Referat
Kommunalbestyrelsen
20-11-2014 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Høring af forslag til fremtidig skolestruktur pr. 1. august 2015
  åbent 3 Behandling af hørringssvar vedr. administration af flexboliger i de 8 områder hvor bopælspligten ikke er ophævet.
  åbent 4 Negativ budgetudvikling for Center Psykiatri og Handicap
  åbent 5 Høringssvar til strategisk miljøvurdering af slutdepot for atomaffald
  åbent 6 Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje
  åbent 7 Pulje til løft af ældreområdet 2015
  åbent 8 Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på ældreområdet 2013
  åbent 9 Retningslinjer for tilbagemelding om magtanvendelse på børne- og skoleområdet
  åbent 10 Beskæftigelsesplan 2015
  åbent 11 Projektet Bornholms fremtid
  åbent 12 Proces- og tidsplan for Bornholms udviklingsstrategi (BUS)
  åbent 13 Udtalelse til Tilsynet om Østkrafts fibernetaktiviteter
  åbent 14 Anlægsbevilling til offentligt toilet og buslæskærm, Snellemark 30, Rønne
  åbent 15 Kasse- og Regnskabsregulativ
  åbent 16 Likviditetsoversigter pr. 31. oktober 2014
  åbent 17 Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Sigynsparken, Rønne
  åbent 18 Godkendelse af regnskab 2012 og 2013 samt tilhørende budget 2015 for de kommunale almene pleje- og handicapboliger
  åbent 19 Skema C - Boligbyggeri på Borgergade, Rønne, nu DVB Parken afd. 8, Centrumparken.
  åbent 20 Partnerskab med International House, Københavns Kommune
  åbent 21 Uddelegering af kompetencer fra kommunalbestyrelse til udvalg
  åbent 22 Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet
  åbent 23 Yderligere op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger
  åbent 24 Opfølgning på sygefravær jf. budget 2015
  åbent 25 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

1

 

 

Fraværende

Lotte Helms.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Lotte Helms.

Winni Grosbøll erklærede sig inhabil i punkt 2. Som suppleant er indkaldt Jens Oskar Pedersen.

Kirstine van Sabben forlod mødet kl. 22.35 under behandlingen af punkt 14.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Høring af forslag til fremtidig skolestruktur pr. 1. august 2015

17.01.04K04-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

2

 

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

10

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det fremgår af tidsplanen, at Børne- og Skoleudvalget skal anbefale kommunalbestyrelsen, hvilket forslag der skal sendes i høring, såfremt forslaget indeholder lukning af én eller flere afdelinger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget anbefaler hvilket af alternativerne A, B, C, D, E eller varianten Cx udvalget ønsker, at kommunalbestyrelsen sender i høring i perioden 26. november 2014 til 21. januar 2015 (8 uger). Forslaget sendes i høring blandt de 7 skolebestyrelser og handicaprådet.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at de fire nuværende skoler: Skole Nord, Rønneskolen, Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen nedlægges pr. 31. juli 2015 og der pr. 1. august 2015 oprettes syv nye skoler med egen bestyrelse og ledelse. De syv nye skoledistrikter etableres med udgangspunkt i Alternativ E således:

Der etableres to overbygningsskoler:

En overbygningsskole i Nexø omfattende det nuværende distrikt for Paradisbakkeskolen, denne skole omfatter også 0. til 6. klasse omfattende basisenheder svarende til de tidligere skoledistrikter for Nexø og Bodilsker skole

En overbygningsskole i Rønne omfattende det nuværende distrikt for Skole Nord, Rønneskolen og Hans Rømer Skolen

Der etableres fem skoler 0. til 6. klasse:

En skole 0. til 6. klasse i Allinge-Sandvig omfattende basisenheder svarende til de tidligere skoledistrikter for Allinge-Sandvig Borgerskole og Olsker Centralskole.

En skole 0. til 6. klasse i Hasle omfattende basisenhederne svarende til de tidligere skoledistrikter for Hasle, Klemensker og Nyker.

En skole 0. til 6. klasse i Svaneke omfattende basisenhederne svarende til det tidligere skoledistrikt for Svaneke.

En skole 0. til 6. klasse i Åkirkeby omfattende basisenhederne svarende til det nuværende Hans Rømer Distrikt.

En skole 0. til 6. klasse i Rønne omfattende basisenhederne svarende til det nuværende skoledistrikt for Rønneskolen. Denne skole har til huse i de nuværende bygninger, der rummer afdeling Østre og afdeling Søndermark. Når skolens elever kan rummes i et bygningskompleks rømmes det ene af de to bygningskomplekser helt. Det skal kvalificeres hvilket af de to bygningskomplekser, der skal fortsætte som skole.

Afdelingerne Mosaik og Vestermarie nedlægges pr. 31. juli 2015.

Der foretages beregninger af de økonomiske konsekvenser af den beskrevne struktur, inklusiv en nærmere belysning af de bygningsmæssige forudsætninger for afdeling Åvang som overbygningsskole. Endvidere belyses muligheden for at flytte 10. klasseskolen til Åvang og de transportmæssige forudsætninger afledt af den foreslående ændring af den samlede skolestruktur. Beregningerne foretages med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2014. Beregningerne offentliggøres hurtigst muligt og senest en uge før høringsperiodens udløb den 22. januar 2015.

Børne – og Skoleudvalget anerkender, at strukturmodellen vil give øget transporttid for flere skolelever, og udvalget vil have som fokusområde, at transporttiden med skolebus nedsættes væsentligt.

Omkring inklusion er der en landsdækkende målsætning om, at nå en inklusionsgrad på 96 %. Udvalget ønsker med den anbefalede struktur, at understøtte mulighederne for inklusion på alle skoler.

”Den Røde tråd” suppleres med en overgangsprocedure fra fødeskoler til Overbygningsskoler.

Bente Johansen og Morten Riis kan ikke medvirke, idet det ikke ønskes at samle overbygningen. I stedet ønskes der hele skoler fordelt over hele øen, og at strukturen tilpasses ved nedlæggelsen af en skole i Rønne.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Kirstine van Sabben og Carl Ilsøe kan ikke medvirke, idet de ønsker at det mest vidtgående forslag, Cx, sendes i høring.


Winni Grosbøll erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. november 2014:

Winni Grosbøll erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet. Som suppleant deltog Jens Oskar Pedersen i behandlingen af punktet.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling til afstemning:

For stemte 19: liste A, liste V og liste W

Imod stemte 6: liste B, liste K, liste C og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 2: liste O

 

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt og udsendes i en bred, offentlig høring, idet høringsmaterialet suppleres med det til referatet vedlagte notat.

Liste Ø og Liste K kan ikke medvirke, idet vi ikke ønsker at samle overbygningen - men vi ønsker at afskaffe distriktsskolemodellen. Vi ønsker at bevare den eksisterende skolestruktur ude på øen finansieret gennem en nedlæggelse af en skole i Rønne som beskrevet i alternativ Ø.

Liste B kan ikke medvirke, idet det ikke ønskes at samle overbygningen. I stedet ønskes der hele skoler fordelt over hele øen, og at strukturen tilpasses ved nedlæggelsen af en skole i Rønne.

Liste C kan ikke medvirke, idet vi ønsker hele skoler på hele øen og ikke kan medvirke til en fjernelse af overbygningen i Åkirkeby og Allinge

 

Sagsfremstilling

De fem alternativer A, B, C, D, E og varianten Cx kan kort beskrives således:

 

Alternativ A: Den nuværende struktur fastholdes, men med maksimal klasseoptimering: 4 skoler med 6 afdelinger med overbygning og 4 afdelinger 0. til 6. klasse. Ingen skoleafdelinger nedlægges.

 

Alternativ B: Tre afdelinger med overbygning: Åvang/Nexø/Aaker – fire afdelinger 0. til 6. klasse:

Søndermark/Østre/Kongeskær til Åvang, Svaneke til Nexø. Afdelingerne Svartingedal, Mosaik og Vestermarie nedlægges.

 

Alternativ C: Ingen fødeskoler, kun 0.-9. klasseskoler – seks skoler med overbygning. Afdelingerne Svartingedal, Mosaik, Svaneke og Vestermarie nedlægges.

 

Variant Cx: Afdelingerne Svartingedal, Mosaik, Svaneke og Vestermarie nedlægges. Rønneskolen har kun overbygning på Åvang.

 

Alternativ D: Mix-alternativet: 0.-3. klasse med dagtilbud, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Ingen afdelinger nedlægges.

 

Alternativ E: To skoler med overbygning – Åvang og Nexø og seks afdelinger 0. til 6. klasse. Mosaik og Vestermarie nedlægges.

 

Alternativ B, C, E og variant Cx er omfattet af styrelsesvedtægtens Bilag 1 pkt. 7 og dermed af bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved skolenedlæggelse, fordi de indeholder forslag om nedlæggelse af afdelinger.

 

For en nærmere beskrivelse og analyse af modellerne henvises til bilaget, ”Fem alternativer til en ændret skolestruktur pr. 1. august 2015”.

 

Tids - og handleplan 

Ved ændringer i antallet af skoler er lovgrundlaget folkeskolelovens § 24. Det fremgår af styrelsesvedtægtens bilag 1, pkt. 7. Vedr. nedlæggelse af en skole eller skoleafdeling, at: ”Endelig beslutning om nedlæggelse af en afdeling træffes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 24, stk. 4, 1. pkt. og den procedure, der er fastlagt i bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014.” Princippet er, at det mest vidtgående forslag i forhold til spørgsmålet om nedlæggelse af afdelinger sendes i høring.

 

Nedenstående ses en oversigt, hvor de undersøgte modeller er placeret i forhold til omfanget af de ændringer, der indgår i den konkrete model.

 

 

 

 

 

Tid

Aktivitet

Ansvarlig

28.10.2014

Børne- og Skoleudvalget behandler konkret forslag til ny skolestruktur og indstiller forslaget til udsendelse i høring

BSU

11.11.2014

Økonomi- og Planudvalget behandler konkret forslag til ny skolestruktur og indstiller forslaget til udsendelse i høring

ØPU

20.11.2014

Kommunalbestyrelsen behandler konkret forslag til ny skolestruktur og sender forslaget i høring.

KB

26.11.2014

Forslag til ny skolestruktur offentliggøres i Rytterknægten, på kommunens og skolernes hjemmesider og sendes i høring i 8 uger.

I samme periode sendes forslaget i høring i de berørte skolebestyrelser

Centret

22.1.2015

Høringsperioden på 8 uger udløber.

Hvis der er fremsat indsigelser mod forslaget i løbet af høringsperioden, kan forslaget tidligst vedtages i kommunalbestyrelsen 4 uger efter høringsfristens udløb (20.2.2015)

Centret

Februar 2015

Børne- og Skoleudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur og indstiller forslaget til godkendelse

BSU

Februar 2015

Økonomi- og Planudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur og indstiller forslaget til godkendelse

ØPU

Februar 2015

Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ny skolestruktur

KB

1.8.2015

Evt. ny skolestruktur træder i kraft

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til sagen er knyttet 10 bilag:

 

Bilag 1: ”Fem alternativer til en ændret skolestruktur pr. 1. august 2015” beskriver 5 alternativer og en variant til en ændret skolestruktur.

 

Bilag 2: Notat 1 - Økonomiske konsekvenser ved øget fraflytning til privatskoler.

Notatet beskriver hvordan økonomien påvirkes, såfremt der sker en forøget afgang til de private skoler.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Bente Johansen (B) og Linda Kofoed Persson (O).

 

Bilag 3: Notat 2 - Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner.

Notatet sammenligner en række nøgletal indenfor undervisnings- og ældreområdet i kommunerne Guldborgsund, Norddjurs, Tønder, Vordingborg, Fredericia og Bornholm.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Bente Johansen (B) og Linda Kofoed Persson (O).

 

Bilag 4: Notat 3 - Skole Nord - Nedlæggelse af afdeling Kongeskær i stedet for afdeling Svartingedal.

Notatet beskriver konsekvenser ved at nedlægge afdeling Kongeskær i stedet for afdeling Svartingedal i alternativerne B, C og Cx.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Bente Johansen (B) og Linda Kofoed Persson (O).

 

Bilag 5: Notat 4 - Ændret placering af modtagelsesklasserne (M-klasser)

Notatet bekriver muligheder for en ændret placering af modtagelsesklasserne i hvert af de udarbejdede alternativer A, B, C, Cx, D og E.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Bente Johansen (B) og Linda Kofoed Persson (O).

 

Bilag 6: Notat 5 - Muligheder for at nedlægge en afdeling på Rønneskolen.

Notatet beskriver i hvert af de 6 alternativer muligheder for og konsekvenser af at nedlægge én af Rønneskolens afdelinger.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Bente Johansen (B) og Linda Kofoed Persson (O).

 

Bilag 7: Notat 6 - Skole i Klemensker igen?

Notatet beskriver praktiske og økonomiske aspekter ved en eventuel genåbning af afdelingen i Klemensker.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Kristine van Sabben (C).

 

Bilag 8: Alternativ Ø – Fem skoler med overbygning – 4 fødeskoler.

Forslaget er fremsendt af Morten Riis (Ø)

 

Bilag 9: Notat 7 – Det fremsendte alternativ Ø.

Notatet beskriver de økonomiske forhold ved indførelse af et alternativ til de hidtil forelagte ”Fem alternativer til en ændret skolestruktur pr. 1. august 2015”. Dette alternativ betegnes ”Alternativ Ø”.

Notatet er udarbejdet på baggrund af det af Morten Riis (Ø) fremsendte forslag.

 

Bilag 10: Notat 8 - 10. klasseskole og ændret skolestruktur

I notatet besvares en række spørgsmål vedr. 10. klasseskolen i forhold til de beskrevne alternativer.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Thomas Bay Jensen (V).

 

Efter mødet i Børne- og Skoleudvalget den 28/10 vedhæftes bilag 7x, der kommenterer spørgsmål fra forældregruppen der har fremsendt alternativ Ø.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 28. oktober 2014

1.
Fem alternativer til en ændret skolestruktur 141006 - ENDELIG VERSION (PDF)

2.
Notat 1 - Økonomiske konsekvenser ved øget anvendelse af privatskole (PDF)

3.
Notat 2 - Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner (PDF)

4.
Notat 3 - Skole Nord - Nedlæggelse af afdeling Kongeskær i stedet for afdeling Svartingedal (PDF)

5.
Notat 4 - Ændret placering af modtagelsesklasser (PDF)

6.
Notat 5 - Muligheder for at nedlægge en afdeling på Rønneskolen (PDF)

7.
Notat 6 - Klemensker Skole (PDF)

8.
Alternativ Ø (DOCX)

9.
Notat 7 - Alternativ Ø (PDF)

10.
Notat 8 - 10. klasseskolen og ændret struktur (PDF)

11.
Notat 7x - kommentarer vedr. Ø-alternativet (DOCX)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. november 2014

12.
Supplement til høringsmateriale om fremtidig skolestruktur (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Behandling af høringssvar vedr. administration af flexboliger i de 8 områder hvor bopælspligten ikke er ophævet

03.01.00K04-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

2

 

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

13

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. februar 2014 besluttet, at administrationsgrundlaget, der muliggør dispensation fra bopælspligten (flexbolig) i de 8 områder, hvor bopælspligten fastholdes, skal i offentlig høring i 4 uger.

 

Der er i alt modtaget 14 høringssvar til behandling i de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller    

a) at Kommunalbestyrelsen giver den generelle kompetence til at give dispensationer i henhold til BRL § 50, stk. 2 til Teknik- og Miljøudvalget,

b) at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger administrationen til, at give en administrativ dispensation til benyttelse af boligen til flexbolig i henhold til det foreslåede grundlag for fremtidig administration af dispensationer til flexbolig, evt. med en differentieret løsning for de 8 områder

c) at der senest ultimo 2015 forelægges for Teknik- og Miljøudvalget en evaluering af dispensationsgrundlaget og udviklingen i flexboliger

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

Indstillingen anbefales, idet

1) at alle dispensationer gives som personlige dispensationer.

2) at sagsfremstillingens dispensationsmulighed 3 ændres til, at der gives en tidsbegrænset dispensation på 1 år for ombygninger af boligen med mulighed for en dispensation på 2 år, såfremt dokumentation for den omfattende ombygning af boligen og en tidsplan herfor forelægges.

a) At muligheden for en personlig dispensation i Svaneke, Allinge og Gudhjem – Melsted begrænses til dispensationsmulighed 1, 2 og 3.

4) At der i de øvrige områder gives mulighed for en personlig dispensation i henhold til det reviderede administrationsgrundlag.

 

Lovgivningsmæssige ændringer, som får indflydelse på udvalgets beslutning, bringes op i udvalget.

 

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet han mener, at dispensationer skal gives politisk.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, idet dispensationer skal gives politisk.

Sagsfremstilling

I henhold til Boligreguleringslovens § 50 kan Kommunalbestyrelsen meddele samtykke til, at en helårsbolig af boligens ejer tages i brug til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, samt at boligen efterfølgende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra Kommunalbestyrelsen.

 

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen giver den generelle kompetence til at give dispensationer i henhold til BRL § 50, stk. 2 til Teknik- og Miljøudvalget (TMU), og at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger administrationen til, i helt konkrete tilfælde, at give en administrativ dispensation.

 

Det foreslås, at der gives administrativ mulighed for personlig dispensation til flexbolig i følgende tilfælde:

 

1.       Når behov for flexbolig skyldes arbejde på Bornholm men med folkeregisteradressen udenfor Bornholm (gives også i dag)

2.       Når sygdom / alderdom (f.eks. flytning på plejehjem og lignende) gør, at ejer må fraflytte ejendommen

3.       Tidsbegrænset dispensation i forbindelse med større ombygninger på maks. 2 år.

4.       Når ejer iflg. folkeregisteret har boet på ejendommen i minimum 2 år, men hvor arbejde / uddannelse eller lignende gør, at ejendommen må fraflyttes

5.       Når ejer er afgået ved døden og arving/arvinger ønsker at bevare en tilknytning til Bornholm.

 

Helt undtagelsesvis kan der være specielle forhold der gør sig gældende ved en bolig eller andre grænsetilfælde. Disse ansøgninger forelægges Teknik- og Miljøudvalget, der herefter kan give dispensation.

 

Der indkom inden udløbet af høringsfristen den 31. marts 2014 i alt 14 høringssvar.

 

I forlængelse af høringsperioden inviterede Teknik og Miljøudvalget By- og Borgerforeninger, der havde fremsendt høringssvar, til et møde den 21. maj 2014 og hvor der overfor udvalget var nærmere mulighed for at uddybe de indsendte høringssvar.

 

De enkelte høringssvar, vedrørende de enkelte punkter, er i kort version gengivet nedenfor, idet alle høringsvar samtidig er vedhæftet som bilag.

 

 

1.        Byforeningen Svanekes Venner.

 

Ønsker ikke yderligere dispensationer fra bopælspligten. De foreslåede dispensationsforslag findes endvidere gennemgående at være så upræcise, at de lægger op til skøn og fortolkninger, med risiko for vilkårlige og uretfærdige afgørelser.

 

2.       Torben Rudberg, Gudhjem.

 

Finder de foreslåede dispensationsforslag fornuftige, rimelige og med plads til udvikling

 

 

3.       Jørgen Kofoed, Gudhjem.

 

 1. Finder dispensationsmuligheden rimelig men foreslår en tidsbegrænsning på 2 år ad gangen
 2. Finder dispensationsmuligheden lidt mærkelig og forslår en tidsbegrænsning.
 3. Dispensation gives allerede i dag men hvorfor gøre boligen til flexbolig?
 4. Ingen dispensationsmulighed ved flytning fra øen.
 5. Ingen dispensationsmulighed for arvinger.

 

Opfordring til ikke at gennemføre de nævnte dispensationsmuligheder men blot benytte de regler der allerede findes omkring arbejde/studie udenfor Bornholm, ombygning og flytning til plejehjem.

 

 

4.       Thor Backhausen, Gudhjem.

 

 1. Finder dispensationsmuligheden rimelig men efterlyser tilsyn med tidsfrist/ophør af arbejde.
 2. Finder dispensationsmuligheden rimelig
 3. Finder dispensationsmuligheden rimelig men efterlyser tilsyn med tidsfrist.
 4. Ingen dispensationsmulighed men henviser vedkommende til at pendle
 5. Der bør ikke gives dispensation for arvinger

 

 

5.       Allinge-Sandvig Byforening.

 

Anbefaler at alle beboere på øen står lige - ønsker et Bornholm uden bopælspligt.

Støtter ideen med flexboliger. Efterfølgende er det meddelt, at de ikke kan godkende dispensationsmulighederne. Uanset hvilken ordning man kommer frem til, finder Byforeningen det dog vigtigt, at der afsættes tid og personale til at håndhæve de bestemmelser, der vedtages.

 

 

6.       Henriette Howalt på vegne af Gudhjem by- og Mindeforening.

 

 1. Finder dispensationsmuligheden rimelig
 2. Finder dispensationsmuligheden rimelig
 3. Finder dispensationsmuligheden rimelig men efterlyser tilsyn med tidsfrist og opfølgning.
 4. Finder dispensationsmuligheden lidt mærkelig og henviser til, at der i dag pendles
 5. Der bør ikke gives dispensation for arvinger.

 

 

7.       Henrik Nielsen, Gudhjem.

 

 1. Finder dispensationsmuligheden rimelig men den gives også i dag
 2. Ingen dispensationsmuligheder
 3. Finder dispensationsmuligheden rimelig
 4. Ingen dispensationsmuligheder
 5. Ingen dispensationsmuligheder

 

 

8.       Lisa Høyrup, Gudhjem.

 

 1. Ingen bemærkninger
 2. Der gives i dag dispensation.
 3. Der gives i dag tilladelse til 2 år ”fri bolig”
 4. Ingen dispensationsmuligheder
 5. Ingen dispensationsmuligheder

 

 

9.       Poul Ancher Hansen, Ældrerådet.

 

 1. Ingen bemærkninger.
 2. Finder dispensationsmuligheden rimelig med frist på 2 år.
 3. Ingen bemærkninger.
 4. Ingen bemærkninger.
 5. Finder dispensationsmuligheden rimelig med frist på 2 år.

 

 

10.    Robert Johnsen, AakirkeBytinget.

 

Tilslutter sig dispositionsgrundlaget for personlig dispensation til flexbolig og foreslår samtidig, at sagen tages op til drøftelse efter en prøveperiode på 2 år.

 

 

11.    Bo Haxthausen, Klemensker.

 

Der bør ikke være mulighed for administrativt at kunne give dispensation fra bopælspligten.

 

Dispensationer skal gives af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan give den gennerelle kompetence til at give dispensationer til Teknik og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget kan eventuelt i samråd med lokalsamfundet (borgerforeninger, byting oa.) give en dispensation.

 

 

12.    Kaj Erik Mortensen på vegne af Hasle Byting.

 

De foreslåede dispensationsmuligheder opfylder de tanker Bytinget havde.

 

 

13.    Hans-Martin Bloch, Gudhjem.

 

 1. Ingen dispensationsmuligheder
 2. Der gives i dag dispensation.
 3. Der gives i dag dispensation
 4. Ingen dispensationsmuligheder
 5. Ingen dispensationsmuligheder

 

 

14.     Lucas Schmidt, Gudhjem.

 

     Der må ikke åbnes op for yderligere dispensation fra bopælspligten i de attraktive kystbyer.

 

 

Fremtidig lovgivning.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsendte den 7. maj 2014 en pressemeddelelse, hvorefter regeringen var klar til at gøre flexboligtilladelser permanente ved at en flexboligtilladelse fremover skulle følge huset og ikke ejeren.

 

Ministeriet oplyser, at lovændringer, der skal gøre det muligt at lade flexboligtilladelsen følge boligen og ikke ejeren, fremsættes i januar 2015. Der gøres samtidig opmærksom på, at ordningen er fakultativ, dvs. valgfri og derfor kan fraviges, hvis kommunen ønsker at praktisere en mindre vidtgående version f.eks, at tilladelser er personlige og ophører ved ejerskifte.

 

Det bemærkes, at tilladelser til at en helårsbolig anvendes til andre formål end helårsbeboelse sker på vilkår, at ejeren ikke anvender boligen i strid med lokalplaners krav om helårsbeboelse.

 

Det vil således være muligt at give en peronlig dispensation til ejeren til at helårsboligen må anvendes som flexbolig efter Boligreguleringslovens § 50, stk.1, på betingelse af, at boligen kun anvendes som deltidsbolig eller lignende, og at den ikke anvendes som feriebolig eller bolig der udlejes til turister. Dispensationen er personlig og ophører ved ejerskifte.

 

Det bemærkes endvidere, at muligheden for en personlig dispensation ikke nødvendigvis behøver at være den samme i alle 8 områder. En personlig dispensation til flexbolig er en mulighed som kommunalbestyrelsen har fået til at styrke boligområder med mange tomme boliger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 23. oktober 2014

1.
Byforeningen Svanekes Venner (TIF)

2.
Torben Rudberg, Gudhjem (MSG)

3.
Jørgen Kofoed, Gudhjem (DOC)

4.
Thor Backhausen, Gudhjem (DOCX)

5.
Allinge-Sandvig Byforening (MSG)

6.
Henriette Howalt på vegne af Gudhjem by- og Mindeforening (DOCX)

7.
Henrik Nielsen, Gudhjem (MSG)

8.
Lise Høyrup, Gudhjem (DOC)

9.
Poul Ancher Hansen, Ældrerådet (PDF)

10.
Robert Johnsen, AakirkeBytinget (DOC)

11.
Bo Haxthausen, Klemensker (MSG)

12.
Kaj Erik Mortensen på vegne af Hasle Byting (MSG)

13.
Hans-Martin Bloch, Gudhjem (MSG)

14.
Lucas Schmidt, Gudhjem (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Negativ budgetudvikling for Center Psykiatri og Handicap

00.30.14G01-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

22-09-2014

5

 

Social- og Sundhedsudvalget

07-10-2014

2

 

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

2

 

Social- og Sundhedsudvalget

11-11-2014

2

 

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

9

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 i Center for Psykiatri og Handicap beskriver samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 4,9 mio. kr. i 2014. Det forventede merforbrug i 2014 foreslås finansieret af det overførte overskud fra 2013 for centeret i indeværende år. Fra 2013 er der overført et overskud på 4,8 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 0,1 mio. kr.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen beskrives det, at de varige udfordringer samt forslag til handlingsmuligheder forelægges Social- og Sundhedsudvalget i en særskilt sag på udvalgets møde den 22. september. Herunder beskrives de varige udfordringer og handlingsmuligheder efter en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens forudsætninger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at drøfte og tage stilling til det videre arbejde med at finansiere det varige merforbrug på bevillingsområdet for Center for Psykiatri og Handicap

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. september 2014:

Drøftet. Genoptages i ekstraordinært møde i udvalget den 7. oktober, kl. 08.00 med henblik på en kvalificering af finansieringsmulighederne.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. oktober 2014:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at anvise finansiering af det varige merforbrug på 5,9 mio. kr. på bevillingsområdet for psykiatri og handicap ved omprioritering af midler inden for udvalgets samlede budgetområde fordelt som beskrevet i sagsfremstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget arbejder ud fra følgende finansieringsforslag til omprioritering mellem de relevante bevillingsområder med henblik på endelig indstilling den 27. oktober 2014 til kommunalbestyrelsens endelige beslutning den 20. november 2014:

1. Reduktion i puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18 midler)                     200 t. kr.

2. Fraflyttet borger                                                                                    1.440 t. kr.

3. Bortfald af kørselsordning til kommunal tandpleje                                           500 t. kr.

4. Budgetreduktion i Kulturhuset i Østergade 54, Rønne                                       400 t. kr.

5. Bedre ressourceudnyttelse af de afsatte midler til Christianshøjprojektet            500 t. kr.

6. Reducering af budget til kurser og efteruddannelse i Center for Ældre                500 t. kr.

7. Lukning af weekend og helligdagstilbud, og flytning af weekendbostøtte til Kommandanthøjen           390 t. kr.

8. Opstrammet serviceniveau og håndtering af hjælpemidler i Center for

Sundhed                                                                                                     500 t. kr.

9. Fjernelse af pædagogiske måltider i Center for Ældre                                      250 t. kr.

10. Ændret arbejdsgang omkring tilberedning og anretning af mad i eget

hjem og på plejecentre i Center for Ældre                                                      1.220 t. kr.

I alt                                                                                                        5,9 mio. kr.

 

Der ønskes fremadrettet en politisk stillingtagen til serviceniveauet for dagtilbud til borgere over 67 år på handicap- og psykiatriområdet.

Følgende forslag vil skulle yderligere kvalificeres: nr. 4, nr. 5, nr. 8 og nr. 10.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil på mødet den 27. oktober 2014 tage stilling til på hvilke forslag der allerede foreligger høringssvar, og hvilke forslag der sendes i høring inden kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen. 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)    at udvalget drøfter finansieringsmulighederne på baggrund af den yderligere belysning af forslagene

b)    at udvalget udsender forslag - der ikke har været i tiltrækkelig i høring – i høring med henblik på at høringssvarene kan foreligge til udvalgets ekstraordinære møde den 12. november

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

a)

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at anvise finansiering af det varige merforbrug på 5,9 mio. kr. på bevillingsområdet for psykiatri og handicap ved omprioritering af midler inden for udvalgets samlede budgetområde fordelt som følger:

1) Reduktion i puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18 midler) 100 t. kr.

2) Fraflyttet borger 1,44 mio. kr.

3) Bortfald af kørselsordning til kommunal tandpleje 500 t. kr.

4) + 5) Budgetreduktion i Kulturhuset i Østergade 54, Rønne og bedre ressourceudnyttelse af de afsatte midler til Christianshøjprojektet, i alt 800 t. kr.

6) Reducering af budget til kurser og efteruddannelse i Center for Ældre 500 t. kr.

7) Lukning af weekend og helligdagstilbud, og flytning af weekendbostøtte til Kommandanthøjen 390 t. kr.

10) Ændret arbejdsgang omkring tilberedning og anretning af mad i eget hjem og på plejecentre i Center for Ældre 1,8 mio. kr.

Ny) Omlægning af natsygeplejen i Center for Sundhed 200 t. kr.

Ny) Kursusafholdelse i Center for Psykiatri og Handicap 50 t. kr.

Ny) Generel takstreduktion, vakante stillinger m.m. i Center for Psykiatri og Handicap 120 t. kr.

Udvalget ønsker at genoverveje finansieringsforslagene 1) og 6) i forbindelse med budget 2016.

Andreas Ipsen kan ikke medvirke, idet forslag 1) Reduktion i puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18 midler) og 3) Bortfald af kørselsordning til kommunal tandpleje ikke skal indgå i finansieringen; i stedet foreslås Lukning af Værestedet Vestergade med 470 t. kr. og yderligere 130 t. kr.s reduktion ved forslag 4) + 5) Budgetreduktion i Kulturhuset i Østergade 54, Rønne og bedre ressourceudnyttelse af de afsatte midler til Christianshøjprojektet.

 

b)

Forslag 1 og det samlede forslag 4) + 5) sendes i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i berørte brugerråd og centres Med-udvalg.

 

Servicedirektøren indstiller

·         at Social- og Sundhedsudvalget indstiller et endeligt finansieringsforslag til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. november 2014:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at merforbruget på bevillingsområde Psykiatri og Handicap på 5,9 mio.kr. finansieres inden for udvalgets samlede budgetområde som følger:

Bevilling Psykiatri og Handicap: Der omplaceres 3,4 mio.kr. internt på bevillingen (inden for Center for Psykiatri og Handicap):

Fraflyttet borger 1.440 t.kr.

Lukning af Christianshøjprojektet 1.052 t.kr

Budgetreduktion i Kulturhuset i Østergade 54, Rønne 190 t.kr.

Lukning af weekend og helligdagstilbud, og flytning af weekend-bostøtte til Kommandanthøjen 390 t.kr.

Kursusafholdelse i Center for Psykiatri og Handicap 50 t.kr.

Reduktion i driftstilskuddet til Blæksprutten 100 t.kr.

Generel takstreduktion, vakante stillinger m.m. i Center for Psykiatri og Handicap 178 t.kr.

Bevilling Ældre: Der omplaceres 2,3 mio.kr. fra bevilling Ældre (Center for Ældre) til bevilling Psykiatri og Handicap:

Reducering af budget til kurser og efteruddannelse i Center for Ældre 500 t.kr.

Ændret arbejdsgang omkring tilberedning og anretning af mad i eget hjem og på plejecentre i Center for Ældre 1.800 t.kr.

Bevilling Sundhed: Der omplaceres 0,2 mio. kr. fra bevilling Sundhed (Center for Sundhed) til bevilling Psykiatri og Handicap:

Omlægning af natsygeplejen i Center for Sundhed 200 t. kr.

I alt 5,9 mio.kr.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der arbejdes videre med at udvikle Kulturhuset og øvrige tilbud i Østergade 54, Rønne, i tæt samarbejde med andre udvalgsområder, særligt beskæftigelsesområdet. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en orientering om tilbudsviften til målgruppen senest på udvalgets møde i februar 2015.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at blive orienteret om eventuelle servicemæssige konsekvenser af den generelle reduktion i Center for Psykiatri og Handicap på 178 t.kr.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, idet det ikke vurderes forsvarligt at finansiere merforbruget indenfor udvalgets eget område.

 

Servicedirektøren indstiller,

·         at Økonomi- og Planudvalget behandler Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 27. oktober 2014 med henblik på endelig stillingtagen i kommunalbestyrelsen den 20. november 2014

 

Social- og Sundhedsudvalget tager endelig stilling til sin indstilling til kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde den 11. november 2014, når de sidste høringssvar foreligger.

 

 

Økonomi- og Planudvalget, den 11. november 2014:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Kirstine van Sabben og Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Liste C og liste Ø stiller følgende ændringsforslag til afstemning:

Tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. gives til Social-og Sundhedsudvalget for derefter at kunne opretholde Christianshøjprojektet, arbejdsgangene omkring ældremaden, weekendtilbuddet i Midtpunktet, og lade Blæksprutten beholde deres tilskud.

For stemte 8: liste W, liste O, liste C, liste K og liste Ø

Imod stemte 19: liste A, liste V og liste B

Ændringsforslaget er faldet.

Social og Sundhedsudvalgets indstilling af 11. november 2014 til afstemning:

For stemte 20: liste V, liste A, liste B og liste K

Imod stemte 7: liste W, liste O, liste C og liste Ø

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling af 11. november 2014 godkendt.

 

Sagsfremstilling

Budgettet i Center for Psykiatri og Handicap er, lidt karikeret, opdelt i to hovedkategorier:

 1. Driftsbudget af egne tilbud (botilbud, bostøtte, aktivitets- og samværstilbud) (110 mio. kr.).
 2. Myndighedsbudget til køb af pladser (botilbud, bostøtte, aktivitets- og samværstilbud) (76 mio. kr.).

 

Den første post er meget stabil og afvigelserne på driftsbudgettet skyldes øget visitation og/ eller borgere med støttebehov udover den fastlagte normering, med undtagelse af et enkelt tilbud, med langtidssygdom hos tre medarbejdere. Dette sygefravær er beregnet til en afvigelse på driftsbudgettet, svarende til 0,68 mio. kr. af de i alt 4,9 mio. kr.

 

Den anden post er langt mere dynamisk og myndighedsbudgettets andel af merforbruget udgør da også hele 4,2 mio. kr. De 3,8 mio. kr. opsummeres af en sag tabt i ankestyrelsen, som alene beløber sig til 2,3 mio. kr. Dernæst anbringelse af borgere hos private leverandører for yderligere 0,7 mio. kr. udover budgettet, 0,5 mio. kr. til støttemedarbejdere og endelig en opnormering i eget botilbud til en nyindflyttet borger på 0,8 mio. kr.

 

Budgetopfølgningen har givet anledning til en nærmere gennemgang, der viser at budgetforudsætningerne for 2014 ikke holder. Samtidig med de ovenævnte store enkeltbeløb er der sket en stigning i det samlede antal borgere som modtager støtte. De fleste borgere modtager støtte efter § 85 og her var budgetforudsætningerne, at 350 borgere skulle modtage støtte. En aktuel opgørelse viser, at 382 borgere er visiteret til støtte, svarende til 9,1 % flere borgere. Stigningen i antal borgere er størst for A-området (ADHD, autisme, asperger) og senhjerneskadede.

 

Dette skyldes dels et lovgivningsbestemt tværfagligt samarbejde (rehabiliteringsteam), hvor flere borgere ’opdages’ og herigennem visiteres til hjælp, samt et krav om en tidligere indsats. Dernæst skyldes det en betydelig indsats med fokus på at reducere ventetiderne til en sagsbehandler i Psykiatri og Handicap. Ultimo 2013 var der 60 borgere på venteliste. Aktuelt er der 22 på venteliste, samtidig med at den politisk fastsatte frist på to måneder næsten overholdes. 10 borgere er visiteret, men venter på støtte. Det svarer til, at ventelisten er halveret og at omkring 30 flere borgere er i eller på vej i støtte, hvilket også modsvarer afvigelserne i forhold til budgetforventningerne for 2014.

 

Endvidere er der foretaget anbringelser i løbet af 2014, som ved fuldt gennemslag i 2015, vil betyde en merudgift i forhold til 2014 på ca. 1 mio. kr. Der er tale om fem sager, som i budget 2014 udgør 2,6 mio. kr. og som ved fuldt gennemslag vil give et udgiftsniveau på 3,6 mio. kr. i 2015.

 

De samlede budgetmæssige konsekvenser, med ovenstående kendte udfordringer og en øget tilgang i antallet af borgere giver en forventning om betydelige varige budgetudfordringer, anslået for 2015 på 5,9 mio. kr. Udfordringerne er oplistet herunder:

 

Handlingsmuligheder

 1. Center for Psykiatri og Handicap har en overførsel fra 2013, svarende til det indmeldte merforbrug ved budgetopfølgningen og kan herigennem midlertidigt finansiere budgetoverskridelsen i indeværende budgetår.
 2. I forhold til den tabte sag er ankestyrelsen kontaktet, idet Center for Psykiatri og Handicap er af den opfattelse, at den praksis afgørelsen hviler på er en fejlfortolkning af lovgivningen.
 3. Der er fulgt intensivt op på langtidssygefraværet, og der er indledt tre sager om afskedigelse. Der vil således være hentet en omkostning på dette område på 0,68 mio. kr. fremadrettet, under forudsætning af, at der ikke opstår andet langtidssygefravær.

 

Med det indgåede budgetforlig for 2015 (som endnu ikke er endeligt vedtaget), er der ikke grundlag for at finde budgettilpasninger i størrelsesordenen 5,9 mio. kr. uden servicemæssige forringelser. Center for Psykiatri og Handicap skal som følge af budgetforliget for 2015 spare for 2,5 mio. kr. på konkrete tiltag og dertil effektivisere, samt spare på sygefravær for til sammen yderligere 1,9 mio. kr. i 2015 – i alt 4,4 mio. kr. Samlet set vil der altså være tale om besparelser på over ti mio. kr. (5,9 + 4,4).

 

Det er en mulighed at se på ikke-vedtagne administrative besparelsesforslag fra budgetprocessen vel vidende at de netop ikke politisk er medtaget i budgetforliget. Det er imidlertid centerets vurdering, at de nedennævnte forslag er de mindst indgribende, mulige forslag. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at den negative budgetudvikling langt overvejende skyldes en stigning i antallet af borgere med behov for støtte. Der er grund til at tro, at stigningen i antallet af borgere fortsætter, idet der stadig stilles krav om en tværfaglig og tidlig indsats.

 

Følgende finansieringsmuligheder er fra det administrative sparekatalog og kan gennemføres med servicemæssige konsekvenser (der er bilag for hvert enkelt af forslagene 4-12):

 1. Fjernelse af tilskud til mad og service i botilbud 0,322 mio. kr.
 2. Lukning af Christianshøjkroen 1,052 mio. kr.
 3. Reduktion i driftstilskud til Kvindekrisecenteret 0,075 mio. kr.
 4. Pædagogisk ledsagelse på handicapområdet 0,66 mio. kr.
 5. Lukning af aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge 0,47 mio. kr.
 6. Reduktion af service på botilbud 0,36 mio. kr.
 7. Lukning af weekend og helligdagstilbud, og flytning af weekendbostøtte til Kommandanthøjen 0,39 mio. kr.

 

De følgende finansieringsmuligheder er nye i forhold til det administrative sparekatalog og kan gennemføres med servicemæssige konsekvenser:

 1. Lukning af beskæftigelsestilbuddet Plantagen for psykisk sårbare 0,40 mio. kr.
 2. Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Kulturhuset 0,80 mio. kr.

 

Uden servicemæssige konsekvenser:

 1. En borger med en BPA-ordning er fraflyttet kommunen. Det er uafklaret om BRK fortsat skal betale udgifterne. Denne sag andrager 1,44 mio. kr.

Forslagene 4-13 udgør tilsammen 5.883.000 kr.

 

Høring og beslutning

Før en beslutning om gennemførelse af konkrete initiativer til finansiering af ubalancen i Center for Psykiatri og Handicaps budget vil de skulle sendes til høring i Handicaprådet og berørte brugerråd. Det skyldes at der er tale om serviceforringelser. Ud over Handicaprådet er det også praksis, at brugerrådene høres, bl.a. i forbindelse med den årlige budgetproces. Det skal gøres opmærksom på, at der allerede foreligger nylige høringssvar på en del af finansieringsmulighederne fra budgetprocessen for 2015.

 

Der skal for de enkelte konkrete finansieringsforslag tages stilling til om beslutningskompetencen ligger i Social- og Sundhedsudvalget eller om kompetencen ligger i kommunalbestyrelsen i henhold til lovgivning og tidligere politiske beslutninger om serviceudbud og -tilbud.

 

Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at anbefale kommunalbestyrelsen, at merforbruget helt eller delvist finansieres af andre bevillingsområder indenfor udvalgets område (Ældre og Sundhed) end det specifikke (Psykiatri og Handicap).

 

Øvrig økonomi

Når Center for Psykiatri og Handicap overtager dyre aktive sager fra børneområdet flytter budgettet med, mod at Center for Psykiatri og Handicap sparer 10 % om året på hver sag. Denne automatik rækker kun frem til og med 2015, hvor der bør ses på dette forhold i god tid forud for vedtagelsen af budget 2016.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. oktober

I forhold til udvalgets beslutning i mødet den 7. oktober er der udarbejdet bilag, som beskriver mulighederne for at gennemføre finansieringsforslagene 1, 4, 5, 8 og 10:

 

·         1) Reduktion i puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18)

·         4) og 5) Budgetreduktion i Kulturhuset i Østergade 54, Rønne og bedre ressourceudnyttelse af de afsatte midler til Christianshøjprojektet

·         8) Opstrammet serviceniveau og håndtering af hjælpemidler i Center for Sundhed

·         10) Ændret arbejdsgang omkring tilberedning og anretning af mad i eget hjem og på plejecentre i Center for Ældre

 

Endvidere er der udarbejdet bilag omhandlende høringssvar fra budgetprocessen 2015, som relaterer sig til finansieringsforslagene: 3, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Disse forslag har været fremført i en eller anden form i forbindelse med budgetbehandlingen 2015.  

 

Sekretariatet

Ad 1) Sekretariatet beskriver i bilag udviklingen af de afsatte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde fra 2008 og frem til 2014. Endvidere med bemærkning om, at hvis budgettet nedsættes er det værd at overveje, om der skal ske ændringer i ansøgningsproceduren.  

 

Center for Psykiatri og Handicap

Af bilaget til ad 4) og 5) fremgår det, at forslagene kan gennemføres under forudsætning af:

·         at aftalen med Naturstyrelsen om Christianshøjkroen opsiges til udløb i februar 2015

·         at der spares 400.000 og ikke 500.000 kr. på Christianshøjprojektet

·         at borgerne flyttes til et lignende aktivitetstilbud, sammen med Kulturhuset i Østergade 54

·         at Kulturhusets aktiviteter og aktivitetsniveau tilpasses i forhold det reducerede budget

·         at restbudgettet fra Christianshøjprojektet overflyttes til Kulturhuset

 

Center for Sundhed

Af bilaget til ad 8) fremgår det, at centret har vurderet mulighederne for at reducere hjælpemiddelområdets budget med yderligere 500.000 kr., og at centret ikke kan anbefale forslaget, før effekten af allerede igangsatte tiltag kendes.

 

Center for Ældre

Af bilaget til ad 10) fremgår det, at centret fordeler besparelsen ligeligt mellem plejecentre og hjemmepleje.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 12. november

Der er indkommet høringssvar fra Brugerbestyrelsen i Kulturhuset Østergade 54, og fra Center-MED i Psykiatri og Handicap – øvrige høringssvar vil foreligge til mødet.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2014

1.
Bilag Kulturhuset Østergade 54 (DOCX)

2.
Høringssvar Brugerbestyrelsen Kulturhuset (PDF)

3.
Høringssvar Center-MED Psykiatri og Hanndicap (DOCX)

4.
Supplerende hørigssvar MED-udvalg (DOCX)

5.
Ældrerådets høringssvar (MSG)

6.
Handicaprådets hørigssvar (MSG)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

7.
Bilag støtte frivilligt socialt arbejde (DOCX)

8.
Bilag Center for Sundhed (DOCX)

9.
Bilag Center for Ældre (DOCX)

10.
Bilag Center for Psykiatri og Handicap (DOCX)

11.
Bilag høringssvar 2015 (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 22. september 2014

12.
06-01 Pædagogisk ledsagelse (PDF)

13.
06-02 Fjernelse af tilskud (PDF)

14.
06-06 Lukning af Christianshøjprojekt (PDF)

15.
06-08 Reduktion af tilskud Kvindekrisecentret (PDF)

16.
06-11 Lukning af weekend og helligdagstilbud (PDF)

17.
06-12 Lukning af aktivitets-og samværstilbud Vestergade (PDF)

18.
06-15 Reduktion af serviceniveau på botilbud (PDF)

19.
06 Kulturhuset (DOCX)

20.
06 Plantagen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Høringssvar til strategisk miljøvurdering af slutdepot for atomaffald

07.13.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

5

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt plan og miljøvurdering af slutdepot for atomaffald i høring med frist den 5/12.

Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til høringssvar. Høringssvaret består af et overordnet høringssvar bilagt et uddybende notat med bemærkninger til delelementer i miljørapporten.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller at udkastet til høringssvar sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Høringssvaret er godkendt med de af liste Ø foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt plan og miljøvurdering af slutdepot for atomaffald i høring med frist den 5/12.

Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til høringssvar til den strategiske miljøvurdering af slutdepot for atomaffald. Høringssvaret består af et overordnet høringssvar bilagt et uddybende notat med bemærkninger til delelementer i miljørapporten.

 

Planen og miljøvurderingen er sendt i høring som følge af lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer. For yderligere information henvises til tidligere dagsordener til kommunalbestyrelsen omkring processen for etablering af et slutdepot til atomaffald.

 

Høringssvaret til den strategiske miljøvurdering fremhæver især følgende elementer:

·         Der bør udarbejdes en strategisk miljøvurdering af både slutdepot-, mellemlager- samt eksportløsning og ikke kun slutdepot. Kommunen anerkender ikke argumentationen for kun at udføre det på slutdepotløsningen.

·         Utilstrækkeligt datagrundlag giver utilstrækkelige og overfladiske vurderinger. Dette gælder både de tekniske men også de socioøkonomiske konsekvenser.

·         Der henvises i alt for stort omfang til den kommende VVM-redegørelse.

·         Der er udbredt utryghed og bekymring omkring viden grundlag og ministeriets håndtering af processen

 

Ifølge ministeriets procesplan vil der nu blive nu som grundlag for politisk vedtagelse af planen blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan miljørapporten og de indkomne høringssvar er taget i betragtning, samt hvorfor den plan, der er indstillet til vedtagelse, er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet. Desuden vil det blive beskrevet, hvorledes man vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planens realisering ventes at afstedkomme.

 

Det forventes foreløbig at beslutningen om hvilke 2 af de 6 lokaliteter, der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for tages primo 2015.

 

Embedsværket i kommunerne er inviteret til møde den 11.november med henblik på en orientering om status for processen for det lav- og mellemaktive atomaffald fra Risø. Sundhedsministeren har tilkendegivet at de fem borgmestre vil blive inviteret til møde i det nye år efter han har fået forelagt redegørelsen og når der er nyt at informere om.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. november 2014

1.
Høringssvar til miljørapport (DOCX)

2.
Bilag _BRK noter til miljørapport (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje

27.39.04P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

5

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BDO anbefaler, at fritvalgpriserne beregnes på baggrund af det nyeste regnskab samt, at der sker en differentiering af priserne for personlig pleje og praktisk hjælp. Derfor foreslås det, at praksis for fritvalgpriserne ændres. Fritvalgpriserne for 2014 fremskrives til 2015-priser gældende fra januar 2015, og med henblik på at beregne nye fritvalgpriser på baggrund af regnskab 2014. Således forelægges nye priser for 2015 til politisk godkendelse i maj 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at anbefale til kommunalbestyrelsens godkendelse at fritvalgpriserne for 2014 fremskrives til 2015-priser, og at priserne gælder fra 1. januar 2015 og frem til ny beregning forelægges i maj 2015

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen vedr. frit valg af praktisk hjælp og personlig pleje, foreskriver at priserne skal fastsættes mindst én gang årligt og ske med udgangspunkt i senest afsluttede regnskab. Kommunen har dog pligt til at justere timepriserne også i løbet af året, såfremt kommunen bliver opmærksom på at timepriserne ikke længere er retvisende.

 

De senere år er timepriserne for frit valg området i Bornholms Regionskommune blevet vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen, således også ved budgetvedtagelsen for 2015.

På baggrund af usikkerhed omkring Bornholms Regionskommunes beregningsmetode af frit valg priserne blev Kommunernes Revision BDO bedt om, at foretage en kvalitetssikring af Bornholms Regionskommunes prisberegninger. BDO’s overordnede vurdering er, at Bornholms Regionskommunes egen beregning er i overensstemmelse med reglerne for beregning af fritvalgpriser. Dog er BDO kommet med anbefaling om, at priserne for 2015 fastsættes primo 2015 på baggrund af regnskab 2014 og at den mulighed der ligger i KL’s beregningsmetode omkring differentiering af timepriserne for praktisk hjælp og personlig pleje indarbejdes i beregningen af timepriserne, således at der opnås differentierede priser for disse ydelser. Yderligere konklusioner og anbefalinger fra BDO kan læses i bilag 1.

 

Økonomi og Personale ønsker at følge BDO’s anbefalinger om differentiering af priser samt at beregningen af priserne sker primo 2015 med politisk godkendelse i maj 2015.

Det anbefales derfor, at de godkendte frit valg priser for 2014 fremskrives til 2015 pris- og lønniveau og at disse anvendes frem til at der foreligger en ny beregning af priserne for 2015 på baggrund af regnskab 2014.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af ovenstående vil fritvalgpriserne gældende fra 1. januar 2015 se ud som følger:

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Praktisk hjælp

377,32 kr. pr. time

471,65 kr. pr. time

Personlig pleje, dag

398,31 kr. pr. time

497,89 kr. pr. time

Personlig pleje, øvrig tid

432,29 kr. pr. time

540,36 kr. pr. time

Personlig pleje, nat

1.024,32 kr. pr. time

1.280,40 kr. pr. time

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Notat vedr. kvalitetssikring af fritvalgpriser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Pulje til løft af ældreområdet 2015  

27.00.00Ø34-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

7

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Der er i forbindelse med Aftale om finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Bornholms Regionskommunes andel af puljen er på 10,2 mio. kr. årligt. Der er udarbejdet en kort oversigt over Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringer i ansøgningen for 2015 samt kort status på indsatserne i 2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde – den såkaldte Ældrepulje – har til formål at løfte ældreplejen, hvor der lokalt vurderes er størst behov på områderne: 

·         Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

·         Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

·         Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

 

Bornholms Regionskommunes andel af puljen er på 10,2 mio. kr. årlig.  I 2014 og 2015 udmøntes puljen gennem projektansøgning. Social- og Sundhedsudvalget har i 2014 og 2015 prioriteret puljens indsatser, og der er udarbejdet en kort oversigt over de enkelte indsatser i 2015 samt en status på indsatserne i 2014.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. november 2014

1.
Oversigt over Ældrepuljen 2014 og 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på ældreområdet 2013

27.12.16K09-0119

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

9

 

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

7

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det kommunale tilsyn på ældreområdet har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsynsbesøg i kommunens plejehjem- og centre.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at redegørelsen for udførte tilsyn på ældreområdet i 2013 sendes i høring i Ældrerådet, i Beboer- og Familierådene og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Indstilling godkendt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at redegørelsen indstilles taget til efterretning i kommunalbestyrelsen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Anbefales taget til efterretning i kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Tilsynet har, på baggrund af de enkelte tilsynsrapporter for 2013, udarbejdet den årlige redegørelse for det kommunale tilsyn på ældreområdet. Der er gennemført 11 tilsynsbesøg, og ingen af disse besøg har ført til skærpet bevågenhed fra Tilsynets side.

 

Tilsynet har konstateret, at borgerne, som bor i kommunens plejecentre- og hjem, får den hjælp de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde, som lever op til Regionskommunens målsætninger og kvalitetsstandarder for området. Det er Tilsynets opfattelse, at de enkelte steder leverer pleje-, omsorgs- og sygeplejemæssige opgaver på tilfredsstillende vis, og at der er en god faglighed de enkelte steder.

Borgerne, som Tilsynet har talt med, udtrykker generel tilfredshed med plejen, hjælpen og maden. Få borgere udtrykte utilfredshed med maden, og de blev vejledt i forhold til reglerne om frit valg af leverandør på madserviceområdet. Tilsynet har ikke talt med pårørende i 2013, idet der er tale om uanmeldte tilsyn, så der kan ikke laves aftale om, at de pårørende er til stede.

 

Der er givet 10 anbefalinger/henstillinger i 2013 mod 16 i 2012. Ingen af anbefalingerne har medført straks påbud. Anbefalingerne er alle fulgt tilfredsstillende op. De givne anbefalinger er konkrete for de enkelte steder, og der ses ingen tendenser i retning af, at området har generelle problemstillinger, som der skal tages hånd om. Der er givet en anbefaling, som går på tværs af området, idet Tilsynet har anbefalet, at der tages initiativ til en samlet kortlægning af antallet af borgere med misbrugsproblematikker i ældreområdet.

 

Tilsynet vil i 2014 generelt have fokus på, hvordan der de enkelte steder arbejdes med visionerne i kommunens ældrepolitik, herudover vil der fortsat være fokus på følgende:

·         Opfølgning på Embedslægens tilsyn

·         Opfølgning på det kommunale tilsyn

·         Ydelserne til borgerne, herunder træning og aktiviteter

·         Borgerinddragelse

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. oktober

Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet, i Beboer- og Familierådene (BFR) og i Handicaprådet.

 

Der er indkommet følgende høringssvar:

Handicaprådet har i deres møde den 18. august taget redegørelsen til efterretning.

 

Bornholms Ældreråd har i deres møde den 16. september taget redegørelsen til efterretning. 

 

BFR Lunden: Beboer- og Familierådet tager redegørelsen til efterretning. Rådet ønsker at udtrykke stor tilfredshed med de forhold der er på Lunden.

 

BFR Snorrebakken: BFR har med tilfredshed noteret, at det kommunale tilsyn er i god tråd med BFR’s opfattelse af forholdene på Plejecenter Snorrebakken, og at der ikke ses grundlag for kritik på nogen punkter.

 

BFR Aabo: Ingen bemærkninger.

 

BFR Nørremøllecenteret: Rådet har taget redegørelsen til efterretning og har ingen kommentarer.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsbesøg.docx (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

2.
Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Retningslinjer for tilbagemelding om magtanvendelse på børne- og skoleområdet

17.00.01P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

3

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

De senere års målrettede (og lovfastsatte) arbejde med magtanvendelser på voksenområdet, og den generelle samfundsdebat om magtanvendelser overfor børn og unge har givet anledning til et administrativt serviceeftersyn af de generelle retningslinjer for magtanvendelse på hele børne- og ungeområdet. Serviceeftersynet har givet anledning til en revision af de hidtidige procedurer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at procedurerne tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Taget til efterretning og fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

De senere års målrettede (og lovfastsatte) arbejde med magtanvendelser på voksenområdet, og den generelle samfundsdebat om magtanvendelser overfor børn og unge har givet anledning til et administrativt serviceeftersyn af de generelle retningslinjer for magtanvendelse på hele børne- og ungeområdet. Serviceeftersynet har givet anledning til en revision af de hidtidige procedurer.

 

Hvad er magtanvendelse?

1)    Tilladt fysisk magtanvendelse i en situation hvor personalet fastholder et barn eller ung for at afværge, at barnet eller den unge øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting.

2)    Tilladt fysisk magtanvendelse ved guidning, det vil sige at personalet lægger hånden på skulderen af barnet eller den unge og fører vedkommende væk fra et konfliktområde

3)    Ikke tilladt fysisk magtanvendelse er situationer, der ikke falder ind under pkt. 1 og 2 ovenfor eller bestemmelserne om nødværge i straffelovens § 13.

 

Hvad siger loven?

Førskoleområdet: Dagtilbudsloven forholder sig ikke til brug af magtanvendelser og dermed heller ikke til registrering og opfølgning. Børn i førskolealderen er således omfattet af de generelle bestemmelser i Grundloven, Straffeloven, Forældreansvarsloven, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.

 

Børn og unge anbragt uden for hjemmet: Servicelovens kapitel 24 omhandler magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor børn og unge anbragt i døgnophold (institutioner og plejefamilier). Servicelovens kapitel om magtanvendelse er sammen med ovennævnte generelle lovgivning rammen omkring ”Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og ungen anbragt udenfor hjemmet”, der igen er grundlaget for Center for Børn og Families arbejde med magtanvendelser.  Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, at: Fysisk magtanvendelse i form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til et andet opholdsrum, er tilladt, hvis:

 

1)     barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt

 

 eller

 

2)   barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre.

 

Magtanvendelse skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation og må ikke gå ud over det strengt nødvendige. Magtanvendelse, som akut kan være nødvendig, vil være omfattet af straffelovens bestemmelser om nødværge, jf. straffelovens § 13.

 

Skoleområdet: Magtanvendelse på skoleområdet er reguleret af § 52 i folkeskoleloven og bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Det er forbudt at anvende legemlig straf og nedværdigende behandling af eleverne. Det har det været siden 1966. Derimod er det tilladt at anvende magt i fornødent omfang for at afværge, at en elev øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting.

Det undervisende personale kan omgående udelukke en elev fra klassen, overfor hvem der anvendes magt. Udelukkelsen er betinget af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Skolens leder skal ved udelukkelse af en elev fra klassen omgående underrettes, hvorefter lederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger.

I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes sociale eller emotionelle omstændigheder, skal skolens leder inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder.

 

Procedurer

En magtanvendelse kan være et udtryk for pædagogisk deroute og afmagt. Det er grundholdningen i både Center for Børn og Familie og Center for Skole, Kultur og Fritid, at situationen omkring en elev ikke må få lov til at eskalere til et niveau, der ender med fastholdelse i afmagt. Magtanvendelser er noget, vi gør alt for at forebygge, og gøre mindst muligt indgribende. Det er dog vigtigt at understrege, at en magtanvendelse kan være et udtryk for, at personalet klarer en vanskelig episode med et barn eller en elev i affekt på en professionel og ordentlig måde, uden at nogen kommer til skade. Magtanvendelsen er en form for kulmination, men dét, der foregår før og dét der foregår efter magtanvendelsen er mindst lige så vigtigt at fokusere på og reflektere over. Derfor bør der være en opfølgningsprocedure.

 

På børneområdet:

Førskoleområdet/dagtilbud håndteres som hidtil.

 

Børn og unge i Døgnophold: Bornholms Regionskommune benytter døgnophold både på institutioner og i familiepleje og både inden- og udenøs.

Arbejdet med magtanvendelser har hidtil ikke været struktureret. Det har Center for Børn og Familie ændret på, således at indberetninger både fra lokale og udenøs døgnopholdssteder fremover behandles af specialkonsulent med pædagogisk baggrund.

Indberetninger sker på skema, der både beskriver magtanvendelsen, men som også giver medarbejderne en mulighed for at reflektere over hændelsen i samarbejde med ledelsen.

Specialkonsulenten forventes at erhverve sig et overblik over indberettede magtanvendelser, udlede tendenser og handle på disse, såfremt de opstår.

 

På skoleområdet:

Heldagsskolen og Kildebakken har udarbejdet en fast procedure, der anvendes ved magtanvendelser. De øvrige skoler har ikke skriftlige procedurer. Center for Skole, Kultur og Fritid vil fra 1. december 2014 sikre, at alle skoler registrerer eventulle magtanvendelser på skema. Der udarbejdes et skema, der er ens for alle skoler inklusive Heldagsskolen og Kildebakken. Registreringerne sker som et pædagogisk arbejdsredskab, der skal bruges til at evaluere en eventuel magtanvendelse. Der skal redegøres for situationen, hvor det ansås nødvendigt at anvende fysisk magt. Der skal foretages en analyse af de involveredes (evt. alternative) muligheder for at håndtere situationen, og hvordan en lignende situation kan undgås en anden gang.

 

Registreringerne journaliseres og opbevares på skolerne og vil kunne rekvireres på forlangende fra Centerchefen.

 

Økonomiske konsekvenser

Reglerne omkring magtanvendelse er mere eksplicitte på voksenområdet end på børne- og ungeområdet. Håndteringen af magtanvendelser kræver både pædagogiske, ledelsesmæssige og administrative ressourcer. Ovenstående procedurer på børne- og ungeområdet forventes afholdt indenfor de eksisterende rammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Beskæftigelsesplan 2015

15.00.15P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

24-09-2014

5

 

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

11

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

10

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2014 påbegynde arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at beskæftigelsesplanen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 24. september 2014:

Anbefales, men sendes forinden behandling i kommunalbestyrelsen til behandling i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalgene behandler de beskæftigelsespolitiske mål og strategier ud fra fokus på hver deres udvalgsområde.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Fokus på at hjælpe unge, der er i tilknytning til psykiatrien, tilbage til en fast tilknytning til det ordinære arbejdsmarked i et tæt samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Der er også en kobling til Social- og Sundhedsudvalgets mål om udvikling af indsatsen overfor de psykisk sårbare. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en orientering om samarbejdsfladerne mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder.

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Drøftet. Børne- og Skoleudvalget ønsker at blive inddraget i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Indstillingen anbefales med udvalgenes bemærkninger.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Hvert år vedtager kommunalbestyrelsen en beskæftigelsesplan (BP) der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

 

Planen udarbejdes af jobcenteret i et tæt samarbejde mellem bl.a. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og andre områder i kommunen.

 

Beskæftigelsesplanen er allerede afspejlet ind i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aftalte mål, hvor målet om fokus på overledigheden for de 25-29 årige kan indeholdes i 1. mål i planen om at flere unge skal i uddannelse, hvor målet om at fokusere på borgere på kante af arbejdsmarkedet kan indeholdes i 2. mål om tværfaglig og sammenhængende indsats, hvor målet om én indgang til erhvervslivet og målet om rekruttering kan indeholdes i 4. mal om tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

 

BP indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder, som besluttes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Hele BP behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen senest samtidig med det kommunale budget.

 

Beskæftigelsesministeren har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015, og har valgt at videreføre målene fra 2014. Dog således, at der i mål 2 ikke udelukkende skal være fokus på forebyggelse af førtidspension.

 

 1. mål: Flere unge skal have en uddannelse.

Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen, og dermed understøtte at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.

 

2.       mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenterede i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

 

3.       mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelse af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

4.       mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding.

 

Der stilles ikke formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i beskæftigelsesplanen for 2015 som det har været tilfældet de tidligere år.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning, at kommunerne med udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål for 2015 vil sikre en aktiv og effektiv beskæftigelsesindsats til gavn for borgere og virksomheder, og at kommunerne vil indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne og de lokale beskæftigelsesråd om beskæftigelsesplanen for 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 20. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 29. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

Udkast til beskæftigelsesplanen sendes i høring hos LBR senest den 1. juli.

 

I sit møde den 12. august 2014 har Det lokale Beskæftigelsesråd afgivet følgende høringssvar:

 

”Vedrørende flere unge i uddannelse konkretiseres yderligere om indsatsen for målgruppen i forhold til erhvervsuddannelserne/erhvervsskolereformen.

Vedrørende bekæmpelse af langtidsledigheden tilføjes der yderligere om den konkrete indsats for de langtidsledige, der ikke er nye langtidsledige.

I øvrigt ingen bemærkninger.”

 

I sit møde den 18. august 2014 har Handicaprådet afgivet følgende høringssvar:

 

”Rådet tilslutter sig de positive formuleringer i planen og tager den til efterretning.”

 

Beskæftigelsesplan 2014 godkendes af kommunalbestyrelsen senest i mødet den 9. oktober 2014.

 

Senest 31. oktober 2014 fremsendes den godkendte beskæftigelsesplan til beskæftigelsesregionen med LBR’s bemærkninger.

 

Senest 31. januar 2015 offentliggøres den godkendte beskæftigelsesplan samt LBR’s bemærkninger på kommunens hjemmeside.

 

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 24. september 2014

1.
Beskæftigelsesplan 2015 (DOCX)

2.
Høringssvar af 25. august 2014 fra beskæftigelsesregionen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Projektet Bornholms fremtid

00.16.02P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

21

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen til orientering.

Resumé

Regionskommunen har igangsat projektet Bornholms fremtid. Formålet med projektet er, at skabe en frugtbar dialog om det bornholmske samfund som yderområde, og om de nødvendige omstillinger som følger af befolkningstilbagegang, flere ældre, færre børn etc. Projektet skal gennem inddragelse af samfundets aktører i samfundsudviklingen på strategisk niveau, bidrage med et fælles anerkendt dialogværktøj som politik- og strategiudviklingen i Bornholms Regionskommune kan tage udgangspunkt i. Projektet udgør implementeringen af Økonomi- og Planudvalgets mål om plangrundlaget. Projektet er medfinansieret af Realdania.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller:

·         at Økonomi- og Planudvalget tager punktet til efterretning og videresender til kommunalbestyrelsen til orientering

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Taget til efterretning og fremsendes til kommunalbestyrelsens orientering.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Bornholm står på mange måder i samme situation som en lang række andre yderområder: faldende befolkningstal, en større andel af ældre, faldende befolkningstal osv. Samtidig gør Bornholm mange ting rigtigt, og har gennem mange år placeret sig godt, bl.a. på det kulinariske landkort. Senest er Bornholm med Folkemødet blevet centrum for det politiske Danmark mindst én gang om året. Men på trods af udviklingen falder befolkningstallet stadig, og hvad gør man så?

 

Der er med andre ord basis for at gøre en indsats, der tager udgangspunkt i en bredere forståelse af udvikling og vækst, men samtidig kræver de strukturelle forhold beslutninger, der rækker langt ud i fremtiden – derfor skal regionskommunen vælge de rigtige og på det rigtige grundlag.

 

Projektet Bornholms fremtid er en del af Realdanias initiativ Yderområderne på forkant med omstillingen, der indgår i programmet Mulighedernes Danmark. Under overskriften Planlægning og udvikling uden vækst er initiativet med til at tage fat om de problemstillinger, som landdistrikterne står overfor. Dermed rettes blikket mod udviklingen af de stedbundne kvaliteter i stedet for mod vækst som den eneste udviklingsfaktor.

 

Projektets analysedel, der understøttes af et nyetableret partnerskab mellem KL, Realdania, Naturstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Yderområder på forkant), der skal levere lokale data vedrørende en lang række faktorer, der belyser den forandring det bornholmske samfund gennemgår.

 

Projektets udviklingsdel handler om udviklingen af et fælles anerkendt dialogværktøj, hvor projektet i forlængelse af principperne for ”Den samarbejdende Regionskommune” (som det daværende Økonomi- og Erhvervsudvalg vedtog i november 2013), vil inddrage det bornholmske samfunds aktører og borgere i udviklingsprocessen. Det er blandt andet målet for projektet, at dialogværktøjet kan være med til at skabe en mere frugtbar dialog om den omstilling Bornholm gennemgår, blandt andet via fokus på den positive udvikling, der foregår på Bornholm.

 

Bornholms fremtid hænger tæt sammen med Bornholms udviklingsplan. Projektet Bornholms fremtid leverer input i form af en samfundsudviklingsstrategi, hvis hovedbudskaber indgår i arbejdet med Bornholms udviklingsstrategi.

 

Projektet Bornholm fremtid udgør implementeringen af Økonomi- og Planudvalgets to mål for plangrundlaget:

·         Udarbejdelse af baggrundsanalyse af mekanismerne og sammenhængene mellem konsekvenserne af den fysiske og servicemæssige planlægning

·         Med afsæt i baggrundsanalysen og med inddragelse af borgere og interessenter i bred forstand at etablere en fælles opfattelse af Bornholms udfordringer og udviklingsmuligheder

 

Projektperioden går fra 1. august 2014 – 30. juni 2015.

 

Styregruppen består af:

Winni Grosbøll (fmd.)

Karen Skou (Realdania)

Marie Louise Madsen (KL)

Jonas Skovsgaard Christensen (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

Annette Klysner (Naturstyrelsen)

Carsten Scheibye

Laila Kildesgaard

 

Sekretariatet varetager projektledelsen af projektet.

Økonomiske konsekvenser

Realdania har bevilget 500.000 kr. til projektet, og Bornholms Regionskommune medfinansierer med 500.000 kr. i form af medarbejdertid

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 11. november 2014

1.
Projektplan for Bornholms fremtid (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Proces- og tidsplan for Bornholms udviklingsstrategi (BUS)

01.01.02P15-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

22

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms udviklingsstrategi(BUS) er Bornholms Regionskommunes overordnede strategi for Bornholms udvikling. Arbejdet med denne strategi bliver nu igangsat. Bornholms udviklingsstrategi er en revision af den nugældende Bornholms udviklingsplan 2012(BUP), som forsat er gældende indtil Bornholms udviklingsstrategi er vedtaget.

Der er fremlagt et forslag til proces- og tidsplan til gokendelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

at forslag til proces- og tidsplan godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Bornholms udviklingsstrategi er en revision af den nugældende Bornholms udviklingsplan 2012(BUP), som forsat er gældende indtil Bornholms udviklingsstrategi er vedtaget. Bornholms udviklingsplan(BUP) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS).

Læs mere om Bornholms udviklingsplan 2012 her.


Bornholms udviklingsstrategi bygger på kommunalbestyrelsens fire visioner:

   Et godt og aktivt liv for alle

   Bornholm som vidensamfund

   Grøn bæredygtig ø

   Økonomisk bæredygtig ø.

 

Bornholms udviklingsstrategi(BUS) skal være et strategisk værktøj, som dækker mere generelle og overordnede aspekter af relevante forhold for Bornholms udvikling. Derudover skal udviklingsstrategien være et inspirationskatalog og en paraply for udviklingsinitiativer.

 

Med denne strategi vil kommunalbestyrelsen gerne vise, hvilke veje Bornholm skal gå og hvilke muligheder Bornholm har, for at opnå den udvikling der ønskes.

 

Bornholms udviklingsstrategi er en sammenskrivning af tre lovbestemte strategier. Regionerne i Danmark skal udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi. Bornholm hører under Region Hovedstaden, men Bornholm er både en region og en kommune og har særstatus, idet Bornholm kan vælge at udarbejde sin egen regionale vækst- og udviklingsstrategi. Kommunalbestyrelsen har valgt at Bornholm skal udarbejde sin egen.

 

Herved kan den regionale vækst- og udviklingsstrategi sammenskrives med kommuneplanstrategien og Agenda 21-strategien, da de fysisk dækker det samme område og meget af indholdet i de tre strategier er sammenfaldende. Kommunen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre et forslag til en kommuneplanstrategi og en redegørelse for sin lokale agenda 21-strategi. Kommuneplanstrategien skal bl.a. redegøre for, hvilke dele af kommuneplanen man ønsker at ændre i næste revision.

 

Bornholms udviklingsstrategi(BUS) består derfor af tre dele samlet i ét dokument:

1.    Regional vækst- og udviklingsstrategi - ReVUS (erhvervsfremmelovens §8a)

2.    Kommuneplanstrategi (planlovens § 23a)

3.    Agenda 21 (planlovens § 33a)

 

Vækst- og udviklingsstrategien(ReVUS) udarbejdes i et samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og Bornholms Vækstforum. Bornholms Vækstforum kommer med input via Erhvervsudviklingsstrategien, som bliver vedtaget primo 2015.

 

Kommunalbestyrelsen og de faglige udvalg har formuleret mål, der skal understøtte regionskommunens visioner, politikker og strategier. Målstyringen et internt styringsredskab, der anvendes for at realisere de politiske ønsker i konkrete indsatser for borgerne, erhvervslivet og Bornholm som samfund. Kommunalbestyrelsen har således formuleret konkrete langsigtede mål, der skal integreres i Bornholms udviklingsstrategi(BUS)

 

Ligeledes indgår et projekt, som ikke er lovgivningsmæssigt bestemt, men er et samarbejde med bl.a. Realdania og KL. Projektet ”Bornholms fremtid” (Se også forrige dagsordenspunkt - Projektet Bornholms fremtid), vil være med til at danne et grundlag for fremtidig planlægning ved udarbejdelse af en Samfundsudviklingsstrategi. Samfundsudviklingsstrategiens resultater indgår på samme måde som tilfældet er med Erhvervsudviklingsstrategien som bidrag til Bornholms udviklingsstrategi(BUS).

Forslaget til Bornholms udviklingsstrategi vil ligge klar til politisk behandling i kommunalbestyrelsen efterår 2015 for derefter at blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Her er der så mulighed for at borgere/erhvervsfolk m.m. kan komme med bemærkninger til forslaget. Bornholms udviklingsstrategi vil så efter bearbejdning af bemærkningerne kunne vedtages i kommunalbestyrelsen primo 2016.

Se i Bilag 1 for nærmere forklaring/uddybning.

 

Organisering af arbejdet

Direktionen i BRK er projektejer. Der er nedsat en projektgruppe med forankring i Sekretariatet. Øvrige Centre vil blive inddraget i en arbejdsgruppe i løbet af processen.            

 

Forslag til tidsplan og møder

 

November 2014–
KB-møde

Politisk godkendelse af proces- og tidsplan i Kommunalbestyrelsen for udarbejdelse af Bornholms udviklingsstrategi(BUS)

Primo 2015

Vedtagelse af Erhvervsudviklingsstrategien- Vækstforum

Februar-

Marts 2015

Erhvervsudviklingsstrategiens hovedtemaer indarbejdes i Bornholms udviklingsstrategi(BUS)

Marts 2015

Temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor emnet er Bornholms udvikling/Bornholms fremtid – hvad vil vi satse på?

April –

Maj 2015

Kommunalbestyrelsens idéer og bidrag indarbejdes i Bornholms udviklingsstrategi(BUS)

Juli 2015

Samfundsudviklingsstrategien (Bornholms fremtid) er udarbejdet og godkendt.

August 2015

Samfundsudviklingsstrategiens hovedtemaer indarbejdes i Bornholms udviklingsstrategi(BUS)

September 2015

Forslag til Bornholms udviklingsstrategi (BUS) behandles i Kommunalbestyrelsen.

Oktober-
December 2015

Bornholms udviklingsstrategi (BUS) sendes i offentlig høring. (min. 8 uger)

Januar 2016

Bemærkninger og ændringsforslag fra høringsperioden indarbejdes i Bornholms udviklingsstrategi (BUS).

Primo 2016

Vedtagelse af Bornholms udviklingsstrategi(BUS) i Kommunalbestyrelsen

 

Økonomiske konsekvenser

Holdes inden for rammen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 11. november 2014

1.
Proces- og tidsplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Udtalelse til Tilsynet om Østkrafts fibernetaktiviteter

13.01.00K08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

13

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tilsynet har anmodet kommunalbestyrelsen om en udtalelse i sagen om Østkraft-koncernens etablering af fibernet på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

-      Kommunalbestyrelsen godkender vedlagte udkast til brev til Tilsynet

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Tilsynet ved Statsforvaltningen modtog den 3. september 2014 en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen om lovligheden af Østkrafts etablering af fibernet på Bornholm. Tilsynet meddelte ved brev af 15. september 2014, at Tilsynet ikke havde kompetence til at undersøge forholdet, da det drejede sig om aktiviteter i regi af et kapitalselskab.

 

Tilsynet har dog efter drøftelser med Økonomi- og Indenrigsministeriet genovervejet sagen, og har derfor anmodet Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse om en udtalelse om, med hvilken hjemmel Østkraft udøver sine fibernetaktiviteter.

 

Korrespondancen med Tilsynet er vedlagt til orientering.

 

Regionskommunen har udarbejdet vedlagte udkast til brev til Tilsynet med bilag, som kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende indholdet af.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen. 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. november 2014

1.
Udtalelse til Tilsynet om Østkraft Holding A/S (DOCX)

2.
Fiberinfrastruktur på Bornholm anlagt af Østkraft (MSG)

3.
Høring af Bornholms Regionskommune (DOCX)

4.
Bornholms Regionskommune .pdf (PDF)

5.
Materiale fra Østkraft 1 (MSG)

6.
informationsmateriale vedr. Østkrafts fibernet (MSG)

7.
Informationsmateriale vedr. Østkrafts fibernet-infrastruktur (MSG)

8.
2. Opbygning af Østkrafts access net.pdf (PDF)

9.
4 Adresse liste over homes passed_150814.xlsx (XLSX)

10.
5 Adresseliste over mulige kunder til de 4 acesshuse minus homes passed_150814.xlsx (XLSX)

11.
6. Kort over backbone net 2013.pdf (PDF)

12.
7 Beskrivelse af Østkrafts backbonenet.pdf (PDF)

13.
8. Kort over ØKN 40 mm rør_aug14.pdf (PDF)

14.
9 Beskrivelse af Østkrafts tomrørsnet.pdf (PDF)

15.
1. Oversigtsnotat_ Adgang til Østkrafts etablerede fibernet_150814.pdf (PDF)

16.
3. Bornholm med angivelse af aktive zoner 150814.pdf (PDF)

17.
Priser og vilkår for leje af Østkrafts fibernet-infrastruktur (MSG)

18.
Bilag 1 - Serviceaftale for access.pdf (PDF)

19.
Bilag 1-Serviceaftale_for_backbone.pdf (PDF)

20.
Bilag 2 - Prisstruktur for Accessnet.pdf (PDF)

21.
Bilag 2 - Prisstruktur for Backbone.pdf (PDF)

22.
Bilag 3 - Eksempel på Ordrebekræftelse.pdf (PDF)

23.
Bilag 4 - Generelle vilkår for levering og anvendelse af ØSTKRAFTs Fiber.pdf (PDF)

24.
Rammeaftale_om_levering_af_fibre.pdf (PDF)

25.
Bilag 2,5,6,7 of 17 samlet i pdf-format (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevilling til offentligt toilet og buslæskærm, Snellemark 30, Rønne  

82.00.00Ø00-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

5

 

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

16

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2012, at der skal bygges både en ny buslæskærm samt en toiletbygning ved Snellemark 30, Rønne og at projektet skal finansieres af salgsprovenuet fra Det Røde Pakhus.

 

Købsaftalen for Det Røde Pakhus er indgået, og handlen er p.t. under behandling. Der søges således om anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

 

1. Offentligt toilet:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 566.000 kr. til etablering af offentligt toilet ved Snellemark 30, Rønne

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 566.000 kr. til etablering af offentligt toilet, som finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget (Facility Management)

eller

2 Buslæskærm:

d)    at der gives en anlægsbevilling på 155.000 kr. til etablering af buslæskærm ved Snellemark 30, Rønne

e)    at der afsættes rådighedsbeløb på 155.000 kr. til etablering af buslæskærm, som finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger

f)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget (Facility Management)

eller

3 Offentligt toilet og buslæskærm:

g)    at der gives en anlægsbevilling på 721.000 kr. til etablering af offentligt toilet og buslæskærm ved Snellemark 30, Rønne

h)    at der afsættes rådighedsbeløb på 721.000 kr. til etablering af offentligt toilet og buslæskærm, som finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger

 

i)     at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget (Facility Management)

j)     at anlægsarbejderne først må igangsættes, når salget af ejendommen Snellemark 30, Rønne er endeligt indgået.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Udsættes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

Indstillingens del 3, offentligt toilet og buslæskærm, pkt. g, h, i , j anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet han tilslutter sig indstillingens del 2, Buslæskærm, pkt. d, e, f.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, idet den tilslutter sig indstillingens del 2, Buslæskærm, pkt. d, e, f.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salgsarbejdet blev placeringen af den offentlige toiletbygning kortlagt i samråd men planmyndigheden i Teknik og Miljø. Denne placering blev efterfølgende indarbejdet i købsaftalen. Arbejdet omkring udmatrikulering af dette areal samt udarbejdelse af deklaration pågår.

Der kalkuleres med en løsning som udføres placeringsmæssigt således, at hærværk minimeres så meget som muligt. Projekteringen af løsningen er sket i samråd med byggemyndigheden. Løsningen er godkendt af køberen.

 

Teknik og Miljø og Ejendomsservice har defineret placeringen af buslæskærmen på kommunalt vejareal ved Snellemark 30. BAT’ s behov i forhold til buslæskærmens størrelse, udformning og placering er taget med i beregninger.

 

På den baggrund kalkuleres med omkostninger på i alt 721.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2012, at der skal bygges ny buslæskærm og toiletfaciliteter ved Snellemark 30 og at dette skal finansieres af provenuet fra salg af Det Røde Pakhus.

Da ejendommen Snellemark 30, Rønne, blev solgt pr. 1. januar 2014, blev nettoprovenuet på 735.575 kr. derfor midlertidigt anbragt i puljen til salg af jord og bygninger.

 

Der søges således i denne sag om en anlægsbevilling på 566.000 kr. til toiletfaciliteter og en anlægsbevilling på 155.000 kr. til ny buslæskærm eller en anlægsbevilling til både toiletfaciliteter og buslæskærm på 721.000 kr. Anlægsbevillinger finansieres af ovennævnte pulje til salg af jord og bygninger.

 

Projektudgifterne kan specificeres således:

 

Toiletbygning ved Snellemark 30:

449.000

Toiletbygning indrettet som handicaptoilet og puslerum.

Reetablering af brostens- og flisebelægninger inkl. jordarbejde, fjernelse af træ, støttemur og flytning af elkabler

Beplantning iht. myndighedskrav.

Tilslutning af el, vand og varme.

Tilslutningsbidrag

 

 

 

77.000

Byggeansøgning

5.000

Sagsomkostninger til udstykning og deklaration i forbindelse med salg af Det Røde Pakhus

35.000

Levering og montering af buslæskærm på vejareal

155.000

Overslag i alt ekskl. moms

721.000

 

Byggeriet må ikke påbegyndes, før handelen er afsluttet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Kasse- og Regnskabsregulativ

00.32.02P24-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

4

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Styrelseslovens § 42, stk. 7 foreskriver, at Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede regler for kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at forslag til nyt Kasse- og Regnskabsregulativ for Bornholms Regionskommune godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Nuværende Kasse- og Regnskabsregulativ blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. april 2006. I 2010 og 2011 blev regulativet administrativt revideret i forhold kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af bevillingsniveau og indførelsen af mål- og rammestyringsmodel.

Formålet med regulativet er at sikre en korrekt administration og fastlægge regler for hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange inden for Bornholms Regionskommunes kasse- og regnskabsvæsen.

Regulativet skal ligeledes sikre at Økonomi- og Planudvalget tilgodeses i forhold til indsigt i økonomiske og almindelige administrative forhold.

 

Nuværende regulativ er ikke tidssvarende bl.a. som følge af:

 

-      Ændringer i organisationen, både den politiske og administrative (Center modellen)

-      Ny lovgivning (krav om udarbejdelse af halvårsregnskab)

-      Nye faciliteter i økonomisystemet som er implementeret (vedhæftning af bilag)

 

i den anledning er der foretaget redaktionelle ændringer i regulativet.  

 

Overordnet set er der ikke foretaget væsentlige ændringer i regulativet. 

 

Det reviderede Kasse- og Regnskabsregulativ træder i kraft 1. december 2014.

 

Såfremt forslaget til Kasse- og Regnskabsregulativ bliver godkendt vil der blive udarbejdet bilag i overensstemmelse med bilagsoversigten.     

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. november 2014

1.
Kasse- og regnskabsregulativ (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Likviditetsoversigter pr. 31. oktober 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

2

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. oktober 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at likviditetsoversigterne tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo oktober (27,9 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (108,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 (-106,4 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2014 (-26,4 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 31. oktober 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 27,9 mio. kr. er faldet med 16,6 mio. kr. i forhold til 30. september 2014. Udviklingen er som forventet, idet der generelt er et fald i kassebeholdningen de sidste måneder af året. Faldet er noget lavere end i oktober 2013, hvor beholdningen faldt med 45,3 mio. kr. I oktober 2013 var der et ekstraordinært træk på 24,3 mio. kr. i forbindelse med endelig finansiering af en byggekredit vedr. Bofas anlægsprojekter, som i henhold til lånereglerne ikke kunne finansieres fuldt ud med lån.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet, hvilket forventes at ske ultimo 2014.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er stabiliseret på et niveau på godt 100 mio. kr. og er nu svagt stigende. Den gennemsnitlige beholdning ultimo oktober udgør 108,4 mio. kr. og det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge på et nogenlunde stabilt niveau et stykke ind i 2015.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil først blive effektueret den 30. juni 2015 og vil således først få indvirkning på likviditeten i 2. halvår af 2015.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2014 på -106,4 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014 inkl. budgetoverførsler fra 2013 til 2014. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 16,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2014 end i 2013. Dette medfører lavere renteindtægter end i 2013, hvor der blev opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter derfor reduceret til 1,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 11. november 2014

1.
Beholdninger pr. 31. oktober 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Sigynsparken, Rønne

03.11.08Ø60-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

8

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Realkredit Danmark har på vegne af Andelsboligforeningen Sigynsparken, Rønne den 10. oktober 2014 og den 20. oktober 2014 anmodet om tilladelse til omlægning af afdragsfrit realkreditlån i Realkredit Danmark A/S, og at eksisterende kommunegaranti på lån hos Realkredit Danmark A/S overføres til det nye lån.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         At omlægning af lån i realkredit Danmark A/S godkendes

·         At kommunen i forbindelse hermed vedstår den tidligere stillede kommunegaranti på 18,75 %.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Realkredit Danmark A/S har på vegne af Andelsboligforeningen Sigynsparken, Rønne, ved skrivelse af den 10 oktober 2014 og den 20. oktober 2014 anmodet om tilladelse til omlægning af afdragsfrit lån i Realkredit Danmark A/S, stort kr. 2.417.000 (2. prioritet) til nyt realkreditlån stort kr. 2.417.000 type F5K og hvor der betales afdrag.

Omlægningen til det nye lån medfører ingen provenu til Andelsboligforeningen Sigynsparken eller en løbetidsforlængelse på lånet.

Det bemærkes i den forbindelse, at Andelsboligforeningen Sigynsparken har yderligere et lån hos Realkredit Danmark A/S med kommunegaranti stort kr. 2.417.000 (1. prioritet) og hvor der bliver betalt afdrag.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med omlægningen ingen øgede omkostninger for kommunen, løbetiden forbliver den samme og omlægningen af lån skønnes derfor, med den fremtidige betaling af afdrag, at formindske risikoen for, at kommunens garanti kommer til udbetaling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Godkendelse af regnskab 2012 og 2013 samt budget 2015 for de kommunale almene pleje- og handicapboliger

82.00.00Ø00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

6

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet regnskab 2012 og 2013 for de kommunale almene ældre- og handicapboliger samt lavet budget for 2015. Lejen blev for de fleste boligers vedkommende hævet i 2014 efter nogle år uden lejestigninger. I år lægges der i budgetterne op til at der sker huslejestigninger for Nexøhuset, Røbo/Klintebo samt Nørremøllecentret.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

A.    At regnskab 2012 samt regnskab 2013 med tilhørende budget 2015 for Nylars, Aabo, Røbo/Klintebo og Snorrebakken godkendes.

B.    At regnskab 2012 samt regnskab 2013 med tilhørende budget 2015 godkendes for Stenbanen, herunder at de to etaper med i alt 25 boliger lægges sammen til én samlet afdeling med en huslejeudligning over en 10-årig periode.

C.    At regnskab 2013 med tilhørende budget 2015 godkendes for Kommandanthøjen og Nørremøllecenteret.

D.   At regnskaber 2012-2014 for Svaneke/Årsdale og 2012-2013 for Slottet godkendes.

E.    At afvikling over 5 år vedr. det akkumulerede underskud på Røbo/Klintebo godkendes.

F.    At optagelse af lån på 300.000 kr. til etablering af ny varmekilde på Røbo godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Regnskaber for 2012, 2013 og afsluttende regnskaber 2014 er udarbejdet samt tilhørende budget 2015. Bestyrelsen for De Kommunale almene Pleje- og Handicapboliger godkendte på deres møde den 29. oktober 2014 regnskaberne samt budgetterne.
Budget 2015 er udarbejdet på baggrund af regnskab 2013. Der er indlagt en forhøjelse af administrationsbidraget, som følge af den politiske vedtagelse om at øge dette. De fleste steder har dette kunnet indeholdes i budgetterne.

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

Huslejestigninger skal ske med min. 3 mdrs. varsel. Der er for beboerne på Nexøhuset samt Klintebo/Røbo sendt varsling om huslejestigning pr. 1/2 2015. For Nørremøllecentret er der varslet huslejestigning pr. 1/1 2015. Varslingerne er sket med forbehold for politisk godkendelse.

 

Boligydelsen vil for de flestes vedkommende stige som en følge af huslejestigningen og dermed kompensere den enkelte lejer for noget af huslejestigningen. Boligydelsen er individuelt beregnet og afhænger af indkomst, formue og lejevilkår. Det er derfor ikke muligt at sige noget generelt om, hvor meget boligydelsen vil kompensere.

 

Den økonomiske udvikling i alle afdelinger er kort beskrevet herunder.

 

Afd. 100 Slottet

Der er i 2012 et underskud på 155.088 kr. Det skyldes især ekstra udgifter til vand samt lidt højere udgifter til pedel og almindelig vedligehold end budgetteret samt færre renteindtægter. Underskuddet er overført til resultatkontoen.

I 2013 er der som ventet et underskud, idet der er påbegyndt fraflytning og dermed ikke huslejedækning for udgifter til lån mv.. Underskuddet er overført til resultatkontoen.

Regnskab 2014: der udarbejdes slutregnskab idet Slottet er endeligt fraflyttet i april 2014.

Kommunen dækker underskuddene i 2012-2014 som følge af beslutningen om fraflytning.

 

Afd. 101 Nylars

Der er i 2012 og 2013 underskud på driften på hhv. 48.907 kr. og 39.788 kr. Huslejen blev sat op med budget 2014 for at få driften til at balancere og der er i 2015 regnet med en fastholdelse af den nuværende leje. Der afvikles i 2015 på det akkumulerede underskud. Der er primo 2014 henlagt knap 255.000 kr. til planlagt vedligehold og fornyelse samt knap 61.000 kr. til at dække udgifter til fraflytninger.

 

Afd. 102 Aabo

Afdelingen er udvidet med 10 nye lejligheder på Kuleborgvej. I 2012 er resultatet et overskud på 165.327 kr., mens der i 2013 er et underskud på 260.942 kr. Det er lidt mindre end det budgetterede underskud på 300.000 kr. idet udgifterne generelt har været lavere end budgetteret. Huslejen er hævet i 2014 for at få driften til at balancere. Idet henlæggelserne primo 2014 var på knap 585.000 kr. er henlæggelserne i 2015 nedsat, således at der blandt andet kan afvikles på underskuddet, uden at der kræves huslejestigning.

 

Afd. 103 Røbo og Klintebo

Resultatet for 2012 er et underskud på 284.904 kr. og i 2013 et underskud på 167.427 kr.

Den indlagte fjernvarme på Klintebo har medvirket til at nedsætte de samlede varmeudgifter og huslejen er i 2014 hævet for at få balance i driften, mens der ikke er afsat beløb til at afvikle på det akkumulerede underskud.

I 2015 er der indregnet en huslejestigning på godt 10 % for at kunne afvikle på underskuddet. Lånene vedr. Røbo og Klintebo er relativt dyre set i forhold til de øvrige boligers lån, men det er ikke muligt at foretage en omlægning.
En investering i nye varmekilder til udskiftning af oliefyret ved Røbo vil kunne bidrage til driftsøkonomien. Boligernes investering vil stå i ca. 300.000 kr., der vil skulle lånefinansieres idet, der ingen henlagte midler er til dette. Det vil dog kunne gøres uden at påvirke huslejen, da det anslås, at ville kunne halvere varmeudgifterne vedr. Røbo og derved være økonomi til at afdrage på lånet. Der forventes en tilbagebetalingstid på investeringen på 5-6 år. Oliefyret opvarmer i dag også lokalerne på den tidligere Rø skole samt personalearealer.

Omlægningen kan for boligernes vedkommende ske separat eller samlet med de øvrige lokaler. Der vil blive fremlagt en separat sag ang. varmen på de arealer, der ikke er beboelse.

 

Afd. 104 Svaneke / Årsdale

Svaneke Plejecenter er lukket i januar 2012, hvorfor der har manglet lejeindtægter til dækning af udgifter til lån og drift af bygning. Kommunen har dækket dette underskud, som følge af beslutningen om at lukke plejecentret og lejen for beboerne på Årsdale har været fastholdt. Årsdale plejecenter er fraflyttet i foråret 2014. I regnskaberne er alene opgjort udgifter vedr. Årsdale plejecenter. Der er i 2012 et mindre overskud på 23.442 kr., mens det i 2013 er på 54.192 kr. Der er fra 2013 ikke henlagt midler til vedligehold.

Resultatet for 2014 er et underskud, idet der er betalt et halvt års afdrag på lånene, mens der kun har været huslejeindtægter de første 3 måneder. Kommunen betaler underskuddet som følge af beslutningen om lukning af plejecentret.

Udgifterne til driften af Svaneke plejecenter indtil overgangen til anden anvendelse har været 84.372 kr. i 2012 samt 43.519 kr. i 2013. Dertil er der betalt afdrag på lån indtil dette udløb i december 2013 – ca. 500.000 kr. om året. Dette er ligeledes dækket af kommunen og har ikke påvirket lejen på Årsdale Plejecenter.

 

Afd. 105 Stenbanen

Resultatet i 2012 er et overskud på 65.562 kr. og i 2013 er resultatet et overskud på 5.295 kr.

I 2014 er 9 nye boliger taget i brug.

Idet der ved udgangen af 2014 ventes at være henlæggelser svarende til de næste 10 års vedligeholdelsesarbejde vælges henlæggelserne at nedsættes, hvorved også huslejen nedsættes. Med vedtagelsen af udvidelsen af Stenbanen er der lagt op til at etape 1 og 2 skal være én samlet afdeling. Det betyder, at der inden for max 10 år skal ske en huslejeudligning idet byggerierne aldersmæssigt og i brugsværdi vurderes ens. Der indstilles til, at huslejeudligningen sker over en 10-årig periode. Beboerne i etape 2, der er flyttet fra Østergade 54, betaler fortsat samme leje, mens resten af lejen betales af myndigheden.

 

Afd. 106 Nexøhuset

Nexøhuset blev taget i brug i september 2011. Resultatet for 2012 er et overskud på 260.029 kr., der er henlagt til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser. I 2013 er resultatet et underskud på 79.473 kr. I 2015 er det nødvendigt, at øge betalingerne med samlet 53.640 kr., hvilket giver en huslejestigning på 4,79 %.

 

Afd. 107 Snorrebakken

Snorrebakken etape 1 blev taget i brug i 2012, ved de første indflytninger i august. Resultatet er et overskud på 19.543 kr., idet der kun er få betalinger til lånet, men til gengæld er indkøbt inventar, haveborde mv.

I 2013 er resultatet et underskud på 202.651 kr., hvilket især skyldes højere udgifter til el og varme på fællesarealer end forudsat. Der er lagt et samlet budget 2015 for alle boliger. Idet der primo 2014 var henlagt godt 400.000 kr. til vedligehold og fornyelser er henlæggelserne i budget 2015 nedsat jf. de 10-årige vedligeholdelsesplaner og huslejen holdes i ro.

 

Afd. 108 Kommandanthøjen

Indflytning på Kommandanthøjen skete i 2013. Resultatet for de første 7 måneder er et overskud på 1.080 kr. Der er kun betalt én rate af lånet i 2013, mens der til gengæld er indkøbt gardiner, møbler mv. til fællesarealerne. Budget 2015 er en fortsættelse af budget 2014 og fortsætter med uændret leje.

 

 

 

Oversigt over husleje mv. for de Kommunale almene ældre- og handicapboliger 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Nuværende leje okt. 2014

Leje pr 1/2 2015

Ændring

Udover lejen

 Kr.

(- = under-skud)

Kr.

(- = under-skud)

kr./m2/år

kr./m2/år

%

(- = husleje-nedsættelse)

 

Slottet

-155.088

-219.978

 -

 

 

Nylars

-48.907

-39.788

1.159,00

1.159,00

-

Varme i lejligheden

Aabo

165.327

-260.942

 

 

 

 

44 boliger

 

gns. 1.182,00

gns. 1.182,00

-

Varme i lejligheden

10 nyere boliger

 

gns. 1.047,00

gns. 1.047,00

-

 

Klintebo / Røbo

-284.904

-167.427

1.063,00

1.171,00

10,26

Varme i lejligheden

Stjernehuset

 

 

1.084,39

1.102,00

1,60

 

Årsdale

23.442

54.192

-

-

 

 

Stenbanen

 

 

 

 

ændring pr. 1/1

El, vand og varme i lejligheden

etape 1

65.562

11.705

924,00

880,00

-5,00

etape 2

 

 

1.079,00

941,00

-12,75

Nexøhuset

260.029

79.473

1.067,00

1.118,00

 

4,79

El, vand og varme i lejligheden

Snorrebakken

 

 

 

 

 

El, vand og varme i lejligheden

Etape 1

19.543

-202.651

912,00

912,00

-

Etape 2

 

 

1.031,00

1.031,00

-

Kommandanthøjen

-

1.080

951,00

951,00

-

El, vand og varme i lejligheden

 

 

Nørremøllecentret

Regnskab 2013 udviser et underskud på 387.350 kr. Der er i budget 2015 indlagt en huslejestigning på 4,2 %. Regnskab og budget er udarbejdet af Nexø revision.

 

Økonomiske konsekvenser

Boligernes drift skal hvile i sig selv. Indestående på konti hos Regionskommunen forrentes med en årlig reguleret rente. Der er fra 2012 også opkrævet renteudgifter for de afdelinger, der har haft et akkumuleret underskud, der er større end de samlede henlæggelser.

Afvikling af underskud på Røbo/Klintebo over en fem-årig periode vil påvirke kommunens likviditet idet underskuddet tilbagebetales over en periode. Dog mere end opvejer indestående på henlæggelseskonti fra øvrige plejecentre dette, således at de kommunale almene plejeboliger har et netto indestående i kommunen. Dette opgøres løbende på statuskonti.

 

Ved en huslejestigning i lejeboligerne forventes boligydelsen at stige. Det er ikke muligt at lave en beregning på hvor meget, der vil blive udbetalt yderligere i boligydelse, da dette beregnes individuelt for den enkelte lejer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 11. november 2014

1.
Nørremøllecentret R2013 (PDF)

2.
Nørremøllecentret B2015 (PDF)

3.
Slottet R2012 (PDF)

4.
Slottet R2013 (PDF)

5.
Nylars R2012 (PDF)

6.
Nylars R2013 (PDF)

7.
Aabo R2012 (PDF)

8.
Aabo R2013 (PDF)

9.
Røbo/Klintebo R2012 (PDF)

10.
Røbo/Klintebo R2013 (PDF)

11.
Røbo/Klintebo B2015 (PDF)

12.
Årsdale R2012 (PDF)

13.
Årsdale R2013 (PDF)

14.
Årsdale R2014 (PDF)

15.
Stenbanen R2012 (PDF)

16.
Stenbanen R2013 (PDF)

17.
Stenbanen B2015 (PDF)

18.
Nexøhuset R2012 (PDF)

19.
Nexøhuset R2013 (PDF)

20.
Nexøhuset B2015 (PDF)

21.
Snorrebakken R2012 + R2013 (PDF)

22.
Snorrebakken B2015 (PDF)

23.
Kommandanthøjen R2013 (PDF)

24.
Kommandanthøjen B2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Skema C - Boligbyggeri på Borgergade, Rønne, nu DVB Parken afd. 8, Centrumparken.

03.02.14S55-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

7

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. juli 2003 skema B vedr. 10 nye almene boliger beliggende Borgergade, Rønne, der opføres af DVB Parken.

Boligkontoret Danmark har på vegne af DVB Parken fremsendt byggeregnskab samt skema C der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013.

Med baggrund i ændringer i byggeprojektet har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter den 8. oktober 2014 genåbnet projektet.

Denne sag vedrører myndighedsbehandling og godkendelse af nyt skema C.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

A)     At skema C godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har den 2. juli 2009 fremsendt skema C vedr. opførsel af 10 almene boliger for DVB Parken på Borgergade, Rønne nu Centrumparken, DVB Parken, afdeling 8.

Skema C blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013 med en samlet anlægsudgift på kr. 12.583.877.

Med baggrund i ændringer i byggeprojektet har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter den 8. oktober 2014 genåbnet projektet.

Det nye byggeregnskabet er udarbejdet med skæring pr. 30. april 2004 og udviser en samlet anlægsudgift på 13.302.788 kr. mod den godkendte anlægsudgift i det første skema C på 12.583.877. Der er således en samlet merudgift på 718.911 kr.

Merudgiften til byggeriet skyldes primært etablering af ”Bornholmermuren”, zink-inddækning samt øgede byggelånsrenter m.m.

Som følge af den forøgede anskaffelsessum vil merudgifterne medføre en forhøjelse af den i skema C godkendte husleje med 19,- kr. pr. m² til 745,- kr. pr. m² svarende til en huslejestigning på mellem 129 og 145 kr. pr. bolig pr. måned.

 

Økonomiske konsekvenser

                                                                      Nyt skema C                                  Tidl. Skema C

 

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til i alt      13.302.788 kr.               12.583.877 kr.

 

Anskaffelsessummen finansieres på følgende måde:

Kreditforeningslån                                              12.105.488 kr.               11.451.277 kr.

Beboerindskud 2 %                                                266.100 kr.                    251.700 kr.

Kommunal grundkapital bidrag 7 %         931.200 kr.                    880.900 kr.

 

Det vil i forhold til det tidligere godkendte skema C give Bornholms Regionskommune en merudgift på 50.300 kr. til grundkapitalindskuddet, som afholdes over balanceforskydninger og optages som tilgodehavende i kommunens status.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 11. november 2014

1.
Nyt skema C (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Partnerskab med International House, Københavns Kommune

00.14.00A21-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

12

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

20

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Københavns Kommune inviterer til partnerskab mellem Bornholms Regionskommune og International House, Københavns Kommune om fælles borgerservice for internationale borgere.

 

KKR Hovedstaden opfordrer til at indgåelse af et sådant partnerskab med International House drøftes i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, 

1)    at der indgås samarbejdsaftale om et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune og International House, Københavns Kommune om fælles borgerservice for internationale borgere,

2)    at kommunalbestyrelsen delegerer kompetence til Københavns Kommune, således at Københavns kommune i International Citizen Service kan foretage indrejse i CPR og bestille sundhedskort på vegne af Bornholms Regionskommune.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Københavns Kommunes udgangspunkt for at etablere International House er, at der fremover vil være brug for mere international kvalificeret arbejdskraft i Danmark for at kunne finansiere fremtidens velfærd. Ligeledes vil der være brug for internationalt talent for at kunne tiltrække udenlandske investeringer og øge eksporten. Det gør sig formentlig også gældende for Bornholms vedkommende. Typisk har højtuddannede tilflyttere en høj indtjening, samtidig med at de ikke trækker særlig meget på offentlige ydelser som uddannelses- og sundhedssystemet. Dansk Industri anslår, at 10 højtuddannede udlændinge kan bidrage med 13 mio. kr. om året til dansk økonomi.

 

Der kan være mange udfordringer ved at flytte til et andet land og skabe sig en tilværelse der. Hos Københavns Kommunes International House, der ligger i gåafstand fra Københavns Banegård, kan de internationale tilflyttere udover at få ordnet de nødvendige officielle papirer i International Citizen Service også få rådgivning og en introduktion til generelle arbejds- og levevilkår i Danmark.

 

Københavns Kommune tilbyder Bornholms Regionskommune at udvide servicen til udenlandske tilflyttere, og herigennem hjælpe dem til at få en god start på deres tilværelse i Danmark.

 

I International House er den statslige og kommunale borgerservice samlet i International Citizen Service. I International House får internationale tilflyttere, expats (udsendte medarbejdere) såvel som medfølgende ægtefæller og internationale studerende, én samlet indgang, hvor de har mulighed for at få ordnet de nødvendige officielle papirer (CPR-nummer, opholds- og arbejdstilladelse (EU-borgere), sundhedskort og tildeling af læge, kørekort, tildeling og vejledning om skattekort m.m.) på et og samme sted. Med ressourcerne samlet ét sted betyder det bedre og mere professionel service for borgerne. De internationale tilflyttere får en høj serviceoplevelse, so mange af de nye borgere finder unik, og som de ikke er vant til fra andre lande, samtidig med at BRK undgår, at skulle tilpasse borgerservice til at yde sagsbehandling på engelsk, samt oversætte information, formularer mv. til flere sprog.

 

Ved at tilbyde denne service kan BRK brande sig som en kommune med høj international borgerservice, og fremstå som et attraktivt sted for udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft.

 

En lang række kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland har allerede indgået partnerskab med International House om én fælles indgang til international borgerservice.

Økonomiske konsekvenser

Gennem et partnerskab kan International House tilbyde internationale borgere fra kommunen denne service for kr. 117 pr. indrejse. Der vil ikke være krav om øvrige investeringer som partnerskabskommune i forbindelse med systemløsninger, gebyrer eller lignende. International House vil efter indgåelse af aftale efterfølgende fakturere kvartalsvis for det antal internationale borgere der er indrejst til kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29. oktober 2014

1.
Skabelon til samarbejdsaftale vedr. CPR og sundhedskort i International Citizen Service (ICS) (DOCX)

2.
Checkliste - Info til samarbejdsaftale - KL CPR samarbejde (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Uddelegering af kompetencer fra kommunalbestyrelse til udvalg

00.22.00P24-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

25

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

En række sagstyper har i forrige valgperioder været uddelegeret til de stående fagudvalg. Det skal besluttes, om ordningen skal genindføres og gøres permanent.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at følgende sagstyper fremover alene skal behandles i de stående fagudvalg:

a)    Tilsynsrapporter

b)    Godkendelse af tilbud

c)    Redegørelser om magtanvendelse

d)    Redegørelser om tvangsanbringelser

e)    Årsberetninger fra råd

f)    Andre lignende sagstyper

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på kommunalbestyrelsesmøde den 30. juni 2011 at uddelegere følgende sagstyper til de stående fagudvalg:

a)    Tilsynsrapporter

b)    Godkendelse af tilbud

c)    Redegørelser om magtanvendelse

d)    Redegørelser om tvangsanbringelser

e)    Årsberetninger fra råd

 

Med godkendelse af tilbud menes godkendelse af private ansøgninger om at blive godkendt som leverandør, hvor kommunen er godkendende myndighed.

 

Listen skulle ikke anses for udtømmende, og omfattede således også sager af lignende karakter.

 

Beslutningen blev alene vedtaget for indeværende valgperiode og er derfor ikke gældende pt.

 

Dagordenspunktet fra 30. juni 2011 er til orientering vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 11. november 2014

1.
Uddelegering af kompetence fra kommunalbestyrelse til de stående udvalg (DOC)

2.
Notat vedr. kommunalbestyrelsens delegationskompetence (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet

00.01.00A30-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I mødet den 9. oktober 2014 besluttede kommunalbestyrelsen, at der på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde udpeges politiske repræsentanter til Integrationsrådet.

 

Der udpeges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Integrationsrådet. Medlemmerne og stedfortræderne behøver ikke være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at der udpeges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

For valggruppe 1 er Kirsten Wendell godkendt som medlem og Lotte Helms godkendt som stedfortræder.

For valggruppe 2 er Carl Ilsøe godkendt som medlem og Bjarne Hartung Kirkegaard godkendt som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Ifølge den hidtidige forretningsordning består Integrationsrådet af op til 20 medlemmer med bopæl i kommunen.

 

2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen som repræsentanter for kommunen.

Valggruppe 1 og valggruppe 2 indstiller hver ét medlem og hver én suppleant.

 

Resten af medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger, eller andre tilsvarende personer i kommunen, samt blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen.

 

Der udpeges stedfortræder for hvert medlem af Integrationsrådet.

 

Medlemmerne fra de nævnte foreninger m.fl. udpeges, når indstillingerne foreligger.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til rådet.

 

Udpegningen gælder for den kommunale valgperiode frem til den 31. december 2017.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Yderligere op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger

00.22.04A30-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Det lokale Beskæftigelsesråd

28-10-2014

4

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

23

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd beslutter

Resumé

Der er mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan udpege yderligere op til 2 medlemmer fra lokale foreninger med beskæftigelsesmæssig relevans, efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

 

LO Bornholm har fremsat ønske om at LBR vil benytte sig af denne mulighed til at indstille yderligere 2 medlemmer til kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller til drøftelse af hvorvidt der på nuværende tidspunkt indstilles yderligere medlemmer til LBR.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2014:

Der indstilles to medlemmer til kommunalbestyrelsen.

 

Borgmesteren indstiller, at Michael Glimberg udpeges som repræsentant og Grete Plæhn som suppleant.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Borgmesterens indstilling godkendt

 

Sagsfremstilling

Efter drøftelsen på sidste møde den 12. august 2014 har LO Bornholm med brev af 20. august 2014, fremsat ønske om at der indstilles yderligere 2 medlemmer til kommunalbestyrelsen.

 

LO Bornholm har samtidig indstillet Michael Glimberg som repræsentant for LO Bornholms A-kasseudvalg, og som suppleant Grete Plæhn.

 

Ud over de allerede udpegede 10 medlemmer af Det lokale Beskæftigelsesråd, gives der i loven mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan udpege yderligere op til 2 medlemmer fra lokale foreninger med beskæftigelsesmæssig relevans, efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

 

I bemærkningerne til loven hedder det, at de lokale foreninger, som de øvrige medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd kan indstille, skal være foreninger, der gør en indsats på beskæftigelsesområdet i lokalområdet.

For perioden 2010 – 2014 udpegede kommunalbestyrelsen efter indstilling fra LBR 1 medlem fra Business Center Bornholm og 1 medlem for LO Bornholms A-kasseudvalg.

Bilag til Det lokale Beskæftigelsesråd 28. oktober 2014

1.
Vedr. mulighed for at indstille en repræsentant til LBR. LO Bornholm 20. august 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Opfølgning på sygefravær jf. budget 2015  

00.30.04Ø00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

11-11-2014

24

 

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Plan for hvordan der vil blive arbejdet med nedbringelse af sygefraværet i BRK, samt tilbageførsel af besparelse på sygefravær i en pulje til senere udmøntning i henhold til indsatser for at nedbringe sygefraværet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)    at den udmøntede besparelse vedr. sygefravær tilbageføres og samles i en pulje under Økonomi- og Planudvalget til senere udmøntning.

b)    at bevillingerne under centrene forhøjes med 5.096.400 kr. i 2015 som finansieres ved en tilsvarende reduktion af bevillingen på Økonomi og Personale til tværgående besparelser.

c)    at proces og handleplan for arbejdet med nedbringelse af sygefraværet tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 11. november 2014:

Indstillingens punkt a) og b) anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillingens punkt c) tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Indstillingens punkt a) og b) godkendt

Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2015 indeholder en besparelse på effektiviseringer og nedbringelse af sygefraværet i kommunen. Under kommunalbestyrelsen 2. behandling af budget 2015 den 9. oktober blev det drøftet at besparelse ved nedbringelse af sygefraværet ikke skal ses i sammenhæng med effektiviseringer, men isoleret, og der skal ske en opfølgning på indsatserne. Dette for også at vurdere om det er realistisk at nedbringe sygefraværet og opnå besparelsen. 

 

 

Initiativer for nedbringelse af sygefravær:

Sygefraværet var i 2013 på 5,2 %, hvor landsgennemsnittet var på 5,3 %. Hvilket svarer til et fravær på 12,3 arbejdsdage i BRK, og 12 dage på landsplan i 2013.

 

Målet om at nå en besparelse på 5 mio. kr. på nedbringelse af sygefraværet i 2015 er et ambitiøst mål, og det vil derfor kræve en tæt proces og en stor involvering af både ledere og medarbejdere i kommunen, hvis målet skal nås. (Se bilag)

 

Arbejdet med nedbringelse af sygefraværet kræver et tæt samarbejde mellem Sekretariatet og Økonomi og Personale, idet Økonomi og Personale har ansvaret for træk af sygefraværsstatistikken, mens Sekretariatet har to HR-konsulenter ansat, der får ansvaret for den løbende sparring med de arbejdspladser i kommunen, hvor sygefraværet er højt.

 

Økonomi og personale udarbejder forslag til hvordan besparelserne kan udmøntes på en sådan måde at centrene har incitament til at arbejde med sygefraværet. Forslaget vil blive forelagt Økonomi og planudvalget den 9. december 2014.

 

Forskning viser, at 25 % af medarbejderne i en kommune står for 75 % af fraværet. Administrationens opgave er i løbet af 2015 at få kortlagt denne gruppe, således at ledere og medarbejdere kan igangsætte en fælles proces for at få nedbragt fraværet i den medarbejdergruppe hvor fraværet er højst. Her vil fokus i første omgang være på medarbejdere med mange korte sygdomsperioder.

 

Initiativer:

·         Fremrykket implementering af de indsatsområder der indgår i HR-strategien for 2014 – 2017, i 2015

·         Trivselsmålingerne kobles med fraværsstatistikken for at undersøge om der er en sammenhæng

·         Systematisk opfølgning på fraværsstatistikken

 

Procesplan for 2014

22.

september

Sekretariatet udarbejder sammen med Økonomi og Personale en proces- og handleplan.

25.

september

Proces- og handleplan behandles på direktionsmøde.

30.

september

Proces- og handleplan behandles på chefgruppemøde.

27.

oktober

HR og næstformand i Hovedudvalget deltager i konference arrangeret af KL og KTO om nedbringelse af sygefravær med henblik på at få inspiration til flere indsats muligheder end de nedenfor beskrevne.

11.

november

Proces og handleplan forelægges Økonomi- og Planudvalget.

1.

december

MED Hovedudvalget godkender en ny fælles sygefraværspolitik for hele BRK.

9.

december

Revideret proces og handleplan, samt forslag til hvordan besparelserne kan udmøntes forelægges Økonomi- og Planudvalget.

Der er endnu ikke datoer for hvornår Økonomi- og Planudvalget og HovedMED-udvalget holder møder i 2015. Derfor vil procesplanen blive opdateret til Økonomi- og Planudvalgets møde i december 2014. Den fulde procesplan fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

I det oprindelige budget 2015 er besparelsen vedr. sygefravær fordelt på alle bevillinger på center- og afdelingsniveau, og dette skal tilbageføres. Besparelsen samles i en pulje under Økonomi- og Planudvalget til senere udmøntning i henhold til indsatser og resultater i nedbringelse af sygefraværet.

Fremskrevet til 2015 priser udgør den samlede besparelse på nedbringelse af sygefraværet i kommunen 5,096 mio. kr.

I bilag 1 ses fordeling af besparelsen vedr. nedbringelse af sygefraværet på bevillinger, som det indstilles tilbageført til en samlet pulje under Økonomi- og Planudvalget til senere udmøntning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 11. november 2014

1.
Tilbageførsel af besparelse på sygefravær (PDF)

2.
Procesplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-11-2014

25

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. november 2014:

Intet.