Referat
Kommunalbestyrelsen
30-01-2014 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status for planerne om atomaffaldsdepot og bekræftelse af fortsat modstand mod placering på Bornholm
  åbent 3 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet
  åbent 4 Godkendelse af Stabil Pleje som Frit Valg leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp
  åbent 5 Byggeudvalg - Plejecenter Snorrebakken 2. etape - valg af 2 medlemmer
  åbent 6 Byggeudvalg - Plejecenter Klippebo - valg af formand
  åbent 7 Byggeudvalg - Stenbanen - valg af formand
  åbent 8 Ændring af bygherreorganisation for ny skovbørnehave i Rønne
  åbent 9 Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Åkireby, Trilobitten
  åbent 10 Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø, Nexø Børnehus
  åbent 11 Genetablering af holdledervagten
  åbent 12 Plan for risikobaseret dimensionering 2013, autosprøjten i Aakirkeby
  åbent 13 Likviditetsoversigter pr. 31. december 2013
  åbent 14 Ansøgning fra Bornholms Efterskole om respektpåtegning i forbindelse med forhøjelse af bankkredit
  åbent 15 Borgerpanelundersøgelse om kommunikation og information
  åbent 16 Ønske om printere til kommunalbestyrelsesmedlemmer
  åbent 17 Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune
  åbent 18 Udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer
  åbent 19 Orientering om ændringer i styrelsesloven
  åbent 20 Forretningsorden for kommunalbestyrelsen
  åbent 21 Sted for afholdelse af kommunalbestyrelsens målseminar
  åbent 22 Introduktionsarrangementer for kommunalbestyrelsen
  åbent 23 Uddelegering af kompetence ved beslutning om anvendelse af regionaæle erhvervsudviklingsmidler
  åbent 24 KKR Hovedstaden (Kl´s kommunekontaktråd)
  åbent 25 Sammensætning af Bornholms Vækstforum, 2014-2018
  åbent 26 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning
  åbent 27 Udpegning af medlemmer til CPMR
  åbent 28 Bornholms Egnsteater, bestyrelsen
  åbent 29 Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og kompetence
  åbent 30 Campus Bornholm, bestyrelsen
  åbent 31 Bornholms Forsyning A/S, bestyrelsen
  åbent 32 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Jess Christian Persson er indkaldt som suppleant for Torben Rønne-Larsen.

Punkt 18 behandles før punkt 17.

Margrethe Kjellberg erklærede sig inhabil under behandlingen af punkt 14.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status for planerne om atomaffaldsdepot og bekræftelse af fortsat modstand mod placering på Bornholm

01.16.04P17-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bo Haxthausen, Enhedslisten, har ønsket et punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, hvor kommunalbestyrelsen modtager en status for statens planer om atomaffaldsdepot og får mulighed for at udtrykke fortsat opbakning til borgmesterens arbejde mod en placering på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at samarbejdet med de øvrige kommuner fortsættes.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bo Haxthausen, Enhedslisten, ønsker en status for planerne om placering af et atomaffaldsdepot, herunder det videre forløb med den begrundelse, at ”efter kommunalvalget er det hensigtsmæssigt at den nye kommunalbestyrelse får lejlighed til at udtrykke opbakning til en fortsat kamp mod et atomaffaldsdepot og for et fortsat samarbejde mellem de udpegede kommuner.”

 

Kommunalbestyrelsen tilkendegav på møde den 26. maj 2011 modstand mod en placering af et atomaffaldsdepot på Bornholm og opbakning til at borgmesteren kunne formidle dette til daværende Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (bilag 1 og 2).

 

Siden har de fem berørte kommuner – Lolland, Kerteminde, Skive, Struer og Bornholm - indgået i et samarbejde om at yde fælles modstand mod et slutdepot for radioaktivt affald.

Efter kommunalvalget har kommunerne tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte samarbejdet.

Siden Folketinget i 2012 besluttede at der også skulle gennemføres en proces for placering af et mellemdepot har også Roskilde kommune indgået i kommunesamarbejdet.

Kommunerne har desuden indgået en samarbejdsaftale med lokale borgermodstandsgrupper.

 

Status for sludepot

I 2003 beslutter et enigt Folketing at Danmark selv skal håndtere og slutdeponere det radioaktive affald fra reaktoren på Forskningscenter Risø samt sygehuse mv. I dag er affaldet placeret i et depot ved Risø og administreres i det daglige af Dansk Dekommissionering.

Der iværksættes en proces med at finde egnede lokaliteter for et slutdepot. Det er især forhold omkring geologi samt i øvrigt krav til at det fx ikke må placeres for tæt på storbyer, der danner baggrund for en første udpegning af 22 forskellige lokaliteter rundt om i Danmark.

I en efterfølgende proces er antallet af lokaliteter indsnævret til 6 placeret i 5 kommuner. Dette er beskrevet i forstudierne, udarbejdet af Dansk Dekommissionering (DD), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) Maj 2011. Efter denne udmelding opstår der lokale borgermodstandsgrupper (fx BOMA på Bornholm) og de 5 borgmestre påbegynder et samarbejde.

 

I 2012 gennemførte GEUS områdestudier på de 6 udpegede lokaliteter. Der vil ikke på længere sigt kunne undgås en vis udsivning fra depotet, hvorfor den omgivende geologi skal kunne indkapsle depotet så tæt at spredning til omgivelserne begrænses mest muligt. På Bornholm har der derfor bl.a. været fokus på at undersøge omfanget af sprækker i klipperne og GEUS har benyttet de eksisterende brønde og boringer til at undersøge vandets bevægelse i klippen og dermed omfang og udbredelse af sprækkerne. Jo flere sprækker, der er i klippen, jo større risiko er der for forurening af grundvandet og omgivelserne. I de andre områder er der især fokus på lerlag. Resultatet af undersøgelserne er samlet i en rapport. Der er ikke konkluderet noget om områdets egnethed i rapporten. Det er dog slået fast at der eksisterer sprækkesystemer i samtlige de undersøgte boringer ned til en dybde af mindst 90 meters dybde, og det er dokumenteret at der findes dybt cirkulerende grundvand til denne dybde. Der er indikationer på, at sprækkesystemer kan genfindes i samme kote over kilometerlange afstande.

 

Der skal nu gennemføres en strategisk miljøvurdering (SMV) af planerne for et slutdepot. Sundhedsministeriet har sendt opgaven i udbud og valget faldt på Rambøll. Kommunerne har ønsket indflydelse på udbudsmaterialet, men ikke fået det. Der er dog indskrevet i udbudsmaterialet at kommunerne skal inddrages i yderligere omfang end loven foreskriver. Udbudsfristen udløb d. 12. september 2013 (ministeriet modtog i alt tre tilbud) og de udpegede kommuner blev orienteret om udfaldet d. 5. november 2013. Samtidig blev det beskrevet at kommunerne vil få tilsendt en opdateret tidsplan så snart en sådan er udarbejdet i samarbejde med Rambøll. Vi har dog stadig ikke modtaget en sådan.

 

Der foreligger således ikke en opdateret tidsplan for processen. Den seneste tidsplan fra Ministeriet for Sundhed og forebyggelse er udarbejdet i april 2013. I denne tidsplan er arbejdet med den strategiske miljøvurdering beskrevet således:

 

Fase 1. Scoping. Her fastlægges indholdet af miljøvurderingen (hvilke miljømæssige forhold m.v., der især ventes påvirket af planen). I denne fase høres alle berørte myndigheder (herunder berørte nabolande) samt – såfremt planmyndigheden ønsker det - NGO’er. Høringsfristen er 4 – 6 uger.

 

Fase 2. Miljørapport. Der udarbejdes miljørapport, hvor den eller de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger, som må forventes at kunne opstå som følge af planens realisering, fastlægges, beskrives og vurderes. Heri indgår også evt. virkninger uden for det geografiske område, som planen dækker. Endeligt indgår beskrivelse af 0-alternativet, dvs. den situation, hvor planen ikke gennemføres.

 

Fase 3. Høring af offentligheden og berørte myndigheder. Høringsperioden er minimum 8 uger.

 

Fase 4. Redegørelse. Som grundlag for politisk vedtagelse af planen udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan miljørapporten og de indkomne høringssvar er taget i betragtning, samt hvorfor den plan, der er indstillet til vedtagelse, er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet. Endeligt beskrives, hvorledes man vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planens realisering ventes at afstedkomme.

 

Mellemdepot – status

Der er bevilget midler til at gennemføre undersøgelser omkring etableringen af et mellemdepot. Det er GEUS, der er hovedaktør på opgaven, sammen med den øvrige tværministerielle arbejdsgruppe, hvor der også sidder repræsentanter fra fx Naturstyrelsen, Institut for Strålebeskyttelse, Beredskabsstyrelsen og Dansk Dekommissionering. Der er lavet et udkast til indholdsfortegnelse for beslutningsgrundlaget for mellemdepotet. Der pågår flere undersøgelser i denne sammenhæng. Der foretages fx studieture til mellemdepoter i udlandet (bl.a. Holland). Beslutningsgrundlaget skal fastlægge, hvilke undersøgelser vedr. depotkoncept, geologi, sikkerhedsanalyser m.v., der er behov for. Når beslutningsgrundlaget er udarbejdet skal folketinget på dette grundlag beslutte om arbejdet med mellemlagerløsningen skal fortsætte. Denne proces vil følge samme model som slutdepot-processen med forundersøgelser, områdestudier og SMV.

Det er vigtigt at være opmærksom på at processen for disse undersøgelser i princippet starter helt forfra. Hele landet er derfor som udgangspunkt igen i spil til at huse et mellemdepot.

Vi har ikke fået en tidsplan for processen.

 

Eksport til udlandet

Udenrigsministeriet varetager disse undersøgelser. Af hensyn til samarbejdsaftaler landene imellem er disse undersøgelser og drøftelser ikke offentligt tilgængelige. Vi er derfor ikke bekendt med tidsplan eller status for disse undersøgelser.

Siden 2004 er det forsøgt at afsætte 233 kg. særligt langlivet affald til udlandet, indtil videre uden held. Dette arbejde er nu udvidet til et forsøg på at afsætte alt affaldet til udlandet. I forbindelse med dette arbejde ser man på, hvilke lande der har slutdepoter i drift med ledig kapacitet. Derudover undersøges det, om der er importforbud i landet. Ved evt. eksport af affaldet, vil det efter affaldsdirektivet fortsat være Danmarks ansvar, at modtagerlandet lever op til direktivets sikkerhedskrav.

 

Det videre forløb

Processerne for de tre spor forventes at køre sideløbende, uafhængigt af hinanden.

Borgmestre, borgergrupper og embedsfolk i de udpegede kommuner afventer nu i første omgang ministeriets tidsplan for slutdepot-processen. Vi forventer snarest at få tilsendt en tidsplan med en præcisering af kommunernes frist for indlevering af forslag til hvilke forhold vi ønsker inddraget i SMV’en (scoping-fasen).

 

I den eksisterende, overskredne tidsplan er det videre forløb skitseret således:

 

Ultimo 2013/primo 2014 – vedtagelse af plan og offentliggørelse af plan og sammenfattende redegørelse

Den ministerielle arbejdsgruppe forelægger dels indstilling om de bedst egnede områder m.h.p. forslag til projekteringslov på baggrund af de strategiske miljøvurderinger, dels vurdering af mulighed for en mellemlagerløsning som den hollandske.

Den sammenfattende redegørelse og miljørapporten offentliggøres sammen med den politiske beslutning om enten fortsat slutdepotproces eller valg af mellemlagerløsning.

Der er klagefrist vedr. den sammenfattende redegørelse på 4 uger.

 

Ministeriet skitserer herefter to scenarier:

 

Scenario I – politisk beslutning om fortsat slutdepotproces

Primo 2014

På grundlag af arbejdsgruppens indstilling og på baggrund af den gennemførte høring i medfør af SMV-reglerne udarbejdes forslag til projekteringslov. I projekteringsloven reserveres områderne, og der gives hjemmel til projektering, grundige udredninger, inkl. VVM, offentlig høringsfase m.v.

På grundlag af arbejdet under projekteringsloven vil der ultimo 2016 kunne træffes politisk beslutning om anlæggets endelige udformning, placering osv., og derefter udarbejdes forslag til anlægslov, som vil være grundlag for, at det egentlige anlægsarbejde med depotet kan sættes i gang.

Scenario II – politisk beslutning om mellemlagerløsning

Primo 2014

På grundlag af arbejdsgruppens vurdering af mulighederne for en mellemlagerløsning fremsættes beslutningsforslag om at gå videre ad dette spor.

Efter vedtagelse heraf udarbejdes på baggrund af arbejdsgruppen vurdering af mulighederne for en mellemlagerløsning og yderligere studier et planforslag om mellemlagerløsning, hvor geografiske placeringsmuligheder er udpeget. Planforslaget forelægges politikerne ultimo 2014.

 

Der udarbejdes strategisk miljøvurdering af planforslaget, som ventes tilendebragt medio 2015/ultimo 2015.

Efter den strategiske miljøvurdering kan udarbejdes forslag til projekteringslov ultimo 2015.

 

Eksportsporet undersøges fortsat sideløbende med SMV og arbejdet under projekterings-loven.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. januar 2014

1.
KB 26.5.2011 Slutdepot for radioaktivt affald (DOC)

2.
Brev til Indenrigs- og sundhedsministeren vedr. placering af slutdepot for radioaktivt affald (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet

27.00.00Ø34-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Social og Sundhedsudvalget til beslutning

Resumé

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.  Der er reserveret 10,2 mio. kr. årligt til Bornholm efter ansøgning. Der redegøres for Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringer. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til kommunalbestyrelsen

·         at de skitserede prioriteringer tages til orientering med henblik på beslutning i Social- og Sundhedsudvalget

 

Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2014:

Orienteringen taget til efterretning med henblik på beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. 

Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov samt ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

 

Det er kommunerne der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen på ældreområdet ud fra lokale behov og prioriteringer. Formålet er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov og i ansøgningsmaterialet nævnes specifikt 3 områder:

·         Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

·         Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

·         Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

 

Der er reserveret 10,2 mio. kr. årligt til Bornholm efter ansøgning. Puljen udmøntes i både 2014 og 2015 gennem årlige ansøgningspuljer. Ansøgningsfristen i 2014 er den 14. februar. På grund af den korte ansøgningsfrist har Social- og Sundhedsudvalget inden udvalgsbehandlingen indhentet anbefalinger fra ældreområdet, Ældrerådet og Handicaprådet og udvalget har via mail prioriteret indsatsområder for 2014.

 

Center for Sundhed er ansvarlig for implementering af prioriteringerne i 2014 i samarbejde med Center for Ældre og BRK-ejendomsservice.

 

Der peges på følgende områder i 2014:

Udvidelse af tidsforbruget til rengøring indenfor døgnplejen område – svarende til niveauet i 2013

Prioriteringen indebærer, at den tid borgerne tildeles til en ’fuld’ rengøring øges fra 40 min. til 60 min. – svarende til den reduktion, der blev gennemført i budgettet for 2014.

Tiden til de enkelte elementer i en fuld rengøring øges ligeledes, således at rengøringstiden hos borgere, der kun modtager elementer af den fulde rengøring, også øges.

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Ældre og måltidspolitikken

Indsatser målrettet forebyggelse af indlæggelser m.m. for ensomme og svage ældre gennem øgede pædagogiske og sundhedsfaglige aktiviteter i forhold til bl.a. kost, motion, tandhygiejne og samtaler.

·         Hjemmeboende svage og ensomme ældre:

·         Indsatser – med inddragelse af frivillige - der både har fokus på sociale- og sundhedsmæssige elementer fx i form af ’Fællesspisning’ og ’Spisevenner.
Der søges om puljemidler til en medarbejder (pædagog), der med social- og sundhedspædagogisk afsæt kan initiere og understøtte aktiviteter samt budget til finansiering af de enkelte indsatser.  

·         Forebyggende indsatser målrettet den småtspisende ældre bl.a. gennem tidlig opsporing og ressourcer til at støtte den enkelte borger. Der søges om puljemidler primært til løn indenfor døgnplejens område.

·         Beboere på plejecentre/hjem:

·         Øgede pædagog/terapeut ressourcer til, dels at understøtte beboernes individuelle behov dels beboernes indbyrdes relation i leve-bo-miljøet, herunder beboernes mulighed for deltagelse i fællesskabets aktiviteter. Der søges om puljemidler til medarbejdere med pædagogisk/terapeutisk baggrund. 

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Hverdagsrehabilitering og træning

·         Styrkelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen i kommunen.
Hverdagsrehabiliteringen
sigter på, at ældre borgere, som modtager plejeydelser eller anden bistand, så vidt muligt trænes til at klare sig selv. Bornholms Regionskommune har iværksat flere initiativer på området. Der søges om puljemidler til udvidelse med en terapeutstilling i genoptræningsenheden, der har fokus på at fastholde/vedligeholde den svage ældres funktionsniveau fx gennem øget mulighed for deltagelse i holdtræning. Holdtræning rummer også en social dimension for den svage eller ensomme ældre.

·         Reduktion af ventetiden på genoptræning.
Kommunen skal efter henvisning fra hospitalet tilbyde ambulant genoptræning efter sundhedsloven. Genoptræningsenheden har stigende ventetid, som følge af en kraftig stigning i antallet af patienter henvist til kommunal genoptræning. En stigende ventetid kan betyde at borgeren ikke får den fulde effekt af hospitalsbehandling og bliver mindre selvhjulpen. Der søges om puljemidler til udvidelse med en terapeutstilling i genoptræningsenheden med henblik på nedbringelse af ventetiden.

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Etablering af akutteams/døgndækning med sygepleje på Rehabiliteringscenter Sønderbo

Den ældre og syge borger skal sikres et sammenhængende og trygt forløb med fokus på, at borgeren ikke indlægges – hvis en indlæggelse kan forebygges.  Der søges om puljemidler til etablering af akutteams/døgndækning med sygepleje på Sønderbo.   

Etablering af akutteams/øget sygeplejedækning skal både styrke den sygefaglige indsats og det tværgående samarbejde mellem døgnplejen, hjemmesygeplejen og Rehabiliteringscenter Sønderbo. 

Der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse af opgaver, arbejdsgange og samarbejdsrelationer inden indsatsen implementeres.

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Etablering af ’borgerteam’ i hjemmeplejen

I lyset af den forestående organisationsændring i kommunen foreslås egentlige forsøg med borgerteams/selvstyrende grupper først iværksat i 2015. Det foreslås, at der i 2014 igangsættes en analyse og afdækning af forskellige muligheder for etablering af borgerteams/selvstyrende grupper indenfor hjemmeplejen. I 2014 søges et mindre beløb til afdækning af muligheder og analyser. I 2015 kan søges puljemidler til etablering af egentlige forsøgsordninger med fokus på det borgernære og øget indflydelse for borger og medarbejder i tilrettelæggelse af den hjælp der ydes. 

Området søges opprioriteret i 2015.

 

”Investeringer”, der kan løfte den kommunale indsats på ældreområdet i 2015 og fremover.

Flere af ovennævnte prioriteringer vil ikke få fuld virkning i 2014, da en igangsættelse må afvente svar på ansøgningen fra Ministeriet, hvorefter der må påregnes en vis tid før indsatsen er fuldt ud implementeret. Puljemidlerne i 2014 skal som udgangspunkt anvendes i 2014. Det er derfor hensigtsmæssigt at anvende en vis del af puljemidlerne i 2014 til tiltag/investeringer, der kan understøtte området i de kommende år - men hvor udgiften kan afholdes i 2014.  Der peges derfor dels på ’investeringer’ i kompetenceudvikling, dels ’investeringer’ i bl.a. indretning af lokaler, udstyr og IT-værktøjer, der kan løfte den kommunale indsats på ældreområdet i 2015 og fremover. 

 

Kompetenceudvikling indenfor ældre – og sundhedsområdet, herunder

·         Sygeplejen i forhold til observation og specifikke behandlinger

·         Tidlig opsporing

·         Demens 

·         Beboernes indbyrdes relation i leve-bo-miljøer

Der søges om puljemidler til frikøb af medarbejdere, kursusafgifter mv.

 

Øvrige investeringer i ældreområdet i 2014: 

·         Etablering af træningskøkken på Sønderbo

·         Ombygning på Plejehjemmet Toftegården mhp. indretning af beboernes fællesarealer (etablering af leve-bo-lignende miljø) samt indretning af træningslokale

·         Køb og implementering af værktøj til tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionsnedsættelse i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling

·         Implementering af det Fælles Medicin Kort med henblik på bedre medicinering

·         Indretning af plads til betriatrisk (svær overvægt) beboer på Sønderbo

·         Indretning af lokaler til Sygeplejeklinik i Nexø

 

Listen over øvrige investeringer er ikke endelig, men skal undersøges og afklares nærmere.

 

Til Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar vil foreligge en specificeret oversigt over udgifterne til de prioriterede områder i 2014 og 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Godkendelse af Stabil Pleje som Frit Valg leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

27.39.08Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

12

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

10

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Private firmaer kan i h. t. lovgivning søge om godkendelse som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Der er d.d. udover den kommunale døgnpleje indgået kontrakt med 5 private leverandører omhandlende den praktiske hjælp. Stabil Pleje Aps er således den første private leverandør, der har fremsendt ansøgning om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje.  Firmaet ønsker ligeså godkendelse af den praktiske hjælp, og ønsker godkendelse til begge ydelsesområder med virkning fra 1. marts 2014. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Stabil Pleje Aps som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune fra 1. marts 2014

  

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse idet det forventes at kontrakten indgås på samme vilkår som stilles den kommunale leverandør.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt. Liste Ø kan ikke medvirke.

 

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 i lov om social service kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen, som minimum indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller tilbyde borgeren et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

Da der i Bornholms Regionskommune pt. kun er godkendt private leverandører til den praktiske hjælp, udstedes fra 1. januar 2014 fritvalgsbeviser på den personlige pleje.    

 

Stabil Pleje Aps har den 4. november 2013 fremsendt ansøgning om at blive godkendt til henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune. Firmaet har hjemsted Gurrevej 39, 3000 Helsingør, og Erhvervsstyrelsen erklærer, attesterer og bekræfter, i bilag dateret den 30.10.2013, at Stabil Pleje Aps er en i overensstemmelse med dansk lov stiftet og lovligt bestående dansk virksomhed.

 

Stabil Pleje Aps oplyser i ansøgningen, at de leverer pleje til ældre borgere i udvalgte kommuner på Sjælland. Det fremgår blandt andet af Helsingør kommunes hjemmeside, at Stabil Pleje Aps er leverandør af personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje. 

 

På baggrund af en gennemgang af det tilsendte materiale vedr. Stabil Pleje Aps og i henhold til møde med ansøger den 30. oktober 2013 vurderes det, at virksomheden lever op til de stillede krav i Bornholms Regionskommune.

 

I forbindelse med Frit Valg leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp udarbejdes der: kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, databehandleraftale, samt kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som leverandøren forventes til fulde at skulle opfylde.

 

Af ansøgningen fremgår det, at virksomheden har tegnet de lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejderne og kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejderes handlinger eller undladelser. Frit Valg leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden.

 

Endvidere fremgår det ved erklæring fra Erhvervsstyrelsen, dateret den 30.10.2013:

·         at firmaet ikke er under konkurs, rekonstruktion, likvidation, ikke har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en enhver anden lignende situation

·         at firmaet ikke ved retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens/selskabets faglige hæderlighed  

·         at firmaet har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i Danmark

·         at firmaet har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Der afregnes for de leverede ydelser med de beregnede Frit Valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014

Firmaet oplyser pr. tlf. med Social- og Sundhedssekretariatet den 7. januar 2014, at firmaet ønsker godkendelse som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune med virkning fra 1. april 2014, og ikke som først ansøgt pr. 1. marts 2014.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Byggeudvalg - Plejecenter Snorrebakken 2. etape - valg af 2 medlemmer

82.06.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

11

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for Plejecenter Snorrebakken 2. etape, fortsatte indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)    at der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

b)    at der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

a) Bente Helms og Bjarne Hartung Kirkegård indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

b) Bente Helms indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for Plejecenter Snorrebakken – 2. etape. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning: 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen: Birger Rasmussen, formand og Leila Lindén, kommunaldirektør Laila Kildesgaard, områdechef for Social og Sundhed Vibeke Juel Blem, projektleder Knud Erik Thomsen, driftsleder i BRK Ejendomsservice Steen Pedersen og bygherrerådgiver Jon Hune fra Hune Rådgivning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Byggeudvalg - Plejecenter Klippebo - valg af formand

82.06.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

12

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at det nuværende medlem i byggeudvalget for Plejecenter Klippebo, fortsatte indtil det nye stående udvalg indstiller ny repræsentant til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at der udpeges 1 medlem (formand) blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Birger Rasmussen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem (formand) af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for Plejecenter Klippebo. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning: 1 medlem fra kommunalbestyrelsen: Birger Rasmussen, formand, områdechef for Social og Sundhed Vibeke Juel Blem, projektleder Knud Erik Thomsen Social- og Sundhedssekretariatet, driftsleder i BRK Ejendomsservice Steen Pedersen, virksomhedsleder for Bornholms Plejehjem og –centre Janike Thisen, teamleder i Bornholms Plejehjem og –centre Anne Mette Vesterdahl, teamleder i Bornholms Plejehjem og –centre Lene Olsen og projektleder fra Lejerbo Carsten Bai.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Byggeudvalg - Stenbanen - valg af formand

82.06.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

13

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at det nuværende medlem i byggeudvalget for Stenbanen, fortsatte indtil det nye stående udvalg indstiller ny repræsentant til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at der udpeges 1 medlem (formand) blandt udvalgets medlemmer som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Birger Rasmussen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem (formand) af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for Stenbanen. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning: 1 medlem fra kommunalbestyrelsen Birger Rasmussen formand, områdechef for Social og Sundhed Vibeke Juel Blem, projektleder Knud Erik Thomsen, virksomhedsleder for Rønne Botilbud Lisbeth Nielsen, afdelingsleder på Stenbanen Tina Holmgaard Rasmussen, fuldmægtig i Social- og Sundhedssekretariatet Mette Marker, boligadministrator i Teknik & Miljø Gitte Kielgast og driftsleder i BRK Ejendomsservice Steen Pedersen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ændring af bygherreorganisation for ny skovbørnehave i Rønne

82.06.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

14

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for ny skovbørnehave i Rønne fortsatte, indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

A)   Der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

B)   Der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Ad A) Børne- og Skoleudvalget indstiller Bente Johansen og Margrethe Kjellberg

Ad B) Margrethe Kjellberg indstilles som formand

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for ny Skovbørnehave i Rønne. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning:

Forhenværende medlemmer af kommunalbestyrelsen, Ole Dreyer, formand og Lene Felthus Andersen. Servicedirektør Johannes Nilsson. Virksomhedsleder Dagtilbud Bornholm Ann Rubæk-Nielsen, konsulent for dagtilbudsområdet Lene Elleby Pedersen, sekretær Aase Vedelsparre og projektleder Knud Erik Thomsen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Åkirkeby, Trilobitten

82.06.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

15

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for nyt børnehus i Aakirkeby – Trilobitten fortsatte, indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

A)   Der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

B)   Der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Ad A) Børne- og Skoleudvalget indstiller Morten Riis og Margrethe Kjellberg

Ad B) Margrethe Kjellberg indstilles som formand

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for nyt børnehus i Åkirkeby – Trilobitten. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning:

Forhenværende medlemmer af kommunalbestyrelsen, Erik A. Larsen, formand og Erik Lund Hansen.

Servicedirektør Johannes Nilsson, virksomhedsleder for Dagtilbud Bornholm Ann Rubæk-Nielsen, konsulent for dagtilbudsområdet Lene Elleby Pedersen, sekretær Aase Vedelsparre, projektleder Knud Erik Thomsen og bygherrerådgiver Thomas P. Schmidt fra Lilholm og Partnere.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø

02.00.00A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

16

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013 at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for nyt børnehus i Nexø fortsatte, indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

A)   Der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

B)   Der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Ad A) Børne- og Skoleudvalget indstiller Lykke Jensen og Thomas Bay Jensen

Ad B) Thomas Bay Jensen indstilles som formand

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for nyt børnehus i Nexø – Nexø Børnehus. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning:

Et medlem af kommunalbestyrelsen, Erik Lund Hansen, formand. Et forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen, Betina Haagensen.

Servicedirektør Johannes Nilsson, virksomhedsleder Dagtilbud Bornholm Ann Rubæk-Nielsen, konsulent for dagtilbudsområdet Lene Elleby Pedersen, Sekretær Aase Vedelsparre, projektleder Knud Erik Thomsen og bygherrerådgiver Thomas P. Schmidt fra Lilholm & Partner.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Genetablering af holdledervagten

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-01-2014

2

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

17

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev vagtordningen for holdledere nedlagt. Nedlæggelse af vagtordningen er efterfølgende blevet underkendt af Beredskabsstyrelsen, og derfor skal vagten genindføres på alle brandstationer senest pr. 1. februar 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at vagtordning for holdledere på alle brandstationer genetableres pr. 1. februar 2014

b)    at finansiering af udgiften på 240.000 kr. til genetablering af vagtordningen for holdledere drøftes og indstilles af udvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2014:

Indstilling anbefales. Endvidere at udgiften finansieres inden for udvalgets samlede ramme og at konkret anvisning af finansiering afklares i forbindelse med revision af plan for den risikobaserede dimensionering 2014, som fremlægges for udvalget i april 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2013 revision af plan for risikobaseret dimensionering for kommunens redningsberedskab i henhold til bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005.

I den forbindelse blev vagtordningen for holdledere nedlagt med virkning fra 1. august 2013 med henblik på at opnå en besparelse på 240.000 kr.

 

Ifølge Beredskabsloven skal der afgå en holdleder indenfor 5 minutter efter alarmens afgivelse. En holdledervagt medfører, at der til stadighed er én holdleder pr. brandstation, som har vagt og som således skal møde ved en alarm. Dog er holdlederen fritaget for at møde, såfremt han bliver pålagt arbejde af hovedarbejdsgiver. I 2009 blev indført holdledervagter på alle øens brandstationer. I praksis har vagtordningen betydet, at der i langt de fleste tilfælde møder en holdleder op, men dog hænder det at vagthavende holdleder ikke møder frem.

Da antallet af holdledere pr. brandstation var betydelig, som følge af en omfattende uddannelsesindsats, blev det vurderet fra administrationens side, at det var sandsynligt at der ville møde en holdleder, også selvom vagten blev nedlagt. 

 

Nedlæggelse af vagtordningen er efterfølgende blevet underkendt af Beredskabsstyrelsen, og kommunen er blevet pålagt at genetablere vagtordningen for holdledere på alle brandstationer senest pr. 1. februar 2014.

Økonomiske konsekvenser

Den besluttede besparelse i forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering for kommunens redningsberedskab kan ikke gennemføres.

De samlede udgifter til genetablering af vagtordning for holdledere på alle øens brandstationer forventes at udgøre 240.000 kr.

 

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for mulige finansieringsforslag indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Plan for risikobaseret dimensionering 2013, autosprøjten i Aakirkeby

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev autosprøjten på hjælpebrandstationen i Aakirkeby udskiftet til fordel for en hurtig slukningsenhed (HSE). Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde 6. januar 2014 bedt om, at beslutningen vedrørende autosprøjten i Aakirkeby tages op til drøftelse i udvalget.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at sagen drøftes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2014:

Udvalget indstiller

a)    at den risikobaserede dimensionering tages op senest april 2014 i forbindelse med fastlæggelse af det fremadrettede serviceniveau med henblik på konkurrenceudsættelse

b)    at autosprøjten genindsættes fra 1. februar 2014 og indtil resultatet af konkurrenceudsættelsen er afklaret og aftalt med evt. ekstern leverandør

c)    at merudgiften finansieres inden for udvalgets samlede ramme og at konkret anvisning af finansiering afklares i forbindelse med revision af plan for den risikobaserede dimensionering 2014, som fremlægges for udvalget i april 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Liste Ø stillede et ændringsforslag til afstemning:

a)   at den risikobaserede dimensionering tages op senest april 2014

b)   at autosprøjten genindsættes fra 1. februar 2014

c)    at merudgiften finansieres inden for udvalgets samlede ramme og at konkret anvisning af finansiering afklares i forbindelse med revision af plan for den risikobaserede dimensionering 2014, som fremlægges for udvalget i april 2014.

For stemte 5: Liste Ø, B, W og K

Imod stemte 22: Liste A, C, V og O

Ændringsforslaget er faldet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev autosprøjten på hjælpebrandstationen i Aakirkeby udskiftet til fordel for en hurtig slukningsenhed (HSE). Dette på baggrund af gode erfaringer med HSE fra hjælpebrandstationen i Gudhjem siden 2009. Det har imidlertid afstedkommet en række opsigelser fra deltidsansatte brandfolk (fire, heraf to holdledere) i Aakirkeby i protest over konsekvenserne af den risikobaserede dimensionering 2013 for brandstationen i Aakirkeby. På den baggrund har Teknik- og Miljøudvalget på sit møde den 6. januar 2014 bedt om, at beslutningen vedrørende autosprøjten i Aakirkeby tages op til drøftelse i udvalget, idet det så også skal ses i sammenhæng med den risikobaserede dimensionering og de fremadrettede løsninger.

 

Da autosprøjten endnu ikke er solgt, kan den på kort sigt genindsættes i udrykning på stationen i Aakirkeby og midlertidigt erstatte den HSE, som står på stationen, indtil en varig løsning kan findes. Økonomisk forventes ekstraudgifterne til drift og service at udgøre ca. 30.000 under forudsætning af, at autosprøjten ikke bryder ned og kræver større reparationer. Autosprøjten forventes indkaldt til syn i løbet af marts måned, dog uden at der er kendskab til nødvendige reparationer, der skal foretages inden den kan godkendes.

 

På lang sigt vil genindsættelsen af autosprøjten dog have en række økonomiske konsekvenser i forhold til de besluttede besparelser på beredskabet. Der var i besparelserne forudsat en reduktion i lønudgifterne ved at reducere fra 10 til 6 mand ved naturlig afgang, idet en HSE kræver mindre bemanding i forhold til autosprøjten. Endvidere besparelse på serviceeftersyn, reparation og vedligehold af den gamle autosprøjte, samt at der ikke skulle anskaffes en ny autosprøjte. Derudover kunne den gamle autosprøjte indbringe en indtægt på ved salg (forventet 120.000 kr.).

 

Det anbefales, at vurderingen og fastlæggelse af serviceniveauet i forhold til en langsigtet løsning indgår i den samlede plan for den risikobaserede dimensionering 2014, og at der hurtigst muligt iværksættes en revision af planen med henblik på politisk behandling i marts-april 2014.

Økonomiske konsekvenser

På kort sigt vil der være begrænsede merudgifter til genindsættelse af autosprøjten på brandstationen i Aakirkeby. Merudgifter er anslået til ca. 30.000 kr. for en 6 måneders periode under forudsætning af, at der ikke ved syn konstateres fejl, der skal udbedres.

 

Udgifter til den enkelte udrykning vil endvidere også være højere ved brug af autosprøjten fremfor ved brug af HSE. Det koster mere at have en lastbilmotor kørende end en personbil, og samtidig at brandslukning er mindre effektiv med en slange/strålerør på autosprøjten, hvorfor der bruges mere vand, skumvæske mm. Derudover kan der være større vandskader i afledte konsekvenser ved brandslukning med autosprøjten.

 

De langsigtede økonomiske konsekvenser vil blive vurderet i forbindelse med revision af den risikobaserede dimensionering 2014, som forelægges til politisk behandling i marts-april 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Likviditetsoversigter pr. 31. december 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

6

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. december 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo november (-49,8 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (147,9 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2013 (-52,2 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2013 (37,8 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 31. december 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på -49,8 mio. kr. er faldet med 25,2 mio. kr. i forhold til 30. november 2013, hvilket er identisk med faldet i beholdningen i december 2012.

Der er pt. et udlæg for staten vedr. omfartsvejen i Rønne på ca. 34 mio. kr.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er faldende som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og virkningen af Udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige beholdning ultimo september udgør 147,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende et stykke ind i 2014.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -52,2 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012, det budgetterede kassetræk i 2013 og afgivne tillægsbevillinger i 2013 inkl. budgetoverførsler fra 2012 til 2013. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 42,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året er kassebeholdningen noget lavere i 2013 end i 2012, hvilket medfører færre renteindtægter. Budgettet for renteindtægter er i 2013 nedsat med 1,6 mio. kr. og udgør 2,9 mio. kr. Der er opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr. i 2013.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter reduceret til 1,9 mio. kr. som følge af, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge lavere i 2014 end i 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Beholdninger pr. 31. december 2013 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Ansøgning fra Bornholms Efterskole om respektpåtegning i forbindelse med forhøjelse af bankkredit

00.36.00Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

9

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Efterskole anmoder om tilladelse til at forhøje ejerpantebrev 1.700.000 kr. til 2.250.000 kr. i forbindelse med forhøjelse af bankkredit med 550.000 kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

At der gives tilsagn om respektpåtegning på 2 stk. ejerpantebreve på hver 500.000 kr.                           i forbindelse med forhøjelse af ejerpantebrev fra 1.700.000 kr. til 2.250.000 kr.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Margrethe Kjellberg blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Liste K stiller et ændringsforslag til afstemning: "At afskrive det bogførte beløb til nul kroner."

For stemte 1: Liste K.

Imod stemte 24: Liste Ø, A, B, C, V og O

Hverken for eller imod stemte 1: Liste W

Økonomidirektørens indstilling godkendt. Liste K kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Efterskole har i 2013 iværksat et projekt, som har til formål at forbedre undervisningsmiljøet og få udvidet skolens fysiske rammer. Projektet er planlagt til at løbe fra 2013 – 2017 og er projekteret til at koste 8.5 mio. kr.

 

I 2013 er der afholdt udgifter til projektering af projektet samt til forbedring af undervisningsmiljøet. Udgifterne i 2013 løber op i 1,9 mio. kr.

Udgifterne er blevet finansieret af skolens egne midler samt ved træk på skolens bankkredit.

Bornholms Efterskole ønsker at få udvidet kreditfaciliteterne i banken med 550.000 kr., hvilket kan finde sted ved en tilsvarende forhøjelse af ejerpantebrev på 1.700.000 som banken har som sikkerhed for skolens engagement.

 

En forhøjelse af ejerpantebrevet på 1.700.000 kr. til 2.250.000 kr. forudsætter at efterstående panthavere respekterer forhøjelsen. Bornholms Regionskommune er efterstående panthaver med 2 ejerpantebreve på hver 500.000 kr. 

 

 

 

 

Kommunens 2 ejerpantebreve blev tinglyst i 1994 i forbindelse med udbetaling af tilskud til skolen fra henholdsvis Rønne Kommune og Bornholms Amt. Tilskuddene blev blandt andet ydet til finansieringen af tvungen indførsel af fjernvarme samt omlægning af skolens toilet og badefaciliteter.

Ejerpantebrevene blev tinglyst for at sikre at kommunen/amtet ville få andel i et eventuelt overskud i tilfælde af et salg af skolen og dermed få hel eller delvis tilbagebetaling af de ydede tilskud.

Ejerpantebrevene er bogført til en værdi på 0 kr.

 

De 2 ejerpantebreve vil efter respektpåtegningen have pant efter:

 

     7.471.000 kr. LR Realkredit (Hovedstol)

     2.250.000 kr. DIBA

 

Det er planen at den resterende del af projektet vil blive finansieret af egne midler, blandt andet som følge af en forventning om en øget omsætning (en stigning i elevtallet fra nuværende 70 – 80 elever, til 100 elever under de nye rammer). Der vil desuden blive ansøgt om størst mulige realkreditlån når projektet nærmer sig afslutningen, hvilket vil bevirke at der igen skal tages politisk stillingtagen til en respektpåtegning på kommunens ejerpantebreve.     

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ejerpantebrevene er bogført med en værdi på 0 kr.

En respektpåtegning vil ikke have nogen indvirkning på den bogførte værdi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Bornholms Efterskole, beskrivelse af projektet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Borgerpanelundersøgelse om kommunikation og information

00.13.00P05-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

21

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune gennemførte i november og december en borgerpanelundersøgelse om kommunikation og information mellem kommune og borger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Planudvalget tager afrapporteringen af borgerpanelundersøgelsen til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune gennemførte i november og december 2013 en borgerpanelundersøgelse om kommunikation og information mellem kommune og borger.

 

Formålet med undersøgelsen har dels været en overordnet tilfredshedsundersøgelse af regionskommunens kommunikation til og med borgerne, dels en mulighed for at få borgernes input til, hvordan kommunikationen kan forbedres.

 

474 bornholmere har svaret på undersøgelsen, et tal der ligger lidt under normalen for borgerpanelundersøgelserne.

 

Hovedresultaterne i undersøgelsen er:

-          Borgerne får primært deres nyheder om Bornholms Regionskommune gennem medierne, og i mindre grad gennem regionskommunens egne kanaler. Borgerne har et generelt ønske om at have mulighed for at kunne læse nyhedsbreve om hvad der sker i regionskommunen inden for forskellige områder.

-          Borgerne vil især gerne have nyheder om hvad der sker i deres lokalsamfund, men også gerne om den kommunale service, politiske beslutninger, mål og visioner.

-          Bornholms Regionskommunes hjemmeside, der er den primære kanal til oplysning og information, trænger til en overhaling både hvad angår søgefunktionen, der er en central del af hjemmesidens koncept, og hvad angår den generelle brugervenlighed.

-          Ønsket om øget brugervenlighed går igen i forhold til selvbetjening, og en stor del af paneldeltagerne nævner netop brugervenligheden som det, der vil kunne få dem til at bruge selvbetjeningsløsningerne mere. Der er også et ønske om øget tryghed i forbindelse med selvbetjeningsløsningerne, forstået således, at borgerne får en tilbagemelding, når selvbetjeningen er gennemført, eller i form af en støttefunktion i selvbetjeningsprocessen fx ved hjælp af live-chat med en medarbejder.

-          De unge skiller sig negativt ud i forhold til kendskab til selvbetjeningsløsningerne, også inden for løsninger, der er uafhængige af livssituation. Besvarelserne i undersøgelsen afspejler landstendensen, hvor de unge udgør en gruppe, der har svært ved at forstå indholdet af offentlige sider på nettet, og dertil ikke benytter selvbetjening i lige så høj grad som resten af borgerne.

-          Undersøgelsen viser, at der især blandt de unge er et stigende ønske om at kommunikere via sms og sociale medier. På den anden side er det meget få paneldeltagere, der angiver, at de bruger bibliotekerne som et sted de henter information.

-          Undersøgelsen viser også, at der er behov for, at der kommunikeres hurtigt tilbage til borgerne, når de henvender sig via mail og brev.

 

I forlængelse af ovenstående vil administrationen igangsætte følgende initiativer:

-          Undersøge muligheden for formidling af nye tiltag i de kommende centre via nyhedsbreve, i lighed med det nyhedsbrev, der allerede nu findes på fritids- og kulturområdet

-          Videre arbejde med målrettet udvikling af hjemmesiden inden for rammerne af den eksisterende platform

-          At det kommende sekretariat og borgerservice sætter en borgerinddragelsesproces i gang i forhold til unge og brug af selvbetjeningsløsninger

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Rapport - Borgerpanelundersøgelse om kommunikation og information (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Ønske om printere til kommunalbestyrelsesmedlemmer  

00.01.00P00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Carl Ilsøe, Bornholmerlisten, har ønsket et punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, hvor spørgsmålet om, hvorvidt kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal have stillet en printer til rådighed drøftes.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller sagen til drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Liste Ø stiller følgende forslag til afstemning:

- At de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der måtte have det behov, får stillet en printer til rådighed.

For stemte 9: Liste Ø, B, K, C, O og W

Imod stemte 18: A og V

Forslaget blev forkastet.

Sagen blev drøftet.

 

Sagsfremstilling

Medlemmer af kommunalbestyrelsen har tidligere fået stillet en printer og blækpatroner til rådighed. Dette tilbud ophørte med udgangen af den netop afsluttede valgperiode, dels af økonomiske hensyn og dels for at arbejde yderligere hen mod en fuldstændig digitalisering af arbejdsgange.

 

Carl Ilsøe, Bornholmerlisten, har ønsket en drøftelse af dette på kommunalbestyrelsesmødet med følgende begrundelse:

”… jeg mener faktisk er det er en væsentlig forringelse af KB-medlemmers arbejdsbetingelse, at vi ikke mere kan printe dele af bilagsmaterialer og/el. dagsordner ud til brug ved forberedelse til møder samt evt. støtte under selve mødet/behandlingen af sagen.

Desuden forekommer det mig lettere evt. at ”gemme” dele af en sag som evt. løber over tid og hvor man ikke altid kan overskue hvad, der evt. kan blive relevant at sammenfatte.”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune

00.22.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

22

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som konsekvens af den indgåede konstitueringsaftale for den nye valgperiode 2014-2017 og den godkendte organisationsændring med en centerstruktur og den overordnede fordeling af opgaverne, som træder i kraft den 1. marts 2014 samt ændring af erhvervsfremmeloven pr. 1. februar 2014 vedrørende den regionale vækst- og udviklingsstrategi, skal styrelsesvedtægten ændres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at forslag til ændret styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen beslutter ændring af styrelsesvedtægten ved 2 behandlinger med mindst 6 dages imellem.

 

Ved valget til kommunalbestyrelsen den 19. november 2013 for valgperioden 2014 – 2017 blev der indgået en konstitueringsaftale med ændringer af de stående udvalg:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ændres til Økonomi- og Planudvalget

Beskæftigelsesudvalget ændres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget ændres til Fritids- og Kulturudvalget

Socialudvalget ændres til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Som en konsekvens af dette skal der også ske en ændring i de opgaver, som de enkelte udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af i styrelsesvedtægten.

Videre godkendte kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 en organisationsændring til en model med centerstruktur og godkendte samtidig den overordnede fordeling af opgaver mellem centrene.

 

Det betyder, at vedtægten også skal ændres, så den viser, hvordan varetagelsen af de kommunale opgaver hører under de respektive stående udvalg.

 

Videre sker der en ændring af erhvervsfremmeloven pr. 1. februar 2014 vedrørende den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som samtidig indarbejdes i vedtægten.

 

Samtidig er der foretaget sproglige og redaktionelle ændringer i forslaget til den ændrede styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Gældende styrelsesvedtægt (DOCX)

2.
Forslag til ændring af styrelsesvedtægten (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer

81.14.10G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

2

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I den kommunale styrelseslov er der hjemmel til at udbetale vederlag til udvalgsformand for de stående udvalg, Børn og Unge-udvalget og Folkeoplysningsudvalget samt udbetale vederlag til næstformand for Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg.

Videre er der hjemmel til at udbetale udvalgsvederlag til medlemmerne af Økonomi- og Planudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-Udvalget.

Niveauet for vederlagene er fastsat i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)    at der ydes udvalgsvederlag på 3,33 % af borgmestervederlaget, svarende til 2.047,70 kr. pr. måned i denne valgperiode til medlemmerne af Økonomi- og Planudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget,

b)    at vederlaget til udvalgsformændene fastholdes uændret i styrelsesvedtægten,

c)    at der ikke fastsættes vederlag til næstformændene.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Liste Ø stillede følgende ændringsforslag til afstemning:

- at vederlagene for udvalgsformænd reduceres med 10 %, således at formændene (m/k) modtager 25,875 % af borgermesterens honorar, dvs. 190.933,- kr.

- at vederlagene for udvalgsmedlemmer reduceres med 10 %, således at medlemmerne modtager 3 % af borgermesterens honorar, dvs. 22.137,- kr.

- at vederlaget for formanden for folkeoplysningsforbundet reduceres med 10 %, således at formanden (m/k) modtager 1,35 % af borgermesterens honorar, dvs. 9.962,- kr.

- at vederlaget for formanden for børne- og ungeudvalget reduceres med 10 %, således at formanden (m/k) modtager 4,5 % af borgermesterens honorar, dvs. 33.206,- kr.

For stemte 2: Liste Ø

Imod stemte 25: Liste A, B, K, C, V, O og W

Forslaget er faldet.

Kommunaldirektørens indstillinger godkendt. Liste Ø kan ikke medvirke.

 

 

Sagsfremstilling

Udvalgsformænd og næstformænd

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlag til udvalgsformand for de stående udvalg, Børn og Unge-udvalget og Folkeoplysningsudvalget. Videre kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde vederlag til formand for udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse.

Det skal oplyses, at et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen til at varetage bestemte hverv eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlag til næstformand for Økonomi- og planudvalget og de stående udvalg. Dette er en ændring i styrelsesloven, som trådte i kraft den 1. juli 2013.

 

Vederlaget til udvalgsformænd og næstformand fastsættes i regionskommunens styrelsesvedtægt, som en procentdel af borgmestervederlaget. Vederlaget til formand og næstformand kan udgøre indtil 40 % af borgmestervederlaget, dog kan vederlaget til formand for Folkeoplysningsudvalget højst udgøre 10 %.

 

Det skal bemærkes, at formandsvederlag til Økonomiudvalg og de stående udvalg var fastsat til 32,25 %, til formanden for Børn og Unge-udvalget til 5 % og til formanden for Folkeoplysningsudvalget til 1,5 % i styrelsesvedtægten for 2006.

I en ændring af styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2007 pga. strukturreformen blev formandsvederlaget til Økonomiudvalg og de stående udvalg fastsat til 28,75 %, til formanden for Børn- og Ungeudvalget til 5 % og til formanden for Folkeoplysningsudvalget til 1,5 %.

I styrelsesvedtægten gældende fra 1. januar 2010 er vederlaget uændrede i forhold til styrelsesvedtægten for 2007-2010.

 

Udvalgsvederlag

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af Økonomi- og Planudvalget, de stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse samt til medlemmer af Børn og Unge-udvalget.

 

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem udvalgene for mindst et regnskabsår ad gangen. Der ses bort fra udvalgsvederlag til udvalgsformænd og næstformænd, hvis de modtager vederlag for formand- og næstformandshvervet.

 

I sidste valgperiode 2010-2013 var udvalgsvederlaget fastsat til 3,33 % af borgmestervederlaget.

 

Vederlag

Summen af de årlige vederlag til udvalgsformænd og udvalgsnæstformænd i henhold til styrelsesvedtægten og til udvalgsmedlemmer og viceborgmester kan højst udgøre 305 % af vederlaget til borgmesteren i kommuner med mellem 40.001-60.000 indbyggere. Borgmesterens vederlag udgør 737.906,00 kr. årligt og 305% udgør i alt 2.250.613,30 kr.

 

I forslag til ændring af styrelsesvedtægten for regionskommunen er vederlaget til udvalgsformændene foreslået fastsat uændret til 28,75 % af borgmestervederlaget og uændret 1,5 % af borgmestervederlaget til formanden for Folkeoplysningsudvalget og 5 % af borgmestervederlaget til formanden for Børn og Unge-Udvalget.

 

I forslaget er der ikke foreslået fastsat vederlag til næstformændene.

 

Vederlag til udvalgsformændene udgør således i alt 150,25 % og vederlaget til viceborgmesteren udgør 10 %, i alt 160,25 % af borgmestervederlaget.

 

Udvalgsvederlagene kan herefter maksimalt udgøre 144,75 % af borgmestervederlaget.

 

Antallet af medlemmer i Økonomi- og Planudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget er 29, da formændene ikke regnes med.

 

Det foreslås, at udvalgsvederlaget fastsættes til 2.047,70 kr. pr. måned eller i alt 24.572,40 kr. pr. år, hvilket svarer til 3,33 % af borgmestervederlaget pr. år og uændret i forhold til sidste valgperiode.

 

Med 29 udvalgsmedlemmer udgør udvalgsvederlaget 96,57 % af borgmestervederlaget.

 

Summen af vederlagene udgør 256,82 % af borgmestervederlaget, svarende til 1.895.090,19 kr.

 

Vederlagene reguleres årligt i forhold til reguleringen af borgmestervederlaget.

Økonomiske konsekvenser

Ved fastsættelse af vederlagene som foreslået til i alt 1.895.090,19 kr. er der er restbeløb på 318.627,90 kr.

Dette beløb skal dække ekstra udbetalinger af diæter, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsens medlemmer og stedfortrædere ved medlemmernes lovlige forfald, herunder også hvis en udvalgsformand eller udvalgsmedlem har lovligt forfald i mindst en måned og stedfortræder indkaldes og skal modtage vederlag i funktionsperioden, dog højst i en uafbrudt periode på 9 måneder.

 

Ekstraudgifterne i henhold til ovenstående skal også dækkes inden for de 305 % af borgmestervederlaget.

 Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Beregning af vederlag for udvalgsformænd og udvalgmedlemmer (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Orientering om ændringer i styrelsesloven

00.01.00G01-0074

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Folketinget vedtog den 12. december 2013 ændring i den kommunale styrelseslov vedrørende nye regler om frister for udsendelse af dagsorden og sagsmateriale og om suspensation og afsættelse af borgmesteren.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Den 12. december 2013 vedtog Folketinget forslag til ændring af lov om kommunernes styrelse. Lovændringer indebærer bl.a. skærpede frister for udsendelse af dagsorden og sagsmateriale til kommunalbestyrelsen og tydeliggørelse af reglerne om suspension og ansættelse af borgmesteren på grund af pligttilsidesættelse og en forenkling af processen herfor samt nye muligheder for suspension af borgmesteren på grund af tiltale for groft strafbart forhold og for afsættelse ved særligt kvalificeret flertal på grund af mistillid.

 

Fristen for udsendelse af dagsorden og sagsmateriale til kommunalbestyrelsen er skærpet, så det nu er senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder og ikke som tidligere, ”at borgmesteren så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder ..”

 

Samtidig er der indsat en bestemmelse om at hvis en sag ikke kan udsættes, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet, og borgmesteren sørger for, at det fremgår af dagsordenen og videre skal fremgå begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes.

 

Det er også ændret, så kommunalbestyrelsen kan beslutte, hvorvidt og på hvilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen.

For udvalgenes vedkommende er det nu præciseret, at deres møder holdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 4 hverdage før møder i kommunalbestyrelsen.

 

Endelig er loven ændret om suspension og afsættelse af borgmesteren.

 

Ændringerne af de enkelte paragrafer er angivet i vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. januar 2014

1.
Oversigt over de væsentligste ændringer i den kommunale styrelseslov ved lovændring vedtaget af Folketinget den 12 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Forretningsorden for kommunalbestyrelsen

00.22.00P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

20

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I henhold til lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) fastsætter kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til forretningsorden for kommunalbestyrelsen godkendes.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Liste Ø stillede to ændringsforslag til forretningsordenen til afstemning:

Afstemningstema 1. At det fremgår af kommunalbestyrelsens forretningsorden § 1, at borgere via hjemmesiden elektronisk kan abonnere på dagsordene samt referater til udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder

For stemte 2: Liste Ø

Imod stemte 25: Liste A, B, K, C, V, O og W

Ændringsforslaget er faldet.

 

Afstemningstema 2: At det fremgår af kommunalbestyrelsens forretningsorden § 1, at referaterne er elektronisk og offentligt tilgængeligt så langt tilbage, som de forefindes elektronisk.

For stemte 2: Liste Ø

Imod stemte 25: Liste A, B, K, C, V, O og W

Ændringsforslaget er faldet.

 

Kommunaldirektørens indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Med henvisning til styrelseslovens § 2, stk. 4 fastsætter kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Udkast til forretningsorden foreslås gældende fra 1. februar 2014 til valgperiodens udløb 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. januar 2014

1.
Udkast til forretningsorden for kommunalbestyrelsen 2014-2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Sted for afholdelse af kommunalbestyrelsens målseminar

00.22.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

21

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Morten Riis, Enhedslisten, har ønsket et punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden til drøftelse af hvor kommunalbestyrelsens målseminar den 20.–21. februar 2014 skal holdes.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at målseminaret afholdes i Ystad.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Liste Ø stiller et ændringsforslag om, at det planlagte målseminar afholdes på Bornholm som ønskes til afstemning.

For stemte 4: Liste Ø og C

Imod stemte 22: Liste A, B, K, V og O

Hverken for eller imod stemte 1: Liste W

Ændringsforslaget er faldet.

Borgmesterens indstilling er godkendt. Liste Ø og liste C kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Der er planlagt et seminar for kommunalbestyrelsen den 20.-21. februar 2014, og i lighed med kommunalbestyrelsens første seminar i forrige valgperiode er det foreslået afholdt uden for Bornholm (i Ystad).

Formålet med seminaret er at arbejde med kommunalbestyrelsens mål for den ny valgperiode og lægges sammen med budgetseminar 1. Derudover har seminaret også et socialt sigte, idet det gerne skal bidrage til, at medlemmerne af den ny kommunalbestyrelse lærer hinanden at kende, hvilket erfaringsmæssigt bidrager til at fremme samarbejdsklimaet.

Ved de seneste seminarer, der har været afholdt på Bornholm, har en del af kommunalbestyrelsesmedlemmerne forladt seminaret efter afslutning af det faglige program, og for at undgå dette er målseminaret foreslået afholdt i Ystad.

 

Morten Riis, Enhedslisten, har ønsket at kommunalbestyrelsen afholder seminaret på Bornholm med følgende begrundelse:

”Vi i Enhedslisten, vil gerne bede om, at målseminaret, der er planlagt til 20.-22. februar i Ystad, i stedet afholdes på Bornholm.
Vi er klar over, at et udenøs-arrangement har visse fordele, f.eks. i relation til hjemlige forpligtelser - men føler os dog også overbeviste om, at vi med forpligtende aftaler og evt. afhentning med bus (der betydeligt forringer flugtmulighederne) vil kunne opnå samme opbakning blandt de folkevalgte.
Det, der i denne sammenhæng er afgørende for os, er, at BRK så vidt muligt lægger sine udgifter indenøs fremfor hos vore naboer. Det føler vi den økonomiske situation i kommunen kræver.”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Introduktionsarrangementer for kommunalbestyrelsen

00.01.00G01-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Som led i kommunalbestyrelsens introduktion til forskellige aspekter af arbejdet i kommunalbestyrelsen planlægges temamøde for kommunalbestyrelsen den 13. februar samt en besøgstur på Bornholm den 8. maj 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen afsætter den 8. maj 2014 til et introduktionsarrangement.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Temamødet den 13. februar 2014 er dedikeret til introduktion til forskellige aspekter af arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem samt præsentation af den ny organisation.

 

Derudover planlægges en heldags-besøgstur for kommunalbestyrelsen til en række institutioner, kommunale afdelinger og projekter. Formålet er at kommunalbestyrelsen præsenteres for en bred vifte af Bornholms tilbud.

 

Den 8. maj 2014 er kommunalbestyrelsen jf. mødeplanen indkaldt til et temamøde om eftermiddagen. Det foreslås at heldagsturen lægges denne dag med start kl. 8.00. Der planlægges fælles buskørsel.

Et foreløbigt forslag til programpunkter er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. januar 2014

1.
Forslag til besøgssteder 8.5.2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Uddelegering af kompetence ved beslutning om anvendelse af regionale erhvervsudviklingsmidler

24.10.00Ø36-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I kraft af at Bornholm ved Kommunalreformen i 2007 fik særlige regionale kompetencer, herunder sit eget Vækstforum, får Bornholm også sin andel af regionale udviklingsmidler fra Region Hovedstaden. En del af disse midler er øremærket til erhvervsudviklingsaktiviteter, der indstilles fra Bornholms Vækstforum. Den endelige beslutning om anvendelsen af midlerne skal formelt ske i Kommunalbestyrelsen.

Dette dagsordenspunkt lægger op til, at Kommunalbestyrelsen følger praksis fra den tidligere Kommunalbestyrelse og uddelegerer beslutningskompetencen til et stående udvalg – til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

-      At Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til at træffe endelig beslutning om anvendelsen af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det er i Lov om erhvervsfremme, § 9 stk. 1, proceduren for anvendelsen af udviklingsmidlerne er beskrevet. Det fastslås her, at Regionsrådet (læs Kommunalbestyrelsen) efter indstilling fra Vækstforum kan medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling inden for flg. områder:

1)    Innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og vidensopbygning

2)    Anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering

3)    Etablering og udvikling af nye virksomheder

4)    Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer

5)    Vækst og udvikling i turismeerhvervet

6)    Udviklingsaktiviteter i yderområderne

 

 

Bornholms Vækstforums nuværende ramme for at indstille anvendelsen af regionale erhvervsudviklingsmidler er erhvervsudviklingsstrategien, ”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækstø, 2011-2014”.

 

Det er præciseret i Lov om erhvervsfremme, at Regionsrådet (på Bornholm = Kommunalbestyrelsen) kan acceptere eller afvise indstillinger fra Vækstforum om erhvervsudviklingsmidlernes anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budgettet for 2014 har den foregående Kommunalbestyrelse foretaget en overordnet fordeling af midlerne til regionale udviklingsformål. Af disse midler har Bornholms Vækstforum indstillingsret over knap 10 mio. kr. i 2014 til erhvervsudviklingsaktiviteter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  KKR Hovedstaden (Kl´s kommunekontaktråd)

00.24.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

24

 

Indstilling og beslutning

Indstilling vil foreligge på mødet.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Bente Helms (A) er godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den 17. januar 2014 meddeler KL, at viceborgmester Steen Colberg Jensen er valgt som et af Venstres medlemmer i KKR.

 

Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge en stedfortræder for borgmesteren, idet borgmester og viceborgmester er henholdsvis medlem og stedfortræder af kontaktrådet ifølge KL’s love.

Valggruppe AV skal indstille en suppleant.

 

Kontaktrådene består af:

Borgmestrene fra KL’s medlemskommuner i regionen

Et antal medlemmer, der vælges af og blandt de valgte medlemmer af kommunalbestyrelserne inden for hvert enkelt parti/listesamarbejde i kommunerne i regionen, jf. KL’s love, § 15, stk. 2.

§ 15, stk. 2 lyder således:

Som yderligere medlemmer af kontaktrådene vælger de politiske partier og listesamarbejder for hele valgperioden et antal medlemmer og personlige stedfortrædere for disse, således at der opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i kommunekontaktrådene mellem de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved kommunevalget i medlemskommunerne i den pågældende region. Valgret har og valgbare er alene kommunalbestyrelsesmedlemmer i KL’s medlemskommuner i regionen, der repræsenterer et politisk parti/et listesamarbejde, der ved det seneste valg i KL’s medlemskommuner i regionen har opnået mindst 2% af de afgivne stemmer, og som er repræsenteret i mindst én kommunalbestyrelse i en medlemskommune.

 

For hvert medlem vælges en personlig stedfortræder.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til KKR.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Kontaktrådet har til formål at arbejde for at fremme kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne samt at varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i området.

 

Lovgrundlag

KL´s love af 2006

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. januar 2014

1.
Medlemmer og stedfortrædere KKR Hovedstaden 2014-2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Udpegning af organisationer og observatører til Bornholms Vækstforum, 2014-2018

24.10.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

25

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om sammensætningen af Bornholms Vækstforum gældende for perioden 1. april 2014 til og med 31. marts 2018.

Sammensætningen af Vækstforum, herunder antallet af medlemmer og fordelingen af medlemmerne mellem erhvervsorganisationer, politikere, videns- og uddannelsesinstitutioner samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, er fastsat i Lov om erhvervsfremme.

Det ligger således fast, at det nye Vækstforum skal bestå af 21 medlemmer. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at supplere med observatører, hvis det ønskes.

Denne dagsorden omhandler Kommunalbestyrelsens udpegning af de erhvervsorganisationer samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, der får tilbudt indstillingsmuligheden til Bornholms Vækstforum, samt udpegning af observatører. 

Den endelige sammensætning af Bornholms Vækstforum ventes at ske ved Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2014 - sammen med udpegningen af tre eksterne ressourcepersoner samt tre medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutioner

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

-      at flg. seks erhvervsorganisationer får indstillingsret til de seks erhvervsrelaterede pladser i Vækstforum:

o    DI

o    Dansk Erhverv

o    HORESTA

o    Landbrug & Fødevarer

o    Dansk Byggeri i fællesskab med Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder

o    Finansrådet i fællesskab med Forsikring & Pension, Realkreditrådet samt Realkreditforeningen

-      At flg. arbejdstagerorganisationer får indstillingsret til de to arbejdstagerpladser:

o    LO

o    FTF i fællesskab med Akademikerne

-      At flg. arbejdsgiverorganisation får indstillingsretten til den ene arbejdsgiverplads:

o    DA

-      At Kommunalbestyrelsen begrænser muligheden for at udpege observatører til flg.:

o    1 repræsentant for kultur- og idrætslivet

o    Øens to folketingsmedlemmer

 

Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Sammensætningen af de regionale vækstfora, herunder Bornholms Vækstforum, er fastsat i den reviderede lov om erhvervsfremme. Det fremgår her, at de regionale vækstfora består af hver 21 medlemmer. I de fem regioner udpeges medlemmerne af de respektive regionsråd, mens medlemmerne i det bornholmske vækstforum udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse. Generelt har Bornholms Regionskommune samme kompetencer og forpligtelser, som loven om erhvervsfremme tillægger regionsråd i forhold til de øvrige vækstfora.

 

Sammensætningen af Vækstforummet med de 21 medlemmer er som følger:

-      tre medlemmer udpeges på Kommunalbestyrelsen initiativ

-      seks medlemmer udpeges af og blandt Bornholms Kommunalbestyrelse (dette skete ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 12. december 2013).

-      seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationerne, udvalgt af Kommunalbestyrelsen

-      tre medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutioner udpeges på kommunalbestyrelsens initiativ

-      tre 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer

 

6 medlemmer fra erhvervslivet

Kommunalbestyrelsen skal i første omgang vælge hvilke erhvervsorganisationer, der skal have mulighed for at indstille repræsentanter til de seks ”erhvervsstole”. For at sikre sammenhæng til Danmarks Vækstråd skal Kommunalbestyrelsen i sin udpegning af indstillingsberettigede erhvervsorganisationer derfor finde fem af disse i kredsen af indstillingsberettigede erhvervsorganisationer til Danmarks Vækstråd. Bekendtgørelsen om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd er under udarbejdelse, men det forventes at de indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd bliver:

-      Dansk Industri

-      Dansk Erhverv

-      Håndværksrådet

-      Landbrug & Fødevarer

-      Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder

-      Finansrådet, Forsikring & Pension, realkreditrådet samt Realkreditforeningen

 

Kommunalbestyrelsen kan vælge at gøre andre erhvervsorganisationer, som vurderes at have særlig regional betydning, indstillingsberettigede til et medlem af Vækstforum, det vil sige den 6. erhvervsrepræsentant – eller vægte at lade én erhvervsorganisation repræsentere ved to medlemmer.

 

3 medlemmer fra arbejdstager- og arbejdsgiversiden

Arbejdstagersiden får med henvisning til den nye lov om erhvervsfremme to pladser i det nye Vækstforum, mens arbejdsgiversiden fortsat får tilbudt én plads i Vækstforum.

 

Observatører

Ud over de 21 medlemmer har Kommunalbestyrelsen mulighed for at udpege observatører til Bornholms Vækstforum. Observatørerne har taleret men ikke stemmeret ved møderne.

 

Den videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning, om hvilke organisationer der får mulighed for at indstille medlemmer til Bornholms Vækstforum, vil disse blive anmodet om – med henvisning til ligestillingsloven - at indstille både en kvinde og en mand.

Kommunalbestyrelsen vil således få en ny dagsorden med den endelige udpegning af medlemmer til Bornholms Vækstforum til behandling, forventeligt ved sit møde i februar 2014.

 

For så vidt angår udpegning af formanden for Bornholms Vækstforum, så besluttes dette også i Kommunalbestyrelsen. Processen for udpegning af formanden er fastlagt i Lov om erhvervsfremme, hvor der står, at det sker efter inddragelse af Vækstforums medlemmer. Derfor vil udpegningen af formanden først ske efter det konstituerende møde i det nye Vækstforum – hvorfor denne udpegning ventes på Kommunalbestyrelsens møde i april 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales ikke honorar til medlemmerne, dog modtager udenøs medlemmer modtager refusion for rejseomkostninger.

Eventuelt honorar og diæter til formand og medlemmer vil skulle dækkes af de regionale udviklingsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning

24.10.06A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

26

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer, hvoraf de seks medlemmer udpeges af Bornholms Regionskommune. Centrets medarbejdere udpeger desuden en repræsentant til bestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen udpegede ved sit konstituerende møde 12. december 2013 to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, nemlig Jonna Nielsen (A) og Kirstine van Sabben (C). Denne dagsorden omhandler udpegningen af de fire øvrige medlemmer samt en observatør.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

-      at kommunalbestyrelsen udpeger flg.  tre personer, der er foreslået af CRT:

o    Professor Christian Wichmann Matthiesen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografi ved Københavns Universitet

o    Viceadministrerende direktør Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

o    Lektor Szilvia Gyimóthy, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

-      At kommunalbestyrelsen godkender, at medlem udpeget af nuværende Vækstforum, fortsætter, til det nye Vækstforum indstiller nyt medlem ved sit konstituerende møde i april 2014

-      At kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege en embedsmand fra BRK som observatør i bestyrelsen

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtægterne for Center for Regional- og Turismeforskning, at CRT ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer, hvoraf de seks medlemmer udpeges af Bornholms Regionskommune. Heraf udpeges tre medlemmer på baggrund af deres faglige kompetencer og forskningsmæssige relevans for centrets virksomhed. Og ét medlem udpeges efter indstilling fra Bornholms Vækstforum.

 

Center for Regional- og Turismeforskning har bidraget til forslaget til de tre pladser, der forudsætter særlige faglige kompetencer og forskningsmæssig relevans og er kommet med flg. anbefaling:

-      Christian Wichmann Matthiesen, Professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografi ved Københavns Universitet

-      Lars Erik Jønsson, Viceadministrerende direktør hos VisitDenmark

-      Szilvia Gyimóthy, Lektor ved institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

 

Bornholms Vækstforum har i sin nuværende funktionsperiode, 1. april 2010-31. marts 2014, indstillet lederen af Bornholms Akademi, Jens Gunst, som medlem af CRT’s bestyrelse, hvilket den tidligere Kommunalbestyrelse har godkendt. Det anbefales, at denne udpegning fortsætter, indtil det nye Vækstforum kommer med en ny indstilling ved sit konstituerende møde i april 2014.

 

Bornholms Regionskommune har endvidere haft chefkonsulent Karen-Margrethe Hansen Bager siddende i bestyrelsen som observatør, for at sikre sammenhængen til den finanslovbevilling, der fungerer som grundbevilling til CRT, men hvor BRK er den formelle tilskudsmodtager. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for fire år ad gangen for en periode, der følger den kommunale valgperiode.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Udpegning af medlemmer til CPMR

00.03.10A30-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

28

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

27

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholm har i mange år været medlem af interesse- og lobbyorganisationen for perifere og maritime regioner i Europa (CPMR). Udpegning til deltagelse i CPMRs generalforsamlingen er hidtil sket i forbindelse med det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen. I forb. m. budget 2014 blev kontingentet til CPMR overflyttet til de regionale udviklingsmidler. I budgetteksten blev det præciseret, at det fortsat var borgmester og viceborgmesteren, der skulle repræsentere Bornholm ved generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmester og viceborgmester deltager i den årlige generalforsamling i CPMR.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Liste B stiller følgende ændringsforslag til afstemning:

- At udpegningen til CPMR skal ske af kommunalbestyrelsen efter den d'Hondtske metode

For stemte 9: Liste Ø, B, K, C, W og O

Imod stemte 18: Liste A og V

Ændringsforslaget er faldet.

Afstemning om kommunaldirektørens indstilling:

For stemte 18: Liste A og V

Imod stemte 9: Liste Ø, B, K, C, W og O

Kommunaldirektørens indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

CPMR er en interesse- og lobbyorganisation for perifere, maritime regioner i Europa. Der er en meget tæt dialog mellem CPMR og EU’s institutioner om maritime og perifere områder.

CPMR består af over 160 maritime, perifere regioner fra 28 forskellige lande, der har det til fælles at de enten er perifere og/eller martime, dvs. beliggende med relativ stor afstand til hovedstæderne og beliggende ved kysten. Disse regioner arbejder sammen for at sikre, at EU´s institutioner og de nationale regeringer tager sig af sager, der kan fremme disse regioners udvikling og vækst.

CPMR er paraplyorganisation for seks kommissioner, der arbejder for bedre forhold for henholdsvis Nordsøen, Østersøen, Atlanterhavet, Middelhavet, Sortehavet og øerne i Europa (Islands Commission).

Bornholm er særlig engageret i arbejdet i ”Islands Commission” hvis arbejde består i at øve indflydelse på EU’s politikker og specifikt på forordninger og regulativer, der har betydning for øer. Der er særligt fokus på fly-og færgefart, statsstøtte, energi, miljø, samt EU’s strukturfonde, herunder højere støttesatser til øer.

Islands Commission arbejder endvidere målrettet for international erfaringsudveksling særligt på færge- og flyområdet. Fokusområderne er således alle aktuelle som rammebetingelser for den erhvervsudvikling, Bornholms Vækstforum er koordinerende for.

I forbindelse med kommunens budget for 2014 er udgiften til kontingentet overført til de regionale udviklingsmidler.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Bornholms Egnsteater, bestyrelsen

20.01.02A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

28

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teaterorganisationerne indstiller Ole Ligaard, Martin Miehe-Renard og Signe Kofoed som repræsentanter for Bornholms kultur- og erhvervsliv til bestyrelsen for Bornholms Egnsteater.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    de indstillede repræsentanter til godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 blev Bente Helms udpeget til bestyrelsen for Bornholms Egnsteater.

 

Ifølge egnsteatrets vedtægter skal Bornholms Regionskommune udpege 3 repræsentanter for Bornholms kultur- og erhvervsliv. Indstilling fra bestyrelserne for Rønne Theater, Teaterforening Bornholm og Bornholms Dramaskole (de samarbejdende institutioner/organisationer bag Egnsteateret) foreligger, idet de indstiller de tre foreslåede kandidater.


Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg er muligt.

De udpegede medlemmer er ikke pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

Udpegningen gælder for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2015.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Den Selvejende Institution Bornholms Egnsteater.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og kompetence

18.15.30A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

22-10-2013

8

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

24

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

15

 

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

29

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune skal ifølge Folkeoplysningsloven oprette et såkaldt § 35, stk. 2 udvalg med repræsentation fra de brugere og foreninger, der kan få tilskud efter Folkeoplysningsloven.

29. november 2011 godkendte kommunalbestyrelsen at det siddende Folkeoplysningsudvalg skulle fungere som kommunens § 35, stk. 2 udvalg frem til 1. januar 2014, og at der inden da skulle udarbejdes nye vedtægter og kompetenceplan med udgangspunkt i at Folkeoplysningsloven er ændret 1. januar 2012.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

a)    Revideret vedtægt for Folkeoplysningsudvalget til godkendelse.

b)    Kompetenceplan til godkendelse.

c)    At Kommunalbestyrelsen hører Idrætsråd, Samrådet for Folkeoplysning, Handicaprådet, Ældrerådet, Fritids- og Medborgerhuse, Borgerforeningerne og Ungdomsskolen inden endelig godkendelse.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 22. oktober 2013:

Indstilles til godkendelse.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013:

a)-c) Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingerne anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Servicedirektøren indstiller:

a)    At vedtægten og kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget godkendes uden ændringer.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Folkeoplysningsloven oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udvalget inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for kommunens folkeoplysende virksomhed, herunder:

1) Kommunens politik for den folkeoplysende virksomhed,

2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og,

3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Kommunalbestyrelsen kan derudover henlægge kompetencer og opgaver til udvalget.

 

Det reviderede forslag til vedtægter og kompetencefordeling tager udgangspunkt i rammerne for det nuværende Folkeoplysningsudvalg, hvor de væsentligste ændringer er:

·         § 1 om udvalgets mål og opgaver er forkortet væsentligt, hvor der henvises til kompetenceplanen som Kommunalbestyrelsen godkender.

·         Selvorganiserede grupper har mulighed for at få én repræsentant valgt til udvalget – som én af tre repræsentanter for øvrige foreninger.

·         Der reduceres i antallet af tilforordnede, således at repræsentanter for fritids- og medborgerhuse, de bornholmske borgerforeninger, byting og fællesråd samt Bornholms Ungdomsskole udgår.

·         Et afsnit om, at kun foreninger, der konkret har modtaget tilskud eller lånt kommunale lokaler det seneste år, kan deltage i valgmødet er slettet, så alle godkendte folkeoplysende foreninger kan deltage i valghandlingen.

·         Præciseret at valg til folkeoplysningsudvalget er underlagt Ligestillingslovens reger.

 

I forbindelse med revisionen af Folkeoplysningsloven i 2011 er rammerne for Folkeoplysningsudvalgets virke ændret på følgende væsentlige punkter:

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid ændre i kompetenceplanen og uddelegere flere eller færre kompetencer til Folkeoplysningsudvalget – også midt i en valgperiode.

Beslutninger truffet efter kompetenceplanen kan ikke indklages for højere instans. Men Bornholms Regionskommune kan af egen drift vælge at genoptage en sag til fornyet overvejelse.

Det stående fagudvalg kan til enhver tid omgøre en beslutning i Folkeoplysningsudvalget, ligesom en beslutning i fagudvalget kan omgøres af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilføjet til mødet 30. januar 2014:

 

Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar til forslaget til ny vedtægt og kompetenceplan.

 

1.    Samrådet for Folkeoplysning
Foreslår at følgende sætning i vedtægtens § 1 ændres (tilføjelse markeret med kursiv):

Folkeoplysningsudvalget udøver sin virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven, kommunens folkeoplysningspolitik og en kompetenceplan, som godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

2.    Hasle Byting takker for at blive hørt, og anbefaler forslaget.

3.    Ældrerådet har taget forslaget til efterretning.

4.    Handicaprådet har taget forslaget til efterretning.

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2013

1.
Forslag til vedtægter (DOCX)

2.
Kompetenceplan (DOCX)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. januar 2014

3.
Høringssvar - Samrådet for Folkeoplysning (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Campus Bornholm, bestyrelsen

54.30.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

30

 

Indstilling og beslutning

Indstilling vil foreligge på mødet.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Steen Colberg Jensen (V) er godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udpegning af et medlem til bestyrelsen for Campus Bornholm, gældende for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018.

 

Det er valggruppen AV, der udpeger.

 

Nuværende medlem i bestyrelsen er Steen Colberg Jensen, som fortsætter indtil 1. maj 2014 i henhold til vedtægt gældende til 1. maj 2014.

 

Den Selvejende Institution Campus Bornholm er oprettet den 1. januar 2010 ved en fusion mellem Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC Bornholm.

 

I henhold til den nye vedtægts § 4, stk. 2 ledes Campus Bornholm af en bestyrelse på 12 og består af følgende:

 

1 medlem fra Dansk Industri

1 medlem fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening

2 medlem fra LO Danmark

1 medlem fra kommunalbestyrelsen

1 medlem fra Professionshøjskole UCC, Professionshøjskole Metropol samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i forening

1 medlem fra et universitet og Copenhagen Business School i forening

3 medlemmer ved selvsupplering

Samt

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

 

 

Lovgrundlag

Vedtægt for Campus Bornholm, gældende til 1. maj 2014

Ny vedtægt for Campus Bornholm, gældende fra 1. maj 2014

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Bornholms Forsyning A/S, bestyrelsen

13.00.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

31

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal indstille personlige suppleanter til de på konstituerende møde indstillede medlemmer af bestyrelsen. De personlige suppleanter vælges på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Indstilling vil foreligge på mødet.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014

Kirsten Wendell for Per Ole Pedersen

Niels Plum for Lotte Helms

Jesper Lindstrøm Larsen for Bjarne Westerdahl

Bo Haxthausen for Morten Riis

Charlotte Friberg Henriksen for Linda Kofoed Persson

 

Sagsfremstilling

På konstituerende møde den 12. december 2013 blev Per Ole Petersen, Bjarne Westerdahl, Lotte Helms, Linda Kofoed Persson og Morten Riis indstillet som medlemmer af bestyrelsen i Bornholms Forsyning A/S.

 

Af vedtægterne stk. 6.3. fremgår, at der i dagsordenen til generalforsamlingen under punkt 8 er valg af personlige suppleanter.

 

Derfor skal kommunalbestyrelsen indstille en personlig suppleant for hver af de indstillede medlemmer.

 

Valggruppen AV indstiller suppleant for Per Ole Petersen, Bjarne Westerdahl og Lotte Helms. Valggruppen BCKOWØ indstiller suppleant for Linda Kofoed Persson og Morten Riis.

 

Udpegningen gælder 1 år fra førstkommende generalforsamling efter kommunalvalget og derefter sker ny- eller genudpegning hvert år i forbindelse med den ordinære generalforsamling inden for den gældende valgperiode. Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Bornholms Forsyning

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

32

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014:

Intet.