Referat
Kommunalbestyrelsen
24-04-2014 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fjernvarmeprojekter for Svaneke, Aarsdale og Listed samt Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas
  åbent 3 Redegørelse om magtanvendelser på Voksenhandicapområdet 2013
  åbent 4 Redegørelser om magtanvendelser på Ældreområdet 2013
  åbent 5 Nedlæggelse af brugerrådet ved Bornholms Biblioteker
  åbent 6 Vedtagelse af Kommuneplantillæg 18 vedr. bymønster og boliger
  åbent 7 Indsigelsesbehandling lokalplanforslag nr. 075 for et område ved Rønne Stadion Nord og kommuneplantillæg nr. 15
  åbent 8 Anlægsbevilling til projekt klimatilpasning Rønne, Byåen
  åbent 9 Anlægsbevilling til anskaffelser vedrørende lærerarbejdspladser
  åbent 10 Anlægsbevilling til projekt klimatilpasning Rønne, Tevandsbækken
  åbent 11 Byggekreditter vedrørende klimatilpasningsprojekter
  åbent 12 Godkendelse af fjernvarmetakster 2014/15 - Rønne Varme A/S
  åbent 13 Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2014
  åbent 14 Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2014
  åbent 15 Ændring af politikområder
  åbent 16 Indstilling af formand og valg af næstformand for Bornholms Vækstforum
  åbent 17 Udpegning af Væksdtforummedlem til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning
  åbent 18 Godkendelse af vedtægtsændringer for Center for Regional- og Turismeforskning
  åbent 19 Opstilling af kandidater til Kommunekredit' bestyrelse
  åbent 20 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 15 udsættes.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fjernvarmeprojekter for Svaneke, Aarsdale og Listed samt Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas

13.03.01P19-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

19-03-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

16

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har 11. september 2013 fremsendt to projektforslag for fjernvarmeforsyning af henholdsvis Svaneke, Aarsdale og Listed samt for Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas til kommunalbestyrelsens godkendelse. Projektforslagene har været i høring. Høringen har ikke medført ændringer i projektforslagene.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a.    at projektforslagene godkendes, alternativt

b.    at en eventuel godkendelse af projektforslagene afventer resultater fra den strategiske energiplanlægning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 19. marts 2014:

Det indstilles, at projektforslaget godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke, idet økonomidirektørens indstilling b. anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Carl Ilsøe stillede forslag om, at kommunalbestyrelsen lytter til Energi Udvikling Bornholms anbefaling af at vente med godkendelsen.

For stemte 1: liste W

Imod stemte 26: liste Ø, A, B, K, C, V og O

Forslaget er faldet

 

Carl Ilsøe stillede forslag om, at sagen tilbagesendes til behandling af en fornyet ordentlig indstilling til en hurtig behandling i kommunalbestyrelsen, således at man kan komme i gang med Allinge projektet som borgerne er stillet i udsigt.

For stemte 1: liste W

Imod stemte 26: liste Ø, A, B, K, C, V og O

Forslaget er faldet

 

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Liste W kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. december at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af henholdsvis Svaneke, Aarsdale og Listed samt Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas i 4 ugers høring hos Østkraft, RVV og Vestbornholms varmeforsyning. Link til den tidligere dagsorden med projektforslagene fremgår af bilag.

Projektforslagene blev sendt i høring den 13. december 2013. Den 20. december 2013 blev Energiudvikling Bornholm (EUB) inkluderet i høringen og fristen blev forlænget med 2 uger.

 

Der er inden høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra Østkraft og EUB.

 

Høringssvarene er blevet gennemgået. I nedenstående sagsfremstilling er de væsentligste problemstillinger i de to høringssvar besvaret.

 

Østkrafts høringssvar fremgår af bilag 1. EUB’s høringssvar fremgår af bilag 2.

Bornholms Forsyning har efterfølgende fremsendt bemærkninger til Østkrafts og EUB’s høringssvar jf. bilag 3. 

 

De væsentligste punkter er følgende:

1: Østkraft mener, at projektforslagene bør gennemregnes af en uvildig part, som følge af ny beslutning vedr. ophævelse af bopælspligten samt konklusioner i en rapport fra Energistyrelsen om fjernvarme i fremtiden.

 

2: Østkraft mener, at den anvendte elpris i beregningerne er for høj og at værdien for elproduktionens CO2-emission er misvisende.

 

3: Foreningen Energi Udvikling Bornholm opfordrer til at Kommunalbestyrelsen afventer med at godkende projektforslagene og dermed etablere yderligere fjernvarme indtil projektforslagene sammen med andre typer af energiprojekter er simuleret og vurderet i den nye Bright Green Test Island simuleringsmodel af Bornholms energisystem.

 

Bemærkninger til høringssvar

Projektforslagene er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14.12.2011 og bekendtgørelse nr. 374 af 15.04.2013: ”Projektbekendtgørelsen” samt vejledning i samfundsøkonomiske analyser fra Energistyrelsen.

 

Projektforslag for fjernvarmeprojekter skal følge de anvisninger der gives i projektbekendtgørelsen. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2013) og den fysiske planlægning (kommuneplan og lokalplaner). Kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk bedste alternativ. Beregningerne skal foretages jævnfør vejledning i samfundsøkonomiske analyser fra Energistyrelsen.

Endelig forudsætter projektforslaget at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne. Elvarmeforbuddet omfatter alene nyetablering af varmeforsyning på elradiatorer. Boliger, der i dag er opvarmet med elradiatorer er ikke omfattet. Opvarmning med varmepumper er ikke omfattet af forbuddet.

 

Projektforslagene implementerer dele af varmeplan 2013, hvor Teknik & Miljø har anvendt konsulentfirmaerne Dale Energi og PlanEnergi.

Det er ikke et krav i lovgivningen at projektforslag skal forelægges en uvildig part inden godkendelse. Teknik & Miljø har dog for både varmeprojekter i Varmeplan 2007 og Varmeplan 2013 anvendt konsulentfirmaet Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a (DFP) til at gennemgå og foretage en uvildig vurdering af forslagene. DFP har blandt flere konsulentfirmer i hvert enkelt tilfælde givet det billigste tilbud på vurderingen. DFP konkluderer at projektforslagene lever op til lovgivningen indenfor varmeforsyning og at de angivne forslag er de samfundsøkonomiske bedste alternativ i medfør af vejledning til samfundsøkonomiske analyser.

Teknik og Miljø vurderer ikke at der i forhold til regler og vejledninger på varmeforsyningsområdet er behov for yderligere uvildige vurderinger af projektforslagene.

 

Energistyrelsen har efter energiforliget i 2012 gennemført en række analyser af det danske energisystem. En af rapporterne konkluderer at fjernvarme sjældent vil være samfundsøkonomisk rentabel. Østkraft henleder i sit høringssvar kommunalbestyrelsen på konklusionerne i denne rapport.

Teknik & Miljø har derfor haft kontakt til forfatteren til rapporten, Finn Bertelsen i Energistyrelsen. Finn Bertelsen oplyser at konklusionerne alene forholder sig til årene efter 2020 og frem til 2035. Konklusionen beror på en vurdering af at mange boliger efter 2020 på eget initiativ vil være omlagt fra olie til en billigere opvarmningsform, hvis der ikke er tilbudt en fjernvarmeløsning forinden. Grundlaget for en kollektiv fjernvarmeløsning vil derfor de fleste steder være for ringe fra 2020 og frem. Finn Bertelsen pointerede at det afgørende altid er en beregning af den samfundsøkonomiske rentabilitet.

 

Teknik og Miljø har både i forbindelse med Varmeplan 2013 og sagsbehandlingen af projektforslagene været i kontakt med Bornholms Forsyning omkring konsekvenser af ophævelse af bopælspligten. Bornholms Forsyning fastholder at en ophævelse af bopælspligten ikke har nogen reel betydning idet projektforslagene kun gennemføres ved tilstrækkelig tilslutningsgrad. Tilslutningsgraden skal ligge på mindst 65 % af boligerne. Prisstrukturen med en fast afgift uanset varmeforbrug sikrer de økonomiske forudsætninger i projektet.

 

Elpris og CO2-udslip.

Østkraft oplyser at den gennemsnitlige elpris under forskellige forudsætninger ligger på 1,235 kr/KWh eks. moms. Det svarer til ca. 1,54 kr/KWh inkl. moms.

I projektforslagene er anvendt en elpris 1,68 kr/KWh inkl. moms. I varmeplan 2013 er anvendt en pris på 1,65 kr/KWh inkl. moms. Elpriserne er hentet fra Elpristavlen.dk.

Teknik og Miljø vurderer ikke at prisdifferencen har afgørende betydning for de økonomiske beregninger idet værdien anvendes til brugerøkonomi og ikke til den samfundsøkonomiske beregning, hvor beregningerne skal følge Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger.

Det samme gør sig gældende for beregningen af CO2 – udslippet.

 

Simuleringsmodel af Bornholms energisystem

Foreningen Energiudvikling Bornholm opfordrer til at Kommunalbestyrelsen afventer med at godkende projektforslagene og dermed etablere yderligere fjernvarme indtil projektforslagene sammen med andre typer af energiprojekter er simuleret og vurderet i den nye Bright Green Test Island simuleringsmodel af Bornholms energisystem. Foreningen henviser til at Bornholm har fået tilskud fra Energistyrelsen til at gennemføre strategisk energiplanlægning og at yderligere implementering af fjernvarme derfor bør afvente denne planlægning.

 

Teknik og Miljø skal gøre opmærksom på at projektforslagene er udarbejdet og behandlet efter gældende lovgivning og vejledninger på varmeforsyningsområdet og at projektforslagene i henhold til disse angiver fjernvarme som det samfundsøkonomiske bedste alternativ til opvarmning af boliger i disse byområder. Etablering af fjernvarme vil på kort sigt medføre at mange boliger vil blive opvarmet med biomasse eller vedvarende energi i stedet for olie. Fjernvarme er med nuværende afgiftsstruktur den opvarmningsform der har den bedste brugerøkonomi.

 

I forhold til den strategiske energiplanlægning har Bornholms Regionskommune (Teknik & Miljø samt Vækstforums sekretariat) sammen med EUB’s medlemmer udarbejdet ansøgningen om tilskud fra Energistyrelsen til strategisk energiplanlægning. EUB har opnået tilsagn fra både puljen til strategisk energiplanlægning samt Superpuljen. En kort projektbeskrivelse kan ses i bilag 4. I Bornholms nuværende energistrategi er visionen at Bornholm i 2025 er selvforsynende med vedvarende energi – både til el, varme og transport.

 

Teknik & Miljø er meget positive overfor projektet og ser frem til samarbejdet med de øvrige partnere om den strategiske energiplanlægning. Teknik & Miljø er ligeledes særdeles interesseret i i fællesskab med EUB at anvende simuleringsmodellen og se resultaterne af simuleringer af forskellige former for energiforsyning –lagring og -forbrug.

Projektet er på nuværende tidspunkt ikke så langt at det er muligt at forudsige resultaterne af simuleringerne og dermed om modellen også vil pege på fjernvarme i de pågældende byer som den mest optimale energiforsyning, når Bornholms samlede energiforsyning vurderes under ét. Fjernvarme vil dog umiddelbart kunne fungere som lagring af energi produceret på vedvarende energikilder som vind og sol ligesom andre teknologier (fx brint) også vil kunne anvendes her og eventuelt give andre fordele (fx på transportområdet). Teknik & Miljø vurderer at de pågældende simuleringer kan være gennemført i løbet af sommeren eller det tidligere efterår.

 

Teknik & Miljø forventer at den strategiske energiplanlægning vil kunne give svar på hvordan det er muligt at anvende yderligere el fra vedvarende energikilder i fjernvarmeproduktionen samt hvorledes samspillet mellem de forskellige forsyningskilder og lagringsformer kan fungere mest optimalt i fremtiden.

Økonomiske konsekvenser

Projektforslagene forudsætter at der kan opnås kommunegaranti til låntagning. Der vil blive fremsendt særskilt dagsorden om dette.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 19. marts 2014

1.
Bilag 1. ØSTKRAFT Høringssvar.pdf (PDF)

2.
Bilag 2. EUB høringssvar.pdf (PDF)

3.
Bilag 3. Bornholms Forsyning. Bemærkinger til høringssvar.pdf (PDF)

4.
Bilag 4. Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm (PDF)

5.
Fjernvarmeprojekt for Svaneke, Aarsdale og Listed samt Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas (DOCX)

6.
Projektforslag Svaneke.doc (DOC)

7.
Projektforslag Allinge - Sandvig, Tejn og Sandkaas.doc (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Redegørelse om magtanvendelser på Voksenhandicapområdet 2013

27.66.08K07-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

10

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-03-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

11

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. marts 2014:

Indstilling godkendt.

 

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 modtaget i alt 65 indberetninger omfattende 24 borgere fordelt på 6 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der er en stigning i det samlede antal indberetninger på 16 i forhold til indberetninger i 2012, og et fald på 5 borgere i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor.

 

Der er i 2013 indberettet efter:

·         § 126 (fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service

·         § 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service

 

Type                                                                                                  Antal          

§ 126 om fastholdelse                                                                           47             

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                               18                                                                                   

Samlet antal indberetninger                                                                    65             

                                  

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

64 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

1 magtanvendelse, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

 

Hvor magtanvendelsen er blevet vurderet til at være ulovlig, er leder på det pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere.

I tilfældet hvor magtanvendelsen har været ulovlig, har denne været udført efter

mindsteindgrebsprincipperne, og er fra myndigheden ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Borgeren eller personlig værge har ikke ønsket, at indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen.

 

Siden 2012 er der tale om en stigning af det samlede antal magtanvendelser på

voksenhandicapområdet på 16 indberetninger – disse primært i forhold til magtanvendelser efter § 126 (fastholdelse). Stigningen ses primært i et større antal magtanvendelser i forhold til enkelte borgere, idet der samlet ses en nedgang i antallet af borgere overfor hvem, der er iværksat en magtanvendelse fra 29 til 24 borgere.

 

Da der ligger en lovmæssig forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124, kan stigningen i det samlede antal indberetninger således ikke ensidigt tolkes negativt. Der ligger i lovgivningen en klar skelnen mellem, at indgrebene skal udføres ud fra hensyn til bl.a. mindsteindgrebsprincipperne, vurderingen af faren for væsentlig personskade og sikring af omsorgsforpligtelsen overfor den enkelte borger.

 

Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en stor ansvarlighed fra virksomhederne i forhold til, at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen.

 

Både dag- og botilbuddene efterspørger fortsat løbende undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, og dette ses som et positivt tegn i forhold til en aktiv fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet. Alle BRK´s dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for brugen og indberetningen af magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. marts

Ældrerådet tager sagen til efterretning. Ældrerådet anmoder om en supplerende redegørelse (mundtligt eller skriftligt) vedr. stigningen i magtanvendelser, og opfølgning herpå.

 

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2014

1.
Indberetninger 2013 (XLS)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Redegørelser om magtanvendelser på Ældreområdet 2013

27.66.08K07-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

9

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-03-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

12

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og sundhedsudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og sundhedsudvalget

·         at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. marts 2014:

Indstilling godkendt.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 modtaget i alt 20 indberetninger, der omfatter 18 borgere fordelt på 5 botilbud.

 

Der er tale om et fald i det samlede antal indberetninger på 9 indberetninger i forhold til antallet af indberetninger i 2012, og et fald på 5 borgere i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor.

 

Der er indberettet efter:

 

Type                                                                                                                           Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                                            12                 

§ 126 om fastholdelse                                                                                               4                   

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                                 3

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                                            1

Samlet antal indberetninger                                                                                       20                 

 

Indberetningernes fordeling på antal borgere                                                           18

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                                       5

                                           

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

Alle 20 magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

 

Siden 2012 er der tale om et fald i det samlede antal magtanvendelser på

ældreområdet på 9 indberetninger – disse da primært i forhold til magtanvendelser efter

§ 126 (fastholdelse), hvilket der ikke ensidigt er nogen forklaring på. Et godt fagligt fokus på at afsondre mindre indgribende foranstaltninger, inden der gribes til en nødvendig magtanvendelse, kan dog være en del af forklaringen.

 

Der er registreret en stigning i antallet af indberetninger efter § 125 (alarm – og pejlesystemer). Dette givet set i lyset af, at flere af beboerne i ældretilbuddene er demente, og at alarm – og pejlesystemer i høj grad tjener som en tryghedsskabende funktion, der bidrager til at sikre den enkelte beboer den personlige frihed til eksempelvis at kunne gå en tur på egen hånd.

 

Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en stor ansvarlighed fra tilbuddene i forhold til at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen, og man efterspørger fortsat løbende undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, og dette ses som et positivt tegn i forhold til en aktiv fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet.

 

Bornholms Plejehjem og -centre, samt Plejecenter Snorrebakken har fælles nedskrevne procedurer for brugen og indberetningen af magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. marts

Handicaprådet og Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2014

1.
Indberetninger Ældreområdet 2013 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Nedlæggelse af brugerrådet ved Bornholms Biblioteker

21.00.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-03-2014

6

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Stillingtagen til fortsat opretholdelse af brugerrådet ved Bornholms Biblioteker.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at brugerrådet for Bornholms Biblioteker nedlægges.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 26. marts 2014:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Indstillingen godkendt.

Liste O, B, Ø og K kan ikke medvirke

 

Sagsfremstilling

Brugerrådet ved Bornholms Biblioteker blev nedsat i 2006 af kommunalbestyresen ud fra et formål om at sikre dialog mellem bibliotekernes brugere og den politiske og administrative ledelse. Brugerrådet blev dog ikke tillagt anden kompetence end til at fastsætte bibliotekernes åbningstider. Kommissoriet for Brugerrådet vedlægges, hvor sammensætning og udpegningsforhold fremgår.

 

Mange kommuner oprettede brugerråd i 1990´erne, men da de ikke blev gjort obligatoriske ved den seneste lovrevision dalede interessen meget, således at kun enkelte kommuner i dag har brugerråd ved bibliotekerne. Det bornholmske brugerråds væsentligste opgave har i sidste periode været at deltage i dialogmøderne med Fritids- og Kulturudvalget, og de har dermed begrænset formål.

 

Brugerinddragelse kan sikres på mange måder, og den fortsatte brugerinddragelse anbefales overladt til ledelsen af bibliotekerne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 26. marts 2014

1.
Kommissorium for brugerrådet ved Bornholms Biblioteker (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Vedtagelse af Kommuneplantillæg 18 vedr. bymønster og boliger

01.02.15P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

19-03-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

14

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommuneplantillæg nr. 18 vedr. kommuneplantemaerne ”bymønster og byudvikling” og ”boliger” har været i offentlig høring i 8 uger, og der er inden for fristen modtaget 5 høringssvar.

Kommuneplantillægget var udarbejdet på baggrund af den debat Kommunalbestyrelsen havde haft om fremtidens boligscenarier. Kommuneplantillægget indeholder en forenkling og evaluering af bymønster og byudvikling, og skal desuden muliggøre, at lokalplaner med helårskrav kan ændres i de byområder, hvor bopælspligten er opgivet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

At kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 19. marts 2014:        

Indstillingen anbefales, med forslag om at Kommuneplanens afsnit 2.2 Bymønster og byudvikling, målsætninger ændres til:

 

Bornholm skal være et attraktivt sted at bo, arbejde og rejse til – i harmoni med øens smukke bymiljøer og landskaber.

 

Bymønsteret skal så vidt muligt understøtte udvikling i alle områder på Bornholm (tilføjelse). Kommuneplanen skal skabe rammer for en bæredygtig byudvikling, der så vidt muligt  opfanger de udviklingsmuligheder der opstår for borgere og erhvervsliv på Bornholm.

 

De bornholmske byer skal udvikles i forhold til de stærke sider den enkelte by har med hensyn til boligforhold, erhverv og service, så de muliggør et godt og aktivt liv for alle. Byernes boligområder skal så vidt muligt imødekomme ændrede boligbehov (flyttet fra pkt. 4).

 

Rønne skal videreudvikles som kommunecenter, der understøtter hele Bornholm med gode muligheder for udvikling af erhverv og handel der kan skabe vækst, af institutioner der kan udvikle Bornholm som vidensamfund.

 

De større erhvervs- og handelsbyer skal fungere som lokale centre, med muligheder for udvikling af lokale bolig-, erhvervs- og handelsinteresser, der kan understøtte byerne og deres naturlige nærområder.

 

De små boligbyer skal bevares som attraktive lokalsamfund, med fleksible muligheder for bosætning og udvikling inden for eksisterende bygrænser.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt

Liste Ø kan ikke medvirke

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede november 2013 at offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg nr. 18, temarevision vedr. kommuneplanens afsnit om ”bymønster og byudvikling” og ”boliger”.

 

Kommuneplantillægget var udarbejdet på baggrund af den debat kommunalbestyrelsen har haft om fremtidens boligscenarier. Den opdeling der herved opstod i helårsområder og områder uden bopælspligt har betydning for kommuneplanens bymønster og arealreservationer til byudvikling. De foreslåede ændringer på boligområdet skal desuden muliggøre, at en række helårslokalplaner kan ændres eller ophæves.

 

 

Kommuneplantillæggets indhold

Bymønstret blev foreslået forenklet i forhold til tidligere:

1)    Kommunecenter (Rønne)

2)    Større Erhvervs- og handelsbyer (Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Tejn, Gudhjem-Melsted, Snogebæk, Nyker og Klemensker)

3)    Boligbyer (Sorthat-Muleby, Aarsdale, Østermarie, Sandvig, Lobbæk, Vestermarie, Østerlars, Pedersker, Listed, Balka, Nylars, Knudsker, Rø, Arnager, Årsballe, Vang, Rutsker, Olsker, Teglkås-Helligpeder og Bølshavn, der alle har 600 indbyggere)

 

Bymønstret knyttes alene an til byernes befolkningstal og erhvervs- og handelsmæssigt indhold (offentlig service defineres ikke længere i forhold til bymønstret).

 

Byudvikling: Hvert fjerde år (ved kommuneplanrevisioner) skal kommuneplanens byudviklingsarealer revurderes og begrundes og evt. udtages hvis der ikke længere er begrundelse for dem. De nærmere regler herfor fremgår af de statslige vejledninger og udmeldinger til kommuneplanlægningen. Ophævelsen af bopælspligten i en række områder har her en væsentlig betydning.

Byudviklingsarealer er afgrænsede arealer i kommuneplanen, som endnu ikke er inddraget i byzonen gennem lokalplanlægning. I de fleste byer findes der derudover en række uudnyttede byggegrunde og udstykningsmuligheder med mulighed for opførelse af nye boliger.  

Nye arealudlæg til boligformål kan kun planlægges som helårsboligområder. Da der stort set ikke opføres nye helårsboliger i de mindre boligbyer, og da disse byer desuden defineres uden helårskrav, kan der ikke længere begrundes et behov for udvikling af nye boligområder.

I alle de større byer (1 og 2) fastholdes tidligere arealudlæg til byudvikling uændret, mens en del mindre udlæg ved de mindre boligbyer er udtaget.

Indtil videre fastholdes byudviklingsarealer i de større erhvervs- og handelsbyer Snogebæk, Tejn og Nyker, selvom kommunalbestyrelsen også her har opgivet krav om helårsbeboelse. Begrundelsen var, at disse byer stadig er større handels og erhvervsbyer med en vis tilflytning.

 

Boliger: I kommuneplanens rammer for lokalplanlægning opretholdes der kun krav om helårsboligformål i de 8 byer Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem-Melsted og Klemensker.

For alle øvrige byer (og det åbne land) gælder at rammer for lokalplanlægning ændres, så bebyggede områder der tidligere var udlagt til ”helårsboligformål”, ændres til det noget bredere definition ”boligformål” (der omfatter både helårs og fritidsboliger).

Kommuneplantillægget vil gøre det muligt at ændre eller ophæve gældende lokalplaner der indeholder krav om helårsboligformål. Dette arbejde er omfattende, og forventes udført 2014-15, men i overgangsperioden er det oplyst til boligejere og ejendomsmæglere, at boliger allerede nu kan erhverves eller anvendes som boliger uden bopælspligt (Når evt. lokalplankrav er ændret, vil de nuværende helårsboliger desuden kunne ændres til ferieboligformål, herunder ferieboliger der udlejes erhvervsmæssigt til turister).

Alle nye boliger i byerne skal fortsat opføres som helårsboliger, også selvom der ikke længere gælder bopælspligt i medfør af boligreguleringsloven eller lokalplankrav om helårsboligformål.

 

Indsigelser

Der er modtaget bemærkninger og indsiger fra følgende:

1)    Miljøministeriet, Naturstyrelsen, udtrykker forståelse for, at Bornholm oplever øget fraflytning med tomme boliger til følge, og at man derfor opgiver helårskrav i en række byer. Det anerkendes samtidig, at regionskommunen har valgt at udtage flere byudlæg ved mindre byer af kommuneplanen, så der er sammenhæng i forhold til kommuneplanens fjernelse af helårskrav for disse områder. Styrelsen finder dog, at der stadig er tale om modstridende planlægning i byerne Tejn, Snogebæk og Nyker, hvor kommunen opretholder byudviklingsarealer, samtidig med at helårskravene fjernes fra disse områder. Styrelsen forventer nu, at der til næste revision af kommuneplanen (2017), som minimum tager denne planlægning op til revision, og at byudviklingsarealet tilpasses et dokumenteret behov.

2)    Erhvervsgruppe Øst, Nexø, finder det urimeligt, at Nexø placeres på niveau med Snogebæk, Klemensker og Nyker i det nye bymønster. Forslaget kan legitimere yderligere centralisering omkring Rønne. Man så hellere den oprindelige inddeling i mindre og større erhvervs- og handelsbyer så Nexø, Aakirkeby, Hasle og Allinge udgør en gruppe for sig.  

3)    AakirkeBYtinget, er tilsvarende betænkelig ved at Aakirkeby indplaceres med mindre byer end før, og mener at det indebærer afledt risiko for nuværende erhvervskoncentrationer omkring de større erhvervsbyer. Der er ikke behov for et stærkt bycenter på Bornholm, og bymønstret bør i stedet lægge op til en mere decentral udvikling der f.eks. kan understøtte turismen. Der foreslås samme bymønster som under 2.

4)    Allinge-Sandvig Byforening mener at hele 10 byer i gruppen af større erhvervs og handelsbyer omfatter for mange småbyer, og efterlyser svar på spørgsmålet om hvor den fremtidige offentlige service skal lokaliseres. Det anbefales, at det tidligere 4-delte bymønster ikke ændres til et 3-delt, da det ses som en øget centralisering omkring kommunecentret Rønne, og at der samtidig tages stilling til byernes fremtidige service. I forhold til afsnittet om boliger mener byforeningen, at Allinge-Sandvig er sammenhængende byområder. En deling bør medføre at mellem-byerne og skolen kommer under Allinge, men helst så byforeningen at hele Allinge-Sandvig blev fastholdt som helårsområde, og man frygter, at en opdeling betyder at områder mister befolkningsgrundlag i forhold til den kommunale service i området.

5)    Ib Jønsson, Gudhjem, mener at kommuneplantillægget lægger op til yderligere centralisering i Rønne, mens mindre byers udviklingsmuligheder begrænses. Det frygtes at større dele af Bornholm affolkes, og det foreslås at der i stedet satses på en decentraliseret udvikling af detailhandel, skoler og institutioner. Et nyt rådhus foreslås placeret midt på øen.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger til indsigelserne:

Ad 1.          Naturstyrelsen gør ikke indsigelse mod kommuneplantillægget i den nuværende form, og forhindrer dermed ikke at tillægget vedtages.  Men det meddeles samtidig, at regionskommunen må regne med at dokumentere et behov for ny byudvikling (med helårsboliger) i Tejn, Snogebæk og Nyker, når der næste gang skal foretages revision.

Ad 2,3 og 4. (Alle de tre indsigelser udtrykker bekymring over at større erhvervs- og handelsbyer nu slås sammen med hvad der før var mindre erhvervs og handelsbyer. Der udtrykkes frygt for at bymønstret vil medføre tilbagegang og yderligere centralisering af erhverv og service). Bemærkning: Bymønstret er bl.a. forenklet så alle erhvervs- og handelsbyer uden for Rønne indgår som større handels- og erhvervsbyer. Dette har ingen konsekvenser for byernes individuelle arealudlæg i kommuneplanen, der i alle tilfælde fastholdes uændret. Det betyder f.eks. ikke, at Klemensker nu har samme erhvervsmuligheder som f.eks. Aakirkeby, da arealudlæggene opgøres i forhold til byerne individuelle behov. Men der udlægges ikke nye arealudlæg til erhverv i de mindre boligbyer.

Ad 4.          (Der efterlyses en definition af den offentlige service ift. bymønstret og Allinge-Sandvig ønskes fastholdt som samlet helårsområde så befolkningsunderlaget fastholdes). Det fremgår af kommuneplantillægget, at fordelingen af offentlig service bevidst er fravalgt som parameter i bymønstret denne gang. Der knyttes f.eks. ikke krav om institutioner til bestemte byområder. Tidligere kommuneplandefinitioner af service i.f.t bymønster har vist sig at passe dårligt til de tilpasninger, der nødvendigvis sker på serviceområdet, og det kan på den baggrund være uheldigt at rejse urealistiske forventninger om den fremtidige service. Allinge og Sandvig har hele tiden været adskilt som to byområder i kommuneplanen, og grænsen mellem byerne er fortsat defineret så skolen indgår i Allinge. Sandvig Borgerforening var da heller ikke enig i at man skulle fastholde krav om helårsboligformål, hvorfor kommunalbestyrelsen i 2013 besluttede at fjerne krav om helårsanvendelse fra Sandvig.

Ad 5.          Indsigeren ønsker en decentral udvikling af detailhandel og offentlig service. Spørgsmålet om offentlig service (herunder rådhusplacering) defineres som allerede nævnt ikke med bymønstret, og kommuneplantillægget understøtter derfor hverken en centralisering eller en decentralisering af den fremtidige offentlige service. Kommuneplanens rammer for detailhandelsudvikling er ikke ændret med dette kommuneplantillæg, men forventes revideret i 2014, når der foreligger en detailhandelsundersøgelse.

 

Teknik og Miljø anbefaler, at der ikke foretages ændringer i det offentliggjorte kommuneplantillæg nr. 18, på bagrund at de modtagne indsigelser. Der gøres opmærksom på at kommuneplanlægning er en løbende proces, og at der, i takt med udviklingen, meget vel kan ske ændringer ved fremtidige revisioner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 19. marts 2014

1.
KP-tillæg nr. 18 (PDF)

2.
Indsigelser og bemærkninger (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Indsigelsesbehandling lokalplanforslag nr. 075 for et område ved Rønne Stadion Nord og kommuneplantillæg nr. 15

01.02.05P16-0140

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

19-03-2014

5

 

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

15

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2013 at sende kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 075 for et område ved Rønne Stadion Nord i offentlig høring.

Planerne har nu været i 8 ugers offentlighøring og der er i høringsperioden fra den 20. december 2013 til den 24. februar 2014 indkommet bemærkninger fra 3 indsigere til lokalplanforslaget.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 075 vedtages endeligt med de anbefalede mindre ændringer. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 19. marts 2014:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Anbefales

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Bornholm Sport & Event I/S, der er stiftet af DBU Bornholm, ønsker at etablere en aktivitets- og eventpark på et areal ved Rønne Stadion Nord. I tilknytning hertil ønsker man at opføre en bygning beliggende bagved Rønne Svømmehal.

Selve bygningen skal bl.a. rumme administrationskontorer, omklædningsrum, cafeteria, aktivitetslokaler m.v. tilknyttet områdets planlagte aktiviteter.

Der vil blive udlagt arealer til parkering og adgangsvej. Herudover ønskes de eksisterende grønne idrætsområder fortsat anvendt til idrætsudøvelse af forskellig karakter.

Begrundelsen for planlægningen var, at de hidtil gældende byplanvedtægter for området ikke rummede mulighed for den ønskede bebyggelse.

Matrikel nr. 55d der rummer virksomheden Fysioform overføres ved kommuneplantillæg nr. 15 fra kommuneplanramme 101.B.24 helårsboligområde, til kommuneplanramme 101. BL.11 blandet bolig og erhvervsområde.

Indsigelserne

Viking Petanque Klub

1.    Klubben planlægger at etablere en lukket petanquehal nord for de eksisterende petanquebaner, og anmoder i den forbindelse om at et byggefelt indtegnes i lokalplanens kort bilag 2, så den ønskede hal vil kunne etableres i overensstemmelse med lokalplanen.

2.    Petanque klubben ønsker fastlagt i lokalplanen, at klubben kan fastholde og udvide sine aktiviteter.

3.    Petanque klubben mener, at bestemmelserne i lokalplanens § 5 ”bebyggelsens ydre fremtræden” kun er gældende inden for det udlagte byggefelt.

4.    Petanqueklubben ønsker præciseret at den eksisterende belysning kan forblive som den er.

5.    Det i lokalplanen udlagte byggefelt omfatter en del af Petanqueklubbens klubhus. Petanque Klubben ønsker ikke at have klubhuset i byggefeltet.

Rønne Vand og Varme

6.    RVV gør opmærksom på, at området er omfattet af fjernvarmens forsyningsområde.

Kirsten og Carsten Agger, Højvangen, 4 Rønne

7.    Gør indsigelse mod den forventede øgede trafik og parkering på Højvangen som lokalplanen kan udløse. Herudover gøres opmærksom på eksisterende parkerings problemer.

Teknik & Miljøs bemærkninger

Ad.1. Der er tale om et byggeri af væsentlige dimensioner og byggefelt kan ikke ændres på det nuværende stadie i planprocessen, uden at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag til offentliggørelse. Hvis der opstår konkret behov fra Petanque Klubben har kommunalbestyrelsen altid mulighed for at iværksætte en ny lokalplan. Det bør dog fremgå af planen (ny § 4.5.) at mindre bygninger i form af redskabsskure, og lignende, tillades uden for byggefeltet. Det anbefales i øvrigt at indsigelsen ikke i mødekommes, da det vil forudsætte udarbejdelse af en ny lokalplan. 

Ad.2. Et forhold der ikke reguleres i lokalplanen, men udelukkende et forhold der afklares mellem Petanqueklubben og baneejeren. Det anbefales at indsigelsen ikke i mødekommes.

Ad.3. Ny (større) bebyggelse skal efter lokalplanen opføres inden for det udlagte byggefelt, men bestemmelsen ”bebyggelsens ydre fremtræden” er gældende for hele delområde 1. Ved konkret ansøgning har kommunalbestyrelsen evt. mulighed for at dispensere fra disse bebyggelsesregulerende bestemmelser. Det anbefales, at indsigelsen ikke i mødekommes.

Ad.4. Lokalplanen regulerer ikke eksisterende belysningsforhold og kan heller ikke anvendes til at sikre en bestemt belysning. Omvendt forhindres den nuværende belysning heller ikke. Det anbefales at indsigelsen ikke i mødekommes.

Ad.5. Byggefeltet er udlagt i et eksisterende hegnsskel og klubhusets placering har ingen praktisk betydning. Det anbefales at indsigelsen ikke i mødekommes.

Ad.6.  Lokalplanområdet er omfattet af varmeforsyningsplanen som ikke reguleres af lokalplanen, men af anden planlægning. Det anbefales derfor at tilføje nyt pkt. under forhold til andre myndigheder ”Området er omfattet af varmeforsyningsplanen.”  Det anbefales at indsigelsen imødekommes.

Ad.7. Lokalplanen indeholder krav om parkeringspladser jf. kommunens ”retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer på Bornholm”. Kommentarerne vedr. parkeringsproblemer i øvrigt er videreformidlet til vejmyndigheden.
Det anbefales at indsigelsen ikke i mødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 19. marts 2014

1.
Kirsten og Carsten Ager (MSG)

2.
Rønne Vand og Varme (MSG)

3.
Tonny Jensen (MSG)

4.
Cæsar Funch Jensen (MSG)

5.
Lokalplanforslag 075 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til projekt klimatilpasning Rønne, Byåen

00.16.00P20-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

19-03-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

17

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

8

 

Hvem beslutter

Teknik – og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte 19. september 2013, at der bliver igangsat to klimatilpasningsprojekter i Rønne by i 2014, forudsat projekterne bliver godkendt implementeret under prisloft 2014 for Bornholms Spildevand A/S. Ultimo 2013 forelå tilsagn om, at det ansøgte låneloft på 10 mio. kr. til klimatilpasningstiltag, relateret til Byåen, er imødekommet.  

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)    at der gives anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projektet Klimasikring Rønne, Byåen,

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2014 finansieret ved optagelse af lån,

c)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik   og Miljø, og

d)    at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -10 mio. kr. til optagelse af lån.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 19. marts 2014:

Indstillingen anbefales

 

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet har i brev af 13. december 2013 truffet afgørelse om prisloft for 2014 for Bornholms Spildevand A/S. Af afgørelsen fremgår, at der er meddelt et tillæg til projekt Byåen, svarende til ydelsen på et lån på 10 mio. kr.

Projektet skal bl.a. sikre området omkring Borgmester Nielsens Vej og Kalmargade kvarteret.

I forbindelse med anmodning om øget prisloft er dokumenteret, at det alternative projekt der gennemføres, med delvist genåbning af rørlagte stræk og tilbageholdelsesmagasiner til ekstremregn, er halvt så dyrt som en traditionel rørlagt løsning.

Bornholms Regionskommune er projektejer, og projektet gennemføres som anlægsprojekt i BRK regi, Teknik & Miljø. Projektet er påbegyndt i januar 2014 og forventes afsluttet i 2014. 

Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsbudget for projektet er estimeret til 10 mio. kr., hvilket er godkendt af Forsyningssekretariatet i forbindelse med afgørelsen om prisloft 2014.

Når projektet er afsluttet, finansieres den samlede anlægsudgift, ved at Bornholms Regionskommune optager et lån med en afdragsperiode på 25 år. Bornholms Spildevand A/S betaler et årligt driftsbidrag til kommunen, svarende til ydelsen på lånet. Anlægsprojektet finansieres således 100 pct. af Bornholms Spildevand A/S.

I byggeperioden finansieres kommunens udgifter via en byggekredit. Der fremsendes særskilt sag til kommunalbestyrelsen om optagelse af byggekreditten.

De efterfølgende driftsomkostninger er vurderet til 15.000 kr. årligt, og afholdes af Bornholms Regionskommune indenfor den afsatte driftsramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 19. marts 2014

1.
Afgørelse - Bornholms Spildevand - PL14 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 9  Anlægsbevilling til anskaffelser vedrørende lærerarbejdspladser

82.04.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til de nødvendige anskaffelser til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Som led i folkeskolereformen indgår, at medarbejderne skal have bedre muligheder for at forberede sig på arbejdspladsen. 

 

I 2013 blev der gennemført et udredningsarbejde på hver skole (og skoleafdeling) med henblik på at vurdere, hvorvidt det er muligt at etablere det nødvendige antal arbejdspladser på alle skoler og afdelinger (ca. 350 i alt, hvoraf skolerne i forvejen allerede har etableret nogle).

 

Hovedkonklusionen var, at det ville være muligt indenfor den eksisterende bygningsramme, men at der var betydelige forskelle i mulighederne, overvejende betinget af hvor meget plads der er til rådighed. Det lægger op til (1) at der ikke er behov for væsentlige bygningsændringer og (2) at den økonomiske ramme ikke fordeles ligeligt mellem skolerne, men ”skævdeles” med afsæt i de faktiske forhold.

 

Anskaffelserne omfatter etablering af den personlige arbejdsplads, indkøb af IT-udstyr samt evt. etablering af faciliteter, der kan anvendes fælles (særligt IT-udstyr, teamfaciliteter o. lign.) I det omfang skolerne allerede har faciliteter, der imødekommer disse formål, indgår disse faciliteter, således at der kun anskaffes supplerende inventar og IT.

 

It-løsningen omfatter en bærbar enhed og inventarløsningen omfatter bord og stol. Herudover må det påregnes, at der vil være behov for alternative løsninger både i form af faciliteter til fælles anvendelse og løsning af f.eks. reol- og opbevaringsspørgsmål.

 

Med henblik på at give den enkelte skole størst mulig indflydelse, gennemgås de enkelte skoleafdelinger med deltagere fra skolens ledelse og arbejdsmiljørepræsentant. Denne proces gennemføres i april måned og derefter foretages en prioritering og efterfølgende iværksættelse.

 

For at kunne komme så langt som muligt med iværksættelsen inden det nye skoleår starter 1. august søges bevillingen på dette grundlag, i stedet for at søge når der er fuld klarhed over anskaffelsesomfanget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2014.

 

Da der er tale om en udvidelse af antallet af IT enheder skal der i de kommende år afsættes 2.200 kr. (i 2014-priser) pr. stk. i serviceabonnement inkl. licenser. På baggrund af gennemgangen i 2013 vil udgiften udgøre ca. 0,5 mio. kr. årligt. Det foreslås at denne driftsudgift indgår i budgetforhandlingerne for 2015 med følgende år

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til projekt klimatilpasning Rønne, Tevandsbækken

00.16.00P20-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-02-2014

2

 

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

19

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget – indstiller

Kommunalbestyrelsen - beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte 19. september 2013 at der bliver igangsat to klimatilpasningsprojekter i Rønne by i 2014, forudsat projekterne bliver godkendt gennemført under prisloft 2014 for Bornholms Spildevand A/S. Ultimo 2013 forelå tilsagn om, at det ansøgte låneloft på 5 mio. kr. til klimatilpasningstiltag, relateret til Tevandsbækken, er imødekommet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

e)    at der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. til projektet Klimasikring Rønne, Tevandsbækken,

f)    at der afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2014 finansieret ved optagelse af lån,

g)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø, og

h)    at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -5 mio. kr. til optagelse af lån.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Anbefales

 

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet har i brev af 13. december 2013 truffet afgørelse om prisloft for 2014 for Bornholms Spildevand A/S. Af afgørelsen fremgår, at der er meddelt et tillæg til projekt Tevandsbækken, svarende til ydelsen på et lån på 5 mio. kr.

Projektet skal bl.a. sikre området omkring Sandemandsvej og Zahrtmannsvej kvarteret mod oversvømmelser som følge af ekstreme regnhændelser.

I forbindelse med anmodning om forhøjelse af prisloftet er det dokumenteret, at det alternative projekt der gennemføres, med regulering af rørlagte stræk i form af omlægning og tilbageholdelse, er halvt så dyrt som en traditionel rørlagt løsning.

Bornholms Regionskommune er projektejer, og projektet gennemføres som anlægsprojekt i regi af Teknik & Miljø. Projektet er påbegyndt i januar 2014 og forventes afsluttet i 2014.  

Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsbudget for projektet er estimeret til 5 mio. kr., hvilket er godkendt af Forsyningssekretariatet i forbindelse med afgørelsen om prisloft 2014.

Når projektet er afsluttet finansieres den samlede anlægsudgift ved at Bornholms Regionskommune optager et lån med en afdragsperiode på 25 år. Bornholms Spildevand A/S betaler et årligt driftsbidrag til kommunen, svarende til ydelsen på lånet. Anlægsprojektet finansieres således 100 pct. af Bornholms Spildevand A/S.

I byggeperioden finansieres kommunens udgifter via en byggekredit. Der fremsendes særskilt sag til kommunalbestyrelsen om optagelse af byggekreditten.

De efterfølgende driftsomkostninger til vandløbsvedligeholdelse er vurderet til 15.000 kr. årligt og afholdes af Bornholms Regionskommune indenfor driftsrammen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. februar 2014

1.
Afgørelse - Bornholms Spildevand - PL14 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Byggekreditter vedrørende klimatilpasningsprojekter

00.34.00P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

7

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggekreditter til finansiering af udgifter vedrørende klimatilpasningsprojekter i byggeperioden.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

i)     At der optages to byggekreditter på maksimalt hhv. 5 og 10 mio. kr., og

j)     At borgmesteren bemyndiges til at optage byggekreditterne.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune og Bornholms Spildevand A/S har indgået aftale om gennemførelse af to klimatilpasningsprojekter i Rønne, hhv. projekt Byåen med en anlægsudgift på 10 mio. kr. og projekt Tevandsbækken med en anlægsudgift på 5 mio. kr.

Aftalen indebærer, at Bornholms Regionskommune er projektejer og gennemfører projekterne, mens Bornholms Spildevand finansierer projekterne. Projekterne er godkendt af Forsyningssekretariatet, som godkender prisloftet for spildevandsforsyninger.

Projekterne finansieres endeligt ved optagelse af 25-årige lån, hvor Bornholms Spildevand A/S indbetaler et driftsbidrag til Bornholms Regionskommune, svarende til ydelserne på lånet.

Der optages byggekreditter til midlertidig finansiering i byggeperioden, idet Bornholms Spildevand A/S også afholder udgifterne til forrentningen af byggekreditterne.

Økonomiske konsekvenser

Optagelse af byggekreditterne betyder, at der ikke trækkes på de likvide midler i forbindelse med gennemførelsen af projekterne. Der vil ikke være udgifter for kommunen i forbindelse med optagelsen af kreditterne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Godkendelse af fjernvarmetakster 2014/15 - Rønne Varme A/S

13.03.00S55-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

10

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af takster for Rønne Varme A/S for 2014/15.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at taksterne for 2014/15 godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 19. marts 2014 fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af taksterne for 2014/15. Budget og takster er godkendt af bestyrelsen for Rønne Varme A/S. Bornholms Regionskommune skal, i henhold til selskabets vedtægter, godkende taksterne.

Budgettet for 2014/15 viser et negativt resultat på 0,75 mio. kr. efter henlæggelse til etablering af geometrisk anlæg. Bornholms Varme forventer at have en overdækning på 7,2 mio. kr. primo regnskabsåret 2014/15, og underskuddet medgår til nedbringelse af overdækningen jf. varmeforsyningslovens bestemmelser om indregning af over- og underdækning i næste års priser.

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal ske nogen takstændringer i forhold til 2013/14.

På baggrund af overdækningen kunne der være basis for en nedsættelse af taksterne.

Pr. 1. januar 2014 skulle forsyningssikkerhedsafgiften på biobrændsel være trådt i kraft, men indførelsen af afgiften er udsat på ubestemt tid, og det er usikkert om, og hvornår, den bliver indført eller om der kommer andre afgifter til. Bl.a. derfor har bestyrelsen ikke valgt at nedsætte taksterne.

Langtidsbudgettet udviser en positiv likviditetsudvikling, idet afskrivninger og henlæggelser overstiger investeringer og afdrag på lån.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte materiale vurderes der ikke at være en umiddelbar risiko for, at Regionskommunens garantiforpligtelse udløses.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

2

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udviklingen i likviditeten pr. 31. marts 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Taget til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo marts(-14,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (120,1 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 (-50,4 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 31. marts 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på -14,6 mio. kr. er faldet med 9,0 mio. kr. i forhold til 28. februar 2014. Der er normalt et fald i beholdningen i marts måned, så faldet i den faktiske kassebeholdning stemmer overens med forventningerne.

Der er fortsat et udlæg for staten vedr. omfartsvejen i Rønne på ca. 34 mio. kr.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er faldende som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og virkningen af Udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige beholdning ultimo marts udgør 120,1 mio. kr.

Faldet i den gennemsnitlige kassebeholdning er nu fladet noget ud, idet de store træk på likviditeten jf. ovenfor skete i januar kvartal 2013. Det er derfor forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge på et stabilt svagt nedadgående niveau resten af 2014.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2014 på -50,4 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 10,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2014 end i 2013. Dette medfører lavere renteindtægter end i 2013, hvor der blev opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter derfor reduceret til 1,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. april 2014

1.
Beholdninger pr. 31. marts 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2014

00.30.14G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

4

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 på baggrund af den gamle organisation

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

·         at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Taget til efterretning. Økonomi- og Planudvalget forudsætter, at der iværksættes tiltag, der nedbringer forbruget til budgettet.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Økonomi og Planudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget har den 18. februar 2014 godkendt, at der gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar. Budgetopfølgningen gennemføres på baggrund af den gamle organisation, dvs. de gamle politikområder og virksomhedsstruktur. Næste budgetopfølgning gennemføres pr. 30. april, hvor budgetterne forventes at være fordelt på den nye organisation.

 

Erfaringsmæssigt er det svært at skønne over det forventede årsforbrug pr. ultimo februar og derfor omfatter denne budgetopfølgning en vurdering af,

·         om de besparelser og initiativer i øvrigt, der er besluttet i forbindelse med budget 2014, er iværksat og

·         om budgettet for 2014 forventes overholdt.

 

Opfølgningen omfatter alene driftsbudgettet, og fokuserer på, om budgettet for 2014 overholdes. Budgetoverførslerne fra 2013 er endnu ikke godkendt, og indgår derfor ikke generelt i opfølgningen. Det skal desuden bemærkes, at besparelserne på ledelse og administration i forbindelse med omorganiseringen pr. 1. marts 2014 ikke er udmøntet i virksomhedernes budgetter, og at virksomhederne ikke har kunnet tage højde for den eventuelle virkning heraf.

 

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er ikke behandlet i fagudvalgene på nuværende tidspunkt. Dette skyldes, at der er tale om en særlig opfølgning som er foretaget tidligere end normalt, med fokus på budgetoverholdelse og opfølgning på udmøntning af besparelser vedrørende 2014. Endvidere har der ikke været tilstrækkelig tid til inddragelse af de nye centerchefer på de områder, hvor budgetopfølgningen har vist udfordringer i overholdelsen af budgettet for 2014. Direktionen har igangsat en analyseproces i forhold til at afdække handlemuligheder og løsningsforslag til imødegåelse af ubalancer i 2014. Nærværende budgetopfølgning pr. 28. februar vil blive forelagt fagudvalgene ultimo april sammen med løsningsforslagene.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor ses en oversigt på udvalgsniveau som viser, hvor der her pr. 28. februar ser ud til være udfordringer i forhold til budgetoverholdelse i 2014. På baggrund af indmeldingerne fra de gamle virksomheder har direktionen igangsat en analyseproces med fokus på handlemuligheder således der kan iværksættes initiativer til nedbringelse af det forventede merforbrug.

 

Beløb i mio. kr.

Fagudvalg

Overførbar ramme

Ikke-overførbar ramme

Børne- og Skoleudvalget

Merforbrug på ca. 1,55

-

Social- og Sundhedsudvalget

Merforbrug på ca. 11,1 – 15,1

Mindreforbrug på ca. 2,9 – 4,9

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

-

-

Teknik- og Miljøudvalget

-

-

Økonomi- og Planudvalget

Merforbrug på ca. 1,5

-

Fritids- og Kulturudvalget

-

-

Samlet set

Merforbrug på ca. 14,15 – 18,15

Mindreforbrug på ca. 2,9 – 4,9

 

Tiltag som iværksættes for at imødegå forventet merforbrug på Børne- og Skoleudvalgets område

-      tilpasning af lærestaben på Heldagsskolen og 10. Klassecenteret, som følge af et faldende elevtal

 

Tiltag som iværksættes for at imødegå forventet merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område

Det gamle ældreområde:

-      tilpasning af ledelsesstruktur

-      yderligere tilpasning af medarbejderressourcerne i hjemmeplejen i forhold til nedgang i visitering af timer samt ny leverandør på området fra 1. maj 2014

-      reducering af forberedelsestiden hos medarbejderne

-      fokus på omlægning af brug af vikarer

-      strukturel tilpasning af sygeplejersker

Psykiatri og Handicapområdet:

-      budgettet følges tæt, men der iværksættes ikke budgettilpasninger på nuværende tidspunkt, idet det forventede merforbrug for størstedelen relaterer sig til sager som ligger i ankestyrelsen og som forventes at falde ud til vores fordel.

 

Med hensyn til om besparelser og initiativer i øvrigt er iværksat, er tilbagemeldingen at alle er iværksat eller påbegyndt iværksat. Dog er der enkelte besparelser, hvor det kan være vanskeligt at indhente hele besparelsen i indeværende år. F.eks. på plejeboligområdet, hvor der er forsinkelser af indflytning i forhold til, det der var indregnet i forslaget på området. Dette er dog indregnet i ovenstående forventninger til budgetoverholdelse.

Derudover er endnu usikkert, hvorvidt de budgetmæssige besparelser i forbindelse med udliciteringerne kan indfries, da det stadig er tidligt i processen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. april 2014

1.
Budgetopfølgning pr. 28. ferbuar på udvalgsområderne (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ændring af politikområder

00.30.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

8

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2014 godkendt en ny styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune. I forlængelse her af foreslås en revision af inddelingen i politikområder i overensstemmelse med den nye opgavefordeling mellem udvalgene.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

At den reviderede inddeling i politikområder godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Udsat

Sagsfremstilling

Den nuværende politikområdeinddeling blev besluttet med virkning fra budget 2008, hvor antallet af politikområder blev reduceret fra 28 til 19.

Ved konstitueringen til denne kommunalbestyrelsesperiode er der sket ændringer i opgavefordelingen mellem udvalgene som betyder, at der er behov for at revidere politikområdeinddelingen. Derudover er der i den nuværende inddeling politikområder, der mere har karakter af administrativ inddeling end inddeling i egentlige politikområder. På den baggrund foreslås antallet af politikområder udvidet fra 19 til 23 politikområder.

Den nye inddeling i politikområder fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor, idet et politikområde altid kun henhører under et udvalg:

 

Udvalg

Nr.

Politikområde

Børne- og Skoleudvalget

1

Dagpasning

2

Undervisning

3

Børn og familier

Social- og Sundheds­udvalget­

4

Sociale ydelser

5

Ældre

6

Psykiatri og handicap

7

Sundhed

Fritids- og Kulturudvalget

8

Kultur og fritid

9

Biblioteker

Teknik- og Miljøudvalget

10

Beredskab

11

Kollektiv trafik

12

Kommunale ejendomme

13

Plan og byg

14

Veje og havne

15

Natur og miljø

Erhvervs- og Beskæftigelses­udvalget

16

Beskæftigelse og uddannelse

17

Erhverv

18

Borgerservice

Økonomi- og Planudvalget

19

Administration og digitalisering

20

Organisation og personale

21

Politikere og demokrati

22

Strategi og udvikling

23

Økonomi og styring

 

Der er i bilag til sagen en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte politikområder samt hvad ændringen i forhold til den nuværende politikområdeinddeling består i.

 

Den nye politikområdeinddeling vil blive anvendt fra og med budgetlægningen for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. april 2014

1.
Ny politikområdeinddeling - beskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Indstilling af formand og valg af næstformand for Bornholms Vækstforum

24.10.00P24-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

31-03-2014

4

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter valg af formand

Vækstforum beslutter valg af næstformand

Resumé

Medlemmerne af Bornholms Vækstforum skal indstille en formand og vælge en næstformand.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller

-      At Vækstforum indstiller en formand til Kommunalbestyrelsens godkendelse

-      Og at der vælges en næstformand

 

Bornholms Vækstforum, 31. marts 2014, pkt. 4:

Vækstforum indstillede Lars Nørby Johansen som formand for Bornholms Vækstforum til endelig godkendelse i Bornholms Kommunalbestyrelse.

Som næstformand blev borgmester Winni Grosbøll, jf. forretningsordenen, valgt.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Bornholms Vækstforums indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Da det er Bornholms Kommunalbestyrelse, der formelt har nedsat Bornholms Vækstforum, skal udpegningen af formand, jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, indstilles til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Denne godkendelse ventes at ske ved Kommunalbestyrelsens møde 24. april 2014.

For så vidt angår valget af næstformand, lægger udkastet til forretningsordenen op til, at næstformanden automatisk er bormesteren, såfremt denne ikke vælges som formand. Hvis borgmester vælges som formand, skal næstformanden være en ikke-politiker.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Udpegning af Vækstforummedlem til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning

24.10.06A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

31-03-2014

13

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

17

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer, hvoraf de seks medlemmer udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse. Centrets medarbejdere udpeger desuden en repræsentant til bestyrelsen.

Ét medlem udpeges efter indstilling fra Bornholms Vækstforum.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      At Bornholms Vækstforum indstiller et medlem til CRT’s bestyrelse – til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Bornholms Vækstforum, 31. marts 2014, pkt. 13:

Peter Vesløv blev udpeget.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Bornholms Vækstforums indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Bornholms Vækstforum har hidtil været repræsenteret ved lederen af Bornholms Akademi i bestyrelsen for CRT. Der skal således indstilles et nyt bestyrelsesmedlem fra Bornholms Vækstforum.

 

Medlemmerne af CRT’s bestyrelse udpeges for fire år ad gangen for en periode, der følger den kommunale valgperiode, dvs. frem til 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Godkendelse af vedtægtsændringer for Center for Regional- og Turismeforskning  

24.10.06P24-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) indstillede ved sit møde 18. februar 2014 en opdatering af sine vedtægter. Justeringerne er mest af redaktionel karakter. Blandt den væsentlige indholdsmæssige ændring er en præcisering af, at direktøren alene kan tegne CRT, bl.a. i forbindelse med finansielle dispositioner.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

-      At de tilrettede vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning godkendes som indstillet af bestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Eksterne institutioner og leverandører har i stigende grad efterspurgt dokumentation for, at direktøren alene kan tegne CRT i forbindelse med finansielle dispositioner. Derfor har bestyrelsen foranlediget en præcisering i vedtægterne, så ordlyden omkring direktørens råderum nu beskrives i § 7 stk. 2, som følger: ”Direktøren har det daglige ansvar for centrets virksomhed og repræsenterer i faglige anliggender centret udadtil. Direktøren tegner centret i forbindelse med finansielle dispositioner, der kan henføres til den daglige drift”.

 

Som øvrige justeringer kan nævnes, at ordlyden et par steder er tilrettet, så den bedre afspejler virkeligheden. Justeringer er også foretaget for at få bedre overensstemmelse mellem forretningsorden og vedtægter. Og endelig er der foretaget tekstmæssige opdateringer. Fx er ”Bornholms regionsråd” ændret til ”Bornholms Kommunalbestyrelse.

 

De opdaterede vedtægter indgår som bilag til dagsordenspunktet. Her er ændringerne fremhævet med gult.

 

Kommunalbestyrelsens to medlemmer i forskningscenterets bestyrelse er i denne periode Jonna Nielsen (A) og Kirstine Van Sabben (C). De deltog begge i bestyrelsesmødet, hvor vedtægtsændringerne blev behandlet og indstillet godkendt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 24. april 2014

1.
Reviderede vedtægter for CRT (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Opstilling af kandidater til Kommunekredits bestyrelse

00.24.00G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at komme med forslag til andre kandidater til KommuneKredits bestyrelse end dem, der blev opstillet på gruppemøderne ved KL’s delegeretmøde i 2014. Der holdes i foråret 2014 valg til bestyrelsen for perioden 1. juni 2014 – 31. maj 2018.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

at der ikke peges på andre kandidater til KommuneKredits bestyrelse

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

Godkendt

Sagsfremstilling

KommuneKredit har den 24. marts 2014 meddelt, at der holdes valg till bestyrelsen for perioden 1. juni 2014 – 31. maj 2018.

 

Opstilling af kandidater og valghandlingen foregår som tidligere, men der er sket en række ændringer af vedtægterne:

 

·         Valgperioderne er synkroniseret med de kommunale valgperioder, således at bestyrelsens valgperiode nu også er 4-årig.

·         Valgperioden er dog forskudt med 5 måneder (fra 1. juni 2014 til 31. maj 2018), da det først skal konstateres, hvem der er indvalgt i kommunalbestyrelserne, før der kan opstilles kandidater og vælges medlemmer til bestyrelsen.

·         Hele bestyrelsen er på valg hvert 4. år i modsætning til tidligere, hvor valgperioden var 6-årig, og halvdelen af bestyrelsen var på valg hvert 3. år.

·         Antallet af bestyrelsesmedlemmer er nedsat til 9 medlemmer mod tidligere 10:

o    6 bestyrelsesmedlemmer (tidligere 8) vælges af de kommunale medlemmer af KommuneKredit,

o    2 bestyrelsesmedlemmer (uændret) vælges af de regionale medlemmer af KommuneKredit,

o    1 medlem vælges af bestyrelsen (nyt). Dette medlem skal være uafhængigt af foreningen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision (krav i henhold til revisorloven).

 

For valgperioden 1. juni 2014-31. maj 2018 blev der på gruppemøderne i forbindelse med KL’ delegeretmøde den 20.-21. marts 2014 opstillet følgende kandidater til de 6 kommunale bestyrelsesposter med personlige suppleanter:

 

Socialdemokraterne (A)

Borgmester Erik Nielsen, Rødovre Kommune

Suppleant: Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune

 

Borgmester Henrik Zimino, Tårnby Kommune

Suppleant: Borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune

 

1. viceborgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune

Suppleant: Borgmester Anker Boye, Odense Kommune

 

Venstre (V)

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune

Suppleant: Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune

 

Borgmester Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Suppleant: Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune

 

De Konservative (C)

Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune

Suppleant: Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune

 

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker andre kandidater bragt i forslag skal det meddeles KommuneKredit senest den 30. april 2014.

 

Hvis der efter denne frist alene er opstillet èn kandidat til hver ledig bestyrelses- og suppleantpost, kan valget ske som fredsvalg uden afstemning, hvis bestyrelsens formand bestemmer dette.

 

Ifølge vedtægternes § 15 skal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved indtræden i bestyrelsen være medlem af en kommunalbestyrelse, der er medlem af KommuneKredit. Samtlige kommuner er medlem af KommuneKredit.

 

Det skal bemærkes, at kommunalbestyrelsen ved tidligere valg har besluttet ikke at indstille andre medlemmer til bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 24. april 2014

1.
Vedtægter, KommuneKredit, december 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

20

 

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

28. april 2014 er der møde med sundhedsministeren ang. atomaffaldsdepotet.

29. april 2014 forventes der afgørelse i energiforligskredsen ang. havvindmølleudbuddet.