Referat
Økonomi- og Planudvalget
26-08-2014 kl. 18:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 3 Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2014
  åbent 4 Månedlig fokusopfølgning pr. 30. juni 2014
  åbent 5 Budget 2015, korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
  åbent 6 Beretning nr. 24 og endelig godkendelse af regnskab 2013
  åbent 7 Forlængelse af aftale om revisionsopgaven
  åbent 8 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - statusafslutning
  åbent 9 Ansøgning om støtte fra Bornholms Sport og Event
  åbent 10 Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2014
  åbent 11 Beredskab 2015 og frem
  åbent 12 Implementering af principbeslutning om asylcenter på Bornholm
  åbent 13 Folkemødet som selvstændig driftsenhed i BRK
  åbent 14 Anlægsbevilling - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Svaneke
  åbent 15 Anlægsbevilling - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Hasle
  åbent 16 Anlægsbevilling til etablering af kajakfaciliteter på Nørresan
  åbent 17 Anlægsbevilling - til opbygning af sprængstenslager til brug for havnene
  åbent 18 Anlægsbevilling - planlægning og forberedelse af nye havneprojekter
  åbent 19 Mødeplan 2015 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget samt de stående udvalg
  åbent 20 Orientering fra formanden
  åbent 21 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Pernille Kristensen og Per Tillegren, Danske Bank, og Stine Hansen og Jesper Tranberg, Center for Økonomi og Personale deltager i behandlingen af pkt. 2, ” Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner".

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter     

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Planudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

- At afrapporteringen tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til ovennævnte politik har Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 12. august 2014 som vedlægges som bilag.

 

Afrapporteringen omfatter følgende emner:                                         

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

 

To repræsentanter fra Danske Bank deltager i mødet.

De vil bl.a. komme ind på baggrunden for at have en politik, gennemgå afrapporteringen og give deres bud på om det fortsat vil være økonomiske fordelagtigt, at have placeret midler i de 2 afdelinger i Danske Invest.  De slides som vil blive anvendt under gennemgangen er vedhæftet som bilag med titlen ”Danske Capital – porteføljeforvaltning.

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 12. august 2014             80,6 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for renteswaps pr. 31. juli 2014:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt, at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

 

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er at de skal beholdes indtil udløb. 

 

Oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                 

 

 

15.06.2009 / 22.06.2019       DKK                9,2 mio.   

12.06.2012 / 30.04.2037   DKK                 11,3 mio.

 

                                                                                       

 

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 31. juli 2014 var markedsværdien:

 

 

 - 1,1 mio. kr. i bankens favør    (30. april 2014: - 0,9 mio.)

 

Ændringen i markedsværdien skyldes et fald i markedsrenten.

 

 

Markedsværdien er uden betydning, hvis hensigten er at beholde de 2 swaps i den aftalte periode, hvilket er gældende for kommunens swaps.

 

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen i Danske Invest pr. 31. juli 2014: 142,4 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

                

Afkast for perioden 1. januar – 31. juli 2014: 3,16% 

 

Alternativet til placeringen i Danske Invest kunne være placering på konto i banken. Rentesatserne i banken ser pt. således ud:

 

Indestående: 0,05/0,25% p.a. (afhængig af saldoen)

 

Træk på kreditten:              0,90% p.a.

 

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Begrebet overskudslikviditet er defineret som værende ”det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage”.

Overskudslikviditeten er faldet de senere år, men størrelsen af placeringen i Danske Invest er ikke blevet rørt.

En overholdelse af 80%-reglen vil bevirke en reduktion af placeringen i Danske Invest på ca. 70 mio. kr., således at beholdningen får en kursværdi i niveauet 72 mio. kr.

 

Ved afrapporteringen, som blev behandlet af Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014, blev det besluttet at fastholde placeringen og dermed at dispensere for reglen om at det maksimalt er 80 % af likviditeten der må investeres i værdipapirer”. Der er blevet dispenseret for 80 % reglen siden 18. juni 2013.

 

Afkastet af placeringen i Danske Invest i perioden 1. januar – 31. juli 2014 har været bedre og dermed mere ”økonomisk fordelagtig” end placering på konto i banken. Banken anser nuværende beholdning i Danske Invest som fornuftig ud fra et afkastningsmæssigt synspunkt. På baggrund af bankens vurdering, anbefales det at beholdningen i Danske Invest fastholdes. Udviklingen i afkastet af placeringen i Danske Invest følges tæt og tages op igen ved næste afrapportering.   

 

Danske Bank har udarbejdet en oversigt over ”horisontafkast” af placeringen i DK Invest. Oversigten viser størrelsen af afkastet på placeringen i Danske Invest det kommende år ved forskellige rente scenarier:

 

Hvis renteniveauet er uændret det kommende år vil afkastet blive:     1,15%

 

Hvis renteniveauet falder 0,5% i morgen og bliver der:                                              1,95%

 

Hvis renteniveauet stiger 0,5% i morgen og bliver der:                         0,10%

 

Hvis det forudsættes at renteniveauet er uændret det kommende år bliver gevinsten ved nuværende beholdning som minimum: 1,15% - 0,90% = 0,25%    svarende til ca. 0,4 mio. kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Rapport pr. 12. august 2014 (PDF)

2.
Rentemarkedet, markedskommentarer og prognose (PDF)

3.
Danske Capital - porteføljeforvaltning. (PDF)

4.
Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. juli 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo april (28,7 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (108,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 (-102,8 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2014 (-22,8 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 31. juli 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 28,7 mio. kr. er steget med 6,5 mio. kr. i forhold til 31. maj 2014.

Ultimo maj vurderede vi, at beholdningen var ca. 16 mio. kr. højere end normalt som følge af, at bankerne var lukket fredag den 29. maj 2014 og at der derfor er en forskydning i betaling af leverandører fra sidst i maj til først i juni. Så reelt er der en stigning på 22,5 mio. kr. i forhold til ultimo maj. Udviklingen i kassebeholdningen i juni og juli er dermed nogenlunde på linje med udviklingen i 2013 og svarer til forventningerne om en stigning i beholdningen, idet ejendomsskatterne for 2. halvår indgår i juli måned.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet, hvilket forventes at ske ultimo 2014.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu stabiliseret på et niveau omkring 110 mio. kr. Den gennemsnitlige beholdning ultimo juli udgør 108,4 mio. kr.

Det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge på et nogenlunde stabilt niveau resten af 2014.

Den tidligere omtalte indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil først blive effektueret den 31.12.2014 og vil således først få indvirkning på likviditeten i 2015.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2014 på -102,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014 inkl. budgetoverførsler fra 2013 til 2014. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 16,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2014 end i 2013. Dette medfører lavere renteindtægter end i 2013, hvor der blev opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter derfor reduceret til 1,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Beholdninger pr. 31. juli 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Månedlig fokusopfølgning pr. 30. juni 2014

00.30.14G01-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Planudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget,

 At fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indledning:

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Personale på baggrund af bogføringen. Øvrige data er hentet enten fra de involverede områder/centre eller direkte fra eksterne kilder.

 

Fokusrapporten for sygefravær er igen med i fokusopfølgningen efter at den er tilpasset den nye organisation. Sygefraværet bliver fremover vist på centerniveau.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet, Dagpasningsområdet og Sygefravær.

 

Kommentering af områderne:

 

Ældreområdet:

Med virkning for budget 2014, blev der vedtaget en række besparelser inden for hjemmeplejeområdet, hvor tidsforbruget for en række ydelser inden for personlig pleje og praktisk bistand blev reduceret. Dette er nu begyndt at afspejle sig i fokusopfølgningen:

 

·         Antal ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt ældreboliger er nogenlunde stabile, måske med et lille fald i antal ledige boliger i forhold til 2013, men vi er fortsat tidlig på året, så der kan ske ændringer.

·         Antal brugere i hjemmeplejen er faldet fra et gennemsnit i 2013 på 1.458 brugere til et gennemsnit på 1.429 brugere i ugerne 1-26/2014.

·         Visitererede timer til personlig pleje er faldet fra 5.827 timer i gennemsnit pr. uge for 2013 til 5.422 timer pr. uge 1-26/2014 i gennemsnit

·         Visiterede timer til praktisk bistand er faldet fra 709 timer i gennemsnit pr. uge for 2013 til 485 timer pr. uge 1-26/2014 i gennemsnit

·         Gennemsnitligt antal timer pr. bruger er faldet fra 4,48 timer i gennemsnit pr. uge for 2013 til 4,13 timer pr. uge 1-26/2014 i gennemsnit

·         Private leverandøres andel af praktisk hjælp (visiterede timer) er faldet fra 141 timer i gennemsnit pr. uge for 2013 til 95 timer pr uge 1-26/2014 i gennemsnit

·         Leverede BUM-timer i alt i forhold til budgetterede timer er faldet fra 5.804 timer i gennemsnit pr uge for 2013 til 5.260 timer pr. uge 1-26/2014 i gennemsnit.

 

Fra 1. maj 2014 er Stabil Pleje kommet til som ny privat leverandør. Som noget nyt skal Stabil Pleje også udføre personlig pleje, hvilket ellers kun kommunen tidligere har udført. To private leverandører, I/S Husrent og Top Partners stoppede i marts måned 2014.

 

Børn og Ungeområdet:

Antallet af anbringelser er på 128 personer (hvor BRK er betalingskommune), hvilket er en stigning på 1 person i forhold til fokusopfølgningen pr. april måned. Årsagen er at anbringelser stiger indenfor sociale indikationer, men har en faldende tendens indenfor handicap. Antallet af anbringelser er på niveau med september 2013, hvilket er væsentlig lavere end f.eks. februar 2009, hvor antal anbringelser var på 146.

 

Selvom der er færre anbragte end tidligere, så er sagerne bliver dyrere end tidligere. Dette skyldes et øget antal anbringelser af unge med svære psykiske lidelser, herunder spiseforstyrrelser og kriminalitet af særlig farlig karakter, som nødvendiggør en anbringelse på dyre udenøs specialinstitutioner.

 

Overførselsområdet:

Sygedagpengeområdet følger budgettet og der forventes ikke de store udsving resten af året, der tages dog forbehold for implementeringen af

den nye sygedagpengereform, som delvis træder i kraft fra 1. juli 2014, og hvor lovgivningens betydning for bevillingspraksis endnu ikke kendes.

 

På kontanthjælpsområdet forventes et mindreforbrug, som dels følge af kontanthjælpsreformen og den ydelsesreduktion der er indført for udvalgte

målgrupper, og dels er en følge af at flere unge er påbegyndt og fastholdt i uddannelse.

 

Udgiften til førtidspension er som forventet faldende, dels som følge af fleks- og førtidspensionsreformen, den demografiske udvikling på Bornholm, samt

en aktiv indsats som fastholder langt flere i fleksjob, hvor specielt fleksjob på 5-12 timer har medført flere borgere fastholder deres tilknytning til

arbejdsmarkedet og dermed et højere forsørgelsesgrundlag, samtidig med at dette er billigere for kommunen og sikrer et bedre skatteudskrivningsgrundlag.

 

 

Dagpasningsområdet:

3-4 gange om året bliver budgetterne på området korrigeret til det forventede antal passede helårsbørn efter modellen ”pengene følger barnet”. Den seneste budgettildeling er sket efter børnetallet opgjort pr. 30. juni og er årets anden korrektion. Den første fandt sted pr. 31. marts.

 

Budgettet til pasning af 0-2 årige er opjusteret fra 514 helårsbørn pr. marts til 530 helårsbørn pr. juni. Dette kan virke som en voldsom stigning, men den var ventet. Som nævnt i en tidligere fokusopfølgning er pladsanvisningens bud på antallet af passede 0-2 årige meget usikkert i årets første måneder. Dette skyldes at buddet tager udgangspunkt i de børn der kendes i systemet. Det vil sige at forældrene har meddelt pladsanvisningen at de ønsker pasning til deres barn. Der er dog børn, hvor pladsanvisningen ikke ved om forældrene ønsker pasning og i givet fald hvornår. Disse børn er ikke med i opgørelsen. Dertil har pladsanvisningen ingen oplysninger om børn der står på venteliste hos private dagtilbud – disse børn er derfor heller ikke med i opgørelsen.

 

I takt med at året er gået er flere og flere 0-2 årige meldt til et pasningstilbud og siden opfølgningen i marts har pladsanvisningen registreret 16 ekstra helårsbørn. De seneste års erfaringer viser at man ved en opgørelse i juni stadig mangler ca. 1 procent i forhold til hvad der faktuelt bliver passet af børn på helårsniveau. Holder dette stik vil de 530 helårsbørn vokse til 535 helsårsbørn. Dette er dog stadig en del under de 552 helårsbørn der var budgetteret med i det oprindelige budget.

 

Budgettet til pasning af 3-5 årige er korrigeret ned fra 906 helårsbørn pr. marts til 899 helårsbørn pr. juni. Efter det kraftige fald i børnetallet i perioden februar til april – som skyldes vippet til skolebørnehaverne – vil antallet af 3-5 årige stige jævnt hen over året. Der forventes derfor ikke de store afvigelser i buddet på 899 helårsbørn. Det oprindelige budget lyder på pasning af 925 helårsbørn.

 

Næste budgetregulering efter modellen ”pengene følger barnet” er planlagt til 30. september.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

-

 

 

                               

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Driftsoversigt pr. 30. juni 2014 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældre pr. 30. juni 2014 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 30. juni 2014 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 30. juni 2014 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Dagpasning pr. 30. juni 2014 (PDF)

6.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 30. juni 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budget 2015, korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

00.30.04P19-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Korrektion af budgetrammerne i budget 2015-2018 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at budgetrammerne reguleres som anført i bilag 3.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledningens afsnit 6.1 regulerer Økonomi- og Planudvalget budgetrammerne som konsekvens af årets lov- og cirkulæreprogram samt for ændringer i budgetgarantien som følge af lovændringer.

I forbindelse med fastsættelse af årets bloktilskud kompenseres kommunerne for ændringer i opgaver som følge af ny og ændret lovgivning gennem lov- og cirkulæreprogrammet og justeringer i tilskuddet til de budgetgaranterede områder.

I henhold til budgetvejledningen reguleres budgetrammerne, således at der derved kompenseres for de opgave- og aktivitetsændringer, der medfører bloktilskudsreguleringer. Reguleringen sker som hovedregel automatisk efter indstilling fra direktionen, idet der foretages en vurdering af de enkelte punkters relevans for kommunen.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også ændringer vedrørende 2014 i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2014. Ændringerne i 2014 tages med som tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014, som behandles i kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

Reguleringerne som følge af årets lov- og cirkulæreprogram fremgår af bilag 1 til sagen og reguleringerne som følge af ændringer i budgetgarantien fremgår af bilag 2.

Den samlede virkning er en reduktion af budgetrammerne i 2014 med 4,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og regulering af budgetgarantien fordeles efter kommunens befolkningstal.

Bornholms Regionskommunes befolkningsandel udgør 0,7033 pct. af landets befolkning.

 

Mio. kr.

2014

2015

2016

2017

2018

Samlet regulering på landsplan

- heraf lov- og cirkulæreprogram

- heraf budgetgaranti

-625,5

-29,3

-596,2

-1.441,3

-1.301,3

-140,0

-1.503,7

-1.294,3

-209,4

-1.326,2

-1.112,4

-213,8

-1.346,6

-1.132,8

-213,8

Bornholms Regionskommunes andel

-4,4

-10,1

-10,6

-9,3

-9,6

Heraf:

Regulering af budgetrammerne

  - heraf serviceudgifter

  - heraf overførselsudgifter

  - heraf aktivitetsbestemt medfin.

 

-4,4

0,4

-4,8

0,0

 

-10,2

0,7

-10,9

0,0

 

-10,6

0,2

-11,2

0,4

 

-9,1

0,0

-9,5

0,4

 

-9,4

-0,1

-9,8

0,5

Regulering af kassen

0,0

0,1

0,0

-0,2

-0,2

Note: 2014 er i 2014-priser, 2015 – 2018 i 2015-priser

 

Som det fremgår af tabellen indebærer lov- og cirkulæreprogrammet og regulering af budgetgarantien en reduktion af budgetrammerne på ca. 10 mio. kr. i alle budgetår. Det fremgår også af tabellen, at reduktionen helt overvejende vedrører overførselsudgifterne som følge af kontanthjælps- og sygedagpengereformen, mens der er mindre udvidelser af budgetrammen vedrørende serviceudgifterne og den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Lov- og cirkulæreprogrammet (PDF)

2.
Lovændringer med konsekvens for budgetgarantien (PDF)

3.
Rammeændringer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Beretning nr. 24 og endelig godkendelse af regnskab 2013

00.32.00K01-0126

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til ”Lov om kommunernes styrelse”, § 45, stk. 2, har revisionen fremsendt beretning vedrørende den afsluttende revision indeholdende eventuelle bemærkninger til det aflagte regnskab for 2013 til besvarelse. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund heraf, i et møde, afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    At revisionsberetning nr. 24 godkendes

b)    At regnskabet for 2013 (bestående af beretning, specifikationer og bemærkninger) endeligt godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. maj 2014, blev det besluttet at fremsende årsberetningen for 2013 til revisionen.

 

BDO Kommunernes Revision har efterfølgende revideret årsberetningen og har i den forbindelse udarbejdet ”Beretning nr. 24 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013”.

 

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Regnskab 2013, årsberetning (PDF)

2.
Regnskab 2013, specifikationer til årsberetningen (PDF)

3.
Regnskab 2013, regnskabsbemærkninger (PDF)

4.
Beretning nr. 24, regnskabsåret 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forlængelse af aftale om revisionsopgaven

83.15.07Ø54-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

7

 

Hvem beslutter

Økonomi og Planudvalget beslutter

Resumé

Forlængelse af aftale om revisionsopgaven i 1 år. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

At nuværende aftale med BDO Kommunernes Revision forlænges i 1 år, således at

            aftalen tillige kommer til at omfatte revision af regnskab 2015.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I 2011 blev der indgået kontrakt med Kommunens nuværende revisionsfirma, BDO Kommunernes Revision A/S, om revision af regnskab 2012, 2013 og 2014.

I kontrakten med BDO Kommunernes Revision er der indlagt en option for en forlængelse af aftalen med 1 år, således at den tillige kommer til at omfatte revision af regnskab 2015. 

 

For at kunne gennemføre et eventuelt udbud af revisionsopgaven vedrørende regnskab 2015 og følgende år, er det nødvendigt at iværksætte proceduren i løbet af efteråret 2014.  

Der er derfor behov for en stillingtagen til, hvorvidt der ønskes en forlængelse af nuværende aftale i yderligere 1 år, eller om der skal iværksættes en udbudsrunde.

 

Følgende forhold peger på en forlængelse af nuværende aftale:

 

·         Nuværende aftale blev indgået med BDO Kommunernes Revision ud fra et økonomisk synspunkt

·         Samarbejdet med BDO Kommunernes Revision fungerer tilfredsstillende

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Plejecenter Snorrebakken 2. etape - statusafslutning

82.06.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

8

 

Hvem beslutter

Teknik- Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Byggeriet af Plejecenter Snorrebakken 2. etape er færdigt og afleveret den 16. april 2014. Byggeriet har i projekterings- og udførelsesfasen haft nogle økonomiske udfordringer i forhold til den budgetramme, der var givet af Kommunalbestyrelsen af 28. juni 2012. Borgmesteren blev bemyndiget af Kommunalbestyrelsen til at godkende Skema A og B i juli 2012.

Der er under byggeriet opstået et merforbrug, der samlet er vurderet til 4,8 mio. kr. incl. moms.

Der ansøges på den baggrund om forhøjelse af projektets anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til plejeboliger forhøjes med 4.280.066 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 106.966.306 kr. incl. moms

b)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til servicearealer forhøjes med 452.630 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer herefter udgør 12.021.858 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.621.858 kr. excl. moms

c)    at merudgiften på i alt 4.732.696 kr. enten finansieres med 3.250.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler, eller

d)    at hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2014:

Indstillingens pkt. a) og b) anbefales. Spørgsmålet vedr. finansiering af merudgiften overdrages til Økonomi- og Planudvalget.

Bo Haxthausen kan følge indstillingens pkt. c).


 

Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2014:

Punktet udsættes med henblik på afdækning af alternative finansieringsforslag.

 

Servicedirektøren indstiller

·          til orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Orientering taget til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget 12. august 2014:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til plejeboliger forhøjes med 4.280.066 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 106.966.306 kr. inkl. moms

b)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til servicearealer forhøjes med 452.630 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer herefter udgør 12.021.858 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.621.858 kr. excl. moms

c)    at merudgiften på i alt 4.732.696 kr. enten finansieres med 3.250.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler (forslag 1), eller

d)    at hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler (forslag 2), eller

e)    at merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres som anført i forslag 3, eller

f)    at de under finansieringsforslag 3 og 4 anførte projektmidler prioriteres politisk, således at der opnås dækning for merudgiften på 4.732.696 kr.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Indstilling a) og b) anbefales

Indstilling f) anbefales med følgende finansiering jf. sagsfremstillingen: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13 og følgende anlægsbevillinger fra nærværende Økonomi- og Planudvalgsdagsorden pkt. 16 (etablering af kajakfaciliteter på Nørresan), pkt. 17 (opbygning af sprængstenslager til brug for havnene) og pkt. 18 (planlægning og forberedelse af nye havneprojekter) (i alt kr. 4.239.455) samt kr. 493.241 finansieret af de likvide midler; samlet finansiering i alt kr. 4.732.696.

 

 

Sagsfremstilling

Plejecenter Snorrebakken 2. etape med 60 almene ældreboliger er etableret og afleveret til bygherren – Bornholms Regionskommune onsdag den 16. april 2014. Plejecentret er målrettet og indrettet til ældre med demenssygdomme. Det er med tre selvstændige bygningsenheder og med sin beliggenhed i en parklignende omgivelser på Snorrebakke Allé velegnet til formålet. Alle 60 boliger er taget i brug af ældre beboere med demenssygdomme.

Kommunalbestyrelsen godkendte rammerne i Skema A og Skema B i sommeren 2012 og hvor de samlede omkostninger blev fastsat til for både bolig- og servicedelen til 116.831.569 kr. incl. moms, fordelt med 102.686.240 kr. incl. moms for boligdelen og 11.569.228 kr. excl. moms for servicearealerne.

 

I forbindelsen med godkendelsen af skemaerne blev der samtidig redegjort for licitationsresultatet på 89.471.657 kr. incl. moms. Dette lå 14.720.832 kr. incl. moms over den budgetramme, der lå som en forudsætning for de samlede håndværkerudgifter på 74.750.825 kr. incl. moms

Kommunalbestyrelsen godkendte en række besparelser på projektet med bl.a. at

anvende et af de sideordnede tilbud                                                             1.793.000 kr.

afholde udgifter til indeksering af entreprisekontrakterne i støttetilsagnet og derved reducere den kommunale udgift                                                                                                     1.865.970 kr.

øge anskaffelsessummen ved at inddrage vinterhaverne som støttede arealer     2.368.440 kr.

Fradrag i alt                                                                                            6.027.410 kr.

Med de valgte besparelsesforslag og nedsættelsen af grundkapitalen fra 14 pct. til 10 pct. godkendte Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. juni 2012. at dække en nettomerudgift på 8.328.715 kr.

Byggeudvalget har i hele forløbet understreget over for totalrådgiveren, at de økonomiske rammer skulle holdes også med de relativt få midler der var afsat til uforudsete udgifter (UF) på 3.741.279 kr. incl. moms (4,38 %)

Byggeudvalget blev på mødet den 11. marts 2013 præsenteret for den økonomiske udvikling, hvor der kun var en rest på 129.657 kr. incl. moms til uforudsete udgifter. Den første bygning i etaperne var lukket og derved var de overskridelser, som var konstateret allerede medregnet i de to efterfølgende etaper. Det viste sig dog hurtigt, at der kom flere overraskelser, som kostede ekstra og derved kom der flere overskridelser i forhold til det budgetterede. Byggeudvalget understregede gang på gang, at rammerne skulle holdes og der blev gennemført en række besparelser på ca. 2 mio. kr. uden at rammen kunne holde.

Der vedlægges to bilag, som viser den økonomiske udvikling samt en oversigt over de gennemførte besparelser

Den væsentligste årsag til en yderligere stigning i omkostningerne under byggeriet skal ses i den valgte besparelse på det sideordnede tilbud, hvor der blev skiftet fra Ytong vægkonstruktioner til en betonkonstruktion. Dette medførte merudgifter på ca. 1,8 mio. kr. hvorved den foreslåede besparelse forsvandt.

De øvrige årsager er forsinkelser specielt i opstarten. Hele byggeriet blev forsinket med op til 3 måneder. Forsinkelserne i opstarten var bl.a. begrundet i forskellige opfattelser af opstart af etablering af byggepladsen samt et meget vådt efterår med større vandledende lag i terrænet end forudsat. Den efterfølgende meget hårde vinter i 2012/2013 gav yderligere forsinkelser med vejrligsdage samt udgifter til vinterforanstaltninger. Den oprindelige tidsplan forudsatte, at byggeriet skulle stå færdigt og afleveret den 15. januar 2014. Der blev dog gennemført en etapevis aflevering af de tre selvstændige bygninger og derved også en etapevis indflytning af beboerne med start den 3. marts 2014.

Den daværende formand for Byggeudvalget Birger Rasmussen har i sommeren 2013 givet den daværende kommunalbestyrelse en mundtlig redegørelse for situationen.

Bornholms Regionskommune har sammen med kommunens advokat gjort totalrådgiveren og dennes forsikringsselskab opmærksom på, at der efter kommunens opfattelse er sket fejl i projektmaterialet, i tidsstyringen af byggeriet og specielt ved brug af det sideordnede tilbud, herunder forsinkelsen af færdiggørelsen af byggeriet, hvor kommunen formentlig har lidt et tab, som bør dækkes. Der er ikke enighed og derved er der ikke sket en endelig afklaring af forholdene, der ikke forventes afklaret før byggeriet er endelig afsluttet også regnskabsmæssigt, i løbet af efteråret 2014.

Økonomiske konsekvenser

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte som nævnt licitationsresultatet den 28. juni 2012 med deraf følgende krav til de i dagordenen nævnte besparelser og øvrige vilkår for gennemførelsen af etape 2. Herunder principgodkendelse af et kassetræk på et merforbrug på mellem 8 og 12 mio. kr.

På samme møde blev det foreliggende skema A aflyst og borgmesteren blev bemyndiget til at godkende nye skemaer A og B, hvilket skete den 11. juli 2012. Dette skete på grund af at grundkapitalen til nyt alment byggeri nedsattes fra 14 pct. af anskaffelsessummen til 10 pct. Dette blev indregnet i den nye økonomioversigt, som blev udarbejdet på baggrund af godkendelse af de nye skemaer.

 

På dette grundlag meddelte kommunalbestyrelsen den 20. september 2012 anlægsbevillinger til projektet:

 

Boligdel, udgifter incl. moms                                102.686.240 kr.

 

Servicearealer, udgifter excl. moms                       11.569.228 kr.

Tilskud til servicearealer                                         -2.400.000 kr.

 

Nettomerudgiften udgjorde dengang i alt 2,8 mio. kr. og blev finansieret med 1,2 mio. kr. fra puljen til servicearealer og med 1,6 mio. kr. fra de likvide midler.

 

Merforbrug

 

Byggeudvalget har i sit møde den 14. maj 2014 opgjort det forventede merforbrug til i alt 4,6 mio. kr. Merforbruget er efter en yderligere opfølgning i samarbejde mellem bygherre, totalrådgiver samt økonomiske rådgivere, specificeret til i alt 4.838.341 kr. incl. moms pr. 21. maj 2014 – se vedlagte bilag vedrørende opgørelse over forbrug af uforudsete udgifter.

 

Da der er momsfradrag for udgifter vedrørende servicearealer, kan merforbruget opgøres således:

4.280.066 kr. incl. moms for boligdelen

452.630 kr. excl. moms for servicearealer

Merforbruget udgør dermed i alt 4.732.696 kr.

 

Der ansøges i denne sag om forhøjelse af projektets anlægsbevillinger og rådighedsbeløb:

 

Finansiering

 

Der indstilles følgende to mulige forslag til finansiering af merforbruget på 4.732.696 kr.

 

Forslag 1:

Merforbruget finansieres med 3.250.000 kr. fra de afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler.

Ved godkendelse af budgettet for 2013 blev der afsat rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård. Projektet er forudsat lånefinansieret med 3,25 mio. kr. Hvis kommunen undlader at gennemføre dette projekt kan nettobeløbet på 3.250.000 kr. delvis indgå i finansieringen af merforbruget vedrørende plejeboligbyggeriet.

 

Forslag 2:

Hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 26. august 2014.

Økonomi- og Planudvalget udsatte behandling af sagen den 17. juni 2014 med henblik på afdækning af alternative finansieringsforslag ud over forslag 1 og 2 til dækning af et forventet merforbrug på 4.732.696 kr. vedr. ældreboligbyggeri etape 2 på Snorrebakken.

På baggrund af tilbagemelding på nye, igangværende og afsluttede anlægsprojekter, har administrationen udarbejdet et konkret forslag 3 til finansiering af det forventede merforbrug vedrørende plejeboligbyggeriet etape 2 på Snorrebakken.

Der er tale om dels projekter, der er afsluttet med mindreforbrug, dels projekter der kan nedprioriteres, idet der endnu ikke er indgået kontrakter eller igangsat anlægsarbejde.

Forslaget indebærer, at de nævnte projekter ikke gennemføres, samt at de foreslåede disponible puljer inddrages. 

Under forslag 4 er anført en ”bruttoliste” over anlægsprojekter, der kan vælges ud fra, idet de projekter som er omfattet af forslag 3 ikke indgår. Denne supplerende liste er tilføjet, således at der kan blive truffet beslutning på et oplyst grundlag.  

 

Derudover vedlægges en oversigt over samtlige anlægsprojekter i Bornholms Regionskommune, hvoraf bemærkningerne som er indhentet fra centrene fremgår.

Forslag 3:

Merudgifter etape 2 Snorrebakken

-4.732.696

 

 

Alternativt finansieringsforslag 3:

Råd.beløb

Opr. pulje/bevilling

Nr.

09 Teknik og miljø

 

 

 

Disponibel anlægspulje, veje og broer

168.080

19.292.800

3-1

Munch Petersens Vej, forbedr. af vejforhold

368.589

350.000

3-2

Planlægning af et område ved Rønne Havn

808.400

800.000

3-3

Maskinel fugning af granitmolerne på havnene

450.000

0

3-4

Disponibel anlægspulje, havne

60.208

1.446.700

3-5

10 Forsyning og drift

 

Pulje til vedligeholdelse af restboligmasse

144.384

0

3-6

Hans Rømerskolen, gardiner/lydisolering

26.186

220.500

3-7

Rønneskolen, Søndermark, renovering af vinduer

638.000

638.000

3-8

Renoveringspulje til skolebygninger

185.020

1.157.100

3-9

Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet

740.395

629.300

3-10

*DeViKa, renovering af gulv (se også forslag 4-13)

28.879

250.000

3-11

15 Fritid og kultur

 

Renoveringspulje til selvejende haller

1.114.555

838.100

3-12

 

 

 

Finansieringsforslag 3 i alt

4.732.696

 

* Se forslag 4-13

For alle de projekter, der er medtaget i forslag 3 gælder, at der ikke er indgået aftaler/kontrakter – der er altså ikke disponeret.

Nedenfor er anført numre/noter vedrørende beløbene i kolonnen ’Oprindelig pulje/bevilling’:

Nr. 3-1:       Oprindeligt budget 2014.

Nr. 3-2:       Bevilling på 350.000 kr. meddelt den 26.05.2011. Det fremskrevne rådighedsbeløb udgør nu 368.589 kr. Der er ikke afholdt udgifter til projektet. Projektet vil formentlig ikke blive startet op inden for de nærmeste år. Bevilling må søges igen når det bliver aktuelt.

Nr. 3-3:       Bevilling på 800.000 kr. meddelt den 29.08.2013. Det fremskrevne rådighedsbeløb udgør nu 808.400 kr. Der er ikke afholdt udgifter til projektet. Projektet afventer dagligvarebutiksanalyse, hvorefter der skulle igangsættes en yderligere planlægning af arealerne ved Rønne Havn. Projektet er et delprojekt under det samlede Cykelpulje Bornholm projekt på i alt 141 mio. kr. Heraf skal BRK finansiere 84,6 mio. kr. og Vejdirektoratet bidrager med 56,4 mio. kr. Det er i forvejen svært at finde egenfinansiering til puljen.

Nr. 3-4:       Dette dagsordenspunkt blev udsat, da det var på vej til at blive politisk behandlet, idet det skulle afvente behandlingen af denne sag. Projektet skulle have været finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Nr. 3-5:       Oprindeligt budget 2014.

Nr. 3-6:       Ved salg af beboelsesejendomme afsættes 50 pct. af nettoprovenuet i denne pulje, som anvendes til vedligeholdelse af beboelsesejendomme. Beløbet på 144.384 kr. hidrører fra salg af Valnøddestien 6 i Tejn.

Nr. 3-7:       Bevilling på 220.500 kr. meddelt den 04.04.2013. Projektet er afsluttet, så der er tale om overskud/restmidler.

Nr. 3-8:       Bevilling på 638.000 kr. meddelt den 22.05.2014. Projektet er ikke igangsat.

Nr. 3-9:       Oprindeligt budget 2014.

Nr. 3-10:     Oprindeligt budget 2014 (der kan disponeres over 740.395 kr., da der er overført restmidler fra 2013 på 111.095 kr.).

Nr. 3-11:     Bevilling på 250.000 kr. meddelt den 20.09.2012. Projektet er afsluttet. Der er tale om overskud/restmidler på i alt 38.050 kr., hvoraf 28.879 kr. indgår i forslag 3.

Nr. 3-12:     Oprindeligt budget 2014 (der kan disponeres over 1.114.555 kr., da der er overført restmidler fra 2013 på 276.455 kr.). Et dagsordenspunkt vedrørende renoveringsarbejder i selvejende haller blev udsat, da det var på vej til at blive politisk behandlet, idet det skulle afvente behandlingen af denne sag.

 

Forslag 4:

”Bruttoliste” over anlægsprojekter, der kan vælges ud fra sammen med de under forslag 3 nævnte projekter (projekter som er omfattet af forslag 3 fremgår ikke nedenfor):    

 

 

Råd.beløb

Bemærkning

Nr.

01 Dagpasning

 

 

 

Kommunikationsværktøj til daginstitutioner

42.491

I f. m. budgetopfølgningen pr. 31. juli blev det oplyst, at projektet er afsluttet. Restmidlerne på 42.491 kr. vil der således kunne disponeres over.

4-1

02 Undervisning

 

 

 

Folkeskolereform, IT-arbejdspladser

259.000

Projektet er iværksat. Der er disponeret over 2.141.000 kr. Restbeløbet på 259.000 kr. er pt. udisponeret, men der resterer fortsat usikkerhed om en række forhold vedr. ændret lokaleanvendelse, vurdering af lysforhold, indkøb af supplerende IT-udstyr, mindre bygningsmæssige ændringer, transport af inventar m.v.

4-2

09 Teknik og miljø

 

 

 

Mindre vejproj. 2012, krydsforhold cyklister

40.953

Disponeret 35.000 kr., resten 40.953 kr. er ikke disponeret.

4-3

Ombygning af krydset ved Haslevej

166.899

Disponeret 140.000 kr. Resten 166.899 kr. er ikke disponeret.

4-4

Parkeringsanalyse i Rønne

279.400

Disponeret 10.000 kr. Resten 279.400 kr. er ikke disponeret.

4-5

Trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby

290.984

Disponeret 10.000 kr. Resten 290.984 kr. er ikke disponeret.

4-6

Svaneke Havn, etablering af handicaptoilet

30.000

Arbejdet påbegyndt for 20.000 kr. Hvis restbeløbet på 30.000 kr. tages er det spildt, så kommer der ikke noget handicaptoilet.

4-7

Forkastningsarbejder på havnene

33.185

Projektet er afsluttet. Restbeløbet på 33.185 skyldes prisregulering fra 2011 til nu. Der kan disponeres over beløbet.

4-8

10 Forsyning og drift

 

 

 

Disponibel anlægspulje, kom. bygninger

2.500

Der kan disponeres over restbeløbet på 2.500 kr.

4-9

Klemensker Skole, omlægn. install, Ungd.sk.

284.131

Restarbejdet er ikke bestilt. Det drejer sig om flytning af hovedeltavle. Konsekvens - pengene skal bevilges når gymnatistiksal skal rives ned.

4-10

Skole Nord, Kongeskær, renov. tag & vinduer

295.000

Ikke indgået aftale. Udskiftning af bærende vinduer i gymnastiksal. Risiko for tagsammenfald og funktionssvigt.

4-11

Skovbørnehaven v/Vibegård, ud-/nybygning

3.250.000

Der er ikke meddelt bevilling og projektet er ikke igangsat.

Det totale rådighedsbeløb udgør 6,5 mio. kr., men projektet er forudsat lånefinansieret med 50 pct.

4-12

*DeViKa, renovering af gulv

9.171

Restbeløb. Projektet er afsluttet. Der er tale om overskud/restmidler på i alt 38.050 kr., hvoraf 28.879 kr. indgår i forslag 3-11.

4-13

15 Fritid og kultur

 

 

 

Bornholms Museum

6.600.000

Ifm. vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 16,6 mio. kr. til dette projekt. Disse 6,6 mio. kr., som er overført fra det aflyste byggeri af Rønne Svømmehal, er en del af de 16,6 mio. kr. Museet arbejder i øjeblikket på at rejse fondsmidler, vælge arkitekt og rammerne for indhold m.v. Byggeriet er planlagt påbegyndt forår 2015. Såfremt man vælger at afsætte de 6,6 mio. kr. til andet formål reduceres det økonomiske ansøgningsgrundlag i f. t. museets fundraising.

4-14

I alt

11.583.714

 

 

*Se forslag 3-11

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2014

1.
Økonomisk udvikling (PDF)

2.
Gennemførte besparelser (PDF)

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

3.
Bilag Snorrebakken (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning om støtte fra Bornholms Sport & Event

18.20.00Ø40-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

5

 

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

9

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Den selvejende institution Bornholms Sport & Event har fremsendt ansøgning om kommunal støtte til etablering af første fase af en aktivitets- og eventpark i Rønne.

Indstilling og beslutning

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget indstiller

·         at ansøgningen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Udvalget har drøftet ansøgningen, men afventer sin stillingtagen til flere forhold er dokumenteret af Bornholms Sport & Event:

•Regnskaber for selskabet Bornholms Sport & Event siden stiftelsen.

•En bredere sammensat bestyrelse med repræsentanter fra flere aktører end DBU

•Positive tilkendegivelser fra flere samarbejdsparter og interessenter inden for idræts- og kulturområdet

•Hvordan byggeriet vil finansieres frem til udbetaling foreligger fra fonde etc.

René Danielsson kan ikke medvirke da der ønskes at bevilge en kommunegaranti på det ansøgte såfremt DBU giver deres andel som beskrevet i det fremsendte anlægsbudget.

 

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget indstiller

·         at ansøgningen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 13. august 2014:

René Danielsson stiller forslag om at projektet gives en kommunegaranti på det ansøgte beløb (kr. 700.000), under forudsætning af at de stillede krav opfyldes jf. FKUs beslutning af 30. april 2014. For stemte 2: René Danielsson og Søren Schow. Imod stemte 2: Erik Lund Hansen og Lykke Jensen. Forslaget er faldet (grundet stemmelighed)

René Danielsson ønsker sagen forelagt til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Økonomi- og Planudvalget anbefaler et afslag til at bevilge kommunegarantien.

Carl Ilsøe og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Bornholms Sport & Event har fremsendt ansøgning om kommunal støtte til etablering af første fase af en aktivitets- og eventpark i Rønne ved Stadion Nord.

 

Ansøgningen omhandler økonomisk støtte til etablering af 30 P-pladser, indkørsel samt 5 offentlige toiletter i forbindelse med fase 3 på i alt kr. 700.000.

 

I tilfælde af at støtte ikke kan bevilges, ansøges subsidiært om et kommunelån/en kommunegaranti på samme beløb.

 

Ansøgningen er bilagt en række dokumenter, der relaterer sig til de forudsætninger som projektet bygger på omkring anlæg og drift. Som supplement til den først fremsendte ansøgning har administrationen bedt om supplerende dokumentation for projektet, som også er bilagt. Enkelte dokumenter som ikke ønskes offentliggjort er ikke bilagt sagen, men er administrationen bekendt.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget dokumentation for tilsagn fra fonde i forbindelse med anlæg. I denne forbindelse vil kommunens risiko alene vedrøre et eventuelt tilsagn om støtte eller garanti på kr. 700.000.

 

Der er modtaget dokumentation for sponsorater stort set svarende til, hvad der er indarbejdet i driftsbudgettet. Om forudsætninger for at etablerer en squash klub er til stede kan ikke forlods dokumenteres, og tilsvarende bygger forventningerne til indtægter ved pay-and-play også på et skøn. Kommunen løber ikke umiddelbart nogen risiko i forhold til driften.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Med afsæt i Fritids- og Kulturudvalgets beslutning den 30. april 2014 har Bornholms Sport og Event fremsendt et supplerende notat. Dette notat og dokumentation for hensigtserklæringer fra tre samarbejdsparter er vedlagt som bilag. Årsrapporterne for 2011 og 2012 samt et revideret budget for projektet ønskes ikke offentliggjort, men er administrationen bekendt.

 

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Planudvalgets behandling den 26.8.2014

I forlængelse af Fritids- og Kulturudvalgets behandling af sagen den 13. august 2014 er Center for Økonomi og Personale blevet bedt om en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved at give en kommunegaranti på 700.000 kr.

Den umiddelbare vurdering er at, hvis kommunen giver en kommunegaranti til et formål, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen enten have låneramme eller deponere et tilsvarende beløb.

 

Center for Økonomi og Personale mener, at projektet kan sidestilles med en anlægsopgave, og da vi ikke har låneramme skal vi deponere. En deponering vil have negativ betydning for BRKs kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen. Deponeringen vil kunne frigives med 1/25-del årligt, dog kan det hele hæves når garantien udløber.

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 13. august 2014

1.
Hensigtserklæring DBU København (PDF)

2.
Hensigtserklæring maj 2014 Svømmehallen (DOCX)

3.
Hensigtserklæring Fysioform (JPG)

4.
Notat 3-8-2014 (DOCX)

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 30. april 2014

5.
Svaneke Murer- og Tømrerforretning Tilbud (PDF)

6.
Sparekassen Bornholms Fond tilsagn (PDF)

7.
Bornholms Brand tilsagn (PDF)

8.
Larsen Legat tilsagn (PDF)

9.
Vedtægter-BSE (DOC)

10.
DBU's bestyrelse referat (DOCX)

11.
FKF-udvalg lokaletilskud (PDF)

12.
Markedsanalysen BSK (PDF)

13.
Apendiks til markedsanalysen (PDF)

14.
Akkumuleret budget (XLSX)

15.
Prospekt-version3 (PDF)

16.
ansøgning 04-14 (DOCX)

17.
Tilsagn om husleje fra DBU Bornholm (DOCX)

18.
Budget pay and play squash (DOCX)

19.
VS DHIF - Foreningstilskud (lokaletilskud) (MSG)

20.
VS DBU - Foreningstilskud (lokaletilskud) (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2014

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beredskabskommissionen

04-08-2014

1

 

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

3

 

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunens plan for risikobaseret dimensionering, skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Forslag til revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i et møde, efter forudgående behandling i Teknik og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget.

 

Planen blev sidst revideret i foråret 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid på sit møde den 30. januar 2014, at plan for risikobaseret dimensionering tages op senest i april 2014 i forbindelse med fastlæggelse af det fremadrettede serviceniveau med henblik på konkurrenceudsættelse. Et forslag til revision af planen blev behandlet på Beredskabskommissionens møde den 27. februar 2014 og efterfølgende fremsendt til Beredskabsstyrelsens udtalelse. I et svar fra Beredskabsstyrelsen af 24. marts 2014 fremgår, at nogle punkter i forslaget ønskes præciseret nærmere, før Beredskabsstyrelsen kan afgive en udtalelse.

 

Planforslaget som nu ligger til behandling, tager udgangspunkt i den tidligere plan fra 2013, og tilpasset udviklingen i det kommunale beredskab i forhold til konkurrenceudsættelse og samarbejdsaftale. Planforslaget er præciseret i forhold til Beredskabsstyrelsens ønsker jf. mail af 24. marts 2014.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller at planforslaget for risikobaseret dimensionering godkendes.

 

Beredskabskommissionen den 4. august 2014:

Datoer i skema på side 68 i planforslaget rettet.
Anbefales godkendt og fremsendes samtidigt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

 

Teknik- Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Carl Ilsøes og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idet vi ikke kender det fremtidige statslige beredskab på Bornholm.

Sagsfremstilling

I Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab angives følgende om redningsberedskabets opgaver:

 

I § 4 i ovennævnte bekendtgørelse beskrives hvad planen for den risikobaserede dimensionering skal indeholde:

I udkast til revision af plan for risikobaseret dimensionering er ovennævnte forhold indarbejdet med baggrund i planen fra 2013. Risikoidentifikationen for en række objekter i kommunen har dog ikke medført ændringer i forhold til risikoanalysen, som blev udført i 2013.

I planforslaget består det kommunale beredskab fremefter alene af 3 brandstationer, mens de 2 nuværende hjælpebrandstationer foreslås nedlagt. I distrikt Rønne dækker Falck Danmark A/S alt arbejdet fra den kommende brandstation i Falcks lokaliteter på Ved Lunden i Rønne og der er således ikke behov for at drive en hjælpebrandstation i Aakirkeby. I den østlige del af distrikt Rønne, kører brandstationen i Nexø til assistance.

I distrikt Allinge dækker Beredskabsstyrelsen efter aftale alt arbejdet fra brandstationen i Allinge og der er derfor ikke behov for at drive en hjælpebrandstation i Gudhjem.

Responstiderne i alle øens distrikter er i planforslaget 10 minutter i byer med brandstation og 15 minutter for øvrige byer, dog undtaget Østerlars by, som kan forventes dækket indenfor 18 minutter. Hovedparten af øens landdistrikter er dækket indenfor 15 minutter, dog undtaget landområderne ved Østerlars og Østermarie, nord for Aakirkeby, øst for Klemensker og ved Sømarken som alle kan forventes dækket indenfor 18 minutter.

I bilag C3 er angivet dækningskort for de 3 kommunale brandstationer set i forhold til planforslagets angivne serviceniveauer. Der vises dels dækningskort for den enkelte brandstation samt dækningskort med et samlet overblik for de 3 brandstationer.

I planforslagets udkast til serviceniveau omkring forebyggelseskapacitet foreslås fastholdt det eksisterende niveau, dog med forslag om at iværksætte en kampagne omkring opsættelse af røgalarmer hos ældre og svagelige i eget hjem. Kampagnen kan med fordel forsøges gennemført i samarbejde med den kommunale døgnpleje og andre interessenter i samfundet.

I afsnit 1.3 er de seneste 5 års statistik over indsatser i kommunen angivet. Statistikken viser, at antallet af hændelser igennem de senere år ligger på samme niveau, dog med den bemærkning at der kan konstateres en tendens til et faldende antal brande, men en generel stigning i opgaver med redning.

Generelt er bilagene vedhæftet for at tydeliggøre det egentlige indhold i planforslaget og bilagene er derfor som sådan ikke omfattet af den egentlige politiske godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Udover ovennævnte, betyder planforslagets udkast til serviceniveau at driften af beredskabet kan gennemføres indenfor nuværende budgetrammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. august 2014

1.
Udkast til plan for risikobaseret dimensionering 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Beredskab 2015 og frem

14.00.03A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget

Resumé

Borgmesteren har modtaget et brev dateret 25. juni 2014 fra KL vedrørende redningsberedskabet i økonomiaftalen for 2015 (ØA15). I brevet fra KL orienteres om, at der i forbindelse med ØA15’s indgåelse er truffet beslutning om, at de danske kommuners beredskaber finder sammen i maksimalt 20 enheder. Kommunerne skal selv finde sammen i de nye og større enheder.

 

Under ét skal kommunerne spare 150 mio kr. i 2015 og 175 mio kr. fra 2016 og frem, mens det statslige beredskab skal gennemføre effektiviseringer for 25 mio kr. i 2015, 75 mio kr. i 2016 og 125 mio kr. i 2017. I ØA15 henvises til, at de nye og større kommunale enheder i fremtiden vil kunne varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, som i dag løses af staten.

 

Borgmesteren svarede på brevet fra KL ved brev af 30. juni 2014. I brevet til KL gør borgmesteren opmærksom på, at der på Bornholm er ganske særlige udfordringer, qua det faktum at Bornholms Regionskommune ikke har landfaste naboskaber at trække på og at det således vil være endog særdeles vanskeligt at indgå en rimelig aftale med en anden kommune om løsningen af fremtidens beredskabsopgaver. I stedet peges på en særlig løsning af opgaven på Bornholm, som kunne være et samarbejde i mellem stat og kommune.

 

KL svarede på borgmesterens henvendelse ved brev af 14. august 2014. Her påpeger KL at beslutningsstrukturen på området er noget kompliceret, idet at det er KL og Regeringen som fastlægger rammerne for det kommunale beredskab, men at det er Folketinget som træffer beslutningerne vedrørende det statslige beredskab, men til gengæld ikke har myndighed på det kommunale område.

 

Staten forventes at bruge resten af 2014 til at lave en aftale for 2015 og først herefter gås i gang med en aftale for 2016 og frem. KL vil derfor først i foråret 2015 komme i dialog med Forsvarsministeriet om fremtidige modeller på beredskabsområdet.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller sagen til drøftelse

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Drøftet. Sagen fremsendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

KL informerede i brev af 25. juni 2014 landets borgmestre om, at der i regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2015 (ØA15) indgår en tekst om redningsberedskabet.

 

I forbindelse med det sidste forlig i Folketinget om landets beredskab vedtog et meget stort flertal, at der skulle nedsættes et strukturudvalg, der skulle komme med forslag til en ny struktur for det samlede redningsberedskab. Blandt andet skulle beredskabet samles i færre og større enheder og der skulle samtidig findes betydelige besparelser på området.

 

Strukturudvalget er tæt på at afslutte arbejdet og teksten i ØA15 er en direkte konsekvens af dette arbejde. Der er undersøgt forskellige strukturmodeller, som samlede det statslige og det kommunale beredskab i en fælles struktur. I teksten i ØA15 er Regeringen og KL enige om, at samle de nuværende 87 kommunale beredskaber, således at kommunerne pr. 1. januar 2016 har samlet sig i maksimalt 20 tværkommunale beredskabsenheder. Der skal samtidig sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og det statslige beredskab og der er enighed om, at de nye og større kommunale beredskabsenheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. KL vil på den baggrund optage drøftelse med Forsvarsministeriet om, hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de nye kommunale beredskabsenheder med tilhørende økonomisk kompensation.

 

I brevet fra KL peges på, at det i ØA15 sikres kommunerne at fastholde beredskabet i kommunalt regi med respekt for de store lokale forskelle, som beredskaberne i kommunerne naturligt er indrettet efter.

 

I ØA15 er den kommunale besparelse delt op i to poster. Den ene post er omfattet af det normale DUT princip, og det er 50 mio kr. i 2015, og stigende til 75 mio kr. i 2016 og frem. Den anden post er på 100 mio kr. fra 2015 og frem og tilhører en moderniseringspulje, hvor det skønnes at det skal være muligt for kommunerne at effektivisere beredskaberne i forbindelse med strukturreformen.

 

Når kommunerne har fundet sammen i de ny og større beredskabsenheder, skal der gennemføres en risikobaseret dimensionering for hver af de nye enheder. På baggrund heraf kan der politisk tages stilling til hvorledes det aftalte provenu kan hentes.

 

Parallelt med den kommunale forenkling af redningsberedskabet vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det kan forventes at den statslige ramme vil blive reduceret med 25 mio kr. i 2015, 75 mio kr. i 2016 og 125 mio kr. i 2017.

 

Arbejdet med at skabe nye og større kommunale beredskabsenheder vil blive tæt fulgt af KL og KKR for at sikre at målet nås til den aftalte tid. De nye tværkommunale samarbejder tænkes først og fremmest at berøre drift af brandstationer m.v. og ikke i lige så høj grad ledelse og myndighedsbehandling, men det er op til kommunerne selv at forhandle en løsning på plads. Samarbejderne kan opnås ved at danne såkaldte § 60 selskaber, altså I/S eller aftale samarbejde i forhold til Beredskabslovens § 10, hvilket betyder at to eller flere kommuner samordner deres redningsberedskab og i den forbindelse nedsætter en fælles beredskabskommission.

 

Borgmesteren har i brev af 30. juni 2014 gjort KL opmærksom på, at der på Bornholm er ganske særlige udfordringer, qua det faktum at Bornholms Regionskommune ikke har landfaste naboskaber at trække på og at det således vil være endog særdeles vanskeligt at indgå en rimelig aftale med en anden kommune om løsningen af fremtidens beredskabsopgaver. Borgmesteren peger i brevet til KL på, at det bør overvejes, om der i visse tyndt befolkede områder med få eller ingen muligheder for samarbejde med nabokommuner i stedet kan arbejdes med modeller på tværs af stat og kommune om løsning af opgaven og som samtidig sikrer at den aftalte besparelse hentes hjem. Denne problematik vil ligeledes blive nævnt i forb. m. borgmesterens møde med Økonomi- og Indenrigsministeren ved den årlige drøftelse af vilkårene for særligt vanskeligt stillede kommuner.

 

KL svarede på borgmesterens henvendelse ved brev af 14. august 2014. Her påpeger KL at beslutningsstrukturen på området er noget kompliceret, idet at det er KL og Regeringen som fastlægger rammerne for det kommunale beredskab, men at det er Folketinget som træffer beslutningerne vedrørende det statslige beredskab, men til gengæld ikke har myndighed på det kommunale område. Forsvarsministeren skal nu til at optage drøftelser med ordførerne om indretningen af det statslige beredskab på baggrund af beslutningen om effektiviseringerne i beredskabet og samtidig også med fokus på aftalen imellem KL og Regeringen omkring det kommunale beredskab. Staten forventes at bruge resten af 2014 til at lave en aftale for 2015 og først herefter gås i gang med en aftale for 2016 og frem. KL vil derfor først i foråret 2015 komme i dialog med Forsvarsministeriet om fremtidige modeller på beredskabsområdet.

 

I brevet fra KL angives, at der i materialet fra Redningsberedskabets Strukturudvalg ligger et forslag om at samle det statslige og det kommunale beredskab specifikt på Bornholm. Det er endnu uvist hvorvidt dette forslag gøres til genstand for de fremtidige drøftelser.

 

Revision af plan for risikobaseret dimensionering for Bornholms Regionskommune er i denne tid på vej igennem den politiske behandling. Det fremtidige bornholmske kommunale beredskab vil fremadrettet forventeligt bestå af 3 brandstationer, som er dimensioneret efter sædvanlige og statistisk forventelige hændelser. Ved længerevarende hændelser, ved større hændelser eller ved mere specielle hændelser, er der ved den nuværende dimensionering af det kommunale beredskab, kalkuleret med væsentlig støtte fra det statslige beredskabscenter i Allinge.

 

Borgmesteren og kommunalbestyrelsen har modtaget et alternativt forslag til et samordnet beredskab fra et lokalt initiativ. Forslaget er vedhæftet som bilag til dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

ØA15 betyder at det samlede kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio kr. i 2015 og 75 mio kr. i 2016 og frem. Herudover betyder aftalen at det skal være muligt i kommunerne at frigøre 100 mio kr i 2015 og frem i form af effektiviseringer. Det er dog uklart hvilke konsekvenser udmøntningen af forliget får for Bornholm, og det har endnu ikke været muligt at få oplysninger om dette.

 

Afhængig af det endelige resultat af det kommende beredskabsforlig og om der åbnes mulighed for at etablere en ø-løsning for Bornholm, vil situationen have moderate til store konsekvenser. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at anslå niveauet for udgifterne til beredskabet i fremtiden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Borgmesterbrev fra KL af 250614 (PDF)

2.
Svar til KL af 300614 (PDF)

3.
Svar fra KL af 14. aug 2014 (PDF)

4.
Notat - model for samordnet beredskab (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Implementering af principbeslutning om asylcenter på Bornholm

00.10.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen traf den 4. august 2014 en principbeslutning om oprettelse af et asylcenter på Bornholm. Af beslutningen fremgik det, at Kommunalbestyrelsen ønskede at få fremlagt en procesplan for arbejdet med udrulning af asylcenterplanerne på førstkommende møde.

 

Til opfølgning på Kommunalbestyrelsens seneste møde skal Kommunalbestyrelsen således behandle forslag til procesplan for arbejdet med udrulning af asylcenterplanerne, ligesom der orienteres om aftaler indgået med Udlændingestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller 

a) at procesplanen godkendes

b) at orientering om aftaler med udlændingestyrelsen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 4. august 2014 en principbeslutning om oprettelse af et asylcenter på Bornholm, hvor Regionskommunen som operatør forpligter sig til at modtage minimum 300 asylansøgere set gennemsnitligt over det kommende år.

 

Asylansøgerne skal i første omgang indkvarteres på Slottet, der har kapacitet til indkvartering af op til 240 personer, og administrationen blev pålagt at afklare yderligere muligheder for indkvartering, således at Regionskommunen lever op til sin forpligtelse.

 

Der blev ved beslutningen lagt op til, at der skal være en bufferkapacitet hen over vinterperioden. Det betyder, at der vil være en kapacitet på op til 450 asylansøgere i vinterperioden. Den indgåede aftale med Udlændingestyrelsen evalueres i foråret 2015, blandt andet med henblik på at undersøge muligheden for et mere varigt samarbejde.

 

Kommunalbestyrelsen ønskede at få fremlagt en procesplan for arbejdet med udrulning af asylcenterplanerne til godkendelse på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

 

På baggrund af kommunalbestyrelsens principbeslutning har Regionskommunen indgået en rammeaftale med Udlændingestyrelsen om drift af et asylcenter på Bornholm. Aftalen er underskrevet den 13. august 2014. Det er meningen, at rammeaftalen skal udmøntes i en egentlig operatørkontrakt, som forventes indgået senest en måned efter underskrivelse af rammeaftalen. Der arbejdes pt. på sagen sammen med Udlændingestyrelsen.

 

Herudover har Regionskommunen udarbejdet en erhvervslejeaftale med Udlændingestyrelsen om leje af Slottet for perioden 5. august 2014 – 4. august 2015. Aftalen er uopsigelig i perioden.

 

Regionskommunen er på baggrund af den indgåede rammeaftale med Udlændingestyrelsen ved at udarbejde en partnerskabsaftale med Røde Kors om de ydelser, som hver part leverer til Udlændingestyrelsen. Det skal fremgå heraf, hvorledes og på hvilke betingelser parterne kan hjælpe hinanden med at opfylde forpligtelserne overfor Udlændingestyrelsen.

 

Kopi af de på nuværende tidspunkt indgåede aftaler er vedlagt til orientering.

 

Det kan oplyses, at de ydelser, der leveres af Regionskommunen, er:

·         Børneundervisning og fritidstilbud (6-16 år)

·         Legestue (3-5 år) – svarende til daginstitutionstilbud op til 25 timer om ugen

·         Transport til servicetilbud med offentlig bustransport.

 

Status den 20. august 2014 er, at 7 børn i alderen 3-5 år følges i børnehave af deres forældre. 28 børn i alderen 6-16 år er startet i Regionskommunens modtageklasser i Nexø. Skolebørnene tager selv bussen med BAT til Nexø. Det er aftalt, at der udstedes periodekort til de asylansøgere, der har et transportbehov til servicetilbud, herunder skolebørnene. Periodekort udstedes efter gældende takster hos BAT og refunderes af Udlændingestyrelsen.

 

De konkrete arbejdsgange mellem Regionskommunen og Røde Kors er under afklaring og vil blive nærmere reguleret i en partnerskabsaftale. Herunder reguleres adgangen til at levere ydelser til/for den anden part, fx forventes det konkret aftalt, at Regionskommunen leverer ydelser i forbindelse med sundhedsplejerske, selvom Røde Kors aktuelt er ansvarlig for levering af alle sundhedsydelser.

 

Procesplan

Procesplanen for udrulning af asylcenterplanerne ser ud som følger:

 

11. august 2014             De første asylansøgere ankommer

 

13. august 2014             Rammeaftale indgået med Udlændingestyrelsen

 

Ultimo august 2014         Erhvervslejeaftale vedr. Slottet indgået med Udlændingestyrelsen

 

Primo september            Partnerskabsaftale med Røde Kors på plads

 

Medio september            Operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen på plads

 

Efterår 2014                  Der er fundet nye indkvarteringsmuligheder i samarbejde med Udlændingestyrelsen og Røde Kors.

                                  

                                   Aftaler om indkvartering i kommunale bygninger forelægges til beslutning i ØPU med beskrivelse af forventede økonomiske konsekvenser for kommunen. Der kan blive brug for ekstraordinære møder i den sammenhæng i efteråret 2014.

                                  

                                   Aftaler om indkvartering i private lejemål forelægges til orientering i ØPU med beskrivelse af forventede økonomiske konsekvenser for kommunen.

                                  

                                   I begge tilfælde tager kommunen initiativ til dialogmøde med borgere, hvis nye lokalsamfund berøres.

 

I hele perioden               Løbende opfølgningsmøder med deltagelse af Regionskommunen, Udlændingestyrelsen, Røde Kors, politiet og andre relevante aktører

 

Såfremt der sker væsentlige ændringer i aftalegrundlaget med Udlændingestyrelsen og Røde Kors forelægges disse til orientering i Økonomi- og Planudvalget samt i kommunalbestyrelsen.

 

Forår 2015                    Samarbejdet evalueres med henblik på at afklare, hvorvidt aftalen om drift af asylcenter skal fortsætte efter udløb af aftalen.

                                  

                                   Partnerskabsaftalen med Røde Kors evalueres tillige.

 

Økonomiske konsekvenser

Udover huslejeindtægten på Slottet bygger aftalen på, at opgaven skal hvile i sig selv, og at styrelsen i rammeaftalen er forpligtet til, at ydelserne enkeltvis ikke skal give underskud. Ved årets udgang vil der blive udarbejdet særskilt regnskab for denne aktivitet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Underskrevet rammeaftale med Udlændingestyrelsen (PDF)

2.
Likviditetsbrev (PDF)

3.
Bevillingsbrev - opstartsudgifter (PDF)

4.
Lejeaftale underskrevet Bornholms Regionskommune og Udlændingestyrelsen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

13  Folkemødet som selvstændig driftsenhed i BRK

  

00.15.15G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Folkemødet har siden starten i 2011 været forankret i Bornholms Regionskommune og en del af den kommunale driftsøkonomi, først i det tidligere Regional Udvikling, siden i det tidligere Politisk og Administrativt Sekretariat, og siden 1. marts 2014 som en del af driftsøkonomien i Sekretariatet.

 

Folkemødesekretariatet har siden 2011 været i stand til at løfte al organisering af Folkemødet herunder kontakter med organisationer, politiske partier, lokalsamfundet og andre centrale samarbejdsparter internt som eksternt, fundraising samt produktion af selve folkemøde-dagene og har skabt grundlaget for den succes alle bornholmere i dag er stolte af.

 

Den voldsomme vækst har dog også tydeliggjort svaghederne i den nuværende økonomiske organisering af Folkemødet, hvad angår styring af både økonomi og medarbejderressourcer. Det i en sådan grad, at det nu er nødvendigt at ændre denne organisering for at sikre en fortsat succes og forankring af Folkemødet på Bornholm.

 

Således etableres Folkemødet som en afdeling under Sekretariatet med selvstændigt driftsbudget, som det tilsvarende gælder for fx Vej og Park og trafikselskabet BAT under Center for Ejendomme og drift. Afdelingen Folkemødet vil ligeledes have en budgetansvarlig dagligleder på afdelingslederniveau. Omlægningen vil træde i kraft pr. 1. januar 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og planudvalget at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Økonomi- og Planudvalget godkendte, at Folkemødet organiseres som selvstændig driftsenhed i Bornholms Regionskommune som beskrevet i sagsfremstillingen. Punktet fremsendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsfremstilling

Folkemødesekretariatet har siden 2011 været i stand til at løfte planlægning, kontakter med organisationer og politiske partier, lokalsamfundet og alle mulige samarbejdsparter internt som eksternt, og har skabt grundlaget for den succes alle bornholmere i dag er stolte af.

 

Kort kan Folkemødets vækst illustreres med nogle få nøgletal:

 

2011

2014

Deltagere i gns. pr. dag

3.000

22.800

Antal events

256

2141

Antal telte adm. af BRK

30

200

 

Således kan der godtgøres en vækst i deltagerantallet på 660%, antallet af events er steget med 736% og antallet af telte udlejet er steget med 566%.

Opgaverne i Folkemødesekretariatet er mange og forskelligartede. Teltpladsudlejningen er administreret af Folkemødesekretariatets medarbejdere, hvor der både forud for Folkemødet er en administrativ opgave i tildelingen af arealer til de forskellige stadeholdere, der alle har specifikke krav og ønsker, der ikke altid kan imødekommes. Under selve Folkemødet skal sekretariatet føre tilsyn med at stadeholdere overholder reglerne og afgrænser deres aktiviteter til de arealer de har betalt for. Samtlige events er underlagt en godkendelsesprocedure og er af sekretariatet individuelt vurderet for at sikre, at hvert enkelt event lever op til Folkemødets principper for events.

Samarbejdet med de politiske partier, interesseorganisationer og andre meningsdannere med deltagelse i Folkemødet, samt de lokale Bornholmske interessenter, turisterhvervet, færgen, DAT, Destination Bornholm, borgerne i Allinge etc. har været og er afgørende for Folkemødets positive udvikling. Folkemødesekretariatet anvender det meste af den øvrige del af året til at pleje disse samarbejder igennem løbende dialog, evalueringsmøder og temamøder om Folkemødets fremtid. Ligesom bookingsystemer, forbedring af arealanvendelsen, tilkørselsforhold, programavis, folkemøde APP, konceptudvikling osv. osv. skal bearbejdes, nye aftaler indgås, nye planer lægges og realiseres.

Den voldsomme vækst har tydeliggjort ulemperne i den nuværende ramme for Folkemødets organisation, hvad angår Folkemødets behov for tættere styring af både økonomi og medarbejderressourcer. Det i en sådan grad, at det nu er nødvendigt at ændre denne organisering for at sikre en fortsat succes og forankring af Folkemødet på Bornholm.

Således etableres Folkemødet som en afdeling under Sekretariatet med selvstændigt driftsbudget, som det tilsvarende gælder for fx Vej og Park og trafikselskabet BAT under Center for Ejendomme og drift. Afdelingen Folkemødet skal derfor have en budgetansvarlig daglig leder på afdelingslederniveau. Folkemødet vil fortsat have en styregruppe, der indgår i en overordnet styring af prioritering af indsatser, retning og udvikling af Folkemødet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har for budget 2014 godkendt en bevilling på 1 mio. kr. til Folkemødet. Afhængigt af om Kommunalbestyrelsen prioriterer Folkemødet ved vedtagelsen af budget 2015, vil denne bevilling indgå som en del af Folkemødets grundbudget.

En omlægning af Folkemødet til en selvstændig driftsenhed i Bornholms Regionskommune vil også medføre budgetomlægninger af en del af lønbudgettet, ca. 500.000 kr. pa., fra Sekretariatet til Afdelingen Folkemødet samt overførsel af 75.000 kr. pa. af budgettet til administration, herunder kontorarbejdspladser, pc’er, personalepleje, uddannelse mv. Disse budgetomlægninger vil også indgå som en del af Folkemødets grundbudget.

Udover dette grundbudget vil afdelingen Folkemøde være at betragte som indtægtsdækket virksomhed, der skal skabe budgetgrundlag via sponsorrater og øvrige indtægter der kan genereres som et led i afholdelsen af det årlige Folkemøde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevilling  - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Svaneke

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidler til havne, herunder 200.000 kr. til forbedring af forholdene for erhvervsfiskerne i Svaneke.

Der søges på den baggrund om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 400.000 kr. (udgift) til ovennævnte projekt

b)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -200.000 kr. (indtægt) vedrørende EU-tilskud til projektet

c)    at nettoudgiften, som udgør 200.000 kr., finansieres af den disponible anlægspulje til havne

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forholdene for erhvervsfiskerne i Svaneke skal forbedres, således at de længst muligt kan drive deres erhverv. Der skal etableres lossefaciliteter med elevation for to erhvervsfiskere mod tidligere kun én erhvervsfisker i Svaneke, så arbejdsmiljøet bliver nutidigt og Havfrisk-Fisk- initiativet får bedre muligheder.

 

Der er søgt EU-midler til projektet, idet tilskuddet udgør 50 pct. af de samlede anlægsudgifter på 400.000 kr. Havnens nettoudgift udgør dermed 200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 200.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Hasle

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 60.000 kr. til forbedring af forholdene for erhvervsfiskerne i Hasle ved at ombygge opbevaringsfaciliteterne.

Der søges på den baggrund om anlægsbevillinger til gennemførelse af projektet.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 120.000 kr. (udgift) til ovennævnte projekt

b)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -60.000 kr. (indtægt) vedrørende EU-tilskud til projektet

c)    at nettoudgiften, som udgør 60.000 kr., finansieres af den disponible anlægspulje til havne

d)    at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Forholdene for erhvervsfiskerne i Hasle skal forbedres, således at de længst muligt kan drive deres erhverv. Opbevaringsfaciliteterne på havnen skal ombygges og tilpasses det behov der er i dag. Samtidig vil energiforbruget blive reduceret mest muligt.

Der er søgt EU-midler til projektet, idet tilskuddet udgør 50 pct. af de samlede anlægsudgifter på 120.000 kr. Havnens nettoudgift udgør dermed 60.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 60.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til etablering af kajakfaciliteter på Nørresan

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 30.000 kr. til etablering af kajakfaciliteter på Nørresan i Gudhjem.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 30.000 kr. til etablering af kajakfaciliteter på Nørresan

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 30.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Udgår jf. punkt 8.

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med brugerne planlagt et projekt, som omfatter etablering af opbevaringsfaciliteter til kajakker i eksisterende bygninger på Nørresan i Gudhjem. Anlægsudgifterne hertil forventes at udgøre 30.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 30.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling - til opbygning af sprængstenslager til brug for havnene

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

11

 

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 150.000 kr. til opbygning af et sprængstenslager.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til opbygning af et sprængstenslager

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 150.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Udgår jf. punkt 8.

Sagsfremstilling

I flere projekter, bl.a. under Mulighedernes Land, var der rigtig store mængder sprængsten, der skulle fjernes fra meget høje ikke længere hensigtsmæssige konstruktioner på f.eks. Vang Pier og de tidligere ydre havneværker i Hasle Havn, der har været indermoler i mange år. Mange af disse sprængsten er allerede nyttiggjort til sikringsprojekter i havnene, bl.a. i Nørrekås, Hasle, Hammerhavnen, Nørresan og Svaneke.

En mindre del af disse sprængsten er ikke nyttiggjort endnu og de kan derfor indgå i et sprængstenslager til bl.a. akutte opgaver Det forventes at udgifterne til projektet vil udgøre 150.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 150.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling - planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 100.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 100.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Udgår jf. punkt 8.

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning og forberedelse af nye havneprojekter, som kræver forundersøgelser, opmålinger, tegninger, visualiseringer, projekteringer m.m. med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m. Udgifterne hertil anslås til at udgøre 100.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 100.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Mødeplan 2015 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget samt de stående udvalg

00.22.02A26-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Mødeplanen for 2015 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg fastlægges.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstilller:

a)    At udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg godkendes.

b)    At møderne i kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00.

c)    At møderne i Økonomi- og Planudvalget begynder kl. 18.00.

d)    At de stående udvalg fastlægger mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage.

e)    At det drøftes, hvorvidt der skal fastsættes regler om varigheden af møder i kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

ad a) Anbefales, dog flyttes Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. februar 2015 til afholdelse den 11. februar 2015 af hensyn til skolernes vinterferie.

ad b) Anbefales.

ad c) Anbefales.

ad d) Anbefales.

ad e) Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen (KB) holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned. Der er dog nogle undtagelser, som fremgår af udkast til mødeplan.

Af hensyn til Børne- og Skoleudvalgets deltagelse i KLs Skolerigsdag den 29.-30. januar 2015 foreslås januar måneds KB-møde afholdt onsdag den 28. januar 2015 ligesom KB-mødet i maj foreslås afholdt onsdag den 27. maj af hensyn til Socialudvalgets deltagelse i KLs sociale topmøde.

Møderne i Økonomi- og Planudvalget (ØPU) holdes som hovedregel tirsdag i ugen før kommunalbestyrelsesmødet. ØPUs møde i februar foreslås afholdt den 17. februar, hvilket er i skolernes vinterferie. Alternativt foreslås mødet placeret onsdag den 11. februar 2015.

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i ØPU og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØPU og KB.                                                                                           

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

 

I udkastet til mødeplanen er der fastsat et månedligt temamøde, som kan aflyses hvis det viser sig ikke at være relevant. Der er ikke foreslået temamøder i februar, juni eller august, hvor der er budgetseminarer.

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Udkast til mødeplan 2015 for KB, ØPU og de stående udvalg (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

20

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Besøg afholdt den 25. august 2014 med Økonomi- og Indenrigsministeren om støtte fra puljen til vanskeligt støttede kommuner og indgåelse af en ny udviklingsaftale for Bornholm.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

21

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt