrelsen Bornholm (MSG)

12.
12. Birgitte og Jørgen Ole Jelsig (MSG)

13.
13. Adv. Lars Holm Rasmussen (TIF)

14.
13.Tina og Lars Mathisen (MSG)

15.
14. Bengt Lindström (MSG)

16.
15. Pia og Troels Lillebæk (MSG)

17.
Forslag til Kommuneplantillæg 014 og Lokalplanforslag 074 (PDF)

18.
Sceeningsskema LP 074 (PDF)

19.
BRK's bemærkninger til klage Natur- og Miljøklagenævnet incl. bilag (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Forslag til kommuneplantillæg 019 for ny daginstitution ved Vibegårdsvej i Rønne skal sendes i 8 ugers offentlig høring

01.02.15P15-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

5

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. februar 2014 at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg forud for lokalplanlægning, som skal muliggøre etablering af en ny daginstitution i landzone syd for Vibegård. Et forslag til kommuneplantillæg 019 er nu udarbejdet og skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at forslag til kommuneplantillæg 019 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget ønsker at etablere en ny daginstitution på et areal, som i dag rummer en eksisterende pavillon på 66 m2, der anvendes til skovbørnehave. Omfanget af den ønskede nye bebyggelse på ca. 350 m2 kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området.

Det ønskede areal, som er på ca. 9.500 m², er beliggende for enden af Vibegårdsvej. Arealet er beliggende i landzone i det åbne land og er ikke udlagt i kommuneplanen.


Området, der ejes af kommunen, er mod øst, syd og vest omgivet af fredskov. Mod nord ligger en ridehal, kommunens 10. klassecenter samt Vibegård, der anvendes til kommunal administration.

 

Adgang til området vil kunne ske via en ca. 450 m lang og 4 m bred adgangsvej fra Aakirkebyvej via Vibegårdsvej, samt ad en cykelvej fra vest via Redekammen.

 

Den ønskede placering af det ønskede nybyggeri i det åbne land kan være i strid med de statslige interesser i kommuneplanlægningen, der sigter mod, at byvækst begrænses til at foregå i direkte tilknytning til en by, og at planlægning for ny bebyggelse i det åbne land som udgangspunkt skal begrænses, når der ikke er tale om byggeri i tilknytning til landbrug, skovbrug og fiskeri.

 

Derfor udarbejdes der i første omgang et forslag til kommuneplantillæg som sendes i 8 ugers offentlig høring. Hvis naturstyrelsen ikke vurderer, at det er i strid med de statslige interesser, vil det derefter være muligt at igangsætte lokalplanudarbejdelse for området for at muliggøres etableringen af en daginstitution.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

1.
Forslag til kommuneplantillæg 019 (PDF)

2.
sceeningsskema skovbørnehave (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Status over energirenovering af kommunens bygninger

82.09.01I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2012 en samlet anlægsbevilling på 30.800.000 kr. til energirenovering i kommunale bygninger, som blev kaldt ”Intern ESCO projekt”. Der præsenteres hermed en orientering omkring projektets status.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)   at orientering tages i betragtning

b)   at sagen genoptages, når der foreligger en rapport over konsekvenser over ny solcellelovgivning og muligheder for projektet.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Baggrund:

”Intern ESCO projekt” finansieres ved optagelse af et 30-årigt lån på 44,7 millioner kr. Efter finansiering tilbagestår 30,8 millioner kr. som benyttes til energibesparende foranstaltninger, primært på installationer og solceller. Projektet forventes at have en samlet simpel tilbagebetalingstid på max. 10,5 år (17 år inkl. finansiering).

 

Den politiske beslutning inkluderede opsætning af solceller, som fik 35 % tilskudsmidler fra EU under forskningsprojektet PVIB etape 2 og som udløb i 2013. Dette tilskud var med til at forbedre forrentningen for hele investeringen væsentligt.

 

Investeringsrammen (anlæg) fordeles over en periode på 3,5 år. Ejendomsservice står for den centrale administration af midlerne, således at der løbende kan foretages investeringer uden forudgående godkendelse af hvert enkelt projekt. Tekniske retningslinjer for administration af midlerne blev defineret i to hovedkategorier:

1. Opsætning af solceller for et beløb svarende til ca. 14,6 mio. kr. plus tilskud.

Den årlige el-besparelse forventes at udgøre ca. 1,6 mio. kr., med en simpel tilbagebetaling på 8,5 år.

2. Energirenoveringersom blev anslået til ca. 16,2 mio. kr. Det skønnes at disse tiltag tilsammen har en simpel tilbagebetaling på 13,5 år.

 

Besparelser beregnes i forbrugstal i forhold til bygningernes nuværende graddagskorrigerede energiforbrug. Status over projektet skal præsenteres politisk løbende, første gang primo 2014. Den endelige opgørelse skal præsenteres politisk primo 2016.

 

Efterfølgende er der fra kvalitetsfondsmidler tilført finansiering i projektet således, at den samlede bevilling er nu på 33.393.500 kr.

 

 

Status over udførte og planlagte investeringer:

Efter frigivelse af anlægsmidlerne blev der arbejdet målrettet på PVIB projekt etape 2 som gav 35 % i tilskud inden udgang af 2013, da tilskuddet efterfølgende vil falde til 25 % (etape 3). PVIB projekt etape 2 er efterfølgende forlænget til også at løbe i 2014.

 

At lovgivning på kommunale solceller var under konstant revision gjorde, at administrationen af ”Intern ESCO projekt” blev gennemført med meget forsigtighed, og derfor er investeringsstørrelse indtil videre mindre end forventet.

 

Disse udførte investeringer fordeles som følger:

 

Solceller

 

Energirenovering 

 

Kommunal udgift

2,75 mio.

Kommunal udgift

3,24 mio.

Årligt økonomisk besparelse

0,45 mio.

Årligt økonomisk besparelse

0,26 mio.

Simpel tilbagebetalingstid (år)

6,1 år*

Simpel tilbagebetalingstid (år)

12,7 år

 

 

 

 

*: Simpel tilbagebetalingstid for solceller er her beregnet efter den nu gamle lovgivning.

 

Der er således på nuværende tidspunkt investeret ca. 7,9 millioner (kommunal investering på 6 mio. kr. plus tilskud på ca. 1,9 mio. kr.)

Den kommunale udførte investering forventes at give en driftsbesparelse på 708.200 årligt. Dette giver en simpel tilbagebetalingstid på i alt ca. 8,5 år, altså indtil videre væsentlig bedre end de forventede 10,5 år.

 

Energirenoveringer er indtil videre udført indenfor varme, ventilation og belysning.

Der er udført 8 solcelleanlæg, 1 er under udførelse og 1 er sat på stand by. Kontrakten på alle disse 10 anlæg blev skrevet under i august 2013.

 

Derudover er der projekteret investeringer på installationsdelen for yderligere 2 mio. kr., som forventes at give en besparelse på yderligere 200.000 om året.

På solcelledelen er der projekteret investeringer for yderligere 10,2 mio. kr., som er sat i bero pga. usikkerhed omkring solcellelovgivningen.

 

 

Status over solcelle lovgivning:

”Intern ESCO projekt” tog iht. daværende lovgivning udgangspunkt i, at solcelleanlæggenes produktion af el skulle være en ren besparelse. Siden Folketingets energiforlig i november 2012 har lovgivningen som omhandler netto-afregning af den producerede strøm været under konstant revision i forhold til dens fortolkning.

 

D. 13. december 2013 blev en ny bekendtgørelse sendt til høring i kommunerne. Bekendtgørelsen opgjorde, at el-produktion fra kommunale solceller skulle være omfattet af Elforsyningslovens modregningsregler på samme vilkår som EL-selskaberne. Dette ville få den betydning, at kommunerne ville blive modregnet i bloktilskuddet, og at de vil dermed ville miste besparelsen.

Denne bekendtgørelse trådt i kraft d. 24. marts 2014, og gælder kommunale solcelleanlæg, som er net-tilsluttet efter den 28. juni 2013. Samtidig blev der fastlagt en pulje til solcelleanlæg til landets kommuner på i alt 20 MW. Indenfor denne pulje, gives kommunerne dispensation fra kravet til selskabsdannelse ved opsætning af solcelleanlæg, og skal dermed ikke modregnes for bloktilskuddet.

 

Bornholms Regionskommune har lige som andre kommuner, indsendt ansøgninger til puljen, både på udførte og planlagte anlæg. Puljen blev afgjort igennem lodtrækning d. 31. marts 2014. Afgørelse af 8. april 2014 har nu fastlagt, at 13 af de ansøgte anlæg fik dispensation, herunder 3 stk. udførte, 2 med underskrevet kontrakt og 9 stk. planlagte anlæg. Dette tilbagelader 5 stk. udførte anlæg, som ikke er blevet dispenseret, og som udgør en kommunal investering på 1,4 mio. kr. samt tilskudsmidler på 0,76 mio. kr. Disse vil komme i betragtning på en venteliste, som bliver defineret i løbet af 1 år.

I den kommende tid, vil der skulle evalueres på både muligheder og konsekvenser, både juridisk og økonomisk.

 

 

Konsekvenser og fremtidig indsats

Nu da den endelige afgørelse af dispensationspuljen kendes, vil administrationen gå i gang med at udarbejde en vurdering om Intern ESCO projektets fremadrettet rentabilitet i samarbejde mellem Ejendomsservice og Økonomi & Analyse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

1.
Teknisk rapport Intern ESCO (DOCX)

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er på anlægsbudgettet disponible midler fra både den disponible anlægspulje til kommunale bygninger samt renoveringspulje til skolebygninger på i alt på 3.010.500 kr.

Der indstilles hermed forslag til prioritering af disse midler.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)   at akutte vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 3.008.000 kr. godkendes

b)   at der gives anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunale bygninger på i alt 3.008.000 kr. som anført i bilaget

c)    at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 3.008.000 kr. som finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger samt af renoveringspuljen til skolebygninger og at eventuelle mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til skolebygninger

d)   at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Arbejde med opdatering af de 10-årige vedligeholdelsesplaner for de kommunale bygninger pågår. Der er hidtil blev opdateret vedligeholdelsesplaner for ca. 50 % af bygninger, primært skoler og børnehaver. De opdaterede vedligeholdelsesplaner viser indtil videre et meget stort efterslæb, som vil blive præsenteret til politisk orientering i forbindelse med budgetproces 2015.

Som eksempel kan det nævnes at alene på skoler er der et efterslæb på bygnings udvendige vedligeholdelse og tekniske installationer på ca. 120 mio. kr. over de næste 10 år. Dette forudsætter dog, at der er tilstrækkelige midler til at afhjælpe det. Det er desværre p.t. ikke tilfælde, da der er et årligt budget til udvendige vedligeholdelse og tekniske installationer til skoler på 2,4 mio. kr. Når vedligeholdelsesbudget ikke er tilstrækkeligt bliver efterslæbet større for hvert år der går.

Der er hermed udarbejdet en meget skarp faglig prioritering, hvor der er udpeget på de mest akutte vedligeholdelsesaktiviteter på skoler således, at de matcher de disponible midler. Aktiviteterne har en særdeles akut karakter, og er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

 

Der skal gøres opmærksom på, at der er flere aktiviteter som har en akut karakter, men som ikke kan blive rummet i nuværende indstilling pga. manglende muligheder for finansiering. Disse vil blive indstillet i forbindelse med budgetproces for 2015.

 

Bilag vedhæftes.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om seks anlægsbevillinger på tilsammen 3.008.000 kr. til akutte vedligeholdelsesopgaver. Specifikation af anlægsbevillingerne fremgår af bilaget.

 

Der er budgettet i 2014 afsat en disponibel anlægspulje til kommunale bygninger, hvor der p.t. er et ikke disponeret beløb på 1.534.700 kr., samt en renoveringspulje til skolebygninger på 1.157.100 kr.

Derudover kan der nu konstateres et mindreforbrug på de anlægsprojekter som blev finansieret af renoveringspulje til skolebygninger 2013 på 318.700 kr. Ifølge den politiske beslutning skal et eventuelt mindreforbrug på disse anlægsbevillinger tilbageføres til renoveringspuljen til skolebygninger ved arbejdernes afslutning.

Der er således et rådighedsbeløb på i alt 3.010.500 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsbevilling- Maritimt Multihus i Snogebæk, Stedet tæller, udviklingsfasen

01.11.20P20-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Realdania har besluttet at støtte projektet Maritimt Multihus og identitetsskabende oplevelseslandskab i Snogebæk med 125.000 kr. til projektets eksterne rådgivere/udviklingsfasen. Der er bevilget støtte til projektet under kampagnens fokusområde Kvalitet i kysternes turistbyer. Udviklingsfasen skal gennemføres i 2014.

Der søges om anlægsbevillinger til projektudviklingsfasen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a) at projektet Maritimt Multihus og identitetsskabende oplevelseslandskab i Snogebæk igangsættes,

b) at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 103.125 kr. (udgift) til ekstern rådgivning i projektudviklingsfasen,

c) at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt -103.125 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

d) at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Projektet er udvalgt til videreudvikling gennem kampagnen Stedet Tæller, fordi det kan vise hvordan man kan udvide turistsæsonen med udgangspunkt i kulturhistoriske kvaliteter. Realiseres idéerne, kan de mange tiltag sikre stedets eksisterende kvaliteter, skabe gode rammer for lokale aktiviteter og bidrage til bl.a. lokal udvikling og turismeudvikling.

 

Formålet med dette projekt er at understøtte rammerne for et moderne, aktivt fritidsliv og udvide turistsæsonen. Afsæt er stedets fortællinger, menneskeskæbnerne og landskabet fra Snogebæks sejlende redningstjeneste. Og målet skal nås ved at udvikle det fysiske havnemiljø med udgangspunkt i fiskerlejets historiske rolle som redningsstation.

 

Konkret er tanken at etablere et maritimt multihus med værksteds- og opbevaringsfaciliteter, faciliteter for vandsport, bad og sauna samt formidling af redningstjenesten i Snogebæk. Derudover er hensigten at udvikle et maritimt oplevelseslandskab ved at omdanne den nuværende parkeringszone til socialt samlingspunkt og udendørs aktivitetsrum for maritime aktiviteter med mulighed for blandt andet reparation af grej, både og opskæring af fisk.

 

I udviklingsfasen skal projektets koncept kvalitetssikres og udvikles hvad angår målgrupper, aktiviteter, anlægsudgifter, drift og organisering.

 

Ansøgning om økonomisk støtte til realisering af projektet skal indsendes i form af en færdig projektplan til bedømmelse senest den 18. august 2014. Kampagnen Stedet Tæller modtog 88 ansøgninger til 1. fase af kampagnen, hvoraf 26 projektforslag blev udvalgt. Der forventes at ca. halvdelen af de 26 projektforslag vil modtage støtte til realisering.

 

Såfremt BRK’s ansøgning om tilskud til realisering af projektet bliver imødekommet, skal der fremlægges en ny sag med henblik på meddelelse af anlægsbevillinger. Budgettet for eventuel realisering af projektet kendes ikke på nuværende tidspunkt. Medfinansiering på 30% af det samlede budget bliver finansieret med midler fra områdefornyelsen og LAG-Bornholm bevillingen.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede projektudgifter udgør 134.500 kr.

 

Der er allerede meddelt anlægsbevilling til en del af projektudgifterne, idet budgetposten på 31.375 kr. til rejseomkostninger, borgerinddragelse, mødeaktiviteter m.v. indgår i anlægsbevillingen på netto 2.933.332 kr. til Områdefornyelse i Snogebæk, som blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. september 2013.

 

Der søges derfor i denne sag om anlægsbevilling på 103.125 kr. til resten af projektudgifterne samt om en anlægsbevilling på netto -103.125 kr. til tilskud.

 

Anlægsbevillingsøkonomien fremgår af nedenstående tabeller:

 

Anlægsudgifter

Samlede projektudgifter

134.500 kr.

Afholdes under funktion 00.25.15 Områdefornyelse i Snogebæk

-31.375 kr.

Ny anlægsbevilling til ekstern rådgivning *

103.125 kr.

 

Finansiering:

Tilskud fra Realdania

-125.000 kr.

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania

21.875 kr.

Ny anlægsbevilling til tilskud

-103.125 kr.

 

* Ekstern rådgivning - specifikation af budget til udviklingsfasen

Besigtigelse, analyse, konceptudvikling vedr. Maritimt Multihus og

omkringliggende landskab

80.040 kr.

Research vedr. redningstjenesten i Snogebæk

9.750 kr.

Kvalificering af anlægs- og driftsbudget

13.335 kr.

Ekstern rådgivning alt

103.125 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Anlægsbevilling til projekterne under Mulighedernes Land.

01.11.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

10

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Denne sag vedrører økonomien i følgende projekter under Mulighedernes Land:

 

-         Nyt liv i Vang Granitbrud

-         Graniteventyr og Hammerhavn 1

-         Graniteventyr og Hammerhavn 2

-         Forkastningsarbejder på havnene

-         Hasle Erhvervs- og Kuturø

Der ansøges om forhøjelse/nedsættelse af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til disse projekter. Nettoudgiften, som udgør 2.628.053 kr. foreslås finansieret af Teknik og Miljøs driftsbudget, af et forventet mindreforbrug på vintertjenesten og af den disponible anlægspulje til havne.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)   Projekt ”Nyt liv i Vang Granitbrud”:

1.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med -403.610 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15.615.750 kr.

2.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -2.000.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -13.607.405 kr.

b)    Projekt ”Graniteventyr og Hammerhavn 1”:

3.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 1.266.685 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 6.861.060 kr.

4.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -2.024.650 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -5.144.025 kr.

c)    Projekt ”Graniteventyr og Hammerhavn 2”:

5.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 2.362.752 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 16.087.752 kr.

6.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -3.000.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -15.125.000 kr.

d)   Projekt ”Forkastningsarbejder på havnene”:

7.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 1.660.096 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 9.239.339 kr.

8.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med 3.564.296 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -3.935.704 kr.

e)   Projekt ”Hasle Erhvervs- og Kulturø”:

9.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 1.823.859 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 8.727.484 kr.

10. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -621.375 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -6.525.000 kr.

f)    at nettoudgiften i litra a) til e), som udgør 2.628.053 kr., finansieres således:

11. med 1.300.000 kr. fra Teknik og Miljøs driftsbudget i 2014, 1.000.000 kr. fra et forventet mindreforbrug på vintertjenesten i 2014 og med 328.053 kr. fra den disponible anlægspulje til havne i 2014

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Carl Ilsøe kan ikke medvirke

 

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører projekterne under Mulighedernes Land.

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet og godkendt projekterne under Mulighedernes Land, samt det afledte projekt ”Forkastningsarbejder på havnene” (udnyttelse af overskudmateriale fra Vang granitbrud) på nedenstående møder:

-         22. april 2010 – Principgodkendelse og finansiering

-         25. november 2010 – Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til Hammerhavn (Graniteventyr og Hammerhavn 1) og anlægsbevillinger til Hasle Havnebad

-         18. januar 2011 – Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til Nyt liv i Vang Granitbrud

-         31. marts 2011 – Anlægsbevillinger til Forkastningsarbejder på havnene

-         28. april 2011 – Projektudvidelse og anlægsbevillinger til Hammerhavn (Graniteventyr og Hammerhavn 2)

-         31. maj 2012 ­– Reduktion af anlægsbevillingen til Forkastningsarbejder på havnene til brug for projektet vedrørende Dækmole i Gudhjem Havn

-         28. juni 2012 – Tillægsbevillinger til Hasle Havnebad og Graniteventyr og Hammerhavn 2

-         28. februar 2013 – Tillægsbevillinger til Nyt liv i Vang Granitbrud

Formålet med sagen er at skabe klarhed over de økonomiske sider af projekterne og følgeprojekterne, samt at få justeret projektbevillingerne som følge heraf. Dette for at projekterne kan afsluttes i henhold til revisionens anvisninger og afrapporteres til de forskellige tilskudsgivere uden at der sker fradrag i tilskuddene.

I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftale med Realdania forpligtede Bornholms Regionskommune sig til at finde restfinansiering sammen med øvrige tilskudsydere. En stor andel af finansieringen er fremkommet via Transportministeriet, hvor der er givet 20 mio. kr. til Hasle Havn og Hammerhavn. Såfremt der ikke var tilskudsydere nok, var BRK forpligtet til at finansiere en underskudsgaranti i de enkelte projekter.

Projekterne er dybt forgrenede, da overskudsmateriel fra det gamle Vang granitbrud er benyttet i de øvrige projekter, herunder ”Graniteventyr og Hammerhavn 2” og ”Forkastningsarbejder på havnene” (sidstnævnte projekt er ikke direkte en del af Mulighedernes Land). Dette har givet anledning til, at udgifter blev afholdt på projekter, hvor udgifterne ikke rettelig hørte hjemme, hvilket efterfølgende er berigtiget.

Anlægsforløbet har i perioder været stærkt tidspresset, samtidig med at der har været flere projektledere af de enkelte projekter. Manglende styring af og overblik over det samlede projekt har medført, at der ikke i tilstrækkelig grad har været ansvarsdeling på de enkelte projektbeskrivelser og budgetposter.

Dertil har det været markant dyrere end budgetteret at udnytte de materialer, som blev tilovers i Vang Granitbrud. Transporten af sten ud af Vang stenbrud og fra Vang Pier ud til de havne, hvor de er benyttet, blev foretaget henover foråret og sommeren 2011, på et tidspunkt hvor det så ud til, at økonomien i projekterne var god. Det har desværre vist sig, at det økonomiske overblik ikke var tilstrækkeligt tilstede på daværende tidspunkt. Der blev i februar 2013 givet en tillægsbevilling til Nyt liv i Vang Granitbrud, men der er senere konstateret følgende: dels var ikke alle overskridelser indregnet, dels var det ikke det korrekte billede at Nyt liv i Vang Granitbrud havde hele overskridelsen. Efterfølgende er projekterne blevet gennemgået og der er fundet fakturaer i nogle projekter, der vedrører andre projekter og omvendt.

Revisionen har påpeget, at der skal være overensstemmelse mellem projekt og faktura, således at udgifter og indtægter konteres på det rette projekt, dvs. der hvor arbejdet er udført. Derfor har det været nødvendigt at foretage en række omposteringer til de korrekte projekter, hvilket har ændret behovet for bevillinger til de enkelte projekter væsentligt. Dette medfører bl.a., at den tillægsbevilling på 4,4 mio. kr.,  der blev bevilget den 28. februar 2013 til ”Nyt liv i Vang Granitbrud”, delvis foreslås tilbageført og i stedet foreslås benyttet til de øvrige projekter, hvortil der er omposteret.

Der er efter tillægsbevillingen i februar 2013 igangsat en generel anlægsanalyse af anlægsprojekter i Bornholms Regionskommune for at få et overblik over, hvordan styringen af anlægsprojekter bedre kan tilrettelægges, så anlægsbevillinger fremover kan overholdes.

I den forbindelse er det blevet besluttet, at kommende projekter skal styres med dispositionsbudget/regnskab. I projekter der involverer flere fagafdelinger, skal der desuden etableres en styringsgruppe, der har det overordnede ansvar for økonomien.

Status i projekterne under Mulighedernes Land er, at nogle projekter er færdige/har været gennem revision (Strandpromenaden i Sandvig og Havnebad i Hasle By 1), mens andre (Nyt liv i Vang granitbrud, Graniteventyr og Hammerhavn 1) fortsat mangler at afholde udgifter til anlægsarbejder for at kunne opfylde de aftalte projektbeskrivelser og få de resterende tilskud udbetalt.

Der er løbende kommet flere tilskudsydere til i takt med at projekterne er blevet udvidet, hvilket har været nødvendigt i forhold til at kunne gøre projekterne færdige.

Generelt er der, fejlagtigt, ikke blevet forelagt bevillingssager til politisk behandling, når der løbende i projektperioden er modtaget tilsagn om yderligere fondsmidler til projekterne. Dette forhold berigtiges ligeledes i denne sag.

 

 

 

Nyt liv i Vang Granitbrud:

Projektet er i samarbejde med Realdania og øvrige tilskudsgivere udvidet fra enkle shelters i træ til at omfatte et naturrum i det gamle sorteringsanlæg. Derved opnås en bedre formidling af projektet i almindelighed. Der er opnået særskilt tilskud fra eksterne fonde til denne projektudvidelse.

Graniteventyr og Hammerhavn 1:

Projektet er i samarbejde med Realdania udvidet, så projektet i udtryk kommer til at harmonere med det vindende arkitektforslag. Afslutningsvis mangler kulturformidling af projektet.

Graniteventyr og Hammerhavn 2:

Projektet er færdiggjort, men afventer færdiggørelsen af ”Graniteventyr og Hammerhavn 1” for samlet at kunne afrapporteres til bidragsyderne.

Hasle Erhvervs- og Kulturø:

Projektet har afventet det endelige tilsagn fra LAG i NaturErhvervstyrelsen som nu er kommet, og der mangler at blive etableret faciliteter til brugerne på havnen. Der er modtaget yderligere tilskud til projektet, som er øremærket til formidling af projektet.

Forkastningsarbejder på havnene:

Projektet er færdiggjort, men afventer denne bevillingsjustering for at kunne blive afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

Nyt liv i Vang Granitbrud:

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger den 18. januar 2011 samt den 28. februar 2013.

Den samlede anlægsbevilling udgør 16.019.360 kr. (udgift). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med -403.610 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -11.607.405 kr. (indtægt). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med -2.000.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto -2.403.610 kr.

 

 

 

Graniteventyr og Hammerhavn 1:

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger den 25. november 2010.

Den samlede anlægsbevilling udgør 5.594.375 kr. (udgift). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 1.266.685 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -3.119.375 kr. (indtægt). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med -2.024.650 kr.

Dvs. en samlet justering på netto -757.965 kr.

 

Graniteventyr og Hammerhavn 2:

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger den 24. april 2011 samt den 28. juni 2012.

Den samlede anlægsbevilling udgør 13.725.000 kr. (udgift). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 2.362.752 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -12.125.000 kr. (indtægt). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med -3.000.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto -637.248 kr.

 

Forkastningsarbejder på havnene:

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger den 31. marts 2011 samt den 31. maj 2012.

Den samlede anlægsbevilling udgør 7.579.243 kr. (udgift). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 1.660.096 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -7.500.000 kr. (indtægt). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 3.564.296 kr.

Dvs. en samlet justering på netto 5.224.392 kr.

 

Hasle Erhvervs- og Kulturø:

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger den 28. februar 2013.

Den samlede anlægsbevilling udgør 6.903.625 kr. (udgift). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.823.859 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -5.903.625 kr. (indtægt). Der søges i denne sag om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -621.375 kr.

Dvs. en samlet justering på netto 1.202.484 kr.

Nedenstående tabel viser et samlet overblik over projekterne. Desuden henvises til sagens vedlagte bilag, som viser de detaljerede bevillingsmæssige ændringer i de enkelte fem projekter.

Beløb i kr.

Nuværende bevilling

 Heraf

BRK´s medfinan-siering

 Ny samlet bevilling

 Heraf

BRK´s medfinan-

siering

Ændring i forhold til BRK´s medfinan-siering

Nyt liv i Vang Granitbrud

       16.019.360

-4.411.955

       15.615.750

-2.008.345

2.403.610

Graniteventyr og Hammerhavn 1

         5.594.375

    -2.475.000

         6.861.060

 -1.717.035      

757.965

Graniteventyr og

Hammerhavn 2 *

       13.725.000

-1.600.000

       16.087.752

-962.752      

637.248          

Forkastningsarbejder på havnene

         7.579.243

-79.243

         9.239.339

-5.303.635             

-5.224.392

Hasle Erhvervs- og Kulturø

         6.903.625

-1.000.000

         8.727.484

-2.202.484                    

-1.202.484

I alt

       49.821.603

-9.566.198

       56.531.385

-12.194.251

-2.628.053

 

 

 

 

 

 

Ekstern finansiering i alt

-40.255.405

 

-44.337.134

 

 

Egenfinansiering

9.566.198

-9.566.198

12.194.251

-12.194.251

 

* Stenmateriel til en værdi af 1.700.000 kr. udgør ligeledes en del af BRK´s medfinansiering overfor Realdania.

 

Finansiering

De totale budgetmæssige justeringer i denne sag, som altså udgør en nettoudgift på i alt 2.628.053 kr., fordelt med en samlet forhøjelse af udgifterne med 6.709.782 kr. og med en samlet forhøjelse af indtægterne med -4.081.729 kr., indstilles finansieret således:

 

Beløb i kr.

2014

I alt

Teknik og Miljøs driftsbudget

-1.300.000

-1.300.000

Ejendom og Drifts driftsbudget til vintertjeneste

-1.000.000

-1.000.000

Anlægspulje

havne

-328.053

-328.052

I alt

-2.628.053

-2.628.053

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

1.
Bilag - Anlægsbevilling Mulighedernes Land (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Ændring af dokumentationskrav til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

81.14.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ændring af dokumentationskravene til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, som er beskrevet i regelsættet ”Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.” og som kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2011 og trådte i kraft den 1. januar 2012.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)   at kravet til dokumentation for lønmodtagere ændres, så der skal indsendes en erklæring af pågældendes arbejdsgiver en gang årligt i januar,

b)   at kravet til dokumentation for selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform ændres, så pågældende indsender en skriftlig erklæring en gang årligt i januar om at der er lidt et tab,

c)    at kravet til dokumentation for liberale erhvervsdrivende ændres, så der skal indsendes en erklæring fra pågældendes revisor en gang årligt i januar,

d)   at godkendelse af dokumentationen delegeres til administrationen,

e)   at administrationen pålægges en skærpet pligt til at kontrollere, hvilke møder mv. et medlem modtager erstatning for

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Den 1. september 2011 godkendte kommunalbestyrelsen, at skærpe kravet til dokumentation for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for et medlem af kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. januar 2012.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 1537 af 13. december 2013 og KL’ vejledning fra 2007 om vederlag, diæter og godtgørelser ved varetagelse af kommunale og regionale hverv angiver en række anbefalinger om, hvordan kravene til dokumentation kan udformes.

 

Af vejledningerne er det tilkendegivet, at kommunalbestyrelsen i form af fx et regelsæt kan fastlægge generelle regler for, hvilke møder, kurser mv. som et medlem af kommunalbestyrelsen kan modtage erstatning for i dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Reglerne skal bero på objektive konstaterbare kendsgerninger, så der ikke overlades et skøn til de medarbejdere, der skal administrere efter dem.

 

Det af kommunalbestyrelsens godkendte regelsæt indeholder objektive og konstaterbare informationer om, hvilket møder, kurser mv. som der gives erstatning for. Det har betydet, at der administrationen foretager en skærpet kontrol af, hvilke møder mv. som der gives erstatning for.

 

Videre er det af vejledningerne tilkendegivet, at en kommunalbestyrelse normalt kan anse tabet for dokumenteret ved

·        en skriftlig erklæring fra den selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, om at pågældende har lidt et tab,

·        en skriftlig erklæring fra den liberale erhvervsdrivendes revisor,

·        en skriftlig erklæring fra den liberale erhvervsdrivende om, at der er lidt tab af erhvervsindtægter ved aftensmøder, hvis der er udbetalt erstatning ved aftensmøder,

·        en skriftlig erklæring fra en lønmodtagers arbejdsgiver.

 

En henvendelse til KL om nærmere præcisering af kravene til dokumentation viser, at der ikke er praksis for, at det er kommunalbestyrelsen, der godkender dokumentationen, men at det er delegeret til administrationen og at der ikke stilles spørgsmålstegn til en erklæring fra en selvstændig erhvervsdrivende, en liberal erhvervsdrivendes revisor eller fra en lønmodtagers arbejdsgiver.

 

Administrationen anbefaler derfor, at regelsættet ændres og at administrationen foretager en skærpet kontrol af udbetaling af erstatningerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Regelsæt side 7-15 (TIF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Godkendelse af dokumentation for erstatning af tabt arbejdsfortjeneste

81.14.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Opfølgning på dokumentation for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for medlem af kommunalbestyrelsen Steen Colberg Jensen for 2012 og 2013 og Bente Johansen for 2012.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)   at den fremsendte dokumentation med opgørelse af erstatningen for 2012 og 2013 for Steen Colberg Jensen godkendes, og

b)   at erstatningen for 2012 for Bente Johansen på baggrund af den fremsendte ansættelseskontrakt godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Steen Colberg Jensen blev erklæret inhabil af privatøkonomiske årsager og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2011, at regelsættet for vederlag, honorarer mv. til kommunalbestyrelsens medlemmer blev præciseret for så vidt angår kravet til dokumentation for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2012.

 

Ifølge regelsættet er det kommunalbestyrelsen, der tager endelig stilling til om kravet om erstatning kan anses for dokumenteret.

 

Det godkendte regelsæt tager udgangspunkt i den kommunale styrelseslovs § 16.

I styrelseslovens § 16 er fastsat, at der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer og omfatter medlemmernes

1)   Litra a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dens udvalg samt underudvalg,

2)   Litra b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, med mindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse,

3)   Litra c) deltagelse i kurser mv., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under § 16, litra a og b nævnte hverv,

4)   Litra d) deltagelse i seminarer,

5)   Litra e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger,

6)   Litra f)varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg og

7)   Litra g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med ovennævnte møder mv.

 

Videre er det i § 16, stk. 5 fastsat, at et medlem af kommunalbestyrelsen kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i ovennævnte pkt. 1-5 nævnte møder mv. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse af de i pkt. 6 nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af økonomi-og indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed.

 

I det af kommunalbestyrelsen godkendte regelsæt skelnes mellem lønmodtagere, selvstændig erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform og liberale erhvervsdrivende, ved kravet til dokumentation.

 

Medlem af kommunalbestyrelsen Steen Colberg Jensen har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i 2012 og 2013. Steen Colberg Jensen er liberal erhvervsdrivende.

Som liberal erhvervsdrivende fastlægger kommunalbestyrelsen en ”timeløn” på grundlag af den skattepligtige indkomst suppleret med en erklæring fra pågældendes revisor.

Hvis pågældende har tab af erhvervsindtægter ved aftenmøder skal der også afleveres en erklæring om, at pågældendes erhverv nødvendiggør, at der er udbetalt erstatning for aftenmøder på grund af  tab af erhvervsindtægter.

 

Administrationen har modtaget oplysning om den skattepligtige indkomst for 2012 og 2013 suppleret med erklæring fra revisor samt erklæring om tab af indtægter i forbindelse med aftenmøder.

 

Medlem af kommunalbestyrelsen Bente Johansen har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i 2012 og var registreret som delvis lønmodtager og delvis liberal erhvervsdrivende.

Ud fra det oplyste betragtes Bente Johansens dokumentation for modtaget erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste som lønmodtager for den væsentligste del af indtægten og en mindre del som liberal erhvervsdrivende. Administrationen har modtaget kopi af pågældendes ansættelseskontrakt.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Domen

00.06.00Ø24-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget orienteres

Resumé

Økonomi- og Planudvalget skal som bestyrelse for Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune, orienteres om nødvendige matrikulære ændringer i forbindelse med byggeriet af Domen i Allinge.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Planudvalget

                               At orienteringen tages til efterretning

                 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Borgmesteren traf i april 2013, i sin egenskab af formand for Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune, en formandsbeslutning om at Domen kunne opføres på grund liggende på Cirkuspladsen, Allinge – grunden er ejet af fonden.

Som konsekvens af den ønskede opførelse af domen på den af fonden ejede matrikel 4, Allinge Bygrunde, er det nødvendigt at der foretages nogle nødvendige matrikulære ændringer, for at byggesagen kan godkendes. Det drejer sig om at matrikel 4 skal berigtiges i forhold til søterritoriet, samt at skellet ind mod det kommunale areal matrikel 369v m.fl. skal tilpasses.

 

De nødvendige matrikulære ændringer planlægges således at Domen fremtidigt vil ligge på kommunal jord, dog uden at det af fonden ejede areal formindskes.

Økonomiske konsekvenser

Bygherre på domen, Boligselskabernes Landsforening, har indvilliget i at betale for udmatrikuleringen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

27

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Orientering om de igangværende økonomiforhandlinger for kommunerne.

Orientering om en række møder med ministerier vedr. slagteriet.

80 ambassadører med ægtefæller mødes på Bornholm i den kommende uge.

Orientering om status på implementeringen af den nye organisationsmodel.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

28

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt