Referat
Kommunalbestyrelsen
22-05-2014 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Demokratiskole-projekt - tilbud til de unge uden for skoletiden
  åbent 3 Indkaldelse af ideer og forslag vedr. detailhandelsplanlægning på Bornholm
  åbent 4 Godkendelse af anlægsregnskaber 2013
  åbent 5 Årsberetning og regnskab 2013
  åbent 6 Forslag til revideret Udbuds- og Indkøbspolitik 2014
  åbent 7 Sociale klausuler og arbejdsklausuler.
  åbent 8 Rønne Havn A/S' anmodning om undtagelse fra offentlighedsloven
  åbent 9 Rammeaftale 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning
  åbent 10 Godkendelse af Pænt og praktisk som Frit Valg leverandør af praktisk hjælp
  åbent 11 Status på digitale postkasser
  åbent 12 Skolebestyrelsesvalg 2014 - forslag til retningslinjer Ungdomsskolen - 10. klasseskolen
  åbent 13 Mål på skoleområdet i forhold til folkeskolereformen
  åbent 14 Nedlæggelse af Integrationsrådet
  åbent 15 Medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR)
  åbent 16 Forlængelse af skolebuskontrakter frem til afklaring af organisationsmodel for den kollektive trafik på Bornholm
  åbent 17 Status over energirenovering af kommunens bygninger
  åbent 18 Forslag til kommuneplantillæg 019 for daginstitution(skovbørnehave) i Rønne syd i offentlig høring
  åbent 19 Indsigelsesbehandling af forslag til kommuneplantillæg 14 og forslag til lokalplan 074 for en Labyrinthave syd for Almindingen
  åbent 20 Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger
  åbent 21 Anlægsbevilling- Maritimt Multihus i Snogebæk, Stedet tæller udviklingsfasen
  åbent 22 Anlægsbevilling til projekterne under Mulighedernes Land.
  åbent 23 Udskiftning af medlem i Østrkaft Holding A/S
  åbent 24 Forberedelse til generalforsamling i Østkraft Holding A/S
  åbent 25 Forberedelse af generalforsamling i Bornholms Forsyning A/S
  åbent 26 Likviditetsoversigter pr. 30. april 2014
  åbent 27 Budgetoverførsel fra 2013 til 2014 - Anlæg og lån
  åbent 28 Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - Drift
  åbent 29 Meldstedgård - Bornholms Madkulturhus, ansøgning om byggekredit
  åbent 30 Godkendelse af taxikørsel under Folkemødet 2014 uden tilladelse efter taxilovgivningen
  åbent 31 Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune
  åbent 32 Ændring af politikområder
  åbent 33 Ændring af dokumentationskrav til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  åbent 34 Godkendelse af dokumentation for erstatning af tabt arbejdsfortjeneste
  åbent 35 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

1

 

 

Fraværende

René Danielsson, Steen Colberg Jensen, Andreas Ipsen, Bente Helms, Kirsten Wendell,

Bjarne Hartung Kirkegaard, Linda Kofoed Persson.

Bemærkninger til dagsordenen

Ianto Gerdes er indkaldt som suppleant for René Danielsson.

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Steen Colberg Jensen.

Betina Haagensen er indkaldt som suppleant for Andreas Ipsen.

Ebbe Frank er indkaldt som suppleant for Bente Helms.

Jacob Lund er indkaldt som suppleant for Kirsten Wendell.

Martin Pihl Sode er indkaldt som suppleant for Bjarne Hartung Kirkegaard.

Jess Christian Persson er indkaldt som suppleant for Linda Kofoed Persson.

 

Tillægsdagsordenen blev godkendt og behandlet før den ordinære dagsorden.

 

Søren Schou blev erklæret inhabil i behandling af punkt 8 og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 

Carl Ilsøe stillede forslag til afstemning om, at borgmesteren erklæres inhabil under behandlingen af punkt 8.

For forslaget stemte liste C og liste W.

Imod forslaget stemte liste A, liste Ø, liste B, liste K og liste V.

Hverken for eller i mod stemte liste O.

Forslaget er faldet.

 

Per Ole Petersen, Lotte Helms, Morten Riis og Jes Persson blev erklæret inhabile i behandlingen af pkt. 25 og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 

Bente Johansen blev erklæret inhabil i behandling af punkt 34 og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 

Betina Haagensen forlod mødet kl. 22.30 og deltog ikke i behandlingen af pkt. 101.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Demokratiskole-projekt - tilbud til de unge uden for skoletiden

17.13.02P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-04-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

13

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Demokratiskole-projektet afholdt i folkeskolernes 8. og 9. klasser op til kommunalvalget 2013 resulterede i en beslutning om at understøtte elevernes videre bearbejdning af forslaget om ”Tilbud til de unge uden for skoletiden”. Eleverne har arbejdet videre med forslaget, der fremlægges til videre politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at forslaget drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 29. april 2014:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen, at ungdomsskolens klubtilbud uden for den nuværende åbningsperiode, udvides med 1 dag om ugen i både Rønne, Klemensker og Nexø, finansieret af en lukning af ungdomsskolens klubtilbud i Aakirkeby, gældende fra sommerperioden 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Med baggrund i et undervisningsforløb for folkeskolernes 8. og 9. klasser i faget samfundsfag om kommunedemokrati og hvad der besluttes i en kommune, besluttede kommunalbestyrelsen den 29. august 2013 at afholde et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2013. På mødet blev der behandlet fem udvalgte forslag fra undervisningsforløbet.

 

Forslag 2 omhandlede ”Tilbud til de unge uden for skoletiden” og blev stillet af elever fra Heldagsskolen med følgende sagsfremstilling:

Der er ikke noget tilbud til de unge før Ungdomsskolen åbner i oktober. Det har i år medført at mange unge mødtes på gaden i Rønne - Hvilket har givet en del ballade. Mange af de unge er helt ned til 10-12 år.

Der ønskes et hus, hvor man kan mødes, uden at være til gene for beboerne i Rønne.

 

Kommunalbestyrelsen ønskede forslaget yderligere belyst med henblik på videre politisk stillingtagen.

 

En arbejdsgruppe har arbejdet videre med forslaget og udarbejdet bilagte materiale. Eleverne fremlagde den 28. marts 2014 det udbyggede forslag for borgmester og formand for børne- og skoleudvalget.

 

På mødet blev drøftet et konkret forslag om at udvide Ungdomsskolens klubtilbud udenfor den nuværende åbningsperiode (i sommerperioden og i ferier) med én dag i Rønne, Klemensker og Nexø. Forslaget vil betyde åbent i klubberne i 52 uger mod de nuværende 24 uger.

Økonomiske konsekvenser

Det konkrete forslag om udvidelse af Ungdomsskolens klubtilbud med én dag i henholdsvis Rønne, Klemensker og Nexø i sommerperioden og i ferier i nye 28 uger vil koste 135 t.kr.

 

Et muligt finansieringsforslag kan være et nedlægge Ungdomsskolens klubtilbud i Aakirkeby der koster 133 t.kr. i årlige driftsomkostninger. Ungdomsskolens bestyrelses høringssvar vedr. en sådan omprioritering er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014

1.
Notat fra Ungehus arbejdsgruppen (PDF)

2.
Spørgeskemaundersøgelse - dataark med optælling (PDF)

3.
Spørgeskemaundersøgelse - spørgeramme (PDF)

4.
spørgeskemaundersøgelse - udvalgte grafer og nøgletal fra dataark med optælling (PDF)

5.
Høringssvar fra bestyrelse (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Indkaldelse af ideer og forslag vedr. detailhandelsplanlægning på Bornholm

01.02.05P16-0143

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

16

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for Bornholm. Analysen, som er udført af COWI, vil kunne danne baggrund for en offentlig debat, før der træffes afgørelse om at udarbejde forslag til ændringer i kommuneplanen. Teknik & Miljø foreslår, at der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden som grundlag for en efterfølgende stillingtagen til udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

-          at der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden forud for en stillingtagen til eventuelle ændringer af kommuneplanens udlæg af arealer til detailhandel

-          at høringsperioden fastsættes til 8 uger

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.


Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 23. september 2013, at der skulle udarbejdes en detailhandelsanalyse for Bornholm. Analysen skal belyse konsekvenserne af diverse forslag til butiksudlæg i kommuneplanen, herunder konsekvenserne i forhold til byliv og turisme. Baggrunden for beslutningen var en række ønsker fra forskellige discountkæder om at etablere dagligvarebutikker på arealer, som i kommuneplanen ikke er udlagt til dagligvarebutikker.

COWI har nu udarbejdet analysen, som er finansieret af de fire discountkæder, som har interesse i sagen. Analysen vil kunne benyttes som baggrundsmateriale for en offentlig debat om eventuelle ændringer i kommuneplanen. Der er i planloven fastlagt, at der forud for forslag til ændringer af kommuneplanen skal indkaldes ideer og forslag m.v. fra offentligheden. Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

Teknik & Miljø foreslår, at der indkaldes ideer og forslag m.v. med en høringsfrist på 8 uger. I indkaldelsen henvises til detailhandelsanalysen for Bornholm suppleret med en redegørelse for planlovens bestemmelser om planlægning for detailhandel. Teknik & Miljø har udarbejdet et debatoplæg som bilag til dette dagsordenspunkt.

 

Supplerende bemærkninger

CRT havde fremsendt bemærkninger vedrørende tidl. offentliggjort udkast til detailhandelsrapport. CRT mente, at rapporten var baseret på en forkert fortolkning af data vedr. turistovernatninger udarbejdet af CRT.

COWI har efterfølgende været i dialog med CRT om spørgsmålet, og når herved frem til, at der ganske vist er sket en fejlfortolkning af data fra 2005 -2011, men at der stadig bør regnes med en positiv turismeudvikling på Bornholm, baseret på de seneste års udvikling.

COWI oplyser, at der i detailhandelsrapporten ikke tages direkte udgangspunkt i antallet af turismeovernatninger, men derimod i turismeomsætningen, der har været stigende.

Den fejlagtige fortolkning af data vedr. turistovernatninger er der nu korrigeret for i detailhandelsrapporten (side 6 og side 35). De to scenarier der er beskrevet i rapporten påvirkes ikke af disse ændringer, og COWI fastholder, at det mest positive scenarie ikke er overdrevet optimistisk.

Udover den korrigerede detailhandelsrapport er skrivelse fra COWI af 1. maj 2014 vedlagt som bilag i sagen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Referat fra Teknik- & Miljøudvalget den 23. september 2013.docx (DOCX)

2.
Udkast til debatoplæg (DOCX)

3.
Detailhandelsanalyse, rev. maj 2014 (PDF)

4.
Skrivelse fra COWI vedr. turismedata (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Godkendelse af anlægsregnskaber 2013

00.32.04Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

3

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

- at anlægsregnskaberne godkendes

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

 

I årsregnskabet for 2013 er der optrykt 7 afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen:

 

 

 

 

 

 

 

                                   Samlet bruttoudgift         Samlet nettoudgift          Nettobevilling

 

Strandpromenaden/-          kr.   4.206.078              kr.        81.119            kr.  4.125.000

området i Sandvig                                                                               -                  kr.  4.125.000                                                                                                                          0

 

Ombygning af                   kr.   2.951.587               kr.       38.390            kr.  2.870.000

Østermarie Torv                                                                                 -                  kr.  1.722.375

                                                                                                        Kr.  1.147.625                    

ESDH-projekt, 

etableringsudgifter             kr.   2.272.636               kr.   2.272.636            kr.   1.910.004

 

Melstedgård,

renovering af stråtage        kr.   2.301.428               kr.   2.301.428            kr.   2.300.000

 

Gudhjem Svømmehal, 

Renov. fase 1 - 3              kr.   2.815.742               kr.   2.815.742            kr.   2.810.077

 

Belægningsvedlige-

holdelse 2012                    kr.  12.900.000              kr.  12.900.000           kr . 12.900.000

 

Aakirkeby,

10 plejeboliger                  kr.  15.937.046              kr.  15.937.046           kr.  15.953.717

 

 

 

 

Det skal bemærkes at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Det enkelte projekts rådighedsbeløb er som hovedregel efterfølgende blevet indeksreguleret, hvilket bevirker, at et eventuelt merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet er mindre end merforbruget i forhold til nettobevillingen.

 

De endelige anlægsregnskaber er optrykt i ”Regnskab 2013, specifikationer til årsberetningen”, som behandles under næste punkt ”Årsberetning og regnskab 2013”.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Den samlede nettoudgift til ”ombygning af Østermarie Torv” er væsentlig mindre end nettobevillingen. Forskellen skyldes en merindtægt på 1,2 mio. kr. som ikke er budgetteret.

 

Der er ikke bemærkninger til de øvrige regnskaber.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Årsberetning og regnskab 2013

 

00.32.10Ø00-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

4

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årsberetning og regnskab 2013 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

 

-      at årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2013 

     fremsendes til revisionen

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2013 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

 

·         Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

·         Balance

 

begge med tilhørende noter.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

 

·         Specifikationer til årsregnskabet

·         Regnskabsbemærkninger

 

De autoriserede specifikationer er optrykt særskilt.

 

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del udgøres af forsyningsvirksomheder (BOFA).
 

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et underskud på 179,9 mio. kr. imod et oprindeligt budget­teret underskud på 142,6 mio. kr.

 

På anlægsområdet er udgiften inkl. jordforsyning 161,6 mio. kr. mod det oprindelige budget på 117,7 mio. kr. Den højere aktivitet skyldes især opførelsen af  nye plejeboliger på Snorrebakken,  der afsluttes lidt senere end forudsagt.

Brugerfinansieret del

Forsyningsområdet udviser et overskud på 9,8 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 4,5 mio. kr. Årsag til større overskud end budgetteret, skyldes besparelse på sækkekøb, samt store besparelser på udbudsaftalerne gældende for perioden 2012 – 2016. Derudover bedre priser på varmesalg og produktion, samt diverse driftsbesparelser efter renovering af værket.

 

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et underskud på 170,2 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 138,2 mio. kr.

 

Likviditet

Afdrag på lån (24,6 mio. kr.) er 2,9 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 21,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og  – 75,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 189,2 mio. kr. imod et oprindelig budgetteret træk på kassen på 222,2 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 164,1 mio. kr. 

 

 

Finansieringsoversigt:

 

(mio. kr.)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-18,3

-24,9

-102,5

Resultat af anlægsvirksomhed/jordforsyning

-161,6

-117,7

-201,1

Resultat af det skattefinansierede område

-179,9

-142,6

-303,6

Drift

9,8

4,5

4,5

Anlæg

0,0

0,0

0,0

Resultat af det brugerfinansierede område

9,8

4,5

4,5

Samlet resultat

-170,2

-138,2

-299,1

Øvrige poster

 

 

 

Byggekreditter, pleje- og ældreboligbyggeri

61,5

62,5

52,7

Optagelse af lån

71,7

30,5

161,2

Afdrag på lån

-24,6

-27,5

-26,8

Øvrige balanceforskydninger

-127,6

-149,5

-52,1

Øvrige poster i alt

-19,0

-84,0

135,0

 

 

 

 

Kasseforbrug

-189,2

-222,2

-164,1

 

     

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2013 (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. maj 2014

2.
Årsberetning, regnskab 2013 (PDF)

3.
Specifikationer til årsregnskab 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forslag til revideret Udbuds- og Indkøbspolitik 2014

83.00.00P22-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

15

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i sit møde den 19. december 2013 at stille krav om sociale klausuler i forbindelse med udlicitering af opgaver.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at Bornholms Regionskommunes Udbuds- og indkøbspolitik opdateres med de reviderede afsnit i forhold til forpligtelsen om sociale klausuler, lovændringer, samt ændringer i forhold til samarbejder, struktur m.v. jf. vedlagte udkast til den nye politik.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen kan ikke anbefales.

Liste A kan ikke medvirke

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:

Liste Ø stillede to ændringsforslag til Udbuds- og Indkøbspolitik 2014.

Ændringsforslag 1:

I forlængelse af afsnittet under ”Anvendelse af sociale klausuler”, side 6 i dokumentet tilføjes følgende:

For at leve op til forpligtelsen om sociale klausuler, vil der i den indgåede kontrakt blive stillet krav om beskæftigelse af lærlinge eller andre medarbejdere, beskæftigede på særlige vilkår i kontraktperioden, til udførelse af den udliciterede opgave.

Bornholms Regions Kommune sikrer, at arbejde ikke udføres på arbejds- og lønvilkår, der er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

 

For forslaget stemte liste Ø, liste A, liste B.


Imod forslaget stemte liste V, liste C, liste W, liste O, liste K.

Ændringsforslag 1 er vedtaget.

 

Ændringsforslag 2:

I stedet for afsnittet under ”Anvendelse af arbejdsklausuler”, side 8 i dokumentet tilføjes følgende:

Bornholms Regions Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere.

Dokumentationen skal være Bornholms Regions Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.

Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.

Bornholms Regions Kommune er berettiget til at bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsen og ansættelsesforhold. Entreprenøren skal sikre, at dennes ansatte har korrekt ansættelsesbevis og skal sikre at de ansatte er forpligtet til at fremvise denne dokumentation ved kommunens forespørgsel.

Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til at kommunen videregiver dokumentation til andre myndigheder, fx skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller Politiet.

Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Bornholms Regions Kommune kan - efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation - ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.

Forpligtelsen til at anvende arbejdsklausulen gælder både EU-udbud og udbud efter tilbudsloven.

 

For forslaget stemte liste Ø.

Imod forslaget stemte liste A, liste B, liste K, liste C, liste V, liste O, liste W.


Ændringsforslag 2 er faldet.


For kommunaldirektørens indstilling med ændringsforslag 1 stemte liste Ø, liste A, liste B, liste K, liste O.

 

Imod kommunaldirektørens indstilling med ændringsforslag 1 stemte liste C, liste W, liste V.

kommunaldirektørens indstilling med ændringsforslag 1 indarbejdet er godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om de sociale klausuler bør der samtidig bør der ske en tilpasning af Udbuds- og indkøbspolitikken i forhold til ændret lovgivning, udbuds- og indkøbssamarbejder samt tilpasning i forhold til regionskommunes struktur.

 

Nærværende punkt omhandler godkendelse af opdatering af kommunens Udbuds- og indkøbspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Udkast til udbuds- og indkøbspolitik 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sociale klausuler og arbejdsklausuler

15.00.00P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

14

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget orienteres.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i sit møde den 19. december 2013 at stille krav om sociale klausuler i forbindelse med udlicitering af opgaver. Nærværende punkt omhandler godkendelse af opdatering af kommunens udbudsstrategi og Udbuds- og indkøbshåndbog.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at Bornholms Regionskommunes Udbuds- og indkøbshåndbog samt Udbudsstrategi opdateres med det reviderede afsnit om forpligtelsen om sociale klausuler, jf. markeret afsnit i sagsfremstillingen nedenfor.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen er ikke godkendt.

Liste A kan ikke medvirke.

Sagen videresendes til kommunalbestyrelsens endelige afgørelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Kommunaldirektørens indstilling godkendes med den ændring, der blev foretaget i pkt. 6.

Liste C, liste V og liste W kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i sit møde den 19. december 2013 under punktet ”Sociale klausuler” at

•   ”Såfremt virksomheden har 20 eller flere ansatte, skal virksomheden sikre, at mindst 5 pct. af de ansatte i den del af virksomheden, der skal varetage den udliciterede opgave, falder ind under en eller flere af de målgrupper, som er omfattet af de sociale klausuler”.

 

•   ”Såfremt virksomheden har mindre end 20 ansatte, skal virksomheden sikre, at mindst 1 af de ansatte i virksomheden, der skal varetage den udliciterede opgave, falder ind under en eller flere af de målgrupper, som er omfattet af de sociale klausuler.”

 

•   ”Virksomheder med mere end 20 ansatte har pligt til at formulere politikker om etnisk ligestilling og arbejdsfastholdelse.”

 

•   ”Arbejdsklausuler anvendes ved bygge- og anlægsarbejder. Med arbejdsklausuler menes, at der stilles krav om normale løn- og ansættelsesvilkår efter dansk standard så ILO-konventionen opfyldes”

 

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning har administrationen afholdt møde med interessenter og resultatet har her været fastlæggelse af, hvordan det kan implementeres i forhold til valg af medarbejdere i den enkelte sektor og sanktionsmuligheder for manglende overholdelse af de sociale klausuler.

 

Det foreslås at Bornholms Regionskommunes Udbuds- og indkøbshåndbog samt Udbudsstrategi opdateres med følgende afsnit:

 

”For at leve op til forpligtelsen om sociale klausuler, vil der i den indgåede kontrakt blive stillet krav om beskæftigelse af lærlinge eller andre medarbejdere, beskæftigede på særlige vilkår i kontraktperioden, til udførelse af den udliciterede opgave.

 

Relevante brancheorganisationer kan inddrages i forhold til hvilke typer af medarbejdere der er mest relevante i den enkelte udliciteringsopgave. Specifikt vil der blive stillet krav om at tilbudsgiver skal beskæftige et antal medarbejdere inden for relevant område i hele kontaktperioden. Der må gerne være tale om allerede ansatte på særlige vilkår, såfremt de indgår i den udliciterede opgave.

 

Såfremt tilbudsgiver ikke lever op til ovenstående, vil der være tale om misligholdelse af kontakten.

 

Bornholms Regionskommune anviser en person som kan kontaktes hvis 3. part observerer mislighold.

 

Kommunens aktieselskaber er orienteret om hvordan kommunen implementerer sociale klausuler og de sociale klausuler er indskrevet i selskabernes ejer strategier”.

 

Afsnittet om sociale klausuler for henholdsvis Udbuds- og indkøbshåndbog samt Udbudsstrategi er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Afsnit fra Udbuds- og indkøbshåndbogen (DOCX)

2.
Udbudsstrategi afsnit om sociale klausuler (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Rønne Havn A/S' anmodning om undtagelse fra offentlighedsloven

00.07.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

8

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Rønne Havn A/S har anmodet Kommunalbestyrelsen om at omstøde sin beslutning af 19. december 2013 om ikke at ansøge om undtagelse fra Offentlighedsloven på vegne af bl.a. Rønne Havn A/S.

 

Rønne Havn A/S har i den forbindelse gjort gældende, at selskabet som en konsekvens af den nye Offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar 2014, ikke længere på forhånd kan love nye og eksisterende samhandelspartnere fortrolighed om forretningsforhold, idet selskabet fremover alene kan undtage oplysninger fra aktindsigt, såfremt udleveringen af oplysningerne konkret vurderes at være til økonomisk skade for den part, oplysningerne vedrører. Dette forhold vurderes af Rønne Havn A/S at være en væsentlig hindring for selskabets mulighed for at tiltrække nye forretningsområder.

 

En gennemgang af de faktiske og juridiske forhold for Rønne Havn A/S og Offentlighedsloven tyder på, at Rønne Havn A/S opfylder betingelserne for at blive undtaget fra Offentlighedsloven. Undtagelsen kræver dog, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at Bornholms Regionskommune ansøger herom på vegne af Rønne Havn A/S, samt at Transportministeren godkender Regionskommunens ansøgning.

 

Regionskommunen har kontaktet Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S i forbindelse med sagsbehandlingen, da disse to selskaber også tidligere har anmodet om at blive undtaget fra Offentlighedsloven. Bestyrelsen for Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S har oplyst, at man også ønsker, at Kommunalbestyrelsen omstøder beslutningen for disse selskabers vedkommende.

 

Der er intet til hinder for, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at fastholde beslutningen af 19. december 2013, hvorefter Bornholms Regionskommune ikke foretager sig yderligere i sagen.

 

Alternativt kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om en mere kompromisbaseret løsning, hvor både hensynet til ønsket om videst mulig åbenhed i Bornholms Regionskommune samt hensynet til Rønne Havn A/S’, Nexø Havn A/S’ og Nexø Havn Udvikling A/S’ muligheder for at drive forretning på markedsmæssige vilkår tilgodeses.

 

Endelig kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at Bornholms Regionskommune ansøger om, at Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S undtages fra Offentlighedsloven uden yderligere betingelser.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer følgende beslutning:

 

Bornholms Regionskommune ansøger Transportministeren om, at Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S undtages fra Offentlighedsloven, jf. lovens § 4, stk. 2. Ansøgningen sker på betingelse af, at Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S indsætter følgende bestemmelse eller lignende som godkendt af Kommunalbestyrelsen i deres vedtægter:

 

”I overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes ønske om videst mulig åbenhed gælder der følgende, hvis selskabet ikke omfattes af lov om offentlighed i forvaltningen:

·         Der kan kræves aktindsigt, som om selskabet var omfattet af lovens § 4, stk. 1. Sager og dokumenter om selskabets forretningsmæssige forhold er dog undtaget fra aktindsigt.

·         Hvis selskabet vil afslå aktindsigt, oversender det anmodningen til Regionskommunens afgørelse.

·         Disse bestemmelser bortfalder, hvis Regionskommunen ikke besidder et flertal af stemmerne i selskabet. ”

 

Betingelsen om ændring af Rønne Havn A/S’, Nexø Havn A/S’ og Nexø Havn Udvikling A/S’ vedtægter bortfalder, såfremt Transportministeren ikke godkender Regionskommunens ansøgning på vegne af selskaberne.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:

Liste W stillede forslag om, at Bornholms Regionskommune ansøger om, at Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S undtages fra offentlighedsloven uden yderligere betingelser.

For forslaget stemte liste W, liste O, liste C, liste K, liste B. 

 

Imod forslaget stemte liste Ø, liste A, Carsten Scheibye, Betina Haagensen.

 

Hverken for eller imod stemte Brian Kofoed, Thomas Bay Jensen og Lotte Helms.

Forslaget er faldet.

 

For borgmesterens indstilling stemte liste A, Carsten Scheibye.

 

Imod borgmesterens indstilling stemte liste Ø, liste C, liste O, liste W.

Hverken for eller i mod stemte Thomas Bay Jensen, Brian Kofoed, Lotte Helms, liste B, liste K.


Betina Haagensen deltog ikke under afstemningen.


Borgmesterens indstilling godkendt.


Søren Schou blev erklæret inhabil under behandling af punkt 8 og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2014 trådte Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) i kraft. Loven har medført en række ændringer i forhold til den hidtil gældende Offentlighedslov, herunder fremgår det nu af Offentlighedslovens § 4, stk. 1, at loven med visse undtagelser finder anvendelse på selskaber, hvor mere end 75% af ejerandelene er ejet af danske offentlige myndigheder.

 

Ændringen i Offentlighedsloven betyder, at bl.a. Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og dettes datterselskab Nexø Havn Udvikling A/S nu er underlagt Offentlighedslovens regler om aktindsigt i modsætning til tidligere, idet Bornholms Regionskommune ejer mere end 75% af ejerandelene i selskaberne.

 

Offentlighedslovens § 4, stk. 2, giver mulighed for at undtage nærmere angivne selskaber. KL fører i den forbindelse forhandlinger med Transportministeren på vegne af kommunalt ejede selskaber inden for transportsektoren.

 

Kommunalbestyrelsen har på kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2013 besluttet at meddele KL, at kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og det under sidstnævnte etablerede udviklingsselskab (Nexø Havn Udvikling A/S) skal undtages fra Offentlighedslovens regler. Beslutningen er truffet på baggrund af et ønske om at sikre videst mulig åbenhed i Bornholms Regionskommune.

 

Rønne Havn A/S har imidlertid ved brev af 29. april 2014 anmodet kommunalbestyrelsen om at omstøde sin beslutning af 19. december 2013, således at der alligevel ansøges om, at Rønne Havn A/S undtages fra reglerne i Offentlighedsloven.

 

I forbindelse med sagsbehandlingen har Regionskommunen kontaktet Nexø Havn A/S og oplyst om, at Rønne Havn A/S’ anmodning vil blive behandlet på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde. Foreholdt disse oplysninger, har bestyrelsen for Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S anmodet om, at Kommunalbestyrelsen ved behandlingen af Rønne Havn A/S’ anmodning tillige træffer beslutning om at ansøge om undtagelse fra Offentlighedsloven på Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S’ vegne.

 

Offentlighedsloven

Offentlighedsloven giver enhver mulighed for at søge om aktindsigt i dokumenter, der er indgået til eller oprettet af selskabet som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dets virksomhed. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter, ligesom oplysninger om tekniske indretninger, fremgangsmåder, drifts- eller forretningsforhold kan undtages, såfremt oplysningerne er af væsentlig betydning økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne vedrører.

 

Der skal i hvert tilfælde af anmodning om aktindsigt ske en vurdering af, hvorvidt en oplysning har en konkret økonomisk skadevirkning for den, oplysningen vedrører. Vurderingen skal ske ud fra forholdene på tidspunktet for anmodningen om aktindsigt, hvorved der ikke tages højde for, at udlevering af oplysningen på sigt kan have en mere generel økonomisk skadevirkning for selskabet. Den tidligere Offentlighedslov havde lignende bestemmelser om undtagelser fra aktindsigt, og Folketingets Ombudsmand har i forbindelse med sager relateret til disse bestemmelser anlagt en temmelig restriktiv praksis for, hvilke oplysninger, der kan undtages fra aktindsigt, samt hvor konkret en begrundelse, der skal gives for et afslag på aktindsigt.

 

Det bemærkes, at undtagelserne ud over interne dokumenter alene gælder for oplysninger, dvs. ikke hele dokumenter, medmindre der skal fjernes så stor en andel af oplysninger i et dokument, at det ikke længere har et meningsfyldt indhold.

 

Kravet om, at der skal ske en konkret vurdering i hvert tilfælde af anmodninger om aktindsigt, betyder, at Rønne Havn A/S ikke længere kan underskrive klausuler om fortrolighed ved indgåelse af aftaler med nye og eksisterende samarbejdspartnere. Rønne Havn A/S har gjort gældende, at denne konsekvens udgør en væsentlig hindring for selskabets mulighed for at tiltrække nye forretningsområder.

 

Forarbejder mv.

Det fremgår af forarbejderne til den nye Offentlighedslovs § 4 vedrørende offentligt ejede selskaber, at formålet med den nye lov er at skabe yderligere åbenhed i forvaltningen. Det skal ikke være muligt at udskille dele af forvaltningen i selskabsform og derved undgå kravet om at følge reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven alene på grund af den organisatoriske opbygning. På den anden side bør der være mulighed for at undtage offentligt ejede selskaber, hvis de altovervejende driver virksomhed i direkte konkurrence med privat ejede virksomheder.

 

Der ligger en kommisionsbetænkning (nr. 1510/2009) til grund for den nye Offentlighedslov, og det fremgår heraf, at såfremt formålet med udskillelsen af en offentlig virksomhed til et kapitalselskab har været et ønske om at etablere en rent forretningsmæssig drift på markedsvilkår, så vil det stride mod baggrunden for at udlægge virksomheden til selskabsform at lade Offentlighedsloven være gældende for selskabets virksomhed, ligesom det bemærkes, at Offentlighedsloven kan være til væsentlig skade for selskabets forretningsgrundlag. Kommissionen anbefalede derfor en undtagelsesbestemmelse, således som den er udformet i den nuværende Offentlighedslov. Betingelserne for at kunne undtage et offentligt ejet selskab fra Offentlighedsloven skulle jf. kommissionen være, at selskabet ikke udøver traditionel forvaltningsvirksomhed, og at der skal være tale om konkurrenceudsat virksomhed. Undtagelsen af et offentligt ejet selskab fra Offentlighedsloven skal ske på baggrund af en konkret vurdering, hvor der skal tages hensyn til, at offentligt ejede virksomheder skal kunne udøve virksomhed på samme vilkår som private konkurrenter.

 

Historik

Rønne Havn skiftede pr. 1. januar 2000 status til at være en kommunal selvstyrehavn som følge af en ændring i lovgivningen (Lov om Havne). I forbindelse med den nye lovgivning anbefalede Konkurrencestyrelsen, at alle erhvervshavne blev omdannet til kapitalselskaber, bl.a. på grund af, at erhvervshavne i den nye lovgivning blev begrænset i deres driftsområder. Det var Konkurrencestyrelsens opfattelse, at erhvervshavne burde være omfattet af almindelige erhvervsretlige regler og ikke offentligretlige regler.

 

I 2003 og 2004 blev der arbejdet på at omdanne Rønne Havn til et aktieselskab. Formålet med omdannelsen var at skabe mulighed for at drive havn på konkurrencemæssige vilkår, herunder skulle der ske en videreudvikling af havnen på kommerciel basis til sikring af bedst mulig betjening af det bornholmske samfund. Herudover var formålet at forenkle det lovgrundlag, som Rønne Havn opererede under, idet en omdannelse af havnen til et aktieselskab ville betyde, at Rønne Havn ikke skulle leve op til bestemmelserne i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven.

 

Arbejdet resulterede i stiftelsen af Rønne Havn A/S den 25. juni 2004.

 

Det samme gør sig gældende for Nexø Havn A/S, der ligeledes blev stiftet den 25. juni 2004 på baggrund af de samme overvejelser. Datterselskabet Nexø Havn Udvikling A/S blev stiftet den 2. november 2010 og omfattes af offentlighedslovens regler på samme måde som Nexø Havn A/S.

 

Kan Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S undtages fra Offentlighedsloven?

En gennemgang af de faktiske og juridiske forhold omkring Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S og Offentlighedsloven tyder på, at selskaberne opfylder betingelserne for at blive undtaget fra Offentlighedsloven.

 

Undtagelse af selskaber fra Offentlighedsloven sker dog på baggrund af en konkret vurdering af vedkommende minister, i dette tilfælde Transportministeren, samt på baggrund af en ansøgning herom.

 

Som nævnt ovenfor forhandler KL med Transportministeren om undtagelse af en række selskaber inden for transportsektoren, herunder flere havne, som er sammenlignelige med Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår der bliver truffet afgørelse i sagen, og hvad udfaldet i givet fald bliver. Sagens udfald vil have betydning for selskabernes mulighed for at opnå undtagelse fra Offentlighedsloven.

 

Besvarelse af anmodning fra Rønne Havn A/S

Der er intet til hinder for, at Kommunalbestyrelsen fastholder sin beslutning af 19. december 2013, hvorved Kommunalbestyrelsen ikke foretager sig yderligere i forhold til en ansøgning om undtagelse fra Offentlighedsloven på vegne af Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S.

 

En anden løsning, der både tilgodeser Bornholms Regionskommunes ønske om at sikre videst mulig åbenhed samt hensynet til selskabernes muligheder for at drive virksomhed på markedsmæssige vilkår, kan være, at træffe beslutning om, at Bornholms Regionskommune ansøger Transportministeren om undtagelse af selskaberne fra Offentlighedsloven på betingelse af, at følgende tekst eller lignende (som godkendt af Kommunalbestyrelsen) indsættes i Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S’ vedtægter:

 

”I overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes ønske om videst mulig åbenhed gælder der følgende, hvis selskabet ikke omfattes af lov om offentlighed i forvaltningen:

·         Der kan kræves aktindsigt, som om selskabet var omfattet af lovens § 4, stk. 1. Sager og dokumenter om selskabets forretningsmæssige forhold er dog undtaget fra aktindsigt.

·         Hvis selskabet vil afslå aktindsigt, oversender det anmodningen til Regionskommunens afgørelse.

·         Disse bestemmelser bortfalder, hvis Regionskommunen ikke besidder et flertal af stemmerne i selskabet. ”

 

Endelig kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at Bornholms Regionskommune ansøger om undtagelse af Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S fra Offentlighedsloven uden ovenstående betingelser.

Økonomiske konsekvenser

Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og Nexø Havn Udvikling A/S er som følge af den nye Offentlighedslovs ikrafttræden blevet pålagt at tage stilling til henvendelser med anmodning om aktindsigt på lige fod med offentlige myndigheder. Såfremt selskaberne undtages fra Offentlighedslovens bestemmelser, vil selskaberne kunne opnå en besparelse svarende til det arbejde, der medgår til administrationen og sagsbehandlingen af anmodninger om aktindsigt, i det omfang Kommunalbestyrelsen ikke pålægger selskaberne vilkår for ansøgningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet. 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. maj 2014

1.
SV Offentlighedsloven (MSG)

2.
VS: VS: Anmodning fra bestyrelsen i Rønne Havn A/S (MSG)

3.
Bestyrelsesanmodning af 29.maj.pdf (PDF)

4.
ATT00001.htm (HTM)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rammeaftale 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

27.06.08P27-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

28-04-2014

9

 

Børne- og Skoleudvalget

29-04-2014

9

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Formålet med Udviklingsstrategien er:

 

Høring i Handicaprådet den 8. april 2014. Til behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 28. april, i Børne- og Skoleudvalget den 29. april og i Kommunalbestyrelsen den 22. maj. Fristen for at afgive høringssvar er den 30. maj 2014.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 

         at udviklingsstrategien 2015 anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse for så                  vidt angår voksenområdet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:
Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse for så vidt angår voksenområdet.

 

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

         at udviklingsstrategien 2015 anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse for så                  vidt angår børneområdet

 

Børne- og Skoleudvalget den, den 29. april 2014:
Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse for så vidt angår børneområdet.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde.

Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Med bekendtgørelsen om rammeaftaler på området for specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet.            Denne bekendtgørelse omfatter ligeledes udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Region Hovedstaden bidrager til udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, som regionen er driftsherre for. Udviklingsstrategi 2015 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Opsummering af centrale konklusioner

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale 2015.

Udviklingsstrategi 2015 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som hovedstadsregionens kommuner besluttede sammen med Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011. Afgrænsningen betyder, at strategien som det primære fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag, for at tilbud kan drives rentabelt og med høj faglighed. Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud samt tilbud, der kræver et stort befolkningsgrundlag og anvendes af flere kommuner.

 

Bevægelser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Et formål med udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi.

I forhold til de skitserede tendenser vedrørende målgruppen og de anførte fokusområder, er disse også problematikker Bornholms Regionskommune på forskelige måder arbejder på at adressere. De skitserede tendenser vedrørende målgruppen og de anførte fokusområder, er således vigtige for udvalgene at være opmærksomme på i den fremadrettede prioritering.

 

Tendenser vedrørende målgruppen

Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling inden for målgrupperne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Kommunernes forventninger til udviklingstendenserne i 2015 modsvarer i langt overvejende grad de forventninger, som blev givet til kende for udviklingen i 2014.

 

De væsentligste konklusioner er:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusområder

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2015 udvalgt nedenstående fem fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

 

v  Stigende antal hjemløse, herunder særligt unge hjemløse

Det forventede stigende antal hjemløse, særligt i forhold til den yngre del af målgruppen, kan få konsekvenser for en række tilbud udover forsorgshjem. Et stabilt levegrundlag, hvor basis – i form af boligen – er på plads for den enkelte har bl.a. været et hovedtema i den netop afsluttede nationale Hjemløsestrategi.

 

v  Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generel aldersvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet

Alderdom og generel alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet er en problematik, som findes i flere kommuner. Undersøgelser viser, at mennesker med udviklingshæmning lever længere end tidligere, således at mennesker med let og moderat udviklingshæmning lever lige så længe eller næsten lige så længe som befolkningen generelt.

 

v  Tilbud til borgere med dobbelt diagnose

Flere kommuner forventer en stigning i målgruppen borgere med dobbeltdiagnose og en større efterspørgsel på tilbud for målgruppen. Området omfatter dels samarbejdet mellem psykiatrien og de kommunale indsatser, hvor regeringens psykiatriudvalg lægger op til et øget og mere struktureret samarbejde.

 

v  Inklusionsdagsorden på Børne- og Ungeområdet, og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud

Betoning af familiebaserede indsatser afføder et behov for fokus på, at de tværkommunale højt og mest specialiserede tilbud fortsat er til stede til den gruppe af børn og unge, som har behovet.

 

v  Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

Fokus på hjemtagning af borgere til mindre indgribende foranstaltninger i egen kommune og/eller at kommuner som følge af fokus på rehabilitering, recovery, inklusion mv. søger netværksbaserede løsninger i nærsamfundet.

 

Tværkommunale udviklingsprojekter i hovedstadsregionen

Et formål med udviklingsstrategien er, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det år, som rammeaftalen er gældende i. Udvælgelsen af de særlige temaer tager udgangspunkt i analysen af udviklingstendenser og behov, og de heraf udledte fokusområder, som er opstillet i udviklingsstrategien. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien.

 

For Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

 

Derudover er der i KKR Hovedstaden igangsat følgende særlige projekter, der forløber over perioden 2013-2014:

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet, den 8. april 2014:

Rådet ønsker, at få udvalgenes beslutninger sendt til orientering på næste møde.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 28. april 2014

1.
Rammeaftale 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Godkendelse af Pænt og praktisk som Frit Valg leverandør af praktisk hjælp

27.39.04Ø54-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

28-04-2014

8

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Private firmaer kan i h. t. lovgivning søge om godkendelse som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Der er d. d. udover den kommunale døgnpleje indgået kontrakt med 3 private leverandører omhandlende den praktiske hjælp, og kontrakt fra 1. maj 2014 med 1 privat leverandør, der udfører både personlig pleje og praktisk hjælp.

Hermed til behandling ansøgning om godkendelse som frit valg leverandør af praktisk hjælp fra firmaet Pænt og praktisk.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Pænt og praktisk som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune med virkning fra 1. juli 2014

  

Social- og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 i lov om social service kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen, som minimum indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller tilbyde borgeren et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

 

Pænt og praktisk har den 13. marts 2014 fremsendt ansøgning om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune. Firmaet har hjemsted Nordskovvej 12, Rønne, og er en nystartet virksomhed. Der er fremsendt attest på, at der ikke er ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. 100.000.

Af fremsendt materiale fremgår det, at virksomheden har modtaget forsikringstilbud om erhvervsansvar, der sikrer medarbejderne og kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejderes handlinger eller undladelser. Frit Valg leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden.

 

På baggrund af en gennemgang af det tilsendte materiale vedr. Pænt og praktisk og i henhold til møde med ansøger den 27. marts 2014 vurderes det, at virksomheden lever op til de stillede krav i Bornholms Regionskommune.

 

I forbindelse med Frit Valg leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp udarbejdes der: kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, databehandleraftale, samt kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som leverandøren forventes til fulde at skulle opfylde.

Økonomiske konsekvenser

Der afregnes for de leverede ydelser med de beregnede Frit Valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Status på digitale postkasser  

23.15.15A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

28-04-2014

11

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15 vedtog Folketinget i juni 2012 Lov om Offentlig Digital Post. Loven indebærer, at borgere og virksomheder skal have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige. Her gives en status på implementering af digitale postkasser m.m.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Orientering taget til efterretning, idet udvalget også ønsker at henlede opmærksomheden på, at der skal gøres en særlig oplysningsindsats for de 15-17 årige unge. 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Loven giver myndighederne ret til at sende meddelelser, dokumenter, m.v. digitalt til borgere og virksomheder. Loven fastslår, at digitale meddelelser fremsendt gennem løsningen har samme retsvirkning som meddelelser, dokumenter mv., der sendes som traditionel papirpost. Loven omfatter alle borgere over 15 år og alle virksomheder. Det betyder, at alle borgere, der kan modtage digital post, skal modtage posten digitalt. De offentlige myndigheder skal yde hjælp og vejledning til borgere, der har svært ved at tilgå posten digitalt.

 

I uge 11 i 2014 har 41,1 % af borgerne på Bornholm en digital postkasse, og Bornholms Regionskommune er nu nr. 4 i Danmark ud af de i alt 98 kommuner.

 

De borgere, der selv efter hjælp og vejledning ikke kan tilgå posten digitalt, kan blive fritaget for at modtage posten digitalt, hvis der foreligger en fritagelsesgrund. Anmodning om fritagelse skal ske til borgerservice i den kommune, hvor borgeren er folkeregistreret. En fritagelse er som udgangspunkt gældende i to år, men kan gøres tidsubegrænset.

Fritagelsesgrundene udgøres af følgende særlige forhold:

Manglende adgang til computer i eget hjem, kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt, udrejse eller ophør af fast ophold i Danmark, sproglige barrierer og praktiske vanskeligheder med at skaffe NemID.

 

For at sikre at man når ud til borgere, som ikke er i stand til at møde personligt i Borgerservice, er der i Bornholms Regionskommune bemyndiget i alt 26 ledere/medarbejdere ved plejeboliger/bosteder til at kunne give fritagelse af digital postkasse.

 

Der er aftalt informationsmøder på Gymnasiet og HF i april måned, og der arbejdes på at etablere en telefonservicelinje fra ca. 1. maj 2014, som kan tage imod henvendelser fra borgere der ønsker råd og vejledning om digitale postkasser.

Endvidere vil der i forbindelse med EU-valget den 25. maj 2014 blive etableret valgcaféer 5 steder på øen, hvor borgere kan få hjælp til at oprette digitale postkasser, og det er planlagt at bemande valgbussen med personale, der også kan være behjælpelig med at oprette digitale postkasser eller evt. søge fritagelse herfor.   

Borgerservice har på nuværende tidspunkt besøgt: datastuer rundt på øen, Midtpunktet i Rønne og Mariegården i Svaneke, og det er videre aftalt, at Borgerservice gerne deltager i relevante møder med udvalg og råd for at orientere om selvbetjening, digitale post samt fritagelser herfor.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

12 Skolebestyrelsesvalg 2014 - forslag til retningslinjer Ungdomsskolen - 10. klasseskolen

17.01.01A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-04-2014

3

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 27. februar sendte kommunalbestyrelsen et forslag til regningslinjer for sammensætning af og valg til fælles bestyrelse for Ungdomsskolen og 10. klasseskolen i høring.

 

Efter høringen var der forslag til korrektioner i det oprindelige forslag til udvalgsbehandling den 25. marts. Behandlingen blev imidlertid udsat med baggrund i en række uafklarede forhold.

Center for Skole, Kultur og Fritid har afholdt 2 møder med repræsentanter fra de nuværende 2 bestyrelser og har på den baggrund udarbejdet et nyt forslag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at forslaget af 9. april 2014 til bestyrelsessammensætning og tilhørende retningslinjer for gennemførelse af valg, deltagelse i bestyrelsesmøder, stemmeret og konstituering indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget, den 29. april 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Der foreligger høringssvar fra de to bestyrelser. Høringssvarene omhandler sammensætningen af bestyrelsen og de konkrete forslag er enslydende.

 

I tilknytning til disse forslag er der udarbejdet et notat, der gennemgår de enkelte forslag i høringssvaret og lovgrundlaget.

 

Efterfølgende har der været afholdt 2 møder med repræsentanter for de nuværende bestyrelser. Enkelte spørgsmål vedr. bestyrelsessammensætningen og fortolkning vedr. opdeling i repræsentanter fra henholdsvis 10. klasseskolen og Ungdomsskolen har været rejst og afklaret ved kontakt til Undervisningsministeriet.

 

På baggrund af høringssvarene og de to møder er der enighed mellem parterne om at foreslå sammensætningen fastlagt således (forslag af 9. april 2014):

 

Den fælles bestyrelse

Repræsentanter der deltager i beslutninger vedr. 10. klasseskolen

Repræsentanter der deltager i beslutninger vedr. ungdomsskolen

2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen

 

2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen

1 forældrerepræsentant fra den aktuelle kreds af forældre til unge i 10. klasse

1 forældrerepræsentant fra den aktuelle kreds af forældre til unge i 10. klasse

 

1 forældrerepræsentant udpeget af Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen

1 forældrerepræsentant udpeget af Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen

 

1 repræsentant fra Jobcentret/Ungeporten

 

1 repræsentant fra Jobcentret/Ungeporten

2 medarbejderrepræsentanter

1 medarbejderrepræsentant fra 10. klasseskolen

1medarbejderrepræsentant fra Ungdomsskolen

1 repr. fra Campus

1 repr. fra Campus

 

1 repr. fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

1 repr. fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 

1 repr. fra LO

 

1 repr. fra LO

1 repr. fra DA

 

1 repr. fra DA

2 elevrepræsentanter

1 elevrepræsentant fra 10. klasseskolen

1 elevrepræsentant fra Ungdomsskolen

 

 

Der er i bilaget beskrevet forslag til regler, der gælder for:

 

·         Bestyrelsens sammensætning

·         Gennemførelse af valg og udpegning

·         Deltagelse og stemmeret ved bestyrelsesmøder

·         Konstituering

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014

1.
Notat vedr. høringssvar (DOCX)

2.
Procedureregler (DOCX)

3.
Høringssvar - ungdomsskolen (DOCX)

4.
Høringssvar 10-klasseskolen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Mål på skoleområdet i forhold til folkeskolereformen

17.01.15P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-04-2014

4

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 19. september 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at kommunalbestyrelsen beslutter de overordnede læringsmål for folkeskolen i henhold til folkeskolereformen. Det anbefales, at kommunalbestyrelsen beslutter mål for læsning, matematik og inklusion. Målene for læsning og matematik er identiske med de nationale mål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, der blev indgået som grundlag for folkeskolereformen. Målene for inklusion knytter an til det nationale mål om at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

     at læringsmålene for læsning, matematik og inklusion godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 29. april 2013:

Indstillingen anbefales, idet elevernes trivsel er en del af målsætningen.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling er godkendt.

Sagsfremstilling

De fire nationale mål

I den politiske aftale, der danner grundlaget for udformningen af den ændrede lov om folkeskolen, indgår der fire nationale resultatmål:

 

1) Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test

 

2) Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

 

3) Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

 

4) Elevernes trivsel skal øges

 

Fastsættelse og opfølgning på målene i den bornholmske folkeskole

Det anbefales, at målene for læsning, matematik og inklusion er identiske med de nationale mål.

 

Tre arbejdsgrupper har udarbejdet opfølgnings- og evalueringsprocedurer i forhold til mål for læsning, matematik og inklusion. Målet for inklusion betyder konkret, at 96 % skal være inkluderede i de almene klasser den 31. december 2015

 

Målene for elevernes faglige udvikling måles ved hjælp af elevernes resultater i de nationale test i dansk og matematik (Mål 1, 2 og 3). Udgangsniveauet i dansk og matematik vil blive opgjort inden sommerferien 2014. På den måde bliver det muligt at følge forbedringen over tid.

 

Elevernes trivsel måles ved hjælp af en robust indikator for trivsel. Indikatoren for trivsel skal imidlertid først udvikles på nationalt niveau, inden den kan tages i brug. Også her skal der fastlægges et udgangsniveau.

 

I forlængelse af de opstillede mål skal lærere, ledere, forvaltning og kommunalbestyrelse løbende følge op på de nationale resultatmål.

 

Bornholms nye folkeskole, for alle

Børne- og Skoleudvalget har i udvalgets drøftelser i løbet af foråret 2014 taget udgangspunkt i, at folkeskolereformen understøtter udvalgets fokusområder: ”Den nye bornholmske folkeskole” og en ”Folkeskole for alle”. Derfor anbefales det, at læringsmålene for folkeskolereformen også anvendes som mål for udvalgets flerårige arbejde med netop disse fokusområder.  På den måde kan målene for læsning og matematik indgå i ”Den nye bornholmske folkeskole”, og trivselsmålene sammen inklusionsmålsætningen gøres til de målbare mål i udvalgets fokusområde ”En folkeskole for alle”.

 

Elevernes trivsel skal øges samtidigt med, at der er udfordringer for både de fagligt udfordrede og skolens dygtigste elever. Alle elever skal være til stede, deltage og lære i den bornholmske folkeskole. På den måde bliver skolen en brobygger mellem forskellige børn og unge til gavn for sammenhængskraften i klassen, på skolen og i det bornholmske samfund.

 

For en nærmere uddybning af målene og deres evaluering se vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014

1.
Tre mål på skoleområdet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Nedlæggelse af Integrationsrådet

00.10.10A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

30-04-2014

11

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

14

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Integrationsrådet høres.

Resumé

Jf. Integrationslovens kapitel 8 § 42 er det valgfrit for den enkelte kommune at oprette et integrationsråd.  Det er kommunalbestyrelsen, der tager beslutning om rådets virke.

Integrationsrådet er tænkt som et rådgivende organ for kommunalbestyrelsen for flygtninge og indvandrere som har taget ophold på Bornholm. Der er 14 repræsentanter i Integrationsrådet – 9 repræsentanter fra de etniske grupper, 5 repræsentanter fordelt med repræsentation fra politikere, modtagerklassen, Bornholms Flygtningevenner og LO. Jobcentret, Borgerservice og sprogskolen sidder som observatør, og Borgerservice yder sekretærbistand.

 

På baggrund af begrænset deltagelse i integrationsmøderne og en generel begrænset aktivitet, vil det sammen med den nuværende fokus på effektiv administration være relevant at tage stilling til, hvorvidt der fortsat er behov for et integrationsråd på Bornholm. 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,
                 at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter hvorvidt der skal træffes       beslutning om nedlæggelse af integrationsrådet.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30. april 2014:

Anbefales sendt i høring.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Sagen sendes i offentlig høring med bemærkning om, at kommunalbestyrelsen ønsker forslag til hvordan der kan lægges op til en øget dialog med repræsentanter for grupper af herboende indvandrere og flygtninge.

Liste C, liste O og liste W kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes Integrationsråd er nedsat i henhold til Integrationslovens kapitel 8 § 42, som udgør den juridiske ramme for nedsættelsen af integrationsråd.

En administrativ evaluering af integrationsrådet på Bornholm viser, at der er et meget begrænset fremmøde til rådets møder, at det har været vanskeligt at få samlet relevante punkter til dagsordenen, at på trods af en ihærdig indsats fra formanden for rådet, som har forsøgt at lave forskellige tiltag - fx udarbejdelse af en integrationspolitik, undervisning i demokrati, deltagelse ved folkemødet m.m. har det været svært, at få nogle af rådets etniske medlemmer til at deltage i arbejdet, hvorfor det ikke er lykkes at komme i mål med diverse tiltag.

Både borgere og politikere drager således kun i begrænset omfang nytte af Integrationsrådets aktiviteter.

Baggrunden for dette kan være, at målgruppen for integrationsrådet på Bornholm er af en begrænset størrelse, hvilket bl.a. fremgår af følgende tal: Antal af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse udgør i alt på landsplan 14,5 % - på Bornholm udgør samme gruppe på offentlig forsørgelse 5,19 %. Samt at de grupper af borgere af ikke vestlig oprindelse som er på Bornholm, samler sig om nogle få nationaliteter, som på mange måder er gode til at medvirke til egen integration i det bornholmske samfund, eller som har andet netværk via f.eks. Bornholms flygtninge venner eller andre frivillige foreninger.

 

Jf. tabel fremgår det hvor mange flygtninge i alderen 16 – 66 år, der havde ophold på Bornholm 2 kvartal 2012 – 1. kvartal 2013.

Øvrige lande er primært flygtninge fra Burma og Nepal. I første kvartal 2014 har Bornholm desuden modtaget flygtninge fra Syrien.

 

Tabellen nedenfor viser antallet og andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager

a-dagpenge eller kontanthjælp bredt. Tallene er fordelt efter oprindelsesland.

 

  Oprindelseslande

2. kvartal 2012 - 1. kvartal 2013

 

Antal personer

Procent

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alt

223

100,0

- Tyrkiet

  3

  1,3

- Tidligere Jugoslavien

53

23,8

- Irak

11

  4,9

- Iran

 3

  1,3

- Afghanistan

  1

  0,4

- Sri Lanka

  1

  0,4

- Øvrige lande

151

67,7

Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer.

Anm.: Opgørelsen omfatter kun personer i alderen 16-66 år. Både personer, der er ledige og i aktivering, indgår i opgørelsen.

Anm.: Kontanthjælp bredt omfatter kontanthjælp, forrevalidering og revalidering.

Tabellen nedenfor viser antallet af flygtninge fra Burma. Bhutan og Syrien pr. 5. april 2014 inkl. selvforsørgere

 

 

Voksne

Børn

I alt

Burma

140

81

221

Bhutan

  49

20

  69

Syrien

  18

1

  19

Flygtninge i alt

207

102

309

Kilde: Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

 

 

Ved en gennemgang af referater fra møderne i 2013 fremgår det at fremmødet til Integrationsrådet fordeler sig som flg., hvor rådet samlet består af 16 deltagere.

 

Mødedatoer 2013

Etnisk gruppe
(9 personer)

Repræsentanter fra frivillige org., modtageklasse (5 personer)

Repræsentanter fra politiker (2 pers.)

Antal deltagere

28. januar 2013

4

2

2

8

18. marts 2013

4

2

1

7

9. september 2013

3

2

1

6

25. november 2013

3

3

2

8

 

 

 

Kommunen har fået en henvendelse om at lade sig repræsentere i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter på nationalt niveau, hvor den nuværende formand for Integrationsrådet kunne være en kandidat. Der er nu lovgivningsmæssigt åbnet op for at kommunen kan blive en del af repræsentantskabet også uden at have et integrationsråd.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2014 er der afsat kr. 15.337 til integrationsrådets virksomhed.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-                             

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

15.00.05A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

15

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Efter Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udpeger kommunalbestyrelsen medlemmer og suppleanter til Det lokal Beskæftigelsesråd efter indstilling fra organisationerne.

 

I forbindelse med konstitueringen af kommunalbestyrelsen i mødet den 12. december 2013 besluttedes at borgmesteren er formand for Det lokale Beskæftigelsesråd, og at formandens suppleant Steen Colberg Jensen er observatør i Det lokale Beskæftigelsesråd.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at de af organisationerne indstillede medlemmer og suppleanter udpeges.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:

Indstillingerne godkendt, idet Dansk Arbejdsgiverforening bedes indstille forslag til medlemmer af begge køn. Borgmesteren bemyndiges til efterfølgende at godkende Dansk Arbejdsgiverforenings indstilling.

Sagsfremstilling

Medlemmer af LBR og suppleanter udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af organisationerne.

Det Lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:

Op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO).

1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF).

1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation (AC).

Op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH).

1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger (PLO).

1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat.

Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

Samtidig udpeger kommunalbestyrelsen på samme måde en suppleant for hvert medlem.

Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år fra 1. juni 2014 til 31. maj 2018, bortset fra formanden og dennes suppleant.

 

Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til rådet.

 

Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag til forbedring af indsatsen. Rådet inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i planen.

 

Det lokale beskæftigelsesråd kan på baggrund af resultatrevisionen indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i indsatsen.

 

Det lokale beskæftigelsesråd kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at beskæftigelsesregionen tager beskæftigelsesrettede initiativer.

 

Der foreligger følgende indstillinger fra organisationerne, idet AC dog ikke ønsker at være repræsenteret, og PLO endnu ikke har meddelt deres indstilling:

 

DA: Jakob Rolsted Jensen, Birger Edvard Olsen og Henrik Petersen som medlemmer.

LO: Jonna Nielsen, Joan Prahl og Ernst Jensen som medlemmer.

      Anne Rustand, Nils Pedersen og Michael Tysk-Andersen som suppleanter.

FTF: Pia van der Weij som medlem.

       Jacob Lund som suppleant.

DH: Hans Birger Munk og Lis Schou som medlemmer.

       Peter Womb og Vibeke Ambrosen som suppleanter.

 

Ved udpegning efter ovenstående indstillinger indstilling vil fordelingen af de udpegede medlemmer være 5 kvinder og 5 mænd.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Med indstillingerne fra DA følger disse bemærkninger, idet de i den anledning ønsker at slå fast, at:

 

DA (og DA’s medlemsorganisationer) er enig i vigtigheden af at have en mere lige repræsentation af mænd og kvinder i offentlige udvalg.

 

DA og DA’s medlemsorganisationer er indstillet på målrettet at fortsætte og forstærke indsatsen for at øge andelen af kvinder i den kommunale organisationsstruktur.

 

Det imidlertid et uomgængeligt faktum, at andelen af kvinder i arbejdsgiverorganisationernes regionale og lokale organisationsstruktur - trods en bevidst indsats fra DA’s medlemsorganisationer for at øge andelen af kvinder - fortsat er ganske beskeden.

 

DA og DA’s medlemsorganisationer har ved indstillingen af arbejdsgiverrepræsentanter til de lokale beskæftigelsesråd prioriteret erfaring og viden fra det arbejdsgiverorganisationspolitiske – og i særlig grad også fra arbejdsgiverfællesskabets beskæftigelsespolitiske – arbejde højt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Forlængelse af skolebuskontrakter for den kollektive trafik på Bornholm

13.05.10P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

2

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

17

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Etableringen af BAT's egen driftsafdeling blev besluttet af kommunalbestyrelsen i juli 2009, efter den daværende private operatør udtrådte utidigt af sin kontrakt grundet konkurs. Det blev samtidigt besluttet, at kørslen skulle i genudbud i 2014, når de private vognmænds kontrakter udløb. I forbindelse med budgetforlig 2014 blev det derimod besluttet, at den nye kommunalbestyrelse skal afklare, i hvilken form og hvordan den kollektive trafik på Bornholm skal organiseres fremover.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at det anbefales at der gives mandat til at forlænge de nødvendige skolebuskontrakter med de lokale vognmænd med 12 måneder med virkning fra begyndelsen af skoleåret 2014/2015.

 

Indtil efteråret 2014 arbejdes der videre med erfaringerne af den nye skolereform samt etableringen af det kommunale kørselskontor. Konklusionerne af disse evalueres og dernæst udarbejdes de relevante mulige organiseringsmodeller. Kommunalbestyrelsen beslutter herefter i hvilken organiseringsform BAT fremover skal fungere i, og denne iværksættes med virkning fra skoleåret 2015/16.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:
Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

BAT har siden 9. august 2009 været driftsherre på hovedparten af den kollektive bustrafik svarende til ca. 85 % af den samlede produktion. Den resterende drift – primært skolekørsel – har været udført af 5 private vognmænd med i alt 14 busser, der har kontrakt på denne kørsel frem til afslutningen af skoleferien 2014.

 

 

Da der endnu ikke er en endelig afklaring af den fremtidige organisering er det ikke optimalt at gennemføre et traditionelt udbud på skolekørslen med driftsstart fra august 2014. Det, sammenholdt med at de nuværende vognmænds kontrakter udløber betyder, at der er behov for en snarlig afklaring af, hvilken alternativ tidsplan der kan iværksættes for at opretholde driften og tilgodese beslutningen om kommunalbestyrelsens afklaring.

 

BAT har iværksat diverse tiltag, så den tidsmæssige udfordring med udløbende kontrakter ikke er presserende. Der er aftalt mulighed for 12 måneders kontraktforlængelse med 4 vognmænd dækkende 13 ud af de 14 busser, der betjener skolebusnettet. Dette busantal vurderes at være tilstrækkeligt til at gennemføre driften, da den nye skolereform ændrer behovet og planlægningen for kørsel. Det betyder derudover, at der på nogle af de nuværende ruter vil kunne bruges mindre busser, som BAT har adgang til via andre kontrakter med vognmænd. Det skal samtidig bemærkes, at en af vognmændene ikke ønsker at fortsætte som busvognmand og han har planlagt at afvikle sin forretning i forbindelse med udløbet af hans kontrakt.

 

En anden årsag til at en mulig 12 måneders forlængelse af skolebuskontrakterne er påkrævet er, at BAT ikke kender de langsigtede effekter af skolereformen samt det faldende børnetal. Eventuelle ændringer i de fysiske rammer for den bornholmske folkeskole samt færre skolesøgende generelt kan betyde, at indgåelse af nye udbudskontrakter for en længere årrække på nuværende tidspunkt risikerer at overopfylde behovet. Det kan/vil betyde, at denne usikkerhed afspejler sig i prissætningen ved et udbud på nuværende tidspunkt.

 

BAT's egen driftsafdeling kan fortsætte driften, indtil en eventuel beslutning om anden organisering, da der ikke er tidsmæssige eller kontraktuelle bindinger i forhold til denne egenproduktion. Der er dog den løbende udfordring, at en stor del af busparken er mellem 15 og 16 år gamle. Driftsomkostningerne ved brug af disse busser både ved forbrug af diesel samt ved reparationer er væsentlig højere end ved brug af de 12 "nye" busser, BAT har haft i drift siden juni måned 2012. Derudover er det en væsentlig serviceforringelse ved brug af den gamle del af busparken, da den har færre siddepladser samt et væsentligt dårligere indeklima for både kunder og chauffører.

 

Hvis anbefalingen om at forlænge kontrakterne med 12 måneder med 3 af de nuværende private skolebusvognmænd godkendes, kan arbejdet med den fremtidige organisering således inddrage erfaringerne fra implementeringen af skolereformen samt etableringen af det kommunale kørselskontor.

 

Det betyder, at der vil være tilvejebragt det fulde overblik over det samlede offentlige finansierede kørselsforbrug samt behov for antal og typer af køretøjer til den samlede transportopgave. Det vil således være muligt at tænke de forskellige køretøjstyper ind i afviklingen af den nuværende busbetjente del af den kollektive trafik.. Dette kan betyde, at behovet for antallet af traditionelle busser reduceres og investeringsbehovet derved reduceres.

 

Koordineringen af aftaleudløb på de forskellige kørselsaftaler på tværs af alle de kommunale centre vil således også kunne inddrages i et samlet indkøbsvolumen, hvilket er af afgørende betydning for at opnå den nødvendige masse, der skal tilvejebringes for at opnå de bedste aftalepriser ved et eventuelt udbud af hele eller dele af den kommunale transport.

 

Som tidligere beskrevet er der en meget høj gennemsnitsalder på den buspark, der betjener BAT's rutenet. Ud af den samlede busflåde inklusiv reservebusser er der således kun 12 busser med en alder under 2 år. De resterende 24 busser har en gennemsnitsalder på ca. 18 år. Der er således et snarligt behov for reinvesteringer i nyt materiel både i BAT's egenproduktion samt hos de private vognmænd. Det er BAT's vurdering, at det er muligt at opretholde driften frem til sommeren 2015 med den nuværende busflåde. I forbindelse med det seneste indkøb af busser, blev der indgået en rammeaftale for fremtidige busindkøb til BAT med en løbetid til august 2015. Det er således muligt at afvente en afklaring af organiseringen af den kollektive trafik og stadig handle under rammeaftalen.

 

Det skal bemærkes, at uanset valg af den fremtidige organisering af den kollektive trafik, vil BRK skulle finansiere den påkrævede udskiftning af materiellet. Det vil skulle ske enten ved tilvejebringelse af materiel til egenproduktion eller ved løbende betaling via udbudskontrakter. Det er derfor udelukkende den likviditetsmæssige effekt, der kan påvirkes ved valg af organisering.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2014 vil der blive forelagt et dagsordenspunkt, der lægger op til en drøftelse af principper og parametre/evalueringskriterier for en kommende organisationsmodel.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

1.
Beslutning om fremtidig drift af BAT (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Status over energirenovering af kommunens bygninger

82.09.01I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

20

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2012 en samlet anlægsbevilling på 30.800.000 kr. til energirenovering i kommunale bygninger, som blev kaldt ”Intern ESCO projekt”. Der præsenteres hermed en orientering omkring projektets status.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at orientering tages i betragtning

b)    at sagen genoptages, når der foreligger en rapport over konsekvenser over ny solcellelovgivning og muligheder for projektet.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund:

”Intern ESCO projekt” finansieres ved optagelse af et 30-årigt lån på 44,7 millioner kr. Efter finansiering tilbagestår 30,8 millioner kr. som benyttes til energibesparende foranstaltninger, primært på installationer og solceller. Projektet forventes at have en samlet simpel tilbagebetalingstid på max. 10,5 år (17 år inkl. finansiering).

 

Den politiske beslutning inkluderede opsætning af solceller, som fik 35 % tilskudsmidler fra EU under forskningsprojektet PVIB etape 2 og som udløb i 2013. Dette tilskud var med til at forbedre forrentningen for hele investeringen væsentligt.

 

Investeringsrammen (anlæg) fordeles over en periode på 3,5 år. Ejendomsservice står for den centrale administration af midlerne, således at der løbende kan foretages investeringer uden forudgående godkendelse af hvert enkelt projekt. Tekniske retningslinjer for administration af midlerne blev defineret i to hovedkategorier:

1. Opsætning af solceller for et beløb svarende til ca. 14,6 mio. kr. plus tilskud.

Den årlige el-besparelse forventes at udgøre ca. 1,6 mio. kr., med en simpel tilbagebetaling på 8,5 år.

2. Energirenoveringersom blev anslået til ca. 16,2 mio. kr. Det skønnes at disse tiltag tilsammen har en simpel tilbagebetaling på 13,5 år.

 

Besparelser beregnes i forbrugstal i forhold til bygningernes nuværende graddagskorrigerede energiforbrug. Status over projektet skal præsenteres politisk løbende, første gang primo 2014. Den endelige opgørelse skal præsenteres politisk primo 2016.

 

Efterfølgende er der fra kvalitetsfondsmidler tilført finansiering i projektet således, at den samlede bevilling er nu på 33.393.500 kr.

 

 

Status over udførte og planlagte investeringer:

Efter frigivelse af anlægsmidlerne blev der arbejdet målrettet på PVIB projekt etape 2 som gav 35 % i tilskud inden udgang af 2013, da tilskuddet efterfølgende vil falde til 25 % (etape 3). PVIB projekt etape 2 er efterfølgende forlænget til også at løbe i 2014.

 

At lovgivning på kommunale solceller var under konstant revision gjorde, at administrationen af ”Intern ESCO projekt” blev gennemført med meget forsigtighed, og derfor er investeringsstørrelse indtil videre mindre end forventet.

 

Disse udførte investeringer fordeles som følger:

 

Solceller

 

Energirenovering 

 

Kommunal udgift

2,75 mio.

Kommunal udgift

3,24 mio.

Årligt økonomisk besparelse

0,45 mio.

Årligt økonomisk besparelse

0,26 mio.

Simpel tilbagebetalingstid (år)

6,1 år*

Simpel tilbagebetalingstid (år)

12,7 år

 

 

 

 

*: Simpel tilbagebetalingstid for solceller er her beregnet efter den nu gamle lovgivning.

 

Der er således på nuværende tidspunkt investeret ca. 7,9 millioner (kommunal investering på 6 mio. kr. plus tilskud på ca. 1,9 mio. kr.)

Den kommunale udførte investering forventes at give en driftsbesparelse på 708.200 årligt. Dette giver en simpel tilbagebetalingstid på i alt ca. 8,5 år, altså indtil videre væsentlig bedre end de forventede 10,5 år.

 

Energirenoveringer er indtil videre udført indenfor varme, ventilation og belysning.

Der er udført 8 solcelleanlæg, 1 er under udførelse og 1 er sat på stand by. Kontrakten på alle disse 10 anlæg blev skrevet under i august 2013.

 

Derudover er der projekteret investeringer på installationsdelen for yderligere 2 mio. kr., som forventes at give en besparelse på yderligere 200.000 om året.

På solcelledelen er der projekteret investeringer for yderligere 10,2 mio. kr., som er sat i bero pga. usikkerhed omkring solcellelovgivningen.

 

 

Status over solcelle lovgivning:

”Intern ESCO projekt” tog iht. daværende lovgivning udgangspunkt i, at solcelleanlæggenes produktion af el skulle være en ren besparelse. Siden Folketingets energiforlig i november 2012 har lovgivningen som omhandler netto-afregning af den producerede strøm været under konstant revision i forhold til dens fortolkning.

 

D. 13. december 2013 blev en ny bekendtgørelse sendt til høring i kommunerne. Bekendtgørelsen opgjorde, at el-produktion fra kommunale solceller skulle være omfattet af Elforsyningslovens modregningsregler på samme vilkår som EL-selskaberne. Dette ville få den betydning, at kommunerne ville blive modregnet i bloktilskuddet, og at de vil dermed ville miste besparelsen.

Denne bekendtgørelse trådt i kraft d. 24. marts 2014, og gælder kommunale solcelleanlæg, som er net-tilsluttet efter den 28. juni 2013. Samtidig blev der fastlagt en pulje til solcelleanlæg til landets kommuner på i alt 20 MW. Indenfor denne pulje, gives kommunerne dispensation fra kravet til selskabsdannelse ved opsætning af solcelleanlæg, og skal dermed ikke modregnes for bloktilskuddet.

 

Bornholms Regionskommune har lige som andre kommuner, indsendt ansøgninger til puljen, både på udførte og planlagte anlæg. Puljen blev afgjort igennem lodtrækning d. 31. marts 2014. Afgørelse af 8. april 2014 har nu fastlagt, at 13 af de ansøgte anlæg fik dispensation, herunder 3 stk. udførte, 2 med underskrevet kontrakt og 9 stk. planlagte anlæg. Dette tilbagelader 5 stk. udførte anlæg, som ikke er blevet dispenseret, og som udgør en kommunal investering på 1,4 mio. kr. samt tilskudsmidler på 0,76 mio. kr. Disse vil komme i betragtning på en venteliste, som bliver defineret i løbet af 1 år.

I den kommende tid, vil der skulle evalueres på både muligheder og konsekvenser, både juridisk og økonomisk.

 

 

Konsekvenser og fremtidig indsats

Nu da den endelige afgørelse af dispensationspuljen kendes, vil administrationen gå i gang med at udarbejde en vurdering om Intern ESCO projektets fremadrettet rentabilitet i samarbejde mellem Ejendomsservice og Økonomi & Analyse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

1.
Teknisk rapport Intern ESCO (DOCX)

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Forslag til kommuneplantillæg 019 for ny daginstitution ved Vibegårdsvej i Rønne skal sendes i 8 ugers offentlig høring

01.02.15P15-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

5

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

19

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. februar 2014 at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg forud for lokalplanlægning, som skal muliggøre etablering af en ny daginstitution i landzone syd for Vibegård. Et forslag til kommuneplantillæg 019 er nu udarbejdet og skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at forslag til kommuneplantillæg 019 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

 

Liste Ø kan ikke medvirke.


Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget ønsker at etablere en ny daginstitution på et areal, som i dag rummer en eksisterende pavillon på 66 m2, der anvendes til skovbørnehave. Omfanget af den ønskede nye bebyggelse på ca. 350 m2 kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området.

Det ønskede areal, som er på ca. 9.500 m², er beliggende for enden af Vibegårdsvej. Arealet er beliggende i landzone i det åbne land og er ikke udlagt i kommuneplanen.


Området, der ejes af kommunen, er mod øst, syd og vest omgivet af fredskov. Mod nord ligger en ridehal, kommunens 10. klassecenter samt Vibegård, der anvendes til kommunal administration.

 

Adgang til området vil kunne ske via en ca. 450 m lang og 4 m bred adgangsvej fra Aakirkebyvej via Vibegårdsvej, samt ad en cykelvej fra vest via Redekammen.

 

Den ønskede placering af det ønskede nybyggeri i det åbne land kan være i strid med de statslige interesser i kommuneplanlægningen, der sigter mod, at byvækst begrænses til at foregå i direkte tilknytning til en by, og at planlægning for ny bebyggelse i det åbne land som udgangspunkt skal begrænses, når der ikke er tale om byggeri i tilknytning til landbrug, skovbrug og fiskeri.

 

Derfor udarbejdes der i første omgang et forslag til kommuneplantillæg som sendes i 8 ugers offentlig høring. Hvis naturstyrelsen ikke vurderer, at det er i strid med de statslige interesser, vil det derefter være muligt at igangsætte lokalplanudarbejdelse for området for at muliggøres etableringen af en daginstitution.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

1.
Forslag til kommuneplantillæg 019 (PDF)

2.
sceeningsskema skovbørnehave (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Behandling af indsigelser til forslag til kommuneplantillæg 14 og forslag til lokalplan 074 for en Labyrinthave syd for Almindingen

01.02.05P16-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

18

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2013 at sende forslag til kommuneplantillæg 014 og lokalplanforslag 074, der muliggør etablering af en labyrinthave ved Gulbakkevejen syd for Vestermarie plantage/Almindingen, i 8 ugers offentlighøring. Høringen er nu afsluttet, og der er indkommet 15 indsigelser.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller at kommuneplantillæg nr. 014 og lokalplan 074 vedtages endeligt med følgende ændringer/tilføjelser:

1.    Redegørelsens afsnit ”Beliggenhed og omgivelser”, tilføjes en beskrivelse af området Udkæret: ”Mod sydøst og øst er Udkæret. Udkæret udgør 26 ha. ferske enge og en naturgenoprettet sø.” 

2.    At lokalplanteksten rettes så ”Vestermarieplantage” udskiftes med Almindingen.

3.    At § 4.3 vedrørende mulighed for klatretårn m.v. udtages af lokalplanen.

4.    At redegørelsens afsnit, ”Tilladelser fra andre myndigheder”, tilføjes nyt punkt: Miljømyndigheden – ”Kloakering, afvanding og klimatilpasning reguleres af miljøbeskyttelsesloven og tilhørende lovgivning.”

5.    At lokalplanens § 8, Ubebyggede arealer, tilføjes et nyt pkt. 8.2: ”Lokalplanens kortbilag nr.3 viste beplantningsbælter skal henholdsvis bevares og etableres. Strækningen langs delområde C til lokalplanens sydøstlige hjørne og lokalplanens sydlige afgrænsning skal tilplantes med hegn bestående af slåen, hvidtjørn og roser eller lignende tornebærende arter.” 

Ovenstående beplantningsbælte i skel mod syd og øst tilføjes kortbilag nr. 3.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Carl Ilsøe kan ikke medvirke

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

 

Liste Ø og liste W kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Gulbakkevejen 6, Aakirkeby ønsker at etablere en labyrinthave på ejendommen. Ejendommen er beliggende i landzone.

For at kunne realisere en labyrinthave kræves det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området.

Lokalplanområdet er opdelt i 4 delområder. Inden for det enkelte område er der set på landskabet og de forskellige beskyttelseslinjer. Derfor varierer områderne i forhold til hvad der må etableres af labyrinttyper og mindre bygninger, og i forhold til bebyggelsens udseende, omfang og placering.

På grund af den lokale interesse for lokalplanforslaget, blev det besluttet at forny høringen og forlænge den med yderligere 8 uger fra den 22. januar til den 24. marts 2014, og samtidig udvide høringen, så alle ejere af ejendomme med direkte tilknytning til Gulbakkevejen blev hørt. Tidligere var kun nærmeste naboejendomme orienteret.

I indsigelsesbehandlingen behandles de dele af høringssvarene, der har relevans i forhold til forslag til kommuneplantillæg nr. 014 og lokalplan nr. 074.

 

Den forudgående miljøscreening indebar, at planforslaget ikke er omfattet af miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. Dette forhold er af nogle naboer påklaget Natur og Miljøklagenævnet. Nævnet har foreløbigt oplyst at klagen ikke er tillagt opsættende virkning i forhold til kommunalbestyrelsens vedtagelse af planerne. Det forventes at der foreligger en endelig afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om ca. 6 måneder. Klagen og udtalelse til Natur- og Miljøklagenævnet er vedlagt som bilag.

 

 

Indsigelsesbehandling

 

Der er indkommet 15 indsigelser i høringsperioden.

 

1. Kennet Larsen, Kattesletvejen 12, 3740 Nexø.

Mener labyrinthaven bør placeres et andet sted, hvor aktiviteten ikke skader naturskønheden i området.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Miljøscreening af planforslagene påviser at projektet ikke forventes at medføre væsentlig påvirkning af flora og fauna. Det anbefales derfor at indsigelsen ikke imødekommes.

 

2. Susanne og Poul Korsholm, Dyndevej 9, 3750 Østermarie.

Mener labyrinthaven bør placeres et andet sted hvor aktiviteten ikke skader naturskønheden i området.

Teknik & Miljøs bemærkninger: Se pkt. 1.

 

3. Aakirkebytinget – Robert Johnsen og Bjarne Westerdahl.

Støtter forslaget om labyrinthave under hensyntagen til naturen og naboerne.

Teknik & Miljøs bemærkninger: Ingen.

 

4. Dansk ornitologisk forening, Carsten Andersen, lokalformand.

a)    Anbefaler at støjende aktiviteter placeres så langt som muligt fra det genoprettede vådområde ”Udkæret”.

b)    At fugletårnets brugere kan parkere og få adgang til tårnet som hidtil.

c)    At der etableres beplantning så adgangen til fugletårnet ikke bemærkes af fuglene i Udkæret.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se pkt. 1.

B)   Området er privat og der er ingen tinglyste rettigheder vedrørende offentlighedens parkeringsforhold eller adgang til fugletårnet. Naturstyrelsen er fuldt bekendt med problemstillingen og overvejer alternative løsninger. Det anbefales ikke at indsigelsen imødekommes.

C)   Fugletårnet, og en del af den omtalte adgang, er placeret uden for lokalplanområdet. Det anbefales ikke, at indsigelsen imødekommes jf. pkt. B).

 

5. Bent W. Steenberg Vatnavej 28, 2300 Kbh. S og Jan Sonne Steenberg Mosedevej 1, 2670, Greve.

Mener at labyrinthaven bør placeres et andet sted, hvor aktiviteten ikke skader naturskønheden i området.

Teknik & Miljøs bemærkninger: Se pkt. 1.

 

6. Frilufts Rådet, Kurt Jensen Fællesvej 3,3720 Aakirkeby.

a)    Frilufts Rådet gør opmærksom på, at det naturgenoprettede vådområde Udkæret beliggende syd øst for lokalplan afgrænsningen ikke er nævnt i lokalplanens redegørelse.

b)    Mener at de 3 mindre servicebygninger og parkeringspladsen ikke burde være placeret i delområderne B og C, men placeret i forbindelse med ejendommens bygninger i delområde A.

c)    Mener ikke der er egentlig dokumentation for at den påtænkte aktivitet ikke får nævneværdig indflydelse på områdets fauna.

d)    Opfordrer BRK til at genbehandle planen inden der træffes afgørelse om planens endelige vedtagelse.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Det anbefales, at lokalplanens redegørelses afsnit, beliggenhed og omgivelser tilføjes ” Mod sydøst og øst er Udkæret. Udkæret udgør 26 ha. ferske enge og en naturgenoprettet sø.” 

(Området er jf. Naturstyrelsen klassificeret som § 3” og vil i næste data upload blive registeret som sådan i Miljøportalen.)

B)   Parkeringsareal og de 3 mindre bygninger med en samlet bebyggelse på maksimalt 55 m² er muliggjort placeret i delområde C, fordi labyrinthavens adgang er planlagt fra denne del af området. Det anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

C)   Se pkt. 1.

D)   Det anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

 

7. Lis Gees, Gulbakkevejen 7, 3720 Aakirkeby.

a)    Påpeger faktuelt at lokalplanområdet ikke støder op til Vestermarie Plantage men Almindingen.

b)    Mener at Gulbakkevejen er for smal og derfor vil give trafikale problemer ved forventet øget trafikmængde og dermed en forventet udgift for BRK.

c)    Mener P-udlægget er urealistisk på grund af terræn og jordbunds forhold.

d)    Gør opmærksom på at Udkæret ikke er nævnt i redegørelsens afsnit om ”beliggenhed og omgivelser”.

e)    Gør opmærksom på de naturbeskyttelsesforhold der omgiver lokalplanområdet, samt at lokalplanområdet er omfattet af 300 m skovbyggelinje og fortidsmindebeskyttelse som ikke må bebygges uden dispensation.

f)    Er bekymret for at publikumsstøj trafik m.v. vil påvirke fuglelivet og naturoplevelsen negativt i området og mener disse forhold burde være miljøvurderet.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Det anbefales at lokalplanteksten rettes, så ”Vestermarieplantage” udskiftes med ”Almindingen” (side 6 og 7 i redegørelsen).

B)   b og c) Vejmyndigheden har i miljøscreeningen vurderet, at den forventede trafikøgning på Gulbakkevejen, kun indebærer mindre påvirkning af vej og omgivelser. Gulbakkevejen er en offentlig vej som administreres af kommunen. Det anbefales at indsigelsen ikke i mødekommes.

C)   Se T&M bemærkninger pkt. 6. A).

D)   Skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseszonen er ikke forbudszoner. Lokalplanen muliggør mindre anlæg der, som oplyst i lokalplanen, kræver dispensation fra skovbyggelinjen og/eller fortidsmindebeskyttelsesloven, før der kan meddeles en tilladelse. Det anbefales at indsigelsen ikke i mødekommes.

E)    Se T&M bemærkning pkt.1.

 

8. Jytte og Eivind Lillebæk, Blykobbevej 31, 3700 Rønne.

a)    Mener at Labyrinthaven burde være placeret et andet sted, som ikke kræver dispensation fra skovbyggelinjen.

b)    Mener ikke at man i delområde A kan forsvare labyrintbygværker op til 5.5 meter i højden eller klatretårn i op til 8.5 meter.

c)    Mener ikke Gulbakkevejen har kapacitet til et øget trafikalt tryk.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se T&M bemærkning vedr. pkt. 7. E)

B)   Det anbefales indsigelsen imødekommes delvist, således at klatretårn m.m. på op til 8.5 meter i højden lokalplanens bestemmelser § 4.3  udtages af lokalplanen (drøftet med ejeren, der er indforstået).

C)   Se T&M bemærkning vedr. pkt.  7.B og C)

 

 

9. Bitten og Mogens Sonne, Gulbakkevejen 9, 3720 Aakirkeby.

a)    Mener publikumsaktiviteterne vil forstyrre den fredfyldte natur og naboer.

b)    Mener ikke vej-, vende- og parkeringsforhold er dimensionerede til den forventede trafik.

c)    Mener de 3 mindre bygninger der muliggøres i delområde 3 vil forstyrre fuglelivet i Udkæret og naturen generelt.

d)    Gør opmærksom på labyrinthavens gæsters øgede spildevandstryk.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se T&M bemærkning vedr. pkt. 1. og pkt. 8. B)

B)   Se T&M bemærkning vedr. pkt. 7. B og C)

C)   Se T&M bemærkning vedr. pkt. 1.

D)   Det anbefales at indsigelsen tages til efterretning og at redegørelsens afsnit ”Tilladelser fra andre myndigheder” tilføjes et nyt punkt: Miljømyndigheden – ”Kloakering, afvanding og klimatilpasning reguleres af miljøbeskyttelsesloven og tilhørende lovgivning.”

 

10. Troels Lillebæk, formand for ”Foreningen til bevarelse af naturen omkring Gulbakkevejen”.

a)    Gør opmærksom på at lokalplanområdet grænser op til beskyttede naturområder, stendiger m.v. og er omfattet af skovbyggelinje.

b)    Mener ikke vej-, vende- og parkeringsforhold er dimensionerede til den forventede trafik.

c)    Mener der er uafklarede kloakerings og afløbsforhold i lokalplanforslaget.

d)    Påpeger faktuelt at lokalplanområdet ikke støder op til Vestermarie Plantage men Almindingen.

e)    Mener ikke der har været den fornødne borgerinddragelse i planprocessen.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se pkt. 7. E)

B)   Se pkt. 7. B)

C)   Se pkt. 9. D)

D)   Se pkt. 7. A)

E)    Teknik & Miljø har efterlevet planlovens procedurekrav for offentlighedens inddragelse i planprocessen, og endda udvidet kredsen af høringsparter i forhold til normal procedure. 

11. Naturstyrelsen, Bornholm

a)    Påpeger faktuelt at lokalplanområdet ikke støder op til Vestermarie Plantage men Almindingen.

b)    Gør opmærksom på at det naturgenoprettede vådområde Udkæret beliggende syd øst for lokalplan afgrænsningen ikke er nævnt i lokalplanens redegørelse.

c)    Påpeger at en forøget aktivitet i området, kan øge fladefærdslen i området med uheldige konsekvenser for områdets store værdi for fuglelivet. Naturstyrelsen anbefaler et beskyttende levende hegn mod Udkæret.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se pkt. 7. A)

B)   Se pkt. 6. A)

C)   Det anbefales at indsigelsen imødekommes, og lokalplanens § 8 Ubebyggede arealer tilføjes nyt pkt. 8. ”Lokalplanens kortbilag nr.3 viste beplantningsbælter skal henholdsvis bevares og etableres. Strækningen langs delområde C til lokalplanens sydøstlige hjørne og lokalplanens sydlige afgrænsning skal tilplantes hegn bestående af slåen, hvidtjørn og roser eller lignende tornebærende arter.” 

D)   Ovenstående beplantningsbælte i skel mod syd og øst tilføjes kortbilag nr. 3.

 

12. Birgitte og Jørgen Ole Jelsig, Gulbakkevejen 13 3720 Aakirkeby.

a)    Mener at Labyrinthaven bør placeres et sted hvor der ikke er nabobebyggelse eller naturmæssige værdier som kan forstyrres.

b)    Påpeger at Gulbakkevejen er smal.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se pkt. 1.

B)   Se pkt. 7. b og C)

 

13. Adv. Lars Holm Rasmussen og Tina G. og Lars Mathisen, Gulbakkevejen 11, 3720 Aakirkeby.

a)    Gør opmærksom på at lokalplanområdet grænser op til beskyttede naturområder, stendiger m.v. og er omfattet af skovbyggelinje.

b)    Mener ikke vej-, vende- og parkeringsforhold er dimensionerede til den forventede trafik.

c)    Mener der er uafklarede kloakerings og afløbsforhold i lokalplanforslaget.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A) Se pkt. 7. e)

B) Se pkt. 7. b)

C) Se pkt. 9. d)

 

14. Bengt Lindström, Professor of Public Health

Mener at myndighederne ikke bør tillade en labyrinthave på Bornholm. Som årsag hertil angives at TBE-bærende flåt er særlig udbredt på Bornholm.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Det anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

 

15. Pia og Troels Lillebæk. Gulbakkevejen 8, 3720 Aakirkeby.

a)    Mener ikke planlægningen for labyrinthaven bør gennemføres da det vil medføre massive gener for naboerne, og området er omfattet af skovbyggelinje m.v.

b)    Er bekymret over lokalplanens mulighed for enkeltstående klatrevæg eller lignende på op til 8,5 m i højden samt labyrint konstruktion i op til en højde af 5,5 m.

c)    Er bekymret over udsigten til øget trafik her under bustrafik på Gulbakkevejen.

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A)   Se pkt. 1. og pkt. 7. e)

B)   Se pkt. 8. b)

C)   Se pkt. 7. b og c) 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

1.
1. Kennet Larsen (MSG)

2.
2. Susanne og Poul Korsholm (MSG)

3.
3. Aakirkebytinget (MSG)

4.
4. Dansk ornitologisk forening (MSG)

5.
5. Bent Steenberg (MSG)

6.
6. Friluftsrådet (MSG)

7.
7. Lis Gees (MSG)

8.
8. Jytte og Eivind Lillebæk (MSG)

9.
9. Bitten og Mogens Sonne (TIF)

10.
10. Foreningen til bevarelse af naturen omrking Gulbakkevejen - Troels Lillebæk (MSG)

11.
11. Naturstyrelsen Bornholm (MSG)

12.
12. Birgitte og Jørgen Ole Jelsig (MSG)

13.
13. Adv. Lars Holm Rasmussen (TIF)

14.
13.Tina og Lars Mathisen (MSG)

15.
14. Bengt Lindström (MSG)

16.
15. Pia og Troels Lillebæk (MSG)

17.
Forslag til Kommuneplantillæg 014 og Lokalplanforslag 074 (PDF)

18.
Sceeningsskema LP 074 (PDF)

19.
BRK's bemærkninger til klage Natur- og Miljøklagenævnet incl. bilag (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

21

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er på anlægsbudgettet disponible midler fra både den disponible anlægspulje til kommunale bygninger samt renoveringspulje til skolebygninger på i alt på 3.010.500 kr.

Der indstilles hermed forslag til prioritering af disse midler.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at akutte vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 3.008.000 kr. godkendes

b)    at der gives anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunale bygninger på i alt 3.008.000 kr. som anført i bilaget

c)    at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 3.008.000 kr. som finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger samt af renoveringspuljen til skolebygninger og at eventuelle mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til skolebygninger

d)    at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Arbejde med opdatering af de 10-årige vedligeholdelsesplaner for de kommunale bygninger pågår. Der er hidtil blev opdateret vedligeholdelsesplaner for ca. 50 % af bygninger, primært skoler og børnehaver. De opdaterede vedligeholdelsesplaner viser indtil videre et meget stort efterslæb, som vil blive præsenteret til politisk orientering i forbindelse med budgetproces 2015.

Som eksempel kan det nævnes at alene på skoler er der et efterslæb på bygnings udvendige vedligeholdelse og tekniske installationer på ca. 120 mio. kr. over de næste 10 år. Dette forudsætter dog, at der er tilstrækkelige midler til at afhjælpe det. Det er desværre p.t. ikke tilfælde, da der er et årligt budget til udvendige vedligeholdelse og tekniske installationer til skoler på 2,4 mio. kr. Når vedligeholdelsesbudget ikke er tilstrækkeligt bliver efterslæbet større for hvert år der går.

Der er hermed udarbejdet en meget skarp faglig prioritering, hvor der er udpeget på de mest akutte vedligeholdelsesaktiviteter på skoler således, at de matcher de disponible midler. Aktiviteterne har en særdeles akut karakter, og er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

 

Der skal gøres opmærksom på, at der er flere aktiviteter som har en akut karakter, men som ikke kan blive rummet i nuværende indstilling pga. manglende muligheder for finansiering. Disse vil blive indstillet i forbindelse med budgetproces for 2015.

 

Bilag vedhæftes.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om seks anlægsbevillinger på tilsammen 3.008.000 kr. til akutte vedligeholdelsesopgaver. Specifikation af anlægsbevillingerne fremgår af bilaget.

 

Der er budgettet i 2014 afsat en disponibel anlægspulje til kommunale bygninger, hvor der p.t. er et ikke disponeret beløb på 1.534.700 kr., samt en renoveringspulje til skolebygninger på 1.157.100 kr.

Derudover kan der nu konstateres et mindreforbrug på de anlægsprojekter som blev finansieret af renoveringspulje til skolebygninger 2013 på 318.700 kr. Ifølge den politiske beslutning skal et eventuelt mindreforbrug på disse anlægsbevillinger tilbageføres til renoveringspuljen til skolebygninger ved arbejdernes afslutning.

Der er således et rådighedsbeløb på i alt 3.010.500 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevilling- Maritimt Multihus i Snogebæk, Stedet tæller, udviklingsfasen

01.11.20P20-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

22

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Realdania har besluttet at støtte projektet Maritimt Multihus og identitetsskabende oplevelseslandskab i Snogebæk med 125.000 kr. til projektets eksterne rådgivere/udviklingsfasen. Der er bevilget støtte til projektet under kampagnens fokusområde Kvalitet i kysternes turistbyer. Udviklingsfasen skal gennemføres i 2014.

Der søges om anlægsbevillinger til projektudviklingsfasen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a) at projektet Maritimt Multihus og identitetsskabende oplevelseslandskab i Snogebæk igangsættes,

b) at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 103.125 kr. (udgift) til ekstern rådgivning i projektudviklingsfasen,

c) at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt -103.125 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

d) at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet er udvalgt til videreudvikling gennem kampagnen Stedet Tæller, fordi det kan vise hvordan man kan udvide turistsæsonen med udgangspunkt i kulturhistoriske kvaliteter. Realiseres idéerne, kan de mange tiltag sikre stedets eksisterende kvaliteter, skabe gode rammer for lokale aktiviteter og bidrage til bl.a. lokal udvikling og turismeudvikling.

 

Formålet med dette projekt er at understøtte rammerne for et moderne, aktivt fritidsliv og udvide turistsæsonen. Afsæt er stedets fortællinger, menneskeskæbnerne og landskabet fra Snogebæks sejlende redningstjeneste. Og målet skal nås ved at udvikle det fysiske havnemiljø med udgangspunkt i fiskerlejets historiske rolle som redningsstation.

 

Konkret er tanken at etablere et maritimt multihus med værksteds- og opbevaringsfaciliteter, faciliteter for vandsport, bad og sauna samt formidling af redningstjenesten i Snogebæk. Derudover er hensigten at udvikle et maritimt oplevelseslandskab ved at omdanne den nuværende parkeringszone til socialt samlingspunkt og udendørs aktivitetsrum for maritime aktiviteter med mulighed for blandt andet reparation af grej, både og opskæring af fisk.

 

I udviklingsfasen skal projektets koncept kvalitetssikres og udvikles hvad angår målgrupper, aktiviteter, anlægsudgifter, drift og organisering.

 

Ansøgning om økonomisk støtte til realisering af projektet skal indsendes i form af en færdig projektplan til bedømmelse senest den 18. august 2014. Kampagnen Stedet Tæller modtog 88 ansøgninger til 1. fase af kampagnen, hvoraf 26 projektforslag blev udvalgt. Der forventes at ca. halvdelen af de 26 projektforslag vil modtage støtte til realisering.

 

Såfremt BRK’s ansøgning om tilskud til realisering af projektet bliver imødekommet, skal der fremlægges en ny sag med henblik på meddelelse af anlægsbevillinger. Budgettet for eventuel realisering af projektet kendes ikke på nuværende tidspunkt. Medfinansiering på 30% af det samlede budget bliver finansieret med midler fra områdefornyelsen og LAG-Bornholm bevillingen.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede projektudgifter udgør 134.500 kr.

 

Der er allerede meddelt anlægsbevilling til en del af projektudgifterne, idet budgetposten på 31.375 kr. til rejseomkostninger, borgerinddragelse, mødeaktiviteter m.v. indgår i anlægsbevillingen på netto 2.933.332 kr. til Områdefornyelse i Snogebæk, som blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. september 2013.

 

Der søges derfor i denne sag om anlægsbevilling på 103.125 kr. til resten af projektudgifterne samt om en anlægsbevilling på netto -103.125 kr. til tilskud.

 

Anlægsbevillingsøkonomien fremgår af nedenstående tabeller:

 

Anlægsudgifter

Samlede projektudgifter

134.500 kr.

Afholdes under funktion 00.25.15 Områdefornyelse i Snogebæk

-31.375 kr.

Ny anlægsbevilling til ekstern rådgivning *

103.125 kr.

 

Finansiering:

Tilskud fra Realdania

-125.000 kr.

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania

21.875 kr.

Ny anlægsbevilling til tilskud

-103.125 kr.

 

* Ekstern rådgivning - specifikation af budget til udviklingsfasen

Besigtigelse, analyse, konceptudvikling vedr. Maritimt Multihus og

omkringliggende landskab

80.040 kr.

Research vedr. redningstjenesten i Snogebæk

9.750 kr.

Kvalificering af anlægs- og driftsbudget

13.335 kr.

Ekstern rådgivning alt

103.125 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsbevilling til projekterne under Mulighedernes Land.

01.11.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-04-2014

10

 

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

23

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Denne sag vedrører økonomien i følgende projekter under Mulighedernes Land:

 

-          Nyt liv i Vang Granitbrud

-          Graniteventyr og Hammerhavn 1

-          Graniteventyr og Hammerhavn 2

-          Forkastningsarbejder på havnene

-          Hasle Erhvervs- og Kuturø

Der ansøges om forhøjelse/nedsættelse af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til disse projekter. Nettoudgiften, som udgør 2.628.053 kr. foreslås finansieret af Teknik og Miljøs driftsbudget, af et forventet mindreforbrug på vintertjenesten og af den disponible anlægspulje til havne.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    Projekt ”Nyt liv i Vang Granitbrud”:

1.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med -403.610 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15.615.750 kr.

2.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -2.000.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -13.607.405 kr.

b)     Projekt ”Graniteventyr og Hammerhavn 1”:

3.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 1.266.685 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 6.861.060 kr.

4.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -2.024.650 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -5.144.025 kr.

c)    Projekt ”Graniteventyr og Hammerhavn 2”:

5.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 2.362.752 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 16.087.752 kr.

6.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -3.000.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -15.125.000 kr.

d)    Projekt ”Forkastningsarbejder på havnene”:

7.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 1.660.096 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 9.239.339 kr.

8.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med 3.564.296 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -3.935.704 kr.

e)    Projekt ”Hasle Erhvervs- og Kulturø”:

9.    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 1.823.859 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 8.727.484 kr.

10. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -621.375 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -6.525.000 kr.

f)    at nettoudgiften i litra a) til e), som udgør 2.628.053 kr., finansieres således:

11. med 1.300.000 kr. fra Teknik og Miljøs driftsbudget i 2014, 1.000.000 kr. fra et forventet mindreforbrug på vintertjenesten i 2014 og med 328.053 kr. fra den disponible anlægspulje til havne i 2014

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2014:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

Carl Ilsøe kan ikke medvirke

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Liste Ø og liste W kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører projekterne under Mulighedernes Land.

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet og godkendt projekterne under Mulighedernes Land, samt det afledte projekt ”Forkastningsarbejder på havnene” (udnyttelse af overskudmateriale fra Vang granitbrud) på nedenstående møder:

-          22. april 2010 – Principgodkendelse og finansiering

-          25. november 2010 – Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til Hammerhavn (Graniteventyr og Hammerhavn 1) og anlægsbevillinger til Hasle Havnebad

-          18. januar 2011 – Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til Nyt liv i Vang Granitbrud

-          31. marts 2011 – Anlægsbevillinger til Forkastningsarbejder på havnene

-          28. april 2011 – Projektudvidelse og anlægsbevillinger til Hammerhavn (Graniteventyr og Hammerhavn 2)

-          31. maj 2012 ­– Reduktion af anlægsbevillingen til Forkastningsarbejder på havnene til brug for projektet vedrørende Dækmole i Gudhjem Havn

-          28. juni 2012 – Tillægsbevillinger til Hasle Havnebad og Graniteventyr og Hammerhavn 2

-          28. februar 2013 – Tillægsbevillinger til Nyt liv i Vang Granitbrud

Formålet med sagen er at skabe klarhed over de økonomiske sider af projekterne og følgeprojekterne, samt at få justeret projektbevillingerne som følge heraf. Dette for at projekterne kan afsluttes i henhold til revisionens anvisninger og afrapporteres til de forskellige tilskudsgivere uden at der sker fradrag i tilskuddene.

I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftale med Realdania forpligtede Bornholms Regionskommune sig til at finde restfinansiering sammen med øvrige tilskudsydere. En stor andel af finansieringen er fremkommet via Transportministeriet, hvor der er givet 20 mio. kr. til Hasle Havn og Hammerhavn. Såfremt der ikke var tilskudsydere nok, var BRK forpligtet til at finansiere en underskudsgaranti i de enkelte projekter.

Projekterne er dybt forgrenede, da overskudsmateriel fra det gamle Vang granitbrud er benyttet i de øvrige projekter, herunder ”Graniteventyr og Hammerhavn 2” og ”Forkastningsarbejder på havnene” (sidstnævnte projekt er ikke direkte en del af Mulighedernes Land). Dette har givet anledning til, at udgifter blev afholdt på projekter, hvor udgifterne ikke rettelig hørte hjemme, hvilket efterfølgende er berigtiget.

Anlægsforløbet har i perioder været stærkt tidspresset, samtidig med at der har været flere projektledere af de enkelte projekter. Manglende styring af og overblik over det samlede projekt har medført, at der ikke i tilstrækkelig grad har været ansvarsdeling på de enkelte projektbeskrivelser og budgetposter.

Dertil har det været markant dyrere end budgetteret at udnytte de materialer, som blev tilovers i Vang Granitbrud. Transporten af sten ud af Vang stenbrud og fra Vang Pier ud til de havne, hvor de er benyttet, blev foretaget henover foråret og sommeren 2011, på et tidspunkt hvor det så ud til, at økonomien i projekterne var god. Det har desværre vist sig, at det økonomiske overblik ikke var tilstrækkeligt tilstede på daværende tidspunkt. Der blev i februar 2013 givet en tillægsbevilling til Nyt liv i Vang Granitbrud, men der er senere konstateret følgende: dels var ikke alle overskridelser indregnet, dels var det ikke det korrekte billede at Nyt liv i Vang Granitbrud havde hele overskridelsen. Efterfølgende er projekterne blevet gennemgået og der er fundet fakturaer i nogle projekter, der vedrører andre projekter og omvendt.

Revisionen har påpeget, at der skal være overensstemmelse mellem projekt og faktura, således at udgifter og indtægter konteres på det rette projekt, dvs. der hvor arbejdet er udført. Derfor har det været nødvendigt at foretage en række omposteringer til de korrekte projekter, hvilket har ændret behovet for bevillinger til de enkelte projekter væsentligt. Dette medfører bl.a., at den tillægsbevilling på 4,4 mio. kr.,  der blev bevilget den 28. februar 2013 til ”Nyt liv i Vang Granitbrud”, delvis foreslås tilbageført og i stedet foreslås benyttet til de øvrige projekter, hvortil der er omposteret.

Der er efter tillægsbevillingen i februar 2013 igangsat en generel anlægsanalyse af anlægsprojekter i Bornholms Regionskommune for at få et overblik over, hvordan styringen af anlægsprojekter bedre kan tilrettelægges, så anlægsbevillinger fremover kan overholdes.

I den forbindelse er det blevet besluttet, at kommende projekter skal styres med dispositionsbudget/regnskab. I projekter der involverer flere fagafdelinger, skal der desuden etableres en styringsgruppe, der har det overordnede ansvar for økonomien.

Status i projekterne under Mulighedernes Land er, at nogle projekter er færdige/har været gennem revision (Strandpromenaden i Sandvig og Havnebad i Hasle By 1), mens andre (Nyt liv i Vang granitbrud, Graniteventyr og Hammerhavn 1) fortsat mangler at afholde udgifter til anlægsarbejder for at kunne opfylde de aftalte projektbeskrivelser og få de resterende tilskud udbetalt.

Der er løbende kommet flere tilskudsydere til i takt med at projekterne er blevet udvidet, hvilket har været nødvendigt i forhold til at kunne gøre projekterne færdige.

Generelt er der, fejlagtigt, ikke blevet forelagt bevillingssager til politisk behandling, når der løbende i projektperioden er modtaget tilsagn om yderligere fondsmidler til projekterne. Dette forhold berigtiges ligeledes i denne sag.

 

 

 

Nyt liv i Vang Granitbrud:

Projektet er i samarbejde med Realdania og øvrige tilskudsgivere udvidet fra enkle shelters i træ til at omfatte et naturrum i det gamle sorteringsanlæg. Derved opnås en bedre formidling af projektet i almindelighed. Der er opnået særskilt tilskud fra eksterne fonde til denne projektudvidelse.

Graniteventyr og Hammerhavn 1:

Projektet er i samarbejde med Realdania udvidet, så projektet i udtryk kommer til at harmonere med det vindende arkitektforslag. Afslutningsvis mangler kulturformidling af projektet.

Graniteventyr og Hammerhavn 2:

Projektet er færdiggjort, men afventer færdiggørelsen af ”Graniteventyr og Hammerhavn 1” for samlet at kunne afrapporteres til bidragsyderne.

Hasle Erhvervs- og Kulturø:

Projektet har afventet det endelige tilsagn fra LAG i NaturErhvervstyrelsen som nu er kommet, og der mangler at blive etableret faciliteter til brugerne på havnen. Der er modtaget yderligere tilskud til projektet, som er øremærket til formidling af projektet.

Forkastningsarbejder på havnene:

Projektet er færdiggjort, men afventer denne bevillingsjustering for at kunne blive afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

Nyt liv i Vang Granitbrud:

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger den 18. januar 2011 samt den 28. februar 2013.

Den samlede anlægsbevilling udgør 16.019.360 kr. (udgift). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med -403.610 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -11.607.405 kr. (indtægt). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med -2.000.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto -2.403.610 kr.

 

 

 

Graniteventyr og Hammerhavn 1:

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger den 25. november 2010.

Den samlede anlægsbevilling udgør 5.594.375 kr. (udgift). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 1.266.685 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -3.119.375 kr. (indtægt). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med -2.024.650 kr.

Dvs. en samlet justering på netto -757.965 kr.

 

Graniteventyr og Hammerhavn 2:

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger den 24. april 2011 samt den 28. juni 2012.

Den samlede anlægsbevilling udgør 13.725.000 kr. (udgift). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 2.362.752 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -12.125.000 kr. (indtægt). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med -3.000.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto -637.248 kr.

 

Forkastningsarbejder på havnene:

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger den 31. marts 2011 samt den 31. maj 2012.

Den samlede anlægsbevilling udgør 7.579.243 kr. (udgift). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 1.660.096 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -7.500.000 kr. (indtægt). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 3.564.296 kr.

Dvs. en samlet justering på netto 5.224.392 kr.

 

Hasle Erhvervs- og Kulturø:

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger den 28. februar 2013.

Den samlede anlægsbevilling udgør 6.903.625 kr. (udgift). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.823.859 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -5.903.625 kr. (indtægt). Der søges i denne sag om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -621.375 kr.

Dvs. en samlet justering på netto 1.202.484 kr.

Nedenstående tabel viser et samlet overblik over projekterne. Desuden henvises til sagens vedlagte bilag, som viser de detaljerede bevillingsmæssige ændringer i de enkelte fem projekter.

Beløb i kr.

Nuværende bevilling

 Heraf

BRK´s medfinan-siering

 Ny samlet bevilling

 Heraf

BRK´s medfinan-

siering

Ændring i forhold til BRK´s medfinan-siering

Nyt liv i Vang Granitbrud

       16.019.360

-4.411.955

       15.615.750

-2.008.345

2.403.610

Graniteventyr og Hammerhavn 1

         5.594.375

    -2.475.000

         6.861.060

 -1.717.035      

757.965

Graniteventyr og

Hammerhavn 2 *

       13.725.000

-1.600.000

       16.087.752

-962.752      

637.248          

Forkastningsarbejder på havnene

         7.579.243

-79.243

         9.239.339

-5.303.635             

-5.224.392

Hasle Erhvervs- og Kulturø

         6.903.625

-1.000.000

         8.727.484

-2.202.484                    

-1.202.484

I alt

       49.821.603

-9.566.198

       56.531.385

-12.194.251

-2.628.053

 

 

 

 

 

 

Ekstern finansiering i alt

-40.255.405

 

-44.337.134

 

 

Egenfinansiering

9.566.198

-9.566.198

12.194.251

-12.194.251

 

* Stenmateriel til en værdi af 1.700.000 kr. udgør ligeledes en del af BRK´s medfinansiering overfor Realdania.

 

Finansiering

De totale budgetmæssige justeringer i denne sag, som altså udgør en nettoudgift på i alt 2.628.053 kr., fordelt med en samlet forhøjelse af udgifterne med 6.709.782 kr. og med en samlet forhøjelse af indtægterne med -4.081.729 kr., indstilles finansieret således:

 

Beløb i kr.

2014

I alt

Teknik og Miljøs driftsbudget

-1.300.000

-1.300.000

Ejendom og Drifts driftsbudget til vintertjeneste

-1.000.000

-1.000.000

Anlægspulje

havne

-328.053

-328.052

I alt

-2.628.053

-2.628.053

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. april 2014

1.
Bilag - Anlægsbevilling Mulighedernes Land (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Udskiftning af medlem i Østkraft Holding A/S

13.01.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Socialdemokratiet ønsker at udskifte et medlem blandt de medlemmer, som valggruppen AV udpegede ved det konstituerende møde den 12. december 2013

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

At Socialdemokratiets udskiftning af medlem i bestyrelsen tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved det konstituerende møde den 12. december 2013 udpegede kommunalbestyrelsen medlemmer til bestyrelsen for Østkraft Holding A/S

 

For Socialdemokratiet i valggruppe AV blev blandt andet Henry Schou Madsen udpeget som medlem.

 

Socialdemokratiet har valgt at udskifte Henry Schou Madsen og i stedet udpege Lars Goldschmidt, som deres medlem i bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Forberedelse til generalforsamling i Østkraft Holding A/S

13.01.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den 27. maj 2014 afholdes generalforsamling i Østkraft Holding A/S. Bornholms Regionskommune er eneaktionær i selskabet, og kommunalbestyrelsen skal tage nærmere stilling til, hvorledes ejerindflydelsen skal udøves på generalforsamlingen, jf. nedenfor.   

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:

 

2-3)  godkendelse af årsrapporten for 2013 med tilhørende ledelsesberetning og    revisionspåtegning samt selskabets forslag til disponering vedrørende årets resultat, jf. årsberetningen side 18 nederst.  

4)  Knud Andersen vælges som formand.

5)  Bjarne Westerdahl vælges som næstformand.

6)     Godkendelse af sammensætningen af den øvrige bestyrelse

7)     Valg af Bornholms Revision som selskabets revision

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved brev af 7. maj 2014 har direktør Ole Schou Mortensen på vegne af bestyrelsen i Østkraft Holding A/S indkaldt til ordinær generalforsamling tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 11.  Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse, Skansevej 2, 3700 Rønne.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

 

1.    Valg af dirigent.

2.    Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

3.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5.    Valg af formand for bestyrelsen.

6.    Valg af næstformand for bestyrelsen.

7.    Valg af revisor.

8.    Eventuelt.

 

Ad. 2

 

Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

 

Østkraft Holding A/S er moderselskab i en koncern bestående af de 100% ejede datterselskaber Østkraft Produktion A/S, Østkraft Net A/S, Østkraft Forsyning A/S, Østkraft Ernergiservice A/S, Østkraft Entreprise A/S og Biokraft A/S.

 

Det fremgår af årsrapporten og ledelsesberetningen, at koncernens samlede resultat for 2013 udviser en bruttofortjeneste på t.kr. 120.852 og et overskud på t.kr. 4.338, hvilket er bedre end forventet. Årets overskud foreslås overført til egenkapitalen, som herefter udgør t.kr. 712.405.

 

Det bemærkes i ledelsesberetningen, at der forventes et negativt resultat for 2014. Årsagerne hertil skyldes bl.a. faldende elpriser samt en negativ udvikling i mængden af distribueret el på grund af en nedgang i befolkningstallet, flere energispareaktiviteter og en stigning i antallet af solcelleanlæg mv. i drift.

 

Koncernens aktiviteter har bl.a. omfattet forbedringer i infrastrukturen såsom kabellægning af luftledninger og forberedelse til fibernet, løbende vedligehold samt reparation af en ødelagt fase på søkablet, ligesom der er fokus på udskiftning af elmålere over en årrække med start fra 2015, og der er planer om indførsel af DataHub (elselskabernes fælles datacentral for alle registreringer på forbrugssteder, leverandører mv.), som indtil videre er udskudt indtil 2015. Koncernen arbejder fortsat på at øge andelen af vedvarende energi i energiproduktionen.

 

Det bemærkes om Biokraft A/S, at den forbedring i støtterammen, der skulle følge af energiforliget, som blev vedtaget den 22. marts 2012, ikke er realiseret, idet pristillægget for 2013 blev beregnet til et lavere beløb af Energinet.dk end forventet. Pristillægget forventes at blive endnu lavere for 2014. Nedreguleringen af pristillægget skyldes, at gaspriserne er steget i Danmark. Østkraft har indklaget reglerne om modregning af tilskud i gaspriser for Klima-, Energi- og Bygningsministeren, men der er endnu ikke modtaget svar herpå. Udviklingen i 2014 kan blive afgørende for den fortsatte drift af Biokraft A/S.

 

Revisor har konkluderet, at koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Revisor har udtalt, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncern- og årsregnskabet.

 

 

Ad. 3

 

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

 

I relation til resultatopgørelsen for 2013 og selskabsledelsens forslag til disponering henvises til årsberetningen side 18 nederst. Heraf fremgår det, at det forslås, at der ikke udbetales udbytte for året.

 

Ad 4.           

 

Valg af formand for bestyrelsen

 

Af selskabets vedtægter fremgår det, at bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Bestyrelsesformanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Det indstilles, at den nuværende formand, Knud Andersen genvælges.

 

 

Ad 5.           

 

 

Valg af næstformand for bestyrelsen

 

Næstformanden i selskabet vælges ligesom formanden, jf. pkt. 4, særskilt af generalforsamlingen. Det indstilles, at Bjarne Westerdahl vælges.

 

Ad 6.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Det indstilles, at bestyrelsen sammensættes på følgende måde: Bjarne Westerdahl, Lars Goldschmidt, Jesper Lindstrøm Larsen, Knud Andersen, Torben Blem-Kofoed, Torben Rønne-Larsen, Kristian Kirk Mailand, Bo Haxthausen

 

Ad. 7.

 

Valg af revisor

 

Selskabets ledelse har indstillet, at det nuværende revisionsselskab, Bornholms Revision, genvælges.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet. 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. maj 2014

1.
SKMBT_C28014051214150 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Forberedelse af generalforsamling i Bornholms Forsyning A/S

13.00.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

25

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den 30. maj 2014 kl. 12.30 afholdes ordinær generalforsamling i Bornholms Forsyning A/S på selskabets adresse Industrivej 1A, 3700 Rønne.

 

Bornholms Regionskommune er eneaktionær i selskabet, og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes ejerindflydelsen skal udøves på generalforsamlingen, jr. nedenfor.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:

 

a)    godkendelse af årsrapporten for 2013 samt overførelse af årets overskud på 13.351.000 kr. til selskabets egenkapital under overført overskud

b)    Per Ole Petersen vælges som formand

c)    Næstformanden vælges af den samlede bestyrelse

d)    godkendelse af sammensætningen af den øvrige bestyrelse og de personlige suppleanter, jf. indkaldelsens pkt. 7 og 8 

e)    at bestyrelseshonorarer reguleres for 2014 som anført i indkaldelsens pkt. 9,

f)    der stemmes imod forslaget om en harmonisering af bestyrelseshonoraret med øvrige kommunalt ejede selskaber samt delvis honorering af bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltager i alle 5 selskaber, jf. indkaldelsens pkt. 9, på baggrund af at der afventes en endelig afklaring af mulige energiscenarier på forsyningsområdet for Bornholm

g)    KPMG genvælges som revision

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014
Liste O stillede forslag om, at indstillingen godkendes med den ændring at indstillingens pind f) at den af bestyrelsen forslåede harmonisering af honoraret imødekommes.


 

For forslaget stemte liste O, liste B, liste C, liste W.


Imod forslaget stemte liste A og liste V.

 

Hverken for eller mod stemte liste Ø, liste K.

Ændringsforslaget er faldet.

Borgmesterens indstilling godkendt.


Per Ole Petersen, Lotte Helms, Morten Riis og Jess Persson blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Sagsfremstilling

Ved e-mail af 30. april 2014 har bestyrelsesformand René Nordin Bloch på vegne af Bornholms Forsyning A/S indkaldt til ordinær generalforsamling fredag den 30. maj 2014 kl. 12.30 på selskabets adresse Industrivej 1A, 3700 Rønne.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse

3.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

4.    Beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner

5.    Valg af formand

6.    Valg af næstformand

7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.    Valg af personlige suppleanter

9.    Beslutning om fastsættelse af honorar til bestyrelsen

10. Valg af revisor 

11. Behandling af indkomne forslag

12. Eventuelt

 

Ad. 2

 

Forelæggelse af årsrapport for 2013 til godkendelse

 

Af årsrapporten for 2013 fremgår det, at årets resultat for 2013 for koncernen udviser en bruttofortjeneste på 76.851 tkr. og et overskud på 13.351 tkr. Egenkapitalen i selskabet udgør 1.149.722 tkr.

 

Af revisionspåtegningen fremgår det, at det er revisionens opfattelse, at koncernregnskabet i perioden fra 1. januar – 31. december 2013 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er endvidere revisionens vurdering, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Af ledelsesberetningen fremgår det, at der pt. verserer en sag ved Landsskatteretten vedrørende den skattemæssige indgangsværdi af anlægsaktiverne i datterselskaberne Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S, idet SKAT har afvist, at selskaberne kan anvende myndighedsfastsatte standardpriser. Ifølge SKAT’s vurdering skal værdien af anlægsaktiverne fastsættes til et væsentligt lavere beløb.

 

Om selskabets aktiviteter fremgår det, at selskabet har opnået en mere rationel og dynamisk håndtering af kunder og entreprenører som følge af den strategiproces, der blev iværksat i 2012, herunder ved købet af selskabets nye ejendom på Industrivej 1 i Rønne.

 

Selskabet arbejder fortsat på at reducere driftsomkostninger i hele koncernen, men det kræver også en fremadrettet investeringsindsats for at fastholde denne udvikling.

 

Selskabet arbejder løbende på at imødekomme fremtidens forventninger og krav til miljø og bæredygtighed, herunder håndtering af større regnmængder i kloakkerne som følge af klimaændringerne, renovering og udbygning af ledningsnettet for vand/spildevand og rationalisering af driften.

 

Fokuspunkter for bestyrelsen og selskabets arbejde er opfyldelse af fremtidens miljøkrav, effektiviserings- og rationaliseringspotentialer i hele koncernen, nedlæggelse af mindre og urentable vandværker, samarbejde med øvrige forsyningsvirksomheder på Bornholm samt realisering af fjernvarmeprojekter i henholdsvis Allinge Sandvig Tejn Sandkaas og Svaneke Listed Aarsdale.

 

Ad 3

 

Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab

 

Det er af selskabets ledelse indstillet, at årets resultat på 13.351 tkr. overføres til selskabets egenkapital.

 

Ad 4

 

Beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner

 

Der er ikke stillet forslag herom.

 

Ad 5 og 6

 

Valg af formand og næstformand

 

Det er indstillet, at Per Ole Petersen vælges som formand, og at næstformanden vælges af bestyrelsen.

 

Ad 7 og 8

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

 

Ud over Per Ole Petersen er det indstillet, at Bjarne Westerdahl, Lotte Helms, Linda Kofoed Persson, Morten Riis (jf. konstituerende møde i kommunalbestyrelsen den 12. december 2013), Carsten Raad Pedersen, Henry Bech (nuværende forsyningsfaglige bestyrelsesmedlemmer) vælges.

 

For så vidt angår personlige suppleanter er der indstillet følgende

 

Kirsten Wendell for Per Ole Petersen

Jesper Lindstrøm Larsen for Bjarne Westerdahl

Niels Plum for Lotte Helms

Charlotte Friberg Henriksen for Linda Kofoed Persson

Bo Haxthausen for Morten Riis

 

Ad 9

 

Beslutning om fastsættelse af honorar til bestyrelsen

 

På den ordinære generalforsamling i 2011 blev selskabets vedtægt ændret, således at fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne fremover blev varetaget af generalforsamlingen. Siden selskabets stiftelse i 2008 har honoraret været reguleret efter KL’s prisfremskrivning.

 

Det er i overensstemmelse hermed indstillet, at honorarerne reguleres således: 

 

                                                                        2013                                    2014

Formand                                          32.712 kr. årligt                  33.076 kr. årligt

Øvrige medlemmer                          16.356 kr. årligt                  16.538 kr. årligt

 

Bestyrelsen har drøftet det forhold, at der er forskel i aflønnningsniveauet mellem de forskellige kommunalt ejede selskaber. Henset til det ekstraarbejde, som fjernvarmeudrulningen og klimaindsatsen mv. forventes at medføre, stilles der forslag om en harmonisering af vederlaget over en 2-3 årig periode, således at der opnås et aflønningsniveau svarende til eksempelvis Østkraft. Dette svarer til, at formanden vederlægges med 75.000 kr. årligt for 5 selskaber og øvrige bestyrelsesmedlemmer vederlægges med 25.000 kr. årligt for 5 selskaber.

 

Der er endvidere stillet forslag om, at honoraret til bestyrelsesmedlemmer reguleres efter antal selskaber, som det pågældende medlem er valgt til som bestyrelsesmedlem, således at deltagelse i 2 selskabers bestyrelser vederlægges med 2/5-del af det årlige honorar.

 

Ad 10

 

Valg af revisor

 

KPMG blev efter forudgående udbud i 2010 ud fra kriteriet mest økonomisk fordelagtige valgt som Forsyningen A/S’ revision for en fireårig periode. Det er indstillet, at selskabet genvælges. 

 

Ad 11

 

Behandling af indkomne forslag

 

Der er ingen indkomne forslag til behandling.

 

Ad 12

 

Eventuelt

 

Det oplyses, at der er afholdt medarbejdervalg i 2014, hvor Per Hald og Tina Wester Dam er valgt for 4 år.

 

Endvidere oplyses det, at Bornholms Forsyning i 2013 har afholdt lovpligtigt forbrugerrepræsentantvalg, hvor Jan Harves og Peter Brandt Koefoed er valgt for en 4 årig periode og indtræder i Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet. 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. maj 2014

1.
SV: Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling hos Bornholms Forsyning A/S (MSG)

2.
Bornholms Forsyning - Årsrapport for 2013_ENDELIG 14 04 14 - v2.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Likviditetsoversigter pr. 30. april 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

9

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udviklingen i likviditeten pr. 30. april 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Taget til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo april (14,2 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (115,2 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 (-50,4 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 30. april 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 14,2 mio. kr. er steget med 28,8 mio. kr. i forhold til 31. marts 2014. Der er normalt et fald i beholdningen i april måned, men beholdningen er steget, dels fordi der er hjemtaget lån på 17,6 mio. kr. i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning i marts, og dels fordi der er modtaget 28,5 mio. kr. fra staten vedrørende omfartsvejen i Rønne.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7 mio. kr.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er faldende som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og virkningen af Udbetaling Danmark i 2013. Den gennemsnitlige beholdning ultimo april udgør 115,2 mio. kr.

Faldet i den gennemsnitlige kassebeholdning er nu fladet noget ud, idet de store træk på likviditeten jf. ovenfor skete i januar kvartal 2013. Det er derfor forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge på et stabilt svagt nedadgående niveau resten af 2014.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2014 på -50,4 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 16,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2014 end i 2013. Dette medfører lavere renteindtægter end i 2013, hvor der blev opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter derfor reduceret til 1,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Beholdninger pr. 30. april 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Budgetoverførsel fra 2013 til 2014 - Anlæg og lån

00.30.10P19-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

6

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

27

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder i 2013 samt lån, der ikke er optaget i 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)    at der meddeles tillægsbevillinger til budgetoverførsler som anført i bilaget med i alt -9.343.926 kr., som tilføres kassebeholdningen, og

b)    at afsatte rådighedsbeløb vedr. salg af tidligere ældreboliger og plejehjem på i alt 18,39 mio. kr. ikke overføres.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder til kommende regnskabsår.

Økonomi og Analyse har på baggrund af den afsluttede bogføring for 2013 opgjort overførsels-beløbene vedrørende anlæg til 49,4 mio. kr. jf. bilaget, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regn-skabsregulativet og sædvanlig praksis.

Budgetoverførslerne på anlæg fordeler sig på udvalgene således, idet eventuelle tilskud og refusioner vedr. anlægsprojekterne er indregnet:

                                                                               1.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget                                                 19.588

Social- og Sundhedsudvalget                                            10.581

Teknik- og Miljøudvalget                                                  32.773

Økonomi- og Planudvalget                                                   729

Fritids- og Kulturudvalget                                                  7.575

                                                                                  71.246

Køb og salg af grunde og ejendomme                              -21.894

Overførsler vedr. anlæg i alt                                           49.352

 

På Fritids- og Kulturudvalget område overføres 6,6 mio. kr. af det uforbrugte rådighedsbeløb til Rønne Svømmehal til anlægstilskud til Bornholms Museum jf. budgetaftalen for 2014.

 

Der er under salg af grunde og ejendomme opsamlet rådighedsbeløb vedr. salg af ældreboliger og plejehjem i forbindelse med ændring af plejeboligstrukturen, som kan realisere fuldt ud som forudsat. Det skyldes dels at to bygninger fortsat anvendes til kommunale formål og dermed ikke kan sælges, og dels at der ikke er opnået de priser for de øvrige bygninger, der oprindeligt var forudsat. Alle ledige ældreboliger/plejehjem er nu anvendt til andre formål eller solgt. Det anbefales derfor, at følgende ikke-realisere salgsindtægter ikke overføres til 2014:

 

Salg af ældreboliger                                               8,86 mio. kr.

Salg af plejehjem                                                  9,53 mio. kr.

I alt                                                                   18,39 mio. kr.

 

Konsekvensen af ikke at overføres budgetter for salgsindtægterne er, at den beregnede kassebeholdning reduceres tilsvarende.

 

Der overføres budgetbeløb vedr. endnu ikke optagne lån og udlån på i alt 58,7 mio. kr.

Der overføres generel låneoptagelse inkl. lånefinansiering af projekter på kvalitetsfondsområderne på 24,1 mio. kr., idet lånet delvis er optaget i april måned 2014.

Der overføres låneoptagelse vedr. energirenovering i ESCO-projektet på 19,2 mio. kr. og lån til finansiering af plejeboliger på 16,9 mio. kr.

Endelig overføres der budget vedr. grundkapitalindskud til ombygning af Plejecenter Klippebo og tilskud til BO42 til renovering af boliger på Fabriksvej, idet kommunalbestyrelsen har givet tilsagn i begge sager.

 

Overførslerne er specificeret på projekter i bilaget, idet opdelingen er foretaget på den udvalgs- og politikområdeinddeling, som var gældende i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne betyder, at der skal meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på i alt 49.352.428 kr., en tillægsbevilling på 1.515.200 kr. vedr. udlån samt en negativ tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 60.211.554 kr., eller i alt en tillægsbevilling på -9.343.926 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb og lån til 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - Drift

00.30.10P19-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

7

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

28

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af budgetoverførsler fra 2013 til 2014 på driften i henhold til reglerne for budgetoverførsler, samt stillingtagen til budgetunderskud, der ikke overføres.

 

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller

a) at der meddeles tillægsbevilling på 61.805.000 kr. i 2014 som anført i bilag 1 kolonne 6, som finansieres af de likvide midler,

b) at overskuddet på Bornholms Familiecenter på 4.179.000 kr. ikke overføres,

c) at ikke udmøntede besparelser på 2.276.000 kr. under politikområde 0 Økonomi ikke overføres, og

d) at den i budget 2014 afsatte pulje til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelse af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler, nulstilles.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2013 til 2014 vedr. drift er opgjort efter de regler, der trådte i kraft ved budgetoverførslerne til 2012.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til 2 pct. af budgetrammen i budget 2013. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud ud over 2 pct. som udgangspunkt også overføres til virksomhedens budget 2014.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

I forlængelse af omorganiseringen pr. 1. marts 2014 har direktionen foretaget en samlet vurdering af virksomhedernes mer- og mindreforbrug, og på den baggrund udarbejdet en samlet indstilling om genbevilling i 2014.

 

Budgetoverførslerne fra 2013 til 2014 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1, idet overførslerne er opgjort på udvalgs-, politikområde- og virksomhedsstruktur fra 2013.

 

Virksomhedernes overskud på den overførbare ramme er opgjort til 80,2 mio. kr., og der er foretaget korrektioner af resultatet på -2,0 mio. kr. som bevirker, at det korrigerede resultat er opgjort til 78,2 mio. kr. Der er foretaget følgende korrektioner:

 

Tilbageførsel af overskud fra anlægsprojekter, finansieret af virksomhedernes driftsmidler

226.573

Fradrag for underskud til afdrag over 5 år jf. KB den 17.12.2009
Kommunalbestyrelsen eftergav i 2009 større opsamlede underskud for BørneCenter Bornholm, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og -centre og BAT, idet de pågældende virksomheder dog skulle afdrage 500.000 årligt i hvert af årene 2010 – 2014. Afdraget for 2014 fratrækkes resultatet i fm. overførslen.

-2.000.000

Merindtægter på administrationsvederlag fra Bofa jf. tidligere praksis

-31.543

Et projekt på Fritids- og Kulturudvalget område er i projektperioden 2012-2014 forudsat finansieret af midler fra budget 2012. Da udgifterne til projektet i 2014 er indarbejdet i budgettet i dette år reduceres overførslen fra 2013 tilsvarende

-200.000

I alt

-2.004.970

 

Herudover er der foretaget reguleringer mellem virksomhederne inden for det enkelte udvalgsområde i forbindelse med central dækning af enkelte virksomheders underskud. Korrektionerne specificeret på virksomhedsniveau fremgår af bilag 2.

 

Direktionens anbefaling

Direktionens anbefaling er med udgangspunkt i, at overskud op til 5 pct. overføres automatisk og at overskud ud over 5 pct. kan overføres for centrale områder efter konkret vurdering, samt at underskud overføres ud fra en konkret vurdering af, om underskuddet skal overføres 2 pct. eller det fulde underskud.

Direktionen anbefaler, at der overføres overskud ud over 5 pct. på 28,9 mio. kr., hvoraf overførslerne på de centrale konti vedr. Vækstforum, personale, IT og Ø-arkiv udgør 26,0 mio. kr. De anbefalede overførsler ud over 5 pct. fremgår af bilag 3.

Direktionen anbefaler, at underskuddet vedr. ej udmøntede rammebesparelser på politikområde 0 Økonomi vedrørende bildrift på 2,3 mio. kr. ikke overføres, idet besparelsen er udmøntet med virkning fra 2014.

Direktionen anbefaler, at overskuddet på Bornholms Familiecenter ikke overføres, idet overskuddet fremkommer ved, at der i 2013 er givet tillægsbevillinger til driften.

Direktionen anbefaler, at over- og underskud på virksomhederne under ældreområdet ses under ét da de samlet set stort set går i nul, og at der dermed ikke overføres hverken over- eller underskud til 2014. Dette skal også ses i sammenhæng med den nye struktur, idet over-/underskud ikke objektivt kan fordeles på de nye centre. Dog overføres et beløb på 138.000 kr. reserveret til møbler til fællesarealerne på Plejecenter Snorrebakken, etape 2.

Seks virksomheder har underskud ud over 2 pct., hvoraf underskuddene på Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –Centre indgår ovenfor under ældreområdet og dermed nulstilles. Vej og Park Bornholm, BAT og Uddannelsescenter Snorrebakken overfører det fulde underskud, mens underskuddet på Bornholms Heldagsskole overføres med 2 pct., idet det resterende underskud kan dækkes af ikke overført overskud på sekretariatet for politikområde 2.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede korrigerede resultat på det overførbare område udgør i alt 78,2 mio. kr. fordelt på overskud på 96,0 mio. kr. og underskud på 17,8 mio. kr.

De anbefales, at der overføres et samlet beløb på 61,8 mio. kr. til 2014 jf. bilag 1 kolonne 6, samt at et nettooverskud på 16,4 mio. kr. ikke overføres til 2014

 

Overførslerne fordeler sig således på udvalgsniveau:

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret resultat 2013

Automatisk overførselsadgang

Anmodning fra virksomheden / indstillet af Direktion

Beløb der indstilles overført til 2014

Beløb der ikke overføres

Børne- og Skoleudvalget

19.512

14.088

-3.977

10.110

9.402

Socialudvalget

8.185

7.400

-338

7.062

1.123

Beskæftigelsesudvalget

7.561

3.454

1.152

4.606

2.955

Teknik og Miljøudvalget

151

2.068

-1.917

151

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

39.228

10.094

26.770

36.864

2.364

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

3.539

2.945

67

3.011

528

Bornholms Regionskommune i alt

78.177

40.048

21.757

61.805

16.372

 

I budget 2014 er der afsat en pulje på 15 mio. kr. på driften til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler. I forbindelse med genbevillingen af overførslerne på driften nulstilles puljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Budgetoverførsler fra 2013-2014 (PDF)

2.
Budgetoverførsler til 2014 - korrektioner (PDF)

3.
Budgetoverførsler ud over 5 pct. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Melstedgård - Bornholms Madkulturhus, ansøgning om byggekredit

00.01.00Ø60-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

12

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

29

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Bornholms Museum anmoder om en kommunegaranti i forbindelse med optagelse af byggekredit til projektet ”Melstedgård – Bornholms Madkulturhus”.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives en kommunegaranti på maksimalt 2,1 mio. kr. til Bornholms Museum i forbindelse med optagelse af byggekredit til projektet ”Melstedgård – Bornholms Madkulturhus”.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Museum ønsker at etablere ”Bornholms Madkulturhus” på Melstedgård.

 

Der er udarbejdet et prospekt for Bornholms Madkulturhus som vedlægges som bilag. I projektresumeet kan man blandt andet læse følgende om projektet:

 

”Med sit naturlige afsæt i fortællingen om menneske, føde og sted udfolder Melstedgård sit potentiale til at kunne producere hele den madkulturelle cyklus som en oplevelses-økonomisk størrelse og skaber et helt nyt miljø for de regionale madkulturelle initiativer ved at bygge et Madkulturhus”.

 

Det samlede budget for Bornholms Madkulturhus ser således ud:

 

     Byggeprojekt              9,7 mio. kr.

     Aktiviteter                  4,4 mio. kr.

     Afrapportering             0,1 mio. kr.

     I alt                         14,2 mio. kr.               

 

heraf afholder Væksthushovedstaden udgifter for 2,2 mio. kr.

 

Summen af bevillingstilsagn fra diverse fonde til Bornholms Madkulturhus udgør pt. 13,5 mio. kr.

 

Til ”byggeprojektet” er der opnået tilsagn om midler fra LAG Bornholm, Regionalfonden og Realdania, i alt 9,7 mio. kr.

 

De opnåede tilskud til byggeprojektet udbetales forskudt i forhold til afholdelsen af udgifterne, hvilket betyder at museet i perioder vil få problemer med likviditeten, hvis de ikke får tilført likviditet. Museet har i den anledning rettet henvendelse til kommunen med en ansøgning om at få stillet likviditet til rådighed i projektforløbet.

 

Byggeprojektet forventes afsluttet medio 2015 og i henhold til likviditets-budgettet, vil der være behov for at få tilført likviditet på op til 2,1 mio. kr. i projektperioden.

 

Der er rettet henvendelse til Kommunekredit med henblik på afdækning af mulighederne for optagelse af en byggekredit til projektet. Kommunekredit meddeler at de gerne stiller kreditten til rådighed, under forudsætning af kommunal garantistillelse.

Det kan oplyses at Kommunekredit er yderst konkurrencedygtig på rentesatsen, hvilket gør at det vil være mest fordelagtigt for museet at optage kreditten hos Kommunekredit.

 

Byggekreditten vil blive indfriet i forbindelse med modtagelsen af den sidste rateudbetaling fra tilskudsgiverne, hvilket forventes at finde sted inden udgange af 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

I henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.”, §3, stk. 5, henregnes følgende til en kommunes låntagning: ”Lån, i det omfang at kommunen stiller garanti for lånet, og lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave”.

 

En kommunegaranti til Bornholms Museum vil kræve låneramme, da garantien stilles for et projekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Alternativt kan kommunen deponere et tilsvarende beløb. Når byggekreditten bliver indfriet kan deponeringen frigives.

Da Bornholms Regionskommune forventeligt ikke har ledig låneramme i 2014 vil der skulle ske deponering ved tilsagn om kommunegaranti.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Prospekt, Melstedgård - Bornholms Madkulturhus (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Godkendelse af taxikørsel under Folkemødet 2014 uden tilladelse efter taxilovgivningen

22.11.00G01-0084

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

30

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For at imødekomme behovet for flere taxier på øen under Folkemødet 2014, har Folkemødesekretariatet igen i år lavet en aftale med Dantaxi i København om at få 10 biler til øen under Folkemødet 2014. Dette skete også i forbindelse med Folkemødet 2013 og fungerede tilfredsstillende.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

At taxikørsel uden tilladelse efter taxilovgivningen under Folkemødet 2014 godkendes

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Erfaringen fra de foregående år viser, at der er brug for væsentlig flere end de 24 taxaer, som kommunen har meddelt tilladelse til, og som også har andre kørselsopgaver, der skal udføres med andre kunder i samme periode.

Folkemødesekretariatet havde i samarbejde med Teknik & Miljø, i forbindelse med planlægningen af Folkemødet 2013, afsøgt mulighederne for at øge taxikørselskapaciteten i en begrænset periode på 4 dage under Folkemødet på Bornholm med 10 taxaer fra Dantaxi København inkl. chauffører.

Dette forløb tilfredsstillende, hvorfor denne aftale ønskes gentaget i forbindelse med planlægningen af Folkemødet 2014.

Taxaerne vil få omstillet deres taxameter ved ankomst til øen, så de kører med de samme takster som de Bornholmske taxaer.

Efter § 13 i bekendtgørelse nr. 940 af 29-08-2011 om taxikørsel mv. kan kommunalbestyrelsen godkende, at større kørselsarrangementer i forbindelse med statsbesøg, store internationale konferencer og lignende arrangementer af begrænset tidsmæssig udstrækning udføres uden tilladelse til taxi- eller limousinekørsel, såfremt den pågældende kørsel ikke kan dækkes af køretøjer omfattet af allerede udstedte tilladelser til taxi- eller limousinekørsel.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune

00.22.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

31

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der er fremlagt forslag om ændring af den nuværende styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune, således at styrelsesvedtægten bringes i overensstemmelse med Regionskommunens politik om at samle alle drifts- og anlægsopgaver i BRK Ejendomsservice.

 

Ændringen medfører, at opgavevaretagelsen vedrørende idrætsanlæg flyttes fra Fritids- og Kulturudvalgets område til Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til ændrede vedtægter som bilagt og oversender forslaget til 2. behandling ved kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2014.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

På seneste kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2014 blev dagsordenspunkt nr. 15 vedrørende ændrede politikområder udsat, idet man blev opmærksom på, at ændringen af politikområderne ikke stemte overens med den nuværende styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune af 1. marts 2014.

 

Baggrunden for uoverensstemmelsen er, at idrætsanlæg i dag hører under Fritids- og Kulturudvalgets kompetence, men som følge af Regionskommunens politik om, at alle drifts- og anlægsopgaver fremover skal høre under BRK Ejendomsservice, som er underlagt Teknik- og Miljøudvalget, bør opgaveområdet ”idrætsanlæg” derfor flyttes fra Fritids- og Kulturudvalgets kompetenceområde til Teknik- og Miljøudvalgets kompetenceområde i styrelsesvedtægten.

 

Forslag til ændret styrelsesvedtægt samt den nuværende styrelsesvedtægt af 1. mart 2014 er bilagt. Det nye forslag til ændret styrelsesvedtægt medfører mindre ændringer i formuleringen af § 14, stk. 2, samt § 15, stk. 2, idet området idrætsanlæg nu fremgår af § 14, stk. 2, og udgår af § 15, stk. 2.

 

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Forslaget forventes behandlet på kommunalbestyrelsens møder den 22. maj 2014 og den 26. juni 2014, således at den ændrede styrelsesvedtægt kan træde i kraft den 1. juli 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet. 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. maj 2014

1.
Styrelsesvedtægt pr. 1. marts 2014 (DOCX)

2.
Forslag til ændret styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Ændring af politikområder

00.30.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

8

 

Kommunalbestyrelsen

24-04-2014

15

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

32

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2014 godkendt en ny styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune. I forlængelse her af foreslås en revision af inddelingen i politikområder i overensstemmelse med den nye opgavefordeling mellem udvalgene.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

At den reviderede inddeling i politikområder godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014:

Udsat

 

Økonomidirektøren indstiller,

At den reviderede inddeling i politikområder godkendes, med forbehold for, at kommunalbestyrelsen godkender ændringer i Styrelsesvedtægten pr. 1. juli 2014 som foreslået på kommunalbestyrelsesmøder den 22. maj og 26. juni 2014.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende politikområdeinddeling blev besluttet med virkning fra budget 2008, hvor antallet af politikområder blev reduceret fra 28 til 19.

Ved konstitueringen til denne kommunalbestyrelsesperiode er der sket ændringer i opgavefordelingen mellem udvalgene som betyder, at der er behov for at revidere politikområdeinddelingen. Derudover er der i den nuværende inddeling politikområder, der mere har karakter af administrativ inddeling end inddeling i egentlige politikområder. På den baggrund foreslås antallet af politikområder udvidet fra 19 til 23 politikområder.

Den nye inddeling i politikområder fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor, idet et politikområde altid kun henhører under et udvalg:

 

Udvalg

Nr.

Politikområde

Børne- og Skoleudvalget

1

Dagpasning

2

Undervisning

3

Børn og familier

Social- og Sundheds­udvalget­

4

Sociale ydelser

5

Ældre

6

Psykiatri og handicap

7

Sundhed

Fritids- og Kulturudvalget

8

Kultur og fritid

9

Biblioteker

Teknik- og Miljøudvalget

10

Beredskab

11

Kollektiv trafik

12

Kommunale ejendomme

13

Plan og byg

14

Veje og havne

15

Natur og miljø

Erhvervs- og Beskæftigelses­udvalget

16

Beskæftigelse og uddannelse

17

Erhverv

18

Borgerservice

Økonomi- og Planudvalget

19

Administration og digitalisering

20

Organisation og personale

21

Politikere og demokrati

22

Strategi og udvikling

23

Økonomi og styring

 

Der er i bilag til sagen en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte politikområder samt hvad ændringen i forhold til den nuværende politikområdeinddeling består i.

 

Den nye politikområdeinddeling vil blive anvendt fra og med budgetlægningen for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Nærværende punkts behandling blev udsat på kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2014, idet man blev opmærksom på, at ændringen i politikområder ikke var overensstemmende med den gældende styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune af 1. marts 2014.

 

Der er på kommunalbestyrelsesmødet den 22. maj 2014 fremlagt forslag om ændring af styrelsesvedtægten, således at den bringes i overensstemmelse med forslaget om ændring i politikområder. Ændringen medfører, at opgaver vedrørende idrætsanlæg fremover varetages af Teknik- og Miljøudvalget, hvor det hidtil har henhørt under Fritids- og Kulturudvalget.

 

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Forslaget forventes behandlet på kommunalbestyrelsens møder den 22. maj 2014 og den 26. juni 2014, således at den ændrede styrelsesvedtægt kan træde i kraft den 1. juli 2014.

 

Ændringen i styrelsesvedtægten er alene af mindre karakter og har til formål at samle den fremadrettede drift af alle bygninger og anlæg i Regionskommunen under samme udvalg. Det anses derfor ikke for at være i strid med Lov om kommuners styrelse at godkende ændringen i politikområder på kommunalbestyrelsesmødet den 22. maj 2014 med forbehold for, at kommunalbestyrelsen godkender ændringen i styrelsesvedtægten ved kommunalbestyrelsesmøderne den 22. maj og 26. juni 2014.

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. april 2014

1.
Ny politikområdeinddeling - beskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Ændring af dokumentationskrav til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

81.14.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

24

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

33

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ændring af dokumentationskravene til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, som er beskrevet i regelsættet ”Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.” og som kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2011 og trådte i kraft den 1. januar 2012.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)    at kravet til dokumentation for lønmodtagere ændres, så der skal indsendes en erklæring af pågældendes arbejdsgiver en gang årligt i januar,

b)    at kravet til dokumentation for selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform ændres, så pågældende indsender en skriftlig erklæring en gang årligt i januar om at der er lidt et tab,

c)    at kravet til dokumentation for liberale erhvervsdrivende ændres, så der skal indsendes en erklæring fra pågældendes revisor en gang årligt i januar,

d)    at godkendelse af dokumentationen delegeres til administrationen,

e)    at administrationen pålægges en skærpet pligt til at kontrollere, hvilke møder mv. et medlem modtager erstatning for

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den 1. september 2011 godkendte kommunalbestyrelsen, at skærpe kravet til dokumentation for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for et medlem af kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. januar 2012.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 1537 af 13. december 2013 og KL’ vejledning fra 2007 om vederlag, diæter og godtgørelser ved varetagelse af kommunale og regionale hverv angiver en række anbefalinger om, hvordan kravene til dokumentation kan udformes.

 

Af vejledningerne er det tilkendegivet, at kommunalbestyrelsen i form af fx et regelsæt kan fastlægge generelle regler for, hvilke møder, kurser mv. som et medlem af kommunalbestyrelsen kan modtage erstatning for i dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Reglerne skal bero på objektive konstaterbare kendsgerninger, så der ikke overlades et skøn til de medarbejdere, der skal administrere efter dem.

 

Det af kommunalbestyrelsens godkendte regelsæt indeholder objektive og konstaterbare informationer om, hvilket møder, kurser mv. som der gives erstatning for. Det har betydet, at der administrationen foretager en skærpet kontrol af, hvilke møder mv. som der gives erstatning for.

 

Videre er det af vejledningerne tilkendegivet, at en kommunalbestyrelse normalt kan anse tabet for dokumenteret ved

·         en skriftlig erklæring fra den selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, om at pågældende har lidt et tab,

·         en skriftlig erklæring fra den liberale erhvervsdrivendes revisor,

·         en skriftlig erklæring fra den liberale erhvervsdrivende om, at der er lidt tab af erhvervsindtægter ved aftensmøder, hvis der er udbetalt erstatning ved aftensmøder,

·         en skriftlig erklæring fra en lønmodtagers arbejdsgiver.

 

En henvendelse til KL om nærmere præcisering af kravene til dokumentation viser, at der ikke er praksis for, at det er kommunalbestyrelsen, der godkender dokumentationen, men at det er delegeret til administrationen og at der ikke stilles spørgsmålstegn til en erklæring fra en selvstændig erhvervsdrivende, en liberal erhvervsdrivendes revisor eller fra en lønmodtagers arbejdsgiver.

 

Administrationen anbefaler derfor, at regelsættet ændres og at administrationen foretager en skærpet kontrol af udbetaling af erstatningerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

1.
Regelsæt side 7-15 (TIF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  Godkendelse af dokumentation for erstatning af tabt arbejdsfortjeneste

81.14.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-05-2014

25

 

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

34

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Opfølgning på dokumentation for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for medlem af kommunalbestyrelsen Steen Colberg Jensen for 2012 og 2013 og Bente Johansen for 2012.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)    at den fremsendte dokumentation med opgørelse af erstatningen for 2012 og 2013 for Steen Colberg Jensen godkendes, og

b)    at erstatningen for 2012 for Bente Johansen på baggrund af den fremsendte ansættelseskontrakt godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. maj 2014:

Steen Colberg Jensen blev erklæret inhabil af privatøkonomiske årsager og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Godkendt.

Bente Johansen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2011, at regelsættet for vederlag, honorarer mv. til kommunalbestyrelsens medlemmer blev præciseret for så vidt angår kravet til dokumentation for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2012.

 

Ifølge regelsættet er det kommunalbestyrelsen, der tager endelig stilling til om kravet om erstatning kan anses for dokumenteret.

 

Det godkendte regelsæt tager udgangspunkt i den kommunale styrelseslovs § 16.

I styrelseslovens § 16 er fastsat, at der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer og omfatter medlemmernes

1)    Litra a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dens udvalg samt underudvalg,

2)    Litra b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, med mindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse,

3)    Litra c) deltagelse i kurser mv., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under § 16, litra a og b nævnte hverv,

4)    Litra d) deltagelse i seminarer,

5)    Litra e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger,

6)    Litra f)varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg og

7)    Litra g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med ovennævnte møder mv.

 

Videre er det i § 16, stk. 5 fastsat, at et medlem af kommunalbestyrelsen kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i ovennævnte pkt. 1-5 nævnte møder mv. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse af de i pkt. 6 nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af økonomi-og indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed.

 

I det af kommunalbestyrelsen godkendte regelsæt skelnes mellem lønmodtagere, selvstændig erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform og liberale erhvervsdrivende, ved kravet til dokumentation.

 

Medlem af kommunalbestyrelsen Steen Colberg Jensen har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i 2012 og 2013. Steen Colberg Jensen er liberal erhvervsdrivende.

Som liberal erhvervsdrivende fastlægger kommunalbestyrelsen en ”timeløn” på grundlag af den skattepligtige indkomst suppleret med en erklæring fra pågældendes revisor.

Hvis pågældende har tab af erhvervsindtægter ved aftenmøder skal der også afleveres en erklæring om, at pågældendes erhverv nødvendiggør, at der er udbetalt erstatning for aftenmøder på grund af  tab af erhvervsindtægter.

 

Administrationen har modtaget oplysning om den skattepligtige indkomst for 2012 og 2013 suppleret med erklæring fra revisor samt erklæring om tab af indtægter i forbindelse med aftenmøder.

 

Medlem af kommunalbestyrelsen Bente Johansen har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i 2012 og var registreret som delvis lønmodtager og delvis liberal erhvervsdrivende.

Ud fra det oplyste betragtes Bente Johansens dokumentation for modtaget erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste som lønmodtager for den væsentligste del af indtægten og en mindre del som liberal erhvervsdrivende. Administrationen har modtaget kopi af pågældendes ansættelseskontrakt.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 13. maj 2014

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

35

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:
Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt