Referat
Fritids- og Kulturudvalget
05-02-2014 kl. 15:00
Mødelokale 2, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Udpegning af medlemmer til de kulturelle råd
  åbent 3 Udpegning af medlemmertil Bornholms Regionskommunes Musikråd for perioden 2014-2017
  åbent 4 Udpegning af medlemmer til Lokalrådet for perioden 2014-2017
  åbent 5 Udpegning af medlemmer til Teaterrådet
  åbent 6 Orientering - Rådsmedlemmer 2014-2017
  åbent 7 Dialogmøder forår 2014
  åbent 8 Godkendelse af budetomplacering mellem konto for lokaletilskud og konto for tilskud til Leder- og instruktøruddannelse
  åbent 9 Støtte til skilift
  åbent 10 Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Udpegning af medlemmer til de kulturelle råd

00.01.00A30-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udpegning af medlemmer fra Fritids- og Kulturudvalget til Musikrådet, Kunstrådet, Teaterrådet og Kulturhistorisk Råd for valgperioden 2014-2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at udvalget udpeger et medlem til henholdsvis Musikrådet, Kunstrådet, Teaterrådet og Kulturhistorisk Råd.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Carl Ilsøe udpeges til Kunstrådet.
Lykke Jensen udpeges til Teaterrådet.
René Danielsson udpeges til Kulturhistorisk Råd.
Erik Lund Hansen udpeges til Musikrådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen nedsatte i 2007 en række kulturelle fagråd: Musikrådet, Kunstrådet, Teaterrådet, Kulturhistorisk Råd og Børne- og Ungekulturrådet. Rådene har til opgave at fremme det bornholmske kulturliv og råder over en pulje til aktiviteter inden for deres fagområde.

 

I alle råd undtagen Børne- og Ungekulturrådet er det i vedtægterne fastsat, at Kommunalbestyrelsen skal repræsenteres ved et medlem. I praksis er det sket ved en udpegning blandt det stående politiske fagudvalgs medlemmer. Rådene har gennemsnitligt 4 møder årligt, og øvrig behandling af rådenes sager kan ske pr. mail.

Rådenes opgaver fremgår af vedlagte vedtægter. Yderligere oplysninger om rådene fremgår af www.brk.dk/borger/kultur-fritid/kultur/sider/kultur.aspx.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 5. februar 2014

1.
Vedtægter - Teaterrådet (DOC)

2.
Vedtægter - Musikrådet (DOC)

3.
Vedtægter - Kunstrådet (DOC)

4.
Vedtægter - Kulturhistorisk Råd (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udpegning af medlemmer til Bornholms Regionskommunes Musikråd for perioden 2014-2017

00.01.00A30-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udpegning af medlemmer til Bornholms Regionskommunes Musikråd for perioden 2014-2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at udvalget udpeger 8 medlemmer til Musikrådet ud fra de indkomne indstillinger.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:
Udvalget udpeger følgende personer til Musikrådet for perioden 2014-2017: Hattie Andersen, Mikael Sondered, Steffen Hyldig, Lars Juul, Brian Christensen, Daniel M. Jensen, Frank K. Theilgaard-Mortensen og Peer K. Andersen.

Sagsfremstilling

I henhold til Musikrådets vedtægter er det rådets hovedopgave at fremme musiklivet i kommunen, og det skal herunder medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i kommunen. Rådet virker som rådgiver for kommunalbestyrelsen og Statens Kunstfond i spørgsmål om støtte til musikformål.

Rådets sammensætning og virksomhed afgøres af det stående politiske fagudvalg, der har ansvaret for kulturområdet. Rådet skal så vidt muligt afspejle de forskellige sider af musikvirksomheden i kommunen. Medlemmer kan også vælges i kraft af rent personlige kvalifikationer. Medlemsskab er ulønnet. Der ydes kørselsgodtgørelse.

 

Rådet bør i henhold til vedtægterne omfatte repræsentation fra følgende områder:

•   musikundervisning

•   amatørmusik

•   professionel musik

•   rytmisk musik

•   klassisk musik

•   publikum/brugerne

•   politisk repræsentation (fra det stående politiske fagudvalg, der har ansvaret for kulturområdet)

 

Der er indkommet 11 indstillinger. Der var 9 medlemmer i rådet i den foregående periode, herunder 1 medlem udpeget af og blandt det daværende Fritids, Kultur- og Forebyggelsesudvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 5. februar 2014

1.
Vedtægter - Musikrådet (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Udpegning af medlemmer til Bornholms Regionskommunes Lokalråd for perioden 2014-2017

00.01.00A30-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Udpegning af 4 repræsentanter for lokalområderne til Bornholms Regionskommunes Lokalråd.

Indstilling og beslutning

Servicedirektør indstiller,

a)    at udvalget udpeger 4 repræsentanter for lokalområderne på baggrund af de indkomne indstillinger.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Udvalget anbefaler, at følgende repræsentanter udpeges til Lokalrådet for perioden 2014 - 2017: Ole Dreyer, Jeanette Werner, Brita Hansen og Torben Severinsen.
Det tilstræbes ved næste valg at opnå et bredere kandidatfelt.

Sagsfremstilling

Lokalrådet er nedsat i henhold til beslutning i kommunalbestyrelsen den 15. december 2011 og består af:

·         2 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer

·         4 medlemmer der repræsenterer lokalområderne

 

På kommunalbestyrelsen konstituerende møde den 12. december 2014 blev Erik Lund Hansen og Bo Haxthausen udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Repræsentanterne fra lokalområderne udpeges af kommunalbestyrelsen efter offentligt opslag, hvor alle kan søge om optagelse i rådet. Der er indkommet 5 indstillinger.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

Formålet med lokalrådet er fordeling af en pulje. Puljen er tænkt som en innovationspulje, der kan være med til at iværksætte nye initiativer i et lokalområde, som en gruppe borgere vurdere kan være til gavn og glæde for borgerne i området.

F.eks. initiativer som inkluderer bredt i lokalsamfundet og bidrager til at skabe fællesskab og rummelighed og har fokus på øget trivsel.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 5. februar 2014

1.
Kommissorium - Lokalpuljen (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udpegning af medlemmer til Teaterrådet

20.01.00G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udpegning af to repræsentanter til Teaterrådet for perioden 2014-2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at udvalget udpeger en repræsentant for henholdsvis filmområdet og litteraturområdet til Teaterrådet for perioden 2014-2017 på baggrund af de indkomne indstillinger.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Udvalget udpeger Lene Koefoed som repræsentant for filmområdet og Dennis Gade Kofod som repræsentant for litteraturområdet.

Sagsfremstilling

I henhold til Teaterrådets vedtægter består rådet af 7 repræsentanter udpeget af følgende institutioner.

a)    Bornholms Teater

b)    Svanekegården

c)    Teaterforeningen Bornholm

d)    Filmområdet

e)    Litteraturområdet

f)    Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse

Da filmområdet og litteraturområdet ikke er yderligere defineret indstilles hermed repræsentanter for de to fagområder til udpegning efter offentligt opslag. 

 

Der er indkommet 1 indstilling til henholdsvis litteraturområdet og filmområdet.

 

Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering - Rådsmedlemmer 2014-2017

00.01.00A30-0051

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Oversigt over medlemmer i Børne- og Ungekulturrådet, Kulturhistorisk Råd, Kunstrådet og Teaterrådet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Medlemmerne i Børne- og Ungekulturrådet, Kulturhistorisk Råd, Kunstrådet og Teaterrådet er fagpersoner udpeget af bornholmske institutioner og organisationer foreskrevet i de enkelte råds vedtægter.

 

Ovenstående råds sammensætning for indeværende valgperiode fremsættes til orientering.


Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 5. februar 2014

1.
Oversigt - Kulturelle Råd 2014-2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Dialogmøder forår 2014

18.16.00G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Planlægning af dialogmøder i foråret.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

At Fritids- og Kulturudvalget afholder følgende dialogmøder:

 

 

 

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Indstillingen godkendes. Dog flyttes dialogmøderne 26. marts til 30.april 2014. 

Sagsfremstilling

De senere år har det været en integreret del af kommunens formelle budgetproces, at fagudvalgene afholdt halvårlige dialogmøder med kommunens virksomheder på fagområdet og øvrige samarbejdspartnere.

På nuværende tidspunkt er kommunen midt i en organisationsforandring, hvor virksomhederne forsvinder og erstattes af fagcentre. Samtidig er budgetprocessen i 2014 endnu ikke politisk behandlet.

På den baggrund er det aktuelt ikke afklaret, hvilken status dialogmøder vil have fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Budgetomplacering mellem konto for lokaletilskud og konto for tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse

18.15.05S55-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

22-01-2014

6

 

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

8

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Folkeoplysningsudvalget ansøger om omplacering af kr. 150.000 fra budgettet til lokaletilskud til budgettet til tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse fra 2014 og overslagsårene.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

At kr. 150.000 budgetomplaceres fra lokaletilskud til tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 22. jan. 2014:

Indstilles til godkendelse.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Indstillingen godkendt. Carl Ilsøe og René Danielsson kan ikke medvirke, idet folkeoplysningsudvalgets argumentation ikke er korrekt.

 

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med budgetforhandlingen for 2014 og overslagsårene ansøgt om øget bevilling til leder-, lærer- og instruktøruddannelse, idet forbruget ikke kan afholdes indenfor det afsatte budget.

 

Budget 2014: kr. 155.391

 

Forbrug 2013: kr. 300.000 (forventet)

Forbrug 2012: kr. 305.000

Forbrug 2011: kr. 200.916

Forbrug 2010: kr. 249.000

 

I regnskabsårene 2010-13 er der anvendt overførte midler til formålet.

Budget for 2014 og overslagsårene forventer at give minimale budgetoverførsler til anvendelse til andre formål.

Argumentet for budgetomplaceringen er et ønske om at det reelle forbrug og det afsatte budget balancerer. Samtidig er det et stærkt ønske fra Folkeoplysningsudvalget fortsat at kunne understøtte foreningernes muligheder for uddannelse af ledere, lærere og instruktører.

Det forventes at behovet for uddannelse i foreningerne vil stige i relation til skolereformens mål om at foreninger i højere grad skal inddrages i skolernes undervisning.

Det vurderes, at reduktionen i lokaletilskud med 150.000 kr. kan ske indenfor de gældende regler for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningssted            PSP-element                  Artskonto     Beløb:

2510004000                   xg-2510004000-00012     59710600     kr. – 150.000

2510003000                   xg-2510003000-00011     59710600     kr. + 150.000

Evt. bemærkning fra Økonomi & Analyse vil foreligge til mødet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der blev på mødet i Folkeoplysningsudvalget oplyst at forventet samlet forbrug til leder- og instruktøruddannelse i 2013 er ca. kr. 200.000 imod forventet kr. 300.000.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Støtte til skilift

04.08.10Ø40-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

9

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget bevilget i september 2011 et tilskud på 50.000 kr. til foreningen Bornholms Skivenner. Tilskuddet skulle anvendes til etablering af en skilift på skibakken ved Østerlars.

Skiliften er p.t. under etablering, men foreningen fremsender en ansøgning om et yderligere tilskud, idet klargøringsudgifterne til projektet har vist sig at blive større end forventet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

1.    Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Afslag. Søren Schow kan ikke medvirke i beslutningen.

Sagsfremstilling

Ansøger vurderede i september 2011, at etableringen af en skilift ville koste omkring 900.000 kr.

Budgettet for etableringen af skiliften har et samlet budget på 827.625 kr., hvoraf klargøringsudgifter udgør 130.000 kr.

Foreningen har i alt samlet 745.000 kr. i støtte fra forskellig side og havde dermed forventet, at foreningen eget bidrag til projektet udgør 82.625 kr.

Under etableringer har det vist sig, at klargøringsudgifterne er væsentligt dyrere end forventet, idet der er omkostninger for 248.209 kr. svarende til en budgetoverskridelse på 118.000 kr. Foreningens egenbetaling til projektet løber dermed op i 200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget har ikke umiddelbart budgetmidler til at imødekomme ansøgningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 5. februar 2014

1.
Ansøgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014

00.22.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

10

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Der holdes målseminar for kommunalbestyrelsen den 20.-21. februar 2014. Udvalget skal drøfte sit input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)    udvalget udvælger 3 temaer inden for udvalgets område, som danner rammen for drøftelser af mål på udvalgets område på målseminaret

b)    drøfter præsentation af temaer på målseminaret

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

a) - b) Drøftet.

Sagsfremstilling

Som forberedelse af kommunalbestyrelsens målseminar den 20.-21. februar 2014 skal fagudvalgene hver især gennemføre en politisk drøftelse af udvalgets input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

 

Inputtet til målseminaret vil være resultatet af de politiske drøftelser i udvalget, som beskrevet nedenfor. Borgmesteren vil på målseminaret fremlægge regionskommunens vision, og lægge op til fastlæggelsen af en række mål for valgperioden.

 

Målet med udvalgets drøftelse er for det første at kvalificere målseminaret på forhånd i forhold til udvalgenes ønsker. Det betyder, at udvalget skal vælge, hvilke tre temaer, udvalget anser som de vigtigste at formulere mål inden for. Temaerne vil danne rammen for arbejdet på målseminaret om mål inden for udvalgets område.

 

Udvalgsformanden får til opgave at præsentere udvalgets temaer og øvrige input på målseminaret.

 

Målet er derfor for det andet, at udvalget drøfter præsentationen af temaerne på seminaret. Og for det tredje drøfter, hvilke input fra udvalget, der kan understøtte arbejdet med mål på seminaret (fx konkrete forslag til mål inden for udvalgets temaer, dilemmaer, paradokser, udfordringer og muligheder).

 

For at kunne forberede målseminaret bedst muligt, bedes udvalget i forlængelse af den politiske drøftelse udarbejde følgende:

-      tre temaer i overskriftform

-      input til arbejdet med mål på målseminaret i punktform

 

Arbejdet med at gøre målene konkrete og målbare sker i processen, der følger efter målseminaret. Efter målseminaret vil udvalget således på baggrund af de politiske drøftelser på målseminaret og med faglig bistand fra administrationen skulle udarbejde præcise målformuleringer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

11

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Gensidig orientering givet.
Carl Ilsøe beklager, at udvalgets sidste møde ikke blev flyttet, så alle udvalgsmedlemmer kunne deltage.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

12

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

05-02-2014

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 5. februar 2014:
Administrationen planlægger et møde mellem Fritids-og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget.