Referat
Kommunalbestyrelsen
27-02-2014 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ændret borgerservice som følge af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi samt BRK's digitaliseringsstrategi.
  åbent 3 Administration af flexboliger i de 8 områder hvor bopælspligten ikke er ophævet
  åbent 4 Rammebeslutning om fremtidens fødevareproduktion
  åbent 5 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Skole Nord i skoleåret 2014/2015
  åbent 6 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 7 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Paradisbakkeskolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 8 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Hans Rømer Skolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 9 Regler for valg af medlemmer til folkeskolernes bestyrelser
  åbent 10 Regler for valg af medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen inkl. 10.klasseskolen
  åbent 11 udpegning af 2 nye medlemmer samt suppleanter til Bornholms Regionskommunes Handicapråd
  åbent 12 Principbeslutning om samling af medarbejderne i Bornholms FamilieCenter
  åbent 13 Byfornyelsesprogram for Snogebæk Fiskerleje
  åbent 14 Lokalplanforslag nr. 077 for en ny daginstitution ved Industrivej i Nexø i offentlig høring
  åbent 15 Lokalplanforslag 078 - bevarende lokalplan for dobbelt- og rækkehusbebyggelse i Rønne og Nexø
  åbent 16 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne 2014A
  åbent 17 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne 2014B
  åbent 18 Skema A for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter
  åbent 19 Skema B for etablering af 2 nye boliger på Nylars Plejecenter
  åbent 20 Anlægsbevillinger til etablering af 2 nye boliger på Nylars Plejecenter
  åbent 21 Anlægsbevilling til ombyning af eksisterende fællesarealer - Nylars Plejecenter.
  åbent 22 Forberedelse af valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentlov
  åbent 23 Uddannelse til Alle - fortsættelse af UTA-udvalget
  åbent 24 Valg til Folkeoplysningsudvalget
  åbent 25 Udpegning af medlemmer til Lokalrådet for perioden 2014-2017
  åbent 26 Udpegning af formand for Grundlisteudvalget
  åbent 27 Udpegning af medlemmer til Bornholms Vækstforum, 2014-2018
  åbent 28 Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2014
  åbent 29 Investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemandspension
  åbent 30 Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune
  åbent 31 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

1

 

 

Fraværende

Per Ole Petersen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Bjarne Westerdahl er indkaldt som suppleant for Per Ole Petersen.

Liste C stillede forslag om, at punkt 2 tages af dagsordenen. Der var flertal for at beholde punktet på dagsordenen.

Punkt 6 og 8 tages af dagsordenen.

Liste V stillede forslag om, at punkt 12 tages af dagsordenen. Der var flertal for at beholde punktet på dagsordenen.

Liste Ø stillede forslag om, at punkt 29 udsættes. Der var flertal for at beholde punktet på dagsordenen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ændret borgerservice som følge af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi samt BRK's digitaliseringsstrategi. 

00.14.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-12-2013

20

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

10

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, BRK’s digitaliseringsstrategi og de budgetreduktioner som er indarbejdet i budget 2013 og overslagsårene i forbindelse med dette, skal organiseringen af Borgerservice i BRK nu tilpasses.

Organisationstilpasningen skal sikre at så mange borgere på Bornholm som muligt kommunikere digitalt med kommunen og benytter de selvbetjeningsløsninger, som stilles til rådighed, for derved at reducere behovet for personlig betjening i kommunens Borgerservice.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at der fra 1. januar 2014

 

-      lukkes for de decentrale borgerservicer om onsdagen henholdsvis i Allinge, Hasle, Åkirkeby.

-      at borgerservice i Nexø reduceres fra 2 til 1 dag og vil fremover have åbent for personlige henvendelser           onsdag fra kl. 09.30-16.00.

-      at der i borgerservice i Rønne lukkes i yderligere en dag, så der fremadrettet er åbent for personlige henvendelser           mandag og tirsdag fra kl. 09.30-16 samt

torsdag fra kl.9.30 – 17.00.

-      at der indføres tidsbestilling på ansøgning og fornyelse af PAS.

-      at placeringer af åbningsdage og tidspunkter sendes til høring i henholdsvis Ældre- og Handicaprådet, dog således at høringen alene vedrører placering af dage og åbningstiden, men ikke omfanget fx åbningstiden i Nexø kan placeres onsdag fra kl. 8.00 til 14.30 eller onsdag fra kl. 10.30 til 17.00.( Ved flere timer eller ved overlap af dage mellem åbningstider for Nexø og Rønne, vil dette medføre behov for tillægsbevilling til området).

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2013:

Punktet genoptages i januar efter en dialog om kompenserende løsninger.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:
Det administrative forslag til åbningstider i den supplerende sagsfremstilling anbefales. Carl Ilsøe og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, da den månedlige åbningstid i Aakirkeby, Hasle og Allinge bør være ugentlig.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

René Danielsson fremsatte forsalg om at Allinge-Sandvigs forslag godkendes, idet finansieringen findes ved et træk på lokalpuljens rådighedsbeløb på kr. 450.000

For stemte 1: René Danielsson
Imod stemte 24: Liste A, liste B, Kirstine van Sabben, liste V og liste O.
Hverken for eller imod stemte 2: liste K og liste W.
Forslaget er forkastet.

Økonomi- og Planudvalgets indstilling til afstemning:
For stemte 20: Liste A, liste V og liste O.
Imod stemte 7: Liste Ø, liste B, liste K, liste C og liste W.
Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt. Liste Ø, liste B, liste K, liste C og liste W kan ikke medvirke, idet den månedlige åbningstid i Aakirkeby, Hasle og Allinge bør være ugentlig.

Sagsfremstilling

På baggrund af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samt BRK’s Digitaliseringsstrategi 2010 – 2013 godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010, er der iværksat en række digitaliseringsprojekter og implementering af en række selvbetjeningsløsninger.

 

Ud over dette er Udbetaling Danmark nu etableret hvilket har medført, at følgende områder er overgået til staten:

 

I forbindelse med overgangen af arbejdsopgaver til Udbetaling Danmark, er antallet af medarbejdere reduceret i Borgercenteret.

 

Ud over dette har indførelsen af selvbetjeningsløsninger som følge af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi udmøntet via BRK’s digitaliseringsstrategi og besluttet implementeret via en række budgetreduktioner henholdsvis i budget 2013 og 2014 i Borgercenterets budget

 

Aktuelt står Borgercenteret overfor en budgetreduktion på ca. kr. 1.000.000 i 2014, hvilket nødvendiggør nedlæggelsen af 3 stillinger i borgerservice delen. Udover ovenstående besparelse, må det antages, at Borgercenteret også bliver berørt af den kommende administrative besparelse på konto 6, hvilket vil betyde yderligere reduktion af stillinger.

I den udmeldte budgetreduktion, udgør størstedelen af besparelsen implementeringen af selvbetjeningsløsninger i den såkaldte bølge 2.

 

Nødvendigt med tilpasning af borgerservice i forhold til trufne beslutninger:

På baggrund af førnævnte er det derfor nu relevant at tilpasse den kommunale borgerservice ud fra BRK´s Kanal og Servicestrategi, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010.

 

Her fremgår det, at det er nødvendigt at ændre på kommunens adgangskanaler, hvis man ønsker at nå de fastsatte mål i forhold til digitaliseringsgraden og dermed også høste de økonomiske gevinster.

 

Udmøntningen af de estimerede besparelser i forbindelse med implementering af selvbetjeningsløsninger, betyder at personalereduktionen mere specifik vil ramme medarbejdere som i dag betjener borgerservice.

 

På baggrund af denne personalereduktion, vil det ikke længere være muligt at holde åbent for personlig henvendelse i borgerservice, som der er i dag.

 

 

 

 

Implementeringen af selvbetjeningsløsninger:

Borgerservice er aktuelt udfordret af det store fokus der er på hjælp til selvhjælp til selvbetjeningsløsninger, hvor det ved specielt visse ansøgninger, kan blive en meget lang ekspedition, og det kan betyde at andre borgere må vente længere.

Borgerservicer anser denne indsats nødvendig for at sikre at borgerne har de nødvendige kompetencer/viden, således at de fremadrettet kan betjene dem selv via selvbetjeningsløsningerne.

Særligt pres på pasbestilling
Endvidere er der et meget stort pres på pasbestillinger, da det kan konstateres, at Borgerservice udover at ekspederede Bornholms egne borgere, oplever at borgere fra andre kommuner, kommer her og får lavet deres pas, når de alligevel er på øen. Årsagen til dette skal findes som følge af, at der ikke er ventetider, som andre steder i landet, fx København. Det vil derfor være relevant at indføre tidsbestilling til pas og kørekort, noget der er almindelig procedure i mange andre borgerservicer/kommuner.

Forslag til ny Borgerservice:

 

For at sikre at borgerne benytter de allerede implementerede og kommende digitale kanaler kræves det, at der ændres på tilgængeligheden for personlige henvendelser i borgerservice.

 

Det vil derfor være relevant, at der fra 1. januar 2014

 

-      lukkes for de decentrale borgerservicer om onsdagen henholdsvis i Allinge, Hasle, Åkirkeby.

-      Nexø vil fremover have åbent for personlige henvendelser onsdag fra kl. 09.30-16.00*

-      Rønne lukkes der yderligere en dag, så der fremadrettet er åbent for personlige henvendelser mandag og tirsdag fra kl. 09.30-16 samt torsdag fra kl.9.30 – 17.00.

-      At der indføres tidsbestilling på ansøgning og fornyelse af PAS.

 

 

I forhold til placering af åbningstiden foreslås dette sendt i høring i Ældre- og handicaprådet, da åbningstiden i Nexø fx også kan placeres

 

Onsdag fra kl. 8.00 til 14.30 eller

Onsdag fra kl. 10.30 til 17.00,

 

alt efter hvad der måtte vurderes at være mest hensigtsmæssigt.

 

Ved flere timer eller ved overlap af dage mellem åbningstider for Nexø og Rønne, vil dette medføre behov for tillægsbevilling.

 

Lukning af decentrale borgerservice og reduktion af åbningstider i Nexø og Rønne, skal ses som en konsekvens af de store besparelser som udmøntes i forbindelse med indførelse af digitale selvbetjeningsløsninger. Dog kræver disse selvbetjeningsløsninger fortsat sagsbehandling af medarbejdere i borgerservice, som skal klares ud over den direkte borgerbetjening. Det forventer at flere borgere vil overgå til de digitale kanaler.

 

De tilbageblivende medarbejdere, vil udover almindelige borgerservice opgaver, fremadrettet sagsbehandle på indkommende digitale henvendelser, så der fortsat sikres en effektiv, kvalificeret og hurtig sagsbehandling.

 

Antallet af medarbejdere i borgerservice er nu nede på en størrelse, hvor det ikke er muligt at sammensætte en vagtplan i forhold til de nuværende åbningstider.

 

Nuværende organisering fremgår af bilaget.

 

 

 

I forhold til særlige målgrupper, vil der fortsat være en særlig indsats, som bl.a. fremgår af følgende:

 

Indsats i forhold til særlige målgrupper:

BRK tager i vid udstrækning hensyn til de svageste borgere, og det vil blive muligt at søge om fritagelse for bl.a. digital postkasse, som bliver obligatorisk for alle borgere i Danmark fra august 2014.

 

Loven som omhandler fritagelse er endnu ikke vedtaget, men det forventes at fritagelse kan bevilges til

 

  • Demente, udviklingshæmmede eller hjerneskadede borgere
  • Blinde
  • Hvis man ikke har adgang til internet/computer i eget hjem
  • Bor i et område uden bredbåndsforbindelse (512kbit/s)

 

For at en borger kan få udstedt et NEM ID sikres det, at borgeren er fuldt bevidst om hvad det indebærer (være ved sine fulde fem), det vurderes om det overhoved vil give mening at udstede NEM ID til borgeren (fx svaglige ældre/handicappede/svagt fungerende unge m.fl.) samt om borgeren opleves digital parat.

 

Vedr. NEM ID, kan dette bestilles i bank eller hos Borgerservice, samt på nettet. Borgeren skal kunne forelægge legitimation ved fx at oplyse kørekortsnummer eller pasnummer. Der må KUN udstedes NEM ID til borgere som skønnes at være fuldt bevidst om brugen af NEM ID (ved sine fulde fem), samt at borgeren som udgangspunkt er i stand til selv at kunne betjene sig digitalt.

 

I denne forbindelse afventes der et fuldmagtsmodul, hvor der kan gives fuldmagt til fx pårørende – dette er dog endnu ikke implementeret af leverandørende til løsningerne, ej heller er der udarbejdet blanket fra digitaliseringsstyrelsen og KL. I dag er det muligt at give andre ”se” adgang til ens digitale postkasse, så de kan se når der kommer post samt læse post.

 

Kurser mv.:

”NEM IT for Ældre” er et projekt, hvor der er et godt og givtigt samarbejde mellem frivillige og BRK.

 

Formålet er at iværksætte tilbud så det sikres, at så mange ældre borgere som muligt, bliver i stand til at klare sig i det digitale samfund. Arbejdet er organiseret i en styregruppe og i en arbejdsgruppe. I styregruppen repræsenteres de frivillige, oplysningsforbund, biblioteker, Borgercenteret samt aktivitetscentrene.

 

I forlængelse af styregruppen, arbejder arbejdsgruppen med forskellige aktiviteter som besøg i borgerforeninger, oplysning om muligheder (fx Seniorsurf dag), etablering af IT bus som kan køre ud i lokalområder, oprettelse af seniorjob som support, direkte support til ældre, kontakt til datastuer, undervisningstilbud o.ma.

 

Arbejdet i styre- og arbejdsgruppen er præget af et fælles mål om fremdrift og resultater. Der opleves en stor interesse blandt øens ældre borger til at ”blive klædt på” til de digitale løsninger, tilgangen til alle undervisningssteder og trækket på de frivillige som hjælper borgere i eget hjem, viser at arbejdet og de igangsatte tiltag bærer i den rigtige retning.

 

Økonomiske konsekvenser

Tilpasningen af åbningstider er nødvendig for at antallet af medarbejdere i Borgerservice kan reduceres, således at forudsætningerne for Budget 2013 og budget 2014 kan overholdes, og Borgercenteret dermed kan overholde de respektive budgetter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Nuværende

Åbningstider - Borgerservice                                                                                                                               

                      mandag        tirsdag          onsdag          torsdag         fredag           timer ialt

Rønne           9,30 - 16        9,30 - 16        lukket            9.30 - 17        9,30 - 13        24

Nexø             10 - 16                                10 - 16                                                      12

Aakirkeby                                               10 - 16                                                     6

Hasle                                                        13.30 - 16                                                2,5

Allinge                                                     10 - 12.30                                                2,5

samlet åbningstid pr. uge                                                                  47

                                                                                                                                  

Forslag fra borgerforening: Allinge/Sandvig Byforening                                                        

                      mandag        tirsdag          onsdag          torsdag         fredag           timer ialt

Rønne                                                                                                                       14

Nexø                                                                                                                          6

Aakirkeby                                                                                                                 3

Hasle                                                                                                                          2

Allinge                                                                                                                       2

samlet åbningstid pr. uge                                                                  27

                                                                                                                                  

Administrativt forslag                                                                                            

I forslaget fra administrationen er forsøgt indarbejdet de forslag, som fremkom i forbindelse med mødet med borgerforeninger, samt under hensyn til de allerede trufne politiske beslutninger om at reducere antallet af medarbejdere i borgerservice.

Det administrative forslag er tænkt som en overgangperiode frem til at der kan oprettes en BRK-hotline og de iværksatte initiativer via biblioteker, borgerservice, datastuer mm.  har muliggjort, at de som kan, har fået den fornødne instruktion/undervisning, til at de selv eller via støtte fra en hotline, kan betjene sig selv i det omfang dette er nødvendigt i forhold til de centralt fastsatte krav om selvbetjeningsløsninger.
Dette forventes at være tilfældet indenfor op til 1 år.

                      mandag        tirsdag          onsdag          torsdag         fredag           Timer i alt

Rønne           10-16             12 - 16           lukket            10 - 17           10-13             20

Nexø                                                        9-16                                                          7

Aakirkeby                         9-12/2xmdl                                                                    3

Hasle                                  9-12/1xmdl                                                                   

Allinge                               9-12/1xmdl                                                                   

samlet åbningstid pr. uge                                                                  30

Hasle 1. tirsdag i måneden, Allinge 3. tirsdag i måneden og Åkirkeby 2. + 4. tirsdag.                

Det udarbejdede forslag tager udgangspunkt i, at der kun pt. er 7 medarbejdere tilbage i borgerservice,
heraf overgår 2 medarbejdere til omstillingen, da 3 medarbejdere i omstillingen stopper ved naturlig
afgang inden for 4 mdr.(Ud fra tidligere politiske beslutninger)                                                                        
Da der er flest personlige henvendelser i Rønne, kræver det at der er minimum 4 medarbejdere
tilstede i åbningstiden.

Der skal tages højde for, at der udstedes ca. 3500 pas og 3500 kørekort pr. år - hovedparten i Rønne
Pas kan fra omkring 1. april 2014 på grund af ny teknisk løsning kun bestilles/laves i Rønne/Nexø
med tidsbestilling.                                                                                                    

Kørekort ses helst bestilt i Rønne/Nexø - men kan bestilles i Aakirkeby, Hasle og Allinge          

Færre udenlandske vielser:
Det må påregnes, at der vil være et faldende antal udenlandske vielser, da ventetiden til disse vielser vil blive øget på grund af personalemangel ud fra de nuværende ressourcer. Årsagen til dette er, at det primært er den korte ventetid på denne type vielser, som får personer udenfor Danmark til at søge til Bornholm for at blive gift.  Dette billede vil ikke ændre sig, hvis man fx forestiller sig, at politikere udfører flere af vielserne, da en stor del af tidsforbruget ligger administrativt før og efter vielsen.
Vielse foregår primært i Rønne eller ude på øen (privat).
Administrationen er ved at beregne hvad opretholdelsen eller eventuel en udvidelse af muligheden for udenlandske vielser vil koste, hvilket vil blive forelagt politiske på et af de kommende møder i Økonomi og Plan udvalget.                                                                

Længere ventetider generelt:
Generelt må det påregnes, at der vil opstå længere ventetid grundet personalereduktion og medbetjening til selvbetjeningsløsninger i samtlige borgerservicer.                              

Der skal tages højde for at der vil kunne ske lukninger i perioder i de decentrale afdelinger ved sygdom, kurser og ferie, da medarbejderbemandingen er sårbar.                                                          

For at få et billede af omfanget af de henvendelser som finder sted i borgerservice vedhæftes en opgørelse over resultat af de fælles kommunale tælleuger i 2013, som ikke er et fuldt dækkende billede, men som klart indikerer mønsteret for de forskellige borgerservicer.                                                                                   

                      forår 2013    efterår 2013

                      Personlig      Personlig                                                                      

Rønne           290                254

Nexø             63                    49

Aakirkeby    21                    25

Allinge          5                      11

Hasle             25                      9                                                                                

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013

1.
Borgercenterets nuværende organisering (PPT)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Administration af flexboliger i de 8 områder hvor bopælspligten ikke er ophævet

03.01.00A21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

12

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. august 2013 om ”Behandling af ideer og forslag vedr. boligscenarier på Bornholm”, samt indkomne høringssvar, fremsættes forslag til administrationsgrundlag, der muliggør dispensation fra bopælspligten (flexbolig) i de 8 områder, hvor bopælspligten fastholdes.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at sagen efter behandling i Kommunalbestyrelsen sendes i høring i 4 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til lovgrundlaget kan Kommunalbestyrelsen meddele samtykke til, at en helårsbolig af boligens ejer tages i brug til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, samt at boligen efterfølgende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. Boligreguleringslovens (BRL) § 50 stk. 2.

 

I bemærkningerne til lovforslaget henvises til udviklingen i især landdistrikter og byer med færre end 1000 indbyggere, samt en stigning i ubeboede og ofte mangelfuldt vedligeholdte boliger i især disse områder.

 

En ”flexbolig tilladelse” skal gives under respekt af anden lovgivning på området. Tilladelsen kan ikke meddeles, hvis udøvelsen er i strid med planloven eller med en plan, der er fastsat med hjemmel i planloven.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ophæve kravet om helårsbeboelse på Bornholm, med undtagelse af følgende 8 områder: Rønne, Hasle, Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Nexø, Aakirkeby samt Klemensker.

 

Kommunalbestyrelsen har ved en fastholdelse af kravet om helårsbeboelse i de 8 områder efterkommet et udtrykt ønske fra borgerforeninger i de pågældende områder.

 

Ved at ophæve bopælspligten uden for de 8 områder skønnes der at være et betydeligt antal attraktivt beliggende boliger udenfor de 8 områder, der kan benyttes som flexboliger og boliger uden bopælspligt, når eventuelle lokalplaner er ophævet. F.eks vil man kunne opnå flexboligstatus i Årsdale, som alternativ til flexbolig i Svaneke, hvilket vil give nye muligheder for et område som Årsdale.

 

I forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for dispensationsmulighed for flexbolig, har administrationen den 23. september 2013 rettet henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med spørgsmål om hvornår der kan dispenseres i forhold til gældende planbestemmelser.

 

Ministeriet har den 26. november 2013 besvaret henvendelsen med, at der efter boligreguleringslovens § 50 kan gives samtykke til, at en helårsbolig anvendes til andre formål end helårsbeboelse på det vilkår, at ejeren ikke må anvende boligen i strid med lokalplanens krav om helårs boligformål, jf. bilag til sagen.

 

Det vil således være muligt at give dispensation til flexbolig efter boligreguleringslovens § 50, stk. 1, på betingelse af, at boligen kun anvendes som deltidsbolig eller lignende og at den ikke anvendes som feriebolig eller bolig der udlejes til turister.

 

Der vil blive udarbejdet en oversigt over helårsboliger, der registreres som flexboliger med henblik på at følge udviklingen og effekten af dispensationsordningen i de 8 områder. Det foreslås, at oversigten forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2015, hvor der samtidig kan tages stilling til, om der skal ske ændringer i vilkår for dispensationerne til flexboliger i et eller flere af de områder, hvor helårsbopælspligten ønskes opretholdt.

 

Grundlag for en fremtidig administration af dispensationer til flexbolig efter ændring af kommuneplan/lokalplaner:

 

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen giver den generelle kompetence til at give dispensationer i henhold til BRL § 50, stk. 2 til Teknik- og Miljøudvalget (TMU), og at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger administrationen til, i helt konkrete tilfælde, at give en administrativ dispensation.

 

Det vil være yderst vanskeligt for administrationen at vurdere, hvorvidt en ejendom er udbudt til en rimelig markedspris, længden på liggetiden, og om der er sket en tiltrækkelig nedslag i prisen over perioden, hvor den har været til salg.

 

Evt. administrative dispensationer i henhold til BRL § 50 stk. 2 bør derfor være let administrativbare samt uden større skøn.

 

Det foreslås, at der gives administrativ mulighed for personlig dispensation til flexbolig i følgende tilfælde:

·         Når behov for flexbolig skyldes arbejde på Bornholm men med folkeregisteradressen udenfor Bornholm (gives også i dag)

·         Når sygdom / alderdom (f.eks. flytning på plejehjem og lignende) gør, at ejer må fraflytte ejendommen

·         Tidsbegrænset dispensation i forbindelse med større ombygninger på maks. 2 år.

·         Når ejer iflg. folkeregisteret har boet på ejendommen i minimum 2 år, men hvor arbejde / uddannelse eller lignende gør, at ejendommen må fraflyttes

·         Når ejer er afgået ved døden og arving/arvinger ønsker at bevare en tilknytning til Bornholm.

 

Loven giver kun mulighed for dispensation til ejeren af en bolig.

 

Der gives hermed et generelt afslag på flexbolig i de 8 områder, såfremt boligen ønskes solgt som flexbolig.

 

Helt undtagelsesvis kan der være specielle forhold der gør sig gældende ved en bolig eller andre grænsetilfælde. Disse ansøgninger forelægges Teknik- og Miljøudvalget, der herefter kan give dispensation.

 

I de 8 områder, hvor helårsbopælspligten ønskes opretholdt, vil en dispensation blive noteret i BBR som helårsbeboelse med personlig dispensation.

 

Der vil blive udarbejdet et oversigt over helårsboliger, der registreres som flexboliger med henblik på at følge udviklingen eller effekten af dispensationsordningen i de 8 områder. Det foreslås, at oversigten forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2015, hvor der samtidig kan tages stilling til, om der skal ske ændringer i vilkår for dispensationerne til flexboliger i et eller flere af de områder, hvor helårsbopælspligten ønskes opretholdt.

 

Økonomidirektøren foreslår at der efter høringsfristens udløb indstilles  

·         at Kommunalbestyrelsen giver den generelle kompetence til at give dispensationer i henhold til BRL § 50, stk. 2 til Teknik- og Miljøudvalget,

·         at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger administrationen til, at give en administrativ dispensation til benyttelse af boligen til flexbolig i henhold til det foreslåede grundlag for fremtidig administration af dispensation til flexbolig,

·         at der senest ultimo 2015 forelægges for Teknik- og Miljøudvalget en evaluering af dispensationsgrundlaget og udviklingen i flexboliger

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (PDF)

2.
Mail fra By, Bolig og Landdistrikter (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Rammebeslutning om fremtidens fødevareproduktion

24.00.00P20-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

4

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Rammebeslutning om borgmesterens kontakt til de lokale bestyrelser for forsyningsselskaberne med henblik på at undersøge mulighederne for generelt at tilgodese større produktionsvirksomheder på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

-          at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen tager kontakt til de relevante bestyrelser med henblik på at undersøge mulighederne for bestyrelsernes stillingtagen til at tilgodese større produktionsvirksomheder generelt i prisfastsættelse af takster og tariffer

-          at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen tager kontakt til relevante myndigheder med henblik på at søge dispensationer og ændring af tarifmodel

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt. Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Rammebeslutning om kontakt til lokale bestyrelser

16. januar 2014 varslede Danish Crown en lukning af svineslagteriet i Rønne, medmindre der kan opnås besparelser i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. senest 1. juni 2014. Svineslagteriet beskæftiger ca. 200 medarbejdere, og en lukning af slagteriet vil ifølge beregninger fra CRT slå igennem med mindst 165 arbejdspladser oveni slagteriets egne ansatte.

En sammenligning mellem Bornholm og København viser, at tabet på de 200 arbejdspladser i den private sektor, vil svare til en arbejdsplads med 6.000 ansatte i København. Og her er de afledte effekter ikke medregnet. En lukning af slagteriet vil med andre ord have store konsekvenser for det bornholmske samfund.

Siden BRK erfarede, at slagteriet var lukningstruet har arbejdet primært bestået i kontakt til de interessenter, som er leverandører til slagteriet. I den forbindelse har BRK i samarbejde med interessenterne vurderet muligheder for at foretage generelle justeringer af rammerne for erhvervslivet, med udgangspunkt i den konkrete sag.

BRK har således holdt møder med Bornholms Forsyning, Østkraft, Rønne Vand og Varme, Danish Crown både lokalt og centralt, NNF lokalt og nationalt samt Bornholms Landbrug og andelshaverne. Derudover har BRK deltaget i mødet arrangeret af erhvervslivet på Bornholm d. 6. februar.

Formålet har været at afdække det samlede potentiale i en koordineret indsats.

Potentialet

Trafikal ligestilling

Som det ser ud på nuværende tidspunkt afhænger meget af en national stillingtagen til Bornholms situation. Det betyder blandt andet at trafikal ligestilling indgår som et af hovedelementerne i det samlede besparelsespotentiale. Danish Crowns egne beregninger viser, at en trafikal ligestilling vil kunne spare virksomheden for ca. 9 mio. kr./år. En trafikal ligestilling vil derudover være en ubetinget fordel for en lang række andre virksomheder inden for de fleste brancher.

Med et samlet sparekrav på 20-25 mio. kr. udgør en national indsats på trafikområdet svarende til 9 mio. kr. en væsentlig forudsætning for at bevare slagteriet på Bornholm.

Spildevand (Bornholms Forsyning)

Slagteriet er en af de virksomheder, der producerer mest spildevand på Bornholm. Derfor er spildevandet en forholdsvis stor udgiftspost for slagteriet. I forlængelse af Folketingets vedtagelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningssselskaber, har slagteriet udsigt til at få reduceret udgifterne til spildevand, men først med fuld effekt fra 2018. Den nye model for betalingsstruktur (trappemodellen) indfases over fire år fra 2014-2018. En mulighed kunne derfor være at rette henvendelse til miljøministeren og Naturstyrelsen med henblik på at opnå dispensation til at indføre trappemodellen i fuldt omfang allerede i 2014. Næste skridt vil være, at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til bestyrelsen for Bornholms Forsyning med henblik på at tage fælles kontakt til miljøministeren samt Naturstyrelsen.

Slagteriet bruger i øjeblikket ca. 2 mio. kr./år på at bortskaffe blod gennem Bornholms Forsynings anlæg, hvilket ikke er hensigtsmæssigt på lang sigt, hverken for Forsyningen eller for slagteriet. Bornholms Regionskommune har derfor også en løbende kontakt med slagteriet gennem Biokraft om at investere i en hygiejniseringsenhed, der vil muliggøre at slagteriet kan levere blod til Biokraft. Næste skridt vil være, at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Østkrafts bestyrelse med henblik på, at der sættes et arbejde i gang mellem Danish Crown og Østkraft med det formål at gøre blod til en ressource i biogasproduktionen og sikre de nødvendige investeringer.

Vand (Rønne Vand og Varme)

Slagteriet er ligeledes en af de virksomheder på øen, der benytter mest vand i produktionsprocessen. Af samme årsag vil en generel justering af rammerne for produktionsvirksomheder, der benytter over 10.000 m3 vand/år, betyde en lavere årlig udgift for en virksomhed som slagteriet. Næste skridt er, at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til bestyrelsen for Rønne Vand og Varme, og opfordrer denne til at ændre takstsammensætningen.

El (Østkraft)

Slagteriet er ikke el-kunde hos Østkraft, men betaler net-tarif for transporten af strøm. Tariffen er godkendt af Energistyrelsen, og indtægterne benyttes bl.a. til vedligehold af el-nettet. Net-tariffen ligger på eller under gennemsnittet, når der sammenlignes med ”slagteri-kommuner” øst for Storebælt, mens tariffen er en anelse højere sammenlignet med ”slagteri-kommuner” vest for Storebælt. Muligheden for at ændre rammevilkårene for bornholmske virksomheder som slagteriet ligger i forhold til net-tariffen i at udarbejde en ny model, der vil skulle godkendes af Energistyrelsen.

Andelshaverne

I øjeblikket behandles 8 ansøgninger om miljøgodkendelse af udvidet svineproduktion i Bornholms Regionskommune. En øget svineproduktion vil isoleret set hæve effektiviteten på slagteriet i Rønne, der i øjeblikket ikke udnytter kapaciteten fuldt ud. Med de nuværende ansøgninger om miljøgodkendelse, samt de der ifølge Bornholms Landbrug er underopsejling, vil svineproduktionen netto kunne øges med ca. 80.000 slagtesvin/år. Selvom potentialet ikke slår igennem førend staldene er bygget, og svinene er i stald, vil en udvidelse af produktionen betyde en bedre økonomi for slagteriet i et langsigtet perspektiv. Det betyder, at Bornholms Regionskommune med fordel vil kunne fremme sagsbehandlingen af miljøgodkendelsessagerne, og de efterfølgende ansøgninger om byggetilladelser. Det må i den forbindelse forventes, at der er behov for at afsætte flere ressourcer til den forøgede indsats. Indsatsen med godkendelserne i Bornholms Regionskommune vil i givet fald ske under forudsætning af, at Bornholms Landbrug på samme måde prioriterer ressourcer til sagsforberedende arbejde.

I øjeblikket kan der som følge af lovgivningen produceres 1,4 dyreenheder (DE) per ha. Regeringen har i Vækstplan for fødevarer offentliggjort, at arbejdet med at fremrykke opdateringen af omregningsfaktoren for dyreenheder er en del af regeringens plan for, hvordan produktionen af slagtesvin kan optimeres. Indtil regeringens initiativer på området træder i kraft, vil en anden mulighed for at opnå et langsigtet potentiale være at søge dispensation fra DE-grænsen, således at der kan produceres 1,7 DE/ha i lighed med resten af EU. Effekterne af en dispensation undersøges i øjeblikket af Bornholms Landbrug. En sådan dispensation skal i givet fald søges i Miljøministeriet.

Konsekvenser

Bornholms Regionskommune har som udgangspunkt internt mulighed for at påvirke sagsbehandlingsprocessen, og dermed behandlingstiden for miljø- og byggesager.

De øvrige potentialer handler i vid udstrækning om:

-          Henvendelse til bestyrelserne for Bornholms Forsyning, Østkraft samt Rønne Vand og Varme

-          Dispensationsansøgninger hos relevante styrelser og ministerier

-          Forhandlinger om generelle trafikpolitiske tiltag (trafikal ligestilling)

Det skal i forbindelse med evt. nye prisstrukturer på spildevand, vand og el bemærkes, at en generel nedsættelse af takster og tariffer vil betyde en stigning for de øvrige forbrugere. Stigningen i vandpriserne som følge af en rabatordning for storforbrugere af vand skal dog ses i forhold til, at en lukning af slagteriet alt andet lige vil betyde en endnu større stigning for den almindelige forbruger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Skole Nord i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

7

 

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

7

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Skole Nord til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

a) 2. klasserne på afdeling Svartingedal

b) 5. klassetrin på tværs af afdelinger

c) 8. klassetrin på afdeling Kongeskær

d) 9. klassetrin på afdeling Kongeskær

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

 

Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller med henvisning til ovenstående indstilling at

Ad a) At der ikke gives dispensation dvs. at 2. klasserne sammenlægges på afdeling Svartingedal, og at den forholdsmæssige bruttogevinst for 2014 på kr. 312.500 (5/12 af kr. 750.000) forbliver i Skole Nord.

Ad b) Dispensationen imødekommes.

Ad c) At der ikke gives dispensation dvs. at 8. klasserne sammenlægges på afdeling Kongeskær, og at den forholdsmæssige bruttogevinst for 2014 på kr. 141.667 (5/12 af kr. 340.000) forbliver i Skole Nord.

Ad d) Dispensationen imødekommes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalget besluttede at give dispensation vedr. punkterne a), b), c) og d). Margrethe Kellberg og Lykke Jensen kan ikke medvirke og ønsker sagen indbragt for kommunalbestyrelsen

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalgets beslutning til afstemning:
For stemte 15: Liste Ø, liste B, liste K, liste C, liste V, liste O og liste W
Imod stemte 12: liste A
Børne- og Skoleudvalgets beslutning godkendt.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Skole Nord har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 2., 5., 8. og 9. klassetrin i det kommende skoleår.

 

Bestyrelsen anfører, at det generelt vil svække elevernes trivsel at blive sammenlagt til større klasser. En række elever har særlige behov, der kræver kontinuitet i hverdagen, og en del af dem vil have vanskeligt ved fortsat at være inkluderet i normalklasserne.

Endvidere understreger bestyrelsen, at der ved evt. klassesammenlægninger må forventes yderligere afgang til de private skoler.

 

Skolebestyrelsen angiver tillige en række pædagogiske, faglige og sociale forhold som begrundelse for at undlade klassesammenlægninger på de nævnte årgange.

 

2. klassetrin på Svartingedal har en række særlige støttebehov, der med de aktuelle klassestørrelser kan håndteres med den nuværende lærer-/støttebemanding.

På 5. klassetrin vil klassesammenlægning have som konsekvens, at to elever skal flyttes fra Svartingedal til Kongeskær. Klasserne rummer en række elever med særlige behov og der er af skolen prioriteret ekstra personaleressourcer til formålet.

8. klasserne er ved skoleårets start dannet af 3 normalklasser og en specialklasse og der er derfor et mindre elevtal i én af de tre klasser. De tre klasser har således kun fungeret i ca. ½ år og vurderes at få vanskeligheder med de sociale relationer ved en ny klassedannelse.

9. klasserne står overfor deres sidste år i folkeskolen og har brug for kontinuitet, ikke mindst i forhold til underviserstaben og den faglige progression i fagene.

 

Skolebestyrelsen giver udtryk for, at den hidtidige model med klasseoptimering i børnehaveklasser og 7. klasser bør bibeholdes.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægning er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Skole Nord

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

2. klasser på afdeling Svartingedal

750.000

-260.000

490.000

-

5. klasser på tværs af afdelingerne Kongeskær og Svartingedal

280.000

-260.000

20.000

Samlæsning i de to 5. klasser på Svartingedal forsvinder. Derudover opstår behov for holddelinger pga. lokalemæssige forhold.

8. klasser på afdeling Kongeskær

340.000

-280.000

60.000

Samlæsning i de tre 8. klasser på Kongeskær forsvinder. Derudover opstår behov for holddelinger pga. lokalemæssige forhold.

9. klasser på afdeling Kongeskær

160.000

-280.000

-120.000

Samlæsning i de tre 9. klasser på Kongeskær forsvinder. Derudover opstår behov for holddelinger pga. lokalemæssige forhold.

 

Skole Nords planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet merforbrug for hele 2014 på 2,4 mio. kr., fordelt med 1,6 mio. kr. for de første 7 måneder og 800.000 kr. for de sidste 5 måneder af 2014.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Skole Nord derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 2. klasser på Svartingedal på 204.000 kr., 5. klasser på 8.300 kr. og 8. klasser på 25.000 kr.

På 9. klassetrin vil der blive merudgifter på 50.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (2. klasser), 108.000 kr. (5. klasser), 116.000 kr. (8. klasser) og 116.000 kr. (9. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Skole Nord (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

8

 

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

8

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Rønneskolen til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

a) 1. klassetrin på tværs af afdelinger

b) 3. klassetrin på tværs af afdelinger

c) 4. klassetrin på tværs af afdelinger

d) 9. klassetrin på tværs af afdelinger

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

 

 

Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller med henvisning til ovenstående indstilling at

Ad a) Dispensationen imødekommes.

Ad b) Dispensationen imødekommes.

Ad c) Dispensationen imødekommes.

Ad d) Dispensationen imødekommes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Formanden for Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Udgik

 

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Rønneskolen har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 1., 3., 4. og 9. klassetrin i det kommende skoleår.

 

Bestyrelsen har i ansøgningen anført en række generelle forhold som grundlag for ansøgningen.

 

De mulige klassesammenlægninger vil berøre mere end 500 elever på de tre afdelinger. Der vurderes at være elever, der som konsekvens af sammenlægningerne ikke vil kunne inkluderes, da mange elever er visiteret til specialtilbud og har brug for forudsigelighed samt trygge og overskuelige rammer.

At splitte og danne nye klasser flere gange i skoleforløbet kan vanskeliggøre dannelsen af sociale relationer og vanskeliggøre arbejdet med elevernes sociale udvikling og faglige læringsmål. Samtidig forventes en sådan procedure at give uro blandt elever og forældre og dermed øge afgangen til de private skoler.

 

Skolebestyrelsen anbefaler, at der fremover kun sker optimering i børnehaveklasser og 7. klasser og ikke i hele skoleforløbet samt at denne anbefaling indgår i den kommende revision af styrelsesvedtægten.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Rønneskolen

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

1. klasser på tværs af afdelinger

620.000

-260.000

360.000

3/12-virkning i 2014

3. klasser på tværs af afdelinger

620.000

-260.000

360.000

3/12-virkning i 2014

4. klasser på tværs af afdelinger

560.000

-260.000

300.000

3/12-virkning i 2014

9. klasser på tværs af afdelinger

530.000

-280.000

250.000

3/12-virkning i 2014

 

 

Rønneskolens planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet forbrug for hele 2014 svarende til det tildelte budget.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Rønneskolen derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 1. klasser på 150.000 kr., 3. klasser på 150.000 kr., 4. klasser på 125.000 kr. og 9. klasser på 104.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (1. klasser), 108.000 kr. (3. klasser), 108.000 kr. (4. klasser) og 116.000 kr. (9. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Rønneskolen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Paradisbakkeskolen i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

9

 

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

9

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Paradisbakkeskolen til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

a) 1. klassetrin på tværs af afdelinger

b) 2. klassetrin på afdeling Nexø

c) 9. klassetrin på afdeling Nexø

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

 

Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller med henvisning til ovenstående indstilling at

Ad a) Dispensationen imødekommes.

Ad b) At der ikke gives dispensation dvs. at 2. klasserne sammenlægges på afdeling Nexø, og at den forholdsmæssige bruttogevinst for 2014 på kr. 220.833 (5/12 af kl. 530.000) forbliver i Paradisbakkeskolen.

Ad c) Dispensationen imødekommes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalget besluttede at give dispensation vedr. punkterne a), b) og c). Margrethe Kellberg og Lykke Jensen kan ikke medvirke og ønsker sagen indbragt for kommunalbestyrelsen

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalgets beslutning til afstemning:

For stemte 15: Liste Ø, liste B, liste K, liste C, liste V, liste O og liste W

Imod stemte 12: liste A

Børne- og Skoleudvalgets beslutning er godkendt.

 

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Paradisbakkeskolen har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 1., 2. og 9. klassetrin i det kommende skoleår.

 

Overordnet anbefaler skolebestyrelsen, at sammenlægninger på tværs af klasser/afdelinger afventer eventuelle ændringer i skolestrukturen.

Samtidig ønsker bestyrelsen ro til at implementere den kommende folkeskolereform med længere og anderledes skoledage.

Bestyrelsen har tillige anført en række faglige, sociale og pædagogiske forhold på de enkelte klassetrin som grundlag for ansøgningen.

 

På 1. klassetrin vil konsekvensen af en sammenlægning være, at 11 elever flyttes fra afdeling Nexø til afdeling Svaneke, alternativt flyttes 15 elever fra Svaneke til Nexø.  De fleste elever går i SFO i Nexø og forventes at fortsætte hermed også efter en evt. sammenlægning, hvilket afstedkommer en opsplittet skoledag for disse elever.

På 2. klassetrin forventes en sammenlægning af de nuværende 3 klasser til 2 klasser at medføre øgede udgifter til elever med særlige behov.

På 9. klassetrin har eleverne to gange tidligere været gennem en klassesammenlægning, første gang ved nedlæggelse af afdelingen i Bodilsker og senest ved indførelse af profillinier for 1½ år siden. Klassernes opdeling i profillinier ses vanskeligt forenelig med en klassesammenlægning.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Paradisbakkeskolen

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

1. klasser på tværs af afdelingerne Nexø og Svaneke

530.000

-260.000

270.000

Forbehold for eventuelt øgede udgifter forbundet med behov for øget støtte, samt yderligere ændringer i budgettildelingen ifm. elevfrafald.

2. klasser på afdeling Nexø

530.000

-260.000

270.000

Forbehold for eventuelt øgede udgifter forbundet med behov for øget støtte, samt yderligere ændringer i budgettildelingen ifm. elevfrafald.

9. klasser på afdeling Nexø

690.000

-280.000

410.000

Forbehold for eventuelt øgede udgifter forbundet med behov for øget støtte, samt yderligere ændringer i budgettildelingen ifm. elevfrafald.

 

 

Paradisbakkeskolens planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet forbrug for hele 2014 svarende til det tildelte budget.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Paradisbakkeskolen derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 1. klasser på 112.000 kr., 2. klasser på 112.000 kr. og 9. klasser på 170.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (1. klasser), 108.000 kr. (2. klasser) og 116.000 kr. (9. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Paradisbakkeskolen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Hans Rømer Skolen i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

10

 

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

10

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Hans Rømer Skolen til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

a) 3. klassetrin på tværs af afdelinger

b) 4. klassetrin på tværs af afdelinger

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

 

Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller med henvisning til ovenstående indstilling at

Ad a) Dispensationen imødekommes.

Ad b) Dispensationen imødekommes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Formanden for Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Udgik

 

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Hans Rømer Skolen har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 0. – 4. klassetrin.

 

Bestyrelsen har i ansøgningen anført, at man ikke er enig i den tolkning, der tilsiger at optimere elevtallet på alle klassetrin til 28 elever pr. klasse, men at optimeringen alene skulle være gældende for klassedannelsen i børnehaveklasser og 7. klasser.

 

Skolebestyrelsen anfører, at forsøget med rullende skolestart og aldersintegreret indskoling på afdelingen i Vestermarie nødvendiggør, at 0. – 2. klasse på denne afdeling ikke indgår i sammenlægning af klasser på tværs af skoledistriktet.

 

Ved en sammenlægning af klasser på 3. klassetrin henholdsvis 4. klassetrin i hele skoledistriktet vil der kunne dannes 2 klasser på hvert trin. En konsekvens heraf vil være, at én afdeling ikke vil have 3. klassetrin og én afdeling ikke vil have 4. klassetrin i det kommende skoleår. Dette forhold anses af skolebestyrelsen ikke at være pædagogisk ansvarligt.

 

Endelig bemærkes, at kommunalbestyrelsen i december besluttede at oprette 3 børnehaveklasser i Hans Rømer Skolen, selv om elevtallet kunne rummes i 2 klasser.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 0. – 3. klassetrin og supplerende ansøgning for 4. klassetrin er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Hans Rømer Skolen

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

3. klasser på tværs af afdelingerne

500.000

-260.000

240.000

Elevernes deltagelse i samlæsning i indskoling forsvinder.

4. klasser på tværs af afdelingerne

790.000

-260.000

530.000

Elevernes deltagelse i samlæsning forsvinder, men sammenlægningen giver mulighed for samlæsning mellem andre klassetrin.

Note: Sammenlægninger af klasser vil ske med indvirkning på tre afdelinger, og derfor kan der være usikkerhed omkring hvor stor besparelsen bliver.

 

Hans Rømer Skolens planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet merforbrug for hele 2014 på 1,3 mio. kr., fordelt med 1,1 mio. kr. for de første 7 måneder og 200.000 kr. for de sidste 5 måneder af 2014.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Hans Rømer Skolen derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 3. klasser på 100.000 kr. og 4. klasser på 220.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (3. klasser) og 108.000 kr. (4. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Hans Rømer Skolen (DOCX)

2.
Tillæg til ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger Hans Rømer Skolen (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Regler for valg af medlemmer til folkeskolernes bestyrelser

17.01.01A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

5

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Vedtagelsen af en reform af folkeskolen i december 2013 har betydet ændrede regler for valg til skolebestyrelserne. Kommunerne har fået større lokalt råderum ved sammensætning og valg af medlemmer til skolebestyrelserne.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at:

·         Forslag til regler for valg af medlemmer til folkeskolernes skolebestyrelser sendes i høring.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Servicedirektørens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet det tilføjes, at høringsfristen forlænges til den 18. marts 2014.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt, idet høringsmaterialet vedlægges bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014.

Sagsfremstilling

 

På baggrund af bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 og den ændrede folkeskolelov er der udarbejdet forslag til høringsmateriale, der er opdelt i 2 dele:

 

·         Sammensætning af skolebestyrelser

·         Regler og procedurer i forbindelse med valg af forældrerepræsentanter

I korthed betyder lovændringerne, at

 

·         Det ikke længere er et borgerligt ombud at være repræsentant for forældre i skolebestyrelsen

·         Der er ikke antalsmæssige bindinger på størrelsen af skolebestyrelserne, men alene bestemmelser der sikrer at forældrene udgør et flertal

·         Der kan være repræsentanter fra det lokale forenings- og erhvervsliv

·         Større mulighed for at beslutte den ledelsesmæssige deltagelse i bestyrelsesmøder

·         Større mulighed for at tilrettelægge valg på en enkel måde

I vedlagte bilag er de forskellige elementer i lovændringen gennemgået med tilføjelse af forslag til beslutninger i tilknytning hertil.

 

De beslutninger der indgår og som foreslås udsendt til høring omfatter:

 

 

Skole Nord: 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter (1 fra afd. Kongeskær og 1 fra afd. Svartingedal) og 2 elevrepræsentanter (1 fra afd. Kongeskær og 1 fra afd. Svartingedal). 1 af de forældrevalgte repræsenterer specialklasserne.

 

Hans Rømer Skolen: 7 forældrerepræsentanter, 3 medarbejderrepræsentanter (1 fra afd. Aaker, 1 fra afd. Østerlars og 1 fra afd. Vestermarie) og 3 elevrepræsentanter (1 fra afd. Aaker, 1 fra afd. Østerlars og 1 fra afd. Vestermarie). 1 af de forældrevalgte repræsenterer specialklasserne.

 

Paradisbakkeskolen: 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter (1 fra afd. Nexø og 1 fra afd. Svaneke) og 2 elevrepræsentanter (1 fra afd. Nexø og 1 fra afd. Svaneke).

 

Rønneskolen: 7 forældrerepræsentanter, 3 medarbejderrepræsentanter (1 fra afd. Åvang, 1 fra afd. Østre og 1 fra afd. Søndermark) og 3 elevrepræsentanter (1 fra afd. Åvang, 1 fra afd. Østre og 1 fra afd. Søndermark). 1 af de forældrevalgte repræsenterer specialklasserne.

 

Skolebestyrelsen ved Bornholms Heldagsskole består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

 

Skolebestyrelsen ved Kildebakken består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

 

·         Kommunalbestyrelsens kompetence til godkendelse af valget delegeres til centerchefen for Skole, fritid og kultur

 

 

 

Tidsplan

Tidsplanen for forløbet ser således ud:

 

25. februar

Børne – og Skoleudvalget indstiller oplæg til Kommunalbestyrelsen vedr. høring om skolebestyrelser og valg af forældrerepræsentanter

27. februar

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om høringsmaterialet

14. marts

Skolebestyrelserne afgiver deres høringssvar

25. marts

Børne- og Skoleudvalget behandler indkomne høringssvar og indstiller beslutning til Kommunalbestyrelsen

27. marts

Endelig behandling i Kommunalbestyrelsen

1.april

Første meddelelse om afholdelse af valg. Meddelelsen bringes i offentlige medier og på den enkelte skole.

7. april

Skolens liste over hvem der er valgberettigede skal være udarbejdet

28. april

Sidste frist for forældre til at blive optaget på valglisten

21. maj

Anden annoncering af valget

21. -27. maj

Kandidaters muligheder for aflevering af en beskrivelse af holdning og synspunkter til udsendelse inden valgmødet

27. maj

Valgmødet afholdes samme aften på alle 4 skoler, Heldagsskolen og Kildebakken

29. maj

Sidste frist for indgivelse af klager over valget

16. juni

Sidste frist for afgørelse i forbindelse med klager/godkendelse af valget

17. – 30. juni

Første bestyrelsesmøde – valg af formand – indstilling til Kommunalbestyrelsen vedr. fordeling af repræsentanter på de 2 valgperioder.

1.august

De nye skolebestyrelser tiltræder

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. februar 2014

1.
Notat vedr. forslag til skolebestyrelser (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Regler for valg af medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen inkl. 10.klasseskolen

17.01.01A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

6

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af folkeskolereformen blev der også vedtaget ændringer i Lov om ungdomsskoler. Lovændringerne giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen beslutter en fælles bestyrelse for ungdomsskole og 10. klasse, hvis der er etableret en fælles ledelse af ungdomsskole og 10. klasseskole (folkeskole). I forbindelse med implementeringen af centerstrukturen pr. 1. marts 2014 er det besluttet at nedlægge ungecenteret og i stedet opfatte 10. klasseskolen som en del af ungdomsskolen og dermed fortsat at have en fælles leder for ungdomsskolen og 10.klasseskolen. Den fælles ledelse af ungdomsskole og det daværende 10. klassecenter blev besluttet efter en proces i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at

·         Regler for valg af medlemmer til ungdomsskolens bestyrelse inklusive 10. klasseskolen sendes i høring i henhold til tidsplanen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Servicedirektørens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet det tilføjes, at høringsfristen forlænges til den 18. marts 2014.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt, idet høringsmaterialet vedlægges bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014.

Sagsfremstilling

For den fælles bestyrelse gælder det at:

 

·         Det ikke længere er et borgerligt ombud at være repræsentant for forældre i skolebestyrelsen

·         Der er ikke antalsmæssige bindinger på størrelsen af bestyrelsen

·         Der skal være repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, medarbejdere og elever

 

I vedlagte bilag er de forskellige elementer i lovændringen gennemgået med tilføjelse af forslag til beslutninger i tilknytning hertil.

De ændrede regler vil fremover indgå i kommunalbestyrelsens konsekvensrettede plan for Bornholms Regionskommunes ungdomsskolevirksomhed

 

De beslutninger der indgår og som foreslås udsendt til høring omfatter:

 

Regler for sammensætning og valg af bestyrelsen for Ungdomsskolen inklusive 10. klasseskolen:

-      Valgperioden gælder fra 1. august 2014-31. juli 2018

 

-      Bestyrelsen for Ungdomsskolen består af:

 

2 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen

5 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsområdet: Følgende interessenter udpeger hver 1 repræsentant til bestyrelsen: Campus Bornholm (erhvervsafdelingen), Campus Bornholm (gymnasieafdelingen), LO, DI, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

2 elevrepræsentanter. 1 repræsentant fra Ungdomsskolen og 1 repræsentant fra 10. Klasseskolen.

2 medarbejderrepræsentanter. 1 fra Ungdomsskolen og 1 fra 10. Klasseskolen

5 repræsentanter for forældre. 3 repræsentant udpeges blandt forældre til elever i kommunens 10 klasse. (Valget finder sted på forældremødet

i august måned og gælder for skoleåret). 2 repræsentanter foreslås udpeget af 2 af forældrerepræsentanterne vælges af de forældrevalgte repræsentanter i Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.

 

-      Kommunalbestyrelsens kompetence til godkendelse af valget delegeres til centerchefen

 

Tidsplan

Tidsplanen for forløbet ser således ud:

 

25. februar

Børne – og Skoleudvalget indstiller oplæg til Kommunalbestyrelsen vedr. høring og valg af forældrerepræsentanter

27. februar

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om høringsmaterialet

14. marts

Bestyrelsen fremsender, deres høringssvar

25. marts

Børne- og Skoleudvalget behandler indkomne høringssvar og indstiller beslutning til Kommunalbestyrelsen

27. marts

Endelig behandling i Kommunalbestyrelsen

1.april

Første meddelelse om afholdelse af valg. Meddelelsen bringes i offentlige medier og på den enkelte skole. Parter, der skal udpege medlemmer kontaktes konkret

August

Valg af forældrerepræsentanter (3 personer) til skolebestyrelsen

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. februar 2014

1.
Notat vedr. Ungdomsskolen inkl 10. klassesskolen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Udpegning af 2 medlemmer samt suppleanter til Bornholms Regionskommunes Handicapråd

27.69.48A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

11

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med at der er besluttet en ny organisering i Bornholms Regionskommune, skal der udpeges nye repræsentanter til Handicaprådet for børn- og unge (handicap) og Teknik og Miljø.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at Vibeke Juel Blem udpeges for børne- og unge (handicap), og at Marianne Westergård udpeges som suppleant

b)    at Winni Sjelle Nielsen udpeges for Teknik og Miljø, og at Hardy Pedersen udpeges som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til at foretage endelig godkendelse af udpegningen i fald dette kan lade sig gøre, alternativt bemyndiges borgmesteren til at foretage udpegningen.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes Handicapråd består af 12 medlemmer. 6 repræsentanter for kommunalbestyrelsen og 6 repræsentanter for brugerne.

 

2 medlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra voksenhandicapområdet

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra øvrige handicappede

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra børne- og unge (handicap)

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra Teknik og Miljø

 

 

4 repræsentanter indstilles af Danske Handicaporganisationer på Bornholm.

1 repræsentant vælges blandt og indstilles af forældre til brugere af tilbud til børn og unge med handicap.

1 repræsentant vælges blandt og indstilles af brugerne af tilbud til voksne handicappede eller deres pårørende.

 

Der udpeges personlige suppleanter. Kun personer med bopæl i kommunen kan udpeges til handicaprådet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Principbeslutning om samling af medarbejderne i Bornholms FamilieCenter

00.15.00A00-0052

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

11

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

8

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bente Johansen, Radikale Venstre, har ønsket et punkt på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden, hvor der tages principbeslutning om at samle medarbejderne i Bornholms FamilieCenter. Endelig beslutning skal tages i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller, at:

 

·         Sagen drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen beslutter, at medarbejderne i Bornholms FamilieCenter samles.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales. Steen Colberg Jensen og Andreas Ipsen kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Liste V kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

I 2010 vedtog den forrige kommunalbestyrelse at sagsbehandlerne i Bornholms FamilieCenter skulle placeres ude i de fire almene skoledistrikter. 15. december 2011 vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen at fastholde den oprindelige beslutning, dog med højst to placeringer ud over placeringen i Rønne.

 

Det har ikke været muligt at finde tilstrækkelige rammer til placering af sagsbehandlerne på de almene skoler enten begrundet i begrænsede fysiske rammer eller i betydelige økonomiske udgifter ved lokaletilpasning. Bornholms FamilieCenters ledelse, konsulenter og administration er i dag placeret på Ullasvej 17, sagsbehandlerne i Distrikt Vest er placeret ved skoleafdeling Østre i Rønne, sagsbehandlerne i Distrikt Midt og Øst er placeret på Heldagsskolen i Østermarie, og sagsbehandlerne i Distrikt Nord har midlertidigt til huse i administrationsbygningen i Nyker.

 

Bente Johansen, Radikale Venstre, har ønsket et punkt på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden, hvor der tages en principbeslutning om igen at samle medarbejderne i Bornholms FamilieCenter. Da kommunalbestyrelsen har truffet den gældende beslutning, om at sagsbehandlerne skal placeres på flere decentrale lokationer, vil en sådan principbeslutning skulle træffes endeligt af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrativ tilføjelse 25. februar 2014:

Der er dd. knyttet to bilag til sagen; et notat af 26.5.2013, udarbejdet af Bornholms Familiecenter og den BDO-rapport, der blev udarbejdet i januar 2010.

Kommunalbestyrelsen behandlede spørgsmålet den 1.7.2010. Her er et link til referatet med bilag på hjemmesiden. Det er her bl.a. høringssvar fra medarbejderne er tilknyttet.

Den 15. december 2011 genbehandlede KB beslutningen. Link til dette referat ses her.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. februar 2014

1.
BDO rappport af Januar 2010 (PDF)

2.
Notat fra BFC (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Byfornyelsesprogram for Snogebæk Fiskerleje

01.11.00P20-0020

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I et brev dateret den 17. juni 2013 tildelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter regionskommunen en udgiftsramme til områdefornyelse i Snogebæk. Inden anlægsarbejder i områdefornyelsen kan påbegyndes, skal kommunalbestyrelsen træffe en beslutning om områdefornyelse på grundlag af et byfornyelsesprogram, som skal godkendes af ministeriet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

at der træffes en beslutning om områdefornyelse for Snogebæk Fiskerleje og byfornyelsesprogrammet fremsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Den 20. december 2012 vedtog kommunalbestyrelsen at ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Snogebæk. I et brev dateret den 17. juni 2013 tildelte ministeriet regionskommunen en udgiftsramme på 1.466.666 kr. til områdefornyelse i Snogebæk. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 2.933.332 kr.

 

Kommunen skal inden den 1. april 2014 træffe en beslutning om områdefornyelse (byfor-nyelsesprogram) og ansøge ministeriet om tilsagn om refusion af udgifterne til gennemførelse af beslutningen. Områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5 årig periode.

 

I forbindelse med udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet blev der lagt vægt på en aktiv borgerinddragelse. Med det formål, at engagere alle interesserede borgere til at deltage i planlægningen af områdefornyelsesprojektet, blev der inviteret til en workshop. Der deltog ca. 55 borgere og erhvervsdrivende i workshoppen, som blev afholdt over en weekend i september 2013. På workshoppen blev der arbejdet i 4 grupper:

Til hver gruppe blev der tilknyttet konsulenter, som faciliterede gruppearbejdet og videre-bearbejdede forslag og idéer foreslået af deltagerne. Hele forløbet resulterede i en fremlæggelse af konsulenternes sammenfatning i form af skitser og idékataloger.

 

Skitser og ideer fra workshoppen har dannet baggrund for det nærværende byfornyelses-program, som blev bearbejdet i koordineringsgruppen og senere fremlagt på et offentligt møde i Snogebæk. Den for nylig dannede koordineringsgruppe består af repræsentanter fra borger- og erhvervsforeninger i Snogebæk og medarbejdere i BRK.

 

Byfornyelsesprogrammet bygger på et helhedsgreb for byfornyelsesområdet (havnen, havneområdet og den gamle by), som tager udgangspunkt i byens eksisterende struktur med Hovedgaden som den langsgående forbindelse, hvor hovedparten af offentligt tilgængelige funktioner foregår, og hvor potentialerne findes.

 

Helhedsplanen deler området op i 3 zoner:

1) Kystlandskabet - styrkes som attraktivt bynært naturområde,

2) Aktivitetslandskabet - her etableres rammer for kulturelle og rekreative aktiviteter, hvor bevægelse og oplevelser vil finde sted,

3) Bylandskabet - her bliver der foretaget funktionsforbedringer, trafikreguleringer og forskønnelse, samt skabt rammer for erhvervsmæssige tiltag.

 

Intentionen med denne opdeling er bl.a. at bevare og styrke områdernes karakter og koncentrere de forskellige aktiviteter indenfor afgrænsede områder. Forbindelser mellem disse 3 zoner vil blive styrket fysisk og visuelt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på møde den 19. september 2013 godkendt en anlægsbevilling for projektet. De samlede bruttoudgifter til områdefornyelsesprojektet i Snogebæk udgør 6.191.348 kr., heraf skal regionskommunen finansiere 2.933.332 kr. over 5 år, idet staten refunderer 33 1/3 pct. af udgifterne svarende til 1.466.666 kr. og LAG-Bornholm giver et tilskud på 1.791.350 kr. (endnu ikke endelig godkendt af NaturErhvervstyrelsen/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri).

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Byfornyelsesprogram (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Lokalplanforslag nr. 077 og kommuneplantillæg nr. 16 for en ny daginstitution ved Industrivej i Nexø i offentlig høring

01.02.05P21-0334

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

12

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. august 2013 at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag for en ny daginstitution i Nexø. Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at lokalplan nr. 077 og kommuneplantillæg nr. 16 sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen ønsker at opføre en ny integreret daginstitution i Nexø med plads til ca. 120 børn. Begrundelsen herfor er en planlagt sammenlægning af de to eksisterende institutioner Karlsvognen og Stjernehuset i Nexø.

 

Byggeriet til den nye daginstitution er tænkt placeret langs en eksisterende cykel/gangsti mellem Langedebyvej og Industrivej. Det vil give institutionen mulighed for at benytte den eksisterende infrastruktur herunder tilkørselsvej fra Industrivej.

 

Bygningsarealet for den nye daginstitution vil få en størrelse på 800-1000 m2 i én etage, muligvis udformet med én stor og nogle få mindre bygninger. Daginstitutionen forventes indrettet, så anvendelsen kan udvides til også at omfatte dagpleje aktiviteter, foreningsformål, børneforældregrupper, undervisning samt fællesaktiviteter o. lign.

 

Lokalplanens samlede areal er på ca. 25.000 m2 men det samlede areal behov for daginstitutionen er ca. 10.000 m2.

 

Begrundelsen for at medtage et så rummeligt et areal, er at restarealet bestemmes anvendt til erhverv uden miljømæssige gener, herunder sol- eller jordvarmeanlæg.

 

Den gældende lokalplan nr. 073 for et erhvervsområde Nexø, omfatter også det aktuelle område som påtænkes anvendt til daginstitution. I Lokalplan nr. 073 er det udlagt som område som ikke må tages i anvendelse før der er foretaget en supplerende lokalplanlægning.  Denne lokalplan nr. 077 vil ved den endelige vedtagelse, således afløse lokalplan nr. 073 for denne del af området.

 

Kommuneplantillæg nr. 016 skal sikre at kommuneplanen bringes i overensstemmelse med lokalplanlægningen, så et areal i erhvervsområdet ændres til offentligt område i kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Lp 077 (PDF)

2.
Screening (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Lokalplanforslag 078 - bevarende lokalplan for dobbelt- og rækkehusbebyggelse i Rønne og Nexø

01.02.05P16-0135

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

16

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 4. juni 2013 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle udarbejdes et nyt lokalplanforslag for 5 homogene boligkvarterer bestående af ens dobbelt- eller rækkehuse opført i 1940’erne og -50’erne, der sikrer bevaring af bebyggelsen.

Forslaget er nu udarbejdet og skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at lokalplanforslag 078 – bevarende lokalplan for dobbelt- og rækkehusbebyggelse i Rønne og Nexø sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Det blev oprindeligt foreslået, at fem områder i Rønne og Nexø skulle indgå. Det ene område i Rønne er udgået, da bebyggelsen nedrives. Lokalplanforslaget vil derfor kun omfatte fire bebyggelser på Harbovej og Blykobbevej i Rønne samt Sverigesvej og Paradisvej i Nexø.

 

Bebyggelserne består af et antal ens dobbelt- eller rækkehuse. Når et tag skal udskiftes, er husejeren som udgangspunkt forpligtet til at opfylde bygningsreglementets isoleringskrav. Hvilket i det enkelte tilfælde kan have den konsekvens, eksempelvis, at tagfladen på halvdelen af et dobbelthus forhøjes væsentligt.

 

Teknik & Miljø vurderede, at helhedsindtrykket i disse områder er bevaringsværdigt, og vil blive påvirket væsentligt af mulige tag- eller facadeændringer på den enkelte bolig. Ingen af områderne med disse ens huse er omfattet af en lokalplan der kan sikre en hensigtsmæssig bevaring af bygningernes eksisterende arkitektur.

 

Hvis ejendommen er omfattet af en bevarende lokalplan, er der i bygningsreglementet indskrevet en dispensationsmulighed fra isoleringskravene, såfremt dispensationen gives af byggetekniske eller arkitektoniske hensyn (bevaringsværdi).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
LP 078 (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. februar 2014

2.
Sceeningsskema LP 078 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne – etape 1

05.01.12S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

12

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014, herunder 1.900.000 kr. til færdiggørelse af de gadebelysningskabellægninger, som blev påbegyndt i 2013.

Der søges på den baggrund om en forhøjelse af anlægsbevillingen til 1.etape af kabellægning af gadebelysning i Rønne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

c)    at anlægsbevillingen til kabellægning af belysningsanlæg, etape 1, forhøjes med 1.900.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2.500.000 kr.

d)    at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 1.900.000 kr., som finansieres af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

Østkraft gennemfører fra 2013 og de kommende år en større kabellægning af deres elforsyningsanlæg kombineret med etablering af fibernet. Der kabellægges ca. 6.000 meter i Rønne by. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg medtages gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Det samlede gadebelysningsprojekt forventes at beløbe sig til 2,5 mio. kr.

Ledningsarbejderne berører følgende strækninger. Østerled. Byledsgade. Borgmester Nielsens Vej. Virkelyst. Solvangen. Torneværksvej. Sveasvej. Byledsgade. Absalonsgade. Kalkbrænderivej. Højvangen. Gartnervangen. Tjørnevej. Skt. Mortensgade. Pingels Alle. Svanekevej. Andreas Riis Vej. Cykelstier Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. juni 2013 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til påbegyndelse af kabellægningen. Denne bevillingsansøgning på 1.900.000 kr. vedrørende færdiggørelse af disse anlæg herunder montage af kabel i master samt renovering af armaturer og nye master i nødvendigt omgang.

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr., hvoraf der allerede er disponeret 12.000.000 kr.

Teknik & Miljø søger om at anlægsbevillingen forhøjes med 1.900.000 kr. til brug for færdiggørelse af kabellægningen. Den samlede anlægsbevilling til etape 1 vil herefter udgøre 2.500.000 kr.

Udgiften til kabellægningsprojektet, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne - etape 2

05.01.12S00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

18

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014 herunder 1.900.000 kr. til kabellægning af gadebelysningsanlæg, montage af kabel i master samt renovering af armaturer og nye master i nødvendigt omfang i forbindelse med Østkrafts kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til 2. etape af kabellægning af gadebelysning i Rønne 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

e)    at der gives en anlægsbevilling på 1.900.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2014, etape 2

f)    at der afsættes rådighedsbeløb på 1.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

g)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

Østkraft påbegyndte i 2013 en større kabellægning af deres elforsyningsanlæg kombineret med etablering af fibernet. Der kabellægges ca. 4.000 meter i Rønne by. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, medtages gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Det samlede gadebelysningsprojekt i 2014 forventes at beløbe sig til 1.900.000 kr.

Ledningsarbejderne vil primært berøre følgende strækninger. Grønvangen. Lille Torv. Storegade. Snellemark. Kirkepladsen. Smallesund Øst og Vest. Harbovej. Sigynsvej. Ydunsvej. Ægirsvej. Heimdalsvej. Gefionsvej. Midgårdsvej. Østre Ringvej. Asavej. 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800 kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014.

Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr. , hvoraf der allerede er disponeret 12.000.000 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til kabellægningens 2. etape vil beløbe sig til 1.900.000 kr.

Udgiften til kabellægningsprojektet, som afholdes i 2014, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Skema A for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter

03.02.12S55-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af Skema A for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

h)    at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til opførelse af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter.

i)     at skema A for etablering af 2 nye almene boliger godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2013, at Nylars Plejecenter indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med de eksisterende 18 boliger og at der i tilknytning hertil etableres 2 nye almene boliger.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen af de 2 nye almene boliger og godkendelsen af skema A.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                          3.378.000 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                                                                  3.378.000 kr.

 

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 88%                                                                           -2.972.640 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 10%)                                              -337.800 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                       -67.560 kr.

Finansiering i alt                                                                                                     3.378.000 kr.

 

De bevillingsmæssige forhold vil blive behandlet i en særskilt sag.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligstøtte vil udgøre 6.397 kr. eller årligt 1.024 kr. pr. m².

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Estimeret anlægsbudget (PDF)

2.
Skema A (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Skema B for etablering af 2 nye boliger på Nylars Plejecenter

03.02.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

20

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af Skema B for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at skema B for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter godkendes

b)    at den foreløbige bruttohusleje for boliger på 1.024 kr. pr. m² godkendes             

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører myndighedsbehandling og godkendelse af skema B.

Skema B er udarbejdet på grundlag af afholdt licitation i fagentreprise den 28. januar 2014.

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er uændret i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 3.378.000 kr. og hvoraf den kommunale egenfinansiering udgør 337.800 kr.

Byggeriet er planlagt til aflevering 1. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

 

Anlægsudgifter:                                                   Skema A                  Skema B

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                        3.378.000 kr.              3.378.000 kr.

 

Anlægsudgifter i alt                                                      3.378.000 kr.                3.378.000 kr.

 

 

Finansiering:

 

Boliger:

Kreditforeningslån 88%                                         -2.972.640 kr.              -2.972.640 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 10%)           -337.800 kr.                -337.800 kr.

Beboerindskud 2%                                                    -67.560 kr.                  -67.560 kr.

Finansiering i alt                                                           -3.378.000 kr.            -3.378.000 kr.

 

De bevillingsmæssige forhold vil blive behandlet i en særskilt sag.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligstøtte vil udgøre 6.397 kr. eller årligt 1.024 kr. pr. m².

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 18. februar 2014

1.
Estimeret anlægsbudget - Nylars Plejecenter (PDF)

2.
Skema B (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsbevillinger til etablering af 2 nye boliger på Nylars Plejecenter

00.30.08P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

13

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

21

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger til etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter i det afsnittet, hvor det tidligere dagcenter var etableret.

Myndighedsbehandlingen af Skema A, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i særskilt sag på samme møde. Myndighedsbehandlingen af Skema A og Skema B vil blive forelagt Økonomi- og Planudvalget på 2 særskilte sager på mødet den 18. februar 2014.

Sag vedrørende anmodning om optagelse af byggekredit vil blive forelagt Økonomi- og Planudvalget i særskilt sag på mødet den 11. marts 2014

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

j)     at anlægsbevillingen til ombygning af Nylars Plejecenter med 2 nye boliger forhøjes med 2.928.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 3.378.000 kr. inkl. moms,

k)    at det afsatte rådighedsbeløb til ombygningen tilsvarende forhøjes med 2.928.000 kr. inkl. moms,

l)     at merudgiften til ombygningen på 2.928.000 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt -3.040.200 kr.,

m)  at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til låneoptagelse på -2.972.640 kr.,

n)    at der gives bevilling og afsættes budget (indtægt) til beboerindskud på -67.560 kr.,

o)    at der gives bevilling og afsættes budget (nettoudgift) til kommunens andel af beboerindskud på netto 22.520 kr.,

p)    at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til salg af grund på -400.000 kr.

q)    at nettomerindtægten på 489.680 kr. tilføres de likvide midler

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af ”tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” den 30. maj 2013 givet tilsagn om at Nylars Plejecenter kan indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med de 18 boliger samt to observationspladser.

Med den foreslåede ombygning af det nuværende dagcenterlokaler, der indrettes til 2 nye boliger som finansieres via almen-boliglovgivningen, vil målet kunne nås.

Projektet forventes gennemført i foråret 2014, hvilket vil give de nødvendige nye rammer på Nylars Plejecenter, hvorved beboerne, som i dag bor på Slottet i Rønne på B2, vil kunne flytte til Nylars Plejecenter omkring den 1. maj 2014.

I forbindelse med ombygningen af dagcentret til 2 nye almene boliger, vil der i en særskilt sag blive søgt om anlægsbevilling til ombygning af dele af de nuværende fællesarealer med væsentlig forbedrede køkken- og opholdsarealer.

Økonomiske konsekvenser

Totaløkonomi:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. august 2013 en anlægsbevilling til projektering af byggeriet på 450.000 kr. inkl. moms, midlertidigt finansieret af de likvide midler. Bevillingen blev givet til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre, men da Budget- og administrationsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedrørende kommunale bygninger i henhold til Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune varetages af Teknik- og Miljøudvalget, som fagudvalg for BRK Ejendomsservice, skal denne bevilling til ombygning retteligt gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management).

 

I den skematiske oversigt nedenfor vises økonomien i henholdsvis Skema A (kolonne 2) sammenlignet med hvad der pt. er budgetlagt med (kolonne 1).

 

I henhold til estimeret anlægsbudget udarbejdet af BDO Kommunernes Revision, udgør den samlede økonomiske ramme for byggeriet 3.378.000 kr. incl. moms. Som det fremgår, er boligernes anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud).

 

Det totale kommunale nettooverskud på -39.680 kr. udgøres af kommunens udgift til grundkapital på 337.800 kr., udgift til beboerindskud på 22.520 kr. samt indtægt til salg af grund på -400.000 kr.

 

Normalt vil 2 % af anlægsudgifterne til boligerne blive finansieret af beboerindskud, men kommunen skal yde et beløb svarende til 1/3 til dækning af indskuddet, når beboerne flyttes fra Plejecenter Slottet til Nylars Plejecenter. Baggrunden for flytningen af beboerne er, at Slottet ikke opfylder de krav, der kan stilles til en almen bolig. Staten refunderer 2/3 af beboerindskuddet.

 

Netto tilføres der de likvide midler 39.680 kr. I den første bevillingssag blev der som nævnt midlertidigt kassefinansieret 450.000 kr. og i denne sag tilføres de likvide midler 489.680 kr.

 

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af projekteringsbevillingen den 29. august 2013 var der forudsat et kommunalt overskud på 115.880 kr. Dette beløb er nu reduceret til 39.680 kr. Baggrunden er, at de administrative omkostninger er forholdsvis høje for en så lille sag som ombygning og etablering af 2 nye almene boliger, hvorved grundprisen (salget) er reduceret fra 500.000 kr. til nu 400.000 kr. samt at prisfremskrivningen til rammebeløbene er forudsat gennemført inden for rammerne i 2014.

 

Skematisk oversigt over totaløkonomien:

 

Nylars Plejecenter - 2 nye almene boliger

Budgetlagt pt.

Skema A

Ændring

Lån med ydelsesstøtte 88 %

 

2.972.640 kr.

2.972.640 kr.

Kommunal grundkapital 10 %

 

337.800 kr.

337.800 kr.

Beboerindskud 2 %

 

67.560 kr.

67.560 kr.

Samlet anskaffelsessum

450.000 kr.

3.378.000 kr.

2.928.000 kr.

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital 10 %

 

337.800kr.

 

Beboerindskud 2 % BRK´s andel 1/3

 

22.520 kr.

 

Salg af grund

 

-400.000 kr.

 

Overskud (-) / Underskud (+)

 

-39.680 kr.

 

 

Bevillinger:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. august 2013 en projekteringsbevilling på 450.000 kr. incl. moms. Der søges i denne sag om en forhøjelse af denne bevilling med 2.928.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling i ombygningen herefter udgør 3.378.000 kr.

Der søges desuden om anlægsbevillinger til låneoptagelse og salg af grund samt om bevillinger til beboerindskud i henhold til den skematiske oversigt ovenfor.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Skema A (PDF)

2.
Anlægsbudget Skema A (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevilling til ombygning af eksisterende fællesarealer - Nylars Plejecenter

00.30.08P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-02-2014

15

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

22

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges en anlægsbevilling til ombygning af eksisterende fællesarealer på Nylars Plejecenter. Det drejer sig primært om etablering af nyt træningskøkken, som får en central placering på Nylars Plejecenter samt opholdsområderne omkring køkkenet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

r)    at der gives en anlægsbevilling til etablering af nyt køkken m.m. på Nylars Plejecenter på i alt 1.087.500 kr. inkl. moms.

s)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og Drift (Facility Management),

t)     at finansieringen af ombygningen sker via henlagte midler i afdelingen på 70.000 kr. inkl. moms samt optagelse af lån på 1.017.500 kr.

u)    at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til låneoptagelse på 1.017.500 kr.

v)    at der godkendes en huslejestigning for de 18 boliger på 235 kr. pr. måned

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af ”tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” den 30. maj 2013 givet tilsagn om at Nylars Plejecenter kan indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med 18 boliger eksisterende boliger samt to observationspladser.

Ved den foreslåede tilpasning, vil der være behov for at etablere et træningskøkken i det centrale fællesopholdsareal. Det nye køkken etableres som en del af den eksisterende vinterhave, der ombygges og forbedres væsentligt i forhold til i dag. Den eksisterende klimaskærm (glastag og glasfacader) skiftes/omdannes, hvorved den del af de fællesopholdsarealer, ud over at rumme et nyt køkken, også vil rumme ombyggede og fuldt opvarmede fælles opholdsarealer. Det vedlægges en plantegning, der illustrerer de nye og ombyggede fællesarealer.

De samlede omkostninger forventes at blive på 1.087.500 kr. inkl. moms

Det nye køkken og ombygningerne finansieres ved en huslejeforhøjelse på ca. 235 kr. pr. måned samt brug af henlæggelse til forbedringer på 70.000 kr.

Derfor anbefales det, at projektet gennemføres med en samlet udgift på 1.087.500 kr. inkl. moms og en deraf følgende stigning i huslejerne på ca. 235 kr. pr. mdr. svarende til 3,82 %. I dag betaler lejerne mellem 5.500 kr. til 6.150 kr. mdr., dog er der enkelt lejer, der betaler ca. 7.000 kr. i en stor lejlighed.

De to nye lejligheder forventes at få en husleje på ca. 6.400 kr. pr. mdr. Forholdet omkring etablering af de nye lejligheder på Nylars Plejecenter behandles i separat sag.

De nye beboere, som i dag bor på Slottet B2 og som har en gennemsnitshusleje på 3.750 kr. pr. måned er omfattet af reglerne i tvangskriterierne pensionslovgivningen og kommer derfor ikke til at betale en højere husleje end den de har på Slottet.

Bornholms Plejehjem og –centre/ældreområdet kommer som udgangspunkt til at afholde merudgifterne, dog modregnet den boligydelse, som den enkelte er berettiget til at modtage. Forskellen vil hen over en årrække mindskes, når der kommer nye lejere, som selv skal betale den samlede udgift til huslejerne modregnet boligydelsen, hvis de er berettiget til at få boligydelse.

Ombygningen af fællesarealerne og herunder køkkenet forventes afsluttet med udgangen af april måned og derved klar, når de nye beboere flytter ind.

Økonomiske konsekvenser

Ombygningen af fællesarealerne gennemføres ved en huslejeforhøjelse på 235 kr. pr. måned for de 18 eksisterende boliger på Nylars Plejecenter, samt brug af opsparede og henlagte midler på i alt 70.000 kr. inkl. moms. Der optages et lån på 1.017.500 kr. til endelig finansiering, idet huslejeforhøjelsen går til betaling af ydelserne på lånet.

Finansieringen vil normalt være udgiftsneutral for Bornholms Regionskommune, da lejerne betaler for ombygningen via en øget huslejebetaling pr. måned på 235 kr. Her vil den ekstra udgift dog pålægges Bornholms Plejehjem og –centre/ældreområdet med en årlig ekstra udgift på ca. 50.000 kr., som dog over en årrække forventes nedbragt, når der kommer nye lejer, for til sidst helt at udgå. Udgiften reduceres med eventuel forhøjet boligydelse til beboerne, hvoraf kommunen skal afholde 25 pct.  Der er ikke afsat budget til disse udgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2014

1.
Nylars Plejecenter - oversigtstegning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Forberedelse af valg til Europa-Parlamentet og en folkeafstemning om patentdomstolen

84.07.00G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

23

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse i Statstidende den 4. oktober 2013 om fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet er det fastsat, at valget finder sted søndag den 25. maj 2014.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. januar 2014 meddelt, at der påregnes afholdt folkeafstemning om patentdomstolen samme dag.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)    At valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalget udpeges til valgbestyrelsen for en folkeafstemning om patentdomstolen.

b)    At Pedersker valgdistrikt flyttes til Aakirkeby valgdistrikt ved dette valg,

c)    At Svaneke afstemningssted flyttes til Svaneke Hallen.

d)    At Østermarie afstemningssted flyttes til Østermarie Hallen.

e)    At de øvrige 6 hidtidige afstemningssteder godkendes.

f)    At de politiske partier tilbydes at indstille personer til udpegning til valgstyrere og valgtilforordnede.

g)    At der kan annonceres i Rytterknægten efter frivillige til at melde sig som valgtilforordnede.

h)    At borgmesteren bemyndiges til at fordele eventuelle pladser til afstemningsstederne.

i)     At borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrerformand for det enkelte afstemningssted.

j)     At der udpeges 15 hold til at modtage brevstemmer i borgernes eget hjem og på plejehjem og –centre og diverse boformer.

k)    At borgmesteren bemyndiges til at foretage udvælgelsen af 15 personer til de 15 brevstemmehold blandt de af partierne indstillede personer.

l)     At borgmesteren bemyndiges til at udvælge stederne for valgbussens placering.

m)  At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som valgtilforordnede, valgstyrersekretærer og medarbejdere, der skal deltage i stemmeoptællingen om aftenen og til fintællingen dagen efter valget.

n)    At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som stemmemodtagere til brevstemmeholdene og til valgbussen,

o)    At der ydes en valgdiæt til valgstyrere, valgtilforordnede, valgstyrersekretærer, stemmeoptællere og medarbejdere i valgsekretariatet.

p)    At hidtidig praksis vedrørende indsamlinger følges.

q)    At administrationen bemyndiges til at godkende ansøgninger om indsamlinger ved valget.

r)    At merudgiften ved de 2 valg afholdes indenfor Økonomi- og Planudvalgets samlede budgetramme.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014

Indstillingens punkt a) og c)-r) anbefales. Indstillingens punkt b) anbefales ikke, idet Pedersker valgsted opretholdes. I henhold til indstillingens punkt j) og k) bemyndiges administrationen til at justere antallet af hold på baggrund af forventet stemmeprocent.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet skal kommunalbestyrelsen bl.a. sørge for, at der er valgt en valgbestyrelse, oprettet afstemningssteder og udpeget valgstyrere og valgtilforordnede mv.

 

Valgbestyrelse

Valgbestyrelsen for valg af 13 danske medlemmer til Europa-Parlamentet består af følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen:

 

Winni Grosbøll  formand                    suppleant Margrethe Kjellberg

Henry Schou Madsen                        suppleant Maria Fromseier Kjærgaard

Steen Colberg Jensen  næstformand    suppleant Andreas Ipsen

Carl Ilsøe                                        suppleant Linda Kofoed Persson

Morten Riis                                      suppleant Bente Johansen

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet meddeler i brev af 31. januar 2014, at der skal vælges særskilte valgbestyrelser til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og en folkeafstemning om en fælles patentdomstol, men at der intet er til hinder for, at personerne i valgbestyrelsen for Europa-parlamentsvalget tillige er medlemmer af valgbestyrelsen til en folkeafstemning om en fælles patentdomstol.

 

Opstillingskredse og afstemningssteder

Bornholms Storkreds er opdelt i 2 opstillingskredse:

1. opstillingskreds, Rønnekredsen med tidligere Rønne og Hasle Kommuner

2. opstillingskreds, Aakirkebykredsen med tidligere Allinge-Gudhjem, Nexø, Aakirkeby Kommuner og Christiansø.

 

Der er p.t. følgende 9 afstemningssteder på Bornholm og 1 på Christiansø:

 

Afstemningssted

Adresse

Allinge Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),

Allinge Valgsted

Nordlandshallen, cafeteriet

Strandvejen 1

3770 Allinge

Østermarie Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),

Østermarie Valgsted

Heldagsskolen

Almindingensvej 23,

3751 Østermarie

Svaneke Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Svaneke, Ibsker)

Svaneke Valgsted

Svaneke Bibliotek,

Borgergade 4

3740 Svaneke

Nexø Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Nexø, Bodilsker)

Nexø Valgsted

Nexø Hallens Mødelokale

Stadionvej 22

3730 Nexø

Pedersker Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Pedersker, Poulsker)

Pedersker Valgsted

Pedersker Samlingshus

Pedersker Hovedgade 56,

3720 Aakirkeby

Aakirkeby Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)

Aakirkeby Valgsted

Aakirkeby-Hallerne, Mødelokaler

Grønningen 3

3720 Aakirkeby

Klemensker Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Nyker, Klemensker)

Klemensker Valgsted

Bornholms Ungdomsskole,

Sct. Klemensgade 26,

3782 Klemensker

Rønne Afstemningssted

1. opstillingskreds

 

Rønne Valgsted

Rønne Idrætshal

Torneværksvej 1

3700 Rønne

Hasle Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)

Hasle Valgsted

Hasle Idrætshal

Byvangen 6

3790 Hasle

Christiansø Afstemningssted

 

 

 

Da EU-valget og folkeafstemningen skal holdes adskilt er det nødvendigt, er der er den nødvendige plads til dette på afstemningsstederne og det er der ikke på nogle af afstemningsstederne.

 

Det gælder i Svaneke, Østermarie og Pedersker.

 

Administrationen foreslår, at Svaneke afstemningssted flyttes til Svaneke Hallen ved dette og fremtidige valg og at Østermarie afstemningssted flyttes til Østermarie Hallen ved dette og fremtidige valg.

 

Samtidig foreslås det, at flytte Pedersker valgdistrikt til Aakirkeby valgdistrikt ved dette valg, fordi det ikke er muligt, at holde de to valg i Pedersker Forsamlingshus. Det betyder, at ca. 1.300 vælgere i Pedersker valgdistrikt skal stemme på Aakirkeby afstemningssted.

 

Valgstyrer og valgtilforordnede vælgere

I Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 31. januar 2014 er der også gjort opmærksom på, at der vil være et øget behov for valgstyrere og valgtilforordnede vælgere og at kommunalbestyrelsen skal sørge for det fornødne antal valgborde med det foreskrevne antal valgstyrere og det fornødne antal valgtilforordnede vælgere til de to valghandlinger.

Videre skal kommunalbestyrelsen sikre, at de to valghandlinger gennemføres adskilt, at stemmelokalerne indrettes således, at de to valghandlinger så vidt muligt kan gennemføres i adskilte lokaler og at hver af valghandlingerne kan gennemføres med den fornødne kapacitet og bemanding.

 

Til hvert afstemningssted skal der udpeges mindst 5 og højst 9 valgstyrere.

Der har ved tidligere valg været 5 valgstyrere på alle afstemningssteder undtagen Rønne afstemningssted, hvor der har været 7 valgstyrere.

 

Nedennævnte tabel viser antal valgstyrere, valgtilforordnede, administrative medarbejdere og antal valgborde ved kommunalvalget 2013 og antallet, der foreslås udpeget til valget i 2014. Hertil skal lægges et antal elever, som også deltager i valgene.

 

 

Afstemningssted

Antal valgstyrere pr. valg

 

Antal valgtilforordnede pr. valg

Antal administrative medarbejdere pr. valg

Antal valgborde pr. valg

 

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Allinge

7

5

3

3

2

2

1

2

Østermarie

7

5

3

3

2

2

1

2

Svaneke

7

5

1

0

2

2

1

2

Nexø

7

5

4

4

2

2

1

2

Pedersker

7

5

1

1

2

2

1

2

Aakirkeby

7

5

5

5

2

2

1

2

Klemensker

7

5

3

3

2

2

1

2

Rønne

9

7

25

29

2

2

2

4

Hasle

7

5

3

3

2

2

1

2

Christiansø – det styres af administrator

-

-

-

-

-

-

-

 

I alt

65

47

48

48

18

18

10

20

 

Administrationen foreslår, at de politiske partier indbydes til at indstille så mange personer som muligt til at blive udpeget til valgstyrere, valgtilforordnede og brevstemmemodtagere.

Samtidig foreslås det, at der kan annonceres efter frivillige, hvis det bliver nødvendigt for at få udpeget det nødvendige antal personer.

 

Brevstemmehold

Der skal være udpeget brevstemmehold til at modtage brevstemmer i diverse boformer, som f.eks. plejehjem og plejecentre samt i vælgerens eget hjem.

 

Hvert brevstemmehold består af 1 valgtilforordnet vælger og 1 administrativ medarbejder. Administrationen foreslår, at der udpeges personer til i alt 15 brevstemmehold:

 

Rønne         5 hold

Nexø           3 hold

Aakirkeby    3 hold

Hasle          2 hold

Allinge         2 hold

 

Stemmeoptællingen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen.

 

Fintællingen foregår mandag den 26. maj 2014 i Rønne Idrætshal.

 

Administrationen foreslår, at administrationen udpeger et antal medarbejdere til dette arbejde.

 

Valgbussen

Administrationen ønsker at bruge valgbussen nogle dage til at samle brevstemmer inden for de sidste 3 uger, hvor der kan brevstemmes i lighed med kommunalvalget 2013.

 

Administrationen foreslår, at valgbussen ved dette valg holder i nogle af de mindre byer i 4-5 dage fordelt på 2 uger af de 3 uger, hvor der er brevstemmeafgivning, og at der udarbejdes en plan for bussens placeringer, som borgmesteren bemyndiges til at godkende.

 

Indsamlinger

Der er ved tidligere valg givet tilladelse til indsamlinger ved afstemningsstederne forudsat at de blev holdt udenfor afstemningslokalet og i øvrigt ikke er til gene for valghandlingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til afholdelse af valg til Europa-Parlamentet og en folkeafstemning om patentdomstolen er estimeret til ca. 1,3 mio. kr., hvoraf IT-udgifterne til valgsystemerne udgør ca. 450.000 kr., porto til valgkort udgør ca. 350.000 kr.,  udgifter til valgdiæter, forplejning, møder m.m. udgør ca. 380.000 kr., udgifter til kontorartikler, stemmesedler m.m. 120.000 kr.

 

På budgettet for 2014 er der afsat 492.000 kr. til afholdelse af valg. I forbindelse med parlamentsvalg og folkeafstemning i 2009 blev kommunerne kompenseret via lov- og cirkulæreprogrammet, hvoraf Bornholms Regionskommunes andel udgjorde 94.000 kr. Der må forventes en tilsvarende kompensation i 2014.

Den resterende udgift afholdes inden for Økonomi- og Planudvalgets samlede budgetramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Uddannelse til Alle - fortsættelse af UTA-udvalget

00.17.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

5

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

9

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

23

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2010 at nedsætte et rådgivende § 17, stk. 4-udvalg – Uddannelse til Alle, det såkaldte UTA-udvalg - til at stå for koordinering af den samlede indsats på ungdomsuddannelsesområdet på Bornholm. Det blev besluttet, at udvalget skulle fungere i en fireårig periode, og der skal nu tages stilling til, om udvalget skal fortsætte.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at UTA-udvalget fortsætter med de tilpasninger, der fremgår af sagsfremstillingen.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Anbefales. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler at der er et særligt fokus på de 25-30årige, som er overrepræsenterede i ledighedstallene.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2010 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg – UTA-udvalget - til at stå for koordinering af den samlede indsats på ungdomsuddannelsesområdet på Bornholm. Det blev desuden besluttet, at udvalget skulle fungere i fire år, og det er derfor nu aktuelt at vurdere, om udvalget skal fortsætte.

For at sikre en fortsat stærk politisk forankring af arbejdet med ungdomsuddannelser og forskellige problemstillinger relateret hertil og samtidigt have et samarbejdsforum for erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner Bornholms Regionskommune på unge-området foreslås det, at UTA-udvalget fortsætter i endnu en fireårig periode.

 

Det nuværende UTA-udvalg består af borgmesteren, formændene for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget, samt 2 repræsentanter for arbejdsgiverorganisationerne, 2 repræsentanter for lønmodtagerorganisationerne (FTF/LO), 1 repræsentant fra Ungdommens uddannelsesvejledning og 2 repræsentanter fra relevante uddannelsesinstitutioner.

 

UTA-udvalget foreslås udvidet med formanden for Socialudvalget og andre relevante aktører i forhold til uddannelse og erhvervsliv, samt fra Business Center Bornholm.

 

Hidtil har områdechefen for Borgere og Beskæftigelse og projektleder for UTA-projektet betjent udvalget og også deltaget på møderne.

Hvis dette ændres, bør Centerchefen for Erhverv, Uddannelse og beskæftigelse også have en plads i udvalget.

 

Styregruppe for UU:

UTA-Udvalget er i sin nuværende funktion tiltænkt en strategisk rolle, hvor der på baggrund af løbende afrapportering af fx udvikling indenfor uddannelsesvalg, demografisk udvikling, arbejdsmarkedets behov mm. tværsektorielt kan drøftes de nødvendige tilretninger, som skal foretages og besluttes i de respektive virksomheder/kommune/institution, men hvor udvalget kan være stedet, hvor inspirationen hentes ind inden en egentlig beslutningsproces.

 

UTA-Udvalget er derfor også tiltænkt en funktion som styregruppe/referencegruppe for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning), såfremt udvalget oprettes i den nye valgperiode.

 

Der vil samtidig blive oprettet et tværfagligt vejledningsforum, hvor de praktiske aftaler mellem kommune, uddannelsesinstitutioner m.fl. skal aftales.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5. februar 2014

1.
UTA 2.0 (PDF)

2.
Kort smiley-status på delprojekterne i UTA (DOC)

3.
Projektkatalog UTA (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Valg til Folkeoplysningsudvalget

84.04.00A21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Godkendelse af valg af foreningsrepræsentanter og tilforordnet til Folkeoplysningsudvalget for årene 2014-17.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

Valg af medlemmer og tilforordnet inkl. stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Iht. vedtægt for Folkeoplysningsudvalget, § 2, består udvalget af 12 medlemmer, heraf er 9 foreningsrepræsentanter og 1 tilforordnet udpeget på valgmødet den 11. februar:

a)        2 medlemmer efter indstilling fra den folkeoplysende voksenundervisning:

Grete Koefoed-Holm (Bornholms Husflidskreds) og Michael Kofoed (AOF)

b)        3 medlemmer efter indstilling fra idrætsforeninger:

Jens S. Koefoed (Nyvest IF), Bjarne Westerdahl (HIF) og Ole Dreyer (Viking Atletik)

c)        3 medlemmer for øvrige foreninger:

Birgitte Sonne Hansen (Trup Ting Tang), Peter Christophersen (Bh. Træbådelaug) og Finn Kofoed (De gule Spejdere)

d)       1 medlem for handicapforeningerne:

Christian Thøgersen (Aftenskolen for Specialundervisning)

e)        1 tilforordnet (voksenundervisningens ledere, lærere m.v.):

Inge Munch (AOF)

 

Derudover er 2 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer på kommunalbestyrelsens konstituerende møde:

Jesper Lindstrøm Larsen (A) og René Danielsson (C)

 

For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget vælges mindst én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere. (Fremgår af bilag 2)

De selvorganiserede grupper havde mulighed for indstilling af 1 person til gruppen Øvrige foreninger.  Forud for valgmødet forelå der ikke indstilling herom. (Der var annonceret herom forud for valgmødet).

Til valgmødet den 11. februar var mødt 32 repræsentanter fordelt på 26 foreninger (ud af 214 mulige).

Repræsentanterne blev opdelt i de respektive grupper.

 

Ved enighed / afstemning blev alle medlemmer og tilforordnet samt 2 stedfortrædere for hvert medlem /tilforordnet valgt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. februar 2014

1.
Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget (DOCX)

2.
Folkeoplysningsudvalgets sammensætning 2014-2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Udpegning af medlemmer til Bornholms Regionskommunes Lokalråd for perioden 2014-2017

00.01.00A30-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

24

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

25

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Udpegning af 4 repræsentanter for lokalområderne til Bornholms Regionskommunes Lokalråd.

Indstilling og beslutning

Servicedirektør indstiller,

a)    at udvalget udpeger 4 repræsentanter for lokalområderne på baggrund af de indkomne indstillinger.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Udvalget anbefaler, at følgende repræsentanter udpeges til Lokalrådet for perioden 2014 - 2017: Ole Dreyer, Jeanette Werner, Brita Hansen og Torben Severinsen.
Det tilstræbes ved næste valg at opnå et bredere kandidatfelt.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Fritid- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalrådet er nedsat i henhold til beslutning i kommunalbestyrelsen den 15. december 2011 og består af:

·         2 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer

·         4 medlemmer der repræsenterer lokalområderne

 

På kommunalbestyrelsen konstituerende møde den 12. december 2014 blev Erik Lund Hansen og Bo Haxthausen udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Repræsentanterne fra lokalområderne udpeges af kommunalbestyrelsen efter offentligt opslag, hvor alle kan søge om optagelse i rådet. Der er indkommet 5 indstillinger.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Formålet med lokalrådet er fordeling af en pulje. Puljen er tænkt som en innovationspulje, der kan være med til at iværksætte nye initiativer i et lokalområde, som en gruppe borgere vurdere kan være til gavn og glæde for borgerne i området.

F.eks. initiativer som inkluderer bredt i lokalsamfundet og bidrager til at skabe fællesskab og rummelighed og har fokus på øget trivsel.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 5. februar 2014

1.
Kommissorium - Lokalpuljen (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Udpegning af formand for Grundlisteudvalget

30.10.15A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

26

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege en formand for Grundlisteudvalget blandt de 5 medlemmer, der blev udpeget til udvalget på det konstituerende møde den 12. december 2013.

Indstilling og beslutning

Indstilling vil foreligge på mødet

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

Verner Landin blev udpeget.

Sagsfremstilling

Grundlisteudvalget indstiller den grundliste, hvorfra man trækker bl.a. domsmænd og nævninge.

På konstituerende møde udpegede kommunalbestyrelsen Verner Landin, Jacob Lund, Betina Haagensen, Anne Margrethe Roesen og Birgitte Kjøller Pedersen som medlemmer til Grundlisteudvalget.

Kommunalbestyrelsen skal også udpege en formand blandt de 5 medlemmer i henhold til lovgrundlaget.

 

Lovgrundlag

Retsplejelovens § 72

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Udpegning af medlemmer til Bornholms Vækstforum, 2014-2018

24.10.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

27

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen traf ved sit møde i januar 2014 beslutning, om hvilke erhvervsorganisationer samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, der skulle have indstillingsmuligheden til en plads i Bornholms Vækstforum. Samtlige organisationer har nu meldt tilbage med hver to kandidater – en mand og en kvinde, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal træffe endelig beslutning, om hvem der skal udpeges.

Kommunalbestyrelsen skal også træffe beslutning om udpegning af tre repræsentanter fra videns- og uddannelsesinstitutioner samt tre medlemmer på Kommunalbestyrelsens særlige initiativ.

Sammensætningen af Bornholms Vækstforum er gældende for periode fra 1. april 2014 til og med 31. marts 2018.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

-      At der vælges mellem de indstillede til de seks erhvervsrelaterede pladser i Vækstforum:

o    Michael Bladt ell. Hanne Schou (DI)

o    Michael Dam ell. Mette Hansen (Dansk Erhverv)

o    Jens Borup ell. Gabriela Jantzen (HORESTA)

o    Thor Gunnar Kofoed ell. Signe Kofoed (Landbrug & Fødevarer)

o    Morten Iversen ell. Louise Pihl (Dansk Byggeri i fællesskab med Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder)

o    Henrik Kofod ell. Tina Eland (Finansrådet i fællesskab med Forsikring & Pension, Realkreditrådet samt Realkreditforeningen

 

-      At der vælges mellem de indstillede til de tre arbejdstager- og arbejdsgiverpladser:

o    Ernst Jensen ell. Joan Prahl (LO)

o    Christian Faurholdt Jeppsen ell. Karen Skytte (FTF i fællesskab med Akademikerne)

o    Morten Rask ell. Hanne Schou (DA)

 

 

-      At flg. tre personer udpeges som repræsentanter fra videns- og uddannelsesinstitutioner:

o    Direktøren for CRT, Lene Feldthus Andersen

o    Rektoren for Professionshøjskolen UCC, Laust Joen Jacobsen

o    Direktøren for Campus Bornholm, Mads Kofod

 

-      At flg. tre personer udpeges på kommunalbestyrelsens særlige initiativ:

o    Lars Nørby Johansen

o    Jane Wickmann

o    Peter Vesløv

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Erhvervsorganisationer:

DI: Hanne Schou

Dansk Erhverv: Mette Hansen

HORESTA: Gabriella Jantzen

Landbrug & Fødevarer: Signe Kofod

Dansk Byggeri: Morten Iversen

Finans: Henrik Kofoed

 

Arbejdstager- og giver siden:

LO: Joan Prahl

FTF: Christian Jeppesen

DA: Morten Rask

 

Videnspladserne:

CRT: Lene Feldthus Andersen

Campus Bornholm: Mads Kofod

UCC: Laust Joen Jacobsen

 

Særligt initiativ:

Lars Nørby Johansen

Jane Wickmann

Peter Vesløv

 

Politikere:

Winni Grosbøll

Erik Lund Hansen

Steen Colberg Jensen

Thomas Bay Jensen

Kirstine van Sabben

Bente Johansen

 

Samt at direktøren for Destination Bornholm tilbydes en observatørpost.

Sagsfremstilling

Sammensætningen af Vækstforum, herunder antallet af medlemmer og fordelingen af medlemmerne mellem erhvervsorganisationer, politikere, videns- og uddannelsesinstitutioner samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, er fastsat i Lov om erhvervsfremme.

Det ligger således fast, at det nye Vækstforum skal bestå af 21 medlemmer. Derudover kan Kommunalbestyrelsen beslutte at udpege observatører.

 

Der ligger i forslaget til sammensætningen af Vækstforum dels en hensigt om at have en klarere adskillelse af bestiller- og udførerrollerne, og dels et ønske om at begrænse antallet af observatører i forhold til det afgående Vækstforum.

Endelig er der et ønske om, at Vækstforums indsats for at skabe bedre rammer for vækst og udvikling tænkes sammen med kommunens indsats på områderne erhverv, uddannelse og beskæftigelse, der særlig ligger i regi af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, så der opnås stringens og synergi i arbejdet.

 

Sammensætningen af Vækstforummet med de 21 medlemmer er som følger:

-      6 medlemmer udpeges af og blandt Bornholms Kommunalbestyrelse. Dette skete ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 12. december 2013, hvor flg. politikere blev udpeget:

o    Winni Grosbøll (A)

o    Steen Colberg Jensen (V)

o    Bente Johansen (B)

o    Thomas Bay Jensen (V)

o    Jonna Nielsen (A)

o    Kirstine van Sabben (C)

 

 

-      6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra de erhvervsorganisationer, Kommunalbestyrelsen udvalgte ved sit møde i januar 2014. Alle udvalgte erhvervsorganisationer har taget imod tilbuddet om at indstille en mand og en kvinde, hvorefter det er op til Kommunalbestyrelsen at foretage det endelige valg:

 

o    Indstilling fra DI:

Dir. Michael Bladt, HASLE Refractories, eller

underdirektør Hanne Schou (DI)

 

o    Indstilling fra Dansk Erhverv:

Dir. Michael Dam, Formula Micro, eller

adm. Chef Mette Hansen, Bornholms Middelaldercenter

 

o    Indstilling fra HORESTA:

Dir. Jens Borup, Restaurant Bryghuset, eller

Dir. Gabriela Jantzen, Le Port

 

o    Indstilling fra Landbrug & Fødevarer:

Thor Gunnar Kofoed (medlem af virksomhedsbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer) ell. Signe Kofoed (Bornholms Andels Foderstofforretning)

 

o    Indstilling fra Dansk Byggeri i fællesskab med Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder:

 

Dir. Morten Iversen F. Q. Iversen, Jens Møller Gudhjem eller

Afdelingschef Louise Pihl (Dansk Byggeri, Kbh.)

 

o    Indstilling fra Finansrådet i fællesskab med Forsikring & Pension, Realkreditrådet samt Realkreditforeningen:

Erhvervsdirektør Henrik Kofod, Nordea Bank, eller

Filialdirektør Tina Eland, Nordea Bank

 

 

-      3 medlemmer fra arbejdstager- og arbejdsgiversiden, hvor arbejdstagersiden med henvisning til den nye lov om erhvervsfremme får to pladser i det nye vækstforum, mens arbejdsgiversiden får én plads. De udvalgte organisationer har indstillet flg. kandidater:

 

o    Indstilling fra LO:

Ernst Jensen (formand LO Bornholm) eller

 Joan Prahl (formand FOA Bornholm)

 

o    Indstilling fra FTF i fællesskab med Akademikerne:

Christian Faurholdt Jeppsen (kredsformand Danmarks Lærerforening) eller

Chefkonsulent Karen Skytte (Akademikerne, Kbh.)

 

o    Indstilling fra DA:

Dir. Morten Rask, Jensen Denmark, eller

underdirektør Hanne Schou (DI)

 

-      3 medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutioner udpeges på Kommunalbestyrelsens initiativ, hvor det foreslås at udpege

o    Direktøren for CRT, Lene Feldthus Andersen

o    Rektoren for Professionshøjskolen UCC, Laust Joen Jacobsen

o    Direktøren for Campus Bornholm, Mads Kofod

 

-      3 medlemmer på Kommunalbestyrelsens særlige initiativ

Mens de øvrige Vækstfora består af 6 kommunalpolitikere og 3 regionsrådsmedlemmer, består den politiske repræsentation i Bornholms Vækstforum alene af 6 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. De tre overskydende pladser tildeles tre medlemmer, der udvælges på Kommunalbestyrelsens særlige initiativ. Disse pladser foreslås givet til:

o    Lars Nørby Johansen

o    Dir. Jane Wickmann, teknologisk Institut

o    Dir. Peter Vesløv, Beck Pack Systems

 

Observatører

Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 30. januar 2013 at udpege tre observatører:

o    1 repræsentant for kultur- og idrætslivet (udpeges af Fritids- og Kulturudvalget)

o    Øens to folketingsmedlemmer

 

Den videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om den endelige sammensætning af Bornholms Vækstforum, vil der bliver indkaldt til konstituerende møde. Dette vil formentlig ske den 31. marts 2014.

 

For så vidt angår udpegning af formanden for Bornholms Vækstforum, så besluttes dette også af Kommunalbestyrelsen. Processen for udpegning af formanden er fastlagt i Lov om erhvervsfremme, hvor der står, at det sker efter inddragelse af Vækstforums medlemmer. Derfor vil udpegningen af formanden først ske efter det konstituerende møde i det nye Vækstforum. Indstillingen om formandsposten ventes fremlagt til beslutning på Kommunalbestyrelsens møde i april 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales ikke honorar til medlemmerne, dog modtager udenøs medlemmer refusion for rejseomkostninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

3

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

28

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. januar 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo januar (-2,0 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (133,6 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 (-51,3 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 31. januar 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på -2,0 mio. kr. er steget med 47,7 mio. kr. i forhold til 31. december 2013, hvilket er 31,3 mio. kr. mere end stigningen i januar 2013. Ændringen skyldes hovedsageligt, at udbetalingen af ældrechecken er overgået til Udbetaling Danmark, hvor kommunen tidligere lagde pengene ud i en periode i første kvartal, specielt vedrørende folkepensionister. Der er ikke tale om en varig forbedring af likviditeten men om en forskydning inden for 1. kvartal.

Der er fortsat et udlæg for staten vedr. omfartsvejen i Rønne på ca. 34 mio. kr.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er faldende som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og virkningen af Udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige beholdning ultimo januar udgør 133,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende et stykke ind i 2014.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -51,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 10,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2014 end i 2013. Dette medfører lavere renteindtægter end i 2013, hvor der blev opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter derfor reduceret til 1,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 18. februar 2014

1.
Beholdninger pr. 31. januar 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemandspension

81.22.01P27-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-02-2014

7

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

29

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sampension har fremsendt oplæg til forbedret investeringsstrategi i forhold til kommunens genforsikring af tjenestemandspension.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Bornholms Regionskommune tilslutter sig den nye investeringsstrategi med virkning fra 1. marts 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Resumé

Bornholms Regionskommune har i dag genforsikret størstedelen af tjenestemændene i Sampension.

Forsikringen indebærer, at når en tjenestemand går på pension, er en del af kommunens pensionsudgift genforsikret, således at kommunen får refunderet en del af pensionsudgiften.

Som genforsikringen er konstrueret i dag, indestår Sampension for udbetaling af nominel ydelse til kommunen. Det betyder, at kommunen kun er garanteret at få det samme beløb udbetalt, selv om pensionen stiger i takt med de generelle lønstigninger. Kommunens nettoudgift stiger derfor hvert år. Kommunen bærer således risikoen for fremtidige lønreguleringer, mens de øvrige risici er afdækket af Sampension.

Det forhold, at Sampension garanterer en nominel ydelse til kommunen, indebærer dels at midlerne investeres meget forsigtigt, og dels, at der stilles betydelige krav til Sampensions kapital og reserver.

Sampension har fremsendt tilbud om en forbedret investeringsstrategi i kommunens genforsikring af tjenestemænd.

Den forbedrede investeringsstrategi indebærer, at Sampension ikke længere garanterer en nominel udbetaling på genforsikringen. Der er dermed tale om en ugaranteret model, hvor der til gengæld kan investeres mere fleksibelt med mulighed for højere afkast. Dermed er der mulighed for bedre afdækning af den inflationsrisiko kommunen i dag selv bærer.

Med en ugaranteret model bliver kravet til Sampensions kapital og reserver samtidig lavere. Med den forbedrede investeringsstrategi frigives der således kapital, der henføres til kommunens bonuskonto og dermed kommer kommunen til gode.

Overgangen til en forbedret investeringsstrategi indebærer således, at kommunen overtager risikoen for, at udbetalingerne på et tidspunkt må nedsættes, men de frigivne midler og den forbedrede investeringsstrategi er med til at reducere risikoen for nedsættelse af udbetalingerne. En nedsættelse vil først forekomme, hvis der over en længere periode er en lavere rente end i dag og/eller ved et kraftigt aktiefald, kombineret med, at der ikke er tilstrækkelige midler på kommunens bonuskonto til at modstå tabet, selv efter overførsel af kapital fra Sampension ved overgangen til den forbedrede investeringsstrategi.

Det anbefales, at Bornholms Regionskommune overgår til den forbedrede investeringsstrategi, idet det på det foreliggende grundlag vurderes, at den på sigt overvejende vil være økonomisk fordelagtig for kommunen.

 

Principperne i genforsikringen og indholdet i den forbedrede investeringsstrategi er nærmere beskrevet nedenfor. Da det er indviklet stof er der tilstræbt forståelighed frem for nøjagtighed og præcise formuleringer.

 

Principper i genforsikringen

Når en tjenestemand går på pension skal kommunen betale pension til vedkommende. Pensionen er fastsat på baggrund af tjenestemandens anciennitet og aktuelle lønniveau ved pensioneringen.

For at imødegå den fremtidige udgift til pension har de fleste kommuner valgt at genforsikre pensionsforpligtelsen i Sampension. Kommunen indbetaler løbende en bestemt procentdel af tjenestemandens aktuelle løn til Sampension. Sampension beregner procenten på baggrund af kommunens samlede genforsikringsaftale.

Sampension forvalter de indbetalte midler i henhold til gældende regler, også med henblik på at opnå et afkast af midlerne, som så kan komme kommunen til gode når pensionen bliver aktuel.

 

Når kommunen genforsikrer pensionsforpligtelsen, opretter Sampension en police på hver enkelt tjenestemand. I policen er det fastlagt, hvilke ydelser (beløb) Sampension skal udbetale til kommunen når tjenestemanden går på pension.

Sampension beregner den præmie, der skal indbetales for at der kan være dækning for de ydelser, der skal udbetales ved tjenestemandens pensionering. Man kan sige at indbetalingen indgår i en ”bunden kapital”, der skal være til rådighed for at kommunen kan få udbetalt den garanterede ydelse.

 

Derudover har kommunen en ”fri kapital” i Sampension i form af den såkaldte bonuskonto. Der kommer hvert år nye penge ind på bonuskonto og der udbetales hvert år fra kontoen, bl.a. præmie til at afdække forpligtelserne under den bundne kapital. Man kan sige, at bonuskontoen er en slags buffer mellem de årlige ind- og udbetalinger. Så længe der er penge på bonuskontoen kan de årlige indbetalinger godt være lavere end udbetalingerne. Men når/hvis der ikke er mere tilbage på bonuskontoen skal kommunen hvert år indbetale hvad der mangler.

 

Betalingsstrømmene på bonuskontoen kan illustreres således:

 

Sampension-01.png

 

 

På højre side, udbetalingerne, er den væsentligste post præmiebetaling til den bundne kapital. Det omfatter dels den årlige ordinære præmie, men der kan også blive tale om ekstraordinære præmiebetalinger.

Hvis en tjenestemand fx stiger et eller flere løntrin, forhøjes pensionen til en procentdel af de nye løntrin for hele ansættelsen. Dermed kan der blive behov for at regulere præmien med et engangsbeløb, så den kan dække ydelsen i forhold til det nye lønniveau.

 

Den anden interessante post under udbetalinger er regulering af pensioner, som kompenserer kommunen når pensionerne stiger med lønudviklingen. Hvis kommunen i henhold til policen skal have 50 pct. af pensionsudgiften til en tjenestemand udbetalt, får kommunen fortsat 50 pct. Udbetalt når pensionen stiger med lønudviklingen. Men da Sampension kun garanterer en nominel udbetaling fra den bundne kapital, suppleres der med midler fra bonuskontoen.

 

På venstre side, indbetalingerne, er ”Løbende indbetaling” det beløb som Bornholms Regionskommune indbetaler hver måned for de aktive tjenestemænd. Bornholms Regionskommune indbetaler i 2014 med en afregningssats på 29,52 pct. af lønnen til tjenestemænd. Denne afregningssats har været anvendt siden 1. januar 2007.

I forbindelse med budgetlægningen for 2014 fremsendte Sampension en beregning af den afregningssats, der vil indebære en indbetaling som svarer til præmiebetalingen. Afregningssatsen skulle så være på 37,12 pct. I 2014 spiser Bornholms Regionskommune derfor lidt af bonuskontoen, fordi indbetalingerne er lavere end udbetalingerne.

 

Sampension har i november 2013 forventet, at Bornholms Regionskommunes bonuskonto udgør 48,8 mio. kr. pr. 1. januar 2014.

 

 

Den forbedrede investeringsstrategi

Sampensions nuværende investeringsstrategi tager udgangspunkt i, at investeringerne skal tilrettelægges, så de sikrer en høj grad af sikkerhed for at kunne levere den aftalte nominelle ydelser. Det betyder sikre investeringer, hovedsageligt i nominelle obligationer. Det indebærer sikkerhed for renten, men samtidig begrænsede muligheder for højere afkast og næsten ikke mulighed for at sikre investeringerne mod inflation.

 

Den forbedrede investeringsstrategi sigter i første række på at sikre investeringerne mod risikoen for inflation, og dermed lønstigninger og stigninger i pensionerne.

I disse år er inflationen lav, og dermed har vi også lave lønstigninger. Når pensionerne ikke stiger så meget stiger kommunens nettoudgift heller ikke så meget, selv om der kun er garanteret nominelle udbetalinger på tjenestemandsforsikringerne.

Hvis der kommer en situation med høj, eller højere inflation, vil kommunens nettoudgift til pension stige noget mere. Det vil koste til regulering af pensioner, og det vil trække noget mere på bonuskontoen.

 

Den forbedrede investeringsstrategi sigter dels på at mindske risikoen for, at afkastet ikke kan følge med inflationen eller lønudviklingen, og dels på at sigte efter det højeste afkast der kan opnås samtidig med at inflationsrisikoen er afdækket.

Det betyder, at investeringerne i højere grad flyttes over på indeksobligationer, aktier og investeringer i fast ejendom. Det indebærer også, at investeringerne løbende tilpasses i takt med, at kommunens ydelsesprofil ændrer sig. Sammensætningen af investeringerne fremgår af nedenstående figur, som viser, at jo kortere tid der er til udbetaling af pensionen, jo større del af investeringerne er der placeret i indeksobligationer.

 

Sampension-09.png

Den forbedrede investeringsstrategi indebærer, at garantien for den nominelle udbetaling bortfalder. Omvendt indebærer strategien, at der i højere grad bliver dækning for inflation og dermed lønstigninger.

Sampension har gennemført modelberegninger på afkast og risiko i forskellige scenarier for rente og inflation. Modelberegningerne viser, at der er en relativ høj sandsynlighed for, at investeringerne giver et bedre afkast end den nuværende strategi, og at sandsynligheden vokser, jo længere horisont investeringerne kan have.

Der er en risiko for, at den forbedrede strategi kan give et lavere afkast end den nuværende strategi. Modelberegningerne viser, at det typisk er i situationer præget af vedvarende lav rente og lav inflation, kombineret med voldsomme aktiekursfald, som ikke kan genvindes.

 

Den forbedrede investeringsstrategi indebærer også, at kravene til Sampensions kapital og reserver stort set bortfalder. Denne kapital overføres til kommunerne i form af markedsværdiregulering og bonuskapital.

 

Markedsværdireguleringen er den ekstra kapital, Sampension har hensat i regnskabet til at dække negativ bonus på policerne. Ved overgangen til den ugaranterede model vil hensættelsen blive reduceret med den allerede fremførte negative bonus. Sampension har oplyst, at Bornholms Regionskommune vil får overført en markedsværdiregulering på 121,7 mio. kr. Der skal så fratrækkes saldo på negativ bonus på ca. 6,3 mio. kr.

Negativ bonus opstår typisk, hvis de forsikrede lever længere end forudsat, eller hvis depotrenter er lavere end det afkast, der er forudsat på policerne.

Bonuskapital er en andel af Sampensions egenkapital, svarende til 5 pct. af kommunens depot, dvs. den bundne kapital. Bonuskapitalen udgør 20,6 mio. kr., som udbetales over 20 år til kommunens bonuskonto, svarende til 1,03 mio. kr. årligt.

 

Betalingsstrømmene på bonuskontoen i den ugaranterede model kan illustreres således:

 

Som det fremgår tilføres bonuskontoen midler fra markedsværdireguleringen (MVR) og bonuskapitalen i den ugaranterede model. Markedsværdireguleringen tilføres som et engangsbeløb ved overgangen til den ugaranterede model, mens bonuskapitalen tilføres over en periode på 20 år efter overgangen.

 

I højre side af tegningen under udbetalinger er der nu kommet en ny post; negativ bonus. Da den kapital Sampension har hensat til afdækning af negativ bonus er overført til kommunens bonuskonto skal den negative bonus løbende afdækkes via bonuskontoen i den ugaranterede model.

 

Anbefaling

Økonomi og Analyse har vurderet det oplæg som Sampension har fremsendt om den forbedrede investeringsstrategi, og materialet er drøftet på et møde, hvor Sampension præsenterede oplægget.

Økonomi og Analyse anbefaler på den baggrund, at Bornholms Regionskommune overgår til den forbedrede investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemandspension.

Anbefalingen sker med udgangspunkt i, at der ifølge det forelagte materiale er overvejende sandsynlighed for, at der vil kunne opnås et bedre afkast end i den nuværende garanterede investeringsmodel.

Der er dog også scenarier, hvor afkastet kan blive lavere end i den nuværende model. Denne risiko må kommunen være parat til at løbe med valget af den forbedrede investeringsstrategi.

 

Det skal bemærkes, at Sampension er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og at den forbedrede investeringsstrategi er godkendt af Finanstilsynet.

Økonomiske konsekvenser

Den forbedrede investeringsstrategi vil ikke her og nu have økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

På længere sigt er der en forventning om, at den forbedrede investeringsstrategi vil give et højere afkast end den garanterede model, og dermed vil kravet til kommunens fremtidige indbetalinger blive lavere.

Der kan dog være en risiko for, at den forbedrede investeringsstrategi giver et lavere afkast, hvilket på længere sigt vil øge kravene til kommunens indbetalinger.

I de beregninger Sampension har fremlagt, er antallet af scenarier med lavere afkast væsentligt lavere end antallet af scenarier med højere afkast.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 18. februar 2014

1.
Mulighed for bedre dækning af kommunens pensionsforpligtelser (PDF)

2.
Kommunens tal (PDF)

3.
Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune

00.22.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

22

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

17

 

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

30

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som konsekvens af den indgåede konstitueringsaftale for den nye valgperiode 2014-2017 og den godkendte organisationsændring med en centerstruktur og den overordnede fordeling af opgaverne, som træder i kraft den 1. marts 2014 samt ændring af erhvervsfremmeloven pr. 1. februar 2014 vedrørende den regionale vækst- og udviklingsstrategi, skal styrelsesvedtægten ændres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at forslag til ændret styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Kommunaldirektøren indstiller styrelsesvedtægten til endelig godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen beslutter ændring af styrelsesvedtægten ved 2 behandlinger med mindst 6 dages imellem.

 

Ved valget til kommunalbestyrelsen den 19. november 2013 for valgperioden 2014 – 2017 blev der indgået en konstitueringsaftale med ændringer af de stående udvalg:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ændres til Økonomi- og Planudvalget

Beskæftigelsesudvalget ændres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget ændres til Fritids- og Kulturudvalget

Socialudvalget ændres til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Som en konsekvens af dette skal der også ske en ændring i de opgaver, som de enkelte udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af i styrelsesvedtægten.

Videre godkendte kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 en organisationsændring til en model med centerstruktur og godkendte samtidig den overordnede fordeling af opgaver mellem centrene.

 

Det betyder, at vedtægten også skal ændres, så den viser, hvordan varetagelsen af de kommunale opgaver hører under de respektive stående udvalg.

 

Videre sker der en ændring af erhvervsfremmeloven pr. 1. februar 2014 vedrørende den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som samtidig indarbejdes i vedtægten.

 

Samtidig er der foretaget sproglige og redaktionelle ændringer i forslaget til den ændrede styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Gældende styrelsesvedtægt (DOCX)

2.
Forslag til ændring af styrelsesvedtægten (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

31

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Intet