Referat
Økonomi- og Planudvalget
21-01-2014 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Valg af næstformand
  åbent 3 Nøgletal på udvalgets område
  åbent 4 Forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget
  åbent 5 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. december 2013
  åbent 6 Likviditetsoversigter pr. 31. december 2013
  åbent 7 Kommunens likviditet
  åbent 8 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 9 Ansøgning fra Bornholms Efterskole om respektpåtegning i forbindelse med forhøjelse af bankkredit
  åbent 10 Godkendelse af Stabil Pleje som Frit Valg leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp
  åbent 11 Byggeudvalg - Plejecenter Snorrebakken 2. etape - valg af 2 medlemmer
  åbent 12 Byggeudvalg - Plejecenter Klippebo - valg af formand
  åbent 13 Byggeudvalg - Stenbanen - valg af formand
  åbent 14 Ændring af bygherreorganisation for ny skovbørnehave i Rønne
  åbent 15 Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Åkireby, Trilobitten
  åbent 16 Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø, Nexø Børnehus
  åbent 17 Genetablering af holdledervagten
  åbent 18 Plan for risikobaseret dimensionering 2013, autosprøjten i Aakirkeby
  åbent 19 Bemandingssituation i Beredskabet
  åbent 20 Orientering om status på salg af BRK's ejendomme i 2013
  åbent 21 Borgerpanelundersøgelse om kommunikation og information
  åbent 22 Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune
  åbent 23 Svarprocedurer for henvendelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer
  åbent 24 Opfølgning på Kommunaløkonomisk Forum 2014
  åbent 25 Orientering fra formanden
  åbent 26 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af næstformand

00.01.00A30-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Planudvalget vælger en næstformand.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Steen Colberg-Jensen valgt

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af Borgmesteren, der er formand for udvalget jf. § 18, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Nøgletal på udvalgets område

00.30.00G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Der er til Økonomi- og Planudvalgets orientering udarbejdet udvalgte nøgletal for kommunens overordnede økonomi samt fakta om kommunens økonomistyring.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at materialet tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:

Drøftet

Sagsfremstilling

På Kommunaløkonomisk Forum blev der præsenteret en række nøgletal i relation til styringen i kommunerne i form af et nøgletalshæfte. Hæftet vil blive bestilt til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Med udgangspunkt i professor Poul Erik Mouritzens indlæg på konferencen om ”Politisk styring i den nye valgperiode” er spørgsmål 1 – 7 i indlægget vedrørende den overordnede økonomi belyst for Bornholms Regionskommune i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Belysning af spørgsmål fra KØF (DOCX)

2.
Plancher fra KØB (PDF)

3.
Økonomiske vilkår (DOC)

4.
God økonomistyring i kommunerne (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget

00.22.00P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget for perioden 2014 – 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Godkendt med følgende tilføjelse:

 

§2 tilføjes: "Ordinære møder som er planlagt i mødeplanen, kan kun flytte hvis alle medlemmer af udvalget har accepteret dette".

 

§11 i anden linje udgår " Borgmesteren underrettes om sådanne afgørelser".

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget for perioden 2014 – 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Udkast til forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget 2014-2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. december 2013

00.30.14G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Planudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Bogføringen for 2013 er endnu ikke afsluttet og derfor er forbrugstallene pr. 31. december 2013 i fokusopfølgningerne ikke endelige. Det fremgår af de enkelte opfølgninger hvilken dato forbruget pr. 31. december 2013 er gjort op.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet, Dagpasningsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Driftsoversigt pr. 31. december 2013 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. december 2013 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Ungeområdet pr. 31. december 2013 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 31. december 2013 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Dagpasningsområdet pr. 31. december 2013 (PDF)

6.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. december 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Likviditetsoversigter pr. 31. december 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. december 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo november (-49,8 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (147,9 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2013 (-52,2 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2013 (37,8 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 31. december 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på -49,8 mio. kr. er faldet med 25,2 mio. kr. i forhold til 30. november 2013, hvilket er identisk med faldet i beholdningen i december 2012.

Der er pt. et udlæg for staten vedr. omfartsvejen i Rønne på ca. 34 mio. kr.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er faldende som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og virkningen af Udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige beholdning ultimo september udgør 147,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende et stykke ind i 2014.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -52,2 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012, det budgetterede kassetræk i 2013 og afgivne tillægsbevillinger i 2013 inkl. budgetoverførsler fra 2012 til 2013. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 42,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året er kassebeholdningen noget lavere i 2013 end i 2012, hvilket medfører færre renteindtægter. Budgettet for renteindtægter er i 2013 nedsat med 1,6 mio. kr. og udgør 2,9 mio. kr. Der er opnået en renteindtægt på 3,4 mio. kr. i 2013.

I budget 2014 er budgettet for renteindtægter reduceret til 1,9 mio. kr. som følge af, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge lavere i 2014 end i 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Beholdninger pr. 31. december 2013 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Kommunens likviditet

00.32.14P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Kassebeholdningen i Bornholms Regionskommune er faldet i 2013 og er ultimo 2013 den laveste i mange år. Der er fremadrettet et behov for at styrke likviditeten med henblik på en større robusthed i kommunens økonomi.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Økonomi- og Planudvalget drøfter mulige tiltag til styrkelse af likviditeten.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Drøftet

Sagsfremstilling

Likviditeten ses som et af de mest presserende emner i forbindelse med økonomistyringen i Bornholms Regionskommune. Denne sag er derfor en forløber for en sag om kommunens økonomiske politik, som kommer på Økonomi- og Planudvalgets møde i februar.

Bornholms Regionskommune har i 2011 vedtaget en politik for økonomiske vilkår, hvor det er målsætningen, at kassebeholdningen er 100 mio. kr. over det centralt udmeldte krav for likviditetsstyring i kommunerne. Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til kommunernes likviditet er, at beholdningen skal være positiv set som gennemsnit over de sidste 365 dage

Likviditeten lever fortsat op til denne målsætning ultimo 2013. Likviditeten har dog, som forventet, været faldende gennem 2013, idet den i budget 2013 var budgetlagt med et kasseforbrug på 48 mio. kr. i forbindelse med tilbagebetaling til staten af beskæftigelsestilskud for 2011. Hertil kommer, at kommunerne som konsekvens af Udbetaling Danmark fra 2013 ikke længere har ekstra likviditet hen over måneden i form af forskudsvise refusioner på sociale ydelser, der blev udbetalt bagud.

Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der kan fastlægge målsætningen for kassebeholdningens størrelse. Dog skal der leves op til Økonomi- og Indenrigsministeriets krav.

Formålet med at have en kassebeholdning af en vis størrelse er først og fremmest at have en robusthed til at kunne klare budgetoverskridelse i form af uforudsete og uafviselige udgifter. Herudover giver en god kassebeholdning mulighed for at investere hvis der viser sig behov der ikke indgår i budgettet.

 

 

Likviditeten kan som udgangspunkt anskues på to måder:

Den faktiske kassebeholdning udtrykker den faktiske beholdning pr. dag og udviklingen heri hen over året. Den faktiske likviditet er således en historisk opgørelse, der viser hvordan udviklingen faktisk har været tilbage i tiden. Den gennemsnitlige kassebeholdning over de sidste 365 dage opgøres på baggrund af den faktiske beholdning.

I forbindelse med likviditetsoversigterne opgøres den faktiske likviditet pr. ultimo måneden, hvor beholdningen er på det absolut laveste niveau. Den gennemsnitlige beholdning i den enkelte måned ligger pt. ca. 110 mio. kr. over beholdningen ultimo måneden.

Den faktiske kassebeholdning påvirkes i høj grad af, hvornår indtægterne tilgår kommunen og hvornår udgifterne betales. Størstedelen af kommunens indtægter og udgifter er nogenlunde konstante. På indtægtssiden indgår skatter, tilskud og refusioner i nogenlunde lige store beløb hver måned, og der er heller ikke store afvigelser fra måned til måned på udbetalingen af lønninger og sociale ydelser.

Alligevel viser en opgørelse over de månedlige bevægelser for de sidste 4 år, at der er markante forskelle mellem bevægelserne i samme måned. Det er således ikke en nem opgave at forudsige udviklingen i den faktiske kassebeholdning, idet det vil kræve totalt overblik over, hvornår større indkøb og investeringer, herunder anlæg, forfalder til betaling, samt over, hvornår øvrige indtægter indgår til kommunen.

Fx har kommunen pt. afholdt udgifter vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 34 mio. kr. som staten skal betale, men hvor betalingen fra staten endnu ikke er tilgået kommunen. Opgørelsen af den faktiske kassebeholdning er pt. påvirket heraf, mens anlægsprojektet i budgettet ikke er forudsat at have likviditetsmæssig virkning.

Der er på den måde forskydninger mellem opgørelsen af den faktiske kassebeholdning og den forventede kassebeholdning.

 

Styringen af den faktiske kassebeholdning relaterer sig til at udvise rettidig omhu med likviditeten i dagligdagen. Det gøres ved at kommunen udnytter betalingsfristerne fra leverandører fuldt ud, sørger for at rykke for betalinger fra borgere og kunder der ikke betaler til tiden, samt sørger for at hjemtage refusioner og tilskud så tidligt som der er adgang til dette.

Bornholms Regionskommune betaler som udgangspunkt fakturaer i henhold til leverandørens betalingsfrist og det er politisk vedtaget, at betalingsfristen på fakturaer fra kommunen er 30 dage.

I forhold til styrkelse af likviditeten er der mulighed for at fastlægge en kortere betalingsfrist på fakturaer fra kommunen, ligesom det kan fastsættes, at kommunen konsekvent betaler fakturaer i henhold til en generel betalingsfrist på fx 30 dage.

 

Den forventede kassebeholdning ultimo året udtrykker forventningen til kassebeholdningen når samtlige bevillinger er anvendt. Det gælder såvel bevillinger i det vedtagne budget som eventuelle tillægsbevillinger og herunder overførte budgetbeløb fra året før.

Udviklingen i den forventede kassebeholdning er således udtryk for likviditetsvirkningen af budgettet og herunder tidligere bevillinger, der overføres og dermed genbevilges.

Beregningen af den forventede kassebeholdning tager afsæt i den faktiske kassebeholdning ultimo året før. Det niveau der bliver beregnet er således påvirket af de forhold og forskydninger, der har indflydelse på den faktiske kassebeholdning ultimo året. Markante mer- eller mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget indregnes således også i den beregnede kassebeholdning når der pr. 1. januar skiftes udgangspunkt for beregningen.

 

Styringen af den forventede kassebeholdning sker i forbindelse med budgetvedtagelse for det kommende år samt i forbindelse med afgivelse af tillægsbevillinger, herunder genbevilling af overførte budgetbeløb fra året før.

Ved budgetvedtagelsen fastlægges den likviditetsvirkning budgettet for det kommende år har, idet udgifter og indtægter balanceres via forbrug eller forøgelse af kassebeholdningen.

En styrkelse af kassebeholdningen indebærer således, at der skal budgetteres med overskud på bundlinjen, men det forudsætter også, at alle poster i budgettet kan realiseres. Det gælder især på indtægtssiden, hvor der fx ikke må være budgetlagt med indtægter fra salg af jord og bygninger, der ikke kan opnås i løbet af året, eller budget for optagelse af lån, som lovgivningen reelt ikke giver mulighed for at optage. Men på udgiftssiden er det også en forudsætning for udviklingen i kassebeholdningen, at budgettet på de enkelte område står mål med udgiftsniveauet, således at budgettet kan overholdes.

 

I løbet af budgetåret kan der opstå situationer, hvor kommunalbestyrelsen er nødt til at give en tillægsbevilling, hvilket påvirker likviditeten i det omfang der ikke kan findes finansiering inden for det vedtagne budget.

I en situation, hvor kassebeholdningen skal opretholdes betyder det, at der skal findes finansiering inden for budgettet til alle tillægsbevillinger, jf. også Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om, at der ikke gives tillægsbevillinger, der ikke er finansieret. I yderste konsekvens vil det dog medføre, at budgetterne ændres løbende gennem året, fx når midtvejsreguleringen at tilskud og udligning udmeldes fra Økonomi- og Indenrigsministeriet primo juli, og en eventuel tilbagebetaling af tilskud så skal finansieres via besparelser på driften.

 

Budgetoverførslerne, eller genbevilling af budget, er en særlig udfordring for kassebeholdningen, specielt hvis omfanget af overførsler falder fra år til år.

I forhold til en styrkelse af den beregnede kassebeholdning kan det overvejes, om samtlige over-/underskud på de overførbare områder på driften i budget 2013 skal genbevilges i 2014, eller om der er overskud der skal ”lægges i kassen”.

På anlægssiden kan det ligeledes overvejes, om samtlige resterende rådighedsbeløb i 2013 skal genbevilges i 2014. Det kunne være bevillinger der ikke er længere er aktuelle, eller rådigheds-/puljebeløb vedr. ”rullende anlægsbudgetter”, der ikke er disponeret med udgangen af 2013. Denne praksis kan med fordel indføres på anlægssiden hvert år i forhold til at styrke og styre likviditeten i det enkelte år.

 

Endelig kan en generel ”genåbning” af budget 2014 overvejes med henblik på styrkelse af kassebeholdningen. En genåbning kan fx indebære besparelser på det vedtagne driftsbudget, besparelser på anlægsbudgettet eller beslutninger om salg af jord og bygninger ud over det allerede budgetterede, idet et sådant mersalg selvsagt skal kunne realiseres.

Økonomiske konsekvenser

Kassebeholdningen, i form af det faktiske indestående, er ultimo 2013 opgjort til -49,8 mio. kr., svarende til -1.240 kr. pr. indbygger, idet beholdningen er faldet med 182 mio. kr. gennem 2013 bl.a. som følge af tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud og Udbetaling Danmark.

Den gennemsnitlige beholdning over 365 dag er ultimo 2013 opgjort til 147,9 mio. kr., svarende til 3.680 kr. pr. indbygger, idet den er faldet med 126 mio. kr. i løbet af 2013. Den gennemsnitlige beholdning vil fortsat være faldende til en gang i 2014, hvor der forventes et niveau på omkring 90 mio. kr., svarende til 2.240 kr. pr. indbygger.

Kassebeholdningen påvirkes som nævnt af de bevillinger der er og bliver afgivet. Det skal bemærkes, at der ikke er budgetteret med indfrielse af lån i forbindelse med nedlæggelse af ældreboliger på Slottet. Der må derfor forventes et træk på likviditeten på ca. 37 mio. kr. i denne forbindelse, hvilket vil nedbringe ovenstående niveau for kassebeholdningen tilsvarende. Et eventuelt salgsprovenu dog heller ikke er indlagt i budgettet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Planudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)   At afrapporteringen tages til efterretning

b)   At det drøftes om det har interesse at Danske Bank deltager i Økonomi- og Planudvalgets møde april 2014.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomidirektøren vil give en mundtlig orientering om ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner”.

 

I henhold til ovennævnte politik har Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 9. januar 2014 som vedlægges som bilag.

 

Afrapporteringen omfatter følgende emner:                                         

·        Nøgletal til risikostyring

·        Låneporteføljens sammensætning

·        Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 9. januar 2014           66,2 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for renteswaps pr. 31. december 2013:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt, at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

 

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er at de skal beholdes indtil udløb. 

 

Oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb Valuta        Opr. lån i DKK             

 

 

15.06.2009 / 22.06.2019      DKK                9,2 mio.  

12.06.2012 / 30.04.2037   DKK                  11,3 mio.

 

                                                                                       

 

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 31. december 2013 var markedsværdien:

 

 

 - 0,3 mio. kr. i bankens favør    (31. august 2013: - 0,3 mio.)

 

 

Markedsværdien er uden betydning, hvis hensigten er at beholde de 2 swaps i den aftalte periode, hvilket er gældende for kommunens swaps.

 

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen pr. 31. december 2013: 140,4 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

                 

Afkast 2013: 1,83% 

 

Alternativet til placeringen i Danske Invest kunne være placering på konto i banken. Rentesatserne i banken ser pt. således ud:

 

Indestående: 0,0/0,1% (afhængig af saldoen)

 

Træk på kreditten:              0,75%

 

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Begrebet overskudslikviditet er defineret som værende ”det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage”.

Overskudslikviditeten er faldet i 2013. Dette skyldes hovedsagelig overdragelse af opgaven med udbetaling af pensionsydelser til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

 

En overholdelse af 80%-reglen vil bevirke en reduktion af placeringen i Danske Invest på ca. 70 mio. kr., således at beholdningen får en kursværdi i niveauet 72 mio. kr.

 

Ved afrapporteringen, som blev behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013, blev det besluttet at ”så længe det er økonomisk fordelagtigt, dispenseres der for politikken om at kun 80 % af likviditeten må investeres i værdipapirer”. Denne dispensation er blevet anvendt siden 18. juni 2013.

 

Afkastet i Danske Invest i 2013 har været bedre og dermed mere ”økonomisk fordelagtigt” end placering på konto i banken. Banken anbefaler fortsat at beholdningen fastholdes ud fra et afkastningsmæssigt synspunkt. Denne anbefaling gør at beholdningen i Danske Invest foreslås fasholdt. Udviklingen i afkastet af placeringen i Danske Invest følges tæt og tages op igen ved næste afrapportering.   

 

Danske Bank, som er kommunens hovedbankforbindelse, har tilbudt at møde op til et møde i Økonomi- og Planudvalget med henblik på en gennemgang/tilpasning af den finansielle politik, en orientering om kommunens muligheder for placering af midler og andre bankrelaterede emner. Et forslag kunne være at de inviteres til at deltage i mødet i april måned.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner (DOCX)

2.
Rapportering pr. 9. januar 2014 (PDF)

3.
Rentemarkedet, markedskommentarer og prognose (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning fra Bornholms Efterskole om respektpåtegning i forbindelse med forhøjelse af bankkredit

00.36.00Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Efterskole anmoder om tilladelse til at forhøje ejerpantebrev 1.700.000 kr. til 2.250.000 kr. i forbindelse med forhøjelse af bankkredit med 550.000 kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

At der gives tilsagn om respektpåtegning på 2 stk. ejerpantebreve på hver 500.000 kr.                           i forbindelse med forhøjelse af ejerpantebrev fra 1.700.000 kr. til 2.250.000 kr.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Efterskole har i 2013 iværksat et projekt, som har til formål at forbedre undervisningsmiljøet og få udvidet skolens fysiske rammer. Projektet er planlagt til at løbe fra 2013 – 2017 og er projekteret til at koste 8.5 mio. kr.

 

I 2013 er der afholdt udgifter til projektering af projektet samt til forbedring af undervisningsmiljøet. Udgifterne i 2013 løber op i 1,9 mio. kr.

Udgifterne er blevet finansieret af skolens egne midler samt ved træk på skolens bankkredit.

Bornholms Efterskole ønsker at få udvidet kreditfaciliteterne i banken med 550.000 kr., hvilket kan finde sted ved en tilsvarende forhøjelse af ejerpantebrev på 1.700.000 som banken har som sikkerhed for skolens engagement.

 

En forhøjelse af ejerpantebrevet på 1.700.000 kr. til 2.250.000 kr. forudsætter at efterstående panthavere respekterer forhøjelsen. Bornholms Regionskommune er efterstående panthaver med 2 ejerpantebreve på hver 500.000 kr. 

 

 

 

 

Kommunens 2 ejerpantebreve blev tinglyst i 1994 i forbindelse med udbetaling af tilskud til skolen fra henholdsvis Rønne Kommune og Bornholms Amt. Tilskuddene blev blandt andet ydet til finansieringen af tvungen indførsel af fjernvarme samt omlægning af skolens toilet og badefaciliteter.

Ejerpantebrevene blev tinglyst for at sikre at kommunen/amtet ville få andel i et eventuelt overskud i tilfælde af et salg af skolen og dermed få hel eller delvis tilbagebetaling af de ydede tilskud.

Ejerpantebrevene er bogført til en værdi på 0 kr.

 

De 2 ejerpantebreve vil efter respektpåtegningen have pant efter:

 

     7.471.000 kr. LR Realkredit (Hovedstol)

     2.250.000 kr. DIBA

 

Det er planen at den resterende del af projektet vil blive finansieret af egne midler, blandt andet som følge af en forventning om en øget omsætning (en stigning i elevtallet fra nuværende 70 – 80 elever, til 100 elever under de nye rammer). Der vil desuden blive ansøgt om størst mulige realkreditlån når projektet nærmer sig afslutningen, hvilket vil bevirke at der igen skal tages politisk stillingtagen til en respektpåtegning på kommunens ejerpantebreve.     

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ejerpantebrevene er bogført med en værdi på 0 kr.

En respektpåtegning vil ikke have nogen indvirkning på den bogførte værdi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Bornholms Efterskole, beskrivelse af projektet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Godkendelse af Stabil Pleje som Frit Valg leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

27.39.08Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

12

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Private firmaer kan i h. t. lovgivning søge om godkendelse som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Der er d.d. udover den kommunale døgnpleje indgået kontrakt med 5 private leverandører omhandlende den praktiske hjælp. Stabil Pleje Aps er således den første private leverandør, der har fremsendt ansøgning om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje.  Firmaet ønsker ligeså godkendelse af den praktiske hjælp, og ønsker godkendelse til begge ydelsesområder med virkning fra 1. marts 2014. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Stabil Pleje Aps som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune fra 1. marts 2014

  

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse idet det forventes at kontrakten indgås på samme vilkår som stilles den kommunale leverandør.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 i lov om social service kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen, som minimum indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller tilbyde borgeren et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

Da der i Bornholms Regionskommune pt. kun er godkendt private leverandører til den praktiske hjælp, udstedes fra 1. januar 2014 fritvalgsbeviser på den personlige pleje.    

 

Stabil Pleje Aps har den 4. november 2013 fremsendt ansøgning om at blive godkendt til henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune. Firmaet har hjemsted Gurrevej 39, 3000 Helsingør, og Erhvervsstyrelsen erklærer, attesterer og bekræfter, i bilag dateret den 30.10.2013, at Stabil Pleje Aps er en i overensstemmelse med dansk lov stiftet og lovligt bestående dansk virksomhed.

 

Stabil Pleje Aps oplyser i ansøgningen, at de leverer pleje til ældre borgere i udvalgte kommuner på Sjælland. Det fremgår blandt andet af Helsingør kommunes hjemmeside, at Stabil Pleje Aps er leverandør af personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje. 

 

På baggrund af en gennemgang af det tilsendte materiale vedr. Stabil Pleje Aps og i henhold til møde med ansøger den 30. oktober 2013 vurderes det, at virksomheden lever op til de stillede krav i Bornholms Regionskommune.

 

I forbindelse med Frit Valg leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp udarbejdes der: kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, databehandleraftale, samt kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som leverandøren forventes til fulde at skulle opfylde.

 

Af ansøgningen fremgår det, at virksomheden har tegnet de lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejderne og kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejderes handlinger eller undladelser. Frit Valg leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden.

 

Endvidere fremgår det ved erklæring fra Erhvervsstyrelsen, dateret den 30.10.2013:

·        at firmaet ikke er under konkurs, rekonstruktion, likvidation, ikke har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en enhver anden lignende situation

·        at firmaet ikke ved retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens/selskabets faglige hæderlighed  

·        at firmaet har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i Danmark

·        at firmaet har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Der afregnes for de leverede ydelser med de beregnede Frit Valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014

Firmaet oplyser pr. tlf. med Social- og Sundhedssekretariatet den 7. januar 2014, at firmaet ønsker godkendelse som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune med virkning fra 1. april 2014, og ikke som først ansøgt pr. 1. marts 2014.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Byggeudvalg - Plejecenter Snorrebakken 2. etape - valg af 2 medlemmer

82.06.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for Plejecenter Snorrebakken 2. etape, fortsatte indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

b)   at der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

a) Bente Helms og Bjarne Hartung Kirkegård indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

b) Bente Helms indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for Plejecenter Snorrebakken – 2. etape. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning: 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen: Birger Rasmussen, formand og Leila Lindén, kommunaldirektør Laila Kildesgaard, områdechef for Social og Sundhed Vibeke Juel Blem, projektleder Knud Erik Thomsen, driftsleder i BRK Ejendomsservice Steen Pedersen og bygherrerådgiver Jon Hune fra Hune Rådgivning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Byggeudvalg - Plejecenter Klippebo - valg af formand

82.06.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at det nuværende medlem i byggeudvalget for Plejecenter Klippebo, fortsatte indtil det nye stående udvalg indstiller ny repræsentant til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at der udpeges 1 medlem (formand) blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Birger Rasmussen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem (formand) af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for Plejecenter Klippebo. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning: 1 medlem fra kommunalbestyrelsen: Birger Rasmussen, formand, områdechef for Social og Sundhed Vibeke Juel Blem, projektleder Knud Erik Thomsen Social- og Sundhedssekretariatet, driftsleder i BRK Ejendomsservice Steen Pedersen, virksomhedsleder for Bornholms Plejehjem og –centre Janike Thisen, teamleder i Bornholms Plejehjem og –centre Anne Mette Vesterdahl, teamleder i Bornholms Plejehjem og –centre Lene Olsen og projektleder fra Lejerbo Carsten Bai.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Byggeudvalg - Stenbanen - valg af formand

82.06.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at det nuværende medlem i byggeudvalget for Stenbanen, fortsatte indtil det nye stående udvalg indstiller ny repræsentant til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at der udpeges 1 medlem (formand) blandt udvalgets medlemmer som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Birger Rasmussen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem (formand) af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for Stenbanen. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning: 1 medlem fra kommunalbestyrelsen Birger Rasmussen formand, områdechef for Social og Sundhed Vibeke Juel Blem, projektleder Knud Erik Thomsen, virksomhedsleder for Rønne Botilbud Lisbeth Nielsen, afdelingsleder på Stenbanen Tina Holmgaard Rasmussen, fuldmægtig i Social- og Sundhedssekretariatet Mette Marker, boligadministrator i Teknik & Miljø Gitte Kielgast og driftsleder i BRK Ejendomsservice Steen Pedersen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Ændring af bygherreorganisation for ny skovbørnehave i Rønne

82.06.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for ny skovbørnehave i Rønne fortsatte, indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

A)   Der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

B)   Der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Ad A) Børne- og Skoleudvalget indstiller Bente Johansen og Margrethe Kjellberg

Ad B) Margrethe Kjellberg indstilles som formand

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for ny Skovbørnehave i Rønne. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning:

Forhenværende medlemmer af kommunalbestyrelsen, Ole Dreyer, formand og Lene Felthus Andersen. Servicedirektør Johannes Nilsson. Virksomhedsleder Dagtilbud Bornholm Ann Rubæk-Nielsen, konsulent for dagtilbudsområdet Lene Elleby Pedersen, sekretær Aase Vedelsparre og projektleder Knud Erik Thomsen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Åkirkeby, Trilobitten

82.06.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013, at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for nyt børnehus i Aakirkeby – Trilobitten fortsatte, indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

A)   Der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

B)   Der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Ad A) Børne- og Skoleudvalget indstiller Morten Riis og Margrethe Kjellberg

Ad B) Margrethe Kjellberg indstilles som formand

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for nyt børnehus i Åkirkeby – Trilobitten. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning:

Forhenværende medlemmer af kommunalbestyrelsen, Erik A. Larsen, formand og Erik Lund Hansen.

Servicedirektør Johannes Nilsson, virksomhedsleder for Dagtilbud Bornholm Ann Rubæk-Nielsen, konsulent for dagtilbudsområdet Lene Elleby Pedersen, sekretær Aase Vedelsparre, projektleder Knud Erik Thomsen og bygherrerådgiver Thomas P. Schmidt fra Lilholm og Partnere.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø

02.00.00A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013 at de nuværende medlemmer i byggeudvalget for nyt børnehus i Nexø fortsatte, indtil det nye stående udvalg indstiller nye repræsentanter til kommunalbestyrelsens godkendelse.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

A)   Der udpeges 2 medlemmer blandt udvalgets medlemmer, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

B)   Der blandt de udpegede medlemmer vælges en formand, som indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. januar 2014:

Ad A) Børne- og Skoleudvalget indstiller Lykke Jensen og Thomas Bay Jensen

Ad B) Thomas Bay Jensen indstilles som formand

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget for nyt børnehus i Nexø – Nexø Børnehus. Udpegning gælder indtil byggeriet er afleveret.

Nuværende sammensætning:

Et medlem af kommunalbestyrelsen, Erik Lund Hansen, formand. Et forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen, Betina Haagensen.

Servicedirektør Johannes Nilsson, virksomhedsleder Dagtilbud Bornholm Ann Rubæk-Nielsen, konsulent for dagtilbudsområdet Lene Elleby Pedersen, Sekretær Aase Vedelsparre, projektleder Knud Erik Thomsen og bygherrerådgiver Thomas P. Schmidt fra Lilholm & Partner.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Genetablering af holdledervagten

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-01-2014

2

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev vagtordningen for holdledere nedlagt. Nedlæggelse af vagtordningen er efterfølgende blevet underkendt af Beredskabsstyrelsen, og derfor skal vagten genindføres på alle brandstationer senest pr. 1. februar 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)   at vagtordning for holdledere på alle brandstationer genetableres pr. 1. februar 2014

b)   at finansiering af udgiften på 240.000 kr. til genetablering af vagtordningen for holdledere drøftes og indstilles af udvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2014:

Indstilling anbefales. Endvidere at udgiften finansieres inden for udvalgets samlede ramme og at konkret anvisning af finansiering afklares i forbindelse med revision af plan for den risikobaserede dimensionering 2014, som fremlægges for udvalget i april 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2013 revision af plan for risikobaseret dimensionering for kommunens redningsberedskab i henhold til bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005.

I den forbindelse blev vagtordningen for holdledere nedlagt med virkning fra 1. august 2013 med henblik på at opnå en besparelse på 240.000 kr.

 

Ifølge Beredskabsloven skal der afgå en holdleder indenfor 5 minutter efter alarmens afgivelse. En holdledervagt medfører, at der til stadighed er én holdleder pr. brandstation, som har vagt og som således skal møde ved en alarm. Dog er holdlederen fritaget for at møde, såfremt han bliver pålagt arbejde af hovedarbejdsgiver. I 2009 blev indført holdledervagter på alle øens brandstationer. I praksis har vagtordningen betydet, at der i langt de fleste tilfælde møder en holdleder op, men dog hænder det at vagthavende holdleder ikke møder frem.

Da antallet af holdledere pr. brandstation var betydelig, som følge af en omfattende uddannelsesindsats, blev det vurderet fra administrationens side, at det var sandsynligt at der ville møde en holdleder, også selvom vagten blev nedlagt. 

 

Nedlæggelse af vagtordningen er efterfølgende blevet underkendt af Beredskabsstyrelsen, og kommunen er blevet pålagt at genetablere vagtordningen for holdledere på alle brandstationer senest pr. 1. februar 2014.

Økonomiske konsekvenser

Den besluttede besparelse i forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering for kommunens redningsberedskab kan ikke gennemføres.

De samlede udgifter til genetablering af vagtordning for holdledere på alle øens brandstationer forventes at udgøre 240.000 kr.

 

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for mulige finansieringsforslag indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Plan for risikobaseret dimensionering 2013, autosprøjten i Aakirkeby

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev autosprøjten på hjælpebrandstationen i Aakirkeby udskiftet til fordel for en hurtig slukningsenhed (HSE). Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde 6. januar 2014 bedt om, at beslutningen vedrørende autosprøjten i Aakirkeby tages op til drøftelse i udvalget.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at sagen drøftes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2014:

Udvalget indstiller

a)   at den risikobaserede dimensionering tages op senest april 2014 i forbindelse med fastlæggelse af det fremadrettede serviceniveau med henblik på konkurrenceudsættelse

b)   at autosprøjten genindsættes fra 1. februar 2014 og indtil resultatet af konkurrenceudsættelsen er afklaret og aftalt med evt. ekstern leverandør

c)    at merudgiften finansieres inden for udvalgets samlede ramme og at konkret anvisning af finansiering afklares i forbindelse med revision af plan for den risikobaserede dimensionering 2014, som fremlægges for udvalget i april 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev autosprøjten på hjælpebrandstationen i Aakirkeby udskiftet til fordel for en hurtig slukningsenhed (HSE). Dette på baggrund af gode erfaringer med HSE fra hjælpebrandstationen i Gudhjem siden 2009. Det har imidlertid afstedkommet en række opsigelser fra deltidsansatte brandfolk (fire, heraf to holdledere) i Aakirkeby i protest over konsekvenserne af den risikobaserede dimensionering 2013 for brandstationen i Aakirkeby. På den baggrund har Teknik- og Miljøudvalget på sit møde den 6. januar 2014 bedt om, at beslutningen vedrørende autosprøjten i Aakirkeby tages op til drøftelse i udvalget, idet det så også skal ses i sammenhæng med den risikobaserede dimensionering og de fremadrettede løsninger.

 

Da autosprøjten endnu ikke er solgt, kan den på kort sigt genindsættes i udrykning på stationen i Aakirkeby og midlertidigt erstatte den HSE, som står på stationen, indtil en varig løsning kan findes. Økonomisk forventes ekstraudgifterne til drift og service at udgøre ca. 30.000 under forudsætning af, at autosprøjten ikke bryder ned og kræver større reparationer. Autosprøjten forventes indkaldt til syn i løbet af marts måned, dog uden at der er kendskab til nødvendige reparationer, der skal foretages inden den kan godkendes.

 

På lang sigt vil genindsættelsen af autosprøjten dog have en række økonomiske konsekvenser i forhold til de besluttede besparelser på beredskabet. Der var i besparelserne forudsat en reduktion i lønudgifterne ved at reducere fra 10 til 6 mand ved naturlig afgang, idet en HSE kræver mindre bemanding i forhold til autosprøjten. Endvidere besparelse på serviceeftersyn, reparation og vedligehold af den gamle autosprøjte, samt at der ikke skulle anskaffes en ny autosprøjte. Derudover kunne den gamle autosprøjte indbringe en indtægt på ved salg (forventet 120.000 kr.).

 

Det anbefales, at vurderingen og fastlæggelse af serviceniveauet i forhold til en langsigtet løsning indgår i den samlede plan for den risikobaserede dimensionering 2014, og at der hurtigst muligt iværksættes en revision af planen med henblik på politisk behandling i marts-april 2014.

Økonomiske konsekvenser

På kort sigt vil der være begrænsede merudgifter til genindsættelse af autosprøjten på brandstationen i Aakirkeby. Merudgifter er anslået til ca. 30.000 kr. for en 6 måneders periode under forudsætning af, at der ikke ved syn konstateres fejl, der skal udbedres.

 

Udgifter til den enkelte udrykning vil endvidere også være højere ved brug af autosprøjten fremfor ved brug af HSE. Det koster mere at have en lastbilmotor kørende end en personbil, og samtidig at brandslukning er mindre effektiv med en slange/strålerør på autosprøjten, hvorfor der bruges mere vand, skumvæske mm. Derudover kan der være større vandskader i afledte konsekvenser ved brandslukning med autosprøjten.

 

De langsigtede økonomiske konsekvenser vil blive vurderet i forbindelse med revision af den risikobaserede dimensionering 2014, som forelægges til politisk behandling i marts-april 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Bemandingssituation i Beredskabet

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-01-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fire opsigelser fra deltidsansatte brandfolk i protest over konsekvenserne af den risikobaserede dimensionering 2013 for brandstationen i Aakirkeby, får konsekvenser for beredskabets udrykningstider. Derfor skal udvalget drøfte hvorledes beredskabet kan håndtere og afhjælpe denne situation. 

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at bemandingssituationen drøftes samt hvorledes Beredskabet kan håndtere situationen

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2014:

Drøftet. Punktet om bemanding genoptages på næste møde i udvalget.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013 blev der besluttet besparelser for at nedbringes beredskabets udgifter. Dette har afstedkommet utilfredshed blandt de deltidsansatte brandfolk, og har nu resulteret i fire opsigelser, heraf to holdledere, i Aakirkeby.

 

Konsekvensen af opsigelserne på brandstationen i Aakirkeby vil være, at det ikke er sandsynligt at udrykningens sammensætning lever op til lovens krav om, at der skal afgå en holdleder på alle udrykninger fra og med 1. februar 2014. Fra og med 1. marts 2014 vil det være helt udelukket, at der møder en holdleder. I forhold til det menige mandskab vil det blive problematisk at der møder tilstrækkeligt med mandskab fra og med 1. maj 2014.

 

Hvis ikke der møder en holdleder, må udrykningskøretøjet i princippet ikke afsendes, men der skal kaldes en ny station. Dette vil i sagens natur forsinke responstiden fra alarmens afgivelse til slukningskøretøjet er fremme ganske væsentligt. Det er ikke holdbart af hensyn til det fastlagte serviceniveau, og derfor må der findes en løsning på kort sigt som kan afhjælpe problemstillingen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen, under forudsætning af at der findes en løsning der kan håndteres indenfor de givne økonomiske rammer for beredskabet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Orientering om status på salg af BRK's ejendomme i 2013

82.02.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning            

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalg har besluttet, at udvalget – nu Økonomi- og Planudvalget - skal orienteres om status for salg af de kommunale ejendomme mindst 4 gange årligt. Denne orientering er den sidste status for året 2013

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)   At orienteringen jf. bilag tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget – nu Økonomi- og Planudvalget - skal ifølge beslutning fra den 18. januar 2012 orienteres om status for salget af de kommunale ejendomme mindst 4 gange årligt.

Salget for hele 2013 fremgår af vedhæftede bilag, der er en oversigt over de solgte ejendomme, hvor der er indgået købsaftale samt ejendomme, der er sat til salg gennem de lokale ejendomsmæglere.

Der er solgt i alt 18 ejendomme (inkl. grunde) for i alt 9.757.770 kr. Heraf er 6 købsaftaler betingede.

Økonomiske konsekvenser

Der er i regnskabet for 2013 indgået et provenu på 3.768.180 kr., hvoraf 411.072 kr., svarende til halvdelen af provenuet ved salg af boliger, er overført til puljen til vedligeholdelse af restboligmasse jf. de vedtagne retningslinjer. Nettoprovenuet fra salget indgår til delvis opfyldelse af budgettet for salg af ejendom i 2013.

Der er solgt ejendomme for 5.989.590 kr. hvor provenuet indgår til kommunen i 2014. Dette provenu indgår ligeledes til opfyldelse af budgettet for salg af ejendomme i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Vurderede og solgte ejendomme i 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Borgerpanelundersøgelse om kommunikation og information

00.13.00P05-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune gennemførte i november og december en borgerpanelundersøgelse om kommunikation og information mellem kommune og borger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Planudvalget tager afrapporteringen af borgerpanelundersøgelsen til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune gennemførte i november og december 2013 en borgerpanelundersøgelse om kommunikation og information mellem kommune og borger.

 

Formålet med undersøgelsen har dels været en overordnet tilfredshedsundersøgelse af regionskommunens kommunikation til og med borgerne, dels en mulighed for at få borgernes input til, hvordan kommunikationen kan forbedres.

 

474 bornholmere har svaret på undersøgelsen, et tal der ligger lidt under normalen for borgerpanelundersøgelserne.

 

Hovedresultaterne i undersøgelsen er:

-         Borgerne får primært deres nyheder om Bornholms Regionskommune gennem medierne, og i mindre grad gennem regionskommunens egne kanaler. Borgerne har et generelt ønske om at have mulighed for at kunne læse nyhedsbreve om hvad der sker i regionskommunen inden for forskellige områder.

-         Borgerne vil især gerne have nyheder om hvad der sker i deres lokalsamfund, men også gerne om den kommunale service, politiske beslutninger, mål og visioner.

-         Bornholms Regionskommunes hjemmeside, der er den primære kanal til oplysning og information, trænger til en overhaling både hvad angår søgefunktionen, der er en central del af hjemmesidens koncept, og hvad angår den generelle brugervenlighed.

-         Ønsket om øget brugervenlighed går igen i forhold til selvbetjening, og en stor del af paneldeltagerne nævner netop brugervenligheden som det, der vil kunne få dem til at bruge selvbetjeningsløsningerne mere. Der er også et ønske om øget tryghed i forbindelse med selvbetjeningsløsningerne, forstået således, at borgerne får en tilbagemelding, når selvbetjeningen er gennemført, eller i form af en støttefunktion i selvbetjeningsprocessen fx ved hjælp af live-chat med en medarbejder.

-         De unge skiller sig negativt ud i forhold til kendskab til selvbetjeningsløsningerne, også inden for løsninger, der er uafhængige af livssituation. Besvarelserne i undersøgelsen afspejler landstendensen, hvor de unge udgør en gruppe, der har svært ved at forstå indholdet af offentlige sider på nettet, og dertil ikke benytter selvbetjening i lige så høj grad som resten af borgerne.

-         Undersøgelsen viser, at der især blandt de unge er et stigende ønske om at kommunikere via sms og sociale medier. På den anden side er det meget få paneldeltagere, der angiver, at de bruger bibliotekerne som et sted de henter information.

-         Undersøgelsen viser også, at der er behov for, at der kommunikeres hurtigt tilbage til borgerne, når de henvender sig via mail og brev.

 

I forlængelse af ovenstående vil administrationen igangsætte følgende initiativer:

-         Undersøge muligheden for formidling af nye tiltag i de kommende centre via nyhedsbreve, i lighed med det nyhedsbrev, der allerede nu findes på fritids- og kulturområdet

-         Videre arbejde med målrettet udvikling af hjemmesiden inden for rammerne af den eksisterende platform

-         At det kommende sekretariat og borgerservice sætter en borgerinddragelsesproces i gang i forhold til unge og brug af selvbetjeningsløsninger

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Rapport - Borgerpanelundersøgelse om kommunikation og information (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune

00.22.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som konsekvens af den indgåede konstitueringsaftale for den nye valgperiode 2014-2017 og den godkendte organisationsændring med en centerstruktur og den overordnede fordeling af opgaverne, som træder i kraft den 1. marts 2014 samt ændring af erhvervsfremmeloven pr. 1. februar 2014 vedrørende den regionale vækst- og udviklingsstrategi, skal styrelsesvedtægten ændres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at forslag til ændret styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen beslutter ændring af styrelsesvedtægten ved 2 behandlinger med mindst 6 dages imellem.

 

Ved valget til kommunalbestyrelsen den 19. november 2013 for valgperioden 2014 – 2017 blev der indgået en konstitueringsaftale med ændringer af de stående udvalg:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ændres til Økonomi- og Planudvalget

Beskæftigelsesudvalget ændres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget ændres til Fritids- og Kulturudvalget

Socialudvalget ændres til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Som en konsekvens af dette skal der også ske en ændring i de opgaver, som de enkelte udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af i styrelsesvedtægten.

Videre godkendte kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 en organisationsændring til en model med centerstruktur og godkendte samtidig den overordnede fordeling af opgaver mellem centrene.

 

Det betyder, at vedtægten også skal ændres, så den viser, hvordan varetagelsen af de kommunale opgaver hører under de respektive stående udvalg.

 

Videre sker der en ændring af erhvervsfremmeloven pr. 1. februar 2014 vedrørende den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som samtidig indarbejdes i vedtægten.

 

Samtidig er der foretaget sproglige og redaktionelle ændringer i forslaget til den ændrede styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Gældende styrelsesvedtægt (DOCX)

2.
Forslag til ændring af styrelsesvedtægten (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Retningslinjer for besvarelse af henvendelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer

00.01.00A26-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Administrationen har udarbejdet et forslag til retningslinjer for besvarelse af henvendelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer til administrationen. Retningslinjerne skal godkendes af Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at retningslinjerne godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Godkendt

Sagsfremstilling

For at sikre ligebehandling og gennemsigtighed i forhold til henvendelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer til administrationen foreslås følgende:

”Når medlemmer af kommunalbestyrelsen henvender sig til administrationen for at få svar på spørgsmål af faglig karakter og af bred interesse, besvares de af den relevante direktør med kopi til det relevante udvalg eller til kommunalbestyrelsen alt efter spørgsmålets relevans.

 

Svaret på henvendelsen skal sammen med det stillede spørgsmål sendes senest 5 arbejdsdage efter, det er modtaget i administrationen. Kræver det længere tid at besvare spørgsmålet, skal der kvitteres med en angivelse af, hvornår der kan forventes svar.”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Opfølgning på Kommunaløkonomisk Forum 2014

00.30.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Økonomi- og Planudvalget har deltaget i Kommunaløkonomisk Forum 2014 og skal drøfte ideer herfra, der kan indgå i udvalgets arbejde.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:

Drøftet

Sagsfremstilling

Medlemmer af Økonomi- og Planudvalget deltog den 9.-10. januar 2014 i Kommunaløkonomisk Forum med temaet ”Kend din kommune og Styr den”.

Der lægges op til en fælles drøftelse af hvad konferencen giver anledning til i forhold til udvalgets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

25

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

26

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Kommunaldirektøren redegjorde for arbejdet vedr. den nye organisation

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt