Referat
Kommunalbestyrelsen
27-03-2014 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Forlsag til anbringelsesgrundlag
  åbent 3 Skolebestyrelsesvalg - forslag til retningslinjer Ungdomsskolen-10. klassesskolen
  åbent 4 Skolebestyrelsesvalg 2014 - forslag til retningslinjer for distriktsskolerne, Kildebakken og Heldagsskolen
  åbent 5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus
  åbent 6 Projektgodkendelse af foreløbig projekt for anlæg af oplevelsessti fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted.
  åbent 7 Indsigelsesbehandling lokalplan nr. 076 for et sommerhusområde syd for Snogebæk
  åbent 8 Renovering af vejafvandingsanlæg
  åbent 9 Etablering af 2 nye fælleskøkkener i Den Selvejende almene ældreboliginstitution Nørremøllecentret
  åbent 10 Anlægsbevilling til anlæg af oplevelsessti fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted
  åbent 11 Anlægsbevilling til renovering af broer 2014.
  åbent 12 Anlægsbevilling til indretning af tandklinik i Rønne
  åbent 13 Anlægsbevillinger til nedrivning af kommunale bygninger
  åbent 14 Byggekredit til ombygning med 2 nye boliger på Nylars Plejecenter
  åbent 15 Likviditetsoversigter pr. 28. februar 2014
  åbent 16 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2013
  åbent 17 Salg af Storegade 36, Rønne - den tidligere Amtmandsgård
  åbent 18 Forberedelse til generalforsamling i Rønne Havn A/S
  åbent 19 Forberedelse til generalforsamling 2014 i Nexø Havn A/S
  åbent 20 udpegning af 2 nye medlemmer samt suppleanter til Bornholms Regionskommunes Handicapråd
  åbent 21 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

1

 

 

Fraværende

Kirsten Wendell.

Erik Lund Hansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Jacob Lund er indkaldt som suppleant for Kirsten Wendell.

Ebbe Frank er indkaldt som suppleant for Erik Lund Hansen.

Punkt 3 udsættes.

Punkt 17 udsættes.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Forslag til anbringelsesgrundlag

27.00.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

12

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I december 2013 udsendte Kommunalbestyrelsen udkast til anbringelsesgrundlag i høring

På mødet i Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014 var der en foreløbig orientering af indkomne høringssvar og en første drøftelse af de forskellige emner.

 

Efterfølgende er der foretaget en bearbejdning både i forhold til de indkomne høringssvar og bemærkninger ved den første drøftelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         Forslaget til anbringelsesgrundlaget indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Servicedirektørens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse med en mindre redaktionel ændring.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

I anbringelsesgrundlaget er det kommunale serviceniveau indenfor en del af området børn og unge med særlige behov beskrevet. Udgangspunktet er Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge og sammen med Regionskommunens børnepolitik udgør de den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge med særlige behov og der også for Anbringelsesgrundlaget.

 

Anbringelsesgrundlaget er at betragte som vejledende retningslinjer og der kan således udøves et skøn, der ikke nødvendigvis svarer til de beskrevne rammer.

 

Med forslaget tilkendegives at Bornholms Regionskommune ønsker, at der fremadrettet fokuseres for forebyggelse og indsatser i lokalmiljøet i stedet for døgnanbringelser i andre kommuner. Regionskommunen ønsker så vidt mulig at hjælpe og støtte børn og unge i deres lokale miljø for derved at inddrage de ressourcer, der er til stede i familie og i barnets eller den unges netværk.

 

Bornholms Regionskommune har også et ønske om at ændre anbringelsesmønstret således, at kun børn og unge i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling døgnanbringes.

 

Børn med væsentlige behov for støtte skal så vidt mulig ikke anbringes og deres behov skal tilgodeses på anden vis. Det forudsætter til stadighed, at alternative foranstaltninger og tilbud tilpasses og justeres i takt med at behovene ændrer sig.

 

Der foreligger nu 8 høringsvar. Høringssvarene er centreret om forhold vedr. forebyggelse, information og inddragelse samt vigtigheden af at have barnet i fokus.

 

Økonomiske konsekvenser

Det serviceniveau som anbringelsesgrundlaget beskriver, er en budgetforudsætning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. februar 2014

1.
Forslag til anbringelsesgrundlag (DOCX)

2.
Høringssvar daginstitutioner (DOCX)

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOCX)

4.
Høringssvar Hans Rømer skolen (DOCX)

5.
Høringssvar Heldagsskolen (DOC)

6.
Høringssvar Jobcenter (DOC)

7.
Høringssvar Paradisbakkeskolen (DOC)

8.
Høringssvar Rønneskolen (DOC)

9.
Høringssvar Skole Nord (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Skolebestyrelsesvalg - forslag til retningslinjer Ungdomsskolen-10. klasseskolen

17.01.01A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

4

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 27. februar behandlede Kommunalbestyrelsen et forslag til retningslinjer for sammensætning af og valg til fælles skolebestyrelse for Ungdomsskolen og 10. klasseskolen.

 

Sagen har været i høring i de to eksisterende bestyrelser, og på baggrund af høringssvarene er der udarbejdet forslag til korrektioner i det oprindelige forslag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at de konkrete forslag til ændringer, som de fremgår af sagsfremstillingen indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse og efterfølgende indarbejdning i ”Styrelsesvedtægten for skolevæsnet”.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014:

Udsættes.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Udsat

 

Sagsfremstilling

Der foreligger nu høringssvar fra de to bestyrelser. Høringssvarene omhandler sammensætningen af bestyrelsen og de konkrete forslag er enslydende.

 

I tilknytning til disse forslag er der udarbejdet et notat, der gennemgår de enkelte forslag i høringssvaret og lovgrundlaget.

 

I nedenstående forslag er høringssvarenes forslag om færre medlemmer blevet imødekommet. Derimod er forslaget om, at en mellemleder fast skal deltage i møderne ikke medtaget. En mellemleder vil altid kunne inviteres som sagkyndig til et møde, hvis det ønskes.

 

 

 

 

Den fælles bestyrelse

Repræsentanter der deltager i beslutninger vedr. 10. klasseskolen

Repræsentanter der deltager i beslutninger vedr. ungdomsskolen

2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

 

2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

1 forældrerepræsentant fra den aktuelle kreds af forældre til unge i 10. klasse

1 forældrerepræsentant fra den aktuelle kreds af forældre til unge i 10. klasse

 

2 forældrerepræsentanter udpeget af Samrådet

2 forældrerepræsentanter udpeget af Samrådet

 

2 medarbejderrepræsentanter, en fra Ungdomsskolen og én fra 10. klasseskolen

1 medarbejderrepræsentant fra 10. klasseskolen

1medarbejderrepræsentant fra Ungdomsskolen

1 repr. fra Campus

 

1 repr. fra Campus

1 repr. fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 

1 repr. fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

1 repr. fra LO

 

1 repr. fra LO

1 repr. fra DA

 

1 repr. fra DA

2 elevrepræsentanter, en fra Ungdomsskolen og én fra 10. klasseskolen

1 elevrepræsentant fra 10. klasseskolen

1 elevrepræsentant fra Ungdomsskolen

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. marts 2014

1.
Høringssvar Ungdomsskolen (DOCX)

2.
Høringssvar 10. klassesskolen (DOCX)

3.
Notat om høringssvarene (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Skolebestyrelsesvalg 2014 - forslag til retningslinjer

84.10.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

3

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 27. februar behandlede Kommunalbestyrelsen et forslag til sammensætning af og valg til skolebestyrelserne på de 4 distriktsskoler og specialskolerne Kildebakken og Heldagsskolen.

 

Sagen har været i høring i bestyrelserne på de berørte skoler, og undervejs er der stillet en række konkrete spørgsmål. På den baggrund er der udarbejdet forslag til korrektioner i det oprindelige forslag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at de konkrete forslag til ændringer indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse og efterfølgende indarbejdes i ”Styrelsesvedtægten for skolevæsnet”. Det vil sige, at

 

a.    Bortfald af reglerne om afdelingsråd fastholdes

b.    Eventuelle eksterne repræsentanter vælges for en to årig periode, idet nyvalg gennemføres samtidig med det ”forskudte” valg af forældrerepræsentanter

c.    Valghandlinger gennemføres over en 2 ugers periode, således at der ikke er sammenfald

d.    Reglerne for opgørelse af valgresultatet præciseres, så det fremgår klart, at den repræsentant fra hver af afdelingerne og evt. specialklasserækken, der har fået flest stemmer, er valgt, mens de resterende 3 eller 4 forældrerepræsentanter indtræder i forhold til personligt stemmetal.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014

Indstillingen anbefales, idet skolebestyrelserne pålægges at udarbejde principper for og sikre engagement og involvering af alle skolens afdelinger. Skolens ledelse skal i rimeligt omfang understøtte dette. Såfremt det begæres på opstillingsmødet, at brevafstemning ønskes, skal dette gennemføres indenfor den gældende tidsplan. Der skal arbejdes for at sikre elektroniske afstemninger.

Morten Riis kan ikke medvirke, da det ikke ønskes at nedlægge afdelingsrådene og ikke ønskes at uddelegere godkendelsen af skolebestyrelsesvalget fra kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste Ø og liste K kan ikke medvirke, da det ikke ønskes at nedlægge afdelingsrådene og ikke ønskes at uddelegere godkendelsen af skolebestyrelsesvalget fra kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger nu høringssvar fra 4 distriktsskoler og Kildebakken. Heldagsskolen har meddelt, at de ikke havde forslag til tilføjelser eller anden kommentar. Høringssvarene er især centreret om nedlæggelse af afdelingsrådene og forhold i tilknytning hertil. Bestyrelserne på Skole Nord og Hans Rømer Skolen anbefaler direkte, at afdelingsrådene opretholdes. Rønneskolen og Paradisbakkeskolen tager til efterretning at afdelingsrådene nedlægges, men bemærker at afdelingernes interesser varetages på anden vis.

 

Argumenterne for at fastholde indstillingen om at nedlægge afdelingsrådene er, at afdelingernes forældre og elever ved lovændringen er sikret repræsentation i bestyrelsen. Lovens bestemmelser er i forslaget suppleret med at også medarbejdere fra hver afdeling er repræsenteret. 

 

Endvidere skal det bemærkes, at skolebestyrelsens kompetencer i henhold til folkeskoleloven ikke kan delegeres til et evt. afdelingsråd.

 

I vedlagte bilag er de enkelte forhold, der indgår i høringssvarene oplistet sammen med forslag til eventuelle ændringer og den tilhørende begrundelse.

 

Udover en opsamling af høringssvarene er der også medtaget de kommentarer og spørgsmål, der er indkommet i løbet af høringsperioden. Tilsvarende er der udarbejdet forslag til eventuelle ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. marts 2014

1.
Paradisbakkeskolen - høringssvar (DOCX)

2.
Hans Rømer Skolen - høringssvar (DOCX)

3.
Kildebakken - høringssvar (DOCX)

4.
Skole Nord (DOCX)

5.
Opsamling fra høringsrunden (XLSX)

6.
Rønne Skolen - høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus

01.02.05P21-0295

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

5

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

6

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Naturstyrelsen ønsker at opføre et nyt besøgscenter ved Hammershus og samtidig nedrive det eksisterende besøgscenter på Slotsgården. I den anledning besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan. Forslag til planerne inkl. en tilknyttet miljøvurderingsrapport er nu udarbejdet, og vil efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen kunne sendes i offentlig høring.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 012 og forslag til lokalplan nr. 071 inkl. tilknyttet miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Hvert år besøges Hammershus af omkring en halv million gæster. De besøgende betjenes i dag fra ’Slotsgården’, en selvstændig bygning nedenfor Hammershus, der rummer en lille udstilling, café, kiosk og toiletter. Faciliteternes kapacitet og formidlingens kvalitet står imidlertid ikke mål med nutidens krav. Desuden ligger Slotsgården midt i centrale sigtelinjer fra helleristningsområdet Hammersholm og forstyrrer derved oplevelsen af Hammershus på den karakteristiske klippeknude midt i et storslået landskab.

Det nuværende besøgscenter i Slotsgården ønskes nedrevet, således at sletten foran Hammershus fritlægges.

 

På baggrund af en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal har Naturstyrelsen fået midler til at forbedre disse forhold. Dette var grundlaget for Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. april 2013 om at igangsætte den nødvendige planlægning. Inden da havde Bornholms Regionskommune gennemført en forudgående indkaldelse af ideer og forslag. Der indkom ét høringssvar (fra Foreningen Bornholm), som var positivt stemt for ideen om et nyt besøgscenter med den skitserede placering som afløsning for den nuværende bebyggelse. 

Henover efteråret 2013 gennemførte Naturstyrelsen i dialog med Teknik & Miljø en arkitektkonkurrence om et nyt besøgscenter i tilknytning til Hammershus. Konkurrencen blev vundet af Arkitema Architects A/S og Christoffer Harlang Architects. Bygherren har efterfølgende arbejdet med at revidere vinderforslaget. I det ydre vil der bl.a. blive tale om en mere synlig placering af broen over Mølledalen, som endvidere ønskes udbygget med en terrasse. Broens og terrassens udformning og placering er ved deadline for udarbejdelsen af dette dagsordenspunkt dog ikke endeligt på plads. Bygherren forventer, at disse forhold vil være afklarede i uge 9.

Teknik & Miljø har på baggrund af projektets nuværende stade udarbejdet et foreløbigt forslag til lokalplan 071 samt et forslag til et kommuneplantillæg nr. 012. I samarbejde med et konsulentfirma, der er stillet til rådighed af bygherren, er der endvidere udarbejdet et udkast til en miljørapport. Når den endelige udformning af broen og terrassen over Mølledalen er afklaret, vil Teknik & Miljø indarbejde disse i forslaget til lokalplan og i miljørapporten, således at planerne er ajourført til den forventede behandling i kommunalbestyrelsen den 27. marts. Planforslagene og miljørapporten vil efter politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen kunne sendes i offentlig høring i 8 uger, hvorefter der kan træffes beslutning om endelig vedtagelse.

 

Det ny besøgscenter ønskes placeret på en skråning i den træbevoksede sprækkedal, der løber på tværs midt i billedet. De store højdeforskelle i terrænet giver mulighed for at skjule bebyggelsen, så den ikke vil kunne ses fra Slotslyngsvej, hvor dette foto er optaget.

 

Delområde A udlægges til nyt besøgscenter med tilhørende infrastruktur i form af stier, parkering og bro over Mølle­dalen. Den eksisterende bebyggelse i delområde B forudsættes nedrevet.

 

Det ny besøgscenter skal rumme formidlings- og caféfaciliteter, og det er dimensioneret, så det kan rumme 300 samtidige gæster. Bygningen er placeret og udformet, så indtrykket af bygningen i landskabsbilledet er nedtonet.  En nærmere redegørelse for projektets indvirkning på landskabet fremgår af miljørapporten, som er tilknyttet lokalplanen.

Visualisering af det ny besøgscenter set fra Hammershus. Besøgscentret er placeret på kanten af Mølledalen. Taget udformes som en udsigtsterrasse. En bro med tilknyttet terrasse forbinder de to sider af Mølledalen.


Teknik & Miljø har foretaget en scoping af planforslagenes indvirkning på miljøet, og som led heri indhentet bemærkninger fra de berørte myndigheder Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen. Der er herefter udarbejdet en miljørapport som er et bilag til lokalplanen. Hoved­konklusionerne i rapporten er følgende:

-          Lokalplanen vurderes ikke at påvirke den biologiske mangfoldighed negativt, forudsat at der foretages visse nærmere beskrevne tiltag.

-          Den samlede påvirkning af landskabet vurderes at blive mindre, da det nuværende besøgscenter rives ned og det ny besøgscenter ikke vil kunne ses fra Slotslyngvej. Den samlede indsigt til Hammershus og landskabet omkring bliver dermed forbedret.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ved behandlingen den 25. februar i Teknik- og Miljøudvalget og den 11. marts i Økonomi- og Planlægningsudvalget var bygherrens ønske om placering og udformning af bro og terrasse ud over Mølledalen samt enkelte andre mindre forhold ikke faldet endeligt på plads. Disse forhold er nu afklarede, hvorfor forslaget til lokalplan og forslaget til den tilhørende miljørapport er blevet konsekvensrettet.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. februar 2014

1.
Referat fra TMU den 9. april 2013 (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. marts 2014

2.
Miljøscoping af planforslagene (DOCX)

3.
Forslag til lokalplan for Hammershus besøgscenter (PDF)

4.
Miljørapport vedr. planlægning for Hammershus besøgscenter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Foreløbig projekt for anlæg af oplevelsessti fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted.

05.01.02Ø02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

9

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Strækningen mellem Helligdommen og Gudhjem har været det store ”missing link” i det bornholmske cykelvejnet, og i ”Udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje 2010-2014”, er der skabt en mulighed for at få projektet realiseret. Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til en linjeføring for oplevelsesstien fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted. Udarbejdelsen er sket i en tæt dialog med Naturstyrelsen, Fredningsforeningen Bornholm, Friluftsrådet for Bornholm og Bornholms Museum.

Stien – der ikke alene er en traditionel cykelsti - er nu indpasset på en skånsom måde i dette meget følsomme og kuperede naturområde. Derved er der åbnet mulighed for at opnå en lang række dispensationer indenfor Naturbeskyttelsesloven, der er nødvendige for at gennemføre projektet.

I et af tilsagnene til finansieringen er der sat et sluttidspunkt til den 1. juli 2015 for både projekt og anlæg. Dette betyder at der en meget stram tidsplan, hvilket kræver smidig og koordineret sagsbehandling.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at det foreløbige projekt danner grundlag for det videre projekteringsarbejde og ekspropriation med åstedsforretning og erstatningsforhandlinger

b)    at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at godkende projektet når der foreligger et detailprojekt, afholde åstedsforretning, til at beslutte og gennemføre en ekspropriation og indgå aftaler om erstatning, rettigheder mv.

c)    at ekspropriation af arealer, rettigheder mv. gennemføres efter Lov om Offentlige Veje (Vejloven)

d)    at Teknik- og Miljøudvalget, under forbehold af Kommunalbestyrelsen bemyndigelse, udpeger to medlemmer til at deltage og lede ekspropriationsforhandlingerne

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Oplevelsesstien indgår i det samlede projekt ”Bornholms Cykelveje”, som støttes af staten med 40 %.

Formålet med oplevelsesstien er at give mulighed for en bedre og nemmere adgang til den mangfoldige og varierede kystnatur, der findes på denne del af Bornholm

Forslaget til oplevelsesstien er en dobbeltrettet sti på ca. 7 km, anlagt på mark eller i skov i vandsiden af landevejen og som vil skabe en forbindelse mellem de nuværende cykelstier i Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til cykelstierne ved Melsted.

Krydsning af de mange sprækkedale undervejs vil ske enten ved lette broer eller over de eksisterende vejbroer.

De cyklende, som overvejende er turister og lejrskoler, er i dag henvist til at færdes på kant-baner på landevejen, hvilket ikke er trafiksikkerhedsmæssigt optimalt.

Teknik og Miljø har undervejs i forløbet haft en overvejende positiv dialog med mange af de lodsejere på strækningen, som det har været mulig at træffe.

 

De samlede projekt- og anlægsudgifter er anslået til ca. 41.850.000 kr., hvoraf der tidligere på dette møde er ansøgt om anlægsmidler til projektering mv. Projektet forventes finansieret på følgende måde:

BRK`s disponible anlægspulje til vejanlæg  (er ansøgt)                  :       2.100.000 kr.

Tilskud fra LAG Bornholms EU-pulje til oplevelsesstien                   :      17.500.000 kr.

Tilskud fra Transportministeriets pulje ”Bornholms Cykelveje”         :       4.750.000 kr.

Tilskud fra privat fond (endnu ikke endelig tilsagn)                        :      17.500.000 kr.

I alt                                                                                           :    41.850.000 kr.

 

Der vil blive udarbejdet dagsorden til endelig finansiering, når der foreligger tilsagn fra den private fond

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projekt og anlæg af oplevelsesstien forventes at kunne afholdes inden for de midler der er godkendt af LAG Bornholm og Transportministeriet, samt de forventede midler der kommer fra fonden samt BRK´s anlægsmidler. På samme møde er ansøgt om anlægsmidler på i alt 2.100.000 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 11. marts 2014

1.
Oplevelsessti - Forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 25.2.2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Indsigelsesbehandling lokalplan nr. 076 for et sommerhusområde syd for Snogebæk

01.02.05K04-0093

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

7

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2013 at sende lokalplanforslag nr. 076 for et sommerhusområde syd for Snogebæk offentlig høring.

Lokalplanen har nu været i 8 ugers offentlighøring og der er i høringsperioden fra den 5. december 2013 til den 3. februar 2014 ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at lokalplan nr. 076 vedtages endeligt.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Arealet som er på ca. 4 ha. Ligger i tilknytning til det sydlige Snogebæk.

Arealet må bebygges med op til 15 sommerhuse.

Arealet består af 2 naboarealer i størrelsesforholdet ca. 50/50. Området er placeret umiddelbart syd for Snogebæk ved Søndre Mosevej, Mosestien og Tørveskæret, og der er sikret vejadgang herfra.

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 37 for sommerhusområderne ved Balka Strand og Bro m.v. I lokalplan nr. 37 er arealerne bestemt anvendt til skov- og jordbrugsformål og beliggende i landzone. Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 076 ophæves lokalplan nr. 37 for de aktuelle arealer som overføres til sommerhusområde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. februar 2014

1.
Lokalplanforslag nr. 076 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg

05.01.13S00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

11

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014 herunder 1.000.000 kr. til renovering af vejafvandingsanlæg.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

e)    at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til renovering af vejafvandingsanlæg

f)    at der afsættes rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

g)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Grundet klimaændringer skal der de kommende år, i samarbejde med Bornholms Forsyning og Natur- og Miljøområdet, iværksættes fælles projekter i relation til afvanding af vejene.

Udgifterne til disse projekter vil ikke kunne finansieres over driften.

Projekterne omfatter følgende:

·         Borgmester Nielsens Vej – renovering og separering af vejvand til vejbrønde

·         Brommevej – vejafvandingsanlæg

·         Solvej – underføringer og brøndrenovering

·         Fuglesangsvej – strømpeforing af ledningsanlæg

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800 kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014.

Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr., hvoraf der allerede er disponeret 15.800.000 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til renovering af vejafvandingsanlæg vil beløbe sig til 1.000.000 kr.

Udgiften til renovering af vejafvandingsanlæg, som afholdes i 2014, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Etablering af 2 nye fælleskøkkener i Den Selvejende almene ældreboliginstitution Nørremøllecentret.

03.11.08K08-0086

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

13

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

14

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Nexø Boligselskab af 1942 har anmodet om tilladelse til optagelse af lån stort 1 mio. kr. i forbindelse med ønske om etablering af 2 nye fælleskøkkener i afdeling Øst i Den Selvejende almene ældreboliginstitution Nørremøllecentret. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at der gives tilladelse til optagelse af nyt lån hos Nordea Kredit på 1 mio. kr. til etablering af 2 nye fælleskøkkener

b)    at der gives tilsagn om respektpåtegning på pantebrev stort 4.065.243 kr. og på pantebrev opr. stort 620.830 kr.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Videresendes til behandling i Økonomi- og Planudvalget

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Økonomidirektørens indstilling anbefales.

 

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Nordea A/S har på vegne Nexø Boligselskab af 1942, som er ejer af bygningerne, anmodet om tilladelse til optagelse af lån stort 1 mio. kr. til etablering af 2 nye fælleskøkkener i Den Selvejende almene ældre boliginstitution Nørremøllecentret.

Siden 2010 har der været et udbredt ønske om fælleskøkkenfaciliteter i begge teams på Nørremøllecentret. Dette er især foranlediget af de muligheder, der er i den nuværende afdeling Vest, og gives kommende beboere i de fællesarealer, der bygges sammen med de 17 nye boliger. Forslag fra Nørremøllecentrets Bruger-pårørenderåd om etablering af 2 nye fælleskøkkener blev herefter forelagt bestyrelsen for Boligselskabet af 1942.

Der blev den 23. september 2013 afholdt licitation på ombygningsarbejde i fagentreprise for ombygning af 2 stk. personalerum og indretning af 2 nye fælleskøkkener. De samlede byggeomkostninger er opgjort til i alt inklusiv moms kr. 996.000 kr. Projektet blev herefter godkendt på bestyrelsesmøde i Nexø Boligselskab af 1942 den 25. oktober 2013. Der blev herefter indhentet tilbud på finansiering af projektet, hvor lånetilbud fra Nordea Kredit A/S var det mest fordelagtige. Hjemtagelsen af det nye lån forudsætter imidlertid at efterstående panthaver Bornholms Regionskommune vil respektere det nye lån på 1 mio. kr. til Nordea Kredit.

Bornholms Regionskommune har 2 pantebreve med pant i ejendommen. Pantebrev opr. stort 4.134.388 kr. tinglyst den 16. november 1992 og efterfølgende nedbragt til kr. 4.065.243, samt pantebrev opr. stort 620.830 kr. tinglyst den 20. juni 2006. Begge pantebreve er rente- og afdragsfrie i 50 år regnet fra lånets udbetaling. 

Pantebrevets størrelse modsvarer de lovbestemte tilskud som kommunen har ydet i forbindelse med opførelse og efterfølgende udvidelse af ejendommen.

Økonomiske konsekvenser

Pantebrevene er bogført med en værdi på 0 kr.

En respektpåtegning vil ikke have nogen indvirkning på den bogførte værdi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til projektering af oplevelsessti fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted

05.01.02Ø02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

8

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014, herunder 2.100.000 kr. til forbedring af forholdene for cyklisterne på Bornholm som beskrevet i udviklingsplanen for ”Bornholm Cy-kelveje”.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 23. september 2010 en anlægsbevilling på 650.000 kr. til forundersøgelser og oplæg til et projektgrundlag for en sti mellem Helligdommen mellem Døndalen og Gudhjem

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

h)    at anlægsbevillingen til anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem forhøjes med 2.100.000 kr. til projektering af oplevelsesstien, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2.750.000 kr.

i)     at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 2.100.000 kr., som finansieres af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Oplevelsesstien indgår i det samlede projekt ”Bornholms Cykelveje”, som støttes at staten med 40%.

Forslaget til oplevelsesstien er en dobbeltrettet sti anlagt i terrænet på vandsiden af landevejen. Stien vil skabe forbindelse mellem de nuværende cykelstier i Døndalen til cykelstierne ved Melsted.

Forslaget til stiens placering er udarbejdet Teknik & Miljø i dialog med Naturstyrelsen, Fredningsforeningen for Bornholm, Friluftsrådet for Bornholm, Bornholms Museum og et rådgivningsfirma.

Formålet med oplevelsesstien er, at give mulighed for en nemmere og bedre adgang til den mangfoldige og varierede kystnatur, der findes på denne del af Bornholm.

De cyklende, som overvejende er turister og lejrskoler, er i dag henvist til at færdes på kant-baner på landevejen, hvilket ikke er trafiksikkerhedsmæssigt optimalt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 23. september 2010 en anlægsbevilling på 650.000 kr. til forundersøgelser og oplæg til projektgrundlag vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem.

Teknik & Miljø søger i denne sag om, at anlægsbevillingen forhøjes med 2.100.000 kr. til brug for selve projekteringen af oplevelsesstien. Den samlede anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering vil herefter udgøre 2.750.000 kr.

 

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800 kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014.

Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr., hvoraf der allerede er disponeret 15.800.000 kr.

Udgiften til projektering på 2.100.000 kr. forventes afholdt i 2014 og foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for vejanlæg.

 

De samlede projekt- og anlægsudgifter til oplevelsesstien er anslået til ca. 41.850.000 kr., inkl. de ansøgte anlægsmidler i denne dagsorden. Projektet forventes finansieret på følgende måde:

BRK`s disponible anlægspulje til vejanlæg  (er ansøgt)                  :       2.100.000 kr.

Tilskud fra LAG Bornholms EU-pulje til oplevelsesstien                   :      17.500.000 kr.

Tilskud fra Transportministeriets pulje ”Bornholms Cykelveje”         :       4.750.000 kr.

Tilskud fra privat fond (endnu ikke endelig tilsagn)                        :      17.500.000 kr.

I alt                                                                                          

Der vil senere i forløbet blive fremlagt en ny sag med henblik på fastsættelse af endeligt rådighedsbeløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2014.

05.03.06S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

10

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014, herunder 2.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2014.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker i 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

j)     at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2014

k)    at der afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

l)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005.

Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker er vedhæftet en oversigt over anbefalede brorenoveringer i perioden 2013–2016, oversigt brorenoveringer 2011-2015, samt et notat vedrørende anbefalede renoveringsarbejder i 2014.

Renoveringen omfatter i 2014 følgende bygværker:

·         Bro 2015 – Brommevej, totalrenovering

·         Bro 3049 – Gyldensgårdsvej, renovering

·         Bro 1012 – Svalhøjvej, punktvis reparation af dækelement 

 

Særeftersyn og geotekniske undersøgelser på bygværker, der senere vil skulle istandsættes:

·         Bro 1008 – Søndre Strandvej, Tejn

·         Bro 1071 – Sdr. landevej / Hundsemyrevej

·         Bro 1505 – Helligdomsvej

·         Bro 1539 – Almindingsvej

·         Bro 2025 – Sursænkevej

·         Bro 3021 – Hjortevej

·         Bro 3048 - Fårebrovej

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800 kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014.

Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr., hvoraf der allerede er disponeret 15.800.000 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til renovering af broer og bygværker i 2014 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

Udgiften til renovering af broer og bygværker, som afholdes i 2014, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. februar 2014

1.
Anbefalet brorenoveringer i perioden 2013-2016. (PDF)

2.
Renoveringsarbejder 2014. (PDF)

3.
Oversigt broarbejder 2011-2015 (TIF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til indretning af tandklinik i Rønne

82.18.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

12

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

13

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK Ejendomsservice ansøger, som følge af lukning af tandklinikken i Klemensker, om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til indretning af klinikrum i tandklinikken i Rønne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til indretning af klinikrum i tandklinikken i Rønne. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management)

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til etablering af to klinikrum i tandklinikken i Rønne. Med lukning af tandklinikken i Klemensker, som besluttet i forbindelse med budget 2014, er der behov for en udvidelse af antallet af klinikrum i tandklinikken i Rønne. Indretning af to ekstra klinikrum vil sikre en fleksibel drift, så klinikken fremover har 7 units til betjening af det samlede patientgrundlag i Rønne, som bliver ca. 5000 børn, unge og ældre.

 

Anlægsbevillingen vedrører primært flytning og installation af units og andet tandlægefagligt udstyr fra klinikken i Klemensker til klinikken i Rønne. Endvidere er der udgifter til afviklingen af klinikken i Klemensker.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til etablering af to klinikrum i tandklinikken i Rønne forventes at udgøre 300.000 kr., hvilket svarer til det i budget 2014 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevillinger til nedrivning af kommunale bygninger

82.21.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

11

 

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

12

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK Ejendomsservice ansøger om anlægsbevillinger til nedrivning af kommunale bygninger på følgende adresser: Paradisvej 9 i Rønne, Strandgade 23 i Hasle og Bygaden 19, 21 og 23 i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

m)  at de kommunale bygninger Paradisvej 9 i Rønne, Strandgade 23 i Hasle og Bygaden 19, 21 og 23 i Aakirkeby godkendes til nedrivning

n)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 612.000 kr. (udgift) til nedrivning af ovennævnte bygninger

o)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt -563.722 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til nedrivning af ovennævnte bygninger

p)    at nettoudgiften, som udgør 48.278 kr., finansieres af BRK Ejendomsservices driftsbudget i 2014

q)    at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management).

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Midlerne fra ’Nedrivningspulje 2013’ kan bruges til nedrivning af beboelsesejendomme i byer og på landet, samt til nedrivning af mindre erhvervsejendomme i byer med under 3000 indbyggere. I den forbindelse har BRK Ejendomsservice set på mulighederne for nedrivning af egnede kommunale bygninger i samarbejde med Teknik & Miljø samt Økonomi og Analyse.

 

På den baggrund har BRK Ejendomsservice ansøgt og fået tildelt tilskud fra ’Nedrivningspulje 2013’ til nedrivning af følgende tre kommunale bygninger:

 

Paradisvej 9, Rønne

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2006, at kommunens fritliggende enkeltboliger skal sælges ved fraflytning. Det skønnes at boligens byggetekniske tilstand er så dårlig, at den bør nedrives.

Hovedbygningen er opført i 1926 og lejer har efterfølgende opført en tilbygning uden byggetilladelse. Dette betyder at der ved fastholdelse af bygningen som bolig, skal søges om lovliggørelse af denne tilbygning.

Ved nedrivning vil grunden efterfølgende skulle vurderes med henblik på muligt salg som byggegrund.

 

Strandgade 23, Hasle

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2006, at kommunens fritliggende enkeltboliger skal sælges ved fraflytning. Det skønnes at ejendommens byggetekniske tilstand er dårlig, hvorfor den i stedet bør nedrives.

Ejendommen har ikke tidligere været anvendt som beboelse, men som værested, idet grunden er forurenet (gasværksgrund).

Grunden er byggemoden med el, vand, fjernvarme og kloak. Ejendommen ligger i første række mod kysten mellem Hasle Havn og Røgerierne i Hasle. Med fornyelsen af Hasle Havn, er det Økonomi og Analyses vurdering, at en byggegrund godt kan blive relativ attraktiv til brug for en helårsbolig.

Ved nedrivning vil grunden efterfølgende skulle vurderes med henblik på muligt salg som byggegrund. Inden grunden kan sættes til salg skal den renses.

 

Bygaden 19, 21, 23, Aakirkeby

Disse bygninger er en del af den tidligere Produktionshøjskole i Aakirkeby.

Ejendommen består af 2 matrikler med et grundareal på 120.049 m2 og et bygningsdriftsareal på 3.662 m2, hvor der ligger 21 bygninger, som inkluderer en hovedbygning, værksteder, udhuse og lærerboliger. Grunden er delvis dækket af fredskov.

De fleste bygninger er i meget dårlig stand og i stærkt forfald. Bygninger nr. 19, 21 og 23 udgør en sikkerhedsmæssig risiko for forbipasserende – området er derfor blevet afspærret.

Økonomi og Analyse har vurderet, at ejendommen ikke har nogen salgsværdi. Endelig er det Teknik & Miljøs vurdering, at området ikke er egnet til udvidelse af friluftsfaciliteter, og at området bør ryddes og overgå til selvsået skov. Dette vil sikre de laveste driftsudgifter i fremtiden.

Der arbejdes på at finde midler til en eventuel nedrivning af resten af ejendommens bygninger med henblik på en politisk indstilling herom på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. august 2013 en anlægsbevilling på 4.800.000 kr. til ’Nedrivning af ejendomme 2013’.

Midlerne fra denne pulje bruges til udbetaling af tilskud til nedrivning af beboelsesejendomme i byer og på landet samt til nedrivning af mindre erhvervsejendomme i byer med under 3000 indbyggere. Dette gælder nedrivning af såvel private som kommunale ejendomme.

 

BRK Ejendomsservice har som nævnt fået tildelt tilskud fra denne pulje til nedrivning af de tre specifikke kommunale bygninger.

 

Nedenstående tabel viser fordelingen af nedrivningsudgifterne samt fordelingen af de tildelte tilskud fra ’Nedrivningspulje 2013’:

 

Bygninger

Udgifter til nedrivning

Tilskud fra nedrivningspuljen

BRK Ejendomsservice,

medfinansieret via drift

I alt

Paradisvej 9, Rønne

85.000 kr.

-85.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Strandgade 23, Hasle

132.000 kr.

-132.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Bygaden 19,21 og 23, Aakirkeby

395.000 kr.

-346.722 kr.

-48.278 kr.

0 kr.

I alt

612.000 kr.

-563.722 kr.

-48.278 kr.

0 kr.

 

Udgifterne til nedrivning af de tre bygninger er anslået til at udgøre i alt 612.000 kr., hvoraf der er bevilget et tilskud på -563.722 kr. fra ’Nedrivningspulje 2013’.

Restbeløbet på 48.278 kr. foreslås finansieret af BRK Ejendomsservices driftsbudget for 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. februar 2014

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag

 5.  Lukket bilag

 6.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Byggekredit til ombygning med 2 nye boliger på Nylars Plejecenter

00.34.00P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

5

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggekredit til finansiering af anlægsudgifterne i byggeperioden i forbindelse med ombygning med to nye boliger på Nylars Plejecenter.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

r)    at der optages en byggekredit på maksimalt 3.040.000 kr., og

s)    at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Ombygningen af Nylars Plejecenter med to nye boliger gennemføres i foråret 2014.

Byggeriet finansieres endeligt med 88 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 10 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering).

Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering, således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg i byggeperioden. Kommunens egenfinansiering af boligdelen afdækkes således ikke af byggekreditten.

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 3.378.000 kr. og 90 pct. heraf udgør 3.040.200 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat, og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Likviditetsoversigter pr. 28. februar 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

2

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udviklingen i likviditeten pr. 28. februar 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Taget til efterretning.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo februar (-5,7 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (125,8 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 -51,3 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 28. februar 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på -5,7 mio. kr. er faldet med 3,7 mio. kr. i forhold til 31. januar 2014. Faldet var forventet, idet det er på niveau med faldet i kassebeholdningen i februar 2011 og 2012. I februar 2013 faldt kassebeholdningen med 71,5 mio. kr. som følge af Udbetaling Danmark.

Der er fortsat et udlæg for staten vedr. omfartsvejen i Rønne på ca. 34 mio. kr.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er faldende som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og virkningen af Udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige beholdning ultimo februar udgør 125,8 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende et stykke ind i 2014.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -51,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 10,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2014 end i 2013. Dette medfører lavere renteindtægter end i 2013, hvor der blev opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter derfor reduceret til 1,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 11. marts 2014

1.
Beholdninger pr. 28. februar 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2013

00.34.00P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-03-2014

3

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2013 jf. forudsætningerne i budget 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)    at der optages et lån på 17,61 mio. kr.,

b)    at der meddeles anlægsbevilling vedr. låneoptagelse på 17,61 mio. kr.,

c)    at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, og

d)    at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån på baggrund af sidste års låneramme træffes senest 31. marts og lånet optages senest 30. april.

Der optages lån som forudsat i budgettet for 2013, inkl. forudsat optagelse af lån i 2012 som ikke er af lån overførte låneoptag fra 2012. Sagen omhandler ikke lån, der optages i forbindelse med plejeboligbyggerierne.

Kommunens adgang til at optage lån reguleres af lånebekendtgørelses regler om, hvad der kan optages lån til, samt de eventuelle dispensationer der er givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Generelt kan der kun optages lån svarende til de udgifter, der er afholdt i det pågældende budgetår.

Økonomi og Personale har opgjort den samlede låneramme for 2013 til 17,61 mio. kr. inkl. udnyttelse af dispensationer for lånerammen i 2013. Det anbefales, at der optages lån svarende til dette beløb.

 

Låneoptagelsen på baggrund af lånerammen for 2013 omfatter følgende poster på budget 2013:

 

Børnehave i Aakirkeby

Der er i 2012 modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til halvdelen af anlægsudgifterne til den nye børnehave i Aakirkeby. Der er optaget lån med 266.000 kr. vedrørende udgifter afholdt i 2012.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt, at resten af lånedispensationen overføres til 2013. Der er i 2013 afholdt udgifter for i alt 9.886.000 kr. og der optages således lån med 4.943.000 kr.

 

Bygningsrenovering på skoleområdet

Der er i 2012 modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til halvdelen af anlægsudgifterne til renovering af skolebygninger. Der er optaget lån med 1.989.000 kr. vedrørende udgifter afholdt i 2012.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt, af resten af lånedispensationen overføres til 2013. Der er i 2013 afholdt udgifter for i alt 5.332.000 kr. og der optages lån med 2.666.000 kr.

 

Børnehave i Nexø

Der er modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til 36 pct. af anlægsudgifterne til den nye børnehave i Nexø. Der er i 2013 afholdt udgifter for i alt 246.000 kr. og der optages således lån med 89.000 kr.

 

ESCO-projektet

Det er forudsat, at udgifterne i forbindelse ESCO-projektet lånefinansieres fuldt ud inden for rammerne af den automatiske låneadgang jf. lånebekendtgørelsen. Der er i 2013 afholdt udgifter for i alt 5.715.000 kr.

 

Generel låneoptagelse

Det er i budget 2013 forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. idet der allerede er optaget lån på 3.557.000 kr. vedr. 2013 på baggrund af lånerammen for 2012. Der optages så stort et lån som muligt inden for den resterende automatiske låne­ramme, svarende til 4.197.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2013 følgende rådighedsbeløb vedr. optagelse af lån, inkl. overførte rådighedsbeløb fra 2012 og ekskl. rådighedsbeløb til optagelse af lån vedr. plejeboliger:

 

Formål

Rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Rest

Generel låntagning

6.443.000

4.197.000

2.246.000

Børnehave i Aakirkeby

6.982.000

4.943.000

2.039.000

Skolerenoveringer

3.011.000

2.666.000

345.000

Børnehave i Nexø

3.600.000

89.000

3.511.000

Skovbørnehave i Rønne

3.250.000

 

3.250.000

Servicearealer Snorrebakken 2

800.000

 

800.000

ESCO-projekter

19.245.000

5.715.000

13.530.000

I alt

43.331.000

17.610.000

25.721.000

 

De resterende rådighedsbeløb forventes videreført i 2014, idet lånene således optages i 2015 på baggrund af lånerammen for 2014.

Der er ikke afholdt udgifter vedr. skovbørnehaven i Rønne i 2013. Låntagning vedr. servicearealer Snorrebakken 2 må rummes i den automatiske låneramme. Der er ikke søgt lånedis­pensation hertil, da beløbet blev afsat på budgettet for 2013 efter fristen for ansøgning om lånedispensationer for 2013.

 

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Salg af Storegade 36, Rønne - den tidligere Amtmandsgård

82.02.00G10-0202

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-12-2013

45

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2013

34

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

17

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune ejer ejendommen Storegade 36 i Rønne – Amtsmandsgården –, der hidtil har været udlejet til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen er fraflyttet ejendommen og har nu til huse i andre lokaliteter på Bornholm. Regionskommunen skal tage stilling til, hvordan der skal forholdes med dette aktiv, herunder om ejendommen skal sælges og i givet fald, om der skal knyttes særlige vilkår i forbindelse med et salg.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter sagen og tager stilling til om,

a)    om ejendommen skal sælges

b)    om ejendommen i så fald skal sælges samlet eller

c)    om bygningssættet skal sælges separat, og haven frastykkes og gøres tilgængelig for offentligheden eller

d)    der skal indhentes alternative bud, således at der anmodes om ét bud på den samlede ejendom, og samtidigt ét bud på bygningerne, hvor haveanlægget udsondres til brug for offentligheden. Efter modtagelsen af bud, forelægges sagen til fornyet beslutning for kommunalbestyrelsen.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2013:

Indstillingens punkt a) og d) anbefales.

Bjarne Kristiansen kan ikke medvirke.

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 19. december 2013:

Punktet er trukket tilbage.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Udsat

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen på Bornholm er fraflyttet Storegade 36, Rønne til ejendommen Østre Ringvej 1, Rønne, der ligeledes ejes af Bornholms Regionskommune.

 

Regionskommunen skal tage stilling til, hvordan der skal forholdes med den tidligere amtmandsgård.

 

Ejendommen, der er beliggende Storegade 36, Rønne, er en historisk interessant ejendom, der tidligere har tjent som bolig for amtmanden på Bornholm samt kontorfaciliteter for Statsforvaltningen – se bilag.

 

Ejendommen er fredet – såvel bygninger som have.

 

Der er mulighed for at frastykke haven og give adgang for offentligheden som et nyt byrum i Rønne Centrum. Såfremt kommunen beholder haven, skal der etableres adgange til haven. Der er ikke foretaget vurderinger af eventuelle omkostninger i forbindelse med etablering af sådanne indgange. 

 

Der er tillige mulighed for at sælge ejendommen. En køber vil skulle respektere fredningsbestemmelserne, herunder krav om pasning af haven. Der er tale om en liebhaverejendom, der potentielt vil kunne indbringe regionskommunen et betydeligt salgsprovenu.

 

Sagen blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2013 som lukket punkt, men udsat med henblik på tilpasning af sagsfremstillingen, således at sagen kunne behandles som et åbent dagsordenspunkt.   

 

Økonomiske konsekvenser

Der er indhentet foreløbige økonomiske vurderinger i forbindelse med overvejelser om salg. Disse oplysninger er der ikke redegjort for i sagsfremstillingen, idet offentlighed herom, navnlig inden endelig stillingtagen til eventuelt salg, vil svække regionskommunens økonomiske interesser og forhandlingsposition i øvrigt. De nævnte oplysninger vil heller ikke være undergivet aktindsigt for offentligheden. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil have adgang til disse oplysninger via retten til sagsindsigt efter den kommunale styrelseslov, men vil skulle administrere kendskab til oplysningerne under iagttagelse af reglerne om tavshedspligt. 

 

Administrativ tilføjelse til kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 2014:

Teknik og Miljø har undersøgt, hvorvidt der skulle være noget til hinder for at dele bygninger og have i forb. m. et salg, og det er der ikke.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013

1.
Historien om forvandling og bevarelse af en bornholmsk have (PDF)

2.
Deklarationer om fredning (PDF)

3.
Skitse for udstyhkning af ejendommen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Forberedelse til generalforsamling i Rønne Havn A/S

08.00.05A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 4. april 2014 holdes ordinær generalforsamling i Rønne Havn A/S. Bornholms Regionskommune har bestemmende indflydelse i selskabet og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan ejerindflydelsen skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)    At borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen således,

b)    at årsrapporten for 2013 godkendes,

c)    at resultatet for 2013 på 8,5 mio. kr. overføres til overført resultat

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Advokat Mette Ravn Steenstrup har på vegne af Rønne Havn A/S den 11. marts 2014 indkaldt til ordinær generalforsamling fredag den 4. april 2014, kl. 14,00 på Havnekontoret, beliggende Sydhavnsvej 12, Rønne.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

3. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.

5. Valg af revisor.

 

Ad. 2.

Af årsrapporten fremgår på side 3, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold, og det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen oplyser også, at de har gennemlæst ledelsesberetningen. De har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund revisionens opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

 

Af ledelsesberetningen fremgår, at resultatet for 2013 udviser et overskud på 6,5 mio. kr. mod et forventet resultat på 2,9 mio. kr. ved årets indgang.

 

Ad. 3.

Ingen forslag.

 

Ad. 4.

Hovedkapitalejeren, Bornholms Regionskommune har på sit konstituerende møde udpeget 6 nye medlemmer og suppleanter.

 

Thomas Thors og Steen Colberg Jensen foreslås genvalgt til bestyrelsen og som nye medlemmer til bestyrelsen på vegne af Bornholms Regionskommune foreslås således Winni Grosbøll, Jess Christian Persson og Kirstine van Sabben, og som suppleanter foreslås Anette Stæhr, Steen Frandsen, Ole Dreyer, Bo Haxthausen og Bjarne Hartung Kirkegaard.

 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer, udpeget af de 2 øvrige kapitalejere, fortsætter i bestyrelsen.

 

Ad. 5.

Revisor foreslås genvalgt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. marts 2014

1.
Årsrapport mm. Rønne Havn (TIF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Forberedelse til generalforsamling 2014 i Nexø Havn A/S

08.00.05A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen for Nexø Havn A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014. Bornholms Regionskommune har bestemmende indflydelse i selskabet, og kommunalbestyrelsen skal tage nærmere stilling til, hvordan ejerindflydelsen skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)    at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på regionskommunens vegne således,

b)    At årsrapporten for 2013 godkendes

c)    At overskuddet på 1.427.895 kr. overføres til overført resultat

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Nexø Havn A/S og udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal stemmes, og borgmesteren udfører kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved delegation.

 

På vegne af bestyrelsen har direktør Carsten Andersen den 11. marts 2014 indkaldt til ordinær generalforsamling den 8. april 2014 i selskabets lokaler på havnen, beliggende Sdr. Hammer 10, Nexø.

 

Dagsorden er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

3. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejer.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Honorar til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

 

Ad. 2 Årsrapport

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Nettoomsætningen i 2013 har været på 7,83 mio. kr. mod 7,42 mio. kr. i 2012. Af ledelsesberetningen fremgår, at havnen forventer et positivt resultat for 2014. Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

 

Ad. 4.

Hovedaktionæren Bornholms Regionskommune har på sit konstituerende møde udpeget 3 medlemmer til bestyrelsen:

Lykke Jensen, Søren Schow og Søren Alexandersen.

 

Ad. 5.

Bestyrelsen har ikke drøftet dette punkt.

 

Ad. 6.

Bestyrelsen indstiller, at Nexø Revision genvælges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. marts 2014

1.
Årsrapport mm. Nexø Havn (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Udpegning af 2 medlemmer samt suppleanter til Bornholms Regionskommunes Handicapråd

27.69.48A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-02-2014

11

 

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

20

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med at der er besluttet en ny organisering i Bornholms Regionskommune, skal der udpeges nye repræsentanter til Handicaprådet for børn- og unge (handicap) og Teknik og Miljø.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

t)     at Vibeke Juel Blem udpeges for børne- og unge (handicap), og at Marianne Westergård udpeges som suppleant

u)    at Winni Sjelle Nielsen udpeges for Teknik og Miljø, og at Hardy Pedersen udpeges som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014:

Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til at foretage endelig godkendelse af udpegningen i fald dette kan lade sig gøre, alternativt bemyndiges borgmesteren til at foretage udpegningen.

 

Servicedirektøren indstiller,

·         at borgmesterens formandsbeslutning, hvor Vibeke Juel Blem med Marianne Westergaard som suppleant er udpeget for børn og unge (handicap), og Winni Sjelle Nielsen med Hardy Pedersen som suppleant er udpeget for Teknik og Miljø tages til orientering

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Orienteringen modtaget

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes Handicapråd består af 12 medlemmer. 6 repræsentanter for kommunalbestyrelsen og 6 repræsentanter for brugerne.

 

2 medlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra voksenhandicapområdet

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra øvrige handicappede

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra børne- og unge (handicap)

1 embedsmand udpeges af kommunalbestyrelsen fra Teknik og Miljø

 

4 repræsentanter indstilles af Danske Handicaporganisationer på Bornholm.

1 repræsentant vælges blandt og indstilles af forældre til brugere af tilbud til børn og unge med handicap.

1 repræsentant vælges blandt og indstilles af brugerne af tilbud til voksne handicappede eller deres pårørende.

 

Der udpeges personlige suppleanter. Kun personer med bopæl i kommunen kan udpeges til handicaprådet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til kommunalbestyrelsens møde den 27. marts

Borgmesteren har den 1. marts 2014 truffet følgende formandsbeslutning:

·         Som medlem for børn og unge (handicap) udpeges Vibeke Juel Blem med Marianne Westergaard som suppleant.

·         Som medlem for Teknik og Miljø udpeges Winni Sjelle Nielsen med Hardy Pedersen som suppleant.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-03-2014

21

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014:

Sundhedsministeriet afholder den 7. april 2014 møde i Rønne Idrætshal angående atomaffaldsdepot.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt