Referat
Social- og Sundhedsudvalget
24-02-2014 kl. 15:00
Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet
  åbent 3 Opfølgning på kommunalbestyrelsens målseminar 20.-21. februar 2014
  åbent 4 Kvalitetsstandard Kvindekrisecentre 2014
  åbent 5 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet Aarsdale 2013
  åbent 6 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet B3 2013
  åbent 7 Rapport uanmeldt tilsyn Rehabiliteringscenter Sønderbo 2013
  åbent 8 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2013
  åbent 9 Koordinering med andre politikområder
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-02-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen fraværende.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Projektleder Johnny Ernst Andersen giver på mødet en kort orientering om arbejdet med pilleautomaten. 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet

27.00.00Ø34-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-01-2014

3

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

3

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Social og Sundhedsudvalget til beslutning

Resumé

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.  Der er reserveret 10,2 mio. kr. årligt til Bornholm efter ansøgning. Der redegøres for Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringer. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til kommunalbestyrelsen

·         at de skitserede prioriteringer tages til orientering med henblik på beslutning i Social- og Sundhedsudvalget

 

Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2014:

Orienteringen taget til efterretning med henblik på beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at drøfte og prioritere indsatser indenfor pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Prioriteringen drøftet. Det første punkt i "Oversigt over prioriterede indsatser i 2014 i Bornholms Regionskommune" falder bort og ansøgningen suppleres med et ønske om, at udvide praktisk bistand med velfærdsteknologiske løsninger og ansættelse af relevante fagpersoner.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. 

Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov samt ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

 

Det er kommunerne der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen på ældreområdet ud fra lokale behov og prioriteringer. Formålet er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov og i ansøgningsmaterialet nævnes specifikt 3 områder:

·         Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

·         Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

·         Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

 

Der er reserveret 10,2 mio. kr. årligt til Bornholm efter ansøgning. Puljen udmøntes i både 2014 og 2015 gennem årlige ansøgningspuljer. Ansøgningsfristen i 2014 er den 14. februar. På grund af den korte ansøgningsfrist har Social- og Sundhedsudvalget inden udvalgsbehandlingen indhentet anbefalinger fra ældreområdet, Ældrerådet og Handicaprådet og udvalget har via mail prioriteret indsatsområder for 2014.

 

Center for Sundhed er ansvarlig for implementering af prioriteringerne i 2014 i samarbejde med Center for Ældre og BRK-ejendomsservice.

 

Der peges på følgende områder i 2014:

Udvidelse af tidsforbruget til rengøring indenfor døgnplejen område – svarende til niveauet i 2013

Prioriteringen indebærer, at den tid borgerne tildeles til en ’fuld’ rengøring øges fra 40 min. til 60 min. – svarende til den reduktion, der blev gennemført i budgettet for 2014.

Tiden til de enkelte elementer i en fuld rengøring øges ligeledes, således at rengøringstiden hos borgere, der kun modtager elementer af den fulde rengøring, også øges.

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Ældre og måltidspolitikken

Indsatser målrettet forebyggelse af indlæggelser m.m. for ensomme og svage ældre gennem øgede pædagogiske og sundhedsfaglige aktiviteter i forhold til bl.a. kost, motion, tandhygiejne og samtaler.

·         Hjemmeboende svage og ensomme ældre:

·         Indsatser – med inddragelse af frivillige - der både har fokus på sociale- og sundhedsmæssige elementer fx i form af ’Fællesspisning’ og ’Spisevenner.
Der søges om puljemidler til en medarbejder (pædagog), der med social- og sundhedspædagogisk afsæt kan initiere og understøtte aktiviteter samt budget til finansiering af de enkelte indsatser.  

·         Forebyggende indsatser målrettet den småtspisende ældre bl.a. gennem tidlig opsporing og ressourcer til at støtte den enkelte borger. Der søges om puljemidler primært til løn indenfor døgnplejens område.

·         Beboere på plejecentre/hjem:

·         Øgede pædagog/terapeut ressourcer til, dels at understøtte beboernes individuelle behov dels beboernes indbyrdes relation i leve-bo-miljøet, herunder beboernes mulighed for deltagelse i fællesskabets aktiviteter. Der søges om puljemidler til medarbejdere med pædagogisk/terapeutisk baggrund. 

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Hverdagsrehabilitering og træning

·         Styrkelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen i kommunen.
Hverdagsrehabiliteringen
sigter på, at ældre borgere, som modtager plejeydelser eller anden bistand, så vidt muligt trænes til at klare sig selv. Bornholms Regionskommune har iværksat flere initiativer på området. Der søges om puljemidler til udvidelse med en terapeutstilling i genoptræningsenheden, der har fokus på at fastholde/vedligeholde den svage ældres funktionsniveau fx gennem øget mulighed for deltagelse i holdtræning. Holdtræning rummer også en social dimension for den svage eller ensomme ældre.

·         Reduktion af ventetiden på genoptræning.
Kommunen skal efter henvisning fra hospitalet tilbyde ambulant genoptræning efter sundhedsloven. Genoptræningsenheden har stigende ventetid, som følge af en kraftig stigning i antallet af patienter henvist til kommunal genoptræning. En stigende ventetid kan betyde at borgeren ikke får den fulde effekt af hospitalsbehandling og bliver mindre selvhjulpen. Der søges om puljemidler til udvidelse med en terapeutstilling i genoptræningsenheden med henblik på nedbringelse af ventetiden.

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Etablering af akutteams/døgndækning med sygepleje på Rehabiliteringscenter Sønderbo

Den ældre og syge borger skal sikres et sammenhængende og trygt forløb med fokus på, at borgeren ikke indlægges – hvis en indlæggelse kan forebygges.  Der søges om puljemidler til etablering af akutteams/døgndækning med sygepleje på Sønderbo.   

Etablering af akutteams/øget sygeplejedækning skal både styrke den sygefaglige indsats og det tværgående samarbejde mellem døgnplejen, hjemmesygeplejen og Rehabiliteringscenter Sønderbo. 

Der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse af opgaver, arbejdsgange og samarbejdsrelationer inden indsatsen implementeres.

Prioriteringen søges videreført i 2015.

 

Etablering af ’borgerteam’ i hjemmeplejen

I lyset af den forestående organisationsændring i kommunen foreslås egentlige forsøg med borgerteams/selvstyrende grupper først iværksat i 2015. Det foreslås, at der i 2014 igangsættes en analyse og afdækning af forskellige muligheder for etablering af borgerteams/selvstyrende grupper indenfor hjemmeplejen. I 2014 søges et mindre beløb til afdækning af muligheder og analyser. I 2015 kan søges puljemidler til etablering af egentlige forsøgsordninger med fokus på det borgernære og øget indflydelse for borger og medarbejder i tilrettelæggelse af den hjælp der ydes. 

Området søges opprioriteret i 2015.

 

”Investeringer”, der kan løfte den kommunale indsats på ældreområdet i 2015 og fremover.

Flere af ovennævnte prioriteringer vil ikke få fuld virkning i 2014, da en igangsættelse må afvente svar på ansøgningen fra Ministeriet, hvorefter der må påregnes en vis tid før indsatsen er fuldt ud implementeret. Puljemidlerne i 2014 skal som udgangspunkt anvendes i 2014. Det er derfor hensigtsmæssigt at anvende en vis del af puljemidlerne i 2014 til tiltag/investeringer, der kan understøtte området i de kommende år - men hvor udgiften kan afholdes i 2014.  Der peges derfor dels på ’investeringer’ i kompetenceudvikling, dels ’investeringer’ i bl.a. indretning af lokaler, udstyr og IT-værktøjer, der kan løfte den kommunale indsats på ældreområdet i 2015 og fremover. 

 

Kompetenceudvikling indenfor ældre – og sundhedsområdet, herunder

·         Sygeplejen i forhold til observation og specifikke behandlinger

·         Tidlig opsporing

·         Demens 

·         Beboernes indbyrdes relation i leve-bo-miljøer

Der søges om puljemidler til frikøb af medarbejdere, kursusafgifter mv.

 

Øvrige investeringer i ældreområdet i 2014: 

·         Etablering af træningskøkken på Sønderbo

·         Ombygning på Plejehjemmet Toftegården mhp. indretning af beboernes fællesarealer (etablering af leve-bo-lignende miljø) samt indretning af træningslokale

·         Køb og implementering af værktøj til tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionsnedsættelse i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling

·         Implementering af det Fælles Medicin Kort med henblik på bedre medicinering

·         Indretning af plads til bariatrisk (svær overvægt) beboer på Sønderbo

·         Indretning af lokaler til Sygeplejeklinik i Nexø

 

Listen over øvrige investeringer er ikke endelig, men skal undersøges og afklares nærmere.

 

Til Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar vil foreligge en specificeret oversigt over udgifterne til de prioriterede områder i 2014 og 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. februar 2014

Ansøgning fremsendt med de af udvalget prioriterede indsatser.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2014

1.
Vejledning og ansøgningsskema til 'Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet' (TIF)

2.
Oversigt over prioriterede indsatser indenfor puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. februar 2014

3.
Ansøgning til løft af ældreområdet i BRK - fremsendt via Puljeportalen den 12.2.2014 (DOCX)

4.
Budget tilknyttet ansøgning til løft af ældreområdet i BRK - fremsendt via Puljeportalen den 12.2.2014 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Opfølgning på kommunalbestyrelsens målseminar 20.-21. februar 2014

00.22.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

4

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-02-2014

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der holdes målseminar for kommunalbestyrelsen den 20. - 21. februar 2014. Udvalget skal drøfte sit input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)    udvalget udvælger 3 temaer inden for udvalgets område, som danner rammen for drøftelser af mål på udvalgets område på målseminaret

b)    drøfter præsentation af temaer på målseminaret

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

ad a) De tre temaer er demens, psykisk sårbare og sundhedsprofilen.

ad b) Drøftet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         til drøftelse med henblik på udarbejdelse af arbejdsplan

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014:

På baggrund af målseminaret blev følgende drøftet:

Demens: Input til konkrete tiltag drøftet med henblik på yderligere præcisering ved det kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Psykisk sårbare: Øgede indsatser omkring recovery og tværfaglighed drøftet. Sundhedsprofilen: Yderligere debat afventer præsentation af sundhedsprofilen i april måned. Herudover ønskes et øget fokus på alkoholforebyggelse.

Yderligere ønskes en afklaring af døgnplejens forhold og orientering om forventninger på sundhedsområdet.    

Sagsfremstilling

Som forberedelse af kommunalbestyrelsens målseminar den 20.-21. februar 2014 skal fagudvalgene hver især gennemføre en politisk drøftelse af udvalgets input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

 

Inputtet til målseminaret vil være resultatet af de politiske drøftelser i udvalget, som beskrevet nedenfor. Borgmesteren vil på målseminaret fremlægge regionskommunens vision, og lægge op til fastlæggelsen af en række mål for valgperioden.

 

Målet med udvalgets drøftelse er for det første at kvalificere målseminaret på forhånd i forhold til udvalgenes ønsker. Det betyder, at udvalget skal vælge, hvilke tre temaer, udvalget anser som de vigtigste at formulere mål inden for. Temaerne vil danne rammen for arbejdet på målseminaret om mål inden for udvalgets område.

 

Udvalgsformanden får til opgave at præsentere udvalgets temaer og øvrige input på målseminaret.

 

Målet er derfor for det andet, at udvalget drøfter præsentationen af temaerne på seminaret. Og for det tredje drøfter, hvilke input fra udvalget, der kan understøtte arbejdet med mål på seminaret (fx konkrete forslag til mål inden for udvalgets temaer, dilemmaer, paradokser, udfordringer og muligheder).

 

For at kunne forberede målseminaret bedst muligt, bedes udvalget i forlængelse af den politiske drøftelse udarbejde følgende:

-      tre temaer i overskriftform

-      input til arbejdet med mål på målseminaret i punktform

 

Arbejdet med at gøre målene konkrete og målbare sker i processen, der følger efter målseminaret. Efter målseminaret vil udvalget således på baggrund af de politiske drøftelser på målseminaret og med faglig bistand fra administrationen skulle udarbejde præcise målformuleringer.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. februar 2014

Med afsæt i udvalgets identifikation af tre temaer for udvalgets arbejde, kommunalbestyrelsens behandling heraf på målseminaret den 20. – 21. februar og udvalgets øvrige politiske ambitioner, drøftes en egentlig udarbejdelse af udvalgets arbejdsplan.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Kvalitetsstandard Kvindekrisecentre 2014

27.57.12P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-01-2014

30

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-02-2014

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service. Kvalitetsstandarden revideres hvert andet år. Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for kvindekrisecentre er sidst revideret i november 2011. Der er p.t. kun et kvindekrisecenter på Bornholm, og der er udtrykt ønske om, at der i standarden indskrives, at tilskud fra kommunen udbetales kvartalsvis forud. Der er desuden foretaget få redaktionelle ændringer i standarden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

•   at kvalitetsstandarden sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014:

Rapporten sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

•   at kvalitetsstandarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsstandarden er at konkretisere, hvad borgerne kan forvente i kvindekrisecentertilbud efter § 109 i lov om social service. Den skal gøre det synligt og gennemskueligt, hvilken service borgerne kan forvente, og om der er sammenhæng mellem det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har besluttet, og de faktiske, konkrete ydelser, som borgerne modtager.

Kvalitetsstandarden skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

1.  Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer

2.  Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrets virksomhed

3.  En beskrivelse de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentret

4.  Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på centret

5.  Procedure for, hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter, og hvem der kan få ophold på centret

6.  Fællesfaciliteter

7.  Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på centret

 

Kommunalbestyrelsen skal oplyse om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet, og informere om værdier og normer, som indsatsen bygger, brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunen ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden skal inddrage repræsentanter for beboerne.

Kvindekrisecenter Bornholm har været inddraget i revisionen af kvalitetsstandarden, og ønsker tilføjet, at kommunen yder Kvindekrisecentret et årligt driftstilskud til varetagelse af de i kvalitetsstandarden beskrevne opgaver. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af kommunalt tilskud ændres til kvartalsvis forudbetaling, hvilket harmonerer med øvrige aftaler på området.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. februar 2014

Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd har haft kvalitetsstandarden til høring, og har ingen bemærkninger hertil.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014

1.
Udkast revideret kvalitetsstandard Kvindekrisecentre (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet Aarsdale 2013   

27.12.16K09-0113

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-02-2014

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014:

Sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 21. januar 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet Aarsdale.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at hverdagen for beboerne i Ældrekollektivet Aarsdale fungerer godt. De får den hjælp og pleje, som de har brug for. Der har været en stor udskiftning blandt personalet i sidste halvdel af 2013, hvilket har bevirket øget arbejdspres, og at de sædvanlige rutiner ikke er fulgt helt så godt, som det kunne forventes. Det har bl.a. medført fejl og mangler i dokumentationen m.m. Dette er der nu taget hånd om. Planlægningen af flytning til Snorrebakken er i gang, og det er Tilsynets indtryk, at der tages godt hånd om beboerne i denne proces.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. februar 2014

1.
Tilsynsrapport 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet B3 2013  

27.12.16K09-0116

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-02-2014

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014:

Sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 8. januar 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Slottet, afdeling B3.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Det generelle indtryk af afdeling B3

Det er Tilsynets indtryk, at hverdagen for beboerne på afdeling B 3 fungerer godt. Beboerne modtager den hjælp og pleje, som de efterspørger og har brug for.

 

Der har i perioder været et over normalen større sygefravær, og det er i den forbindelse Tilsynets opfattelse, at man fra ledelsens side har taget god hånd om denne problematik. I forhold til udflytningen til Snorrebakken etape 2, så er snakken med de enkelte beboere kun lige påbegyndt. Planlægningsarbejdet omkring organiseringen og tanker og tiltag omkring medarbejderne er godt i gang. Det er Tilsynets indtryk, at der tages godt hånd om beboerne i den samlede proces.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet nedenstående to anbefalinger:

·         Tilsynet anbefaler, at de punkter fra embedslægens tilsyn, som umiddelbart kan rettes, rettes straks. Øvrige punkter udarbejdes der en handlingsplan for, som skal være Tilsynet i hænde senest den 1. marts 2014.

 

·         Tilsynet anbefaler, at B3 indsender en handleplan for, hvordan de vil opfylde embedslægens og det kommunale tilsyns krav om dokumentation af træningsindsatsen efter servicelovens § 83.

 

Hvor der ikke er angivet tidspunkt for opfølgning af anbefaling, skal dette være effektueret inden næste tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. februar 2014

1.
Tilsynsrapport b2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rapport uanmeldt tilsyn på Rehabiliteringscenter Sønderbo 2013    

27.12.16K09-0114

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-02-2014

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014:

Sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 29. januar 2014, samt den 4. februar 2014 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Centrets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og borgere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen og kommunens hjemmeside.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at Sønderbo leverer de ydelser, som borgerne har behov for og krav på. Generelt finder Tilsynet, at de fysiske rammer på Sønderbo fremstår noget brugte.

 

Anbefalinger

•     Tilsynet anmoder Sønderbos ledelse om at redegøre for, hvordan der ageres i forhold til evt. behov for ekstra rengøring i forbindelse med ombygning.

 

•     Tilsynet anmoder Sønderbos ledelse om at redegøre for gulvforholdene i boligerne, idet det er Tilsynets opfattelse, at der flere steder er store ujævnheder i gulvene i boligerne, og at dette kan medføre faldulykker.

 

Redegørelserne sendes til Tilsynet senest 26. februar 2014.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. februar 2014

1.
Tilsynsrapport 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2013   

27.12.16K09-0115

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-02-2014

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014:

Sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 22. januar 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Det generelle indtryk af Plejecenter Snorrebakken

Snorrebakken er et nyt plejecenter. De fysiske rammer er i orden, og der er rent og pænt alle steder. Fællesarealerne fremstod hyggelige, og det er tydeligt, at borgerne bruger arealerne. Borgerne udtrykker tilfredshed med den pleje og omsorg, som der gives, og medarbejderne udtrykker tilfredshed med Snorrebakken som arbejdsplads. Tilsynet finder, at det tilbud, som gives til borgerne på Snorrebakken, er i overensstemmelser med de beslutninger om serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har truffet.

 

Der blev ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. februar 2014

1.
Tilsynsrapport Snorrebakken 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-02-2014

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014:

Procedure omkring samarbejde mellem Psykiatrisk Center og jobcenteret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-02-2014

10

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-02-2014

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014:

Punkt 5, 6, 7 og 8.