Referat
Social- og Sundhedsudvalget
03-02-2014 kl. 16:00
Mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Månedlig budgetopfølgning december 2013 vedr. ældreområdet
  åbent 3 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet
  åbent 4 Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014
  åbent 5 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Valmuen 2013
  åbent 6 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Kommandanthøjen 2013
  åbent 7 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B2 2013
  åbent 8 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud 2013
  åbent 9 Redegørelser om magtanvendelser på Ældreområdet 2013
  åbent 10 Redegørelse om magtanvendelser på Voksenhandicapområdet 2013
  åbent 11 Ældrerådets vedtægt
  åbent 12 Status for tildeling af § 18-midler i 2014 til møde den x. februar 2014
  åbent 13 Aakirkeby Telefonstjerne søger § 18 midler til drift og til "bus til banken"
  åbent 14 Aakirkeby Datastue søger § 18-midler til undervisning af seniorer
  åbent 15 Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til drift
  åbent 16 De Bornholmske Vågekoner m/k søger § 18-midler til driftsudgifter
  åbent 17 Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter og drift 2014
  åbent 18 TUBA søger § 18-midler til aktiviteter, kurser, m.v. i 2014
  åbent 19 Det Grå Guld søger § 18-midler 2014 til kørselspenge til instruktør
  åbent 20 TrygLuft Bornholm, KOL lungeforening søger § 18-midler til arrangementer og aktiviteter i 2014
  åbent 21 Telefonstjernen i Allinge søger § 18-midler til drift 2014
  åbent 22 Ældremobiliseringen Ældre hjælper ældre i Rønne søger § 18-midler til drift af datastue 2014
  åbent 23 Ældremobiliseringen Ældre hjælper ældre i Rønne søger § 18-midler til drift af telefonstjerne i Rønne
  åbent 24 Stolemotion Bornholm søger §18-midler til stolemotion i hjem og på hold for mindre mobile ældre
  åbent 25 "60+ Bornholm" søger § 18-midler 2014 til telefonkontakt og datastuer
  åbent 26 Klemensker Datastue søger § 18-midler 2014 til nye PC`ere og drift
  åbent 27 Astma-Allergi Foreningen søger om § 18-midler til sommerlejr for astmabørn og unge fra hele landet
  åbent 28 Foreningen af Førtidspensionister søger § 18-midler til aktiviteter og drift 2014
  åbent 29 Psoriasisforeningen Bornholm søger § 18-midler til drift
  åbent 30 Bornholms Lydavis søger § 18-midler til at producere lydavis 2014
  åbent 31 DVP Parken, De Vanføres Boligselskab afd. 5, Kystparken 1-17, Rønne søger § 18-midler til udskiftning af fælles tørretumbler
  åbent 32 Udviklingshæmmedes Landsforbund søger § 18-midler til kursus, oplæg, foredrag og sociale aktiviteter
  åbent 33 Café Go Luft under Danmarks Lungeforening søger § 18-midler til netværksgruppe for KOL-llungesyge
  åbent 34 Red Barnet søger § 18-midler til familieoplevelsesklubber på Bornholm
  åbent 35 Arbejdsskadeforeningen Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter
  åbent 36 Træværkstedet "Det er bare mænd" søger § 18-midler til træværkstedet
  åbent 37 Værestedet Aakilden søger § 18-midler til drift og aktiviteter
  åbent 38 Værestedet Café Elmer søger om § 18-midler til drift
  åbent 39 "Cykling uden alder Bornholm" søger § 18-midler til cykelture med beboere på plejehjem
  åbent 40 Anonyme Alkoholikere Allinge søger § 18-midler til leje af lokale
  åbent 41 Koordination med andre politikområder
  åbent 42 Gensidig orientering
  åbent 43 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Lisbeth Nielsen, Social- og Sundhedssekretariatet deltog i behandlingen af punkt 3.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Månedlig budgetopfølgning december 2013 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo december 2013 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der henvises til bilag fra møde i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Social- og Sundhedsudvalget vedr. ældreområdet. 

Ældreområdet er fra juli 2013 udvidet med en oversigt over antallet af ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt boliger med kommunal anvisningsret.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet

27.00.00Ø34-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

3

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Social og Sundhedsudvalget til beslutning

Resumé

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.  Der er reserveret 10,2 mio. kr. årligt til Bornholm efter ansøgning. Der redegøres for Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringer. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til kommunalbestyrelsen

·         at de skitserede prioriteringer tages til orientering med henblik på beslutning i Social- og Sundhedsudvalget

 

Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2014:

Orienteringen taget til efterretning med henblik på beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at drøfte og prioritere indsatser indenfor pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Prioriteringen drøftet. Det første punkt i "Oversigt over prioriterede indsatser i 2014 i Bornholms Regionskommune" falder bort og ansøgningen suppleres med et ønske om, at udvide praktisk bistand med velfærdsteknologiske løsninger og ansættelse af relevante fagpersoner.

 

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. 

Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov samt ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

 

Det er kommunerne der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen på ældreområdet ud fra lokale behov og prioriteringer. Formålet er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov og i ansøgningsmaterialet nævnes specifikt 3 områder:

·         Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

·         Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

·         Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

 

Der er reserveret 10,2 mio. kr. årligt til Bornholm efter ansøgning. Puljen udmøntes i både 2014 og 2015 gennem årlige ansøgningspuljer. Ansøgningsfristen i 2014 er den 14. februar. På grund af den korte ansøgningsfrist har Social- og Sundhedsudvalget inden udvalgsbehandlingen indhentet anbefalinger fra ældreområdet, Ældrerådet og Handicaprådet og udvalget har via mail prioriteret indsatsområder for 2014.

 

Center for Sundhed er ansvarlig for implementering af prioriteringerne i 2014 i samarbejde med Center for Ældre og BRK-ejendomsservice.

 

Der peges på følgende områder i 2014:

Udvidelse af tidsforbruget til rengøring indenfor døgnplejen område – svarende til niveauet i 2013

Prioriteringen indebærer, at den tid borgerne tildeles til en ’fuld’ rengøring øges fra 40 min. til 60 min. – svarende til den reduktion, der blev gennemført i budgettet for 2014.

Tiden til de enkelte elementer i en fuld rengøring øges ligeledes, således at rengøringstiden hos borgere, der kun modtager elementer af den fulde rengøring, også øges.

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Ældre og måltidspolitikken

Indsatser målrettet forebyggelse af indlæggelser m.m. for ensomme og svage ældre gennem øgede pædagogiske og sundhedsfaglige aktiviteter i forhold til bl.a. kost, motion, tandhygiejne og samtaler.

·         Hjemmeboende svage og ensomme ældre:

·         Indsatser – med inddragelse af frivillige - der både har fokus på sociale- og sundhedsmæssige elementer fx i form af ’Fællesspisning’ og ’Spisevenner.
Der søges om puljemidler til en medarbejder (pædagog), der med social- og sundhedspædagogisk afsæt kan initiere og understøtte aktiviteter samt budget til finansiering af de enkelte indsatser.  

·         Forebyggende indsatser målrettet den småtspisende ældre bl.a. gennem tidlig opsporing og ressourcer til at støtte den enkelte borger. Der søges om puljemidler primært til løn indenfor døgnplejens område.

·         Beboere på plejecentre/hjem:

·         Øgede pædagog/terapeut ressourcer til, dels at understøtte beboernes individuelle behov dels beboernes indbyrdes relation i leve-bo-miljøet, herunder beboernes mulighed for deltagelse i fællesskabets aktiviteter. Der søges om puljemidler til medarbejdere med pædagogisk/terapeutisk baggrund. 

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Hverdagsrehabilitering og træning

·         Styrkelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen i kommunen.
Hverdagsrehabiliteringen
sigter på, at ældre borgere, som modtager plejeydelser eller anden bistand, så vidt muligt trænes til at klare sig selv. Bornholms Regionskommune har iværksat flere initiativer på området. Der søges om puljemidler til udvidelse med en terapeutstilling i genoptræningsenheden, der har fokus på at fastholde/vedligeholde den svage ældres funktionsniveau fx gennem øget mulighed for deltagelse i holdtræning. Holdtræning rummer også en social dimension for den svage eller ensomme ældre.

·         Reduktion af ventetiden på genoptræning.
Kommunen skal efter henvisning fra hospitalet tilbyde ambulant genoptræning efter sundhedsloven. Genoptræningsenheden har stigende ventetid, som følge af en kraftig stigning i antallet af patienter henvist til kommunal genoptræning. En stigende ventetid kan betyde at borgeren ikke får den fulde effekt af hospitalsbehandling og bliver mindre selvhjulpen. Der søges om puljemidler til udvidelse med en terapeutstilling i genoptræningsenheden med henblik på nedbringelse af ventetiden.

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Etablering af akutteams/døgndækning med sygepleje på Rehabiliteringscenter Sønderbo

Den ældre og syge borger skal sikres et sammenhængende og trygt forløb med fokus på, at borgeren ikke indlægges – hvis en indlæggelse kan forebygges.  Der søges om puljemidler til etablering af akutteams/døgndækning med sygepleje på Sønderbo.   

Etablering af akutteams/øget sygeplejedækning skal både styrke den sygefaglige indsats og det tværgående samarbejde mellem døgnplejen, hjemmesygeplejen og Rehabiliteringscenter Sønderbo. 

Der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse af opgaver, arbejdsgange og samarbejdsrelationer inden indsatsen implementeres.

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Etablering af ’borgerteam’ i hjemmeplejen

I lyset af den forestående organisationsændring i kommunen foreslås egentlige forsøg med borgerteams/selvstyrende grupper først iværksat i 2015. Det foreslås, at der i 2014 igangsættes en analyse og afdækning af forskellige muligheder for etablering af borgerteams/selvstyrende grupper indenfor hjemmeplejen. I 2014 søges et mindre beløb til afdækning af muligheder og analyser. I 2015 kan søges puljemidler til etablering af egentlige forsøgsordninger med fokus på det borgernære og øget indflydelse for borger og medarbejder i tilrettelæggelse af den hjælp der ydes. 

Området søges opprioriteret i 2015.

 

”Investeringer”, der kan løfte den kommunale indsats på ældreområdet i 2015 og fremover.

Flere af ovennævnte prioriteringer vil ikke få fuld virkning i 2014, da en igangsættelse må afvente svar på ansøgningen fra Ministeriet, hvorefter der må påregnes en vis tid før indsatsen er fuldt ud implementeret. Puljemidlerne i 2014 skal som udgangspunkt anvendes i 2014. Det er derfor hensigtsmæssigt at anvende en vis del af puljemidlerne i 2014 til tiltag/investeringer, der kan understøtte området i de kommende år - men hvor udgiften kan afholdes i 2014.  Der peges derfor dels på ’investeringer’ i kompetenceudvikling, dels ’investeringer’ i bl.a. indretning af lokaler, udstyr og IT-værktøjer, der kan løfte den kommunale indsats på ældreområdet i 2015 og fremover. 

 

Kompetenceudvikling indenfor ældre – og sundhedsområdet, herunder

·         Sygeplejen i forhold til observation og specifikke behandlinger

·         Tidlig opsporing

·         Demens 

·         Beboernes indbyrdes relation i leve-bo-miljøer

Der søges om puljemidler til frikøb af medarbejdere, kursusafgifter mv.

 

Øvrige investeringer i ældreområdet i 2014: 

·         Etablering af træningskøkken på Sønderbo

·         Ombygning på Plejehjemmet Toftegården mhp. indretning af beboernes fællesarealer (etablering af leve-bo-lignende miljø) samt indretning af træningslokale

·         Køb og implementering af værktøj til tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionsnedsættelse i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling

·         Implementering af det Fælles Medicin Kort med henblik på bedre medicinering

·         Indretning af plads til bariatrisk (svær overvægt) beboer på Sønderbo

·         Indretning af lokaler til Sygeplejeklinik i Nexø

 

Listen over øvrige investeringer er ikke endelig, men skal undersøges og afklares nærmere.

 

Til Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar vil foreligge en specificeret oversigt over udgifterne til de prioriterede områder i 2014 og 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2014

1.
Vejledning og ansøgningsskema til 'Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet' (TIF)

2.
Oversigt over prioriterede indsatser indenfor puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014

00.22.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Der holdes målseminar for kommunalbestyrelsen den 20. - 21. februar 2014. Udvalget skal drøfte sit input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)    udvalget udvælger 3 temaer inden for udvalgets område, som danner rammen for drøftelser af mål på udvalgets område på målseminaret

b)    drøfter præsentation af temaer på målseminaret

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

ad a) De tre temaer er demens, psykisk sårbare og sundhedsprofilen.

ad b) Drøftet.

Sagsfremstilling

Som forberedelse af kommunalbestyrelsens målseminar den 20.-21. februar 2014 skal fagudvalgene hver især gennemføre en politisk drøftelse af udvalgets input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

 

Inputtet til målseminaret vil være resultatet af de politiske drøftelser i udvalget, som beskrevet nedenfor. Borgmesteren vil på målseminaret fremlægge regionskommunens vision, og lægge op til fastlæggelsen af en række mål for valgperioden.

 

Målet med udvalgets drøftelse er for det første at kvalificere målseminaret på forhånd i forhold til udvalgenes ønsker. Det betyder, at udvalget skal vælge, hvilke tre temaer, udvalget anser som de vigtigste at formulere mål inden for. Temaerne vil danne rammen for arbejdet på målseminaret om mål inden for udvalgets område.

 

Udvalgsformanden får til opgave at præsentere udvalgets temaer og øvrige input på målseminaret.

 

Målet er derfor for det andet, at udvalget drøfter præsentationen af temaerne på seminaret. Og for det tredje drøfter, hvilke input fra udvalget, der kan understøtte arbejdet med mål på seminaret (fx konkrete forslag til mål inden for udvalgets temaer, dilemmaer, paradokser, udfordringer og muligheder).

 

For at kunne forberede målseminaret bedst muligt, bedes udvalget i forlængelse af den politiske drøftelse udarbejde følgende:

-      tre temaer i overskriftform

-      input til arbejdet med mål på målseminaret i punktform

 

Arbejdet med at gøre målene konkrete og målbare sker i processen, der følger efter målseminaret. Efter målseminaret vil udvalget således på baggrund af de politiske drøftelser på målseminaret og med faglig bistand fra administrationen skulle udarbejde præcise målformuleringer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Valmuen 2013     

27.12.16K09-0111

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

26

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Valmuen den 21. november 2013. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført på Bofælleskabet Valmuen. Valmuen fremstår velholdt, velordnet og med et hyggeligt udtryk. Beboernes lejligheder fremstår tillige hyggelige, og tydeligt indrettet med den enkelte beboeres eget personlige præg. Det er Tilsynets opfattelse at beboerne føler sig godt tilpas med deres fysiske botilbud, samt at de personlige ydelser, og rammerne for hvordan disse ydes, er tilfredsstillende for den enkelte beboer.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling:

Tilsynet anmoder Valmuen om en redegørelse i forhold til, hvordan der holdes regnskab med, at borgere der har ledsagerordning, får 15 timers ledsagelse om måneden, og hvorvidt der føres regnskab i forhold til, at timerne kan opspares over en periode på 6 måneder.

 

          Redegørelsen skal tilgå tilsynet senest den 19. december 2013.

 

Tilsynet har i mail den 18. december 2013 modtaget svar fra Botilbuddet Valmuen på den af Tilsynet givne anbefaling. Tilsynet finder det godtgjort, at borgeren sikres mulighed for 15 timers ledsagelse om måneden. Af redegørelsen fremgår det, at Valmuen holder regnskab med 3 timers ledsagelse, og at Psykiatri og Handicap holder regnskab med 12 timers ledsagelse. Tilsynet har, i sin tilbagemelding til Valmuen påpeget, at der skal være en mulighed for en aftale om opsparing af timer over max. 6 mdr., hvis borgeren ønsker det.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 3. februar 2014

Ældrerådet har den 14. januar 2014 behandlet Tilsynsrapport vedr. Valmuen. Ældrerådet vedtog følgende høringssvar: ”Til efterretning.”

 

Handicaprådet den 21. januar 2014:

Taget til efterretning.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Tilsynsrapport (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Kommandanthøjen 2013    

27.12.16K09-0110

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

27

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Kommandanthøjen den 19. november 2013. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført på Botilbuddet Kommandanthøjen. Det er Tilsynets indtryk, at det har været til stor glæde for både beboere og personale at tilbuddet er flyttet i nye omgivelser. Der er mere lys og luft omkring tilbuddet. Der er lagt vægt på egen indgang og at boligerne har eget køkken, hvilket flere beboere benytter sig af. Det er ligeledes Tilsynets indtryk, at der gives beboerne et godt tilbud, som tager udgangspunkt i deres behov for støtte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•     beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•     hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·         Tilsynet anbefaler, at personale og beboer betaler samme pris for den mad der købes. Hvis måltidet bruges i pædagogisk øjemed, kan stedet overveje såkaldte pædagogiske måltider. Tilsynet ønsker en tilbagemelding om de overvejelser Kommandanthøjen gør sig i den anledning senest 15. december.

 

Tilsynet har den 13. december 2013 modtaget nye retningslinjer for medarbejderes betaling af måltider gældende for Kommandanthøjen. Tilsynet har ingen yderligere kommentarer til det fremsendte.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 3. februar 2014

Ældrerådet har den 14. januar 2014 behandlet Tilsynsrapport vedr. Kommandanthøjen.

Ældrerådet vedtog følgende høringssvar: ”Til efterretning”.

 

Handicaprådet den 21. januar 2014:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Tilsynsrapport 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B2 2013

27.12.16K09-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

28

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 4. september 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Slottet - afdeling B2.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført fredag den 4. september 2013.

 

Det er Tilsynets generelle indtryk, at B2 er et godt tilbud til beboerne, hvor der er mulighed for indflydelse på hverdagen, i den udstrækning, som beboerne magter og ønsker det. Det er også Tilsynets indtryk, at der er store udfordringer i hverdagen, og der gives Tilsynet det indtryk, at der kommer flere yngre beboere (under 65 år) med massive misbrugsproblemer. Dette finder Tilsynet bør give anledning til at drøfte indholdet i tilbuddet fremover, hvilket også er stedets ønske.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet nedenstående 4 anbefalinger:

·         Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til en samlet kortlægning af antallet af borgere med misbrugsproblematikker på hele ældreområdet. Tilsynet anbefaler ligeledes, at der tages initiativ til at drøfte indholdet i det fremtidige tilbud på B2/Nylars.

 

·         Tilsynet anbefaler, at Bornholms Plejehjem og –centre tager initiativ til, at det i forbindelse med visitation af nye beboere under 65 år til B2, præciseres jfr. kvalitetsstandarden, at det er Psykiatri og Handicap, der skal udarbejde en socialpædagogisk handleplan efter § 141 i Serviceloven.

 

·         Tilsynet anbefaler, at borgernes evt. tildeling af ledsagelse, beror på en konkret afgørelse, og ikke på, en antagelse om, at man ikke tror, at de har mulighed for at få ledsageordning bevilget.

 

·         Tilsynet ønsker en redegørelse om, hvilke overvejelser ledelsen gør sig i forhold til Tilsynets pointering om låste/ikke låste døre i tilbuddet senest 1. december 2013.

 

Tilsynet har efterfølgende modtaget den i rapporten ønskede redegørelse for omkring låste/ikke låste døre i tilbuddet.

 

Sekretariatet har efterfølgende, sammen med teamleder på B2 og leder af Bornholms Plejehjem og -centre, drøftet de af Tilsynet øvrige givne anbefalinger, og der er i den forbindelse aftalt initiativer til opfølgning af disse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelsen til mødet den 3. februar 2014

Ældrerådet har den 14. januar 2014 behandlet Tilsynsrapport vedr. Slottet B2. Ældrerådet vedtog følgende høringssvar: ”Til efterretning”.

 

Handicaprådet den 21. januar 2014:

Taget til efteretning.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Tilsynsrapport 2013 Slottet B2 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud 2013   

27.12.16K09-0112

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

29

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud – henholdsvis Stenbanen og Gartnerparken (12. november 2013), Østergade 54 (18. november 2013). Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere, personale samt ledere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i Rønne Botilbuds afdelinger Gartnerparken, Østergade 54 og Stenbanen.

Det er Tilsynets opfattelse, at Rønne Botilbud giver et godt tilbud til borgerne. Der arbejdes grundlæggende med at inddrage borgerne i beslutninger om eget liv. Der gives støtte til at udvikle færdigheder i daglige gøremål, og til at opnå de mål, som borgeren giver udtryk for, at de gerne vil nå.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling, at:

·         Rønne Botilbud orienterer Tilsynet om, hvordan sagen med den i rapporten omtalte borger bliver løst, og om de tiltag, som Rønne Botilbud iværksætter i forhold til at skabe tryghed overfor medbeboerne. Tilsynet skal orienteres om de tryghedsskabende foranstaltninger senest den 19. december 2013. Løsningen på problematikken omkring den pågældende borger indsendes til det nye Socialtilsyn, når løsning er fundet. (Tages senest om i næste års tilsyn).

 

Rønne Botilbud har i mail den 18. december 2013 på tilfredsstillende vis redegjort for, hvordan Gartnerparken skaber trygge rammer for de beboere, som jf. rapporten, føler sig utrygge.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 3. februar 2014

Ældrerådet har den 14. januar 2014 behandlet Tilsynsrapport vedr. Rønne Botilbud.
Ældrerådet vedtog følgende høringssvar: ”Til efterretning.”

 

Handicaprådet den 21. januar 2014:

Taget til efterretning.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Tilsynsrapport 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Redegørelser om magtanvendelser på Ældreområdet 2013

27.66.08K07-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og sundhedsudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 modtaget i alt 20 indberetninger, der omfatter 18 borgere fordelt på 5 botilbud.

 

Der er tale om et fald i det samlede antal indberetninger på 9 indberetninger i forhold til antallet af indberetninger i 2012, og et fald på 5 borgere i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor.

 

Der er indberettet efter:

 

 

 

Type                                                                                                                                                                    Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                                                                   12                       

§ 126 om fastholdelse                                                                                                                                  4                          

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                                                    3

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                                                                          1

Samlet antal indberetninger                                                                                        20                       

 

Indberetningernes fordeling på antal borgere                                                                                  18

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                                                        5

                                                         

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

Alle 20 magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

 

Siden 2012 er der tale om et fald i det samlede antal magtanvendelser på

ældreområdet på 9 indberetninger – disse da primært i forhold til magtanvendelser efter

§ 126 (fastholdelse), hvilket der ikke ensidigt er nogen forklaring på. Et godt fagligt fokus på at afsondre mindre indgribende foranstaltninger, inden der gribes til en nødvendig magtanvendelse, kan dog være en del af forklaringen.

 

Der er registreret en stigning i antallet af indberetninger efter § 125 (alarm – og pejlesystemer). Dette givet set i lyset af, at flere af beboerne i ældretilbuddene er demente, og at alarm – og pejlesystemer i høj grad tjener som en tryghedsskabende funktion, der bidrager til at sikre den enkelte beboer den personlige frihed til eksempelvis at kunne gå en tur på egen hånd.

 

Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en stor ansvarlighed fra tilbuddene i forhold til at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen, og man efterspørger fortsat løbende undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, og dette ses som et positivt tegn i forhold til en aktiv fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet.

 

Bornholms Plejehjem og -centre, samt Plejecenter Snorrebakken har fælles nedskrevne procedurer for brugen og indberetningen af magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2014

1.
Indberetninger Ældreområdet 2013 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Redegørelse om magtanvendelser på Voksenhandicapområdet 2013

27.66.08K07-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 modtaget i alt 65 indberetninger omfattende 24 borgere fordelt på 6 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der er en stigning i det samlede antal indberetninger på 16 i forhold til indberetninger i 2012, og et fald på 5 borgere i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor.

 

Der er i 2013 indberettet efter:

·         § 126 (fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service

·         § 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service

 

 

 

Type                                                                                                  Antal          

§ 126 om fastholdelse                                                                           47             

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                               18                                                                                   

Samlet antal indberetninger                                                                    65             

                                  

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

64 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

1 magtanvendelse, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

 

Hvor magtanvendelsen er blevet vurderet til at være ulovlig, er leder på det pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere.

I tilfældet hvor magtanvendelsen har været ulovlig, har denne været udført efter

mindsteindgrebsprincipperne, og er fra myndigheden ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Borgeren eller personlig værge har ikke ønsket, at indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen.

 

Siden 2012 er der tale om en stigning af det samlede antal magtanvendelser på

voksenhandicapområdet på 16 indberetninger – disse primært i forhold til magtanvendelser efter § 126 (fastholdelse). Stigningen ses primært i et større antal magtanvendelser i forhold til enkelte borgere, idet der samlet ses en nedgang i antallet af borgere overfor hvem, der er iværksat en magtanvendelse fra 29 til 24 borgere.

 

Da der ligger en lovmæssig forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124, kan stigningen i det samlede antal indberetninger således ikke ensidigt tolkes negativt. Der ligger i lovgivningen en klar skelnen mellem, at indgrebene skal udføres ud fra hensyn til bl.a. mindsteindgrebsprincipperne, vurderingen af faren for væsentlig personskade og sikring af omsorgsforpligtelsen overfor den enkelte borger.

 

Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en stor ansvarlighed fra virksomhederne i forhold til, at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen.

 

Både dag- og botilbuddene efterspørger fortsat løbende undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, og dette ses som et positivt tegn i forhold til en aktiv fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet. Alle BRK´s dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for brugen og indberetningen af magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2014

1.
Indberetninger 2013 (XLS)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Ældrerådets vedtægt

27.69.40P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I retssikkerhedsloven er fastsat bestemmelser om ældreråd og de nærmere vilkår for rådets arbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Ældrerådet ønsker at den hidtidige vedtægt som udgangspunkt videreføres, dog med enkelte ændringer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at de af Ældrerådet foreslåede ændringer godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nyt ældreråd er tiltrådt pr. 1. januar 2014. Ældrerådet ønsker at gældende vedtægt som udgangspunkt videreføres, dog med enkelte ændringer.

Ændringer:
1.

Ældrerådet i Bornholms Regionskommune ønsker fremover at blive benævnt Bornholms Ældreråd, begrundet i ønsket om at undgå forveksling med ældreorganisationer.
2.

Følgegruppen vedr. Budget og Økonomi, der består af formanden og næstformanden, ønskes udvidet med de to formænd fra de øvrige følgegrupper med henblik på at optimere og kvalificere arbejdet. Samtidig foreslås at Følgegruppen vedr. Budget og Økonomi ændrer navn til Den koordinerende gruppe.
3.

I henhold til gældende vedtægt indtræder stedfortræder kun i ældrerådet, hvis et medlem varigt udtræder. Der ønskes åbnet op for, at ved et medlems forventede fravær af mindst 3 måneders varighed indkaldes stedfortræder.


 
De ønskede ændringer er anført i udkast til vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2014

1.
Forslag til vedtægt for Bornholms Ældreråd 21. januar 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Status for tildeling af § 18-midler i 2014 til møde den 3. februar 2014

27.15.12I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsatte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Det er en politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte. Iht. gældende retningslinjer udmøntes § 18-midlerne af Social- og Sundhedsudvalget 3 gange årligt.

Økonomiske konsekvenser

Status vedr. uddeling af § 18-midler 2014 ser således ud:

I budget 2014 er der afsat i alt 666.090 kr.

På mødet er der sager til beslutning for 686.143 kr. Der er 28 ansøgninger til behandling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Aakirkeby Telefonstjerne søger § 18 midler til drift af telefonstjernen og til nyt initiativ "Bus til banken"

27.15.12Ø40-0266

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Aakirkeby Telefonstjerne søger tilskud til a) drift af telefonstjerne med tryghedsopkald og b) ”Bus til banken” som et nyt initiativ med en månedlig bustur til Rønne for de af telefonstjernens brugere, som ikke kan eller tør benytte offentlig trafik for at komme i banken og ordne deres bankforretninger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 16.000 kr. til drift.

Sagsfremstilling

Aakirkeby Telefonstjerne ringer dagligt til ca. 40 ældre medborgere i Aakirkeby og omegn. Opkaldet giver den ældre tryghed og sikkerhed for, at hvis uheldet er ude, og man skulle falde og ligge hjælpeløs, så vil der højst gå 24 timer, før omverdenen bliver klar over det og sender hjælp. Telefonstjernen giver derved også de pårørende tryghed.

Det oplyses at telefonstjernen flere gang har reddet menneskeliv.

Et par gange om året afholdes en lille komsammen for de frivillige og de borgere der ringes til. Nogle ældre har ikke et stort netværk og kan føle sig ensomme, og så er en lille komsammen i telefonstjernen, noget man kan se frem til i rigtig lang tid.

Telefonstjernen har til huse i samme bygning som Datastuen i Aakirkeby. Yderdøren står altid åben, idet datastuens elever skal have adgang til datastuen. Telefonstjernen ønsker derfor en lås på døren til telefonstjernen, da man har personfølsomme oplysninger liggende.

Telefonstjernen ønsker som noget nyt også at etablere en månedlig bustur fra Aakirkeby til Rønne, så de af telefonstjernens brugere, der ikke kan eller tør tage offentlig trafik, kan komme i banken og ordne deres bankforretninger. Der søges om støtte til bussen i perioden marts-december 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 15.947 kr. til telefonstjernen, +4.000 kr. til lås og nøgler og 10.000 kr. til busprojektet. Foreningens formue er 0 kr. Det seneste regnskabsår viste et underskud på 947 kr.

Derudover søges om, at ”telefonomstillingen” fortsat stilles til rådighed af Bornholms Regionskommune. Bygningen er ejet af Bornholms Regionskommune.

Aktiviteten har eksisteret i 15 år med § 18-midler fra kommunen.

Aakirkeby Telefonstjerne var i 2013 en del af Ældremobiliseringens Partnerskabsaftale med Bornholms Regionskommune. Telefonstjernen er nu med i Danske Seniorer.

I 2013 modtog telefonstjernen 10.360 kr. af § 18-midlerne via Partnerskabsaftalen.

Telefonstjernen har søgt Lions Club om 10.000 kr. til et særarrangement for frivillige og brugere.

Budget 2014:
Telefonstjernen:
Oplysningsmøder med hjælpere          3.500 kr.
Bestyrelsesmøder                               500 kr.
Kontorartikler                                  2.000 kr.
Telefonpenge, formanden                  1.000 kr.
Kørselsgodtgørelse                           8.000 kr.
Dækning af underskud, kørsel 2013        947 kr.
                                                       -----------
I alt                                               15.947 kr.

Lås og nøgler                                  4.000 kr.

 

Bus til banken                                 10.000 kr.         

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Aakirkeby Datastue søger § 18-midler til undervisning af seniorer

27.15.12Ø40-0260

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Aakirkeby Datastue søger § 18-midler 2014 til undervisning af seniorer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 10.000 kr. til drift.

Sagsfremstilling

Aakirkeby Datastue underviser seniorer i brugen af en PC. Datastuen har 7 undervisningspladser, og der er i løbet af ugen 12 hold i gang. Der er 13 hjælpere, og der har det sidste år været kontakt til 92 brugere. Hver 6. uge afholdes hjælpermøde.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 15.500 kr. Der søges om støtte til udstyr og anskaffelse, m.m. Det totale budget er på 41.000 kr. Foreningens formue er på 6.229 kr. Det seneste regnskabsresultat viste et underskud på 1.909 kr.

Aktiviteten har eksisteret siden 2000.

Aakirkeby Datastue var i 2013 en del af Ældremobiliseringens Partnerskabsaftale med Bornholms Regionskommune.

I 2013 modtog Aakirkeby Datastue 11.172 kr. af § 18-midlerne via Partnerskabsaftalen. 

Budget 2014:
Udgifter:
Domæne/hjemmeside                         225 kr.
Forsikring/kontingent                          750 kr.
Nyanskaffelser                                7.000 kr.
Vedligeholdelse og rengøring                600 kr.
Reparation af pc m.v.                       1.000 kr.
Papir og farver                                10.000 kr.
Forplejning af frivillige                        500 kr.
Kørselspenge og rejseudgifter            7.500 kr.
Gaver                                              750 kr.
                                                       ----------
I alt                                               28.325 kr.

Indtægter:
§ 18 midler til
- nyanskaffelser                              7.000 kr.
- reparation af pc, m.v.                    1.000 kr.
- kørselspenge og rejseudgifter          7.500 kr.
                                                       ----------
I alt                                               15.500 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til drift

27.15.12Ø40-0267

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Erindringscenter Bornholm søger midler til foreningens drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 40.000 kr. til drift.

Sagsfremstilling

Erindringscenter Bornholm søger i lighed med tidligere år midler til driftsudgifter.

Erindringscentret har eksisteret i 13 år.  I 2013 er der kommet mange nye medlemmer, og der har været flere besøg på centret end i 2012. Der har været aftalte besøg fra Sundheds- og Sygeplejeskolen. Der er indledt et nært samarbejde med Plejecenter Snorrebakken med erindringsgrupper og fuldt op med legedag.
Erindringscentret har lavet udstilling på Aktivitets- og Plejecenter Lunden m.m. Der er afholdt byvandringer om forretninger i Rønne, om bomberne over Rønne 1945 og som noget helt nyt ”havnerundfart” om ændringer på havnen. Der var markering af Alzheimerdagen, der blev afholdt store legedag og juleudstilling på Rønne Bibliotek, og der har været udstilling af legetøj i Gudhjem, samt filmklub.
Der har været afholdt auktion for at skaffe indtægter. Foreningen har 149 medlemmer.


Fastlagte aktiviteter 2014:
Byvandring i Rønne om 7. og. 8. maj 1945, åbent hus på Erindringscentret, to byvandringer vedr. forretningslivet i Rønne gennem tiderne, udstilling af lejetøj sammen med Bornholmske samlere på Hasle Kultur- og Medborgerhus, filmklub 60+, m.m. Der arbejdes på en temadag om demens i Rønne Bio med ny film af Erik Clausen. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 65.000 kr.
Det samlede budget udgør 80.200 kr. fordelt på:

Husleje                         60.000 kr.
Varme, vand, el               7.500 kr.
Husleje, depot                  2.500 kr.
Forsikring                        5.200 kr.
Forbrug, drift                   5.000 kr.
                                     ------------
I alt                              80.200 kr.

Foreningen fik i 2013 bevilget i alt 40.000 kr., i 2012 40.000 kr., i 2011 60.000 kr. og i 2010 80.000 kr.

Ifølge beslutning i Socialudvalget blev foreningen i 2011 gjort opmærksom på, at der fremover ikke kunne forventes et så stort tilskud til husleje, da denne skønnes uforholdsmæssig høj.

Indtægterne i 2013 kom primært fra § 18-midlerne, fra kontingenter og fra auktion.

Foreningen fik i 2013 først bevilget 30.000 kr. Efter at foreningen havde redegjort for de udfordringer foreningen stod med, blev der yderligere bevilget 10.000 kr.

Foreningens formue er på 16.530,46 kr. Bundne midler (tilskud fra Kulturhistorisk råd) udgør 10.725,70 kr. Reel kassebeholdning 5.804,76 kr. pr. 31.12 2013.                   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  De Bornholmske Vågekoner m/k søger § 18-midler til driftsudgifter

27.15.12Ø40-0268

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

De bornholmske vågekoner m/k søger § 18-midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 10.000 kr.

Sagsfremstilling

De Bornholmske Vågekoner m/k søger § 18-midler. Formålet med aktiviteten er, at ingen skal dø alene. Aktiviteten er at sidde ved en døende borger de sidste timer eller dage. Opgaven er primært at skabe ro, nærvær og tryghed for borgerne og dennes familie i den sidste tid. Yde støtte og aflastning til pårørende, der ikke kan være til stede hele tiden.

I 2013 medvirkede vågekonerne til 30 forløb med i alt 104 vagter. Heraf foregik de 8 forløb og 19 vagter på plejecentre, 7 forløb og 40 vagter i døgnplejen, og 15 forløb og 45 vagter på hospitalet.

Der er 24 medlemmer. Vågekonerne har eksisteret i 9 år.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr.

Vågekonerne fik i 2013 bevilget 10.000 kr. af § 18-midlerne, i 2012 8.500 kr. og i 2011 10.000 kr. Pr. 31.12.2013 udgjorde formuen 13.177 kr.

Budgetterede indtægter:
§ 18-midler                                     10.000 kr.
Sparekassens Bornholms Fond           10.000 kr.
Andre donationer                             10.000 kr.
Renter                                                   0 kr.
                                                        -----------
I alt                                               30.000 kr.
                
Budgetterede udgifter:
TDC, vagttelefon                                2.500 kr.
Kontorholdsudgifter                            1.000 kr.
Kørselsgodtgørelse/vågekoner              8.000 kr.
Sommerseminar/temadage                14.000 kr.
Vågekonemøder og soc. samvær          4.500 kr.
                                                        -----------
I alt                                               30.000 kr.                    

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter og drift 2014

27.15.12Ø40-0254

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til foreningens drift og aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 20.000 kr.

Sagsfremstilling

Selvhjælpsgrupper Bornholm som via selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, personlige samtaler, telefonkontakt, samt rådgivnings- og bisiddertjeneste yder støtte for at forebygge og afhjælpe problemer hos mennesker i en svær situation. Selvhjælpsgrupper Bornholm søger midler til arrangementer.

Arrangementer vedrører videreførelse af igangværende selvhjælpsgrupper og oprettelse af nye efter behov, kurser, endvidere nyt inventar, vedligeholdelse af lokaler og støtte til driftsudgifter.
Selvhjælpsgrupper Bornholm har 150 medlemmer + frivillige.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 100.000 kr.
Det samlede budget 2014 udgør i alt 250.000 kr. fordelt på:

Husleje incl. el, varme     62.000 kr.

Lovpl. forsikringer             8.000 kr.
Kontor, tlf. og bredbånd   30.000 kr.
Revisor                         15.000 kr.
Annoncer                      29.500 kr.
Mødeudgifter og diverse   20.000 kr.
Rengøring/reparation       33.500 kr.
Kørsel egen bil               20.000 kr.
Offentlig transport          12.000 kr.
Materialer                      20.000 kr.
                                     ------------
Budget 2014 i alt           250.000 kr.


Foreningen som i 2010 fik bevilget 25.000 kr., i 2011 20.000 kr., i 2012 15.000 kr. og i 2013 20.000 kr. havde pr. 31.12.2013 en formue på 15.000 kr. + 10.000 kr. fra fonde til renovering.

Der er søgt om tilskud fra Socialministeriets PUF-midler på 250.000 kr., hvor der siden 2008 er modtaget 125.000 kr. årligt. I 2014 er beløbet dog blevet nedsat til 100.000 kr.

 

Ansøger anfører at man ser frem til støtte fra § 18-midlerne, hvis alle de planlagte aktiviteter skal bibeholdes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  TUBA søger § 18-midler til uddannelse af frivillige terapeuter og frivillige unge brugere i 2014

27.15.12Ø40-0256

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

TUBA Bornholm søger om § 18-midler til uddannelse af frivillige terapeuter og frivillige unge brugere.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 40.000 kr.

Sagsfremstilling

TUBA`s formål er at hjælpe unge fra familier med alkoholproblemer. TUBA ønsker at fortsætte anvendelsen af frivillige medarbejdere som blev påbegyndt i 2010 og som fortsat pågår.

For at kunne anvende frivillige har TUBA brug for tilskud til følgende:
Introkursus for frivillige i TUBA´s værdier og metoder.
Aktiviteter af frivillige TUBA-unge (materialer og aktiviteter).
Supervision til frivillige terapeuter (hos ekstern psykolog for at sikre faglighed).
Afspændingsgruppe af frivillig terapeut.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 41.000 kr. fordelt således:
Introkursus                    3.000 kr.
Frivillige TUBA-unge         8.000 kr.
Supervision                   24.000 kr.
Akt. afspænding             6.000 kr.
                                    ------------
I alt                             41.000 kr.


Foreningen, som ingen formue har, fik i 2012 bevilget 40.000 kr. til uddannelse af frivillige terapeuter samt driftsudgifter, i 2011 40.000 kr. til uddannelse af frivillige terapeuter og i 2010 25.000 kr. til introdag for frivillige samt supervision.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Det Grå Guld søger § 18-midler 2014 til kørselspenge til instruktør  

27.15.12Ø40-0255

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Det Grå Guld søger om kørselspenge til instruktør i stolegymnastik.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 836,00 kr.

Sagsfremstilling

Foreningen Det Grå Guld har som aktivitet stolegymnastik. Formålet er at holde ældre mennesker i god form. Foreningen søger om § 18-midler til at kunne udbetale kørselspenge til instruktør. Instruktøren får ingen løn.

Foreningen har 42 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger om 836 kr.

Foreningen fik administrativt i 2013 bevilget 950 kr., og i 2012 760 kr. til samme formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  TrygLuft Bornholm, KOL lungeforening søger § 18-midler til arrangementer og aktiviteter i 2014

27.15.12Ø40-0253

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

TrygLuft søger midler til arrangementer og aktiviteter (udflugter, idrætsdag i Joboland og honorar til foredragsholdere) i 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 10.000 kr. til drift

Sagsfremstilling

TrygLuft Bornholm har ca. 55 medlemmer og formålet er at tilbyde medlemmerne træning og sociale aktiviteter, samt mulighed for erfaringsudveksling, m.m.
Der søges om midler til dækning af udgifter til udflugter, idrætsdag i Joboland og honorar til foredragsholder på caféaftener.
I forbindelse med arrangerede ture og caféaftener, vil der være en egenbetaling til fortæring. § 18-midler vil blive brugt til transport og indgang.
Eksisterende aktivitet i Regionskommunen er rehabiliteringskursus i 8 uger ved fysioterapeut og lungesygeplejerske.

I 2013 blev der bevilget 10.000 kr. til aktiviteter for medlemmerne. I 2012 blev der bevilget 10.000 kr. målrettet at træne sammen og 5.000 kr. til udstyr og andre anskaffelser.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 15.000 kr.

Budgetterede udgifter:
Tlf.:                             2.160 kr.

Kontorhold:                   2.000 kr.
Hjemmeside:                    850 kr.
Avis:                            1.860 kr.
Honorar:                       2.000 kr.
Gen.fors.:                        400 kr.
Annonce:                         250 kr.
Arrangementer:             15.000 kr.
Kaffe:                             650 kr.
                                   ------------
I alt:                            25.170 kr.                       

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Telefonstjernen i Allinge søger § 18-midler til drift 2014

27.15.12Ø40-0252

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Telefonstjernen i Allinge søger midler til drift i 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 15.000 kr. til drift.

Sagsfremstilling

Telefonstjernen i Allinge søger midler til drift af Telefonstjernen. Der er tale om telefonisk tryghedsopkald til ældre 365 dage om året.
Formålet er at sikre at ingen enlige ligger hjælpeløse i mere end 24 timer, og at skabe tryghed og glæde.
De daglige telefonopkald, regnskab, vagtplan, vagtrapporter, rengøring af lokale, planlægning og afholdelse af 2 årlige ”stjernetræf” udføres af frivillige. De 2 årlige træf betyder meget for både brugere og frivillige, hvor man sætter ansigter på stemmerne. Begge parter glæder sig meget og møder talstærkt frem.
Aktiviteten har foregået i 13 år, finansieret af § 18-midler.

Økonomiske konsekvenser

Telefonstjernen i Allinge indgik i 2013 i Partnerskabsaftalen mellem Ældremobiliseringen og Bornholms Regionskommune. I 2013 modtog Telefonstjernen i Allinge 14.060 kr.

Der søges om 15.000 kr. Der er ingen formue.

Budget 2014:
Husleje                         6.000 kr.
Telefon                         2.500 kr.
Kontor, porto, kop.         1.300 kr.
Møder incl. kørsel           4.000 kr.
Frivillig/brugerpleje            300 kr.
Div. (nøgler, reng., tlf.)      900 kr.
                                    ------------
I alt:                            15.000 kr.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Ældremobiliseringen Ældre hjælper ældre i Rønne søger § 18-midler til drift af datastue 2014

27.15.12Ø40-0251

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

22

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Ældremobiliseringen Ældre hjælper ældre i Rønne søger midler til drift af datastue.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 6.000 kr.

Sagsfremstilling

Ældremobiliseringen Ældre hjælper ældre i Rønne søger midler til drift af datastue i Sagahuset.
Målgruppen er fortrinsvis ældre borgere. Aktiviteten vedrører undervisning og vejledning i betjening af og anvendelse af EDB udstyr. Der er 8 undervisere.

Økonomiske konsekvenser

Datastuen indgik i 2013 i Partnerskabsaftalen mellem Ældremobiliseringen og Bornholms Regionskommune. I 2013 modtog Datastuen 8.230 kr. via Partnerskabsaftalen.

Der søges om 8.000 kr. Foreningen har en formue på 500 kr.

Budget 2014:
Driftsmateriel:               1.550 kr.
Nye indkøb af EDB udstyr
og vedligeholdelse:          4.000 kr.
Planlægningsmøder:           250 kr.
Kørepenge:                      200 kr.
Husleje:                        2.000 kr.
                                   ------------
I alt:                            8.000 kr.    

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Ældremobiliseringen Ældre hjælper ældre i Rønne søger § 18-midler til drift af telefonstjerne 2014

27.15.12Ø40-0250

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

23

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Ældremobiliseringens Ældre hjælper ældre i Rønne søger midler til drift af telefonstjerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 8.500 kr.

Sagsfremstilling

Ældremobiliseringen Ældre hjælper ældre i Rønne søger midler til drift af telefonstjerne. Der er tale om telefonisk tryghedsopkald til ældre medborgere alle årets dage ved frivillige fra privat telefon.
Ved manglende besvarelse af opkaldet tages kontakt til familie eller anden kontaktperson eller evt. læge eller myndighed. Telefonopkaldene giver tryghed for målgruppen og ikke mindst for pårørende. Aktiviteten har foregået i ca. 15 år finansieret af § 18-midler.

Økonomiske konsekvenser

Telefonstjernen indgik i 2013 i Partnerskabsaftalen mellem Ældremobiliseringen og Bornholms Regionskommune. I 2013 modtog telefonstjernen 8.800 kr.

Der søges om 8.500 kr. Der er ingen formue.

 

Budget 2014:
Telefongodtgørelse:                          5.800 kr.
Planlægningsmøder frivillige:                400 kr.
Social sammenkomst mellem
frivillige og modtagere:                       850 kr.
Julehilsen til modtagere af opkald:         250 kr.
Administrative omkostninger:                200 kr.
Husleje:                                         1.000 kr.
                                                   -----------
I alt:                                              8.500 kr.    

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Stolemotion Bornholm søger § 18-midler til stolemotion i hjem og på hold for mindre mobile ældre

27.15.12Ø40-0249

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

24

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Stolemotion Bornholm søger midler til at stolemotion i hjem og på hold for mindre mobile ældre.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 70.000 drift. Stolemotion Bornholm inviteres til møde med Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Stolemotion Bornholm har i 2013 79 instruktører og 369 motionsmodtagere, 33 i hjemmene og 338 fordelt på hold over hele øen.


Målgruppen er
- ældre mennesker som ønsker at motionere, men som ikke længere er fysisk velfungerende nok til at deltage i den ”almindelige” ældreidræt. Det vil sige gangbesværede ældre (f.eks. rollator- og kørestolsbrugere), men også personer med andre fysiske skavanker


- ældre mennesker som har afsluttet et genoptræningsforløb i kommunalt eller regionalt regi, og herefter ønsker at deltage i et motionstilbud (stolemotionshold eller motionsven), der foregår i et roligt tempo siddende på eller stående ved en stol – eventuelt støttende til en stol

 

- ældre mennesker, som ikke har dyrket idræt/motion tidligere, og som af den grund ikke har mod på eller lyst til at deltage i de almindelige ældreidrætshold.

Der er 4 koordinatorer, som har hver deres område på øen.
Koordinatorens opgave er at servicere stolemotionsinstruktørerne mht. uddannelse, rekvirere nyt materiel/rekvisitter og være nærmeste rådgiver for instruktørerne. De 2 af koordinatorerne fungerer samtidig som henholdsvis kursusleder (står for etablering af kurser) og administrator af rekvisitter (indkøber og fordeler rekvisitter/materiel).

På årsplan samlet bruger de frivillige stolemotionsinstruktører 6.028 timer på transport og træning af mindre mobile ældre medborgere, hvilket svarer til et gennemsnit pr. frivillig instruktør på 68 ½ time pr. år.

Økonomiske konsekvenser

Stolemotion Bornholm indgik i 2013 i Ældremobiliseringen og var en del af Partnerskabsaftalen mellem Ældremobiliseringen og Bornholms Regionskommune. I 2013 modtog Stolemotion 74.500 kr. via Partnerskabsaftalen. Stolemotion Bornholm vil i øvrigt gerne fortsætte med en partnerskabsaftale/samarbejdsaftale.

Stolemotion søger i 2014 om 89.500 kr.

Budget 2014:
Kursus:                                          48.000 kr.
(heraf bespisning 17.000 kr.)
Møder:                                            3.000 kr.
Rekvisitter:                                     10.000 kr.
Transportudgifter:                            12.000 kr.
Administration:                                 4.200 kr.
Lokaleleje:                                      12.000 kr.
                                                                      ------------
I alt:                                              89.200 kr.                                     

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  "60+ Bornholm" søger § 18-midler 2014 til telefonkontakt  og datastuer

27.15.12Ø40-0246

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

25

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

”60+ Bornholm” søger § 18-midler til Østbornholms Telefonkontakt, samt til datastuer i Klemensker, Gudhjem, Tejn, Snogebæk, Nexø, Nyker og Hasle til aktiviteter, kurser og driftsudgifter. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 56.600 til drift.

Sagsfremstilling

”60+ Bornholms” formål er at hjælpe andre ældre til at bruge it, Nem-id og tryghedsopkald hver morgen.

Datastuerne i Hasle, Nexø, Gudhjem, Snogebæk og Telefonkontakten har eksisteret i ca. 8 år. Datastuerne i Nyker, Klemensker, og Tejn er nye.


I 2013 er der ydet § 18-midler til:

Østbornholms Telefonkontakt og Snogebæk Datastue: i alt 15.000 kr.

Hasle Datastue: 5.000 kr.

Nyker Datastue: 7.400 kr. (etablering)

 

Gennem den tidligere Partnerskabsaftale mellem BRK og Ældremobiliseringen er der ydet til:

Nexø Datastue: 8.500

Gudhjem Datastue: 6.540

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 56.600 kr. fordelt således:

 

Østbornholms Telefonkontakt:            16.800 kr.

Klemensker Datastue:                         5.000 kr.

Gudhjem Datastue:                            6.000 kr.

Tejn Datastue:                                  9.200 kr.

Snogebæk Datastue:                          2.500 kr.

Nexø Datastue:                                 3.500 kr.

Nyker Datastue:                                8.500 kr.

Hasle Datastue:                                 5.100 kr.

 

”60+ Bornholm” har ca. 70 hjælpere og 150 brugere. Foreningen har ingen formue.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Klemensker Datastue søger § 18-midler 2014 til nye PC`ere og drift  

27.15.12Ø40-0245

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

26

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Klemensker Datastue søger § 18-midler 2014 til nye PC`ere, software og drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 8.000 kr.

Sagsfremstilling

Klemensker Datastue hjælper med it. Aktiviteten udføres for alle, især ældre. Klemensker Datastue vil gerne have udskiftet 2 PC`ere og indkøbe nyt software, endvidere søges om støtte til driften.

Klemensker Datastue har tidligere været en del af Ældremobiliseringen, der gennem den daværende Partnerskabsaftale blev bevilget § 18-midler til bl.a. drift af datastuer. I forbindelse med Ældremobiliseringens ansøgning for 2013 var der afsat kr. 5.218 til Klemensker Datastue.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 15.000, hvoraf kr. 10.000 vedrører indkøb af nye PC`ere + software og kr. 5.000 drift.

Datastuens formue er på kr. 1.450.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Astma-Allergi Foreningen søger om § 18-midler til sommerlejr for astmabørn og unge fra hele landet

27.15.12Ø40-0244

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

27

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Astma-Allergi Foreningen søger om § 18-midler til ”Luftballonen 2014” som er en 14 dages sommerlejr på Fyn for astmabørn og unge fra hele landet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der meddeles afslag.

Sagsfremstilling

Astma-Allergi Foreningen afholder ”Luftballonen 2014” som er en 14-dages sommerlejr for astmabørn og unge fra hele landet. Målgruppen er børn og unge fra hele landet mellem 10 og 17 år, som har astma, allergi og eksem.

Formålet med projektet er, at undervise deltagerne i brugen af deres medicinske præparater på en korrekt og fornuftig måde, således at deres handicap ikke skaber konsekvenser for deres udfoldelse i hverdagen. På lejren er der en fysioterapi- og astmaskole samt et kostvejledningskursus. Den forventede effekt er, at deltagerne vil lære at håndtere deres sygdom og på den måde opleve færre sygedage i hverdagen.

Sommerlejren afholdes for 16. gang.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 2.600 kr.
Det totale budget er på 580.000 kr. Der er ingen formue.

Flere kommuner og fonde o.l. er søgt om tilskud.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Foreningen af Førtidspensionister søger § 18-midler til aktiviteter og drift 2014

27.15.12Ø40-0261

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

28

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget             

Resumé

Foreningen af Førtidspensionister søger midler til aktiviteter og drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 15.000 kr.

Sagsfremstilling

Foreningen for Førtidspensionister, som pt. tæller 130 medlemmer, arbejder også for personer i skånejobs, i fleksjobs og for personer der er langtidssyge.

Foreningens aktiviteter er bl.a. åben rådgivning, telefonrådgivning, sociale arrangementer, facebookgrupper, at være bisidder som støtte for borgere og sagsbehandlere og stolemotion. Der udgives medlemsblad. Der betales medlemskontingent.

Foreningen har eksisteret siden 2000 og er blevet finansieret af § 18-midler og medlemskontingent.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 30.000 kr. til drift og arrangementer.
Foreningen blev i 2013 og 2012 bevilget 15.000 kr.  I 2011 og 2010 blev der bevilget 35.000 kr.

I ansøgningen er oplyst, at foreningens formue udgør 1.014 kr.
Budget 2014 indeholder forventede indtægter og udgifter på ca. 105.000 kr.

Der er budgetteret med forventede indtægter fra bl.a.:

§ 18-midler:                  15.000 kr.

Kontingenter:                 32.000 kr.

Arrangementer               30.000 kr.

Forventede udgifter i 2014:

Arrangementer               29.000 kr.

Leje                             19.000 kr.

Kontorinventar               10.000 kr.

Tryk, blæk og papir         17.000 kr.

Annoncer                        4.000 kr.

Kontorartikler                   2.000 kr.

Kørsel                             4.000 kr.

Kopimaskine                  13.000 kr.

Telefon + internet             2.500 kr.

Porto og gebyr                 3.000 kr.

Forsikring                        1.700 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Psoriasisforeningen Bornholm søger § 18-midler til drift

27.15.12Ø40-0262

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

29

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Psoriasisforeningen Bornholm søger § 18-midler til drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 2.000 kr.

Sagsfremstilling

Psoriasisforeningen Bornholm, som pt. har ca. 90 medlemmer, og hvis formål er at fremme interessen for psoriasis, og hvor hovedaktiviteterne er patientvejledning og rådgivning søger støtte til telefon, porto, kontorartikler, kørsel, m.m.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 6.000 kr. kr. til telefon, porto, kontorartikler, kørsel, m.m.

I 2013 og 2012 modtog foreningen 6.000 kr. fra § 18-midlerne.

Foreningens budget er på 20.000 kr. Foreningens formue er på 24.312 kr. I 2013 var der et overskud på 5.887 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Bornholms Lydavis søger § 18-midler til deltagelse i symposium samt driftsudgifter 2014  

27.15.12Ø40-0263

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

30

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Lydavis søger midler til deltagelse i symposium samt driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 20.000 kr.

Sagsfremstilling

Bornholms Lydavis, som pt. har 31 abonnenter, og hvis formål er at producere lydavis til gavn for blinde og svagtseende, søger i lighed med tidligere år midler til deltagelse i symposium samt til forsikring, telefon, kørsel, m.m. Lydavisen er udkommet 50 gange i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 30.000 kr. fordelt således
- årligt symposium          15.000 kr.
- driftsudgifter               15.000 kr.

I årene 2008-2013 er der årligt bevilget 30.000 kr. til symposium og drift.
Foreningens formue pr. 31. december 2013 er 10.826 kr.

Der er budgetteret med samlede udgifter på 42.800 kr. og indtægter på 36.200 kr. , idet der alene er indregnet indtægter fra § 18-midler + egenbetaling. Indtægt fra fondsbidrag er ikke indregnet.

 

 


Budgetterede udgifter:
Varekøb                                         14.500 kr.
heraf
Køb af materiel (CD´er)  7.000 kr.
Fortæring                        500 kr.
Andet (farver, toner,
til printer og kopim.)       7.000 kr.
Nyanskaffelser                                        0 kr.
Frem. tj. ydelser                              28.300 kr.
heraf
Rep. af materiel             1.000 kr.
Forsikring                      3.000 kr.
Telefon/internet              3.800 kr.
Kørsel                           4.300 kr.
Lokaleudgifter                   500 kr.
Kursus                         15.000 kr.
Gebyrer                           700 kr.
                                                       --------------
I alt                                               42.800 kr.          

Budgetterede indtægter:                   
Frivillige bidrag                                        0 kr.
Abonnement                                      6.200 kr.
Tilskud fra BRK                                30.000 kr.
                                                       --------------
I alt                                               36.200 kr.

Der er således et budgetteret underskud på 6.600 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  DVD Parken, De Vanføres Boligselskab afd. 5, Kystparken 1-17, Rønne søger § 18-midler til udskiftning af fælles tørretumbler

27.15.12Ø40-0264

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

31

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

DVD Parken, De Vanføres Boligselskab afd. 5, Kystparken, Rønne søger midler til ny fælles tørretumbler da den hidtidige er udslidt og Boligselskabet ikke sætter ny op.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der meddeles afslag og henviser til boligselskabet.

Sagsfremstilling

Foreningen søger om midler til ny fælles tørretumbler, da den hidtidige er udslidt og boligselskabet ikke sætter en ny op.

De fleste beboere har ikke mulighed for at tørre tøj på anden måde, end et tørrestativ i den kombinerede stue/køkken, og det tager for meget plads, især hvis man er handicappet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 3.000 kr. Foreningens formue er 9.736 kr.

I 2013 fik foreningen 2.000 kr. til aktiviteter for beboerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Udviklingshæmmedes Landsforbund søger § 18-midler til kursus, oplæg, foredrag og sociale aktiviteter   

27.15.12Ø40-0272

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

32

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udviklingshæmmedes Landsforbund søger midler til kursus, oplæg, foredrag og sociale aktiviteter (fester, rejse, osv.).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 9.000 kr. til aktiviteter på Bornholm.

Sagsfremstilling

Udviklingshæmmedes Landsforbunds formål er at hjælpe udviklingshæmmede til at få lige muligheder og selvbestemmelse over egen livssituation.

Udviklingshæmmedes Landsforbund tilbyder 2 aktiviteter i Rønne for udviklingshæmmede:
1)
Oplæg om selvbestemmelse og medbestemmelse: En udviklingshæmmet fortæller om, hvad man selv kan bestemme i sit eget liv, og hvor man kan være medbestemmende. Der er også mulighed for dialog om, hvad man har brug for hjælp til, og hvad man godt kan klare selv.

2)
Foredrag om mobning: Det er et problem der optager mange udviklingshæmmede. ULF vil tale om hvordan man snakker pænt til hinanden, hvordan man kan reagere, hvis man bliver mobbet, eller er vidne til mobning og hvordan man undgår konflikter vedr. mobning.

Oplæggene bliver holdt af udviklingshæmmede frivillige. ULF vil også involvere udviklingshæmmede frivillige på Bornholm i planlægning og tilrettelæggelse af arrangementer, så de får et ejerskab til projektet.

Udviklingshæmmedes Landsforbund har 33 medlemmer på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 20.000 kr.

 

Budget for aktiviteten:
Materialer                                       1.000 kr.
Lokaleleje                                       1.500 kr.
Transport, møder,
aktiviteter (Vejle-Bornholm)               6.000 kr.
Støtte til koordinering                        6.000 kr.
Møder, planlægning,
etablering af netværk
på Bornholm                                   3.000 kr.
Porto/forsendelser                           2.500 kr.
                                    -----------
I alt                                               20.000 kr.    

Udviklingshæmmedes Landsforbund fik i 2013 bevilget 15.000 kr. af § 18-midlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Café Go Luft under Danmarks Lungeforening søger § 18-midler til netværksgruppe for KOL-lungesyge

27.15.12Ø40-0265

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

33

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Café Go Luft under Danmarks Lungeforening søger 6 sæt stavstænger. Der er tale om en netværksgruppe for KOL-lungesyge, der mødes én gang ugentligt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 2.000 kr.

Sagsfremstilling

Café Go Luft er en netværksgruppe for KOL-lungesyge, der mødes hver onsdag i Tejn Medborgerhus.
Netværksgruppen søger tilskud til køb af 6 sæt stavstænger. Netværksgruppen oplyser, at stavstængerne er hjælp til at gå ture. Virkningen er effektiv og en stor hjælp til dem der ikke kan gå langt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 3.000 kr.

Netværksgruppen fik i 2013 bevilget 2.000 kr. af § 18-midlerne til indkøb af redskaber.

Netværksgruppen har 15 medlemmer. Det fremgår at foreningens formue er 536 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  Red Barnet søger § 18-midler til familieoplevelsesklubber på Bornholm  

27.15.12Ø40-0269

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

34

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Red Barnet søger § 18-midler til drift af familieoplevelsesklubber på Bornholm, som er en ny aktivitet under Red Barnet, Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 30.000.

Sagsfremstilling

Red Barnet Bornholms familieoplevelsesklubber er etableret for at sikre udsatte børn på Bornholm gode og givende oplevelser med deres forældre i et positivt fællesskab. Målgruppen er dysfunktionelle familier.

Formålet med familieklubberne er:
- at give børn og deres enlige forsøger samt evt. søskende mulighed for at få fælles oplevelser sammen med familie
- at skabe positive oplevelser for børn og deres forældre
- at give mulighed for nye fælleskaber og netværk lokalt
- at være med til at understøtte børnenes sunde og natulige udvikling
- at være med til at understøtte kontakten børn og forældre imellem

og
- at yde støtte og omsorg for både børn og forældre.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 40.000 kr.


Budget for Red Barnets familieoplevelsesklubber på Bornholm 2014.

Udgifter:
Pr. tur, ca. 45 deltagere pr. gang (familier og frivillige) gennemsnitsbudget.

Transport                      2.000 kr.
Mad/forplejning              1.500 kr.
Materialer mv entreer      1.500 kr.
Ved 10 turer a 5.000 kr.                                     50.000 kr.
Øvrige budget
Telefon (incl. forbrug)                                          2.000 kr.
Div. møder                                                         1.000 kr.    
Adm. , porto, m.v.                                              1.500 kr.
Anskaffelser (termokander, tæpper, bålmad etc.)     3.000 kr.
Uforudsete udgifter                                              1.500 kr.
                                                                         --------------
Udgifter i alt                                                     59.000 kr.

Indtægter:
§ 18-midler                                                      40.000 kr.
Red Barnet oplyser, at øvrige fonde og
private vil blive kontaktet

Red Barnet Bornholm har ca. 75 medlemmer. Foreningens formue pr. 31.12.2013 er på 14.632 kr.                        

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Arbejdsskadeforeningen Bornholm søger § 18-midler til drift og aktiviteter

27.15.12Ø40-0270

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

35

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Arbejdsskadeforeningen Bornholm søger § 18-midler til driftsudgifter og aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 5.000 kr.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at bistå og hjælpe arbejdsskadede personer for derved at forbedre deres situation. Dette kan ske gennem erfaringsudveksling, samtaler, rådgivning og igangsætning af aktiviteter. Udover samtaler og aktiviteter i deres hyggelige lokaler, arrangeres træning i varmtvandsbassinet på Sønderbo én gang ugentlig for 44 medlemmer. Deltagerne betaler 340 kr. om året, hvor de 300 kr. overføres til Handicap Idræt Bornholm (H.I.B.).

Foreningen har 66 medlemmer og kunne godt tænke sig som noget nyt at give medlemmerne en mulighed for at komme på Rønne Teater til en rimelig pris, både til sommerrevyen og andre teaterstykker.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 15.000 kr. og foreningens samlede udgifter i 2014 forventes at udgøre:
Medlemskab af selvhjælpsgrupper       3.400 kr.
Forsikringer                                    1.000 kr.
Telefonpenge                                  3.200 kr.
Kontorartikler                                  6.000 kr.
Gebyrer Danske Bank                         800 kr.
Svømmekontingent H.I.B                  12.900 kr.
Udgifter til arrangementer                 8.000 kr.
Møder og gaver                               4.000 kr.
Uforudsete udgifter                          5.000 kr.
                                                       -----------
Forventede samlede udgifter             44.300 kr.

Indtægter:
Tilskud § 18 midler                           5.000 kr.
Tilskud fra fagforeninger                   3.500 kr.
Tilskud fra fonde                              7.000 kr.
Alm. medlemskontingent                   10.200 kr.   
Svømmekontingent                          14.600 kr.
Indtægt ved bankospil                       3.200 kr.
Egenbetaling udflugter                       4.000 kr.
                                                       -----------
Forventede samlede indtægter          47.500 kr.

Foreningen fik i 2013 og 2012 bevilget 7.500 kr., og i 2011 10.000 kr. Foreningens formue er på 6.622 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Træværkstedet "Det er bare mænd" søger § 18-midler til udstyr og driftsudgifter i 2014

27.15.12Ø40-0258

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

36

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Træværkstedet ”Det er bare mænd” søger § 18-midler til udstyr og driftsudgifter i 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 3.000 kr.

Sagsfremstilling

Træværkstedet ”Det er bare mænd” beskæftiger pensionister og handicappede med træsløjd. Der er 7 medlemmer. Aktiviteten foregår i kælderen på Løvstikken, Pihls Allé 10 i Klemensker.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 6.000 kr. Der søges om støtte til udstyr og andre anskaffelser samt driftsudgifter.

 

Træværkstedet fik i 2013 administrativt bevilget 4.000 kr. af § 18-midlerne til drift. I 2011 og 2012 modtog træværkstedet 5.000 kr.

Pr. 31.12.2013 udgjorde formuen 2.422,00 kr. Der blev i 2013 solgt træsløjd for 600 kr. og købt materialer m.m. for 5.590 kr. I 2013 var der således et underskud på 990 kr.

Aktiviteten har eksisteret i 15 år og finansieres, jf. ovenfor ved salg af træsløjd og § 18-midler. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 37  Værestedet Aakilden søger § 18-midler til drift og aktiviteter

27.15.12Ø40-0259

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

37

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Værestedet ”Aakilden” søger § 18-midler til drift og aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 6.000 kr.

Sagsfremstilling

Værestedet ”Aakilden” er et mødested for ældre og ensomme, der i lighed med tidligere år søger § 18-midler til foreningens drift samt aktiviteter. Der kommer 25-35 hver fredag, og der er kontakt til 40 personer. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 8.500 kr.
Foreningens samlede udgifter i 2014 forventes at udgøre:
- køb af kaffe m. tilbehør                                   1.400 kr.
- udflugter med bus                                           6.000 kr.
- entre til seværdigheder, udgift til gæstetaler         1.200 kr.
- køb af kaffe ved udflugter                                5.000 kr.
- leje af lokaler incl. el, vand og varme                 8.500 kr.
- bårebuketter og blomster ved sygdom                   600 kr.
- transport for dårligt gående                              9.500 kr.
- kontorartikler, kopiafgift, bøger, m.m.                   800 kr.
- spisningsarrangement                                      3.000 kr.
                                                                         ------------
I alt                                                                  36.000 kr.

Indtægter:
Der er budgetteret med:
- forventet tilskud fra BRK                                    8.000 kr.
- kaffepenge + gaver fra brugere                        10.000 kr.
- brugernes betaling til spisning                              4.500 kr.
- brugernes egenbetaling til taxa og udflugt              5.500 kr.
                                                                         -------------
I alt                                                                28.000 kr.

Foreningens formue er pr. 31.12.2013 2.871,77 kr.

Lions Club er søgt om tilskud. Svar foreligger endnu ikke.


I 2013 og 2012 blev foreningen bevilget 6.000 kr. af § 18-midlerne. I 2011 blev der bevilget 8.000 kr.    

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 38  Værestedet Café Elmer søger om § 18-midler til drift  

27.15.12Ø40-0257

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

38

 

Hvem beslutter

Social-og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Værestedet ”Café Elmer” søger § 18-midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 6.000 kr.

Sagsfremstilling

Værestedet ”Cafè Elmer”, hvis formål er at yde omsorg til ældre og ensomme, har ingen medlemmer. Alle er velkomne. Ingen er registreret. Fremmødet kan svinge fra 20-40 personer.

Der søges om støtte til driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr.

Det totale budget er på 28.600 kr.

I 2013 blev Værestedet ydet et tilskud på 5.000 kr. og i 2012 8.500 kr.

Udgifter:
Leje af lokaler, varme, el og vand       7.000 kr.
Udflugter, transport                          6.000 kr.
Udflugter, fortæring                          9.500 kr.
Julefest                                          1.200 kr.
Gæstetalere                                    1.200 kr.
Kaffe, lys, m.m.                                 500 kr.
Kontorhold, fotokopi, m.v.                 1.200 kr.
Annoncer                                        2.000 kr.
                                                    ----------
Udgifter i alt                                   28.600 kr.   

Der er budgetteret med indtægter på 16.700 kr. ekskl. § 18-midler.

Indtægter:
Kaffepenge fra deltagerne                 10.500 kr.
Gaver                                               200 kr.
Egenbetaling, udflugter                      6.000 kr.

Tilskudsbehov er herefter 11.900 kr.

Værestedets egenkapital pr. 1. januar 2014 er 145,52 kr.
Værestedet har tillige søgt Lions Club om støtte.       

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 39  "Cykling uden alder Bornholm" søger § 18-midler til cykelture med beboere på plejehjem

27.15.12Ø40-0247

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

39

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Foreningen ”Cykling uden alder Bornholm” søger § 18-midler til cykelture med beboere på bornholmske plejehjem.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 38.000 kr. til cykel.

Sagsfremstilling

Foreningen ”Cykling uden alder Bornholm” søger § 18-midler til cykelture med beboere på bornholmske plejehjem.

 

Foreningen anfører i ansøgningen bl.a.:

”Cykling uden alder” tror på, at cykling ikke har nogen alder. Cykling er sjovt, berigende, og er sundt for både krop og sjæl.

Projektet kører med stor succes i Københavns kommune og i Odense kommune med flere.

Cyklerne vil blive placeret på de plejehjem, som ønsker at deltage, og planen er at starte projektet i Rønne, hvis der opnås midler til projektet. Der vil også blive brudt nogen barrierer, på disse ture.

Cykelture udføres af frivillige chauffører (ryttere). Vedligeholdelse af frivillige mekanikere.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 38.000 kr. Det samlede budget er på 76.000 kr. Sparekassen Bornholms Fond er ansøgt om 38.000 kr.
Foreningen har ingen formue.

Udgiften til indkøb af 2 Christianiacykler er 76.000 kr. Årlig vedligeholdelse 2.000 kr. Ansøger har fået sponseret vedligeholdelsen i foreløbig 2 år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 40  Foreningen Skæve eksistenser/Anonyme Alkoholikere søger § 18-midler til leje af lokale

27.15.12Ø40-0271

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

40

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Skæve eksistenser/Anonyme Alkoholikere (AA) søger i lighed med 2013 om  midler til betaling af husleje i forbindelse med ugentlige møder der afholdes i Kærnehuset, Allinge.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 4.160 kr.

Sagsfremstilling

AA´s formål er at holde misbrugere væk fra alkohol. AA afholder ugentlige møder for misbrugere i Kærnehuset. AA oplyser at formålet er at have et sted at mødes for at fastholde misbrugerne i deres afholdenhed.   

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 4.160 kr. til husleje.

Foreningen har ingen formue. For 2013 blev bevilget 4.160 kr. til huslejen, som efter anmodning blev overført direkte fra kommunen til Kærnehuset. Tilsvarende gælder ved bevilling i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 41  Koordination med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

41

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 42  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

42

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Bjarne Hartung Kirkegård orienterede om møde i Handicaprådet.

Bente Helms orienterede om dialogmøde den 28. januar 2014 med kommunerne i Region Hovedstaden omkring oplæg til Sundhedsaftalen 2015.

Linda Kofoed Persson har deltaget i møde i KKR.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 43  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

43

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Punkt 9 og 10.