Referat
Kommunalbestyrelsen
18-12-2014 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Flytning af Åkirkeby bibliotek til Hans Rømer Skolen, afdeling Åker
  åbent 3 Kommissorium for arbejdet med fremtidens forsyning på Bornholm
  åbent 4 Godkendelse af Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm
  åbent 5 Godkendelse af spildevandstakster for 2015
  åbent 6 Justering af betalingsvedtægten for kloakområdet
  åbent 7 Ny Digital Kommuneplan
  åbent 8 Forslag om nedsættelse af antal medlemmer i kommunalbestyrelsen
  åbent 9 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014
  åbent 10 Likviditetsoversigter pr. 30. november 2014
  åbent 11 Anlægsbevilling til installation af tandlægeunits i tandklinikken i Nexø
  åbent 12 Anlægsbevilling til ombygning af Landemærket ved samling af erhvervsservice
  åbent 13 Anlægsbevilling til tage og klimaskærm i kommunens bygninger
  åbent 14 Anlægsbevillinger til forbedring af liften i Tejn Havn -anvendelse af fondskapital
  åbent 15 Anlægsbevillinger til nedrivning af to ejendomme i Kirkegade, Hasle
  åbent 16 Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Herligheden, Rønne
  åbent 17 Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti for lån til køb af Vestbornholms Varmeværk
  åbent 18 Indstilling af medlemmer og suppleanter til Det regionale Arbejdsmarkedsråd for perioden 1. januar 2015 til 31. maj 2018.
  åbent 19 Udpegning af nyt medlem i bestyrelsen for CRT
  åbent 20 Udpegning af ny stedforttræder i Fællesbestyrelsen for Ungdomsskolen og 10.klasseskolen
  åbent 21 Udpegning af nyt medlem i Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm
  åbent 22 Ændring af antal delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2015
  åbent 23 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

1

 

 

Fraværende

Jonna Nielsen, Torben Rønne-Larsen, Carsten Scheibye, Maria Fromseier Kjærgaard, Bo Haxthausen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ebbe Frank er indkaldt som suppleant for Jonna Nielsen.

Jess Christian Persson er indkaldt som suppleant for Torben Rønne-Larsen.

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Carsten Scheibye.

Jens O. Pedersen er indkaldt som suppleant for Maria Fromseier Kjærgaard.

 

Der blev stillet forslag om at tage punkt 2 af dagsordenen.

For forslaget stemte 8: liste B, liste Ø, liste O, liste C, liste K og liste W

Imod forslaget stemte 18: liste A og liste V.

Forslaget er faldet. Punkt 2 forbliver på dagsordenen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

2 Flytning af Åkirkeby bibliotek til Hans Rømer Skolen, afdeling Åker

21.07.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2014

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget Indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I Budgetforliget for 2014 blev det besluttet at fremme samdriften mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) på skolerne. Trods vanskeligheder ved at finde egnede lokaler har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i juni 2014 besluttet at fortsætte bestræbelserne på øget samdrift. Der foreligger nu et konkret forslag til en flytning af folkebiblioteket i Aakirkeby til Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at Fritids- og Kulturudvalget tager en principbeslutning om, at folkebiblioteket i Aakirkeby flyttes til lokaler ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker, under forudsætning af at Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget tilslutter sig at bakke op om beslutningen jf. indstillingens punkt c), d) og e); og at Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender den indstillede økonomiske omplacering mellem bevillingsområder jf. indstillingens punkt f).

b)    At Fritids- og Kulturudvalget afholder et aktørmøde med de relevante parter i Aakirkeby for at afklare forudsætningerne for beslutningen og besvare spørgsmål.

c)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at godkende det beskrevne samarbejde mellem folkebiblioteket og Hans Rømer Skolen, afdeling Aakers, pædagogiske læringscenter (skolebibliotek)

d)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at godkende at Borgerservice i Aakirkeby flyttes med folkebiblioteket til Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker

e)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de økonomiske effektiviseringsgevinster på bevillingsområde Biblioteker ved tømningen af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby på kr. 229.900 kr. fraregnet liggeomkostninger m.v. på kr. 148.300 kr. i 2015 og 88.300 kr. fra og med 2016; i alt kr. 81.600 i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 som omplaceres fra bevilling Ejendomme og service til Biblioteker som effektivisering af driften jf. Budget 2015.

f)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de i indstillingens punkt e) beskrevne økonomiske omplaceringer.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstilling a) godkendt.

Indstilling b) godkendt. Aktørmødet afholdes den 20. november kl. 15.00 på skolen. Repræsentanter fra følgende aktører biblioteket, skolen, lokalhistorisk arkiv, Åkirkebytinget incl. Syte, formænd for Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Fritids- og Kulturudvalget, Borgerservice, repræsentanter fra Ældreråd og Handicapråd inviteres.

Indstilling c) til f) godkendt.

René Danielsson kan ikke medvirke idet han mener at bibliotekstilbuddet bliver forringet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         at orientering om status på behandling af sagen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. november 2014:

c) Indstillingen godkendt. Bente Johansen og Morten Riis kan ikke medvirke.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014:

Indstilling d) godkendt.

Bente Johansen kan ikke medvirke.         

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. november 2014:

Taget til efterretning.

 

Servicedirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen

 

a) at folkebiblioteket og borgerservice i Aakirkeby flyttes til lokaler ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker, som indstillet af Fritids- og Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 

b) at de økonomiske effektiviseringsgevinster på bevillingsområde Biblioteker ved tømningen af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby på kr. 229.900 kr. fraregnet liggeomkostninger m.v. på kr. 148.300 kr. i 2015 og 88.300 kr. fra og med 2016; i alt kr. 81.600 i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 som omplaceres fra bevilling Ejendomme og service til Biblioteker som effektivisering af driften jf. Budget 2015, som indstillet af Fritids- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Liste B stillede ændringsforslag om at folkebiblioteket i Aakirkeby flyttes til Ravnsgade 5.

For ændringsforslaget stemte 2: liste B og liste K

Imod ændringsforslaget stemte 19: liste Ø, liste A og liste V

Hverken for eller imod stemte 5: liste O, liste C og liste W

Ændringsforslaget er faldet.

 

Liste C stillede ændringsforslag om, at hele tidsplanen udskydes 12 måneder til 1.1.16.

For ændringsforslaget stemte 7: liste B, liste Ø, liste O, liste C, og liste W

Imod ændringsforslaget stemte 18: liste A og liste V

Hverken for eller imod stemte 1: liste K

Ændringsforslaget er faldet.

 

Økonomi- og planudvalgets indstilling godkendt.

Liste W, liste O, liste C, liste K, liste B og liste Ø kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2014 blev det besluttet at fremme samdriften mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) på skolerne. Trods vanskeligheder ved at finde egnede lokaler har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i juni 2014 besluttet at fortsætte bestræbelserne på øget samdrift.

 

Med udgangspunkt i resultaterne fra en tværgående arbejdsgruppe stilles der nu forslag om, at folkebiblioteket i Aakirkeby flyttes til en placering direkte ved det pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

 

Ud over de nedenfor beskrevne forudsætninger for og muligheder ved en samlet placering af folkebibliotek og skole skal fremhæves synergien i øvrigt ved at samle tilbuddene i Aakirkeby under samme tag indenfor uddannelse, kultur, bibliotek, borgerservice, fritidsaktiviteter mv.

 

Skolen har frigjort et lokale på 40 m2 for folkebiblioteksdriften, og herudover er det muligt at indrette et gangområde på 20 m2 til biblioteksformål. Gangen forbinder lokalet til folkebiblioteket med det nuværende pædagogiske læringscenter.

 

Folkebiblioteket i Aakirkeby råder i øjeblikket over ca. 400 m2, som trænger til renovering. Folkebibliotekets areal reduceres ved flytningen til 60 m2. Det vil derfor være nødvendigt at foretage indskrænkninger i materialebestanden. Der er ikke plads til børnebøgerne i det nye folkebibliotekslokale, så det foreslås, at de stilles op i det pædagogiske læringscenter (skolebibliotek), f.eks. på et par reoler ved indgangen. Tænkes det pædagogiske læringscenter og folkebiblioteket sammen, bliver der således adgang til mere end 260 m2.

 

Det nye folkebibliotekslokale giver mulighed for indretning af en arbejdsplads med 4 PC´ere til publikum, printer, en mindre siddegruppe, fritstående reoler, 8 krybber til musik, film og tegneserier. Herudover kan den ene endevæg rumme fritstående reoler, og på den anden endevæg fastmonterede skråhylder til aviser og tidsskrifter.

 

Med hensyn til gangen, hvor udstyret til selvbetjening tænkes placeret, skal der etableres EDB-stik. I gangen er der plads til 2 stk. fastmonterede fag med skråhylder, som vil flankere indgangen til det nye bibliotekslokale.

 

Efter en flytning og indretning som foreslået kan folkebiblioteket i Aakirkeby fortsat fungere som åbent folkebibliotek med de nuværende åbningstider og betjening. I den betjente åbningstid vil der være adgang til alle materialer, men i den selvbetjente åbningstid vil der i starten ikke være adgang til børnematerialer.

 

Det er hensigten efterfølgende at finde den nødvendige finansiering til at indlede en integration af materialebeholdningerne for folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter, som giver mulighed for at begge kan bruge samme udlånssystem. Det kræver en ny registrering af alle materialer i det pædagogiske læringscenter, der skal forsynes med chip. Herefter vil en teknisk samdrift af de to enheder være mulig. Registreringen sættes i værk i forbindelse med samdriften.

 

Folkebiblioteket i Aakirkeby rummer i dag Borgervice. Efter henvendelse til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, der driver Borgerservice, foreslås det, at Borgerservice flytter med til de nye lokaler. Borgerservice har åbent hver den 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 9.00 - 12.00 svarende til 6 timer om måneden. Der indrettes et venteområde til publikum på gangen umiddelbart i forbindelse med biblioteket og det pædagogiske læringscenter.

 

Under forudsætning af brandmyndighedernes godkendelse og bygningsmyndighedernes afklaring af spørgsmålet om handicapvenlige faciliteter (byggetilladelse) vil selve arbejdet med flytning og IT-installationer kunne klares på en måned, hvor det i en kort periode vil være nødvendigt at holde lukket i både de gamle og de nye lokaler. Flytningen forudsættes gennemført snarest muligt efter endelig politisk beslutning.

 

Både biblioteket, skolen, borgerservice og de øvrige aktiviteter, der i dag finder sted i Eskildsgade 15, er af stor betydning for lokalområdet Aakirkeby. For at sikre en god og konstruktiv dialog omkring samflytningen af aktiviteter som beskrevet og indstillet foreslås det, at Fritids- og Kulturudvalget afholder et aktørmøde med de relevante parter i Aakirkeby. Mødet anbefales afholdt forud for den videre politiske beslutningsproces dvs. senest med udgangen af uge 47, 2014.

 

Følges den tidsplan der ligger bag indstillingerne i den politiske beslutningsproces, ser tidsplanen ud som følger:

 

Fritid- og Kulturudvalget:                   29. oktober 2014

Aktørmøde (FKU):                            Inden den 21. november 2014

Teknik- og Miljøudvalget:                   24. november 2014

Børne- og Skoleudvalget:                  25. november 2014

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  26. november 2014

Økonomi- og Planudvalget:                8. december 2014

Kommunalbestyrelsen:                      17. december 2014

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser opdeles i tre elementer:

 

1)      Éngangsudgifter i forbindelse med flytningen

2)      Fremtidige afledte driftsudgifter

3)      Opnåelse af effektiviseringsgevinster på folkebiblioteksområdet fra 2015 og frem

 

Ad 1 éngangsudgifter i forbindelse med flytningen

 

Udgifter elektriker, idet selvbetjeningsautomatik mv. genbruges (overslag)                220.000 kr.

Opsætning af en klassificeret branddør                                                                          15.000 kr.

 

I alt                                                                                                                                 235.000 kr.

 

Engangsudgifterne afholdes indenfor folkebibliotekets driftsramme for 2014

 

Ad 2 Fremtidige driftsudgifter

 

Bygningsbudgettet under Center for Ejendomme og drift for Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby udgør 229.900 kr.

 

De fremtidige driftsudgifter omfatter fortsat rengøring af biblioteksområdet på afdeling Aaker. Da der ikke bliver tilført nye områder, der skal rengøres, holdes rengøringsudgiften indenfor det nuværende rengøringsbudget.

 

Tomgangsudgifter indtil salg af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby (pr. år):                     88.300 kr.

Ekstra udgifter i.f.m. opsigelse af kontrakt med rengøringsselskab (i 2015):          60.000 kr.

 

I alt 2015                                                                                                                          148.300 kr.

 

Tomgangsudgifter og udgifter i forbindelse med opsigelse af kontrakt med ekstern rengøringsleverandør på i alt 148.300 kr. i 2015 finansieres af Center for Ejendomme og drift, bygningsbudgettet for Aakirkeby bibliotek. Fra 2016 vil de ekstra udgifter på 60.000 kr. vedr. opsigelse af kontrakt med ekstern leverandør bortfalde. Herefter vil der være et overskud på bygningskontoen.

 

Når Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby er tømt vil bygningen kunne sættes til salg. Det forudsættes at Center for Ejendomme og Drift iværksætter det fornødne arbejde med henblik på politisk stillingtagen hertil.

 

 

Ad 3 Opnåelse af effektiviseringsgevinster

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at driften i kommunens afdelinger skal effektiviseres. Bornholms folkebiblioteker på bevillingsområde Biblioteker under Fritids- og Kulturområdet skal præstere en effektiviseringsgevinst på 106.000 kr. i 2015 stigende til 145.800 kr. i 2016 og 184.300 kr. fra 2017 og frem. Samlet set et effektiviseringskrav på 620.300 kr. frem til og med 2018.

 

Effektiviseringsgevinsten på bygningsdriften af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby er netto helårligt 81.600 kr. i 2015 og 141.600 kr. fra 2016 og frem. Samlet set en effektiviseringsbesparelse på 506.400 kr. frem til og med 2018. Flytningen af folkebiblioteket mv. i Aakirkeby er således også et udtryk for en effektivisering af driften, der opnås ved at omplacere 81.600 kr. i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 fra Center for Ejendomme og Drift (bevillingsområde Ejendomme og service) til Center for Skole, Kultur og Fritid under bevillingsområde Biblioteker.

 

Se endvidere uddybende bemærkningerne fra Center for Ejendomme og Drift nedenfor.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Center for Ejendomme og Drift er blevet forelagt forslaget om at flytte folkebiblioteket i Aakirkeby til Hans Rømer skolen, afdeling Aaker og har følgende kommentarer:

 

Arealforvaltning:

I forhold til ejendomsstrategiens fokuspunkter herunder bl.a. optimering af m2, anser Ejendomsservice samling af flere anvendelser på færre adresser som en god idé.

Biblioteksbygningen i Aakirkeby er i meget ringe stand og bliver svær at sælge. Der kan fx nævnes, at biblioteksbygningens tag har været utæt flere steder og bliver lappet løbende – det står snart for en udskiftning. Derudover er der problemer med nedsivning af vand fra kælderen mod vejen.

 

Myndighedskrav:

Center for Ejendomme og Drift præciserer, at en anvendelsesændring fra skolelokaler til bibliotekslokaler er omfattet af byggelovgivningen og skal igennem en konkret myndighedsvurdering. Afhængig af lokalernes fremtidige brug kan en ombygning af rum/installationer blive nødvendig.  Dette i forhold til brand, ventilation og tilgængelighed (handicapforanstaltninger). Evt. krav fra myndigheder er på nuværende tidspunkt ukendt og omkostninger i den forbindelse er derfor ikke medtaget.

 

Skolen har i uge 41 indkaldt til et møde d. 9. oktober 2014, hvor en bygningskonsulent fra Bygnings- og boliggruppen deltager. Herved gives mulighed for at hjælpe i sagen således, at evt. omkostninger i forbindelse med anvendelsesændring/evt. kommende myndighedskrav kan blive vurderet og beregnet. Der er brug for den nødvendige tidsramme til at undersøge sagen og udføre de nødvendige beregninger.

 

Ejendomsservice har kontaktet byggemyndighederne og fået oplyst, at sagen skal igennem en konkret vurdering. Der skal søges byggetilladelse. Det er Ejendomsservice, som bygningsadministrator, som er bemyndiget til at søge byggetilladelse. Evt. krav fra myndighederne skal udføres, inden der kan opnås ibrugtagningstilladelse. Det medfører, at man skal afvente at byggemyndighederne har behandlet sagen færdigt, inden man må bruge lokalerne til den nye anvendelse.

 

Bygningsbudget:

Bygningsbudget for Aakirkeby bibliotek Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby udgør 229.900 kr.

 

Ved at flytte biblioteket over til Hans Rømer Skole afdeling Aaker, skal det afklares om borgerservice forbliver i biblioteksbygningen. Ved at borgerservice fortsat gør brug af bygningen, skal bygningen fortsat driftes og bygningsbudgettet vil derfor ikke være disponibelt.

 

I tilfælde af, at bygningen tømmes for brugere, skal der afsættes tomgangsudgifter for 88.300 kr. indtil bygningen kan afhændes. Der vil i 2015 være en øget tomgangsudgift på 60.000 kr. til rengøring, i det der er 6 måneders varsel på opsigelsen af rengøringskontrakten med ekstern leverandør.

 

Center for Ejendomme og Drift oplyser, at lokalhistorisk arkivs lokaler, der ligger i tilknytning til det nuværende folkebibliotek i Aakirkeby ikke bygningsdriftsmæssigt er en del af folkebibliotekets bygning. Hvorvidt det kan overvejes at være hensigtsmæssigt også at flytte lokalhistorisk arkiv til skolen undersøges nærmere, men er ikke en forudsætning for nærværende sag.

Administrativ tilføjelse til kommunalbestyrelsens møde den 18.12.2014

Der er udarbejdet et udkast til en tids- og handleplan for flytning og integration af biblioteket i Åkirkeby og pædagogisk læringscenter på Hans Rømer Skolen, afdeling Åker. Udkastet til tids- og handleplan er vedlagt som bilag og vil blive iværksat, såfremt kommunalbestyrelsen godkender flytningen af folkebiblioteket i Aakirkeby.

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 18. december 2014

1.
Udkast til tids- og handleplan for flytning af Aakirkeby bibliotek (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Kommissorium for arbejdet med fremtidens forsyning på Bornholm

13.00.00G01-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

25

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens temadag den 13. november 2014, om forsyningen på Bornholm, blev det foreslået, at udarbejde et kommissorium til senere politisk beslutning for arbejdet med fremtidens forsyning på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

         at kommissoriet for arbejdet med fremtidens forsyning på Bornholm godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014

Indstillingen anbefales, idet tidsfristen udsættes til 1. juni 2015, og at kommissoriet suppleres med, at BOFA indgår i arbejdet.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Økonomi- og planudvalgets indstilling godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens temadag den 13. november 2014 om forsyningen på Bornholm, blev det foreslået, at bestyrelserne for Østkraft og Bornholms Forsyning skal arbejde videre med fremtidens forsyning på Bornholm og der er nu udarbejdet et kommissorium for det videre arbejde. På temadagen blev det endvidere foreslået, at BOFA skulle indgå i det videre arbejde med scenarieafdækningen og administrationen har iværksat dette arbejde. Kommissoriet er vedlagt som bilag og indeholder baggrund for det videre arbejde, formål, bestyrelsernes opgave og produkter, sammensætning af arbejdsgruppe og tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter relateret til det videre arbejde med fremtidens forsyning af Bornholm afholdes af Østkraft og Bornholms Forsyning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Kommissorium for arbejdet med fremtidens forsyning på Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Godkendelse af LAG-Bornholm udviklingsstrategi

04.21.00P17-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

10

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

LAG-Bornholm fremlægger ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” til godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune i forhold til, om strategien er i overensstemmelse med henholdsvis de kommunale- og regionale udviklingsstrategier.

Tidsfristen for udviklingsstrategien i forhold til Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter er den 1. december 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

-      at ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” anbefales godkendt ved at borgmesteren af hensyn til tidsfristen overfor ministeriet træffer en formandsafgørelse

-      at kommunalbestyrelsen orienteres

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

Godkendelse ved borgmesteren anbefales.

Borgmesteren indstiller,
at formandsbeslutningen om godkendelse af ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget, den 9. december 2014:

Taget til efterretning.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

LAG-Bornholm fremlægger ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” til godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune i forhold til, om strategien er i overensstemmelse med henholdsvis de kommunale- og regionale udviklingsstrategier, jf. § 11 stk. 7 i henhold til Bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020.

 

LAG-Bornholm vil med sin nye, fokuserede udviklingsstrategi frem mod 2020 bidrage til, at Bornholm og bornholmerne opnår en stærkere indre sammenhængskraft og et styrket tilhørsforhold og en styrket tiltrækningskraft overfor folk, der endnu ikke har fast bopæl øen.

 

Ud fra en forhåndsvurdering af øens særlige styrkepositioner har LAG-Bornholm udpeget tre tematiske udviklingsmiljøer, inden for hvilke investeringerne vil blive koncentreret.

 

To af disse relaterer sig til erhvervsudvikling og jobskabelse:

Bioøkonomi – fokuserer eksempelvis på biomasse, ressourceforvaltning og lokale fødevarer.

Oplevelsesøkonomi – fokuserer på potentialer indenfor outdoor-turisme, en mangfoldig eventkultur, kunsthåndværk og andre besøgsvirksomheder m.m.

 

Det tredje udviklingsmiljø relaterer sig til øens tiltrækningskraft som bo-, opholds- og oplevelsessted:

Kultur, identitet og sociale mødesteder er nøgleord, der understøtter fællesskabet, og som bidrager til sammenhængskraften og det styrkede tilhørsforhold til Bornholm, LAG-Bornholm vil arbejde for.

 

Under forberedelse af en ny udviklingsstrategi er det ydermere blevet klart, at der er et stort ønske om en udvikling, der baserer sig på et fælles værdigrundlag med udspring i en grøn og bæredygtig ø – Bright Green Island. LAG-Bornholm vil i tæt samarbejde med Bornholms Regionskommune, erhvervsfremmeaktører, foreningsliv, borgere og erhverv udvikle dette fælles værdigrundlag. LAG-Bornholm anser det fælles værdigrundlag for at være essentielt i arbejdet omkring øens tiltrækningskraft og den brandingværdi, øens produkter vil kunne udnytte i arbejdet med en øget værdiskabelse.

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse vurderer, at LAG-Bornholms udviklingsstrategi 2014-2020 er i overensstemmelse med og understøtter henholdsvis de kommunale- og regionale strategier.

 

Vurderingen bygger på den nuværende strategi, Bornholms Udviklingsplan (RUP), der også indeholder Bornholms kommuneplanstrategi. Således spiller LAG´ens satsning på Bright Green Island fint i tråd med den nuværende Regionale Udviklingsplans (RUP) delvision om en Grøn-ø. Endvidere indeholder den nuværende Regionale Udviklingsplan en delvision om et godt og aktivt liv for alle, der ligger fint i tråd med LAG´ens tematiske udviklingsmiljø om øens tiltrækningskraft som bo-, opholds- og oplevelsessted, hvor kultur, identitet og sociale mødesteder er nøgleord.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” er ligeledes forelagt til godkendelse i Bornholms Vækstforum den 24. november 2014 for så vidt angår om LAG-strategien er i overensstemmelse med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, hvor LAG-strategien blev godkendt.

 

Borgmesteren har den 27. november 2014 godkendt ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” som en formandsbeslutning, af hensyn til tidsfristen overfor ministeriet.

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. november 2014

1.
Brev fra LAG-Bornholm 12. november 2014 (DOCX)

2.
Lokal udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020. November 2014 (DOC)

3.
E - analyse af området - bidrag til socioøkonomisk beskrivelse og SWOT - endeligt pr 7 nov 2014 (DOCX)

4.
Finansieringsplan for LAG-Bornholm - Landdistriktsprogrammet 2014-2020 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

5   Godkendelse af spildevandstakster for 2015

13.00.00S55-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

5

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

17

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for spildevand i 2015. Taksterne er hævet mellem 1 % og 4 % bl.a. med henblik på at kompensere for ”trappemodellen”, der giver rabat for storforbrugere.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

at taksterne godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Godkendt.
Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I takstbladet for 2015 er tilslutningsbidraget og det faste vandafledningsbidrag pristalsreguleret med ca. 1 % i henhold til den gældende betalingsvedtægt.

Det variable vandafledningsbidrag (m³-taksten) er hævet med 1,17 kr./m³ svarende til ca. 4 %. For en gennemsnitsfamilie udgør stigningen ca. 120 kr./år. Ud over pristalsregulering er formålet med denne takststigning bl.a. at kompensere for de stigende rabatter til storforbrugerne, der blev indført ved lov med den såkaldte ”trappemodel” sidste år.

Trappemodellens formål er ”at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for store vandforbrugende virksomheder”. Rabatterne gælder således kun erhvervsvirksomheder, og er i 2014 4 % ved et vandforbrug på mellem 500 og 20.000 m³ og 12 % ved et vandforbrug over 20.000 m³. Rabatterne stiger de kommende år trinvist til henholdsvis 20 % og 60 % i 2018.

I 2015 vil rabatterne udgøre ca. 1 mio. kr., der kommer 4 bornholmske virksomheder til gode. Det er Danish Crown, Bornholms Andelsmejeri, Espersen i Hasle og Bornholms A/S - konservesfabrikken i Nexø.

Overført til de øvrige kloakbrugere svarer rabatterne til ca. 0,6 kr./m³ eller ca. halvdelen af den samlede takststigning.

Takststigningen vil endvidere bidrage til økonomien i de projekter omkring Tevandsbækken og Byåen i Rønne, der fremgår af Klimatilpasningsplanen og som er nye aktiviteter for spildevandsselskabet. Der er i 2015 afsat 830.000 kr. i budgettet til afdrag på lån til disse projekter.

Priserne for tømningsordningen er hævet ca. 1 % svarende til stigningen i nettoprisindekset, mens gebyrerne stort set er uændrede.

De foreslåede takster holder sig ca. 7 kr./m³ under det prisloft, der er fastlagt af Konkurrencestyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret og de nye takster har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen ud over, at betalingen for afløb fra kommunens ejendomme reguleres i henhold til takstbladet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Miljøministeriet har 24. november sendt en bekendtgørelsesændring i høring, der åbner mulighed for en tidligere indfasning af trappemodellen som nævnt ovenfor.

Bekendtgørelsesændringen medfører, hvis den vedtages med de nuværende formuleringer, at priserne for trin 1 (småforbrugerne) kun kan stige 3 %. På den baggrund vil den ovennævnte stigning på 1,17 kr/m3 svarende til ca. 4 % ikke ligge inden for bekendtgørelsens rammer.

Regionskommunen har på den baggrund givet input til KL’s høringssvar d. 25. november, hvor regionskommunen foreslår alternativer til begrænsningen på 3 %:

”Regionskommunen foreslår derfor, at man overvejer at ændre begrænsningen i takststigningerne på en af følgende måder:

·         %-satsen forhøjes til 4 % eller derover

·         %-satsen gøres afhængig af prisloftet, således at der kan ske stigninger med højere %-sats, så længe taksten ligger under prisloftet

·         Der indføres en progressivt faldende %-sats, fx 5 % i 2015, 4 % i 2016 og 3 % i 2017”


Forslaget til ændring af bekendtgørelsen og KL’s høringssvar er vedlagt som bilag.

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
KL's høringssvar - Bkg. om spildevandsbetaling (trappemodel) (PDF)

2.
Høring vedr bekendtgørelse om vandafledningsbidrag 19 11 14 (2) (PDF)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

3.
Takstblad 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Justering af betalingsvedtægten for kloakområdet

13.00.00S55-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

3

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

16

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til justering af betalingsvedtægten for kloakområdet. Som følge af en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand ændres vedtægtens afsnit om særbidrag sådan, at det henviser til reglerne i den nye bekendtgørelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at ændringen i betalingsvedtægten godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

En ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand trådte i kraft 17.10.2014. Heri fastlægges regler for beregning af særbidraget m.v. Bekendtgørelsen indeholder endvidere en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen godkender en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen senest 31.12.2014.

Bornholms Forsyning har fremsendt forslag til de ændringer af den gældende betalingsvedtægt, der følger af bekendtgørelsen. Den gældende vedtægt har et afsnit om særbidrag, der bl.a. indeholder de hidtidige regler for beregning af særbidraget. Dette afsnit ændres nu sådan, at det blot henviser til bekendtgørelsens regler. Ellers er der ingen ændringer i betalingsvedtægten.

Det ventes ikke, at de nye regler for særbidrag medfører væsentlige ændringer for de virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
Ny bekendtgørelse om særbidrag (HTM)

2.
Ny betalingsvedtægt (PDF)

3.
Hidtidig betalingsvedtægt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ny Digital Kommuneplan

01.02.03P16-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

15

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

7

 

Hvem beslutter

Økonomi og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er nu udarbejdet en digital kommuneplan 2013, som skal erstatte tidligere kommuneplan 2009 og kommuneplantillæg udarbejdet sidenhen. Den digitale kommuneplan 2013 skal ikke offentliggøres som forslag, og indebærer kun en genvedtagelse af kommuneplan 2009 og efterfølgende vedtagne kommuneplantillæg, i overensstemmelse med kommuneplanstrategi 2012. Planen er desuden ajourført i forhold til statslig planlægning og Bornholms Udviklingsplan 2012. Planens indhold mht. retningslinjer mm. er opdaterede, men der mangler fortsat illustrationer mm. Godkendes den digitale plan vil den være gældende umiddelbart efter at planen er offentligt bekendtgjort.  Alle fremtidige kommuneplaner og kommuneplantillæg vil herefter kun foreligge som digitale planer.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at planen godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et udkast til digital kommuneplan 2013, som samtidig skal erstatte tidligere kommuneplan 2009, samt de tillæg til kommuneplanen der er blevet udarbejdet siden kommuneplan 2009 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen.

 

Godkendelsen af en ny digital kommuneplan 2013 indebærer derfor samtidig en genvedtagelse af kommuneplanen, ajourført med de tillæg til kommuneplanen som er blevet vedtaget i den forløbne periode. Foruden de nævnte kommuneplantillæg er planen ajourført indholdsmæssigt med hensyn til statslig lovgivning og planlægning, herunder de nye statslige vandplaner, samt overordnet planlægning som Bornholms Udviklingsplan 2012 (Opgørelse over konkrete ajourføringer etc. er vedlagt som bilag). 

 

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af den digitale kommuneplan vil udarbejdelse af fremtidige kommuneplaner og kommuneplantillæg kun ske i digital form (afsnit vil kunne udskrives i PDF-format, hvis man ønsker det). Kommuneplanen vil blive gjort tilgængelig fra kommunens hjemmeside.

 

Den digitale kommuneplan er, som den foreligger, udarbejdet af planlæggere i Center for Teknik & Miljø og Sekretariatet, med teknisk bistand fra rådgivervirksomheden NIRAS (der også er systemejer). Planens temaer er derudover koordineret med en række andre medarbejdere i organisationen.

 

De indarbejdede planoplysninger er alle opdaterede, men den digitale kommuneplan mangler f.eks. fortsat en del ”finpudsning” i form af illustrationer og links, som kan tilføjes efterfølgende, ligesom der, efter samkøring med kommunens planindberetninger i PlanDK systemet, har vist sig enkelte fejl der skal rettes manuelt. Dette får ingen betydning mht. planens retsvirkninger.

 

Genvedtagelsen af kommuneplanen sker i henhold til kommuneplanstrategi 2012 (se nedenfor), og planen skal ikke offentliggøres som forslag.

 

Efter planloven vedtages kommuneplanen for en kommunalbestyrelsesperiode (denne gang 2013-17). Omlægningen fra den trykte kommuneplan 2009 til en digital kommuneplan har taget længere tid end forventet. Det var oprindeligt intentionen at den digitale plan skulle ligge klar til endelig godkendelse i foråret 2014.

 

 

Planens indhold:

Den digitale kommuneplan 2013 kan ses her.(ctrl+klik for at følge link)

 

For at komme ind på siden indtastes desuden:

Brugernavn: guest

Adgangskode: kigind

 

Den digitale kommuneplans opbygning er inddelt i en række hovedtemaer: ”Baggrund”, ”Temaer”, ”Lokalområder”, ”Kommuneplantillæg” og ”Kortbilag”.

 

Baggrunden indeholder redegørelser for planens forudsætninger, f.eks. befolkningsudviklingen og forhold til overordnet planlægning. Der hvor retningslinjerne knyttes an til arealudlæg er der tilføjet kortbilag (hvor man kan zoome ind på enkelte delområder).

 

Temaer er afsnit der indeholder retningslinjer for de enkelte temaer/områder der indgår i planen, herunder oplysninger og retningslinjer der kræves i forhold til den statslige planlægning.

 

Lokalområder indeholder generelle rammebestemmelser, beskrivelser af de enkelte byområder, samt rammer for lokalplanlægning for de enkelte områder.

 

Kommuneplantillæg skal indeholde (kommende) nye tillæg til kommuneplanen.

 

Kortbilagene indeholder oversigtskort med de temaer, der også indgik i den tidligere kommuneplans kortbilag.

 

Kommuneplanens indhold, specielt retningslinjer og rammer, er bindende for kommunalbestyrelsen, mens borgerne ikke direkte er forpligtet af den. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre planlægning i strid med kommuneplanens bestemmelser, skal kommuneplanen ændres først.

 

Den digitale kommuneplan gør det fremover muligt at effektuere ændringer af planen umiddelbart efter vedtagelse, så planen derfor altid er helt opdateret (i modsætning til tidligere trykte kommuneplaner). Planen vil desuden gøre det muligt at linke andre planer og dokumenter til de enkelte afsnit, hvor det er relevant, så brugerne ikke skal lede efter dem andre steder.

 

Forhold til kommuneplanstrategien

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kommuneplanstrategi hvert 4. år, inden midten af en valgperiode. I kommuneplanstrategien fastlægges om kommuneplanen revideres i sin helhed, eller om kun udvalgte temaer revideres og den øvrige kommuneplan genvedtages (jf. planlovens § 23 a, stk. 2.). Da kommunalbestyrelsen i 2012 vedtog en kommuneplanstrategi, blev det besluttet at man kun ville revidere et antal særlige udvalgte temaer, og at resten af kommuneplanen skulle genvedtages.

 

De temaer der er revideret og dermed ændret i den forudgående periode er temaerne ”Bymønster og byudvikling”, ”Boliger” og ”Klima”. Hertil kommer en række mindre ændringer i kommuneplantillæg udarbejdet i tilknytning til lokalplaner.

 

Enkelte temaer var derudover besluttet revideret i den forudgående periode, men er opgivet eller udskudt af forskellige årsager: ”Veje”, ”Kultur- og fritidsanlæg” samt ”Energiforsyning” og ”Vindmøller”.

 

Afsnittene ”Veje” og ”Kultur- og fritidsanlæg” var tænkt revideret på grund af et planlagt cykelsti-projekt – men det har sidenhen vist sig at være unødvendigt.

 

Revision af temaet ”Energiforsyning” er udsat til kommende planperiode da man først skulle have en ny energistrategi på plads (energistrategien og et tilhørende kommuneplantillæg forventes gennemført 2015-16).

 

Revision af temaet ”Vindmøller” var sat i værk i 2014, men blev sat i bero, for at undgå modstrid med den statslige planlægning for nye kystnære havmøller, som evt. indebærer et større kystmølleanlæg ved Bornholm.

 

Som noget nyt besluttede kommunalbestyrelsen at afsnittet ”Detailhandel” skal revideres, selvom dette ikke oprindeligt indgik i planstrategien. Revisionen af detailhandelsafsnittet blev indledt i 2014 med indkaldelse af ideer og forslag (ledsaget af en ny detailhandelsanalyse), som følges op med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner i 2015.

 

Status i forhold til kommuneplanstrategiens udmeldinger om revision skal offentlig bekendtgøres i forbindelse med bekendtgørelsen af kommuneplanens genvedtagelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Emner i KP der er ajourført mm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Forslag om nedsættelse af antal medlemmer i kommunalbestyrelsen

00.22.02P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

8

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Det Konservative Folkeparti foreslår, at antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen sættes ned til 19 fra den kommende valgperiode 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Indstilling og beslutning

Det Konservative Folkeparti indstiller, at antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen nedsættes til 19 fra den kommende valgperiode.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:

Liste C stiller ændringsforslag om, at antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen nedsættes til 23 fra den kommende valgperiode.

For ændringsforslaget stemte 15: liste A, liste C og liste W.

Imod ændringsforslaget stemte 11: liste O, liste V, liste K, liste B og liste Ø.
Ændringsforslaget er godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Som en del af besparelseskataloget til budget 2015 var et forslag om at sætte antal medlemmer i kommunalbestyrelsen ned. Forslaget kom ikke med til budget 2015, da det først vil have økonomisk virkning fra den ny valgperiodes begyndelse i 2018.

Det Konservative Folkeparti ønsker at antallet af medlemmer bliver mindre og foreslår, at det sættes ned til 19 medlemmer fra den kommende valgperiode.

Antallet af medlemmer i kommuner med over 20.000 indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højst 31 og fastsat i styrelsesvedtægten, jf. den kommunale styrelseslov § 5. Det er muligt at sætte antallet ned til f.eks. 25, 23, 21 og 19.

 

Antallet af medlemmer i en kommunalbestyrelse kan kun ændres i forbindelse med en ny valgperiode. Kommunalbestyrelsen skal have vedtaget en ændring af styrelsesvedtægten med ændring af antal medlemmer senest den 1. september i valgåret før en kommende valgperiode.

 

Forslaget i besparelseskataloget viste, at der vil være en besparelse på 100.799 kr. pr. medlem. Udgiften tager udgangspunkt i beløbene fra 2013, eller en besparelse på i alt 806.000 kr. i første år efter næste valg.

 

Det skal bemærkes:

o    At vederlaget til borgmester ikke er med i beregningen, da det er uafhængigt af antal medlemmer og er bestemt af indbyggerantallet.

o    At der ikke er medregnet udgifter til børnetillægget. Det er afhængigt af de valgte medlemmer og udgør 13.325 kr. årligt i 2013.

o    At udgifter til udvalgsformandsvederlag og udvalgsvederlag ikke er medregnet. De er afhængige af indbyggerantallet og antallet af udvalg.

o    At medlemmer, der vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, heller ikke kan indregnes, da et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forud for hvert år i valgperioden.

 

Det kan oplyses:

o    At størrelsen af vederlaget til borgmester og til udvalgsformand og udvalg fra næste valgperiode sættes ned, hvis antallet af borgere på Bornholm fortsat er under 40.000.

o    At summen af de årlige vederlag til udvalgsformand og udvalg er fastsat til 305 % af vederlaget til borgmester ved et indbyggertal over 40.000 og til 275 % ved et indbyggertal under 40.000.

o    At borgmesterens vederlag er fastsat til skalatrin 53 for en tjenestemandsstilling i staten ved et indbyggertal over 40.000 og til skalatrin 52 ved et indbyggertal under 40.000.

 

Videre kan det oplyses, at vederlaget til udvalgsformand og udvalg samt børnetillægget reguleres hvert år pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften pr. medlem er beregnet sådan:

Årlig udgift

Beløb i kr.

Fast vederlag

86.122

Mobiltelefon

1.500

Abonnement til mobiltelefon

960

Bærbar pc inkl. licenser og drift

3.200

Internetforbindelse

2.988

Årsabonnement på Danske Kommuner

1.175

Kørselsgodtgørelse

4.854

I alt

100.799

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014

00.30.14G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

5

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen viser, at driftsresultatet bliver bedre end budgetteret, mens det samlede resultat blive dårligere end forventet pga. store anlægsudgifter. Der forventes et mindre træk på kassebeholdningen.

På den skattefinansierede drift forventes et overskud på 59 mio. kr. Det er ca. 38 mio. kr. bedre end forudsat ved budgetlægningen, og skyldes, at udgifterne til indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering er blevet lavere end forventet. Denne udvikling i udgifterne er forudsat i budget 2015, og resultatet bidrager til en engangsstyrkelse af kassebeholdningen.

På anlægssiden forventes der udgifter for 97 mio. kr., hvilket er 57 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Der er i 2014 udført anlægsarbejder der var igangsat i tidligere år, hvilket betyder, at budgetoverførslerne til 2015 vedr. anlæg forventes at blive 36 mio. kr. lavere end de var til 2014. Derudover er der bevilget nye anlægsprojekter, hvor størstedelen er lånefinansieret.

Sammenlagt forventes der et underskud på det skattefinansierede område på 38 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. større end forudsat ved budgetlægningen. Det er alene anlægssiden der medfører underskuddet.

Når det brugerfinansierede område medtaget forventes et samlet underskud på 33 mio. kr.

Øvrige poster bidrager til finansiering af underskuddet med 27 mio. kr.

Samlet set forventes der herefter et træk på kassebeholdningen på 6 mio. kr. hvor der ved budgetlægningen var forventet en forøgelse på 4 mio. kr. Dette træk skyldes den store anlægsaktivitet, mens driften isoleret set styrker kassebeholdningen.

 

I denne budgetopfølgning tilpasses bevillingerne med forventningerne til regnskab 2014, hvilket fremgår af bilag 6 og indstillingspunkt c.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

b)    at lønbudgetterne reduceres med i alt -875.054 kr. som følge af generelt lavere lønstigning i 2014, og at beløbet tilføres kassebeholdningen.

c)    at der meddeles tillægsbevillinger som anført i bilag 6 på i alt -30.263.600 kr., som tilføres kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

 

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

 

Resultatet af budgetopfølgningen er i hovedtræk opsummeret i sagsfremstillingen. Der henvises til bilagene for en uddybning af opfølgningerne således:

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkning af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

I bilag 2 rettes fokus mod at vise sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdeling i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgning på center og afdelingsniveau.

I bilag 5 findes en oversigt over budgetopfølgning på anlæg

I bilag 6 findes en oversigt over tillægsbevillinger

 

I resuméet ovenfor er det forventede regnskabsresultat for 2014 sammenholdt med det oprindelige budget. Der er fokuseret på, hvordan det forventede regnskab bliver, sammenholdt med de oprindelige forudsætninger for budgettet.

I sagsfremstillingen nedenfor beskrives afvigelsen mellem det forventede budget og det korrigerede budget. Der er her fokuseret på overholdelsen af bevillingerne.

 

Skattefinansieret område

Indtægter

I budgetopfølgningen på indtægtssiden forventes merindtægter for 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Indtægterne fra skatter forventes at blive 2,7 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen vedrører væsentligst ejendomsskatterne, hvor der dels er tilbagebetalt 2,2 mio. kr. og dels er modtaget et tilskud fra staten på 4,7 mio. kr. vedrørende tilbagebetalinger.

For tilskud og udligning forventes en mindreindtægt i forhold til det oprindelige budget på 7,0 mio. kr. Det består af en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet på 10,0 mio. kr. vedr. efterregulering af tilskuddet for 2013 og midtvejsregulering for 2014, en positiv midtvejsregulering af bloktilskuddet på 2,5 mio. kr. samt mindreudgifter til momsrefusionsordningen på 0,5 mio. kr.

 

Drift

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. i 2014 set i forhold til det korrigerede budget. Heri indgår den afsatte pulje på 15 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen, som ikke forventes anvendt fuldt ud i 2014, idet der forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget.

Siden foråret har der på udvalgte områder været et øget fokus på at nedbringe udgifterne til budgettet, og der er taget initiativ til at bringe driften i balance fremadrettet på disse områder.

Lønstigningen pr. 1. oktober 2014 bliver lavere end forventet ved budgetlægningen for 2014. Der er budgetteret med en lønstigning på 0,90%, men den faktiske stigning bliver på 0,63%. Besparelsen får 3 måneders effekt i 2014 og giver en besparelse på 0,9 mio. kr. for hele kommunen.

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. og for de forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. På den centrale refusionsordning forventes mindreindtægter på 0,7 mio. kr., på den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. mens der er balance på ældreboligerne.

Samlet set på driften forventes et mindreforbrug på 79,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dertil udgør overført nettooverskud fra 2013 59,2 mio. kr., som medgår som mindreforbrug.

 

Tillægsbevillinger

Der er pr. 31. oktober 2014 givet tillægsbevillinger vedr. reduktion af driften for i alt 21,4 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler, primært vedrørende puljen på 15 mio. kr. kr. til imødegåelse af overskridelser på servicerammen.

 

Renter

Opfølgningen på renteindtægterne viser, at indtægter og budget samlet set forventes at balancere. Renteudgifterne forventes at blive 0,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

 

Anlæg

Der er foretaget opfølgning på samtlige anlægsprojekter i forhold til forventet forbrug i 2014. Opfølgningen udviser et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra 2013 på 52,0 mio. kr. Der er pr. 31. oktober 2014 givet kasse- eller lånefinansierede tillægsbevillinger vedr. anlæg for i alt 24,9 mio. kr. samt 1,1 mio. kr. overført fra drift til anlæg.

I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev det besluttet at der skulle sælges flere bygninger som følge af bedre udnyttelse af bygningsmassen, jf. ejendomsstrategien. Det har kun været muligt at sælge børnehaven i Sorthat-Muleby, hvilket har indbragt en indtægt på 450.000 kr. Således forventes 5,0 mio. kr. i mindreindtægter, hvilket indgår i anlægsopfølgningen.

 

Brugerfinansieret område

Der forventes ikke afvigelser på det brugerfinansierede området.

 

Øvrige poster

Øvrige poster omfatter balanceforskydninger og lån, hvor der samlet set er budgetteret med 162,0 mio. kr. i netto lånoptagelse, som forventes at blive på 108,1 mio. kr., dvs. 53,9 mio. kr. lavere lånoptagelse end forudsat i det korrigerede budget. Der er hvert år forskydninger i optagelsen af lån som følge af, at boligbyggerier og andre anlægsprojekter er forsinkede i forhold til de oprindelige forudsætninger. Eksempler er børnehavebyggerierne og ESCO-projektet, som er bagud i forhold til de oprindelige budgetter. Desuden sker optagelsen af lån det efterfølgende år når lånerammen opgøres. Lån vedrørende 2014 optages således først i 2015.

Der er pr. 31. oktober 2014 givet tillægsbevillinger vedr. balanceforskydninger og optagelse af lån for i alt 4,0 mio. kr.

 

Forventet balance

Balancen i det forventede regnskab for 2014 udviser et forventet forbrug på 5,9 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget svarer det forventede resultat til et samlet mindreforbrug på 50,2 mio. kr. i 2014.

 

Oprindeligt var der budgetteret med en kassetilførsel på 4,4 mio. kr. i 2014, og med et forventet forbrug på 5,9 mio. kr. betyder det, at balancen er forværret med 10,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen fremgår af bilag 3. 

Økonomiske konsekvenser

Resultatopgørelsen 2014 pr. 31. oktober 2014:

 

Beløb i mio. kr.

Opr.

budget 2014

Korr. budget 2014

Forventet regnskab pr. 31. oktober

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

1

Det skattefinansierede område

 

 

 

 

 

1.1

Indtægter

-2.662,8

-2.655,3

-2.658,5

4,3

-3,2

1.2

Drift

 

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

1.799,9

1.788,3

1.795,1

-4,8

6,8

 

Overførselsudgifter

583,2

574,1

561,1

-22,1

-13,0

 

Udgifter til forsikrede ledige

107,4

106,8

99,9

-7,5

-6,9

 

Central refusionsordning

-13,6

-13,6

-12,9

0,7

0,7

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

178,2

178,2

170,6

-7,5

-7,6

 

Ældreboliger

-13,6

-13,7

-13,7

-0,1

0,0

 

Overførsler fra 2013

 

59,2

 

 

-59,2

 

Drift i alt

2.641,5

2.679,3

2.600,2

-41,4

-79,2

1.3

Renter m.v.

0,1

0,1

-0,7

-0,8

-0,8

 

Resultat af skattefinansieret drift

-21,2

24,1

-59,0

-37,8

-83,1

1.4

Anlæg

40,5

66,5

97,1

56,6

30,6

 

Overførsler fra 2013

 

52,0

 

 

-52,0

 

Resultat af det skattefinansierede område

19,2

142,6

38,1

18,8

-104,5

2

Det brugerfinansierede område

 

 

 

 

 

2.1

Drift

-5,4

-5,4

-5,4

0,0

0,0

2.2

Anlæg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Resultat af det brugerfinansierede område

-5,4

-5,4

-5,4

0,0

0,0

 

Samlet resultat

13,8

137,2

32,6

18,8

-104,5

3

Øvrige poster

 

 

 

 

 

3.1

Balanceforskydninger

67,4

81,0

81,4

14,0

0,4

3.2

Lån (optagelse og afdrag)

-85,6

-162,0

-108,1

-22,5

53,9

 

Øvrige poster i alt

-18,2

-81,0

-26,7

-8,5

54,3

4

Balancen (kasseforøgelse (-)/-forbrug (+))

-4,4

56,2

5,9

10,4

-50,2

 

Resultatet af det skattefinansierede område udviser et forventet mindreforbrug på 104,5 mio. kr. i 2014 set i forhold til det korrigerede budget. Dette kan fortrinsvis henføres til overførsler af netto overskud fra 2013 på både drift og anlæg, som ikke forventes anvendt i 2014. Der forventes således et mindreforbrug på driften på 79,2 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 21,4 mio. kr.

Balancen i det forventede regnskab for 2014 udviser et forventet forbrug på 5,9 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget, hvor der er et kassetræk på 56,2 mio. kr., svarer det forventede resultat til et samlet mindreforbrug på 50,2 mio. kr. i 2014.

Oprindeligt var balancen budgetteret med en kassetilførsel på 4,4 mio. kr. i 2014. Med et forventet forbrug på 5,9 mio. kr. i 2014 betyder det, at balancen er forværret med 10,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

Resultatet af budgetopfølgningen kan ikke direkte omsættes til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning. Overordnet set forventes resultatet af budgetopfølgningen ikke indebære væsentlige ændringer af de tidligere vurderinger af udviklingen i den gennemsnitlige likviditet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Resultatopgørelsen (DOCX)

2.
Drift og anlæg på udvalgsniveau (DOCX)

3.
Drift og anlæg på fagudvalg og centre (DOCX)

4.
Budgetopfølgning på center og afdelingsniveau (PDF)

5.
Anlægsoversigt pr. 31.10.2014 (PDF)

6.
Tillægsbevillinger pr. 31.10.2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Likviditetsoversigter pr. 30. november 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

2

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. november 2014.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Taget til efterretning.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo november (35,4 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (111,6 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 (-75,2 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2014 (4,8 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 30. november 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 35,4 mio. kr. er steget med 6,1 mio. kr. i forhold til 31. oktober 2014. Udviklingen er atypisk for november måned, idet der har været et fald i beholdningen i november de seneste fem år. Stigningen i beholdningerne i november skyldes for en stor dels vedkommende, at betalingen til leverandører er noget lavere end i november 2013. Det forventes dog, at en del af disse betalinger vil blive effektueret i december, og at der er tale om en forskydning omkring månedsskiftet.

Det kan samtidig konstateres, at kassebeholdningen det seneste halve år samlet set er steget, hvor der i tidligere år har været et fald i samme periode. Udviklingen understøttes af, at der forventes et samlet mindreforbrug på driften samtidig med, at tidligere overskridelser på anlæg er finansieret via reduktioner på det samlede anlægsbudget.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet, hvilket forventes at ske primo 2015.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning er stabiliseret på et niveau på ca. 110 mio. kr. og er nu stigende. Den gennemsnitlige beholdning ultimo november udgør 111,6 mio. kr. og det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge på et nogenlunde stabilt niveau et stykke ind i 2015.

Indfrielse af hovedparten af restgælden på Slottet i Rønne vil først blive effektueret den 30. juni 2015 og vil således først få indvirkning på likviditeten i 2. halvår af 2015.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2014 på 75,2 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014 inkl. budgetoverførsler fra 2013 til 2014, samt de tillægsbevillinger der er indstillet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014. Endelig er resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014 også indregnet. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 16,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af de likvide midler inkl. deponeringer forventes at give en nettoindtægt i 2014 på 3,4 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. mere end budgetteret. Dette er bl.a. et resultat af, at størstedelen af likviditeten har været bibeholdt i investeringsbeviser samtidig med at renten for udnyttelse af kreditmuligheden er noget lavere end den rente, der opnår af investeringsbeviserne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Beholdninger pr. 30. november 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til installation af tandlægeunits i tandklinikken i Nexø

00.30.08P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

18

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tandplejen ansøger om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til indkøb og installation af to tandlægeunits i tandklinikken i Nexø.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 600.000 kr. til indkøb og installation af to tandlægeunits i tandklinikken i Nexø,

b)    at udgiften finansieres af driftsbudgettet i 2014 til Den kommunale Tandpleje, og

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

a), b) og c) Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til indkøb og installation af 2 tandlægeunits (tandlægestole) i tandklinikken i Nexø. 

 

To af de eksisterende tandlægeunits i klinikken i Nexø er omkring 20 år gamle og det er ikke længere muligt at få reservedele til disse units. Gennem en længere periode har der desuden været store udgifter til service og vedligehold.  Med indkøb og installation af to nye units udskiftes disse.

 

Udskiftning af tandlægeunits har tidligere været afholdt som anlægsudgifter. Med ansøgningen videreføres denne praksis.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabsprognosen pr. 31.10 2014 viser et forventet mindreforbrug på Den kommunale Tandpleje på 695.915 kr. ekskl. overført mindreforbrug fra 2013.

 

Udgiften på i alt 600.000 kr. til nye units i Nexø foreslås finansieret af Den kommunale Tandplejes driftsbudget i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til ombygning af Landemærket ved samling af erhvervsservice

82.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

19

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har taget en principbeslutning om, at der skal etableres en fælles fysisk indgang på Landemærket til en samlet erhvervsservice. Bygningens indretning skal tilpasse således at erhvervsservicen ”Erhvervskontakten”, kan rumme Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstaden og jobkonsulenterne for regionskommunen. Der er i de i budget 2015 afsatte midler reserveret 500.000 kr. til dette formål.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på i alt 584.000 kr. til anlægsudgifter vedr. ombygning af Landemærket 26, Rønne

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 584.000 kr. som finansieres med 500.000 kr. af driftsbudgettet i 2015 under bevilling Erhverv og med 84.000 kr. fra Business Center Bornholm

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Godkendt.
Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse har afsat et budget på 500.000 kr. til indretning af ”Erhvervskontakten”. Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Ejendomme og Drift har fundet frem til en løsning, som vurderes at være den mest optimale under de økonomiske forudsætninger.

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse har sørget for indretningsforlagets koordinering med BCB og Vækstforum.

Forkontor:

Forkontor skal rumme faste arbejdspladser til i alt 13 medarbejdere plus 3 receptionister. Der bygges to nye mødelokaler med glasfront som bryder gangarealet. Mødelokalerne placeres centreret i afsnit C og D, mod sydfacaden. Foran mødelokalerne etableres åbne områder til fleksible arbejdspladser således, at dagslyset optimeres bedst muligt. Kopirum og toiletter bibeholdes uændret. Pga. økonomi undlades der at udskifte skillevægge i forkontoret. Der vil på et senere tidspunkt ses på muligheder for at udskifte skillevægge til en mere æstetisk og imødekommende løsning. Receptionsfunktionen placeres i afsnit E.

 

Kontorafsnit ved gang E:

Indretning af kontorer på gangen ved afsnit E bibeholdes. I dette kontorafsnit rummes behov for flere enkeltmandskontorer herunder til BCB, Væksthusets og Jobcenters medarbejdere.

 

 

Projektets aktiviteter:

  1. Opbygning af 2 nye møderum i forkontor inkl. tømrer, maler og ventilation
  2. Akustikloft i forkontoret, i alt 325 m2, inkl. el-installation til ny belysning
  3. Maling af vægge og træværk i receptionsområde
  4. Maling af træværk og døre, gang ved afsnit E
  5. Maling af kontorer nr. 201, 202 og 205 samt depotrum 203 ved gang ved afsnit E

I alt skønnet overslagspris: 584.000 kr.

 

 

Der er stor risiko for blyindhold i maling på træværk. Derfor skal der igangsættes prøvetagning af bly i træværk og døre således, at processen ikke forsinkes unødigt. De evt. afledte merudgifter i forbindelse med evt. blyholdig maling er ikke medtaget i kalkulationen. Inden prøveresultater forligger, kan man ikke skønne størrelsen af merforbrug hertil. I tilfælde af bly, vil aktivitet nr. 4 og 5 blive undladt således at rammen overholdes.

 

Der tages forbehold for asbest i loftplader og eventuelle råd- og svampeskader i tagrummet.

Inventar, udskiftning af gulv og yderligere malerbehandling ønskes ikke medtaget.

Udgifter til el og EDB er ikke medtaget, da brugerne har oplyst, at nuværende el- og edb installation er tilstrækkelig.

 

Varmeforhold i bygningen er ikke vurderet og det er usikkert, hvordan de nye mødelokaler vil påvirke varmeanlægget i bygningen. Der skal vurderes mulighed for at udarbejde en varmemodel for forkontoret, hvis det viser sig nødvendigt.  Denne varmemodel skal udføres af ekstern konsulent og udgiften hertil, er ikke medtaget. Varmemodellen skal konkludere eventuel behov for ombygning af eksisterende varmeanlæg.

 

Der tages forbehold for tidsplan i forbindelse med leveringstider og entreprenørernes tidsdisponering.

Økonomiske konsekvenser

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget principgodkendte den 29. oktober 2014 at anlægsudgiften på ca. 500.000 kr. til etablering af en fælles fysisk indgang på Landemærket finansieres af de i budget 2015 afsatte midler til ”Erhvervskontakten”.

De resterende 84.000 kr. finansieres af Business Center Bornholm, idet det indskrives i lejekontrakten, at de i forbindelse med indflytningen medfinansierer 84.000 kr. af ombygningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevilling til tage og klimaskærm i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

20

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift har omprioriteret budgetmidler med henblik på afhjælpning af ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver, herunder primært vandindtrængning i flere kommunale bygninger. Disse midler udgør i alt 3.960.000 kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

d)    at akutte vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 3.960.000 kr. godkendes

e)    at der gives en anlægsbevilling til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunale bygninger på i alt 3.960.000 kr. som anført i bilaget,

f)    at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 3.960.000 kr. som finansieres af driftsbudgettet for Ejendomsservice og Idrætsområder med henholdsvis 3.560.000 kr. og 400.000 kr.,

g)    at eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til anlægspulje for vedligeholdelse af kommunale bygninger, og

h)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Udvalget anbefaler aktivitet 3 og 4 jf. bilaget.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har observeret vandindtrængning i flere kommunale bygninger. Da vandindtrængning går ud over de aktiviteter, som foregår i disse bygninger, har Ejendomsservice omprioriteret de overførte midler fra 2013, således at de kan anvendes til afhjælpning af disse skader.

Der er tale om en bred vifte af bygningsanvendelse. Det kan for eksempel nævnes, at det regner ind i nogle klasseværelser og at konsekvensen ved at undlade afhjælpning kan blive, at man må lukke disse lokaler.

Det samme er sket i Rønne Idrætshal, hvor det regner ind gennem taget og hvor sportsaktiviteter ofte må aflyses når det regner. Idrætsområdet har derfor foretaget en omprioritering af driftsmidler, som er med til at finansiere reparationsudgiften.

Der skal gøres opmærksom på, at der i kommunens bygninger er flere vedligeholdelsesopgaver som har en akut karakter, men som ikke kan blive indeholdt i nuværende indstilling pga. manglende muligheder for finansiering. Disse vil blive prioriteret i henhold til en faglig vurdering og vil indgå i vedligeholdelsesplanlægning for de kommende år.

 

Arbejderne på de enkelte lokationer er specificeret i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter er beregnet til 3.960.000 kr. jf. oversigten – se bilag.

Finansieringen af anlægsudgiften sker via omprioritering af midler fra driften, dels ved overført overskud fra 2013 og omprioritering af vedligeholdelsesbudget i Ejendomsservice på 3.560.000 kr. og dels ved omprioritering af vedligeholdelsesbudget på Idrætsområdet med 400.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

Åbent møde

14  Anlægsbevillinger til forbedring af liften i Tejn Havn -anvendelse af fondskapital  

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

21

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte den 28. juni 2012 en principbeslutning om nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Gudhjem kommune.

Nedlæggelsen er nu gennemført og fondsmidlerne er uddelt i overensstemmelse med fondens formål.

Der søges på den baggrund om anlægsbevillinger til anvendelse af midlerne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)      at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. (udgift) til forbedring af liften i Tejn Havn

b)      at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -250.000 kr. (indtægt) vedrørende EU-tilskud til projektet

c)      at nettoudgiften, som udgør 250.000 kr., finansieres af midlerne fra Lånefonden for ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig

d)     at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 8. november 2012 anmoder Lånefonden om Civilstyrelsens godkendelse af nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig.

Nedlæggelsen er gennemført og fondsmidlerne er uddelt i overensstemmelse med fondens formål. Havnegruppen under Center for Teknik og Miljø har modtaget 252.957 kr. fra Fonden.

Beløbet er indtægtsført i Bornholms Regionskommunes driftsregnskab under Tejn Havn. Fondens bestyrelse besluttede i forbindelse med nedlæggelsen af fonden, at fondens midler skulle benyttes til forbedring af liften i Tejn Havn, med katodisk beskyttelse og ombygning, så liften også kan tage mindre fartøjer end den oprindelig var tiltænkt.

Der er også ansøgt om EU-tilskud til projektet og der er modtaget tilsagn om tilskud på 250.000 kr. den 6. august 2014.

Da fonden formelt er nedlagt, kan der formentlig ikke træffes anden beslutning om anvendelse af fondens midler.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til forbedring af liften i Tejn Havn udgør 500.000 kr.

Udgifterne kan dels finansieres af EU-tilskud på 250.000 kr. og dels midlerne fra Lånefonden på 250.000 kr., som pt. indgår i driftsregnskabet for Tejn Havn.

Ombygningen vil forbedre liftens driftsøkonomi.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 

 15  Anlægsbevillinger til nedrivning af 2 ejendomme i Kirkegade, Hasle

02.34.00K08-0211

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

 

101

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

 

102

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik og Miljø har besigtiget 2 boliger beliggende i Kirkegade 10 og 12 (dobbelthus), Hasle. Disse er vurderet værende i så dårlig vedligeholdelsesmæssig stand, at det vurderes, at det pga. råd og skimmel er forbundet med sundhedsfare at bebo eller opholde sig i bygningen.
Der er endvidere alvorlige svigt i bygningens bærende og stabiliserende konstruktioner, og dermed fare for nedstyrtning og personskade. For at sikre mod nedstyrtning ud mod gaden og sikre forbipasserende, har Beredskabet foretaget en afstivning af bygningen og afspærring af gaden.

Pga. den sundhedsmæssige fare, mener Teknik og Miljø, at bygningen bør kondemneres (forbud mod beboelse og ophold). Pga. bygningens dårlige stand og faren for nedstyrtning, vurderes det, at bygningen endvidere bør nedrives. Vurderingen er taget ud fra en samlet betragtning af tilstand af bygningen og økonomien i henholdsvis nedrivning og istandsættelse.

Begge ejendomme er privatejede og boligerne er pt. ikke beboede. Begge ejere er indstillet på, at bygningen bør rives ned, og Teknik og Miljø har valgt at tilbyde en frivillig aftale om nedrivning.


Hvis ikke der sker en frivillig nedrivning, vil Teknik og Miljø jf. Lov om byfornyelse LBK nr. 863 af 03/07/2014 være nødt til at fremføre en sag for kommunalbestyrelsen, om kondemnering af bygningen samt påbud om nedrivning.

Kommunen ventes at få en nettoudgift på anslået 203.000 kr. til nedrivningen og afspærring uanset om nedrivning sker frivilligt, eller om der kondemneres med påbud om nedrivning. Derudover kommer der udgifter til efterfølgende retablering på 187.500 kr.

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

a)    at sagsfremstillingen tages til efterretning

b)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 397.000 kr. (udgift) til afspærring og nedrivning af ejendommen Kirkegade 10 og 12 i Hasle

c)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 187.500 kr. (udgift) til efterfølgende opførelse af en mur langs Kirkegade, som fastsat i nedrivningstilladelsen

d)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -194.000 kr. (indtægt) vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, fra den afsatte statslige ramme til byfornyelse 2014.

e)    at restbeløbet på 390.000 kr. tages fra nedrivningspulje 2013, dels fra tilbageløbsmidler, dels ved at lade to sager fra nedrivningspulje 2013 overgå til nedrivningspulje 2015.

f)    at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales. 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens tilsyns- og handlepligt

I henhold til byfornyelsesloven, LBK nr. 863 af 03/07/2014 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold, når det vurderes, at disse ejendomme ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige.

Hvis det skønnes, at ophold i boliger eller opholdsrum er forbundet med sundhedsfare, har Kommunalbestyrelsen pligt til at gribe ind.

 

Baggrund for varsel af påbud om kondemnering og nedrivning

Center for Teknik og Miljø har den 19.03.2014 besigtiget bygningen, der består af 2 privatejede boliger beliggende i dobbelthus med lodret lejlighedsskel.

Ved besigtigelsen blev det konstateret, at hele bygningen er i meget dårlig vedligeholdelses-mæssig stand. Der er omfattende utætheder i tage og deraf følgende fugtskader i begge boliger. Teknik og Miljø har vurderet, at begge boliger er sundhedsfarlige at bebo, og bør kondemneres (nedlæggelse af forbud mod beboelse og ophold).

Ved besigtigelsen blev der samtidig konstateret betydelige svigt i bygningens bærende- og stabiliserende konstruktioner. Disse svigt er så alvorlige, at der er fare for sammenstyrtning.

På baggrund af bygningens dårlige tilstand og skadernes omfang, er det vurderet, at omkostningerne til en evt. renovering af bygningen vil overstige prisen for opførelse af nye boliger. Det er derfor Teknik og Miljøs vurdering, at bygningen bør nedrives.

 

Frivillig aftale om nedrivning

Ved møder den 04.06.2014 mellem ejere og repræsentanter for Teknik og Miljø, har begge bygningsejere bekræftet, at bygningens tilstand er meget ringe og at der ikke er noget alternativ til nedrivning.

Der er efterfølgende indgået en frivillig aftale om nedrivning af bygningen.

 

Nedrivning, refusion, krav jf. lokalplan

Der er i dette tilfælde tale om en sag, hvor bygningen er vurderet sundhedsskadelig og ikke anvendelig som bolig og det er vurderet, at der er umiddelbar fare for nedstyrtning og dermed fare for personskade, grundet bygningens beliggenhed direkte op ad offentlig vej. Tiltag til kondemnering af boligerne er sket i så sent et stadie, at der samtidig bør gives påbud om nedrivning. I sager, hvor påbud om nedrivning pålægges samtidig med en kondemnering på grund af bygningens tilstand, påhviler det kommunen at afholde udgifterne til nedrivning. Staten refunderer op til 60 % af disse udgifter.

 

De aktuelle ejendomme er beliggende i et område med bevarende lokalplan og der er stillet krav om etablering af hegnsmur i skel mod vej i nedrivningstilladelsen. Opførelse af hegnsmuren er dermed et nødvendigt følgearbejde til nedrivning af bygningen.

 

For Kirkegade 12 viser vurdering fra ejendomsmægler, at der er en lille økonomisk gevinst ved en øget vurdering af ejendommens værdi efter nedrivning af bygningen. Kommunen har derfor mulighed for at tage pant i ejendommen Kirkegade 12.

 

Byggesagsbehandling

Nedrivning af bygningen er byggesagsbehandlet. Bygningen er beliggende i et område hvor, Lokalplan nr. 0-01 Bevarende lokalplan for Hasle – Nyker. Der er i forbindelse med godkendelse af nedrivningen stillet krav om, at der etableres en hegnsmur (bornholmermur) i skellet mod Kirkegade.

 

Afstivet bygning og afspærret gade

Sideløbende med sagsbehandlingen i Teknik og Miljø, har Bornholms Brandvæsen vurderet, at faren for sammenstyrtning er akut. Brandvæsnet har derfor valgt at afstive bygningen. Pga. afstivningens omfang, er det nødvendigt også at afspærre gaden.

Afstivningen og dermed afspærringen kan ikke fjernes, før bygningen er gjort sikker eller nedrevet.

 

På baggrund af den konkrete sag arbejder Teknik og Miljø på at tilrettelægge procedurer, til håndtering af sager om eventuel kondemnering, således at disse bliver behandlet før bygningens vedligeholdelsestilstand er så dårlig at påbud om nedrivning er nødvendig.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede sagsomkostninger inkl. udgifter til nedrivning af ejendommen vurderes at udgøre 584.000 kr.

Der forventes at kunne opnås refusion fra den statslige ramme til byfornyelse i 2014 på 194.000 kr. Derudover er der restmidler fra *”Nedrivningspulje 2013” på 122.500 kr. Beløbet kan indgå som tilskud til dette projekt.

Restbeløbet på 267.500 foreslås finansieret af nedrivningspulje 2013 ved at overføre to at sagerne herfra til Nedrivningspulje 2015.

 

Note: *”Nedrivningspulje 2013”:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. august 2013 en anlægsbevilling på 4.800.000 kr. til ’Nedrivning af ejendomme 2013’.

Midlerne fra denne pulje bruges til udbetaling af tilskud til nedrivning af beboelsesejendomme i byer og på landet samt til nedrivning af mindre erhvervsejendomme i byer med under 3000 indbyggere. Dette gælder nedrivning af såvel private som kommunale ejendomme.

 

Dette projekt kan som nævnt tildeles tilskud på 122.500 kr. fra denne pulje, idet der i puljen var reserveret midler til nedrivning af en ejendom, som ikke fik nedrivningstilladelse. Derudover foreslås, det at to andre sager overføres til nedrivningspulje 2015 – sager, der af forskellige tekniske årsager, (udmatrikulering mv.) er blevet forsinkede. 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
Oversigtsplan Kirkegade 10 og 12 (PDF)

2.
Gennemgang af sagsforløb (DOCX)

3.
Rapport fra beredskabet (PDF)

4.
Besigtigelsesrapport Kirkegade 10 (DOCX)

5.
Besigtigelsesrapport Kirkegade 12 (DOCX)

6.
Notat fra møde med ejer af Kirkegade 10 (DOCX)

7.
Notat fra møde med ejer af Kirkegade 12 (DOCX)

8.
Varsel af påbud om kondemnering og varsel af påbud om nedrivning Kirkegade 10 (DOCX)

9.
Varsel af påbud om kondemnering og varsel af påbud om nedrivning Kirkegade 12 (DOCX)

10.
Kort over afspærring (PDF)

11.
Nedrivningstilladelse (PDF)

12.
Høringssvar i forbindelse med nedrivning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Herligheden, Rønne

03.11.08Ø60-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

22

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Realkredit Danmark har på vegne af Andelsboligforeningen Herligheden, Rønne, den 10. november og den 21. november 2014 anmodet om tilladelse til omlægning af afdragsfrit realkreditlån i Realkredit Danmark A/S, og at eksisterende kommunegaranti på lån hos Realkredit Danmark A/S overføres til det nye lån.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         At omlægningen af lån i Realkredit Danmark A/S godkendes

·         At kommunen i forbindelse hermed vedstår den tidligere stillede kommunegaranti på 18,75 % i 20 år.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Realkredit Danmark A/S har på vegne af Andelsboligforeningen Herligheden, Rønne, ved skrivelse af den 10. november 2014 anmodet om tilladelse til omlægning af afdragsfrit lån i Realkredit Danmark A/S, stort kr. 4.390.000 (2. prioritet) til nyt 30-årigt realkreditlån stort kr. 4.424.000 og hvor der betales afdrag.

Omlægningen til det nye lån medfører ingen provenu til Andelsboligforeningen Herligheden men en løbetidsforlængelse på 10 år samtidig med at der nu betales afdrag.

Løbetiden på den stillede kommunegaranti på 18,75 % forbliver uændret og der gives således kun kommunegaranti for de første 20 år på det 30-årige realkreditlån.

Det bemærkes i den forbindelse, at Andelsboligforeningen Herligheden har et yderligere realkreditlån stort kr. 2.226.000 (1.prioritet) med kommunegaranti, hvor der efter omlægningen i 2013 nu betales afdrag. 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med omlægningen ingen øgede omkostninger for kommunen, løbetiden for realkreditlånet forlænges til 30 år med løbetiden for kommunegarantien forbliver den samme. Omlægningen af lån skønnes derfor, med den fremtidige betaling af afdrag på lånet, at formindske risikoen for, at kommunens garanti kommer til udbetaling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti for lån til køb af Vestbornholms Varmeværk

13.03.01Ø60-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

23

 

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S har den 19. november 2014 ansøgt om kommunegaranti for lån på 32,5 mio. kr. i forbindelse med køb af Vestbornholms Varmeværk.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at der gives en kommunegaranti til Bornholms Varme A/S til lån på 32,5 mio. kr. optaget i KommuneKredit i forbindelse med køb af Vestbornholms Varmeværk.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Per Ole Petersen erklærede sig inhabil i behandlingen af punktet, hvilket blev godkendt.

Liste W kan ikke medvirke til at erklære Per Ole Petersen inhabil.

 

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S ansøger om kommunegaranti vedr. lån på 32,5 mio. kr. i forbindelse med køb af Vestbornholms Varmeværk. Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

Bornholms Varme overtog i 2009 fjernvarmenettet i Hasle. I overdragelsesaftalen af 31. marts 2009 er det fastlagt, at Bornholms Varme er forpligtet til at overtage varmeværket i Hasle fra OK Entreprise ApS pr. 1. januar 2015.

Købesummen udgør 31,5 mio. kr. og svarer til det der var forudsat i forbindelse med overdragelsesaftalen. Hertil kommer nødvendige investeringer på 1 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen, herunder etablering af brovægt, forbedret udsugning m.v.

Bornholms Varme har fremsendt langtidsbudget for den samlede fjernvarmeforsyning af Hasle, Sorthat/Muleby og Nyker. Budgettet udviser positive resultater fra og med 2016.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti for lånet forventes ikke umiddelbart at få negative økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning vil der blive opkrævet garantiprovision af det garanterede beløb.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Indstilling af medlemmer og suppleanter til Det regionale Arbejdsmarkedsråd for perioden 1. januar 2015 til 31. maj 2018.

00.01.00A30-0056

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Med forbehold for vedtagelse af lov om organisering og understøttelse af beskæfti-gelsesindsatsen m.v. medfører forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen, at der skal oprettes nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), som skal træde i kraft den 1. januar 2015.

 

Lovforslaget kommer til 3. behandling den 18. december 2014, og indstillingen af medlemmer og suppleanter til det regionale arbejdsmarkedsråd er med forbehold for lovens vedtagelse.

 

Forligskredsen bag forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der skal oprettes otte regionale arbejdsmarkedsråd der vil bestå af 21 medlemmer, herunder RAR Bornholm der forudsættes at skulle bestå af 15 medlemmer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at valggruppe AV udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter og valggruppe BCKOWØ udpeger 1 medlem og 1 suppleant, der indstilles til beskæftigelsesministerens udpegning af medlemmer og suppleanter til RAR Bornholm

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:

Valggruppe AV indstiller Winni Grosbøll som medlem og Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant og Steen Colberg Jensen som medlem og Lotte Helms som suppleant.

 

Valggruppe BCKOWØ indstiller Morten Riis som medlem og Bente Johansen som suppleant

 

Indstillingerne blev godkendt.

Sagsfremstilling

Det regionale arbejdsmarkedsråd skal varetage følgende hovedopgaver, jf. lovforslag om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 30:

 

·         Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.

·         Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftigelsesindsatsen.

·         Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og vækstfora, samt koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen.

·         Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.

·         Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

·         Varetager opgaver, som efter andre love eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til rådene.

 

RAR Bornholm vil få en lettere justeret opgavevaretagelse, som følge af at rådet kun dækker Bornholms Regionskommune.

 

For Bornholms vedkommende bemyndiges beskæftigelsesministeren jf. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 28, stk. 2 til at fastsætte nærmere regler om oprettelse af det regionale arbejdsmarkedsråd, herunder rådets sammensætning og opgaver.

 

Det regionale arbejdsmarkedsråd på Bornholm forudsættes at skulle bestå af 15 medlemmer, som sammensættes på følgende måde:

 

·         4 fra Dansk Arbejdsgiverforening

·         3 fra LO

·         1 fra FTF

·         1 fra Akademikerne

·         1 fra Lederne

·         3 fra Bornholms Regionskommune

·         1 fra Danske Handicaporganisationer

·         1 fra regionsrådet for Region Hovedstaden

Beskæftigelsesministeren udpeger samtidig og på samme måde en suppleant for hvert medlem af rådet.

Efter forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 29 stk. 2 og stk. 3, udpeges medlemmer og suppleanter bortset fra formanden og dennes suppleant af beskæftigelsesministeren for 4 år ad gangen. Rådets funktionsperiode regnes fra 1. juni i året efter kommunale og regionale valgår. Som følge af overgangsbestemmelsen er rådets første funktionsperiode dog kortere end fire år.

 

Efter forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 29 stk. 6. udpeges rådets formand og suppleanten for denne for en 2-årig periode af rådet blandt rådets medlemmer.

 

Det følger af lov om ligestilling mellem mænd og kvinder, at de regionale arbejdsmarkedsråd bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Der skal derfor principielt indstilles lige så mange kvinder som mænd. Da Bornholms Regionskommune skal indstille et ulige antal, skal der dog indstilles én mere af det ene køn end af det andet.

 

Der skal foreligge helt særlige grunde for at fravige dette. I tilfælde af fravigelse skal i så fald samtidigt med indstillingen angives begrundelsen for, at der ikke indstilles en ligelig kønsfordeling.

 

Hvis der ikke indstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i ligestillingsloven, følger det af ligestillingsloven, at ministeren kan beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis begrundelsen herfor ikke kan accepteres.

 

Indstillingen af medlemmer og suppleanter til det regionale arbejdsmarkedsråd er med forbehold for lovens vedtagelse.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er fastsat tidspunkt for det konstituerende møde i RAR Bornholm til fredag den 23. januar 2015 kl. 13.00.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Udpegning af nyt medlem i bestyrelsen for CRT

24.10.06A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter         

Resumé

Direktør Lene Feldthus Andersen, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) meddeler den 14. november 2014, at medlem af bestyrelsen, professor Christian Wichmann Matthiesen pr. 10. november 2014 er fratrådt både som formand for CRT og som medlem af bestyrelsen. Der skal udpeges et nyt medlem til bestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at Bjarne E. Jensen, direktør for REG LAB udpeges som nyt medlem i bestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2014, at følgende personer blev udpeget som de 3 medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget på baggrund af deres faglige kompetencer og forskningsmæssige relevans for centrets virksomhed:

o    Professor Christian Wichmann Matthiesen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografi ved Københavns Universitet

o    Viceadministrerende direktør Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

o    Lektor Szilvia Gyimóthy, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

 

Da professor Christian Wichmann Matthiesen er fratrådt bestyrelsen, skal kommunalbestyrelsen udpege et nyt medlem.

 

De siddende bestyrelsesmedlemmer i CRT peger på Bjarne E. Jensen, direktør for REG LAB, som nyt bestyrelsesmedlem.

 

Det kan oplyses, at bestyrelsen for CRT består af 7 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer udpeges af Bornholms Regionskommune, heraf 1 medlem efter indstilling fra Bornholms Vækstforum og 3 medlemmer på baggrund af deres faglige kompetencer og forskningsmæssige relevans for centrets virksomhed.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Udpegning af ny stedfortræder i Fællesbestyrelsen for Ungdomsskolen og 10.klasseskolen

18.09.01A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

20

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Socialdemokraterne meddeler, at der skal udpeges en ny stedfortræder til afløsning af Jacob Lund, der er blevet medlem i folketinget. Jacob Lund er stedfortræder for Kirsten Svendsen i Fællesbestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasseskolen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at valggruppe AV udpeger ny stedfortræder for Kirsten Svendsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:

Inge Munch er godkendt.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 12. december 2013 blev Kirsten Svendsen udpeget som medlem og Jacob Lund udpeget som stedfortræder fra valggruppe AV og Peter Andersen blev udpeget som medlem og Bo Haxthausen som stedfortræder fra valggruppe BCKOWØ.

 

Den 22. maj 2014 godkendte kommunalbestyrelsen et forslag til sammensætning af en ny fællesbestyrelse for Ungdomsskolen og 10.klasseskolen.

 

Fællesbestyrelsen består af 13 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer og stedfortrædere, hvilket skete på det konstituerende møde.

 

Udpegningen af ny stedfortræder gælder for resten af indeværende valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Udpegning af nyt medlem i Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

13.25.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

21

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Socialdemokraterne meddeler, at der skal udpeges et nyt medlem til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm til afløsning for Leila Lindén, som ønsker at udtræde af kontaktrådet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at valggruppe AV udpeger et nyt medlem.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:

Erik Lund Hansen er godkendt.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 12. december 2013 blev Winni Grosbøll, Leila Lindén og Steen Colberg Jensen indstillet som medlemmer og med Maria Fromseier Kjærgaard, René Nordin Bloch og Carsten Scheibye indstillet som stedfortrædere for valggruppe AV.

Morten Riis blev indstillet som medlem og Ianto Gerdes blev indstillet som stedfortræder for valggruppe BCKOWØ.

Medlemmer og stedfortrædere indstilles af kommunalbestyrelsen til udpegning af transportministeren.

 

Udpegningen af nyt medlem gælder for resten af indeværende valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Ændring af antal delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2015

00.24.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

KL meddeler den 28. november 2014, at regionskommunen kan deltage med 5 delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2015 mod tidligere 6 delegerede. Grundlaget for antal delegerede er ændret, da befolkningstallet pr. 1. oktober 2014 er under 40.000.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at valggruppe AV udpeger 3 delegerede og deres suppleanter.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:

Valggruppe AV indstiller Steen Colberg Jensen som medlem med Andreas Ibsen som suppleant, Winni Grosbøll som medlem med Bjarne Westerdahl som suppleant, og Maria Fromseier Kjærgaard som medlem med Lykke Jensen som suppleant.

 

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpegede på det konstituerende møde den 12. december 2013 følgende medlemmer og suppleanter som delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde:

 

Fra valggruppe AV

Winni Grosbøll med Bjarne Westerdahl som suppleant

Maria Fromseier Kjærgaard med Lykke Jensen som suppleant

Steen Colberg Jensen med Søren Schow som suppleant

Andreas Ipsen med Thomas Bay Jensen som suppleant

 

Fra valggruppe BCKOWØ

Bjarne Hartung Kirkegaard med Linda Kofoed Persson som suppleant

Bente Johansen med Bo Haxthausen som suppleant

 

Ifølge KL’s love kan hver kommune udpege én delegeret pr. hver påbegyndte 8.000 indbyggere.

 

Ved konstitueringen var regionskommunens indbyggertal 40.328, og der blev udpeget 6 delegerede og 6 suppleanter. Det er tallet fra Danmarks Statistik pr. 1. oktober 2013, der bruges som grundlag.

 

Ifølge Danmarks Statistik er regionskommunens indbyggertal 39.894 pr. 1. oktober 2014, hvilket betyder, at der kun skal udpeges 5 delegerede og 5 suppleanter. Der vælges efter forholdstalsmåden.

 

Ved brug af forholdstalsmåden med valggruppe AV og valggruppe BCKOWØ er det valggruppe AV, der udpeger nr. 1, 3 og 4 og valggruppe BCKOWØ, der udpeger nr. 2 og 5.

 

Udpegningen gælder for resten af indeværende valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-12-2014

23

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014:
Givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt