Referat
Økonomi- og Planudvalget
10-09-2014 kl. 18:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2015, 1. behandling
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. juli 2014
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Økonomi- og Planudvalget
  åbent 5 Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2014
  åbent 6 Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden for 2015
  åbent 7 Regnskab for 1. halvår 2014
  åbent 8 Bornholms Varme A/S - ansøgning om kommunegaranti for byggekreditter
  åbent 9 Status på konkurrenceudsættelsespakke budget2014
  åbent 10 Anlægsbevillinger selvejende haller 2014
  åbent 11 Orientering om digitaliseringsaktiviteterne
  åbent 12 Ledelses- og styringsgrundlag for Bornholms Regionskommune
  åbent 13 Orientering fra formanden
  åbent 14 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2015, 1. behandling

00.30.10P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

1. behandling af budgetforslag for 2015, som er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2015 i Bornholms Regionskommune, som blev indgået af et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 1. september 2014.

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at budgetforslaget for 2015 oversendes til 2. behandling.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomi- og Planudvalget fremsætte forslag til budget for næste år inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er senest den 15. september.

 

Budgetforslaget for 2015 er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune, der er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten den 1. september 2014.

 

Alle beløb er anført i 2015-priser med mindre andet er angivet.

 

 

 

Budgetprocessen som det er forløbet

Budgetarbejdet for 2015 har taget udgangspunkt i den balance, der er for budgetoverslag 2015 i budget 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget godkendte budgetvejledningen for 2015 den 18. februar 2014.

 

Der blev afholdt målseminar den 20. -21. februar 2014, hvor kommunalbestyrelsen drøftede de langsigtede mål og delmål for den nye valgperiode. Budgetoverslagsåret 2015 viste en ubalance på 71 mio. kr., og med dette udgangspunkt iværksatte direktionen udarbejdelsen af et administrativt sparekatalog. 

 

Det administrative sparekatalog blev drøftet i fagudvalgene i juni, og blev medio juni sendt i høring i MED-hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd samt i centrene med høringsfrist den 20. august.

 

Den 24. juni afholdt kommunalbestyrelsen budgetseminar 2, hvor emnet var påbegyndelse af drøftelser om ny skolestruktur, samt en foreløbig status på økonomien for 2015 efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt budgetopfølgningen pr. 30. april 2014.

 

Den 30. juni udsendte Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning til kommunerne. Udmeldingen var i tråd med det forventede indtægtsniveau.

 

Den 11. august fremlagde borgmesteren sit forslag til budget for 2015 m. fl. år.

 

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar 3 den 27. og 28. august. På seminaret drøftede kommunalbestyrelsen det administrative sparekatalog og muligheden for et budgetforslag i balance. Da der først forelå svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommunens ansøgning om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner den 29. august blev forhandlingerne ikke afsluttet på budgetseminaret, men genoptaget den 1. september.

 

I henhold til budgetvejledningen sendes nye forslag, som er fremkommet på budgetseminar 3 og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældreområdet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomheder. Det nye høringsmateriale er udsendt den 5. september med høringsfrist den 24. september.

 


Budgetforslaget for 2015 m.fl. år

Budgetforslaget for 2015 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

 

Mio. kr. - årets priser

BF2015

BO2016

BO2017

BO2018

Indtægter

-2.645,5

-2.605,2

-2.625,4

-2.646,8

  Skatter

-1.666,8

-1.629,6

-1.646,4

-1.658,2

  Tilskud og udligning

-978,7

-975,6

-979,0

-988,6

Driftsvirksomhed

2.593,4

2.598,3

2.637,1

2.686,1

Renter m.v.

-0,2

-0,1

0,0

0,1

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-52,3

-7,0

11,7

39,3

Anlægsvirksomhed

56,9

35,5

40,1

30,0

Resultat af det skattefinansierede område

4,6

28,6

51,9

69,4

Det brugerfinansierede område

-5,3

-5,7

-6,2

-6,7

Samlet resultat

-0,7

22,9

45,7

62,7

Øvrige poster

-4,0

11,8

12,6

13,7

  Optagelse af lån

-25,0

-10,0

-10,0

-10,0

  Afdrag på lån

24,6

25,4

26,3

27,4

  Øvrige balanceforskydninger

-3,6

-3,7

-3,7

-3,7

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-4,7

34,7

58,3

76,4

 

Forudsætninger for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt i bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet til budgettet jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 7.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2015:

Skatteprocenten fastholdes på niveauet for sidste år på 26,2 pct., mens grundskyldspromillen fastholdes uændret på 33,41 promille. Det indgår i forliget at der fra 2015 opkræves dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Der er efter ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget tilskud på 18,0 mio. kr. i 2015 i tilskud som særlig vanskeligt stillede kommuner.

Der optages lån for i alt 25,0 mio. kr., fordelt med 9,8 mio. kr. vedr. busser, 5,2 mio. kr. vedr. energiinvesteringer og 10,0 mio. i generelle lån.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og Sundhedspleje, ældre- og sundhedsområdet samt hjælpemidler.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 7 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelser af de enkelte forslag.

 

Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen.

Sammenhængen mellem de langsigtede mål, delmålene og udmøntningen af delmålene beskrives i Handlingsplanen for 2015. I bilag 8 fremgår kommunalbestyrelsens mål.

 

Budgetforliget 2015

På budgetseminaret den 1. september indgik Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget for 2015 m.fl. år. Oversigten over forligsemnerne fremgår af bilag 7. Der udarbejdes beskrivelser af hvert enkelt forligsemne til kommunalbestyrelsens 1. behandling. 

 

Takster

Forslaget til takster for 2015 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagpasnings- og ældreområdet, skolefritidsordninger samt forsyningsområdet.

Der tages forbehold for, at der udestår indregning af politiske prioriteringer for 2015 som går på tværs af organisationen. Derfor kan de beregnede takster ændre sig til 2. behandlingen.

 

Den kirkelige ligning

Den kirkelige ligning fremgår af bilag 6. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er uændret 0,93 pct.

 

Bevillinger

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb frem til 2. behandlingen.

Bevillingsoversigten fremgår af bilag 2.

 

Som følge af den nye administrative organisation, er bevillingsniveauet ændret, hvilket forelægges Økonomi- og Planudvalget i en særskilt sag den 10. september 2014. Driftsbudgettet er opdelt på 23 driftsbevillinger, fordelt på de ansvarlige udvalg. Bevillingerne er inden for hvert udvalgsområde opdelt i driftsbevillinger og rådighedsbeløb/ anlægsbevillinger. Tilsammen udgør bevillingerne udvalgets samlede budgetramme.

 

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på bevillingsniveau til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftslige ændringsforslag er fastsat til mandag den 22. september 2014 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Personale med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oep@brk.dk.

Fristen gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
Generelle bemærkninger (PDF)

2.
Bevillingsoversigt 2015 (PDF)

3.
Investeringsoversigt (PDF)

4.
Hovedoversigt 2015 (PDF)

5.
Takstoversigt (PDF)

6.
Den kirkelige ligning (PDF)

7.
Emner i budgetforlig (PDF)

8.
Mål i budget 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. juli 2014

00.30.14G01-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Planudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget,

 At fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Indledning:

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Personale på baggrund af bogføringen. Øvrige data er hentet enten fra de involverede områder/centre eller direkte fra eksterne kilder.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet, Dagpasningsområdet og Sygefravær.

 

Kommentering af områderne:

 

Ældreområdet:

Med virkning for budget 2014, blev der vedtaget en række besparelser inden for hjemmeplejeområdet, hvor tidsforbruget for en række ydelser inden for personlig pleje og praktisk bistand blev reduceret. Dette er nu begyndt at afspejle sig i fokusopfølgningen:

 

·         Antal ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt ældreboliger er nogenlunde stabile, måske med et lille fald i antal ledige boliger i forhold til 2013.

 

·         Antal brugere i hjemmeplejen er nogenlunde stabile. Der er dog sket et mindre fald. I gennemsnit var der i 2013 1.458 brugere, medens gennemsnittet for ugerne 1-30 i 2014 er 1.427 brugere.

·         Visitererede timer til personlig pleje fortsætter med at falde. Gennemsnitligt blev der visiteret 5.827 timer pr. uge i 2013 medens der for ugerne 1-30 i 2014 er blevet visiteret gennemsnitligt 5.395 timer pr. uge.

·         Visiterede timer til praktisk bistand er faldet fra gennemsnitligt 709 timer pr. uge i 2013 til 483 timer pr. uge for ugerne 1-30 i 2014.

·         Det gennemsnitlige antal timer pr. bruger er faldet fra 4,48 timer pr. uge i 2013 til 4,12 timer pr. uge for ugerne 1-30 i 2014.

·         Private leverandøres andel af praktisk hjælp (visiterede timer) er faldet fra gennemsnitligt 141 timer pr. uge i 2013 til 98 timer pr. uge for ugerne 1-30 i 2014. Forventes at stige igen når de nystartede private leverandører er kommet rigtigt i gang.

·         Private leverandøres andel af personlig pleje (visiterede timer) vil være et nyt område som vil fremgå af næste fokusopfølgning, da der i uge 18 startede en ny privat leverandør der også udfører personlig pleje. For ugerne 18-30 har den nye leverandør fået visiteret gennemsnitligt 26 timer pr. uge, hvilket dog dækker over, at der i ugerne 29 og 30 er blevet visiteret hhv. 64 timer og 82 timer.

·         Leverede BUM-timer i alt i forhold til budgetterede timer er faldet fra gennemsnitligt 5.804 timer pr. uge i 2013 til 5.243 timer pr. uge for ugerne 1-30 i 2014. Leverede BUM-timer er lavere end budgetterede timer.

 

 

1. maj 2014 startede Stabil Pleje som ny privat leverandør og udover at udføre praktisk hjælp, udfører Stabil Pleje også personlig pleje, hvilket ellers kun kommunen tidligere har udført. To private leverandører som kun udførte praktisk hjælp, I/S Husrent og Top Partners, stoppede i marts måned, men der er startet en ny privat leverandør, Pænt og Praktisk.

 

Børn og Ungeområdet:

Antallet af anbringelser er på 121 personer (hvor BRK er betalingskommune), hvilket er et fald på 7 personer i forhold til fokusopfølgningen pr. juni måned. Hovedårsagerne skal findes i anbringelser på kost-/efterskole i sammenhæng med skoleårets ophør. Som i 2013 forventes knækket i juli udlignet i august/september grundet nye bevillinger.

 

Selvom der er færre anbragte end tidligere, så er sagerne bliver dyrere end tidligere. Dette skyldes et øget antal anbringelser af unge med svære psykiske lidelser, herunder spiseforstyrrelser og kriminalitet af særlig farlig karakter, som nødvendiggør en anbringelse på dyre udenøs specialinstitutioner.

 

Overførselsområdet:

Sygedagpengeområdet følger budgettet og der forventes ikke de store udsving resten af året, der tages dog forbehold for implementeringen af

den nye sygedagpengereform, som delvis træder i kraft fra 1. juli 2014, og hvor lovgivningens betydning for bevillingspraksis endnu ikke kendes.

 

På kontanthjælpsområdet forventes et mindreforbrug, som dels følge af kontanthjælpsreformen og den ydelsesreduktion der er indført for udvalgte

målgrupper, og dels er en følge af at flere unge er påbegyndt og fastholdt i uddannelse.

 

Udgiften til førtidspension er som forventet faldende, dels som følge af fleks- og førtidspensionsreformen, den demografiske udvikling på Bornholm, samt

en aktiv indsats som fastholder langt flere i fleksjob, hvor specielt fleksjob på 5-12 timer har medført flere borgere fastholder deres tilknytning til

arbejdsmarkedet og dermed et højere forsørgelsesgrundlag, samtidig med at dette er billigere for kommunen og sikrer et bedre skatteudskrivningsgrundlag.

 

 

Dagpasningsområdet:

3-4 gange om året bliver budgetterne på området korrigeret til det forventede antal passede helårsbørn efter modellen ”pengene følger barnet”. Den seneste budgettildeling er sket efter børnetallet opgjort pr. 30. juni og der er derfor ingen nye data i forhold til sidste fokusopfølgning.

 

Næste budgetregulering efter modellen ”pengene følger barnet” er planlagt til 30. september.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
Driftsoversigt pr. 31. juli 2014 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældre pr. 31. juli 2014 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. juli 2014 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 31. juli 2014 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Dagpasning pr. 31. juli 2014 (PDF)

6.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. juli 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Økonomi- og Planudvalget

00.30.14G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 viser på Økonomi- og Planudvalgets områder et forventes regnskab, der udviser et merforbrug på den overførbare bevilling på 10,4 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 30,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 20,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

·         at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2014. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften.

 

Drift

I Center for Økonomi og Personale forventes der samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 4,2 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 9,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 5,5 mio. kr.

Merforbruget i 2014 kan primært henføres til øgede udgifter flere elevpladser og højere lønudgifter til voksenelever, samt bortfald af AER-præmie og -bonus fra 1. januar 2014. Øvrige områder balancerer.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2014, som hovedsageligt kan henføres til tjenestemandspensioner.

 

 

I Sekretariatet forventes der samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 3,6 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 17,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 14,1 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til udskiftning af IT-servere (3PAR-løsning), som finansieres via de opsparede midler fra 2013 på 15 mio. kr. Udskiftning af 3PAR-løsning sker muligvis først i 2015. Øvrige områder balancerer.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2014. Merforbruget skyldes dobbelt valg i maj 2014. Det reelle merforbrug bliver dog på 0,9 mio. kr., da der forventes en kompensation via lov- og cirkulæreprogrammet på 0,1 mio. kr.

 

De centrale besparelser og puljer for hele kommunen er placeret midlertidigt under Direktionen, og besparelser vil derfor figurere som merforbrug og puljer som mindreforbrug indtil de udmøntes. For den del af Direktionen som vedrører Økonomi- og Planudvalgets områder, forventes der derfor et merforbrug på den overførbare bevilling på 2,6 mio. kr.

 

Hovedparten af merforbruget skyldes manglende udmøntning af konkurrenceudsættelses- pakken fra budget 2014. I 2014 er der opnået besparelser for i alt 2,5 mio. kr., på rengørings- og beredskabsområdet, samt rabatgræsslåning. Der mangler således 3,0 mio. kr. i besparelse i 2014. I 2015 er der opnået besparelse på 8,0 mio. kr. på de konkurrenceudsatte opgaver.

 

Set under på direktionens områder der er fra 2013 overført et overskud på 3,2 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive 0,6 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Økonomi- og Planudvalgets områder viser pr. 31. juli samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 10,4 mio. kr. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 30,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 20,2 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2014

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2014

Overført til 2014

Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Økonomi og Personale

-4.194

1.379

9.746

5.552

1.379

Sekretariatet

-3.600

-995

17.706

14.106

-995

Direktionen

-2.643

 

3.208

565

 

Økonomi- og Planudvalget

-10.437

384

30.660

20.223

384

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
ØPU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2014

00.30.14G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalgets indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 viser et forventet regnskab, der samlet set indebærer et kasseforbrug på 21,7 mio. kr., hvilket er 26,1 mio. kr. mere end i det oprindelige budget.

Det forventede regnskab er baseret på virksomhedernes indmeldinger. På driften forventes samlet set et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget kan primært henføres til færre overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige, samt den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der forventes merforbrug på serviceudgifterne på 15,2 mio. kr.

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., idet det forudsættes at det korrigerede budget anvendes i 2014.

På finansieringssiden forventes en mindreindtægt på 7,5 mio. kr. om følge af negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. efterregulering af tilskuddet for 2013 og midtvejsregulering for 2014.

Renteudgifterne forventes netto at balancere med det oprindelige budget.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)    at der meddeles tillægsbevilling på 7.500.000 kr. vedr. tilskud og udligning, finansieret af de likvide midler, og

c)    at der meddeles en negativ tillægsbevillinger vedr. lov- og cirkulæreprogrammet for 2014 som anført i bilag 6, idet netto mindreudgiften på 4.414.000 kr. tilføres de likvide midler.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2014. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

 

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

 

Resultatet af budgetopfølgningen er i hovedtræk opsummeret i sagsfremstillingen. Der henvises til bilagene for en uddybning af opfølgningerne således:

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkning af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

I bilag 2 rettes fokus mod at vise sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdeling i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgningen på center og afdelingsniveau.

 

 

Skattefinansieret området

Indtægter

Budgetopfølgningen for skatterne viser, at indtægterne forventes at svare til budgettet.

For tilskud og udligning forventes en mindreindtægt på 7,5 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2014. Det består dels af en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet på 10,0 mio. kr. vedr. efterregulering af tilskuddet for 2013 og midtvejsregulering for 2014.

 

 

Drift

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 15,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når det forventede regnskab ses i forhold til det korrigerede budget, forventes et merforbrug på 26,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Heri indgår den afsatte pulje på 15 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen som forventes anvendt fuldt ud i 2014.

Siden sidste budgetopfølgning er der iværksat tiltag der kan nedbringe merforbruget i 2014. På ældreområdet er vikarforbruget nedbragt, og på sundheds- og børneområdet er der iværksat tiltag der skaber balance imellem budget og forbrug i 2014. Ved denne opfølgning er der konstateret forventede merudgifter på skoleområdet, som følge af et større sygefravær blandt lærerne, samt på Psykiatri og Handicap som følge af en tabt sag om mellemkommunal refusion vedr. en bornholmsk borger. Størstedelen af det øvrige merforbrug finansieres af overført overskud fra 2013.

Fagudvalgene vil i september/oktober møderne blive forelagt løsningsforslag og tiltag, der kan nedbringe merforbrug af varig karakter.

 

Lønstigningen pr. 1. oktober 2014 bliver lavere end forventet ved budgetlægningen for 2014. Der er budgetteret med en lønstigning på 0,90%, men den faktiske stigning bliver på 0,63%. Besparelsen får 3 måneders effekt i 2014 og giver en besparelse på 0,9 mio. kr. for hele kommunen. Budgettet vil blive reduceret ved næste budgetopfølgning.

 

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug 13,8 mio. kr., de forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., balance på den centrale refusionsordning, mindreudgifter på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 5,6 mio. kr. og mindreindtægter på ældreboliger på 1,8 mio. kr. Dertil udgør overført nettooverskud fra 2013 60,7 mio. kr., som medgår som mindreforbrug.

I forhold til det korrigerede budget, som indeholder det overførte nettooverskud fra 2013, forventes samlet set mindreforbrug på 56,7 mio. kr.

 

Tillægsbevillinger

Der er pr. 31. juli 2014 givet tillægsbevillinger vedr. driften for i alt 17,4 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler, primært vedrørende pulje på 15 mio. kr. kr. til pulje til imødegåelse af overskridelser på servicerammen.

 

Renter

Opfølgningen på renteindtægterne viser, at indtægter og budget samlet set forventes at balancere. Budgettet for renteudgifterne forventes overholdt.

 

Anlæg

Der er foretaget opfølgning på samtlige anlægsprojekter i forhold til forventet forbrug i 2014. Samlet set forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 55,0 mio. kr., hvilket skyldes, at en række projekter fra tidligere år gennemføres og/eller afsluttes i 2014. I forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler) udviser opfølgningen et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.

Der er pr. 31. juli 2014 givet kassefinansierede tillægsbevillinger vedr. anlæg for i alt 9,5 mio. kr. samt 2,4 mio. kr. overført fra drift til anlæg.

 

Brugerfinansieret område

Der forventes ikke afvigelser på det brugerfinansierede området.

 

Øvrige poster

Øvrige poster omfatter balanceforskydninger og lån, hvor der samlet set er budgetteret med 146,8 mio. kr. i netto lånoptagelse, som forventes at blive på 126,1 mio. kr., dvs. 19,4 mio. kr. lavere lånoptagelse end forudsat i det korrigerede budget.

Der er pr. 31. juli 2014 givet tillægsbevillinger vedr. balanceforskydninger og optagelse af lån for i alt 3,0 mio. kr.

 

Forventet balance

Balancen i det forventede regnskab for 2014 udviser en forøgelse af kassebeholdningen på 75,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf kan 92,1 mio. kr. henføres til mindreforbrug på det skatte- og brugerfinansieriede område, samt lavere lånoptagelse på 16,7 mio. kr.

Set i forhold til det oprindelige budget bidrager det forventede regnskab med 14,5 mio. kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

 

 

 

Tillægsbevilling vedr. lov- og cirkulæreprogrammet for 2014

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 26. august 2014, at konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet 2014/15 blev indarbejdet i budget 2015 – 2018. I forbindelse med denne budgetopfølgning anbefales det, at der meddeles tillægsbevillinger til konsekvenserne i 2014 af lov- og cirkulæreprogrammet. Budgetterne reduceres med i alt 4.414.000 kr.

 

Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har generelt indstillet budgetopfølgningen taget til efterretning jf. bilag 3

 

Økonomiske konsekvenser

Tabellen viser et sammendrag af resultatopgørelsen, jf. bilag 1:

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2014

Korr. budget 2014

Forventet regnskab pr. 31. juli

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

-       Indtægter

-2.662,8

-2.662,8

-2.655,3

7,5

7,5

-       Drift

2.641,5

2.685,9

2.629,2

-12,3

-56,7

-       Renter

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

-       Anlæg

40,5

102,8

95,4

55,0

-7,4

Resultat af det skattefinansierede område

19,2

125,9

69,4

50,2

-56,5

Resultat af det brugerfinansierede område

-5,4

-5,4

-5,4

0,0

0,0

Samlet resultat

13,8

120,5

64,0

50,2

-56,5

Øvrige poster

-18,2

-61,7

-42,3

-24,1

19,4

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

-4,4

58,9

21,7

26,1

-37,2

 

I 2014 er der oprindelige budgetteret med en kasseforøgelse på 4,4 mio. kr. Det forventede regnskab udviser et kassetræk på 21,7 mio. kr., hvilket svarer til en forværring på 26,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Set i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2013 er der tale om en kasseforøgelse på 37,2 mio. kr.

 

Resultatet af budgetopfølgningen kan ikke direkte omsættes til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning, selv om opfølgningen kan indikere et fald i kassebeholdningen på sigt.

På driften forventes et positivt resultat på overførselsudgifter, forsikrede ledige og medfinansiering på sundhedsområdet, som styrker kassebeholdningen. Med indregning af reguleringen på finansieringssiden og forventningerne til driften i øvrigt er resultatet før anlæg en samlet forbedring, hvori der også bliver anvendt overførte midler fra tidligere år.

På anlægssiden forventes pt. et forbrug ud over det budgetterede, hvilket indikerer et træk på kassebeholdningen.

En del af det forventede merforbrug skyldes, at salgsindtægter fra udstykningsområder og salg af grunde og bygninger i øvrigt er vurderet konservativt. Da en stor del af de manglende indtægter er overført budget fra tidligere år vil det styrke kassebeholdningen i forhold til i dag når salget effektueres.

Kommunalbestyrelsen har desuden på sidst møde finansieret merforbrug på Snorrebakken 2 ved udskydelse af andre anlæg.

Erfaringen fra tidligere år viser, at vurderingen af det forventede forbrug ved opfølgningen pr. 31. juli, både på drift og anlæg, ligger noget over det realiserede niveau i regnskabet.

Overordnet set forventes resultatet af budgetopfølgningen ikke ændre de tidligere vurderinger af udviklingen i den gennemsnitlige likviditet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
Resultatopgørelsen (DOCX)

2.
Drift og anlæg på udvalgsniveau (DOCX)

3.
Drift og anlæg på fagudvalg og centre (DOCX)

4.
Budgetopfølgning på center og afdelingsniveau (PDF)

5.
Anlægsopfølgning (PDF)

6.
Lov- og cirkulæreprogrammet 2014/15 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden for 2015

00.30.04G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Kommunerne skal senest den 10. september give regionen besked om deres stillingtagen til udviklingsbidraget for det kommende budgetår.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at udviklingsbidraget til Region Hovedstaden for 2015 godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udviklingsbidraget til Region Hovedstaden for 2015 er ifølge regionens budgetforslag for 2015 fastsat til 127 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til det beløb der indgår i økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner hhv. KL.

Bornholms Regionskommune betaler kun 10 pct. af udviklingsbidraget som følge af kommunens regionale status.

 

Økonomiske konsekvenser

Udviklingsbidraget svarer til det beløb der er indarbejdet i kommunens budget for 2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Regnskab for 1. halvår 2014

00.32.12Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Bornholms Regionskommunes regnskab for 1. halvår 2014 fremlægges til politisk behandling.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at regnskabet for 1. halvår 2014 godkendes

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunen aflægge et halvårsregnskab.

Regnskab for 1. halvår 2014 er udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer som beskrevet i ”Budget og regnskabssystem for kommuner”.
Halvårsregnskabet indeholder følgende:

    

·         Regnskabsopgørelse

              inkl. en analyse/vurdering af det forventede årsresultat set i forhold til det

              oprindeligt budgetterede

·         Regnskabsoversigt

                  

 

Der er ikke krav om revision af halvårsregnskabet.

 

Det godkendte halvårsregnskab vil i lighed med årsregnskabet blive offentliggjort, så det bliver tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

 

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område for 1. halvår udviser et overskud på 58,2 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser for samme periode et underskud på 5,5 mio. kr.
Det samlede resultat for 1. halvår opgøres dermed til et overskud på 52,7 mio. kr.

 

Det forventede resultat af det skattefinansierede område for 2014 udviser et underskud på
57,3 mio. kr. Forsyningsområdets forventede resultat for 2014 er et overskud på 5,4 mio. kr. Det indberettede samlede forventede resultat for 2014 bliver dermed et underskud på 51,9 mio. kr.

 

Tabel 1.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.

Opr. vedt.
Budget 2014

Tillægsbevilling
1. halvår 2014

Halvårsregnskab 2014

Forventet
regnskab
2014

 

 

 

 

 

I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

 

 

 

 

Indtægter i alt

-2.662.822

0

-1.373.112

-2.655.322

Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 Ialt

2.641.531

43.887

1.260.471

2.617.149

Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)

63

 

902

63

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT

-21.228

43.887

-111.740

-38.110

Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 I alt

40.471

61.212

53.532

95.423

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

19.244

105.098

-58.208

57.313

RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET

-5.423

0

5.544

-5.423

RESULTAT I ALT

13.821

105.098

-52.664

51.890

 

De store forholdsmæssige afvigelser mellem halvårsregnskabet og forventet regnskab 2014 kan bl.a. forklares ved at der er udgifter som ikke periodiseres, som for eksempel ”bidrag til stat/privatskoler”, der alene betales i 2. halvår.

 

Opmærksomheden henledes på, at det indberettede resultat ikke giver udtryk for finansieringssiden, idet der på anlægsområdet i betragtelig grad er tale om lånefinansiering, og tilskud af forskellig art, hvilket ikke er opgjort i indberetningen.

 

For yderligere specifikation af henholdsvis halvårsregnskabet og det forventede regnskab for
2014 henvises til bilagene ”Regnskabsopgørelse” og ”Regnskabsoversigt”, som tillige omfatter bemærkninger/kommentarer til afvigelser i regnskaberne i forhold til oprindeligt budget.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
Regnskabsoversigt (PDF)

2.
Regnskabsopgørelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Bornholms Varme A/S - ansøgning om kommunegaranti for byggekreditter

13.03.01Ø60-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S ansøger om kommunegaranti for byggekreditter i forbindelse med etablering af ledningsanlæg og fjernvarmetilslutning i Svaneke, Aarsdale og Listed samt i forbindelse med opførelse af ny kedel m.v. til Nexø Fjernvarmeværk.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en kommunegaranti på 72,25 mio. kr. til en byggekredit i KommuneKredit i forbindelse med etablering af fjernvarme i Svaneke, Aarsdale og Listed,

b) at der gives en kommunegaranti på 40,0 mio. kr. til en byggekredit i KommuneKredit i forbindelse med nyt kedelanlæg m.v. på Nexø Halmvarmeværk, og

c) at det opkræves garantiprovision i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning herom.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 12. august 2014 ansøgt om kommunegaranti til to byggekreditter:

·         Etablering af ledningsanlæg og fjernvarmetilslutninger i Svaneke, Aarsdale og Listed med 72,25 mio. kr.

·         Udvidelse af kapaciteten på Nexø Halmvarmeværk i form af nyt kedelanlæg m.v. med 40,0 mio. kr.

Bornholms Varme A/S oplyser, at byggekreditterne opgøres primo 2016, hvor der vil blive ansøgt om kommunegarantier for den endelige belåning. Byggekreditter og endelig belåning forventes optaget i KommuneKredit.

 

Fjernvarmetilslutningen i Svaneke, Aarsdale og Listed er godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. april 2014 på baggrund af et projektforslag fra august 2013. Anlægssummen er beregnet på baggrund af forudsætningerne fra projektforslaget, idet der nu er taget udgangspunkt i en tilslutningsprocent på 90 pct. Erfaringsmæssigt stiger tilslutningen når opgravningerne skrider frem, hvilket er baggrunden for forhøjelsen af tilslutningsprocenten.  Der var endvidere forudsat et bidrag til ny kedel og akkumuleringstank på Nexø Halmvarmeværk på 5 mio. kr. Dette beløb er taget ud af investeringen i Svaneke, Aarsdale og Listed og tillagt projektet på Nexø Halmvarmeværk.

Bornholms Varme A/S har fremsendt et langtidsbudget der viser, at der vil være underskud de to første år i forbindelse med opstarten af forsyningsområdet, idet underskuddet vil være nedbragt til nul efter syv år.

 

I forbindelse med etableringen af fjernvarme i Svaneke, Aarsdale og Nexø var det forudsat, at den ene af de to eksisterende kedler på Nexø Halmvarmeværk skulle udskiftes. I henhold til ansøgningen gør miljøkrav det umuligt at foretage denne udskiftning inden for de eksisterende fysiske rammer. Det vil være mere rentabelt at udskifte hele kedelanlægget og placere det i en tilbygning til det eksisterende værk. Det fremgår endvidere af ansøgningen, at der i projektet også indgår røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe, der medfører en forbedret effektivitet og minimerer miljøbelastningen.

Bornholms Varme A/S har fremsendt langtidsbudget for Nexø Halmvarmeværk som viser, at investeringen er rentabel i sammenhæng med udbygningen af fjernvarmeforsyningen af Svaneke, Aarsdale og Listed.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti for de to byggekreditter forventes ikke umiddelbart at få negative økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning vil der blive opkrævet garantiprovision af de garanterede beløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Status på konkurrenceudsættelsespakke budget 2014 – oversigt over konkurrenceudsatte opgaver samt forslag til yderligere områder

88.00.04P07-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Som et led i budgetforliget for budget 2014 vedtog kommunalbestyrelsen en samlet konkurrenceudsættelsespakke som et besparelsesinitiativ for budget 2014 og overslagsårene.

 

Besparelsesmålet i konkurrenceudsættelsespakken er på 5,6 mio. kr. i 2014 stigende til 9,1 mio. kr. fra og med 2017.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at størstedelen skal findes på rengøring, beredskab, græsslåning, driftsarbejde på fortove samt IT-support. Der er nu gennemført konkurrenceudsættelse på de nævnte områder med undtagelse af IT-support.

 

For at opnå den samlede vedtagne besparelse er det nødvendigt at udpege flere områder til konkurrenceudsættelse, og der er oplistet en række områder i denne sagsfremstilling, som det kan være relevant at arbejde videre med.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a) At status på konkurrenceudsættelse i 2014 tages til efterretning

b) At der udvælges områder, der arbejdes videre med, med henblik på en konkurrenceudsættelse til imødegåelse af det samlet provenu ved konkurrenceudsættelse

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Ad a) Taget til efterretning, idet der ønskes et forslag til en alternativ finansiering af merforbruget i 2014.

Ad b) Vej og Park, Snerydning (anderledes konkurrenceudsættelse end i dag), Indsatsledelse (Beredskabet), Jobcenter tilbud og Hjemmeplejen ønskes yderligere belyst med henblik på stillingtagen til konkurrenceudsættelse.

Winni Grosbøll, Bjarne Westerdahl og Maria Fromseier Kjærgaard kan ikke medvirke til en konkurrenceudsættelse af Hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

Status på konkurrenceudsatte opgaver

I budget 2014 blev der vedtaget en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2014 stigende til 9,1 mio. kr. fra og med 2017 i forbindelse konkurrenceudsættelse. Det blev besluttet, at størstedelen skal findes på rengøring, beredskab, græsslåning, driftsarbejde på fortove samt IT-support. Der er nu gennemført konkurrenceudsættelse af de nævnte opgaver med undtagelse af IT-support.

 

Der er med konkurrenceudsættelsen af ovenstående områder opnået besparelser på i alt 2,5 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. fra 2015 og frem.

På rengøringsområdet er der indgået aftale med Elite Miljø, på beredskabsområdet er der indgået aftale med Falck Danmark for distrikt Rønne og for græsslåning af rabatter er der indgået aftale med OK Entreprise 2008 Aps.

 

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 17. juni 2014 et alternativ til konkurrenceudsættelse vedr. IT-helpdesk, hvorfor der ikke er sket en konkurrenceudsættelse af området i forbindelse med konkurrenceudsættelsespakken. Det ventes at der med alternativet vil opnås besparelser/øgede indtægter for 0,03 mio. kr. i 2014 og 0,25 mio. kr. i 2015 og frem.

 

Der er opnået yderligere besparelser ved en aftale med Beredskabsstyrelsen for distrikt Allinge samt besparelser som følge af lukning af Gudhjem og Åkirkeby brandstationer.

Dertil kan der opnås yderligere besparelse i forbindelse med rabatslåning.

 

Der udestår endnu en større kommende konkurrenceudsættelse vedr. fortovsrenovering på Lykkegade og Brøddegade i Gudhjem.

 

Der blev med budgetvedtagelsen for 2014 aftalt at afsætte midler til konsulentbistand til arbejdet med konkurrenceudsættelse. Dertil kommer udgifter til kontrolforanstaltning vedr. rengøringen. Dette er indregnet i det samlede provenu.

 

For beredskabet og rengøringsområdet vil der være:

·         Udgifter til feriepengeudbetaling for virksomhedsoverdragede medarbejdere godt 3 mio. kr.

·         Indtægter fra salg af rengøringsmateriel – beløb endnu ikke færdigforhandlet

·         Udgifter til tomgangsdrift af bygning (Åkirkeby brandstation) og køretøjer indtil disse er afhændede.  Salgspris pt ukendt.

Tomgangsdrift og indtægter ved salg eller udleje af materiel (køretøjer, rengøringsvogne mv.) samt udgifter til feriepenge indeholdes i indeværende års driftsbudget på områderne, jf. budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014.

 

Besparelserne ved de indgåede aftaler slår først fuldt igennem i overslagsårene. I 2014 opnås en besparelse på 2,5 mio. kr. i år i forhold til kravet på 5,6 mio. kr. Der mangler således 3,1 mio. kr. i besparelse i 2014.
For 2015 er målet nået idet, der er opnået en besparelse på 8,0 mio. kr. i besparelse mod 7,1 mio. kr. i budgettet. Derimod er målet ikke fuldt nået i 2016 og frem, jf. oversigt nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb i 2014-pl i 1.000 kr.

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

Konkurrenceudsættelse (vedtaget i budget 2014)

 -5.565

 -7.083

 -8.095

 -9.107

 

 

Besparelser som følge af konkurrenceudsættelse

 

 

Rengøringsudbud

 -1.850

 -5.550

 -5.550

 -5.550

 

Beredskab distrikt Rønne*

0

0

0

0

 

Fortovsarbejder**

0

0

0

0

 

Græsslåning rabatter

     -600

     -817

     -817

     -817

Resultat af konkurrenceudsættelse

 -2.450

 -6.367

 -6.367

 -6.367

 

 

 

 

 

Afledte udgifter/indtægter

 

 

Udgift til konsulentbistand

      310

 

 

 

Udgift til kontrolforanstaltning vedr. rengøring

      167

       500

       500

       500

Afledte udgifter/indtægter i alt 

477      

       500

       500

       500

 

 

 

 

 

Samlet resultat af konkurrenceudsættelse i alt

-1.973

-5.867

-5.867

-5.867

 

 

 

 

 

Besparelse som følge af serviceforringelser

 

 

Beredskab - lukning af hjælpebrandstation Åkirkeby

-185

-555

-555

-555

 

Beredskab - lukning af hjælpebrandstation Gudhjem***

-145

-580

-580

-580

 

Reduktion i opgaveomfang græsslåning - rabatter

0

-113

-113

-113

 

Reduktion i græsslåning om faste genstande

0

-237

-237

-237

Serviceforringelser i alt

     -330

 -1.485

 -1.485

 -1.485

 

 

Andre aftaler

 

 

Aftale med Beredskabsstyrelsen (distrikt Allinge)***

-216

-431

-431

-431

 

Offentligt-privat-partnerskab vedr. IT-helpdesk

-28

-250

-250

-250

Andre aftaler i alt

-244

-681

-681

-681

 

 

 

 

 

 

Samlet resultat af konkurrenceudsættelse i alt (inkl. serviceforringelser)

-2.547

-8.033

-8.033

-8.033

 

 

 Samlet resultat i forhold til besparelsesmål (- manglende målopnåelse)

 -3.018

       950

       -62

 -1.074

* Idet Falck ikke overtager bygningerne på Fabriksvej er der stadig udgifter til disse og derfor

ingen samlet besparelse. Det søges at få indtægter ved delvis udleje af bygningen.

** Vej&Park Bornholm har på flere strækninger givet det laveste bud, mens NCC har givet laveste

bud på asfalt OB /slidlag fortove. Der er dog i ingen af arbejderne en besparelse i fht.  bygherrepris.     

*** Beløbene er korrigerede i forhold til tidligere fremlagte, idet der er opgaver, der bevares i

kommunalt regi for distriktet. Udgifter hertil afholdes således fortsat.

 

 

Yderligere konkurrenceudsættelsestiltag

I bilag 1 findes en samlet liste over områder, der kan overvejes konkurrenceudsat eller undersøgt/beskrevet nærmere med henblik på konkurrenceudsættelse for at nå målet i konkurrenceudsættelses-pakken. I bilaget er en afdækning af områderne, hvor de er uddybet med bemærkninger fra centrene.

 

Forruden de anførte mulige/ikke mulige områder der kan konkurrenceudsættes, kan listen tilføjes det nye tiltag ”Erhvervskontakten” (EBU 10) som indgår i kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2015. Der er afsat 2 mio. kr. årligt til Erhvervskontakten fra 2015 i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2014 opnået besparelser for 2,5 mio. kr. i forhold til besparelsesmålet i konkurrenceudsættelsespakken på 5,6 mio. kr. i 2014. Der udestår således 3,1 mio. kr. i opnået besparelse. Med de nuværende aftaler er der opnået en budgetmæssig besparelse på 8,0 mio. kr. fra 2015. Det betyder, at besparelseskravet i budget 2015 er opnået, mens besparelsen ikke er fuldt ud indfriet fra 2016 og 2017.

Ved en udpegning af yderligere områder til konkurrenceudsættelse kan der eventuelt opnås et provenu, således at besparelsen også hentes i 2016 og frem.  

 

I mio. kr.

År

2014

2015

2016

2017-

Opnået besparelse

2,5

8,0

8,0

8,0

Besparelseskrav

5,6

7,1

8,1

9,1

Manko

-3,0

1,0 

-0,1

-1,1

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
Bilag Oversigt over områder og muligheder for konkurrenceudsættelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevillinger til selvejende haller 2014

04.04.00Ø40-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

6

 

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

10

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i budget 2014 afsat en pulje til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.

Der søges om anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter. Sagen genoptages efter møde med repræsentanter for de elvejende idræts- og svømmehaller.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)    at der gives 6 anlægsbevillinger på tilsammen 1.113.736 kr. fordelt på de i bilaget nævnte anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller

b)    at der tilsvarende afsættes 6 rådighedsbeløb finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller med 1.113.736 kr.

c)    at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller

d)    at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Sagen udsættes til behandling i august med henblik på involvering af ansøgerne i prioritering.

Grundet manglende afklaring af ikke disponeret anlægsmidler blev punktet ikke behandlet i august.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2014.

Fra Center for Skole, Kultur og Fritids side er der forslag til en konkret prioritering af ønskerne svarende til den i budget 2014 tilgængelige anlægsramme til området.

Anlægsopgaver, der fokuserer på klimaskærm, energiforbedring, myndighedskrav samt har en økonomisk størrelse over et ”mindstemål” er prioriteret i indstillingen.Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Repræsentanter for de selvejende haller har været indkaldt til drøftelse af de foreliggende forslag. Der er efterflg. fremsendt et enigt forslag til behandling, som er vedheftet som bilag.

 


Oversigt over anlægsønsker og forslag til bevilling

 

 Budget inkl. moms

Budget ekskl. moms

Forslag til bevilling

Nexø-hallen

Udskiftning af nød lys og panikbelysning – krav fra brandinspektør

     32.500

     26.975

26.975

Udskiftning af varmtvandsbeholder.

     57.500

     47.725

Udskiftning af ovenlys vindue til tagplader i kontrolrum

     12.500

     10.375

Udskiftning af lysarmaturer i trim lokale nr. 1

     26.500

     21.995

Udskiftning af varmeveksler til direkte indgang fra fjernvarmen.

     23.750

     19.713

Nyvest Centret

Udskiftning af HF spoler til lys i hallen

     86.375

     71.691

71.691

Udskiftning af 4 stk. nye vindues rammer og glas

     11.875

       9.856

Udskiftning af dør og vindue til hallen

     15.850

     13.156

Udskiftning af udendørsklinker indgangsparti

     28.125

     23.344

Opsætning og levering af solcelleanlæg

   624.625

   518.439

Aakirkeby Hallerne

Separering af spildevand og kloakering (prisoverslag). Kommunalt krav.

   250.000

   207.500

207.500

Nye vinduer i gl. klubhus – energibesparelse (prisoverslag)

   120.000

     99.600

Nye vinduer til kælder i klubhus

     16.250

     13.488

Ny gavl i hal B mod øst (tilbud)

     60.000

     49.800

Flugtvejsadgang til hal B (prisoverslag)

   250.000

   207.500

207.500

Ny dobbeltport i mellembygning

     45.000

     37.350

Disponibelt rum ændres til ad hoc mødelokale for hallens brugere

     30.000

     24.900

Nordlandshallen

Renovering af herretoilet

     37.500

     31.125

Tilskud til lyddæmpning i mødelokaler

     75.000

     62.250

Udskiftning af tagpap på tagflade mod vest

   281.250

   233.438

233.438

Rønne Svømmehal

Flytning af billetsalg, så opsyn med hal og billetsalg kan kombineres (anslået)

     62.500

     51.875

Gudhjem Svømmehal

1. prioritet: Katodisk beskyttelse af bassinvægge – øst og vest.

   265.000

   219.950

219.950

2. prioritet: Katodisk beskyttelse af bassinvæge – nord og syd gavle

   175.000

   145.250

 145.250

I alt

2.587.100

2.147.293

1.112.304

 

Ansøgningerne kan ses på sagen.

Østermariehallen og DGI-hallen har oplyst, at de ikke har presserende anlægsbehov i 2014 og har derfor ikke har fremsendt anlægsønsker. Poulskerhallen indgår normalt ikke i anlægspuljen, da der er tale om en lejet hal.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende 5 anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i de selvejende haller:

 

Nexø-hallen 

26.975

Nyvest Centret

71.691

Aakirkebyhallerne

415.000

Nordlandshallen

233.438

Gudhjem Svømmehal

365.200

I alt kr. ekskl. moms

1.112.304

 

 

Beløbet svarer til 1.340.125 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsafløftning 1.112.304 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller i budget 2014.

I budget 2014 er der i puljen afsat et rådighedsbeløb på 838.100 kr. Dertil har Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014 godkendt overførsel af restmidler i puljen fra 2013 på 276.455 kr.

I alt er der dermed 1.114.555 kr. til rådighed i puljen i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014

1.
Selvejende halllers forslag til fordeling (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering om digitaliseringsaktiviteterne

85.13.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget

Resumé

Orientering om status på digitaliseringsaktiviteterne og de udfordringer BRK står overfor de næste 5-6 år i forbindelse med at initiativerne i den fællesoffentlige/kommunale digitaliseringsstrategi skal udmøntes i kommunerne. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Indledning

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, ”Den Digitale vej til fremtidens velfærd”, som er udarbejdet af Regeringen, KL og Regionerne, sætter retningen for digitalisering af den offentlige sektor. Strategien har 3 hovedspor:

1.    Slut med papirblanketter og brevpost

2.    Ny digital velfærd

3.    Tættere offentligt digitalt samarbejde

De 3 hovedspor har et antal fokusområder, som er konkretiseret i nationale målsætninger, som BRK er forpligtet til at opfylde. Eksempelvis er målsætningerne for spor 1, at kommunikationen mellem borgere/virksomheder og offentlige myndigheder forgår digitalt med udgangen af 2015, hvor:

·         80 % af BRK’s brevforsendelse til borgere og virksomheder sendes digitalt

·         80 % af ansøgninger/anmeldelser fra borgere og virksomheder modtages digitalt for 35 serviceområder via de obligatoriske selvbetjeningsløsninger

BRK’s digitaliseringsaktiviteter er derfor i høj grad styret af de målsætninger og indsatsområder der er konkretiseret i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og som udmøntes i en række fællesoffentlige/fælleskommunale projekter, BRK er forpligtet til at deltage i.

 

 

 

Status på digitaliseringsaktiviteterne

BRK har i øjeblikket mere end 30 digitaliseringsprojekter i gang, hvoraf hovedparten udspringer fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Projektporteføljeoversigten, jf. bilag, giver et overblik over projekterne med information om formål, kobling til digitaliseringsstrategierne (fællesoffentlig, fælleskommunal og BRK-strategi), status på projekterne, indbyrdes afhængighed m.m.

Digitaliseringsprojekterne skal ses som udviklingsprojekter, der skaber den digitale vej til fremtidens velfærd, som beskrevet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Med reference til porteføljeoversigten er følgende projekter relateret til de 3 hovedspor i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi:

·         Projekt ID 1 til 5 er relateret til hovedsporet: Slut med papirblanketter og brevpost

·         Projekt ID 6 til 10 er relateret til hovedsporet: Tættere offentligt digitalt samarbejde

·         Projekt ID 10 til 19 er relateret til hovedsporet: Ny digital velfærd

Størsteparten af de projekter, der er initieret af BRK’s centre, er relateret til hovedsporet Ny digital velfærd.

 

Organisering

I forbindelse med etablering af den nye centerstruktur er digitaliseringsaktiviteterne blevet reorganiseret, således at It og digitalisering kan understøtte centrene i de digitaliseringsaktiviteter, der ligger foran BRK de næste 3 til 5 år via program-, projekt- og porteføljestyring.

Behovet for koordinering, styring og prioritering af projekterne er en forudsætning for at skabe balance i projektporteføljen ift. ressourcer, kompleksitet og tidshorisont for projekterne. Prioriteringen af projekterne samt ansvaret for, at digitaliseringsprojekterne kommer i mål, ligger hos Digitaliseringsudvalget, som er et centralt styringsorgan med repræsentanter fra direktionen, centrene og It og digitalisering.

 

Fælleskommunale it-systemer og konkurrenceudsættelse af it-systemer

Alle kommuner har i dag en række it-løsninger, som leverandøren KMD har monopol på. Disse systemer konkurrenceudsættes i 2014 via fælleskommunale udbud, hvor Kombit har fået ansvaret af KL til at gennemføre udbuddene på kommunernes vegne med efterfølgende kontraktindgåelse med de leverandører, der vinder udbuddene, samt stå for udrulning af systemerne til kommunerne. Projekterne fremgår af porteføljeoversigten (projekt ID 6 til 10) og er planlagt ”udrullet” til kommunerne med udgangen af 2017, men hvor systemerne først forventes fuldt implementeret i BRK i 2020.

I forbindelse med disse udbud etableres der en fælleskommunal it-arkitektur, som stiller krav til kommunernes anskaffelse af fremtidige it-systemer. Det bliver en åben arkitektur med standardiserede snitflader, som skal sikre at alle it-leverandører kan udvikle systemer, som passer ind i den fælleskommunale it-arkitektur. Arkitekturen skal medvirke til at skabe et kommunalt it-marked, som er interessant for mange leverandører med henblik på at skabe et konkurrencepræget marked.

En række af BRK’s nuværende it-systemer skal inden for de kommende 3-4 år i udbud med henblik på at løfte dem over på den nye kommunale it-arkitektur. Ovenstående aktiviteter er en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, hvor kommunerne bevæger sig fra et kommunalt it-landskab præget af monopolsystemer til et fælleskommunalt it-landskab præget af et konkurrencedrevet it-marked.  Denne omstilling i kommunernes it-landskab er en kæmpe opgave, som løber over de næste 5-6 år. Omfanget er forsøgt illustreret i bilaget ”Ændring i BRK’s it-landskab” der viser, hvor stor en del af BRK’s it-systemer og it-arkitektur, der skal omlægges i denne periode.

Forklaring til bilaget: De ”gule systemer” udfases og erstattes af fælleskommunale systemer, og alle de ”blå systemer” skal i genudbud over de næste 3-4 år med henblik på, at systemerne bliver tilpasset til den nye fælleskommunale it-arkitektur, som er vist i bilaget. 

Gennemførelse af denne omlægning af BRK’s it-systemlandskab vil løbe over de næste 4-5 år og kræve et stort ressourcetræk på centrenes medarbejdere og vil være forbundet med en række udgifter til anskaffelse af it-systemer.

BRK har igangsat et program for at gennemføre denne omlægning i systemlandskabet. Programmet består af 4 separate projekter, som har en indbyrdes afhængighed, og som har en fælles målsætning om at få konkurrenceudsat de systemer, som KMD har monopol på.

Økonomien for dette program er beskrevet under punktet økonomi.

 

Flere digitale kanaler via obligatorisk selvbetjeningsløsninger – bølge 3.

I december 2014 åbnes der for 10 nye digitale kanaler i forbindelse med, at bølge 3 af obligatorisk selvbetjening går i luften. BRK har igangsat et program, som skal sikre, at der kan stilles digitale løsninger til rådighed for borgere og virksomheder den 1. december 2014 på disse serviceområder.

Ovenstående er helt i overensstemmelse med målsætningen i BRK’s kanal- og servicestrategi (politisk vedtaget 2011) om at etablere flere digitale kanaler og begrænse modtagelse af anmeldelser og ansøgninger på ikke digitale kanaler til de borgere, der er fritaget for anvendelse af de digitale kanaler.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for udfasning af KMD’s monopolsystemer og indfasning af de nye fælleskommunale systemer arbejder programledelsen for øjeblikket med at fastlægge. Udgiftsposterne er listet i bilaget ”Budgetskema”, men økonomien for de enkelte poster er endnu ikke på plads og for flere af posterne (arkiveringsudgifter, snitfladeudgifter og udgifter til de fælleskommunale systemer) afventer vi nærmere information fra Kombit.

Der må påregnes en voksende ubalance i projektøkonomien frem mod 2018, hvor den forventede besparelse (grundet konkurrenceudsættelse) på systemudgifterne til de nye fælleskommunale fag- og støttesystemer begynder at slå igennem således at vi frem mod 2020 igen får balance i projektøkonomien.

Ubalancen fremkommer ved at de projektaktiviteter der er listet i skemaet og som afholdes i perioden 2014 til og med 2017 skal finansieres af BRK. Hvor stor ubalance der bliver i budgettet er svær at estimere på nuværende tidspunkt. Kombit har i deres ressourceestimat som er udarbejdet i samarbejde med 6 kommuner opereret med 4000 timer per projekt til forberedelse og implementering, altså 16.000 timer i alt. Programledelsen forventer at kunne gøre det med færre ressourcer og der vil blive forelagt et budget/estimat over fordelingen af udgifter og gevinster over budgetperioden ved næste status. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
Den Digitale vej til fremtidens velfærd (PDF)

2.
Bølgeplanen (PPTX)

3.
Projektporteføljeoversigten (XLSX)

4.
Digitaliseringsudvalget (DOC)

5.
Ændring i BRK's it-landskab (PPTX)

6.
Kanal- og servicestrategi (PDF)

7.
Budgetskema (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Ledelses- og styringsgrundlag for Bornholms Regionskommune

00.15.10A21-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller (a) og (b) og orienteres (c)
Kommunalbestyrelsen beslutter (a) og (b) og orienteres (c)

Resumé

Kommunaldirektøren indleder kort punktet på mødet i Økonomi- og Planudvalget.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2013 at ændre regionskommunens organisation med virkning fra 1. marts 2014. Kommunalbestyrelsen bemyndigede samtidig kommunaldirektøren til at implementere organisationen, herunder at fastlægge niveauet for afdelinger og teams i det enkelte center.

Rolle- og ansvarsfordelingen er som følge af omstruktureringen ændret, og det har affødt et behov for en større revision af regionskommunens samlede ledelses- og styringsgrundlag.

I ledelses- og styringsgrundlaget, som det foreligger her, indgår tre helt overordnede dokumenter:

-         Principper for målstyring, som beskriver sammenhænge mellem visioner, planer, politikker, langsigtede mål, delmål, lederaftaler og indsatser

-         Kompetencer og økonomistyring, der fastlægger bevillingsniveauer, kompetencer og ansvarsfordeling på økonomiområdet

-         Beskrivelse af den administrative organisation, som beskriver dels delegationen fra kommunalbestyrelsen og direktionen til centercheferne, dels opgaver, ansvar og kompetencer på de fire ledelsesniveauer og i de ti centre

Både chefgruppen og MED-organisationen er løbende inddraget i udarbejdelsen af organisationsbeskrivelsen, og dokumenterne præsenteres for MED-Hovedudvalget den 18. september og for samtlige ledere på et møde i Lederforum den 19. september 2014.

Når ledelses- og styringsgrundlaget er godkendt, og den nye MED-aftale i løbet af september er godkendt af de forhandlingsberettigede parter, anses centerstrukturen for at være fuldt implementeret og i drift, og dermed er processen vedrørende organisationsændringen afsluttet.

MED-Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal gennemføre en evaluering af omorganiseringsprocessen og de foreløbige erfaringer med effekten af centerstrukturen ved årsskiftet 2014/2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a.    at Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender ”Principper for målstyring”

b.    at Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender ”Kompetencer og økonomistyring”

c.    at Økonomi- og Planudvalget tager ”Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation” til efterretning og sender beskrivelsen videre til kommunalbestyrelsens orientering

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

a. og b. anbefales. c. taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Grundlaget for Bornholms Regionskommunens organisering er dels den styringsmodel, der er valgt for at imødekomme Bornholms aktuelle udfordringer, og dels de strategiske fokusområder der udspringer af kommunalbestyrelsens visioner.

I styringsmodellen for Bornholms Regionskommune, er de politiske udvalg politikformulerende og fastlægger retning for udviklingen af politikområderne, mens det er kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at udvalgenes politikker understøtter visionerne for både samfundet Bornholms og regionskommunens udvikling. Kommunalbestyrelsen er desuden politikformulerende på de tværgående politikker, der går på tværs af politikområderne og fagudvalgenes ansvarsområder.

De politiske udvalg har ansvar for den samlede drift på udvalgets fagområde.

De to hjørnestene i styringsmodellen er:

1) central styring – decentral ledelse

2) mål- og rammestyring

Central styring – decentral ledelse betyder, at der i regionskommunen lægges vægt på en central politisk og administrativ styring, hvor der formuleres klare politiske og strategiske mål, samtidig med at der er en høj grad af delegering, så beslutninger som udgangspunkt træffes på det lavest mulige kompetenceniveau.

I henhold til styrelsesloven har borgmesteren formelt set den øverste daglige ledelse af regionskommunens administration. Til varetagelse af den administrative del af den centrale styring har kommunalbestyrelsen i praksis delegeret sin kompetence til direktionen, som dermed bidrager til at sikre, at koncerninteresser går forud for lokale og fagspecifikke interesser.

Til varetagelse af den decentrale ledelse er ansvaret for den daglige drift delegeret til centercheferne, dels gennem kommunalbestyrelsens fastlæggelse af mål og rammer i det årlige budget, dels gennem fagudvalgets fastlæggelse af politikker og kvalitetsstandarder på fagområdet og dels gennem delegation af kompetence fra direktionen til centercheferne. Direktionen understøtter centercheferne i at optimere driften og at udnytte det decentrale råderum til at indfri de politiske og strategiske mål.

Styringsmodellen for Bornholms Regionskommune er beskrevet nærmere i tre styringsdokumenter (se bilag).

 

Målstyring

”Principper for målstyring” beskriver målstyring i en proces, der sammen med budgetprocessen er integreret i en sammenhængende mål- og budgetproces. Tanken med målstyring er, at kommunalbestyrelsens og udvalgenes ønsker til udvikling og drift af regionskommunen afspejles på alle niveauer af organisationen. Dermed er målstyringen det interne styringsredskab, der anvendes for at realisere de politiske ønsker i konkrete indsatser for borgerne, erhvervslivet og Bornholm som samfund.

Målstyringen gælder både fagudvalgenes langsigtede mål og de delmål, der formuleres for hvert budgetår.  

Som noget nyt indgår to årlige opfølgninger på kommunalbestyrelsens og udvalgenes mål i den samlede mål- og budgetproces; første gang sammen med budgetopfølgningen pr. 31. juli og anden gang i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Principper for målstyring gælder fra og med budget 2015. 2014 er i forhold til målstyringen et overgangsår, idet målene blev fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af handlingsplan 2014 i oktober 2013, mens målopfyldelsen varetages af de centre, der blev implementeret pr. 1. marts 2014.

 

Rammestyring

”Kompetencer og økonomistyring” beskriver rammestyringen. Ved mål- og rammestyring forstås, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og økonomiske rammer gennem den årlige mål- og budgetproces.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget regler for bevillings- og budgetstyringen, hvor et fagudvalg bemyndiges til at afholde udgifter eller oppebære indtægter indenfor de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, der er knyttet til bevillingen. Der er udarbejdet en oversigt på bevillingsområderne for hvert udvalg, og udvalgenes bevillinger er entydigt fordelt på hvert enkelt center.

Kompetencer og økonomistyring fastlægger retningslinjer for, hvem der kan omplacere budgetbeløb mellem bevillinger og på hvilke vilkår

Direktionen har det økonomiske ansvar over for udvalgene og kommunalbestyrelsen. Den enkelte direktør er derfor gennem budgetopfølgningerne forpligtet til at sikre, at centrene inden for eget område lever op til såvel de fastsatte mål og det aftalte serviceniveau som de bevilgede rammer.

Principperne for økonomistyring gælder fra og med budget 2015. 2014 er i forhold til økonomistyringen et overgangsår, idet bevillingerne blev fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 i oktober 2013, mens bevillingerne administreres af de centre, der blev implementeret pr. 1. marts 2014.

 

Den administrative organisation

Styringsdokumentet ”Beskrivelse af den administrative organisation” beskriver delegering af ansvar fra politisk til administrativt niveau. Ændringerne i delegeringen af beslutnings-kompetencer afspejler ændringen af organisationsmodellen til en centermodel, hvor virksomhedsbegrebet er forsvundet, og virksomhedslederniveauet udfyldes nu af centercheferne for de ti nye centre. De organisatoriske ændringer trådte i kraft den 1. marts 2014, og beskrivelsen indeholder ingen ændringer i forhold den implementerede organisationsændring.

Direktionen betjener det politiske niveau og har det direkte samarbejde med deres respektive politiske udvalg og skal således yde rådgivning og sparring til både udvalget og de tilknyttede centre. Ansvaret for den daglige drift er som nævnt delegeret til centercheferne, som kan videredelegere ledelse af økonomi, personale mv. til ledere på niveeau 3 og 4 for det respektive område. Mellemledernes beslutningskompetencer er på den måde afgrænset for at prioritere hensynet til koncernen og minimere risikoen for suboptimering.

Organisationsbeskrivelsen er et dynamisk dokument, hvor direktionen har mulighed for at præcisere eller ændre i fx ansvarsfordeling og kompetencer, ligesom der løbende foretages redaktionelle ændringer, i takt med at organisationen ændrer sig. Når der kommer faktiske ændringer til indholdet, vil organisationsbeskrivelsen blive taget op i chefgruppen og på lederforum.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
Principper for målstyring (PDF)

2.
Kompetencer og økonomistyring (PDF)

3.
Beskrivelse af den administrative organisation (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

13

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

14

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt