Referat
Økonomi- og Planudvalget
21-01-2014 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer

81.14.10G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-01-2014

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I den kommunale styrelseslov er der hjemmel til at udbetale vederlag til udvalgsformand for de stående udvalg, Børn og Unge-udvalget og Folkeoplysningsudvalget samt udbetale vederlag til næstformand for Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg.

Videre er der hjemmel til at udbetale udvalgsvederlag til medlemmerne af Økonomi- og Planudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-Udvalget.

Niveauet for vederlagene er fastsat i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)   at der ydes udvalgsvederlag på 3,33 % af borgmestervederlaget, svarende til 2.047,70 kr. pr. måned i denne valgperiode til medlemmerne af Økonomi- og Planudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget,

b)   at vederlaget til udvalgsformændene fastholdes uændret i styrelsesvedtægten,

c)    at der ikke fastsættes vederlag til næstformændene.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. januar 2014:
Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Udvalgsformænd og næstformænd

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlag til udvalgsformand for de stående udvalg, Børn og Unge-udvalget og Folkeoplysningsudvalget. Videre kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde vederlag til formand for udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse.

Det skal oplyses, at et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen til at varetage bestemte hverv eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlag til næstformand for Økonomi- og planudvalget og de stående udvalg. Dette er en ændring i styrelsesloven, som trådte i kraft den 1. juli 2013.

 

Vederlaget til udvalgsformænd og næstformand fastsættes i regionskommunens styrelsesvedtægt, som en procentdel af borgmestervederlaget. Vederlaget til formand og næstformand kan udgøre indtil 40 % af borgmestervederlaget, dog kan vederlaget til formand for Folkeoplysningsudvalget højst udgøre 10 %.

 

Det skal bemærkes, at formandsvederlag til Økonomiudvalg og de stående udvalg var fastsat til 32,25 %, til formanden for Børn og Unge-udvalget til 5 % og til formanden for Folkeoplysningsudvalget til 1,5 % i styrelsesvedtægten for 2006.

I en ændring af styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2007 pga. strukturreformen blev formandsvederlaget til Økonomiudvalg og de stående udvalg fastsat til 28,75 %, til formanden for Børn- og Ungeudvalget til 5 % og til formanden for Folkeoplysningsudvalget til 1,5 %.

I styrelsesvedtægten gældende fra 1. januar 2010 er vederlaget uændrede i forhold til styrelsesvedtægten for 2007-2010.

 

Udvalgsvederlag

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af Økonomi- og Planudvalget, de stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse samt til medlemmer af Børn og Unge-udvalget.

 

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem udvalgene for mindst et regnskabsår ad gangen. Der ses bort fra udvalgsvederlag til udvalgsformænd og næstformænd, hvis de modtager vederlag for formand- og næstformandshvervet.

 

I sidste valgperiode 2010-2013 var udvalgsvederlaget fastsat til 3,33 % af borgmestervederlaget.

 

Vederlag

Summen af de årlige vederlag til udvalgsformænd og udvalgsnæstformænd i henhold til styrelsesvedtægten og til udvalgsmedlemmer og viceborgmester kan højst udgøre 305 % af vederlaget til borgmesteren i kommuner med mellem 40.001-60.000 indbyggere. Borgmesterens vederlag udgør 737.906,00 kr. årligt og 305% udgør i alt 2.250.613,30 kr.

 

I forslag til ændring af styrelsesvedtægten for regionskommunen er vederlaget til udvalgsformændene foreslået fastsat uændret til 28,75 % af borgmestervederlaget og uændret 1,5 % af borgmestervederlaget til formanden for Folkeoplysningsudvalget og 5 % af borgmestervederlaget til formanden for Børn og Unge-Udvalget.

 

I forslaget er der ikke foreslået fastsat vederlag til næstformændene.

 

Vederlag til udvalgsformændene udgør således i alt 150,25 % og vederlaget til viceborgmesteren udgør 10 %, i alt 160,25 % af borgmestervederlaget.

 

Udvalgsvederlagene kan herefter maksimalt udgøre 144,75 % af borgmestervederlaget.

 

Antallet af medlemmer i Økonomi- og Planudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget er 29, da formændene ikke regnes med.

 

Det foreslås, at udvalgsvederlaget fastsættes til 2.047,70 kr. pr. måned eller i alt 24.572,40 kr. pr. år, hvilket svarer til 3,33 % af borgmestervederlaget pr. år og uændret i forhold til sidste valgperiode.

 

Med 29 udvalgsmedlemmer udgør udvalgsvederlaget 96,57 % af borgmestervederlaget.

 

Summen af vederlagene udgør 256,82 % af borgmestervederlaget, svarende til 1.895.090,19 kr.

 

Vederlagene reguleres årligt i forhold til reguleringen af borgmestervederlaget.

Økonomiske konsekvenser

Ved fastsættelse af vederlagene som foreslået til i alt 1.895.090,19 kr. er der er restbeløb på 318.627,90 kr.

Dette beløb skal dække ekstra udbetalinger af diæter, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsens medlemmer og stedfortrædere ved medlemmernes lovlige forfald, herunder også hvis en udvalgsformand eller udvalgsmedlem har lovligt forfald i mindst en måned og stedfortræder indkaldes og skal modtage vederlag i funktionsperioden, dog højst i en uafbrudt periode på 9 måneder.

 

Ekstraudgifterne i henhold til ovenstående skal også dækkes inden for de 305 % af borgmestervederlaget.

 Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. januar 2014

1.
Beregning af vederlag for udvalgsformænd og udvalgmedlemmer (XLSX)