Referat
Kommunalbestyrelsen
18-09-2014 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2015, 1. behandling
  åbent 3 Implementering af principbeslutning om asylcenter på Bornholm
  åbent 4 Ansøgning om støtte fra Bornholms Sport og Event
  åbent 5 Folkemødet som selvstændig driftsenhed i BRK
  åbent 6 Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2014
  åbent 7 Beredskab 2015 og frem
  åbent 8 Ny anlægsbevilling til Oplevelsesstien fra Helligdommen til Gudhjem
  åbent 9 Anlægsbevilling - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Svaneke
  åbent 10 Anlægsbevilling - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Hasle
  åbent 11 Anlægsbevillinger selvejende haller 2014
  åbent 12 Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2014
  åbent 13 Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2014
  åbent 14 Regnskab for 1. halvår 2014
  åbent 15 Beretning nr. 24 og endelig godkendelse af regnskab 2013
  åbent 16 Bornholms Varme A/S - ansøgning om kommunegaranti for byggekreditter
  åbent 17 Ledelses- og styringsgrundlag for Bornholms Regionskommune
  åbent 18 Udpegning af ny observatør til bestyrelsen for Bornholms Akademi
  åbent 19 Ny udpegning af DI-medlem til Bornholms Vækstforum
  åbent 20 Udpegning af suppleant til Bornholms Regionskommunes Handicapråd
  åbent 21 Ændring i bestyrelsen for Bornholms Museumsforening/Bornholms Kunstmuseum/Bornholms Museum
  åbent 22 Udpegning af nyt medlem i Bevillingsnævnet
  åbent 23 Indtræden i kommunalbestyrelsen
  åbent 24 Gert Bruuns Mindelegat
  åbent 25 Mødeplan 2015 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget samt de stående udvalg
  åbent 26 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

1

 

 

Fraværende

Bjarne Hartung Kierkegaard.

Lotte Helms forlod mødet under behandlingen af punkt 2 kl. 18.45.

Bemærkninger til dagsordenen

Martin Sode er indkaldt som suppleant for Bjarne Hartung Kierkegaard.

 

Punkt 23 behandles først på dagsordenen.

 

Behandlingen af pkt. 4 og pkt. 6 udsættes.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2015, 1. behandling

00.30.10P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

2

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

1. behandling af budgetforslag for 2015, som er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2015 i Bornholms Regionskommune, som blev indgået af et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 1. september 2014.

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at budgetforslaget for 2015 oversendes til 2. behandling.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Liste Ø indstiller et samlet ændringsforslag til budgettet (vedhæftet referatet)

For stemte 2: Liste Ø.

Imod stemte 24: Liste A, B, K, C, W, V og O.

 

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomi- og Planudvalget fremsætte forslag til budget for næste år inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er senest den 15. september.

 

Budgetforslaget for 2015 er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune, der er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten den 1. september 2014.

 

Alle beløb er anført i 2015-priser med mindre andet er angivet.

 

 

 

Budgetprocessen som det er forløbet

Budgetarbejdet for 2015 har taget udgangspunkt i den balance, der er for budgetoverslag 2015 i budget 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget godkendte budgetvejledningen for 2015 den 18. februar 2014.

 

Der blev afholdt målseminar den 20. -21. februar 2014, hvor kommunalbestyrelsen drøftede de langsigtede mål og delmål for den nye valgperiode. Budgetoverslagsåret 2015 viste en ubalance på 71 mio. kr., og med dette udgangspunkt iværksatte direktionen udarbejdelsen af et administrativt sparekatalog. 

 

Det administrative sparekatalog blev drøftet i fagudvalgene i juni, og blev medio juni sendt i høring i MED-hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd samt i centrene med høringsfrist den 20. august.

 

Den 24. juni afholdt kommunalbestyrelsen budgetseminar 2, hvor emnet var påbegyndelse af drøftelser om ny skolestruktur, samt en foreløbig status på økonomien for 2015 efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt budgetopfølgningen pr. 30. april 2014.

 

Den 30. juni udsendte Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning til kommunerne. Udmeldingen var i tråd med det forventede indtægtsniveau.

 

Den 11. august fremlagde borgmesteren sit forslag til budget for 2015 m. fl. år.

 

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar 3 den 27. og 28. august. På seminaret drøftede kommunalbestyrelsen det administrative sparekatalog og muligheden for et budgetforslag i balance. Da der først forelå svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommunens ansøgning om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner den 29. august blev forhandlingerne ikke afsluttet på budgetseminaret, men genoptaget den 1. september.

 

I henhold til budgetvejledningen sendes nye forslag, som er fremkommet på budgetseminar 3 og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældreområdet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomheder. Det nye høringsmateriale er udsendt den 5. september med høringsfrist den 24. september.

 


Budgetforslaget for 2015 m.fl. år

Budgetforslaget for 2015 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

 

Mio. kr. - årets priser

BF2015

BO2016

BO2017

BO2018

Indtægter

-2.645,5

-2.605,2

-2.625,4

-2.646,8

  Skatter

-1.666,8

-1.629,6

-1.646,4

-1.658,2

  Tilskud og udligning

-978,7

-975,6

-979,0

-988,6

Driftsvirksomhed

2.593,4

2.598,3

2.637,1

2.686,1

Renter m.v.

-0,2

-0,1

0,0

0,1

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-52,3

-7,0

11,7

39,3

Anlægsvirksomhed

56,9

35,5

40,1

30,0

Resultat af det skattefinansierede område

4,6

28,6

51,9

69,4

Det brugerfinansierede område

-5,3

-5,7

-6,2

-6,7

Samlet resultat

-0,7

22,9

45,7

62,7

Øvrige poster

-4,0

11,8

12,6

13,7

  Optagelse af lån

-25,0

-10,0

-10,0

-10,0

  Afdrag på lån

24,6

25,4

26,3

27,4

  Øvrige balanceforskydninger

-3,6

-3,7

-3,7

-3,7

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-4,7

34,7

58,3

76,4

 

Forudsætninger for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt i bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet til budgettet jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 7.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2015:

Skatteprocenten fastholdes på niveauet for sidste år på 26,2 pct., mens grundskyldspromillen fastholdes uændret på 33,41 promille. Det indgår i forliget at der fra 2015 opkræves dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Der er efter ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget tilskud på 18,0 mio. kr. i 2015 i tilskud som særlig vanskeligt stillede kommuner.

Der optages lån for i alt 25,0 mio. kr., fordelt med 9,8 mio. kr. vedr. busser, 5,2 mio. kr. vedr. energiinvesteringer og 10,0 mio. i generelle lån.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og Sundhedspleje, ældre- og sundhedsområdet samt hjælpemidler.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 7 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelser af de enkelte forslag.

 

Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen.

Sammenhængen mellem de langsigtede mål, delmålene og udmøntningen af delmålene beskrives i Handlingsplanen for 2015. I bilag 8 fremgår kommunalbestyrelsens mål.

 

Budgetforliget 2015

På budgetseminaret den 1. september indgik Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget for 2015 m.fl. år. Oversigten over forligsemnerne fremgår af bilag 7. Der udarbejdes beskrivelser af hvert enkelt forligsemne til kommunalbestyrelsens 1. behandling. 

 

Takster

Forslaget til takster for 2015 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagpasnings- og ældreområdet, skolefritidsordninger samt forsyningsområdet.

Der tages forbehold for, at der udestår indregning af politiske prioriteringer for 2015 som går på tværs af organisationen. Derfor kan de beregnede takster ændre sig til 2. behandlingen.

 

Den kirkelige ligning

Den kirkelige ligning fremgår af bilag 6. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er uændret 0,93 pct.

 

Bevillinger

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb frem til 2. behandlingen.

Bevillingsoversigten fremgår af bilag 2.

 

Som følge af den nye administrative organisation, er bevillingsniveauet ændret, hvilket forelægges Økonomi- og Planudvalget i en særskilt sag den 10. september 2014. Driftsbudgettet er opdelt på 23 driftsbevillinger, fordelt på de ansvarlige udvalg. Bevillingerne er inden for hvert udvalgsområde opdelt i driftsbevillinger og rådighedsbeløb/ anlægsbevillinger. Tilsammen udgør bevillingerne udvalgets samlede budgetramme.

 

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på bevillingsniveau til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftslige ændringsforslag er fastsat til mandag den 22. september 2014 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Personale med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oep@brk.dk.

Fristen gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det har ikke været muligt at nå at korrigere enkeltbeskrivelser af alle forligsemnerne med de sidste rettelser til kommunalbestyrelsens 1. behandling, jf. bemærkning vedr. bilag 7. Alle enkeltbeskrivelserne forlægges til 2. behandlingen af budget 2015.  

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
Generelle bemærkninger (PDF)

2.
Bevillingsoversigt 2015 (PDF)

3.
Investeringsoversigt (PDF)

4.
Hovedoversigt 2015 (PDF)

5.
Takstoversigt (PDF)

6.
Den kirkelige ligning (PDF)

7.
Emner i budgetforlig (PDF)

8.
Mål i budget 2015 (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 18. september 2014

9.
Specielle bemærkninger (PDF)

10.
Enhedslistens ændringsforslag til 1. behandlingen af budget 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Implementering af principbeslutning om asylcenter på Bornholm

00.10.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

12

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen traf den 4. august 2014 en principbeslutning om oprettelse af et asylcenter på Bornholm. Af beslutningen fremgik det, at Kommunalbestyrelsen ønskede at få fremlagt en procesplan for arbejdet med udrulning af asylcenterplanerne på førstkommende møde.

 

Til opfølgning på Kommunalbestyrelsens seneste møde skal Kommunalbestyrelsen således behandle forslag til procesplan for arbejdet med udrulning af asylcenterplanerne, ligesom der orienteres om aftaler indgået med Udlændingestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller 

a) at procesplanen godkendes

b) at orientering om aftaler med udlændingestyrelsen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Indstillingen godkendt, idet afsnittet om indgåelse af aftaler om indkvartering i kommunale bygninger ændres til, at det forelægges til beslutning i Kommunalbestyrelsen med beskrivelse af forventede økonomiske konsekvenser for kommunen, og at der indføjes et nyt punkt om, at det vil være Kommunalbestyrelsen, der tager stilling til en eventuel videreførelse af et asylcenter.

Liste O kan ikke medvirke, idet et asylcenter ikke ønskes på Bornholm

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 4. august 2014 en principbeslutning om oprettelse af et asylcenter på Bornholm, hvor Regionskommunen som operatør forpligter sig til at modtage minimum 300 asylansøgere set gennemsnitligt over det kommende år.

 

Asylansøgerne skal i første omgang indkvarteres på Slottet, der har kapacitet til indkvartering af op til 240 personer, og administrationen blev pålagt at afklare yderligere muligheder for indkvartering, således at Regionskommunen lever op til sin forpligtelse.

 

Der blev ved beslutningen lagt op til, at der skal være en bufferkapacitet hen over vinterperioden. Det betyder, at der vil være en kapacitet på op til 450 asylansøgere i vinterperioden. Den indgåede aftale med Udlændingestyrelsen evalueres i foråret 2015, blandt andet med henblik på at undersøge muligheden for et mere varigt samarbejde.

 

Kommunalbestyrelsen ønskede at få fremlagt en procesplan for arbejdet med udrulning af asylcenterplanerne til godkendelse på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

 

På baggrund af kommunalbestyrelsens principbeslutning har Regionskommunen indgået en rammeaftale med Udlændingestyrelsen om drift af et asylcenter på Bornholm. Aftalen er underskrevet den 13. august 2014. Det er meningen, at rammeaftalen skal udmøntes i en egentlig operatørkontrakt, som forventes indgået senest en måned efter underskrivelse af rammeaftalen. Der arbejdes pt. på sagen sammen med Udlændingestyrelsen.

 

Herudover har Regionskommunen udarbejdet en erhvervslejeaftale med Udlændingestyrelsen om leje af Slottet for perioden 5. august 2014 – 4. august 2015. Aftalen er uopsigelig i perioden.

 

Regionskommunen er på baggrund af den indgåede rammeaftale med Udlændingestyrelsen ved at udarbejde en partnerskabsaftale med Røde Kors om de ydelser, som hver part leverer til Udlændingestyrelsen. Det skal fremgå heraf, hvorledes og på hvilke betingelser parterne kan hjælpe hinanden med at opfylde forpligtelserne overfor Udlændingestyrelsen.

 

Kopi af de på nuværende tidspunkt indgåede aftaler er vedlagt til orientering.

 

Det kan oplyses, at de ydelser, der leveres af Regionskommunen, er:

·         Børneundervisning og fritidstilbud (6-16 år)

·         Legestue (3-5 år) – svarende til daginstitutionstilbud op til 25 timer om ugen

·         Transport til servicetilbud med offentlig bustransport.

 

Status den 20. august 2014 er, at 7 børn i alderen 3-5 år følges i børnehave af deres forældre. 28 børn i alderen 6-16 år er startet i Regionskommunens modtageklasser i Nexø. Skolebørnene tager selv bussen med BAT til Nexø. Det er aftalt, at der udstedes periodekort til de asylansøgere, der har et transportbehov til servicetilbud, herunder skolebørnene. Periodekort udstedes efter gældende takster hos BAT og refunderes af Udlændingestyrelsen.

 

De konkrete arbejdsgange mellem Regionskommunen og Røde Kors er under afklaring og vil blive nærmere reguleret i en partnerskabsaftale. Herunder reguleres adgangen til at levere ydelser til/for den anden part, fx forventes det konkret aftalt, at Regionskommunen leverer ydelser i forbindelse med sundhedsplejerske, selvom Røde Kors aktuelt er ansvarlig for levering af alle sundhedsydelser.

 

Procesplan

Procesplanen for udrulning af asylcenterplanerne ser ud som følger:

 

11. august 2014             De første asylansøgere ankommer

 

13. august 2014             Rammeaftale indgået med Udlændingestyrelsen

 

Ultimo august 2014         Erhvervslejeaftale vedr. Slottet indgået med Udlændingestyrelsen

 

Primo september            Partnerskabsaftale med Røde Kors på plads

 

Medio september            Operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen på plads

 

Efterår 2014                  Der er fundet nye indkvarteringsmuligheder i samarbejde med Udlændingestyrelsen og Røde Kors.

                                  

                                   Aftaler om indkvartering i kommunale bygninger forelægges til beslutning i ØPU med beskrivelse af forventede økonomiske konsekvenser for kommunen. Der kan blive brug for ekstraordinære møder i den sammenhæng i efteråret 2014.

                                  

                                   Aftaler om indkvartering i private lejemål forelægges til orientering i ØPU med beskrivelse af forventede økonomiske konsekvenser for kommunen.

                                  

                                   I begge tilfælde tager kommunen initiativ til dialogmøde med borgere, hvis nye lokalsamfund berøres.

 

I hele perioden               Løbende opfølgningsmøder med deltagelse af Regionskommunen, Udlændingestyrelsen, Røde Kors, politiet og andre relevante aktører

 

Såfremt der sker væsentlige ændringer i aftalegrundlaget med Udlændingestyrelsen og Røde Kors forelægges disse til orientering i Økonomi- og Planudvalget samt i kommunalbestyrelsen.

 

Forår 2015                    Samarbejdet evalueres med henblik på at afklare, hvorvidt aftalen om drift af asylcenter skal fortsætte efter udløb af aftalen.

                                  

                                   Partnerskabsaftalen med Røde Kors evalueres tillige.

 

Økonomiske konsekvenser

Udover huslejeindtægten på Slottet bygger aftalen på, at opgaven skal hvile i sig selv, og at styrelsen i rammeaftalen er forpligtet til, at ydelserne enkeltvis ikke skal give underskud. Ved årets udgang vil der blive udarbejdet særskilt regnskab for denne aktivitet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Underskrevet rammeaftale med Udlændingestyrelsen (PDF)

2.
Likviditetsbrev (PDF)

3.
Bevillingsbrev - opstartsudgifter (PDF)

4.
Lejeaftale underskrevet Bornholms Regionskommune og Udlændingestyrelsen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning om støtte fra Bornholms Sport & Event

18.20.00Ø40-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

5

 

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

9

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Den selvejende institution Bornholms Sport & Event har fremsendt ansøgning om kommunal støtte til etablering af første fase af en aktivitets- og eventpark i Rønne.

Indstilling og beslutning

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget indstiller

·         at ansøgningen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Udvalget har drøftet ansøgningen, men afventer sin stillingtagen til flere forhold er dokumenteret af Bornholms Sport & Event:

•Regnskaber for selskabet Bornholms Sport & Event siden stiftelsen.

•En bredere sammensat bestyrelse med repræsentanter fra flere aktører end DBU

•Positive tilkendegivelser fra flere samarbejdsparter og interessenter inden for idræts- og kulturområdet

•Hvordan byggeriet vil finansieres frem til udbetaling foreligger fra fonde etc.

René Danielsson kan ikke medvirke da der ønskes at bevilge en kommunegaranti på det ansøgte såfremt DBU giver deres andel som beskrevet i det fremsendte anlægsbudget.

 

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget indstiller

·         at ansøgningen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 13. august 2014:

René Danielsson stiller forslag om at projektet gives en kommunegaranti på det ansøgte beløb (kr. 700.000), under forudsætning af at de stillede krav opfyldes jf. FKUs beslutning af 30. april 2014. For stemte 2: René Danielsson og Søren Schow. Imod stemte 2: Erik Lund Hansen og Lykke Jensen. Forslaget er faldet (grundet stemmelighed)

René Danielsson ønsker sagen forelagt til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Økonomi- og Planudvalget anbefaler et afslag til at bevilge kommunegarantien.

Carl Ilsøe og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Udsat.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Bornholms Sport & Event har fremsendt ansøgning om kommunal støtte til etablering af første fase af en aktivitets- og eventpark i Rønne ved Stadion Nord.

 

Ansøgningen omhandler økonomisk støtte til etablering af 30 P-pladser, indkørsel samt 5 offentlige toiletter i forbindelse med fase 3 på i alt kr. 700.000.

 

I tilfælde af at støtte ikke kan bevilges, ansøges subsidiært om et kommunelån/en kommunegaranti på samme beløb.

 

Ansøgningen er bilagt en række dokumenter, der relaterer sig til de forudsætninger som projektet bygger på omkring anlæg og drift. Som supplement til den først fremsendte ansøgning har administrationen bedt om supplerende dokumentation for projektet, som også er bilagt. Enkelte dokumenter som ikke ønskes offentliggjort er ikke bilagt sagen, men er administrationen bekendt.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget dokumentation for tilsagn fra fonde i forbindelse med anlæg. I denne forbindelse vil kommunens risiko alene vedrøre et eventuelt tilsagn om støtte eller garanti på kr. 700.000.

 

Der er modtaget dokumentation for sponsorater stort set svarende til, hvad der er indarbejdet i driftsbudgettet. Om forudsætninger for at etablerer en squash klub er til stede kan ikke forlods dokumenteres, og tilsvarende bygger forventningerne til indtægter ved pay-and-play også på et skøn. Kommunen løber ikke umiddelbart nogen risiko i forhold til driften.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Med afsæt i Fritids- og Kulturudvalgets beslutning den 30. april 2014 har Bornholms Sport og Event fremsendt et supplerende notat. Dette notat og dokumentation for hensigtserklæringer fra tre samarbejdsparter er vedlagt som bilag. Årsrapporterne for 2011 og 2012 samt et revideret budget for projektet ønskes ikke offentliggjort, men er administrationen bekendt.

 

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Planudvalgets behandling den 26.8.2014

I forlængelse af Fritids- og Kulturudvalgets behandling af sagen den 13. august 2014 er Center for Økonomi og Personale blevet bedt om en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved at give en kommunegaranti på 700.000 kr.

Den umiddelbare vurdering er at, hvis kommunen giver en kommunegaranti til et formål, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen enten have låneramme eller deponere et tilsvarende beløb.

 

Center for Økonomi og Personale mener, at projektet kan sidestilles med en anlægsopgave, og da vi ikke har låneramme skal vi deponere. En deponering vil have negativ betydning for BRKs kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen. Deponeringen vil kunne frigives med 1/25-del årligt, dog kan det hele hæves når garantien udløber.

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 13. august 2014

1.
Hensigtserklæring DBU København (PDF)

2.
Hensigtserklæring maj 2014 Svømmehallen (DOCX)

3.
Hensigtserklæring Fysioform (JPG)

4.
Notat 3-8-2014 (DOCX)

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 30. april 2014

5.
Svaneke Murer- og Tømrerforretning Tilbud (PDF)

6.
Sparekassen Bornholms Fond tilsagn (PDF)

7.
Bornholms Brand tilsagn (PDF)

8.
Larsen Legat tilsagn (PDF)

9.
Vedtægter-BSE (DOC)

10.
DBU's bestyrelse referat (DOCX)

11.
FKF-udvalg lokaletilskud (PDF)

12.
Markedsanalysen BSK (PDF)

13.
Apendiks til markedsanalysen (PDF)

14.
Akkumuleret budget (XLSX)

15.
Prospekt-version3 (PDF)

16.
ansøgning 04-14 (DOCX)

17.
Tilsagn om husleje fra DBU Bornholm (DOCX)

18.
Budget pay and play squash (DOCX)

19.
VS DHIF - Foreningstilskud (lokaletilskud) (MSG)

20.
VS DBU - Foreningstilskud (lokaletilskud) (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

5  Folkemødet som selvstændig driftsenhed i BRK

  

00.15.15G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

13

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Folkemødet har siden starten i 2011 været forankret i Bornholms Regionskommune og en del af den kommunale driftsøkonomi, først i det tidligere Regional Udvikling, siden i det tidligere Politisk og Administrativt Sekretariat, og siden 1. marts 2014 som en del af driftsøkonomien i Sekretariatet.

 

Folkemødesekretariatet har siden 2011 været i stand til at løfte al organisering af Folkemødet herunder kontakter med organisationer, politiske partier, lokalsamfundet og andre centrale samarbejdsparter internt som eksternt, fundraising samt produktion af selve folkemøde-dagene og har skabt grundlaget for den succes alle bornholmere i dag er stolte af.

 

Den voldsomme vækst har dog også tydeliggjort svaghederne i den nuværende økonomiske organisering af Folkemødet, hvad angår styring af både økonomi og medarbejderressourcer. Det i en sådan grad, at det nu er nødvendigt at ændre denne organisering for at sikre en fortsat succes og forankring af Folkemødet på Bornholm.

 

Således etableres Folkemødet som en afdeling under Sekretariatet med selvstændigt driftsbudget, som det tilsvarende gælder for fx Vej og Park og trafikselskabet BAT under Center for Ejendomme og drift. Afdelingen Folkemødet vil ligeledes have en budgetansvarlig dagligleder på afdelingslederniveau. Omlægningen vil træde i kraft pr. 1. januar 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og planudvalget at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Økonomi- og Planudvalget godkendte, at Folkemødet organiseres som selvstændig driftsenhed i Bornholms Regionskommune som beskrevet i sagsfremstillingen. Punktet fremsendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Folkemødesekretariatet har siden 2011 været i stand til at løfte planlægning, kontakter med organisationer og politiske partier, lokalsamfundet og alle mulige samarbejdsparter internt som eksternt, og har skabt grundlaget for den succes alle bornholmere i dag er stolte af.

 

Kort kan Folkemødets vækst illustreres med nogle få nøgletal:

 

2011

2014

Deltagere i gns. pr. dag

3.000

22.800

Antal events

256

2141

Antal telte adm. af BRK

30

200

 

Således kan der godtgøres en vækst i deltagerantallet på 660%, antallet af events er steget med 736% og antallet af telte udlejet er steget med 566%.

Opgaverne i Folkemødesekretariatet er mange og forskelligartede. Teltpladsudlejningen er administreret af Folkemødesekretariatets medarbejdere, hvor der både forud for Folkemødet er en administrativ opgave i tildelingen af arealer til de forskellige stadeholdere, der alle har specifikke krav og ønsker, der ikke altid kan imødekommes. Under selve Folkemødet skal sekretariatet føre tilsyn med at stadeholdere overholder reglerne og afgrænser deres aktiviteter til de arealer de har betalt for. Samtlige events er underlagt en godkendelsesprocedure og er af sekretariatet individuelt vurderet for at sikre, at hvert enkelt event lever op til Folkemødets principper for events.

Samarbejdet med de politiske partier, interesseorganisationer og andre meningsdannere med deltagelse i Folkemødet, samt de lokale Bornholmske interessenter, turisterhvervet, færgen, DAT, Destination Bornholm, borgerne i Allinge etc. har været og er afgørende for Folkemødets positive udvikling. Folkemødesekretariatet anvender det meste af den øvrige del af året til at pleje disse samarbejder igennem løbende dialog, evalueringsmøder og temamøder om Folkemødets fremtid. Ligesom bookingsystemer, forbedring af arealanvendelsen, tilkørselsforhold, programavis, folkemøde APP, konceptudvikling osv. osv. skal bearbejdes, nye aftaler indgås, nye planer lægges og realiseres.

Den voldsomme vækst har tydeliggjort ulemperne i den nuværende ramme for Folkemødets organisation, hvad angår Folkemødets behov for tættere styring af både økonomi og medarbejderressourcer. Det i en sådan grad, at det nu er nødvendigt at ændre denne organisering for at sikre en fortsat succes og forankring af Folkemødet på Bornholm.

Således etableres Folkemødet som en afdeling under Sekretariatet med selvstændigt driftsbudget, som det tilsvarende gælder for fx Vej og Park og trafikselskabet BAT under Center for Ejendomme og drift. Afdelingen Folkemødet skal derfor have en budgetansvarlig daglig leder på afdelingslederniveau. Folkemødet vil fortsat have en styregruppe, der indgår i en overordnet styring af prioritering af indsatser, retning og udvikling af Folkemødet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har for budget 2014 godkendt en bevilling på 1 mio. kr. til Folkemødet. Afhængigt af om Kommunalbestyrelsen prioriterer Folkemødet ved vedtagelsen af budget 2015, vil denne bevilling indgå som en del af Folkemødets grundbudget.

En omlægning af Folkemødet til en selvstændig driftsenhed i Bornholms Regionskommune vil også medføre budgetomlægninger af en del af lønbudgettet, ca. 500.000 kr. pa., fra Sekretariatet til Afdelingen Folkemødet samt overførsel af 75.000 kr. pa. af budgettet til administration, herunder kontorarbejdspladser, pc’er, personalepleje, uddannelse mv. Disse budgetomlægninger vil også indgå som en del af Folkemødets grundbudget.

Udover dette grundbudget vil afdelingen Folkemøde være at betragte som indtægtsdækket virksomhed, der skal skabe budgetgrundlag via sponsorrater og øvrige indtægter der kan genereres som et led i afholdelsen af det årlige Folkemøde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2014

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beredskabskommissionen

04-08-2014

1

 

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

3

 

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

10

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunens plan for risikobaseret dimensionering, skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Forslag til revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i et møde, efter forudgående behandling i Teknik og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget.

 

Planen blev sidst revideret i foråret 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid på sit møde den 30. januar 2014, at plan for risikobaseret dimensionering tages op senest i april 2014 i forbindelse med fastlæggelse af det fremadrettede serviceniveau med henblik på konkurrenceudsættelse. Et forslag til revision af planen blev behandlet på Beredskabskommissionens møde den 27. februar 2014 og efterfølgende fremsendt til Beredskabsstyrelsens udtalelse. I et svar fra Beredskabsstyrelsen af 24. marts 2014 fremgår, at nogle punkter i forslaget ønskes præciseret nærmere, før Beredskabsstyrelsen kan afgive en udtalelse.

 

Planforslaget som nu ligger til behandling, tager udgangspunkt i den tidligere plan fra 2013, og tilpasset udviklingen i det kommunale beredskab i forhold til konkurrenceudsættelse og samarbejdsaftale. Planforslaget er præciseret i forhold til Beredskabsstyrelsens ønsker jf. mail af 24. marts 2014.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller at planforslaget for risikobaseret dimensionering godkendes.

 

Beredskabskommissionen den 4. august 2014:

Datoer i skema på side 68 i planforslaget rettet.
Anbefales godkendt og fremsendes samtidigt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

 

Teknik- Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Carl Ilsøes og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idet vi ikke kender det fremtidige statslige beredskab på Bornholm.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Udsat.

Sagsfremstilling

I Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab angives følgende om redningsberedskabets opgaver:

 

I § 4 i ovennævnte bekendtgørelse beskrives hvad planen for den risikobaserede dimensionering skal indeholde:

I udkast til revision af plan for risikobaseret dimensionering er ovennævnte forhold indarbejdet med baggrund i planen fra 2013. Risikoidentifikationen for en række objekter i kommunen har dog ikke medført ændringer i forhold til risikoanalysen, som blev udført i 2013.

I planforslaget består det kommunale beredskab fremefter alene af 3 brandstationer, mens de 2 nuværende hjælpebrandstationer foreslås nedlagt. I distrikt Rønne dækker Falck Danmark A/S alt arbejdet fra den kommende brandstation i Falcks lokaliteter på Ved Lunden i Rønne og der er således ikke behov for at drive en hjælpebrandstation i Aakirkeby. I den østlige del af distrikt Rønne, kører brandstationen i Nexø til assistance.

I distrikt Allinge dækker Beredskabsstyrelsen efter aftale alt arbejdet fra brandstationen i Allinge og der er derfor ikke behov for at drive en hjælpebrandstation i Gudhjem.

Responstiderne i alle øens distrikter er i planforslaget 10 minutter i byer med brandstation og 15 minutter for øvrige byer, dog undtaget Østerlars by, som kan forventes dækket indenfor 18 minutter. Hovedparten af øens landdistrikter er dækket indenfor 15 minutter, dog undtaget landområderne ved Østerlars og Østermarie, nord for Aakirkeby, øst for Klemensker og ved Sømarken som alle kan forventes dækket indenfor 18 minutter.

I bilag C3 er angivet dækningskort for de 3 kommunale brandstationer set i forhold til planforslagets angivne serviceniveauer. Der vises dels dækningskort for den enkelte brandstation samt dækningskort med et samlet overblik for de 3 brandstationer.

I planforslagets udkast til serviceniveau omkring forebyggelseskapacitet foreslås fastholdt det eksisterende niveau, dog med forslag om at iværksætte en kampagne omkring opsættelse af røgalarmer hos ældre og svagelige i eget hjem. Kampagnen kan med fordel forsøges gennemført i samarbejde med den kommunale døgnpleje og andre interessenter i samfundet.

I afsnit 1.3 er de seneste 5 års statistik over indsatser i kommunen angivet. Statistikken viser, at antallet af hændelser igennem de senere år ligger på samme niveau, dog med den bemærkning at der kan konstateres en tendens til et faldende antal brande, men en generel stigning i opgaver med redning.

Generelt er bilagene vedhæftet for at tydeliggøre det egentlige indhold i planforslaget og bilagene er derfor som sådan ikke omfattet af den egentlige politiske godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Udover ovennævnte, betyder planforslagets udkast til serviceniveau at driften af beredskabet kan gennemføres indenfor nuværende budgetrammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. august 2014

1.
Udkast til plan for risikobaseret dimensionering 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Beredskab 2015 og frem

14.00.03A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

11

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget

Resumé

Borgmesteren har modtaget et brev dateret 25. juni 2014 fra KL vedrørende redningsberedskabet i økonomiaftalen for 2015 (ØA15). I brevet fra KL orienteres om, at der i forbindelse med ØA15’s indgåelse er truffet beslutning om, at de danske kommuners beredskaber finder sammen i maksimalt 20 enheder. Kommunerne skal selv finde sammen i de nye og større enheder.

 

Under ét skal kommunerne spare 150 mio kr. i 2015 og 175 mio kr. fra 2016 og frem, mens det statslige beredskab skal gennemføre effektiviseringer for 25 mio kr. i 2015, 75 mio kr. i 2016 og 125 mio kr. i 2017. I ØA15 henvises til, at de nye og større kommunale enheder i fremtiden vil kunne varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, som i dag løses af staten.

 

Borgmesteren svarede på brevet fra KL ved brev af 30. juni 2014. I brevet til KL gør borgmesteren opmærksom på, at der på Bornholm er ganske særlige udfordringer, qua det faktum at Bornholms Regionskommune ikke har landfaste naboskaber at trække på og at det således vil være endog særdeles vanskeligt at indgå en rimelig aftale med en anden kommune om løsningen af fremtidens beredskabsopgaver. I stedet peges på en særlig løsning af opgaven på Bornholm, som kunne være et samarbejde i mellem stat og kommune.

 

KL svarede på borgmesterens henvendelse ved brev af 14. august 2014. Her påpeger KL at beslutningsstrukturen på området er noget kompliceret, idet at det er KL og Regeringen som fastlægger rammerne for det kommunale beredskab, men at det er Folketinget som træffer beslutningerne vedrørende det statslige beredskab, men til gengæld ikke har myndighed på det kommunale område.

 

Staten forventes at bruge resten af 2014 til at lave en aftale for 2015 og først herefter gås i gang med en aftale for 2016 og frem. KL vil derfor først i foråret 2015 komme i dialog med Forsvarsministeriet om fremtidige modeller på beredskabsområdet.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller sagen til drøftelse

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Drøftet. Sagen fremsendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Bilag 5 "Udkast til henvendelse til Forsvarsministeren m.fl." godkendt fremsendt med enkelte, foreslåede ændringer til forsvarsministeren og beredskabsordførerne.

Sagsfremstilling

KL informerede i brev af 25. juni 2014 landets borgmestre om, at der i regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2015 (ØA15) indgår en tekst om redningsberedskabet.

 

I forbindelse med det sidste forlig i Folketinget om landets beredskab vedtog et meget stort flertal, at der skulle nedsættes et strukturudvalg, der skulle komme med forslag til en ny struktur for det samlede redningsberedskab. Blandt andet skulle beredskabet samles i færre og større enheder og der skulle samtidig findes betydelige besparelser på området.

 

Strukturudvalget er tæt på at afslutte arbejdet og teksten i ØA15 er en direkte konsekvens af dette arbejde. Der er undersøgt forskellige strukturmodeller, som samlede det statslige og det kommunale beredskab i en fælles struktur. I teksten i ØA15 er Regeringen og KL enige om, at samle de nuværende 87 kommunale beredskaber, således at kommunerne pr. 1. januar 2016 har samlet sig i maksimalt 20 tværkommunale beredskabsenheder. Der skal samtidig sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og det statslige beredskab og der er enighed om, at de nye og større kommunale beredskabsenheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. KL vil på den baggrund optage drøftelse med Forsvarsministeriet om, hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de nye kommunale beredskabsenheder med tilhørende økonomisk kompensation.

 

I brevet fra KL peges på, at det i ØA15 sikres kommunerne at fastholde beredskabet i kommunalt regi med respekt for de store lokale forskelle, som beredskaberne i kommunerne naturligt er indrettet efter.

 

I ØA15 er den kommunale besparelse delt op i to poster. Den ene post er omfattet af det normale DUT princip, og det er 50 mio kr. i 2015, og stigende til 75 mio kr. i 2016 og frem. Den anden post er på 100 mio kr. fra 2015 og frem og tilhører en moderniseringspulje, hvor det skønnes at det skal være muligt for kommunerne at effektivisere beredskaberne i forbindelse med strukturreformen.

 

Når kommunerne har fundet sammen i de ny og større beredskabsenheder, skal der gennemføres en risikobaseret dimensionering for hver af de nye enheder. På baggrund heraf kan der politisk tages stilling til hvorledes det aftalte provenu kan hentes.

 

Parallelt med den kommunale forenkling af redningsberedskabet vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det kan forventes at den statslige ramme vil blive reduceret med 25 mio kr. i 2015, 75 mio kr. i 2016 og 125 mio kr. i 2017.

 

Arbejdet med at skabe nye og større kommunale beredskabsenheder vil blive tæt fulgt af KL og KKR for at sikre at målet nås til den aftalte tid. De nye tværkommunale samarbejder tænkes først og fremmest at berøre drift af brandstationer m.v. og ikke i lige så høj grad ledelse og myndighedsbehandling, men det er op til kommunerne selv at forhandle en løsning på plads. Samarbejderne kan opnås ved at danne såkaldte § 60 selskaber, altså I/S eller aftale samarbejde i forhold til Beredskabslovens § 10, hvilket betyder at to eller flere kommuner samordner deres redningsberedskab og i den forbindelse nedsætter en fælles beredskabskommission.

 

Borgmesteren har i brev af 30. juni 2014 gjort KL opmærksom på, at der på Bornholm er ganske særlige udfordringer, qua det faktum at Bornholms Regionskommune ikke har landfaste naboskaber at trække på og at det således vil være endog særdeles vanskeligt at indgå en rimelig aftale med en anden kommune om løsningen af fremtidens beredskabsopgaver. Borgmesteren peger i brevet til KL på, at det bør overvejes, om der i visse tyndt befolkede områder med få eller ingen muligheder for samarbejde med nabokommuner i stedet kan arbejdes med modeller på tværs af stat og kommune om løsning af opgaven og som samtidig sikrer at den aftalte besparelse hentes hjem. Denne problematik vil ligeledes blive nævnt i forb. m. borgmesterens møde med Økonomi- og Indenrigsministeren ved den årlige drøftelse af vilkårene for særligt vanskeligt stillede kommuner.

 

KL svarede på borgmesterens henvendelse ved brev af 14. august 2014. Her påpeger KL at beslutningsstrukturen på området er noget kompliceret, idet at det er KL og Regeringen som fastlægger rammerne for det kommunale beredskab, men at det er Folketinget som træffer beslutningerne vedrørende det statslige beredskab, men til gengæld ikke har myndighed på det kommunale område. Forsvarsministeren skal nu til at optage drøftelser med ordførerne om indretningen af det statslige beredskab på baggrund af beslutningen om effektiviseringerne i beredskabet og samtidig også med fokus på aftalen imellem KL og Regeringen omkring det kommunale beredskab. Staten forventes at bruge resten af 2014 til at lave en aftale for 2015 og først herefter gås i gang med en aftale for 2016 og frem. KL vil derfor først i foråret 2015 komme i dialog med Forsvarsministeriet om fremtidige modeller på beredskabsområdet.

 

I brevet fra KL angives, at der i materialet fra Redningsberedskabets Strukturudvalg ligger et forslag om at samle det statslige og det kommunale beredskab specifikt på Bornholm. Det er endnu uvist hvorvidt dette forslag gøres til genstand for de fremtidige drøftelser.

 

Revision af plan for risikobaseret dimensionering for Bornholms Regionskommune er i denne tid på vej igennem den politiske behandling. Det fremtidige bornholmske kommunale beredskab vil fremadrettet forventeligt bestå af 3 brandstationer, som er dimensioneret efter sædvanlige og statistisk forventelige hændelser. Ved længerevarende hændelser, ved større hændelser eller ved mere specielle hændelser, er der ved den nuværende dimensionering af det kommunale beredskab, kalkuleret med væsentlig støtte fra det statslige beredskabscenter i Allinge.

 

Borgmesteren og kommunalbestyrelsen har modtaget et alternativt forslag til et samordnet beredskab fra et lokalt initiativ. Forslaget er vedhæftet som bilag til dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

ØA15 betyder at det samlede kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio kr. i 2015 og 75 mio kr. i 2016 og frem. Herudover betyder aftalen at det skal være muligt i kommunerne at frigøre 100 mio kr i 2015 og frem i form af effektiviseringer. Det er dog uklart hvilke konsekvenser udmøntningen af forliget får for Bornholm, og det har endnu ikke været muligt at få oplysninger om dette.

 

Afhængig af det endelige resultat af det kommende beredskabsforlig og om der åbnes mulighed for at etablere en ø-løsning for Bornholm, vil situationen have moderate til store konsekvenser. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at anslå niveauet for udgifterne til beredskabet i fremtiden.

Administrativ tilføjelse til KB 18.9.2014

På baggrund af Økonomi- og Planudvalgets drøftelser den 26. august 2014 er der tilknyttet yderligere et bilag til dagsordenspunktet: et udkast til en henvendelse til forsvarsministeren og beredskabsordførerne.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Borgmesterbrev fra KL af 250614 (PDF)

2.
Svar til KL af 300614 (PDF)

3.
Svar fra KL af 14. aug 2014 (PDF)

4.
Notat - model for samordnet beredskab (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 18. september 2014

5.
Udkast til henvendelse til Forsvarsministeren m.fl. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ny anlægsbevilling til Oplevelsesstien fra Helligdommen til Gudhjem

05.01.02Ø02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

18-09-2014

2

 

Økonomi- og Planudvalget

18-09-2014

2

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

8

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2014, at frigive 50.928.000 kr. til anlæg af oplevelsesstien fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted. Beløbet var inklusive en forhøjelse af beløbsrammen på 1,5 mio. kr. der skulle finansieres af Transportministeriets cykelpulje til Bornholm. Finansieringen ville samlet ske gennem tilskud fra diverse fonde og Transportministeriets pulje til ”Cykelprojekt Bornholm”, samt 2.750.000 fra anlægsmidlerne. Da der endnu ikke forelå tilsagn på 25,5 mio. kr. fra Nordeafonden, måtte den samlede bevilling ikke benyttes, før der forelå endeligt tilsagn fra fonden.

Den 10. september meddelte Nordeafonden, at bestyrelsen havde givet afslag på tilskud til oplevelsesstien, og derfor forelægges sagen på ny.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at projektet tilpasses, ved at undlade at anlægge ca. 350 meter cykelsti i havsiden mellem Bornholms Kunstmuseum og Døndalen

b)    at anlægsbevillingen til anlæg af oplevelsessti mellem Helligdommen og Gudhjem nedsættes med -10.478.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 40.450.000 kr. (udgifter)

c)    at de afsatte rådighedsbeløb nedsættes tilsvarende, således at rådighedsbeløbene i 2014 og 2016 nedsættes med henholdsvis -7.143.000 kr. og -3.335.000 kr.

d)    at anlægsbevillingen vedrørende tilskud til projektet nedsættes med 14.878.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -33.300.000 kr. (indtægter)

e)    at de afsatte rådighedsbeløb til tilskud nedsættes tilsvarende, således at rådighedsbeløbene i årene 2014-16 nedsættes med henholdsvis 7.143.000 kr., 4.400.000 kr. og 3.335.000 kr.

f)    at Bornholms Regionskommune medfinansierer yderligere 4.400.000 kr. til projektet, ved at nedsætte det i 2015 afsatte rådighedsbeløb i den disponible anlægspulje til veje med -4.000.000 kr. og ved at nedsætte Teknik og Miljøs driftsbudget til vejbelægningsarbejder i 2015 med -400.000 kr.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 18. september 2014:

Forslaget kan ikke anbefales.

Imod stemte Carsten Scheibye og Torben Rønne-Larsen.

 

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. september 2014:
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Steen Colberg Jensen og Andreas Ipsen kan ikke medvirke, idet økonomidirektørens indstilling støttes.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Liste V, liste B, liste K og liste O kan ikke medvirke, idet økonomidirektørens indstilling støttes.

Sagsfremstilling

Efter afslaget fra Nordeafonden har Teknik og Miljø gennemgået projektet for at finde muligheder for at gennemføre anlægget af oplevelsesstien.

 

Forudsætninger/begrænsninger

Der er foretaget en ekspropriation af arealer og rettigheder for hele stiforløbet, og dermed er ejerskabet fuldt og helt overgået til Bornholms Regionskommune (jf. Vejlovens § 46). Hvis man ønsker at tilbageføre arealerne kan det ske ved en frivillig aftale med hver enkelt lodsejer, men man kan ikke gennemtvinge en tilbageførsel.

Der er allerede afholdt udgifter til ekspropriation, erstatninger og konsulenter for ca. 9 mio. kr. Disse udgifter vil ikke kunne blive finansieret af LAG-midler eller fra cykelpuljen, hvis projektet ikke gennemføres.

Hvis projektet i øvrigt forsinkes af uforudsete årsager, vil det kunne få indvirkning på tilskuddet fra LAG-midlerne, da regnskab skal foreligge senest den 1. juli 2015.

Projektet skal nødvendigvis reduceres med den nu begrænsede økonomi. Det mest oplagte vil være ikke at anlægge stien fra Kunstmuseet og frem til den eksisterende sti fra Døndalen.

Det forudsættes, at anlægsarbejdet kan påbegyndes medio september, da det ellers vil være vanskeligt at få projektet gennemført inden for tidsfristen.

Arbejdet skal i al væsentlighed være afsluttet den 1. maj 2015 for at kunne nå at indsende fornøden dokumentation til LAG/Erhvervsstyrelsen. I modsat fald vil der ikke kunne opnås finansiering fra LAG-midlerne.

Hvis man reducerer projektet så meget, at de tilskudsberettigede omkostninger bliver mindre end 35,0 mio. kr., vil man miste 0,5 mio. kr. for hver million man sparer. Derudover vil man miste yderligere 0,4 mio. kr. fra Transportministeriets pulje.

I forbindelse med forarbejdet til en ansøgning til Nordeafonden, har der efter dialog med fondens sekretariat og direktion, været mange forhandlinger, projektændringer og drøftelser med lodsejere, organisationer og myndigheder. Det er Teknik og Miljø´s vurdering at det har medført ekstra omkostninger til konsulenter, medarbejdertimer mv. på ca. 4 mio. kr.

 

Udestående udfordringer

Overholdelse af tidsfristen over for LAG.

Det er helt afgørende, at der træffes en beslutning om at videreføre projektet meget hurtigt. Hvis projektet forsinkes med f.eks. en måned, vil der være stor risiko for, at det ikke vil være muligt at gennemføre projektet til den 1. maj, hvilket vil medføre at tilskuddet fra LAG-midlerne falder. Det er Teknik og Miljø´s opfattelse, at det som minimum vil dreje sig om 5,0 mio. kr. Hvis forsinkelsen bliver mere end en måned, vil hele tilskuddet på 17,5 mio. kr. formentlig bortfalde, da det er usandsynligt at stien kan dokumenteres færdig på hele strækningen. 

Der er i forbindelse med tilsagnet fra LAG-midlerne en tidsfrist for afslutningen af projektet. Dette medfører at projektet i skal være afsluttet ca. 1. maj 2015, således at projektet kan afrapporteres til LAG-Bornholm pr. 1. juni 2015, der skal godkende projektet og videresende det til NaturErhvervsstyrelsen senest den 1. juli 2015.

Teknik og Miljø har kontaktet NaturErhvervsstyrelsen med anmodning om at få denne frist forlænget, gerne til 1. oktober 2015, men det vil formentlig ikke blive imødekommet, da andre tilsvarende ansøgninger fra projekter i andre kommuner, har fået afslag.

 

Kontraktforhandling med entreprenøren

Kontraktforhandlingerne er endnu ikke tilendebragt. Det vurderes, at der kan opnås enighed om en reduceret kontrakt.

Klage over ekspropriationsbeslutning

To lodsejere har klaget over ekspropriationsbeslutningens lovlighed. Derudover er der anmodet om, at klagen får opsættende virkning.

Vejdirektoratet har meddelt klagerne, at de ikke agter at give klagen opsættende virkning, da der ikke umiddelbart er tegn på at ekspropriationen er ulovlig, og da det ikke ses at en gennemførelse af projektet vil medføre uoprettelig skade.

Efter lignende sager, der er afgjort af Vejdirektoratet, anser Teknik og Miljø det for usandsynligt at ekspropriationen vil blive kendt ugyldig.

Klage over dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om fortidsmindebeskyttelseslinje

En lodsejer har klaget til Natur og Miljøklagenævnet over kommunens dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje. Det er Teknik og Miljø´s vurdering at denne klage vil blive afvist, da vedkommende ikke er klageberettiget.

 

Den videre proces

Det foreslås, at projektet tilpasses ved at undlade at anlægge cykelsti mellem Bornholms Kunstmuseum og de eksisterende stier ved Døndalen. Med denne tilpasning af projektet vil selve oplevelsesstien blive gennemført i sin oprindelige form, linjeføring og kvalitet. Der er mindre justeringer i forbindelse med belægninger på skråninger og hegn.

Umiddelbart efter en godkendelse i Kommunalbestyrelsen, indgås der kontrakt med lavestbydende, og arbejdet igangsættes umiddelbart.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter

Som nævnt indledningsvis er der allerede meddelt anlægsbevilling til anlæg af oplevelsesstien:

·         Kommunalbestyrelsen meddelte den 23. september 2010 en anlægsbevilling på 650.000 kr. til forundersøgelser og oplæg til projektgrundlag vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem.

·         På mødet den 27. marts 2014 godkendte kommunalbestyrelsen en forhøjelse af anlægsbevillingen med 2.100.000 kr. til forundersøgelse og projektering af oplevelsesstien.

·         På mødet den 27. august 2014 godkendte kommunalbestyrelsen en forhøjelse af anlægsbevillingen med 48.178.000 kr. til gennemførelse af det samlede projekt.

 

Den samlede anlægsbevilling udgør således pt. 50.928.000 kr.

 

Der søges i denne sag om, at denne anlægsbevilling bliver nedsat med -10.478.000 kr. Den korrigerede anlægsbevilling til gennemførelse af det samlede projekt vil herefter udgøre 40.450.000 kr. Anlægsudgifterne kan overordnet specificeres således:

 

Projektering og forundersøgelser

650.000

Projektering og tilsyn

3.800.000

Konsulenter

1.200.000

Landinspektør

600.000

Erstatninger v/ekspropriation

1.850.000

Øvrige ekspropriationsudgifter

1.200.000

Anlægsudgifter inkl. bonus og uforudsete udg.

30.900.000

Information og skilte

200.000

Projektledelse

25.000

Revision

25.000

Bevilling til anlægsudgifter i alt

40.450.000

Finansiering:

På mødet den 27. august 2014 meddelte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på -48.178.000 kr. vedrørende tilskud til projektet.

Der søges i denne sag om, at denne anlægsbevilling bliver nedsat med 14.878.000 kr. Den korrigerede anlægsbevilling til tilskud vil herefter udgøre -33.300.000 kr.

Det foreslås, at Bornholms Regionskommune medfinansierer yderligere 4.400.000 kr. til projektet, ved at nedsætte det i 2015 afsatte rådighedsbeløb i den disponible anlægspulje til veje med -4.000.000 kr. og ved at nedsætte Teknik og Miljøs driftsbudget til vejbelægningsarbejder i 2015 med -400.000 kr.

Nedenstående tabel viser finansieringen:

 

LAG-Bornholm

-17.400.000

Transportministeriet

-15.900.000

Tilskudsbevilling i alt

-33.300.000

Disponibel anlægspulje veje

-2.750.000

Ekstra fra den disponible anlægspulje

-4.000.000

Ekstra fra driftskontoen for belægningsarbejder

-400.000

BRK´s medfinansiering i alt

-7.150.000

Finansiering i alt kr.

-40.450.000


Såfremt der senere i projektforløbet opnås tilsagn om yderligere/nye tilskud til projektet, skal sagen rejses igen med henblik på justering af bevillingerne.

 

Samlet økonomi:

 

Af nedenstående tabeller fremgår det hvordan projektets reviderede økonomi er sammensat over år.

Rådighedsbeløbene er afsat i de enkelte år på baggrund af hvornår udgifterne forventes afholdt, og således at rådighedsbeløbene vedrørende tilskud modsvarer udgifterne.

Der må påregnes et likviditetstræk i perioden fra afholdelse af udgifterne til modtagelse af tilskud, idet tilskuddene sædvanligvis udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter.

 

Anlægsbevillingerne er således sammensat:

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling  - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Svaneke

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidler til havne, herunder 200.000 kr. til forbedring af forholdene for erhvervsfiskerne i Svaneke.

Der søges på den baggrund om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 400.000 kr. (udgift) til ovennævnte projekt

b)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -200.000 kr. (indtægt) vedrørende EU-tilskud til projektet

c)    at nettoudgiften, som udgør 200.000 kr., finansieres af den disponible anlægspulje til havne

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forholdene for erhvervsfiskerne i Svaneke skal forbedres, således at de længst muligt kan drive deres erhverv. Der skal etableres lossefaciliteter med elevation for to erhvervsfiskere mod tidligere kun én erhvervsfisker i Svaneke, så arbejdsmiljøet bliver nutidigt og Havfrisk-Fisk- initiativet får bedre muligheder.

 

Der er søgt EU-midler til projektet, idet tilskuddet udgør 50 pct. af de samlede anlægsudgifter på 400.000 kr. Havnens nettoudgift udgør dermed 200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 200.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Hasle

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 60.000 kr. til forbedring af forholdene for erhvervsfiskerne i Hasle ved at ombygge opbevaringsfaciliteterne.

Der søges på den baggrund om anlægsbevillinger til gennemførelse af projektet.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 120.000 kr. (udgift) til ovennævnte projekt

b)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -60.000 kr. (indtægt) vedrørende EU-tilskud til projektet

c)    at nettoudgiften, som udgør 60.000 kr., finansieres af den disponible anlægspulje til havne

d)    at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forholdene for erhvervsfiskerne i Hasle skal forbedres, således at de længst muligt kan drive deres erhverv. Opbevaringsfaciliteterne på havnen skal ombygges og tilpasses det behov der er i dag. Samtidig vil energiforbruget blive reduceret mest muligt.

Der er søgt EU-midler til projektet, idet tilskuddet udgør 50 pct. af de samlede anlægsudgifter på 120.000 kr. Havnens nettoudgift udgør dermed 60.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 60.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevillinger til selvejende haller 2014

04.04.00Ø40-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

6

 

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

10

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

11

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i budget 2014 afsat en pulje til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.

Der søges om anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter. Sagen genoptages efter møde med repræsentanter for de elvejende idræts- og svømmehaller.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)    at der gives 6 anlægsbevillinger på tilsammen 1.113.736 kr. fordelt på de i bilaget nævnte anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller

b)    at der tilsvarende afsættes 6 rådighedsbeløb finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller med 1.113.736 kr.

c)    at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller

d)    at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Sagen udsættes til behandling i august med henblik på involvering af ansøgerne i prioritering.

Grundet manglende afklaring af ikke disponeret anlægsmidler blev punktet ikke behandlet i august.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2014.

Fra Center for Skole, Kultur og Fritids side er der forslag til en konkret prioritering af ønskerne svarende til den i budget 2014 tilgængelige anlægsramme til området.

Anlægsopgaver, der fokuserer på klimaskærm, energiforbedring, myndighedskrav samt har en økonomisk størrelse over et ”mindstemål” er prioriteret i indstillingen.Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Repræsentanter for de selvejende haller har været indkaldt til drøftelse af de foreliggende forslag. Der er efterflg. fremsendt et enigt forslag til behandling, som er vedheftet som bilag.

 


Oversigt over anlægsønsker og forslag til bevilling

 

 Budget inkl. moms

Budget ekskl. moms

Forslag til bevilling

Nexø-hallen

Udskiftning af nød lys og panikbelysning – krav fra brandinspektør

     32.500

     26.975

26.975

Udskiftning af varmtvandsbeholder.

     57.500

     47.725

Udskiftning af ovenlys vindue til tagplader i kontrolrum

     12.500

     10.375

Udskiftning af lysarmaturer i trim lokale nr. 1

     26.500

     21.995

Udskiftning af varmeveksler til direkte indgang fra fjernvarmen.

     23.750

     19.713

Nyvest Centret

Udskiftning af HF spoler til lys i hallen

     86.375

     71.691

71.691

Udskiftning af 4 stk. nye vindues rammer og glas

     11.875

       9.856

Udskiftning af dør og vindue til hallen

     15.850

     13.156

Udskiftning af udendørsklinker indgangsparti

     28.125

     23.344

Opsætning og levering af solcelleanlæg

   624.625

   518.439

Aakirkeby Hallerne

Separering af spildevand og kloakering (prisoverslag). Kommunalt krav.

   250.000

   207.500

207.500

Nye vinduer i gl. klubhus – energibesparelse (prisoverslag)

   120.000

     99.600

Nye vinduer til kælder i klubhus

     16.250

     13.488

Ny gavl i hal B mod øst (tilbud)

     60.000

     49.800

Flugtvejsadgang til hal B (prisoverslag)

   250.000

   207.500

207.500

Ny dobbeltport i mellembygning

     45.000

     37.350

Disponibelt rum ændres til ad hoc mødelokale for hallens brugere

     30.000

     24.900

Nordlandshallen

Renovering af herretoilet

     37.500

     31.125

Tilskud til lyddæmpning i mødelokaler

     75.000

     62.250

Udskiftning af tagpap på tagflade mod vest

   281.250

   233.438

233.438

Rønne Svømmehal

Flytning af billetsalg, så opsyn med hal og billetsalg kan kombineres (anslået)

     62.500

     51.875

Gudhjem Svømmehal

1. prioritet: Katodisk beskyttelse af bassinvægge – øst og vest.

   265.000

   219.950

219.950

2. prioritet: Katodisk beskyttelse af bassinvæge – nord og syd gavle

   175.000

   145.250

 145.250

I alt

2.587.100

2.147.293

1.112.304

 

Ansøgningerne kan ses på sagen.

Østermariehallen og DGI-hallen har oplyst, at de ikke har presserende anlægsbehov i 2014 og har derfor ikke har fremsendt anlægsønsker. Poulskerhallen indgår normalt ikke i anlægspuljen, da der er tale om en lejet hal.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende 5 anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i de selvejende haller:

 

Nexø-hallen 

26.975

Nyvest Centret

71.691

Aakirkebyhallerne

415.000

Nordlandshallen

233.438

Gudhjem Svømmehal

365.200

I alt kr. ekskl. moms

1.112.304

 

 

Beløbet svarer til 1.340.125 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsafløftning 1.112.304 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller i budget 2014.

I budget 2014 er der i puljen afsat et rådighedsbeløb på 838.100 kr. Dertil har Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014 godkendt overførsel af restmidler i puljen fra 2013 på 276.455 kr.

I alt er der dermed 1.114.555 kr. til rådighed i puljen i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014

1.
Selvejende halllers forslag til fordeling (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

3

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. juli 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo april (28,7 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (108,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 (-102,8 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2014 (-22,8 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 31. juli 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 28,7 mio. kr. er steget med 6,5 mio. kr. i forhold til 31. maj 2014.

Ultimo maj vurderede vi, at beholdningen var ca. 16 mio. kr. højere end normalt som følge af, at bankerne var lukket fredag den 29. maj 2014 og at der derfor er en forskydning i betaling af leverandører fra sidst i maj til først i juni. Så reelt er der en stigning på 22,5 mio. kr. i forhold til ultimo maj. Udviklingen i kassebeholdningen i juni og juli er dermed nogenlunde på linje med udviklingen i 2013 og svarer til forventningerne om en stigning i beholdningen, idet ejendomsskatterne for 2. halvår indgår i juli måned.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet, hvilket forventes at ske ultimo 2014.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu stabiliseret på et niveau omkring 110 mio. kr. Den gennemsnitlige beholdning ultimo juli udgør 108,4 mio. kr.

Det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge på et nogenlunde stabilt niveau resten af 2014.

Den tidligere omtalte indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil først blive effektueret den 31.12.2014 og vil således først få indvirkning på likviditeten i 2015.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2014 på -102,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014 inkl. budgetoverførsler fra 2013 til 2014. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 16,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2014 end i 2013. Dette medfører lavere renteindtægter end i 2013, hvor der blev opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter derfor reduceret til 1,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Beholdninger pr. 31. juli 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2014

00.30.14G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

5

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalgets indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 viser et forventet regnskab, der samlet set indebærer et kasseforbrug på 21,7 mio. kr., hvilket er 26,1 mio. kr. mere end i det oprindelige budget.

Det forventede regnskab er baseret på virksomhedernes indmeldinger. På driften forventes samlet set et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget kan primært henføres til færre overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige, samt den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der forventes merforbrug på serviceudgifterne på 15,2 mio. kr.

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., idet det forudsættes at det korrigerede budget anvendes i 2014.

På finansieringssiden forventes en mindreindtægt på 7,5 mio. kr. om følge af negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. efterregulering af tilskuddet for 2013 og midtvejsregulering for 2014.

Renteudgifterne forventes netto at balancere med det oprindelige budget.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)    at der meddeles tillægsbevilling på 7.500.000 kr. vedr. tilskud og udligning, finansieret af de likvide midler, og

c)    at der meddeles en negativ tillægsbevillinger vedr. lov- og cirkulæreprogrammet for 2014 som anført i bilag 6, idet netto mindreudgiften på 4.414.000 kr. tilføres de likvide midler.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2014. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

 

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

 

Resultatet af budgetopfølgningen er i hovedtræk opsummeret i sagsfremstillingen. Der henvises til bilagene for en uddybning af opfølgningerne således:

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkning af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

I bilag 2 rettes fokus mod at vise sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdeling i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgningen på center og afdelingsniveau.

 

 

Skattefinansieret området

Indtægter

Budgetopfølgningen for skatterne viser, at indtægterne forventes at svare til budgettet.

For tilskud og udligning forventes en mindreindtægt på 7,5 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2014. Det består dels af en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet på 10,0 mio. kr. vedr. efterregulering af tilskuddet for 2013 og midtvejsregulering for 2014.

 

 

Drift

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 15,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når det forventede regnskab ses i forhold til det korrigerede budget, forventes et merforbrug på 26,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Heri indgår den afsatte pulje på 15 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen som forventes anvendt fuldt ud i 2014.

Siden sidste budgetopfølgning er der iværksat tiltag der kan nedbringe merforbruget i 2014. På ældreområdet er vikarforbruget nedbragt, og på sundheds- og børneområdet er der iværksat tiltag der skaber balance imellem budget og forbrug i 2014. Ved denne opfølgning er der konstateret forventede merudgifter på skoleområdet, som følge af et større sygefravær blandt lærerne, samt på Psykiatri og Handicap som følge af en tabt sag om mellemkommunal refusion vedr. en bornholmsk borger. Størstedelen af det øvrige merforbrug finansieres af overført overskud fra 2013.

Fagudvalgene vil i september/oktober møderne blive forelagt løsningsforslag og tiltag, der kan nedbringe merforbrug af varig karakter.

 

Lønstigningen pr. 1. oktober 2014 bliver lavere end forventet ved budgetlægningen for 2014. Der er budgetteret med en lønstigning på 0,90%, men den faktiske stigning bliver på 0,63%. Besparelsen får 3 måneders effekt i 2014 og giver en besparelse på 0,9 mio. kr. for hele kommunen. Budgettet vil blive reduceret ved næste budgetopfølgning.

 

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug 13,8 mio. kr., de forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., balance på den centrale refusionsordning, mindreudgifter på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 5,6 mio. kr. og mindreindtægter på ældreboliger på 1,8 mio. kr. Dertil udgør overført nettooverskud fra 2013 60,7 mio. kr., som medgår som mindreforbrug.

I forhold til det korrigerede budget, som indeholder det overførte nettooverskud fra 2013, forventes samlet set mindreforbrug på 56,7 mio. kr.

 

Tillægsbevillinger

Der er pr. 31. juli 2014 givet tillægsbevillinger vedr. driften for i alt 17,4 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler, primært vedrørende pulje på 15 mio. kr. kr. til pulje til imødegåelse af overskridelser på servicerammen.

 

Renter

Opfølgningen på renteindtægterne viser, at indtægter og budget samlet set forventes at balancere. Budgettet for renteudgifterne forventes overholdt.

 

Anlæg

Der er foretaget opfølgning på samtlige anlægsprojekter i forhold til forventet forbrug i 2014. Samlet set forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 55,0 mio. kr., hvilket skyldes, at en række projekter fra tidligere år gennemføres og/eller afsluttes i 2014. I forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler) udviser opfølgningen et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.

Der er pr. 31. juli 2014 givet kassefinansierede tillægsbevillinger vedr. anlæg for i alt 9,5 mio. kr. samt 2,4 mio. kr. overført fra drift til anlæg.

 

Brugerfinansieret område

Der forventes ikke afvigelser på det brugerfinansierede området.

 

Øvrige poster

Øvrige poster omfatter balanceforskydninger og lån, hvor der samlet set er budgetteret med 146,8 mio. kr. i netto lånoptagelse, som forventes at blive på 126,1 mio. kr., dvs. 19,4 mio. kr. lavere lånoptagelse end forudsat i det korrigerede budget.

Der er pr. 31. juli 2014 givet tillægsbevillinger vedr. balanceforskydninger og optagelse af lån for i alt 3,0 mio. kr.

 

Forventet balance

Balancen i det forventede regnskab for 2014 udviser en forøgelse af kassebeholdningen på 75,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf kan 92,1 mio. kr. henføres til mindreforbrug på det skatte- og brugerfinansieriede område, samt lavere lånoptagelse på 16,7 mio. kr.

Set i forhold til det oprindelige budget bidrager det forventede regnskab med 14,5 mio. kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

 

 

 

Tillægsbevilling vedr. lov- og cirkulæreprogrammet for 2014

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 26. august 2014, at konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet 2014/15 blev indarbejdet i budget 2015 – 2018. I forbindelse med denne budgetopfølgning anbefales det, at der meddeles tillægsbevillinger til konsekvenserne i 2014 af lov- og cirkulæreprogrammet. Budgetterne reduceres med i alt 4.414.000 kr.

 

Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har generelt indstillet budgetopfølgningen taget til efterretning jf. bilag 3

 

Økonomiske konsekvenser

Tabellen viser et sammendrag af resultatopgørelsen, jf. bilag 1:

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2014

Korr. budget 2014

Forventet regnskab pr. 31. juli

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

-       Indtægter

-2.662,8

-2.662,8

-2.655,3

7,5

7,5

-       Drift

2.641,5

2.685,9

2.629,2

-12,3

-56,7

-       Renter

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

-       Anlæg

40,5

102,8

95,4

55,0

-7,4

Resultat af det skattefinansierede område

19,2

125,9

69,4

50,2

-56,5

Resultat af det brugerfinansierede område

-5,4

-5,4

-5,4

0,0

0,0

Samlet resultat

13,8

120,5

64,0

50,2

-56,5

Øvrige poster

-18,2

-61,7

-42,3

-24,1

19,4

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

-4,4

58,9

21,7

26,1

-37,2

 

I 2014 er der oprindelige budgetteret med en kasseforøgelse på 4,4 mio. kr. Det forventede regnskab udviser et kassetræk på 21,7 mio. kr., hvilket svarer til en forværring på 26,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Set i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2013 er der tale om en kasseforøgelse på 37,2 mio. kr.

 

Resultatet af budgetopfølgningen kan ikke direkte omsættes til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning, selv om opfølgningen kan indikere et fald i kassebeholdningen på sigt.

På driften forventes et positivt resultat på overførselsudgifter, forsikrede ledige og medfinansiering på sundhedsområdet, som styrker kassebeholdningen. Med indregning af reguleringen på finansieringssiden og forventningerne til driften i øvrigt er resultatet før anlæg en samlet forbedring, hvori der også bliver anvendt overførte midler fra tidligere år.

På anlægssiden forventes pt. et forbrug ud over det budgetterede, hvilket indikerer et træk på kassebeholdningen.

En del af det forventede merforbrug skyldes, at salgsindtægter fra udstykningsområder og salg af grunde og bygninger i øvrigt er vurderet konservativt. Da en stor del af de manglende indtægter er overført budget fra tidligere år vil det styrke kassebeholdningen i forhold til i dag når salget effektueres.

Kommunalbestyrelsen har desuden på sidst møde finansieret merforbrug på Snorrebakken 2 ved udskydelse af andre anlæg.

Erfaringen fra tidligere år viser, at vurderingen af det forventede forbrug ved opfølgningen pr. 31. juli, både på drift og anlæg, ligger noget over det realiserede niveau i regnskabet.

Overordnet set forventes resultatet af budgetopfølgningen ikke ændre de tidligere vurderinger af udviklingen i den gennemsnitlige likviditet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
Resultatopgørelsen (DOCX)

2.
Drift og anlæg på udvalgsniveau (DOCX)

3.
Drift og anlæg på fagudvalg og centre (DOCX)

4.
Budgetopfølgning på center og afdelingsniveau (PDF)

5.
Anlægsopfølgning (PDF)

6.
Lov- og cirkulæreprogrammet 2014/15 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Regnskab for 1. halvår 2014

00.32.12Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

7

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Bornholms Regionskommunes regnskab for 1. halvår 2014 fremlægges til politisk behandling.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at regnskabet for 1. halvår 2014 godkendes

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunen aflægge et halvårsregnskab.

Regnskab for 1. halvår 2014 er udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer som beskrevet i ”Budget og regnskabssystem for kommuner”.
Halvårsregnskabet indeholder følgende:

    

·         Regnskabsopgørelse

              inkl. en analyse/vurdering af det forventede årsresultat set i forhold til det

              oprindeligt budgetterede

·         Regnskabsoversigt

                  

 

Der er ikke krav om revision af halvårsregnskabet.

 

Det godkendte halvårsregnskab vil i lighed med årsregnskabet blive offentliggjort, så det bliver tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

 

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område for 1. halvår udviser et overskud på 58,2 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser for samme periode et underskud på 5,5 mio. kr.
Det samlede resultat for 1. halvår opgøres dermed til et overskud på 52,7 mio. kr.

 

Det forventede resultat af det skattefinansierede område for 2014 udviser et underskud på
57,3 mio. kr. Forsyningsområdets forventede resultat for 2014 er et overskud på 5,4 mio. kr. Det indberettede samlede forventede resultat for 2014 bliver dermed et underskud på 51,9 mio. kr.

 

Tabel 1.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.

Opr. vedt.
Budget 2014

Tillægsbevilling
1. halvår 2014

Halvårsregnskab 2014

Forventet
regnskab
2014

 

 

 

 

 

I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

 

 

 

 

Indtægter i alt

-2.662.822

0

-1.373.112

-2.655.322

Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 Ialt

2.641.531

43.887

1.260.471

2.617.149

Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)

63

 

902

63

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT

-21.228

43.887

-111.740

-38.110

Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 I alt

40.471

61.212

53.532

95.423

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

19.244

105.098

-58.208

57.313

RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET

-5.423

0

5.544

-5.423

RESULTAT I ALT

13.821

105.098

-52.664

51.890

 

De store forholdsmæssige afvigelser mellem halvårsregnskabet og forventet regnskab 2014 kan bl.a. forklares ved at der er udgifter som ikke periodiseres, som for eksempel ”bidrag til stat/privatskoler”, der alene betales i 2. halvår.

 

Opmærksomheden henledes på, at det indberettede resultat ikke giver udtryk for finansieringssiden, idet der på anlægsområdet i betragtelig grad er tale om lånefinansiering, og tilskud af forskellig art, hvilket ikke er opgjort i indberetningen.

 

For yderligere specifikation af henholdsvis halvårsregnskabet og det forventede regnskab for
2014 henvises til bilagene ”Regnskabsopgørelse” og ”Regnskabsoversigt”, som tillige omfatter bemærkninger/kommentarer til afvigelser i regnskaberne i forhold til oprindeligt budget.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
Regnskabsoversigt (PDF)

2.
Regnskabsopgørelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Beretning nr. 24 og endelig godkendelse af regnskab 2013

00.32.00K01-0126

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

6

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til ”Lov om kommunernes styrelse”, § 45, stk. 2, har revisionen fremsendt beretning vedrørende den afsluttende revision indeholdende eventuelle bemærkninger til det aflagte regnskab for 2013 til besvarelse. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund heraf, i et møde, afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    At revisionsberetning nr. 24 godkendes

b)    At regnskabet for 2013 (bestående af beretning, specifikationer og bemærkninger) endeligt godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. maj 2014, blev det besluttet at fremsende årsberetningen for 2013 til revisionen.

 

BDO Kommunernes Revision har efterfølgende revideret årsberetningen og har i den forbindelse udarbejdet ”Beretning nr. 24 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013”.

 

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Regnskab 2013, årsberetning (PDF)

2.
Regnskab 2013, specifikationer til årsberetningen (PDF)

3.
Regnskab 2013, regnskabsbemærkninger (PDF)

4.
Beretning nr. 24, regnskabsåret 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Bornholms Varme A/S - ansøgning om kommunegaranti for byggekreditter

13.03.01Ø60-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

8

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S ansøger om kommunegaranti for byggekreditter i forbindelse med etablering af ledningsanlæg og fjernvarmetilslutning i Svaneke, Aarsdale og Listed samt i forbindelse med opførelse af ny kedel m.v. til Nexø Fjernvarmeværk.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en kommunegaranti på 72,25 mio. kr. til en byggekredit i KommuneKredit i forbindelse med etablering af fjernvarme i Svaneke, Aarsdale og Listed,

b) at der gives en kommunegaranti på 40,0 mio. kr. til en byggekredit i KommuneKredit i forbindelse med nyt kedelanlæg m.v. på Nexø Halmvarmeværk, og

c) at det opkræves garantiprovision i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning herom.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Per Ole Petersen blev erklæret inhabil. Carl Ilsøe kan ikke medvirke til at erklære Per Ole Petersen inhabil.

Indstillingen godkendt.

Liste C kan ikke medvirke til at godkende indstillingens punkt c).

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 12. august 2014 ansøgt om kommunegaranti til to byggekreditter:

·         Etablering af ledningsanlæg og fjernvarmetilslutninger i Svaneke, Aarsdale og Listed med 72,25 mio. kr.

·         Udvidelse af kapaciteten på Nexø Halmvarmeværk i form af nyt kedelanlæg m.v. med 40,0 mio. kr.

Bornholms Varme A/S oplyser, at byggekreditterne opgøres primo 2016, hvor der vil blive ansøgt om kommunegarantier for den endelige belåning. Byggekreditter og endelig belåning forventes optaget i KommuneKredit.

 

Fjernvarmetilslutningen i Svaneke, Aarsdale og Listed er godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. april 2014 på baggrund af et projektforslag fra august 2013. Anlægssummen er beregnet på baggrund af forudsætningerne fra projektforslaget, idet der nu er taget udgangspunkt i en tilslutningsprocent på 90 pct. Erfaringsmæssigt stiger tilslutningen når opgravningerne skrider frem, hvilket er baggrunden for forhøjelsen af tilslutningsprocenten.  Der var endvidere forudsat et bidrag til ny kedel og akkumuleringstank på Nexø Halmvarmeværk på 5 mio. kr. Dette beløb er taget ud af investeringen i Svaneke, Aarsdale og Listed og tillagt projektet på Nexø Halmvarmeværk.

Bornholms Varme A/S har fremsendt et langtidsbudget der viser, at der vil være underskud de to første år i forbindelse med opstarten af forsyningsområdet, idet underskuddet vil være nedbragt til nul efter syv år.

 

I forbindelse med etableringen af fjernvarme i Svaneke, Aarsdale og Nexø var det forudsat, at den ene af de to eksisterende kedler på Nexø Halmvarmeværk skulle udskiftes. I henhold til ansøgningen gør miljøkrav det umuligt at foretage denne udskiftning inden for de eksisterende fysiske rammer. Det vil være mere rentabelt at udskifte hele kedelanlægget og placere det i en tilbygning til det eksisterende værk. Det fremgår endvidere af ansøgningen, at der i projektet også indgår røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe, der medfører en forbedret effektivitet og minimerer miljøbelastningen.

Bornholms Varme A/S har fremsendt langtidsbudget for Nexø Halmvarmeværk som viser, at investeringen er rentabel i sammenhæng med udbygningen af fjernvarmeforsyningen af Svaneke, Aarsdale og Listed.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti for de to byggekreditter forventes ikke umiddelbart at få negative økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning vil der blive opkrævet garantiprovision af de garanterede beløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Ledelses- og styringsgrundlag for Bornholms Regionskommune

00.15.10A21-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2014

12

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller (a) og (b) og orienteres (c)
Kommunalbestyrelsen beslutter (a) og (b) og orienteres (c)

Resumé

Kommunaldirektøren indleder kort punktet på mødet i Økonomi- og Planudvalget.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2013 at ændre regionskommunens organisation med virkning fra 1. marts 2014. Kommunalbestyrelsen bemyndigede samtidig kommunaldirektøren til at implementere organisationen, herunder at fastlægge niveauet for afdelinger og teams i det enkelte center.

Rolle- og ansvarsfordelingen er som følge af omstruktureringen ændret, og det har affødt et behov for en større revision af regionskommunens samlede ledelses- og styringsgrundlag.

I ledelses- og styringsgrundlaget, som det foreligger her, indgår tre helt overordnede dokumenter:

-         Principper for målstyring, som beskriver sammenhænge mellem visioner, planer, politikker, langsigtede mål, delmål, lederaftaler og indsatser

-         Kompetencer og økonomistyring, der fastlægger bevillingsniveauer, kompetencer og ansvarsfordeling på økonomiområdet

-         Beskrivelse af den administrative organisation, som beskriver dels delegationen fra kommunalbestyrelsen og direktionen til centercheferne, dels opgaver, ansvar og kompetencer på de fire ledelsesniveauer og i de ti centre

Både chefgruppen og MED-organisationen er løbende inddraget i udarbejdelsen af organisationsbeskrivelsen, og dokumenterne præsenteres for MED-Hovedudvalget den 18. september og for samtlige ledere på et møde i Lederforum den 19. september 2014.

Når ledelses- og styringsgrundlaget er godkendt, og den nye MED-aftale i løbet af september er godkendt af de forhandlingsberettigede parter, anses centerstrukturen for at være fuldt implementeret og i drift, og dermed er processen vedrørende organisationsændringen afsluttet.

MED-Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal gennemføre en evaluering af omorganiseringsprocessen og de foreløbige erfaringer med effekten af centerstrukturen ved årsskiftet 2014/2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a.    at Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender ”Principper for målstyring”

b.    at Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender ”Kompetencer og økonomistyring”

c.    at Økonomi- og Planudvalget tager ”Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation” til efterretning og sender beskrivelsen videre til kommunalbestyrelsens orientering

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2014:

a. og b. anbefales. c. taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Indstillingens punkt a. og b. godkendt.

Indstillingens punkt c. taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundlaget for Bornholms Regionskommunens organisering er dels den styringsmodel, der er valgt for at imødekomme Bornholms aktuelle udfordringer, og dels de strategiske fokusområder der udspringer af kommunalbestyrelsens visioner.

I styringsmodellen for Bornholms Regionskommune, er de politiske udvalg politikformulerende og fastlægger retning for udviklingen af politikområderne, mens det er kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at udvalgenes politikker understøtter visionerne for både samfundet Bornholms og regionskommunens udvikling. Kommunalbestyrelsen er desuden politikformulerende på de tværgående politikker, der går på tværs af politikområderne og fagudvalgenes ansvarsområder.

De politiske udvalg har ansvar for den samlede drift på udvalgets fagområde.

De to hjørnestene i styringsmodellen er:

1) central styring – decentral ledelse

2) mål- og rammestyring

Central styring – decentral ledelse betyder, at der i regionskommunen lægges vægt på en central politisk og administrativ styring, hvor der formuleres klare politiske og strategiske mål, samtidig med at der er en høj grad af delegering, så beslutninger som udgangspunkt træffes på det lavest mulige kompetenceniveau.

I henhold til styrelsesloven har borgmesteren formelt set den øverste daglige ledelse af regionskommunens administration. Til varetagelse af den administrative del af den centrale styring har kommunalbestyrelsen i praksis delegeret sin kompetence til direktionen, som dermed bidrager til at sikre, at koncerninteresser går forud for lokale og fagspecifikke interesser.

Til varetagelse af den decentrale ledelse er ansvaret for den daglige drift delegeret til centercheferne, dels gennem kommunalbestyrelsens fastlæggelse af mål og rammer i det årlige budget, dels gennem fagudvalgets fastlæggelse af politikker og kvalitetsstandarder på fagområdet og dels gennem delegation af kompetence fra direktionen til centercheferne. Direktionen understøtter centercheferne i at optimere driften og at udnytte det decentrale råderum til at indfri de politiske og strategiske mål.

Styringsmodellen for Bornholms Regionskommune er beskrevet nærmere i tre styringsdokumenter (se bilag).

 

Målstyring

”Principper for målstyring” beskriver målstyring i en proces, der sammen med budgetprocessen er integreret i en sammenhængende mål- og budgetproces. Tanken med målstyring er, at kommunalbestyrelsens og udvalgenes ønsker til udvikling og drift af regionskommunen afspejles på alle niveauer af organisationen. Dermed er målstyringen det interne styringsredskab, der anvendes for at realisere de politiske ønsker i konkrete indsatser for borgerne, erhvervslivet og Bornholm som samfund.

Målstyringen gælder både fagudvalgenes langsigtede mål og de delmål, der formuleres for hvert budgetår.  

Som noget nyt indgår to årlige opfølgninger på kommunalbestyrelsens og udvalgenes mål i den samlede mål- og budgetproces; første gang sammen med budgetopfølgningen pr. 31. juli og anden gang i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Principper for målstyring gælder fra og med budget 2015. 2014 er i forhold til målstyringen et overgangsår, idet målene blev fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af handlingsplan 2014 i oktober 2013, mens målopfyldelsen varetages af de centre, der blev implementeret pr. 1. marts 2014.

 

Rammestyring

”Kompetencer og økonomistyring” beskriver rammestyringen. Ved mål- og rammestyring forstås, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og økonomiske rammer gennem den årlige mål- og budgetproces.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget regler for bevillings- og budgetstyringen, hvor et fagudvalg bemyndiges til at afholde udgifter eller oppebære indtægter indenfor de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, der er knyttet til bevillingen. Der er udarbejdet en oversigt på bevillingsområderne for hvert udvalg, og udvalgenes bevillinger er entydigt fordelt på hvert enkelt center.

Kompetencer og økonomistyring fastlægger retningslinjer for, hvem der kan omplacere budgetbeløb mellem bevillinger og på hvilke vilkår

Direktionen har det økonomiske ansvar over for udvalgene og kommunalbestyrelsen. Den enkelte direktør er derfor gennem budgetopfølgningerne forpligtet til at sikre, at centrene inden for eget område lever op til såvel de fastsatte mål og det aftalte serviceniveau som de bevilgede rammer.

Principperne for økonomistyring gælder fra og med budget 2015. 2014 er i forhold til økonomistyringen et overgangsår, idet bevillingerne blev fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 i oktober 2013, mens bevillingerne administreres af de centre, der blev implementeret pr. 1. marts 2014.

 

Den administrative organisation

Styringsdokumentet ”Beskrivelse af den administrative organisation” beskriver delegering af ansvar fra politisk til administrativt niveau. Ændringerne i delegeringen af beslutnings-kompetencer afspejler ændringen af organisationsmodellen til en centermodel, hvor virksomhedsbegrebet er forsvundet, og virksomhedslederniveauet udfyldes nu af centercheferne for de ti nye centre. De organisatoriske ændringer trådte i kraft den 1. marts 2014, og beskrivelsen indeholder ingen ændringer i forhold den implementerede organisationsændring.

Direktionen betjener det politiske niveau og har det direkte samarbejde med deres respektive politiske udvalg og skal således yde rådgivning og sparring til både udvalget og de tilknyttede centre. Ansvaret for den daglige drift er som nævnt delegeret til centercheferne, som kan videredelegere ledelse af økonomi, personale mv. til ledere på niveeau 3 og 4 for det respektive område. Mellemledernes beslutningskompetencer er på den måde afgrænset for at prioritere hensynet til koncernen og minimere risikoen for suboptimering.

Organisationsbeskrivelsen er et dynamisk dokument, hvor direktionen har mulighed for at præcisere eller ændre i fx ansvarsfordeling og kompetencer, ligesom der løbende foretages redaktionelle ændringer, i takt med at organisationen ændrer sig. Når der kommer faktiske ændringer til indholdet, vil organisationsbeskrivelsen blive taget op i chefgruppen og på lederforum.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014

1.
Principper for målstyring (PDF)

2.
Kompetencer og økonomistyring (PDF)

3.
Beskrivelse af den administrative organisation (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

18  Udpegning af ny observatør til bestyrelsen for Bornholms Akademi

54.30.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der skal udpeges ny administrativ observatør til bestyrelsen for Bornholms Akademi, da kommunens hidtidige observatør, Karen-Margrethe Hansen Bager, ikke længere er ansat i kommunen. Arbejdsmarkedschef Allan Westh indstilles som ny observatør

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at arbejdsmarkedschef Allan Westh udpeges som ny observatør til bestyrelsen for Bornholms Akademi

b) at eventuel genudpegning af observatør i indeværende valgperiode sker administrativt

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 12. december 2013 blev Lotte Helms (valggruppe AV) og Jan Høybye (valggruppe BCKOWØ) udpeget som kommunalbestyrelsens repræsentanter til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Bornholms Akademi. Samtidig blev Karen-Margrethe Hansen Bager udpeget som observatør.

 

Da Karen-Margrethe Hansen Bager er tiltrådt i ny stilling pr. 1. august 2014, skal der udpeges en ny, administrativ observatør fra Bornholms Regionskommune. Et naturligt valg vil være chefen for Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, arbejdsmarkedschef Allan Westh.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Ny udpegning af DI-medlem til Bornholms Vækstforum

24.10.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DI anmoder kommunalbestyrelsen om at udpege en ny repræsentant til Bornholms Vækstforum som følge af, at DI´s nuværende medlem af Bornholms Vækstforum, Underdirektør Hanne Schou ønsker at udtræde. Som nyt medlem fra DI indstilles Direktør Per Olesen, Bornholms Andelsmejeri.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen følger DI`s anmodning og udpeger et nyt medlem fra DI til Bornholms Vækstforum.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Anmodningen tilbagesendes med henblik på at der indstilles en repræsentant af begge køn.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 27. februar 2014, at DI skulle have indstillingsret til én af de seks erhvervspladser i Bornholms Vækstforum for perioden 1. april 2014 til 31. marts 2018. DI har i brev af 25. august 2014 anmodet om, at deres nuværende repræsentant, Hanne Schou kan udtræde hurtigst muligt.

 

DI har i overensstemmelse med ligestillingslovens § 10a, stk. 2 indgivet en konkret særlig begrundelse for ikke at indstille en kvindelig kandidat. Denne er, at det ikke er lykkedes dem at finde en kvindelig kandidat med relevante kompetencer og interesse for at indgå som repræsentant for DI i Vækstforum Bornholm.

 

Derfor indstilles alene Direktør Per Olesen, Bornholms Andelsmejeri som DI´s repræsentant i Bornholms Vækstforum for resten af indeværende periode frem til 31. marts 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Udpegning af suppleant til Bornholms Regionskommunes Handicapråd

27.69.48A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

20

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Medlem af Handicaprådet Tomas Schilling Nielsen meddeler sin udtræden af rådet pr. 15. august 2014 grundet fraflytning fra Bornholms Regionskommune. Karin Jaqué er personlig suppleant for Tomas Schilling Nielsen og indtræder ifølge vedtægternes § 5 automatisk som medlem af Handicaprådet. Der skal således foretages udpegning af ny suppleant til Handicaprådet som repræsentant for Danske Handicaporganisationer Bornholm. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)    at kommunalbestyrelsen tager ændring af Handicaprådets sammensætning til efterretning

b)    at indstillingen fra Danske Handicaporganisationer Bornholm godkendes, således at Steen Kofoed bliver ny personlig suppleant

 

Kommunalbestyrelsen, den 18. september 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes Handicapråd består af 12 medlemmer. 6 repræsentanter for kommunalbestyrelsen og 6 repræsentanter for brugerne, hvoraf de 4 repræsentanter indstilles af Danske Handicaporganisationer Bornholm.

 

Medlem af Handicaprådet Tomas Schilling Nielsen udpeget af Danske Handicaporganisationer Bornholm for perioden 1.1.2014 – 31.12 2017 meddeler den 12. august 2014 sin udtræden af Rådet pr. 15. august 2014 grundet fraflytning fra kommunen. Karin Jaqué er personlig suppleant for Tomas Schilling Nielsen og indtræder automatisk i Rådet.  

 

Danske Handicaporganisationer Bornholm meddeler i skrivelse af 9. september, at organisationen som 1. prioritet indstiller Steen Kofoed og som 2. prioritet Mia Rømer som ny personlig suppleant for Karin Jaqué.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21   Ændring i bestyrelsen for Bornholms Museumsforening/Bornholms Kunstmuseum/Bornholms Museum

19.03.22A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

21

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Venstre har meddelt, at de ønsker at medlem af kommunalbestyrelsen Andreas Ipsen indtræder i bestyrelsen i stedet nuværende medlem af bestyrelsen Søren Schow.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

a)    at Søren Schow, liste V udtræder af bestyrelsen

b)    at Andreas Ipsen, liste V indtræder i bestyrelsen

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 12. december 2013 blev Søren Schow valgt som medlem af bestyrelsen for Bornholms Museumsforening/Bornholms Kunstmuseum/Bornholms Museum for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017 efter indstilling fra valggruppen AV.

 

Venstre ønsker at Søren Schow udtræder af bestyrelsen og at Andreas Ipsen indtræder i bestyrelsen, gældende for resten af indeværende valgperiode.

 

Retten til udpegning har valggruppen AV.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Udpegning af nyt medlem i Bevillingsnævnet

22.01.10A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Venstre har meddelt, at de ønsker at medlem af kommunalbestyrelsen Søren Schow indtræder i bevillingsnævnet i stedet for medlem af kommunalbestyrelsen Andreas Ipsen.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller

a)    at Andreas Ipsen, liste V udtræder som medlem af bevillingsnævnet

b)    at Søren Schow, liste V indtræder som medlem af bevillingsnævnet

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 12. december 2013 blev Maria Fromseier Kjærgaard og Andreas Ipsen udpeget som medlem af bevillingsnævnet for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017 efter indstilling fra valggruppen AV.

 

Venstre ønsker at Andreas Ipsen udtræder som medlem af bevillingsnævnet og at Søren Schow indtræder som medlem af bevillingsnævnet, gældende for resten af indeværende valgperiode.

 

Retten til at udpege har valggruppen AV.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Indtræden i kommunalbestyrelsen

00.22.02A30-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Henry Schou Madsen døde den 6. september 2014 og der indtræder en stedfortræder i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)    at kommunalbestyrelsen godkender, at Bjarne Westerdahl indtræder i kommunalbestyrelsen,

b)    at de under Henry Schou Madsens orlov udpegede medlemmer fortsætter i de forskellige udvalg, råd og nævn mv. indtil kommunalbestyrelsens møde i oktober, hvor valggruppen AV beslutter, hvem der permanent skal indtræde som medlem/suppleant i de forskellige hverv.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Ved Henry Schou Madsens dødsfald indtræder 1. stedfortræder i kommunalbestyrelsen.

I henhold til styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen godkende en stedfortræders indtræden i kommunalbestyrelsen.

 

Første stedfortræder på liste A er Bjarne Westerdahl, som p.t. er indkaldt som stedfortræder i kommunalbestyrelsen i forbindelse med Henry Schou Madsens orlov pga. sygdom.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Gert Bruuns Mindelegat

00.06.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal som bestyrelse for Gert Bruuns Mindelegat godkende at 3 personaler fra Center Økonomi og Personale kan disponere over legatet ved en A-fuldmagt

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen

                     At Birgit D. Olsen, Jesper Tranberg og Bibi Kjær, alle fra Center Økonomi                    

                     og Personale, godkendes en A-fuldmagt til at disponere over Gert Bruuns

                     Mindelegat

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Gert Bruuns Mindelegat blev oprettet i 1967, af testamente fremgik det at legatet skulle oprettes til minde om stifterens søn, som døde som 1-årig.

Legatets formål er at yde økonomisk hjælp, fordelt i henhold til børneantallet i de forskellige institutioner for småbørn under 5 år og i dagplejen indenfor Rønne og Knudsker sogne.

Legatkapitalen skal stå urørt og kun afkast må uddeles.

Økonomiske konsekvenser

Legatkapitalen andrager pr. 1.222.035 kr.

I 2013 blev der uddelt 33.000 kr. til relevante institutioner og dagpleje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Mødeplan 2015 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget samt de stående udvalg

00.22.02A26-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

19

 

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Mødeplanen for 2015 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg fastlægges.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstilller:

a)    At udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg godkendes.

b)    At møderne i kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00.

c)    At møderne i Økonomi- og Planudvalget begynder kl. 18.00.

d)    At de stående udvalg fastlægger mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage.

e)    At det drøftes, hvorvidt der skal fastsættes regler om varigheden af møder i kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

ad a) Anbefales, dog flyttes Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. februar 2015 til afholdelse den 11. februar 2015 af hensyn til skolernes vinterferie.

ad b) Anbefales.

ad c) Anbefales.

ad d) Anbefales.

ad e) Drøftet.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Økonomi- og Planudvalgets indstilling a)-d) godkendt. Indstilling e) drøftet.

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen (KB) holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned. Der er dog nogle undtagelser, som fremgår af udkast til mødeplan.

Af hensyn til Børne- og Skoleudvalgets deltagelse i KLs Skolerigsdag den 29.-30. januar 2015 foreslås januar måneds KB-møde afholdt onsdag den 28. januar 2015 ligesom KB-mødet i maj foreslås afholdt onsdag den 27. maj af hensyn til Socialudvalgets deltagelse i KLs sociale topmøde.

Møderne i Økonomi- og Planudvalget (ØPU) holdes som hovedregel tirsdag i ugen før kommunalbestyrelsesmødet. ØPUs møde i februar foreslås afholdt den 17. februar, hvilket er i skolernes vinterferie. Alternativt foreslås mødet placeret onsdag den 11. februar 2015.

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i ØPU og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØPU og KB.                                                                                           

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

 

I udkastet til mødeplanen er der fastsat et månedligt temamøde, som kan aflyses hvis det viser sig ikke at være relevant. Der er ikke foreslået temamøder i februar, juni eller august, hvor der er budgetseminarer.

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

1.
Udkast til mødeplan 2015 for KB, ØPU og de stående udvalg (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-09-2014

26

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014:

Intet.