Referat
Børne- og Skoleudvalget
25-02-2014 kl. 16:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om tilsyn på dagtilbudsområdet 2013
  åbent 3 Langsigtet plan for dagplejen
  åbent 4 Udmøntning af budgetforlig vedr. nednormering af Heldagsskolen
  åbent 5 Regler for valg af medlemmer til folkeskolernes bestyrelser
  åbent 6 Regler for valg af medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen inkl. 10.klasseskolen
  åbent 7 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Skole Nord i skoleåret 2014/2015
  åbent 8 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 9 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Paradisbakkeskolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 10 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Hans Rømer Skolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 11 Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2015/2016
  åbent 12 Forlsag til anbringelsesgrundlag
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

1

 

 

Fraværende

Alle til stede

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om tilsyn på dagtilbudsområdet 2013

28.00.00K08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune er - jf. Dagtilbudslovens § 5 - forpligtet til, at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, oprettet efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. for børn og unge.

Tilsynet fungerer desuden som Kommunalbestyrelses kontrol af, at der leves op til Bornholms Regionskommunes godkendelseskriterier samt, at der arbejdes med de politisk vedtagne drifts og udviklingsmål.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)    Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er afholdt i alt 32 dialogbaserede tilsyn. 22 tilsyn i Dagtilbud Bornholm og 10 tilsyn i det private dagtilbud. Tilsynet i 2013 er foretaget som anmeldte tilsyn.

 

Det anmeldte tilsyn

Det anmeldte tilsyn er et aftalt tilsyn, hvor der inden tilsynet udsendes en tilsynsskabelon. Tilsynet er dialogbaseret og skal synliggøre, om det enkelte dagtilbud arbejder med de lovbundne opgaver og med de kommunale mål og indsatsområder. Tilsynet er baseret på dialog der skal synliggøre, om det enkelte dagtilbud tilgodeser børnenes behov for trivsel, udvikling og læring i et fagligt trygt miljø. Det fort løbne tilsyn skal også medvirke til, at sikre den fortsatte pædagogiske og kvalitative udvikling af praksis.

 

Det anmeldte tilsyn bygger på dialog mellem ledelse, forældrerepræsentant, medarbejderrepræsentant og udøveren af tilsynet.

 

 

Tilsynets dialogområder i 2013:

 

·         Opfølgning fra tilsyn 2012

·         Siden sidst, milepæle

·         Dialog om forældreindflydelse, tilfredshed og samarbejde

·         Dialog om pædagogiske læreplaner

·         Dialog om miljø for trivsel, udvikling og læring

·         Dialog om inklusion

·         Dialog om miljø for trivsel, udvikling og læring

 

Derudover indeholder tilsynsskabelonen et afkrydsningsskema med en række spørgsmål til lovpligtige, administrative og sikkerhedsmæssige opgaver.

Ved tilsynet kan den tilsynsførende give anbefalinger og/eller henstillinger.

 

Anbefalinger:

Anbefalinger er en hjælp til institutionens videre refleksion og arbejde og det er op til institutionen at afgøre, om man ønsker at arbejde videre med anbefalingerne.

 

Henstillinger:

Den tilsynsførende kan give henstillinger i de tilfælde, hvor institutionens praksis ikke er indenfor de rammer, som er fastlagt i Dagtilbudsloven eller Bornholms Regionskommunens politikker og strategier på dagtilbudsområdet, samt gældende lov.

 

Opsamling på tilsyn 2013

Det er kendetegnende for det samlede dagtilbudsområde kommunale som private, at:

 

·         Der er stor grad af forældretilfredshed og forældreinddragelse.

·         Der arbejdes med de af dagtilbudsloven definerede opgaver, som pædagogiske læreplaner herunder dokumentation og evaluering, samt med børnemiljøvurdering.

·         Der er stor fokus på arbejdet med børnenes sproglige udvikling. I alle Børnehuse/dagtilbud er pædagoger uddannet i ”Sprogpakken”, flere er også uddannede i ”Læseleg”, der deltages i sprognetværk i samarbejde med PPR.

·         Der er fokus på og arbejdes med inklusion, der er blevet tilbudt uddannelses- og opkvalificeringsforløb for det pædagogiske personale. I arbejdet med inklusion opdeles børnene ofte i mindre grupper, det påpeges i den forbindelse at de fysiske rammer ikke er optimale, idet der mangler rum til at gå fra i, der er fokus på forældrenes inddragelse omkring inklusion.

 

Der er ved årets tilsyn givet meget få henstillinger, de der er givet er i forhold til arbejdet med de pædagogiske læreplaner:

·         Inddrag forældrene i evalueringen

·         Udarbejd læreplan for henholdsvis vuggestue og børnehavebørn

·         Indarbejd børnemiljøvurderingen i læreplanen

 

Samlet vurdering

Det er tilsynets vurdering at der stort set, er et højt fagligt niveau i de Bornholmske dagtilbud, at der bevidst og målrettet arbejdes med at skabe de bedste forudsætninger for børnene. Der er stor forældretilfredshed, hvor forældrene oplever at de og deres børn bliver set og hørt, godt modtaget og inddraget i hverdagens aktiviteter og arrangementer.

 

Fra forældre, ledelse og medarbejdere gives der også udtryk for en bekymring i forhold til sammenhængen mellem opgaver og ressourcer, det opleves at der stilles større og større krav til øget faglig opkvalificering, dokumentation, systematik og skriftlighed, krav der ikke opleves at harmonere med de tildelte ressourcer. Der er et generelt ønske om bedre normering og tid til andet arbejde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. februar 2014

1.
Tilsyn 2013 Allinge-Tejn Børnehus (PDF)

2.
Tilsyn 2013 Børnehuset i Hasle (PDF)

3.
Tilsyn 2013 Børnehuset i Klemensker (PDF)

4.
Tilsyn 2013 Børnehuset i Vestermarie (PDF)

5.
Tilsyn 2013 Børnenes Dagpleje (PDF)

6.
Tilsyn 2013 Børnehuset Gudhjem vuggestue og Børnehave (PDF)

7.
Tilsyn 2013 Børnehuset Karlsvognen (PDF)

8.
Tilsyn 2013 Børnehuset Legestedet (PDF)

9.
Tilsyn 2013 Børnehuset Mariehønen (PDF)

10.
Tilsyn 2013 Børnehuset Marthas Minde (PDF)

11.
Tilsyn 2013 Børnehuset Morbærstien (PDF)

12.
Tilsyn 2013 Børnehuset Nordstjernen (PDF)

13.
Tilsyn 2013 Nyker Børnehus (PDF)

14.
Tilsyn 2013 Rytmehuset Villa Bælla (PDF)

15.
Tilsyn 2013 Børnehuset Skatteøen (PDF)

16.
Tilsyn 2013 Skovbørnehaven (PDF)

17.
Tilsyn 2013 Specialbørnehaven Mælkebøtten (PDF)

18.
Tilsyn 2013 Stjernehuset (PDF)

19.
Tilsyn 2013 Svaneke Børnehus (PDF)

20.
Tilsyn 2013 Børnehuset Søstjernen (PDF)

21.
Tilsyn 2013 Trinbrættet Rønne Nord (PDF)

22.
Tilsyn 2013 Aakirkeby Idrætsbørnehave (PDF)

23.
Tilsyn 2013 Børnebakken privat (PDF)

24.
Tilsyn 2013 Frie Midgården privat (PDF)

25.
Tilsyn 2013 Liden Stina privat (PDF)

26.
Tilsyn 2013 Lillegryn privat (PDF)

27.
Tilsyn 2013 Lillemyr privat (PDF)

28.
Tilsyn 2013 Løvfrøen privat (PDF)

29.
Tilsyn 2013 Naturbørnehaven i Hasle (PDF)

30.
Tilsyn 2013 Rønne Børneasyl privat (PDF)

31.
Tilsyn 2013 Troldhøj privat (PDF)

32.
Tilsyn 2013 Vores børnehave privat (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Langsigtet plan for dagplejen

28.09.00A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Dagplejen er demografisk udfordret på baggrund af det faldende børnetal. Derfor foreslås der sat fokus på dagplejens udfordringer og muligheder som en fortsat del af pasningstilbuddet for de 0-3 årige.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)    Børne- og Skoleudvalget drøfter og igangsætter udarbejdelsen af en langsigtet plan for dagplejen

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Drøftet og processen igangsat

Sagsfremstilling

Facts om dagplejen på Bornholm:

På Bornholm har vi 47 kommunale dagplejere, der tilsammen kan passe 188 børn i alderen 0-3 år, pt. er der indskrevet 185 børn i dagpleje. I det vedlagte bilag er en oversigt over dagplejens placering på Bornholm. For at kunne danne et helhedsindtryk af tilbuddet for de 0-3 årige, er i bilaget også beskrevet hvor mange vuggestuepladser -både kommunale og private, samt selvstændige børnepassere der er på Bornholm.

 

Udfordringer:

Det faldende børnetal på Bornholm:

Børnetallet er i perioden 2010 til 2013 faldet med ca. 80 børn, i samme periode blev oprettet flere vuggestuepladser i de kommunale dagtilbud, selvstændige børnepassere og private institutioner med vuggestue, hvilket har betydet en reduktion af 41 dagplejere i denne periode.

 

Geografisk fordeling af dagplejere

Det karakteriserer dagplejen at der er en koncentration af dagplejere i Rønne og Aakirkeby, på den øvrige ø er der områder der har mellem 1-4 dagplejere, der er også områder hvor der nu ikke er dagplejere længere for eksempel i Svaneke og Tejn.

 

Økonomisk bæredygtighed:

Dagplejens budgettildelingsmodel følger antallet af indskrevne børn på ø-plan, men den enkelte dagplejer skal altid have løn for 4 børn uanset antal indskrevne, i forhold til økonomisk styrring er budgetmodellen dermed meget fastlåst, idet man på ø-plan ikke kan udnytte ressourcerne optimalt.

I perioden 2010-2013 har dagplejen været økonomisk belastet på grund af omkostninger forbundet med fratrædelse. Ved opsigelse af dagplejere er dagplejen blevet udfordret i forhold til belægningsgraden, idet nogle forældre vælger udmeldelse af deres barn og det er vanskeligt at placere nye børn i opsigelsesperioden. Det vurderes at dagplejen pt. er inde i en lidt mere stabil periode.

 

Faglig bæredygtighed:

I områderne med 1-4 dagplejere er den faglige bæredygtighed udfordret, der er områder hvor man umiddelbart ikke er en del af et større fagligt fællesskab, skal man mødes i legestuer er det nødvendigt at transportere sig over længere afstand. Det er problematisk både i forhold til relationen mellem dagplejere og i forhold til børnene dannelse af relationer, både dagplejere og børn kan nemt opleve sig isolerede.

 

Det ”frie valg”

I de gældende visitationsregler tages der som udgangspunkt hensyn til forældres ønsker og geografiske bopæl, udfordringen i forhold til at opfylde forældres ønsker er at der ikke altid er sammenfald mellem ønsker og de mulige tilbud.

 

Det anbefales Børne- og Skoleudvalget at drøfte ovenstående med henblik på input til og udstikning af en retning for en langsigtet plan for dagplejen.

 

Når der foreligger en endelig afklaring i forhold til byggeri af den ny Skovbørnehave i Rønne, vil proces for udarbejdelse af en langsigtet plan for 0-6 års området i Rønne påbegyndes, dette påtænkes set i sammenhæng med proces for langsigtet plan for dagplejen.

 

Forslag til proces:

 

27. februar 2014

Nedsættelse af arbejdsgruppe under Center for Børn og Familie

12. marts 2014

Arbejdsgruppen udarbejder forslag til kommissorium, herunder samarbejde med Center Økonomi og Personale, samt borgerinddragelse

25. marts 2014

Kommissorium til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget

 8. april 2014

Arbejdsgruppemøde

22. april 2014

Arbejdsgruppemøde

13. maj 2014

Arbejdsgruppemøde

3. juni 2014

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for forslag til langsigtet plan for dagplejen

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. februar 2014

1.
Bornholmerkort 0-3 års området (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Udmøntning af budgetforlig vedr. nednormering af Heldagsskolen

17.03.08P16-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Med vedtagelsen af budgettet for Heldagskolen for 2014 og følgende år blev Heldagskolens normering nedsat fra 67 elever i skoleåret 2013/14 til 58 elever fra skoleåret 2014/15.  Det gav en besparelse. Besparelsesprovenuet deles så den ene halvdel tilgår kommunens kassebeholdning og den anden halvdel afsættes til at understøtte almenskolernes inklusionsopgave. Det skal besluttes, hvordan den halvdel, der udlægges til almenskolerne, skal anvendes.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at:

a)    I perioden 1. august 2014 til 31. december 2014 forbliver provenuet på 330.000 kr. på Heldagsskolens budget for sikre en glidende indfasning af budgetforliget

b)      Fra 1. januar 2015 fordeles provenuet på 793.000 kr. på de 4 almenskoler efter elevtal. Samtidigt forpligtes de fire almene skoler til at købe inkluderende ydelser på Heldagsskolen svarende til den udlagte andel.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Indstillingens punkt a og b tiltrådt. Morten Riis kan ikke medvirke

Sagsfremstilling

Besparelsen og udlægningen af halvdelen af midlerne stiller krav til nytænkning omkring Heldagsskolens rolle i det bornholmske specailundervisningstilbud. Det foreslås, at udlægningen skal understøtte opfyldelse af målsætningen om, at 96 % af eleverne i folkeskolen skal være inkluderede ved udgangen af 2015. Der foreslås endvidere, at udlægningen genemføres i to etaper. En arbejdsgruppe har med repræsentanter for skolerne, herunder Heldagsskolen og PPR har gennemgået problematikken.

 

Etape 1: Skoleåret 2014-2015

I forhold til det kommende skoleår anbefaler arbejdsgruppen, at visitationen ser samlet på alle nuværende elever og alle ny-indstillede elever, og ud fra den samlede pulje tildeler en plads til de 58 elever som skønnes at have det største behov.

 

Det skal bemærkes, at enkelte elever kan risikere at skulle stoppe på Heldagsskolen i 2014. Det kan være før det oprindeligt var planlagt. Det giver en meget kort tidshorisont, hvis de skal være udsluset inden sommerferien. Derfor foreslår arbejdsgruppen, at provenuet som følge af det nedsatte elevtal forbliver på Heldagsskolen i perioden 1. august 2014 til den 31. december 2014. På den måde kan Heldagsskolen bruge ressourcerne frem til jul på at udsluse eleverne, og samtidigt tage evt. nye elever ind allerede fra første skoledag. Udgangspunktet er stadig, at de elever der har det største behov for et ophold på Heldagsskolen prioriteres blandt de elever, der er ved at være klar til udslusning og elever, der er indstillet for nylig.

 

Rent praktisk vil Heldagsskolen i samarbejde med PPR gennemgå de elever, der er ved at være parate til udslusning til den almene skole. Derefter vil der blive afholdt et møde med forældrene til børnene. På den baggrund træffer visitationskonsulenten i PPR en afgørelse. Forældrene har mulighed for at anke afgørelsen til klagenævnet for specialundervisning.

 

 

Etape 2: Fra 1. januar 2015

 

I forhold til hvad der skal ske fra 1. januar 2015 var der to holdninger i arbejdsgruppen:

 

  1. Pengene forbliver på Heldagsskolen, som skal bruge dem til at udvide deres udgående tilbud. På den måde bevares af ekspertisen, som kan komme normalsystemet til gode.
  2. Pengene bliver fordelt til de fire folkeskoler. Det giver skolerne mulighed for at lave tilbud bl.a. for de elever, som ikke kommer ind på Heldagsskolen.

 

Børne- og skolesekretariatet foreslår en 3. løsning:

 

Fra 1. januar 2015 fordeles provenuet på 793.000 kr. på de 4 almenskoler efter elevtal. Samtidigt forpligtes de fire almenskoler til at købe inkluderende ydelser på Heldagsskolen svarende til den udlagte andel. De inkludernede ydelser kan være:

 

 

Listen er ikke udtømmende.

 

Økonomiske konsekvenser

Med vedtagelsen af buget 2014 den 10. oktober 2013, blev der besluttet en besparelse på Bornholms Heldagsskole på 660.000 kr. i 2014 stigende til 1.586.000 kr. i 2015 og følgende år. Beslutningen indebærer, at Heldagsskolens normering reduceres fra 67 elever i skoleåret 2013/2014 til 58 elever fra skoleåret 2014/2015. Provenuet på 1.586.000 på årsplan deles, således, at 50 % tilgår kommunens kassebeholdning og 50 % tilfalder de fire distriktsskoler. Det betyder, at der i perioden 1. august til 31. december 2014 er 330.000 kr. til rådighed for inkluderende tiltag og fra den 1. januar 2015 793.000 kr./ år til samme opgave.

 

Det foreslås dog, at de 330.000 kr. svarende til 5/12 af  793.000 kr. forbliver på Heldagsskolens budget frem til den 31. december 2014.

 

Fra 1. januar 2015 fordeles provenuet på 793.000 kr. på de 4 almenskoler efter elevtal. Samtidigt forpligtes de fire almen skoler til at købe inkluderende ydelser på Heldagsskolen svarende til den udlagte andel.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Regler for valg af medlemmer til folkeskolernes bestyrelser

17.01.01A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Vedtagelsen af en reform af folkeskolen i december 2013 har betydet ændrede regler for valg til skolebestyrelserne. Kommunerne har fået større lokalt råderum ved sammensætning og valg af medlemmer til skolebestyrelserne.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at:

·         Forslag til regler for valg af medlemmer til folkeskolernes skolebestyrelser sendes i høring.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Servicedirektørens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet det tilføjes, at høringsfristen forlænges til den 18. marts 2014.

Sagsfremstilling

 

På baggrund af bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 og den ændrede folkeskolelov er der udarbejdet forslag til høringsmateriale, der er opdelt i 2 dele:

 

·         Sammensætning af skolebestyrelser

·         Regler og procedurer i forbindelse med valg af forældrerepræsentanter

I korthed betyder lovændringerne, at

 

·         Det ikke længere er et borgerligt ombud at være repræsentant for forældre i skolebestyrelsen

·         Der er ikke antalsmæssige bindinger på størrelsen af skolebestyrelserne, men alene bestemmelser der sikrer at forældrene udgør et flertal

·         Der kan være repræsentanter fra det lokale forenings- og erhvervsliv

·         Større mulighed for at beslutte den ledelsesmæssige deltagelse i bestyrelsesmøder

·         Større mulighed for at tilrettelægge valg på en enkel måde

I vedlagte bilag er de forskellige elementer i lovændringen gennemgået med tilføjelse af forslag til beslutninger i tilknytning hertil.

 

De beslutninger der indgår og som foreslås udsendt til høring omfatter:

 

 

Skole Nord: 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter (1 fra afd. Kongeskær og 1 fra afd. Svartingedal) og 2 elevrepræsentanter (1 fra afd. Kongeskær og 1 fra afd. Svartingedal). 1 af de forældrevalgte repræsenterer specialklasserne.

 

Hans Rømer Skolen: 7 forældrerepræsentanter, 3 medarbejderrepræsentanter (1 fra afd. Aaker, 1 fra afd. Østerlars og 1 fra afd. Vestermarie) og 3 elevrepræsentanter (1 fra afd. Aaker, 1 fra afd. Østerlars og 1 fra afd. Vestermarie). 1 af de forældrevalgte repræsenterer specialklasserne.

 

Paradisbakkeskolen: 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter (1 fra afd. Nexø og 1 fra afd. Svaneke) og 2 elevrepræsentanter (1 fra afd. Nexø og 1 fra afd. Svaneke).

 

Rønneskolen: 7 forældrerepræsentanter, 3 medarbejderrepræsentanter (1 fra afd. Åvang, 1 fra afd. Østre og 1 fra afd. Søndermark) og 3 elevrepræsentanter (1 fra afd. Åvang, 1 fra afd. Østre og 1 fra afd. Søndermark). 1 af de forældrevalgte repræsenterer specialklasserne.

 

Skolebestyrelsen ved Bornholms Heldagsskole består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

 

Skolebestyrelsen ved Kildebakken består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

 

·         Kommunalbestyrelsens kompetence til godkendelse af valget delegeres til centerchefen for Skole, fritid og kultur

 

 

 

Tidsplan

Tidsplanen for forløbet ser således ud:

 

25. februar

Børne – og Skoleudvalget indstiller oplæg til Kommunalbestyrelsen vedr. høring om skolebestyrelser og valg af forældrerepræsentanter

27. februar

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om høringsmaterialet

14. marts

Skolebestyrelserne afgiver deres høringssvar

25. marts

Børne- og Skoleudvalget behandler indkomne høringssvar og indstiller beslutning til Kommunalbestyrelsen

27. marts

Endelig behandling i Kommunalbestyrelsen

1.april

Første meddelelse om afholdelse af valg. Meddelelsen bringes i offentlige medier og på den enkelte skole.

7. april

Skolens liste over hvem der er valgberettigede skal være udarbejdet

28. april

Sidste frist for forældre til at blive optaget på valglisten

21. maj

Anden annoncering af valget

21. -27. maj

Kandidaters muligheder for aflevering af en beskrivelse af holdning og synspunkter til udsendelse inden valgmødet

27. maj

Valgmødet afholdes samme aften på alle 4 skoler, Heldagsskolen og Kildebakken

29. maj

Sidste frist for indgivelse af klager over valget

16. juni

Sidste frist for afgørelse i forbindelse med klager/godkendelse af valget

17. – 30. juni

Første bestyrelsesmøde – valg af formand – indstilling til Kommunalbestyrelsen vedr. fordeling af repræsentanter på de 2 valgperioder.

1.august

De nye skolebestyrelser tiltræder


 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. februar 2014

1.
Notat vedr. forslag til skolebestyrelser (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Regler for valg af medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen inkl. 10.klasseskolen

17.01.01A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

6

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af folkeskolereformen blev der også vedtaget ændringer i Lov om ungdomsskoler. Lovændringerne giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen beslutter en fælles bestyrelse for ungdomsskole og 10. klasse, hvis der er etableret en fælles ledelse af ungdomsskole og 10. klasseskole (folkeskole). I forbindelse med implementeringen af centerstrukturen pr. 1. marts 2014 er det besluttet at nedlægge ungecenteret og i stedet opfatte 10. klasseskolen som en del af ungdomsskolen og dermed fortsat at have en fælles leder for ungdomsskolen og 10.klasseskolen. Den fælles ledelse af ungdomsskole og det daværende 10. klassecenter blev besluttet efter en proces i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at

·         Regler for valg af medlemmer til ungdomsskolens bestyrelse inklusive 10. klasseskolen sendes i høring i henhold til tidsplanen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Servicedirektørens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet det tilføjes, at høringsfristen forlænges til den 18. marts 2014.

Sagsfremstilling

For den fælles bestyrelse gælder det at:

 

·         Det ikke længere er et borgerligt ombud at være repræsentant for forældre i skolebestyrelsen

·         Der er ikke antalsmæssige bindinger på størrelsen af bestyrelsen

·         Der skal være repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, medarbejdere og elever

 

I vedlagte bilag er de forskellige elementer i lovændringen gennemgået med tilføjelse af forslag til beslutninger i tilknytning hertil.

De ændrede regler vil fremover indgå i kommunalbestyrelsens konsekvensrettede plan for Bornholms Regionskommunes ungdomsskolevirksomhed

 

De beslutninger der indgår og som foreslås udsendt til høring omfatter:

 

Regler for sammensætning og valg af bestyrelsen for Ungdomsskolen inklusive 10. klasseskolen:

-      Valgperioden gælder fra 1. august 2014-31. juli 2018

 

-      Bestyrelsen for Ungdomsskolen består af:

 

2 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen

5 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsområdet: Følgende interessenter udpeger hver 1 repræsentant til bestyrelsen: Campus Bornholm (erhvervsafdelingen), Campus Bornholm (gymnasieafdelingen), LO, DI, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

2 elevrepræsentanter. 1 repræsentant fra Ungdomsskolen og 1 repræsentant fra 10. Klasseskolen.

2 medarbejderrepræsentanter. 1 fra Ungdomsskolen og 1 fra 10. Klasseskolen

5 repræsentanter for forældre. 3 repræsentant udpeges blandt forældre til elever i kommunens 10 klasse. (Valget finder sted på forældremødet

i august måned og gælder for skoleåret). 2 repræsentanter foreslås udpeget af 2 af forældrerepræsentanterne vælges af de forældrevalgte repræsentanter i Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.

 

-      Kommunalbestyrelsens kompetence til godkendelse af valget delegeres til centerchefen

 

Tidsplan

Tidsplanen for forløbet ser således ud:

 

25. februar

Børne – og Skoleudvalget indstiller oplæg til Kommunalbestyrelsen vedr. høring og valg af forældrerepræsentanter

27. februar

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om høringsmaterialet

14. marts

Bestyrelsen fremsender, deres høringssvar

25. marts

Børne- og Skoleudvalget behandler indkomne høringssvar og indstiller beslutning til Kommunalbestyrelsen

27. marts

Endelig behandling i Kommunalbestyrelsen

1.april

Første meddelelse om afholdelse af valg. Meddelelsen bringes i offentlige medier og på den enkelte skole. Parter, der skal udpege medlemmer kontaktes konkret

August

Valg af forældrerepræsentanter (3 personer) til skolebestyrelsen


 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. februar 2014

1.
Notat vedr. Ungdomsskolen inkl 10. klassesskolen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7 Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Skole Nord i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

7

 

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Skole Nord til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

a) 2. klasserne på afdeling Svartingedal

b) 5. klassetrin på tværs af afdelinger

c) 8. klassetrin på afdeling Kongeskær

d) 9. klassetrin på afdeling Kongeskær

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

 

Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller med henvisning til ovenstående indstilling at

Ad a) At der ikke gives dispensation dvs. at 2. klasserne sammenlægges på afdeling Svartingedal, og at den forholdsmæssige bruttogevinst for 2014 på kr. 312.500 (5/12 af kr. 750.000) forbliver i Skole Nord.

Ad b) Dispensationen imødekommes.

Ad c) At der ikke gives dispensation dvs. at 8. klasserne sammenlægges på afdeling Kongeskær, og at den forholdsmæssige bruttogevinst for 2014 på kr. 141.667 (5/12 af kr. 340.000) forbliver i Skole Nord.

Ad d) Dispensationen imødekommes.

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalget besluttede at give dispensation vedr. punkterne a), b), c) og d). Margrethe Kellberg og Lykke Jensen kan ikke medvirke og ønsker sagen indbragt for kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Skole Nord har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 2., 5., 8. og 9. klassetrin i det kommende skoleår.

 

Bestyrelsen anfører, at det generelt vil svække elevernes trivsel at blive sammenlagt til større klasser. En række elever har særlige behov, der kræver kontinuitet i hverdagen, og en del af dem vil have vanskeligt ved fortsat at være inkluderet i normalklasserne.

Endvidere understreger bestyrelsen, at der ved evt. klassesammenlægninger må forventes yderligere afgang til de private skoler.

 

Skolebestyrelsen angiver tillige en række pædagogiske, faglige og sociale forhold som begrundelse for at undlade klassesammenlægninger på de nævnte årgange.

 

2. klassetrin på Svartingedal har en række særlige støttebehov, der med de aktuelle klassestørrelser kan håndteres med den nuværende lærer-/støttebemanding.

På 5. klassetrin vil klassesammenlægning have som konsekvens, at to elever skal flyttes fra Svartingedal til Kongeskær. Klasserne rummer en række elever med særlige behov og der er af skolen prioriteret ekstra personaleressourcer til formålet.

8. klasserne er ved skoleårets start dannet af 3 normalklasser og en specialklasse og der er derfor et mindre elevtal i én af de tre klasser. De tre klasser har således kun fungeret i ca. ½ år og vurderes at få vanskeligheder med de sociale relationer ved en ny klassedannelse.

9. klasserne står overfor deres sidste år i folkeskolen og har brug for kontinuitet, ikke mindst i forhold til underviserstaben og den faglige progression i fagene.

 

Skolebestyrelsen giver udtryk for, at den hidtidige model med klasseoptimering i børnehaveklasser og 7. klasser bør bibeholdes.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægning er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Skole Nord

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

2. klasser på afdeling Svartingedal

750.000

-260.000

490.000

-

5. klasser på tværs af afdelingerne Kongeskær og Svartingedal

280.000

-260.000

20.000

Samlæsning i de to 5. klasser på Svartingedal forsvinder. Derudover opstår behov for holddelinger pga. lokalemæssige forhold.

8. klasser på afdeling Kongeskær

340.000

-280.000

60.000

Samlæsning i de tre 8. klasser på Kongeskær forsvinder. Derudover opstår behov for holddelinger pga. lokalemæssige forhold.

9. klasser på afdeling Kongeskær

160.000

-280.000

-120.000

Samlæsning i de tre 9. klasser på Kongeskær forsvinder. Derudover opstår behov for holddelinger pga. lokalemæssige forhold.

 

Skole Nords planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet merforbrug for hele 2014 på 2,4 mio. kr., fordelt med 1,6 mio. kr. for de første 7 måneder og 800.000 kr. for de sidste 5 måneder af 2014.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Skole Nord derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 2. klasser på Svartingedal på 204.000 kr., 5. klasser på 8.300 kr. og 8. klasser på 25.000 kr.

På 9. klassetrin vil der blive merudgifter på 50.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (2. klasser), 108.000 kr. (5. klasser), 116.000 kr. (8. klasser) og 116.000 kr. (9. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Skole Nord (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

8

 

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Rønneskolen til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

a) 1. klassetrin på tværs af afdelinger

b) 3. klassetrin på tværs af afdelinger

c) 4. klassetrin på tværs af afdelinger

d) 9. klassetrin på tværs af afdelinger

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

 

 

Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller med henvisning til ovenstående indstilling at

Ad a) Dispensationen imødekommes.

Ad b) Dispensationen imødekommes.

Ad c) Dispensationen imødekommes.

Ad d) Dispensationen imødekommes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Formanden for Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt

 

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Rønneskolen har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 1., 3., 4. og 9. klassetrin i det kommende skoleår.

 

Bestyrelsen har i ansøgningen anført en række generelle forhold som grundlag for ansøgningen.

 

De mulige klassesammenlægninger vil berøre mere end 500 elever på de tre afdelinger. Der vurderes at være elever, der som konsekvens af sammenlægningerne ikke vil kunne inkluderes, da mange elever er visiteret til specialtilbud og har brug for forudsigelighed samt trygge og overskuelige rammer.

At splitte og danne nye klasser flere gange i skoleforløbet kan vanskeliggøre dannelsen af sociale relationer og vanskeliggøre arbejdet med elevernes sociale udvikling og faglige læringsmål. Samtidig forventes en sådan procedure at give uro blandt elever og forældre og dermed øge afgangen til de private skoler.

 

Skolebestyrelsen anbefaler, at der fremover kun sker optimering i børnehaveklasser og 7. klasser og ikke i hele skoleforløbet samt at denne anbefaling indgår i den kommende revision af styrelsesvedtægten.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Rønneskolen

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

1. klasser på tværs af afdelinger

620.000

-260.000

360.000

3/12-virkning i 2014

3. klasser på tværs af afdelinger

620.000

-260.000

360.000

3/12-virkning i 2014

4. klasser på tværs af afdelinger

560.000

-260.000

300.000

3/12-virkning i 2014

9. klasser på tværs af afdelinger

530.000

-280.000

250.000

3/12-virkning i 2014

 

 

Rønneskolens planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet forbrug for hele 2014 svarende til det tildelte budget.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Rønneskolen derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 1. klasser på 150.000 kr., 3. klasser på 150.000 kr., 4. klasser på 125.000 kr. og 9. klasser på 104.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (1. klasser), 108.000 kr. (3. klasser), 108.000 kr. (4. klasser) og 116.000 kr. (9. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Rønneskolen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Paradisbakkeskolen i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

9

 

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Paradisbakkeskolen til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

a) 1. klassetrin på tværs af afdelinger

b) 2. klassetrin på afdeling Nexø

c) 9. klassetrin på afdeling Nexø

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

 

Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller med henvisning til ovenstående indstilling at

Ad a) Dispensationen imødekommes.

Ad b) At der ikke gives dispensation dvs. at 2. klasserne sammenlægges på afdeling Nexø, og at den forholdsmæssige bruttogevinst for 2014 på kr. 220.833 (5/12 af kl. 530.000) forbliver i Paradisbakkeskolen.

Ad c) Dispensationen imødekommes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalget besluttede at give dispensation vedr. punkterne a), b) og c). Margrethe Kellberg og Lykke Jensen kan ikke medvirke og ønsker sagen indbragt for kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Paradisbakkeskolen har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 1., 2. og 9. klassetrin i det kommende skoleår.

 

Overordnet anbefaler skolebestyrelsen, at sammenlægninger på tværs af klasser/afdelinger afventer eventuelle ændringer i skolestrukturen.

Samtidig ønsker bestyrelsen ro til at implementere den kommende folkeskolereform med længere og anderledes skoledage.

Bestyrelsen har tillige anført en række faglige, sociale og pædagogiske forhold på de enkelte klassetrin som grundlag for ansøgningen.

 

På 1. klassetrin vil konsekvensen af en sammenlægning være, at 11 elever flyttes fra afdeling Nexø til afdeling Svaneke, alternativt flyttes 15 elever fra Svaneke til Nexø.  De fleste elever går i SFO i Nexø og forventes at fortsætte hermed også efter en evt. sammenlægning, hvilket afstedkommer en opsplittet skoledag for disse elever.

På 2. klassetrin forventes en sammenlægning af de nuværende 3 klasser til 2 klasser at medføre øgede udgifter til elever med særlige behov.

På 9. klassetrin har eleverne to gange tidligere været gennem en klassesammenlægning, første gang ved nedlæggelse af afdelingen i Bodilsker og senest ved indførelse af profillinier for 1½ år siden. Klassernes opdeling i profillinier ses vanskeligt forenelig med en klassesammenlægning.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Paradisbakkeskolen

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

1. klasser på tværs af afdelingerne Nexø og Svaneke

530.000

-260.000

270.000

Forbehold for eventuelt øgede udgifter forbundet med behov for øget støtte, samt yderligere ændringer i budgettildelingen ifm. elevfrafald.

2. klasser på afdeling Nexø

530.000

-260.000

270.000

Forbehold for eventuelt øgede udgifter forbundet med behov for øget støtte, samt yderligere ændringer i budgettildelingen ifm. elevfrafald.

9. klasser på afdeling Nexø

690.000

-280.000

410.000

Forbehold for eventuelt øgede udgifter forbundet med behov for øget støtte, samt yderligere ændringer i budgettildelingen ifm. elevfrafald.

 

 

Paradisbakkeskolens planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet forbrug for hele 2014 svarende til det tildelte budget.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Paradisbakkeskolen derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 1. klasser på 112.000 kr., 2. klasser på 112.000 kr. og 9. klasser på 170.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (1. klasser), 108.000 kr. (2. klasser) og 116.000 kr. (9. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Paradisbakkeskolen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på Hans Rømer Skolen i skoleåret 2014/2015

17.02.04P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

10

 

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan skolebestyrelsen ansøge Børne- og Skoleudvalget om at undlade samling af klasser, når det samlede elevtal på klassetrinnet i distriktet kan rummes i færre klasser med højst 28 elever.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der gives dispensation til Hans Rømer Skolen til at undlade klassesammenlægning på følgende klassetrin i skoleåret 2014/2015:

 

a) 3. klassetrin på tværs af afdelinger

b) 4. klassetrin på tværs af afdelinger

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Drøftet. Bente Johansen ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

 

Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller med henvisning til ovenstående indstilling at

Ad a) Dispensationen imødekommes.

Ad b) Dispensationen imødekommes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Formanden for Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt

 

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Hans Rømer Skolen har fremsendt ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 0. – 4. klassetrin.

 

Bestyrelsen har i ansøgningen anført, at man ikke er enig i den tolkning, der tilsiger at optimere elevtallet på alle klassetrin til 28 elever pr. klasse, men at optimeringen alene skulle være gældende for klassedannelsen i børnehaveklasser og 7. klasser.

 

Skolebestyrelsen anfører, at forsøget med rullende skolestart og aldersintegreret indskoling på afdelingen i Vestermarie nødvendiggør, at 0. – 2. klasse på denne afdeling ikke indgår i sammenlægning af klasser på tværs af skoledistriktet.

 

Ved en sammenlægning af klasser på 3. klassetrin henholdsvis 4. klassetrin i hele skoledistriktet vil der kunne dannes 2 klasser på hvert trin. En konsekvens heraf vil være, at én afdeling ikke vil have 3. klassetrin og én afdeling ikke vil have 4. klassetrin i det kommende skoleår. Dette forhold anses af skolebestyrelsen ikke at være pædagogisk ansvarligt.

 

Endelig bemærkes, at kommunalbestyrelsen i december besluttede at oprette 3 børnehaveklasser i Hans Rømer Skolen, selv om elevtallet kunne rummes i 2 klasser.

 

Skolens begrundede ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger på 0. – 3. klassetrin og supplerende ansøgning for 4. klassetrin er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved klassesammenlægninger på de angivne klassetrin.

 

Kolonnen ”Bruttogevinst/-tab” angiver den enkelte distriktsskoles potentielle mer-/mindreudgift til undervisningen i form af personalereduktion ved klassesammenlægning, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en mindreindtægt.

 

Kolonnen ”Mindre budgettildeling” er udtryk for den reducerede klassetaxametertildeling den enkelte skole modtager ved den konkrete klassesammenlægning, og er dermed også udtryk for kommunens mindreudgifter hertil.

 

Kolonnen ”Nettogevinst/-tab” er summen af de to foregående kolonner, og angiver dermed den enkelte distriktsskoles egentlige mer-/mindreudgift, et positivt tal er udtryk for en mindreudgift, mens et negativt tal indebærer en merudgift. Beløbene er afrundet til hele 10.000 kr. og er angivet som helårsvirkning.

 

Hans Rømer Skolen

Mulige klassesammen-lægninger

Bruttogevinst/-tab

(helårsvirkning)

Mindre budgettildeling

(helårsvirkning)

Nettogevinst/tab

(helårsvirkning)

Bemærkning

3. klasser på tværs af afdelingerne

500.000

-260.000

240.000

Elevernes deltagelse i samlæsning i indskoling forsvinder.

4. klasser på tværs af afdelingerne

790.000

-260.000

530.000

Elevernes deltagelse i samlæsning forsvinder, men sammenlægningen giver mulighed for samlæsning mellem andre klassetrin.

Note: Sammenlægninger af klasser vil ske med indvirkning på tre afdelinger, og derfor kan der være usikkerhed omkring hvor stor besparelsen bliver.

 

Hans Rømer Skolens planlægning af det kommende skoleår (uden klassesammenlægninger) forventes, sammen med afviklingen af indeværende skoleår, at medføre et samlet merforbrug for hele 2014 på 1,3 mio. kr., fordelt med 1,1 mio. kr. for de første 7 måneder og 200.000 kr. for de sidste 5 måneder af 2014.

 

Tallene i ovenstående skema er helårsbeløb.

 

I 2014 skønnes Hans Rømer Skolen derfor (ved 5/12-dels virkning) at kunne opnå besparelser ved sammenlægning af 3. klasser på 100.000 kr. og 4. klasser på 220.000 kr.

 

Den kommunale udgift til drift af skolevæsenet vil i 2014, ved de nævnte klassesammenlægninger, blive reduceret med 108.000 kr. (3. klasser) og 108.000 kr. (4. klasser).

 

Klassesammenlægninger kan potentielt forbedre distriktsskolernes økonomi i de efterfølgende skoleår, efterhånden som antallet af klasser fremrulles. Det skal bemærkes, at en eventuel udmøntning af personalereduktioner, som følge af klassesammenlægninger, tidligst kan have helårsvirkning i 2015 såfremt de udmøntes umiddelbart efter den politiske behandling.

 

Klassesammenlægninger vil kunne medvirke til at finansiere de på nuværende tidspunkt konstaterede ubalancer i 2014 i distriktsskolerne.

Imødekommes dispensationsansøgningerne helt eller delvist kan der anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014

1.
Ansøgning om dispensation 2014/2015 Hans Rømer Skolen (DOCX)

2.
Tillæg til ansøgning om undladelse af klassesammenlægninger Hans Rømer Skolen (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2015/2016

17.02.03P15-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune træffer Børne- og Skoleudvalget beslutning om ferieplanen for skolevæsenet.

Udvalget behandler forslaget til ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter 1. august.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

·         Det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2015/2016 godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Ferieplanen for skoleåret 2015/16 godkendt med undtagelse af placeringen af vinterferien, der foreslås placeret i permanent i uge 7. Forslaget om placeringen af vinterferien i uge 7 sendes i høring i både de offentlige og private skolers bestyrelser med en høringsfrist den 14. april 2014.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni og fredagen før er derfor sidste skoledag.

I skoleåret 2015/2016 begynder elevernes sommerferie lørdag den 25. juni 2016, således at fredag den 24. juni 2016 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at der i et skoleår skal være 200 skoledage.

Børne- og Skolesekretariatet har ud fra de forudsætninger udarbejdet følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2015/2016:

 

Sommerferie:                        lørdag den 27.06.2015                                søndag den 09.08.2015

Efterårsferie:                         lørdag den 10.10.2015                                søndag den 18.10.2015

Juleferie:                                 lørdag den 19.12.2015                                søndag den 03.01.2016

Vinterferie:                            lørdag den 06.02.2016                                søndag den 14.02.2016 (uge 6)

Påskeferie                              lørdag den 19.03.2016                                mandag den 28.03.2016

St. Bededag                            fredag den 22.04.2016                               søndag den 24.04.2016

Kr. Himmelfart                      torsdag den 05.05.2016                             søndag den 08.05.2016

Pinseferie                               lørdag den 14.05.2016                                mandag den 16.05.2016                          

Sommerferie                         lørdag den 25.06.2016

 

De nævnte dage er inkl.

 

Forslaget har været sendt i høring i skolebestyrelserne og ungdomsskolebestyrelsen.

Herudover har forslaget været sendt til de private skoler til udtalelse.

                                                                            

Der er kommet følgende høringssvar:

 

Skolebestyrelsen ved Rønne skolen og Hans Rømer skolen tilslutter sig forslaget.

 

Skolebestyrelsen ved Skole Nord foreslår, at forkorte den første uge efter sommerferien, således at eleverne møder onsdag den 5. august eller torsdag den 6. august 2015. For at dette kan lade sig gøre, ser bestyrelsen følgende muligheder: Enten kan 3 fridage lægges op til Kristi Himmelfart, eller starten af juleferien kan udskydes til den 23. december 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Forslag til anbringelsesgrundlag

27.00.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I december 2013 udsendte Kommunalbestyrelsen udkast til anbringelsesgrundlag i høring

På mødet i Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2014 var der en foreløbig orientering af indkomne høringssvar og en første drøftelse af de forskellige emner.

 

Efterfølgende er der foretaget en bearbejdning både i forhold til de indkomne høringssvar og bemærkninger ved den første drøftelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         Forslaget til anbringelsesgrundlaget indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Servicedirektørens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse med en mindre redaktionel ændring.

Sagsfremstilling

I anbringelsesgrundlaget er det kommunale serviceniveau indenfor en del af området børn og unge med særlige behov beskrevet. Udgangspunktet er Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge og sammen med Regionskommunens børnepolitik udgør de den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge med særlige behov og der også for Anbringelsesgrundlaget.

 

Anbringelsesgrundlaget er at betragte som vejledende retningslinjer og der kan således udøves et skøn, der ikke nødvendigvis svarer til de beskrevne rammer.

 

Med forslaget tilkendegives at Bornholms Regionskommune ønsker, at der fremadrettet fokuseres for forebyggelse og indsatser i lokalmiljøet i stedet for døgnanbringelser i andre kommuner. Regionskommunen ønsker så vidt mulig at hjælpe og støtte børn og unge i deres lokale miljø for derved at inddrage de ressourcer, der er til stede i familie og i barnets eller den unges netværk.

 

Bornholms Regionskommune har også et ønske om at ændre anbringelsesmønstret således, at kun børn og unge i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling døgnanbringes.

 

Børn med væsentlige behov for støtte skal så vidt mulig ikke anbringes og deres behov skal tilgodeses på anden vis. Det forudsætter til stadighed, at alternative foranstaltninger og tilbud tilpasses og justeres i takt med at behovene ændrer sig.

 

Der foreligger nu 8 høringsvar. Høringssvarene er centreret om forhold vedr. forebyggelse, information og inddragelse samt vigtigheden af at have barnet i fokus.

 

Økonomiske konsekvenser

Det serviceniveau som anbringelsesgrundlaget beskriver, er en budgetforudsætning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. februar 2014

1.
Forslag til anbringelsesgrundlag (DOCX)

2.
Høringssvar daginstitutioner (DOCX)

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOCX)

4.
Høringssvar Hans Rømer skolen (DOCX)

5.
Høringssvar Heldagsskolen (DOC)

6.
Høringssvar Jobcenter (DOC)

7.
Høringssvar Paradisbakkeskolen (DOC)

8.
Høringssvar Rønneskolen (DOC)

9.
Høringssvar Skole Nord (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Børne- og Skoleudvalget ønsker at invitere til et fælles møde med Fritids-og kulturudvalget om implementering af folkeskolereformen set i relation til den understøttende undervisning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

14

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Status på processen vedrørende en langsigtet plan for udviklingen af det bornholmske skolevæsen blev drøftet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-02-2014

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014:

Intet