Referat
Teknik- og Miljøudvalget
11-08-2014 kl. 15:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Godkendelse af takster 2015 for Tejn Vandværk
  åbent 3 Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2014
  åbent 4 Anvendelse af borgerpanelundersøgelser
  åbent 5 Orientering om Natur og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende nedlæggelse af markvej
  åbent 6 Planlægning for et erhvervsområde til varmeforsyning i Allinge
  åbent 7 Anlægsbevilling - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Svaneke
  åbent 8 Anlægsbevilling - planlægning og forberedelse af nye havneprojekter
  åbent 9 Anlægsbevilling til etablering af kajakfaciliteter på Nørresan
  åbent 10 Anlægsbevilling - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Hasle
  åbent 11 Anlægsbevilling - til opbygning af sprængstenslager til brug for havnene
  åbent 12 Koordinering med andre politikområder
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Godkendelse af takster 2015 for Tejn Vandværk

13.02.00S55-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

2

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Tejn Vandværk har konstateret et påtrængende behov for renovering af de ældste dele af deres ledningsnet. Vandværket har likviditet til at afholde udgiften til dette arbejde i 2014, men ønsker en regulering af taksterne for salg af vand for de kommende tre år.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

At takstændringen godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget opfordrer Tejn Vandværk til, at der fremadrettet hensættes midler til imødekommelse af fremtidig udskiftning af ledningsnet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Tejn Vandværk har gennem den senere tid haft jævnlige ledningsbrud med udgifter og vandtab til følge. En nærmere undersøgelse har vist, at problemet opstår, fordi ledningerne i de ældste dele af ledningsnettet efterhånden er blevet porøse og dermed skrøbelige og utætte. Vandværket ønsker i første omgang at udskifte 5 km ledningsnet.

Renoveringen kan med fordel gennemføres over en fireårig periode, med forventede udgifter på ca. 1 million kr pr år. Vandværket har likvide midler til at afholde denne udgift i 2014, men vil have brug for ekstra indtægter i de kommende tre år.

 

Finansieringsmuligheder

Vandværkets forslag til finansiering er at forhøje det årlige bidrag pr. husstand med 400 kr. Ved et typisk forbrug på 150 m3 pr. år vil dette give en samlet pris på knap 18 kr pr m3 solgt vand. Sammenholdt med andre Bornholmske vandværker vil Tejn Vandværk dermed være placeret blandt de dyreste vandværker.

Forbrugernes afregning for vand domineres dog af spildevandsbidrag og statsafgifter, og typiske vandregninger for husstande i kloakerede områder er 12-15.000 kr pr år. Tejn Vandværks forhøjelse på 400 kr. skal ses i dette perspektiv.

Virksomheder har ofte meget store vandforbrug, og da forhøjelsen sker på enheden, ikke kubikmeterprisen, vil virksomhederne kun opleve en relativt lille forhøjelse.

Teknik & Miljø har dog ikke desto mindre drøftet to andre finansieringsmuligheder med vandværket:

En renovering over en længere årrække, f.eks. 7 år, vil betyde, at arbejdet skal udføres på en anderledes måde, og dette vil forhøje prisen med omkring 1 million. Samtidig er der risiko for forureninger i denne længere periode.

Alternativt kan vandværket låne det nødvendige, og afdrage over en 15-årig periode. Det må dog imødeses, at der inden for de næste 15 år vil opstå behov for at udskifte de resterende dele af ledningsnettet, og der vil dermed blive et behov for yderligere låntagning og yderligere forhøjelse af husstandsbidraget. Vandværket uddyber dette i vedlagte orienteringsskrivelse.

 

Teknik & Miljøs indstilling

Tejn Vandværk producerer under 250.000 m3 pr år og er derfor ikke omfattet af statslig vurdering i henhold til Vandsektorloven. Kommunen er dermed eneste godkendelsesmyndighed for taksterne.

Teknik & Miljø anerkender nødvendigheden af at foretage den nævnte renovering.

Teknik & Miljø er af den indstilling, at vandværker bør have likviditet eller kortfristede lånemuligheder til at klare akut opståede vanskeligheder. Det kan for eksempel være nødvendigt hurtigt at etablere en ny boring eller at udskifte en rentvandsbeholder. Det anses derfor generelt for betænkeligt, at mindre vandværker opbygger milliongæld i forbindelse med de planlagte renoveringsopgaver.

Endvidere må det fra et miljømæssigt synspunkt anses for risikabelt at forlænge renoveringen udover de foreslåede fire år, da ledningsnettet er i meget dårlig stand.

Tejn Vandværks forslag til ændring af takster indstilles derfor til godkendelse med virkning fra 1. januar 2015. Taksten skal senest revideres ved udgangen af 2017.

Budgetter og regnskaber er bilagt sammen med forslaget til nyt takstblad.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. august 2014

1.
Takstblad 2015 (PDF)

2.
Anlægsbudget for renovering af ledningsnet. 2014-2017 (XLSX)

3.
Årsregnskab og budget (XLSX)

4.
Orienteringsbrev (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2014

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beredskabskommissionen

04-08-2014

1

 

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunens plan for risikobaseret dimensionering, skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Forslag til revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i et møde, efter forudgående behandling i Teknik og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget.

 

Planen blev sidst revideret i foråret 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid på sit møde den 30. januar 2014, at plan for risikobaseret dimensionering tages op senest i april 2014 i forbindelse med fastlæggelse af det fremadrettede serviceniveau med henblik på konkurrenceudsættelse. Et forslag til revision af planen blev behandlet på Beredskabskommissionens møde den 27. februar 2014 og efterfølgende fremsendt til Beredskabsstyrelsens udtalelse. I et svar fra Beredskabsstyrelsen af 24. marts 2014 fremgår, at nogle punkter i forslaget ønskes præciseret nærmere, før Beredskabsstyrelsen kan afgive en udtalelse.

 

Planforslaget som nu ligger til behandling, tager udgangspunkt i den tidligere plan fra 2013, og tilpasset udviklingen i det kommunale beredskab i forhold til konkurrenceudsættelse og samarbejdsaftale. Planforslaget er præciseret i forhold til Beredskabsstyrelsens ønsker jf. mail af 24. marts 2014.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller at planforslaget for risikobaseret dimensionering godkendes.

 

Beredskabskommissionen den 4. august 2014:

Datoer i skema på side 68 i planforslaget rettet.
Anbefales godkendt og fremsendes samtidigt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

 

Teknik- Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab angives følgende om redningsberedskabets opgaver:

 

I § 4 i ovennævnte bekendtgørelse beskrives hvad planen for den risikobaserede dimensionering skal indeholde:

I udkast til revision af plan for risikobaseret dimensionering er ovennævnte forhold indarbejdet med baggrund i planen fra 2013. Risikoidentifikationen for en række objekter i kommunen har dog ikke medført ændringer i forhold til risikoanalysen, som blev udført i 2013.

I planforslaget består det kommunale beredskab fremefter alene af 3 brandstationer, mens de 2 nuværende hjælpebrandstationer foreslås nedlagt. I distrikt Rønne dækker Falck Danmark A/S alt arbejdet fra den kommende brandstation i Falcks lokaliteter på Ved Lunden i Rønne og der er således ikke behov for at drive en hjælpebrandstation i Aakirkeby. I den østlige del af distrikt Rønne, kører brandstationen i Nexø til assistance.

I distrikt Allinge dækker Beredskabsstyrelsen efter aftale alt arbejdet fra brandstationen i Allinge og der er derfor ikke behov for at drive en hjælpebrandstation i Gudhjem.

Responstiderne i alle øens distrikter er i planforslaget 10 minutter i byer med brandstation og 15 minutter for øvrige byer, dog undtaget Østerlars by, som kan forventes dækket indenfor 18 minutter. Hovedparten af øens landdistrikter er dækket indenfor 15 minutter, dog undtaget landområderne ved Østerlars og Østermarie, nord for Aakirkeby, øst for Klemensker og ved Sømarken som alle kan forventes dækket indenfor 18 minutter.

I bilag C3 er angivet dækningskort for de 3 kommunale brandstationer set i forhold til planforslagets angivne serviceniveauer. Der vises dels dækningskort for den enkelte brandstation samt dækningskort med et samlet overblik for de 3 brandstationer.

I planforslagets udkast til serviceniveau omkring forebyggelseskapacitet foreslås fastholdt det eksisterende niveau, dog med forslag om at iværksætte en kampagne omkring opsættelse af røgalarmer hos ældre og svagelige i eget hjem. Kampagnen kan med fordel forsøges gennemført i samarbejde med den kommunale døgnpleje og andre interessenter i samfundet.

I afsnit 1.3 er de seneste 5 års statistik over indsatser i kommunen angivet. Statistikken viser, at antallet af hændelser igennem de senere år ligger på samme niveau, dog med den bemærkning at der kan konstateres en tendens til et faldende antal brande, men en generel stigning i opgaver med redning.

Generelt er bilagene vedhæftet for at tydeliggøre det egentlige indhold i planforslaget og bilagene er derfor som sådan ikke omfattet af den egentlige politiske godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Udover ovennævnte, betyder planforslagets udkast til serviceniveau at driften af beredskabet kan gennemføres indenfor nuværende budgetrammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. august 2014

1.
Udkast til plan for risikobaseret dimensionering 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anvendelse af borgerpanelundersøgelser

00.15.02G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-06-2014

28

 

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Demokratigruppen besluttede på mødet den 14. maj 2014, at sætte to punkter på dagsordenen vedrørende regionskommunens borgerinddragelsesindsats; dette punkt om borgerpanelundersøgelser og et andet om borgerdialogmøder. Udvalget skal dels drøfte borgerpanelundersøgelserne der allerede er gennemført for at afdække om potentialet i materialet kan udnyttes bedre. Og dels ”brainstorme” på ny emner, der kan være interessante, at høre borgerpanelet om.

 

Indstilling og beslutning

Der indstilles til udvalget, at udvalget drøfter borgerpanelundersøgelserne og beskriver forslag til nye emneområder, der lægges op til Demokratigruppen at arbejde videre med på mødet den 19. august 2014.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2014:

Udsættes.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Udvalget drøftede emnet og har følgende forslag:

Detailhandlen: hvilke ønsker har forbrugeren?
Affaldssortering: Forbrugernes ønsker?
Veje, stier og færdselsarealer: borgernes ønsker og forventninger?
Skiltning på erhvervsarealer: behov og ønsker?

Partnerskaber; borgerinddragelse. Hvad kan man forvente og hvad kan man forlange.

Forventningsafstemning om service; input om borgernes viden om serviceniveau og input til forventninger.
Fokus på de gode fortællinger i stedet for de negative.
Hvordan kan BRK sikre mere liv og aktivitet på hele øen?

 

Sagsfremstilling

Borgerpanelet består af knapt 900 bornholmere, der bliver spurgt til råds om forskellige emner. Borgerpanelet er rådgivende, og giver vigtigt input til både beslutningsprocesserne i kommunalbestyrelsen, og til idéudviklingen politisk såvel som administrativt.

Der er på nuværende tidspunkt gennemført fire borgerpanelundersøgelser i Bornholms Regionskommune. Emnerne for undersøgelserne har været:

-          Image og omdømme (2011)

-          Frivillighed (2012)

-          Færgebetjening (2013)

-          Kommunikation og information (2014)

Demokratigruppen besluttede på mødet den 14. maj, at udvalgene på førstkommende møde dels skal drøfte borgerpanelundersøgelserne der allerede er gennemført for at afdække om potentialet i materialet kan udnyttes bedre. Og dels ”brainstorme” på ny emner, der kan være interessante, at høre borgerpanelet om.

I forhold til de allerede gennemførte undersøgelser er det udvalgets opgave, at gennemgå de enkelte undersøgelser med henblik på både at drøfte borgernes holdninger og ideer, med henblik på at vurdere i hvilken udstrækning udvalget kan igangsætte initiativer, der kan imødekomme ønsker eller ideer fra undersøgelserne.

 

I forhold til brainstorm på emner til kommende undersøgelser er det centralt at holde sig for øje, at emner til borgerpanelundersøgelser skal være generelle. Det betyder, at emnerne skal være af relevans for alle panelets medlemmer uanset alder, beskæftigelse, uddannelsesniveau og geografiske tilhørsforhold på Bornholm. Muligheden for at gøre brug af borgerpanelet i forbindelse med dialogmøder foreslås drøftet samtidig med fastsættelse af datoer og temaer for dialogmøderne på demokratigruppens møde 19. august 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

De øvrige fagudvalg drøftede anvendelsen af borgerpanelundersøgelser i juni 2013 og besluttede følgende:

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. juni 2014:

Drøftet. Øget fokus på frivillighed i forlængelse af undersøgelsen i 2012, øget viden og udvikling i frivilligheden. Dette i forlængelse af arbejdet med en frivilligpolitik.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. juni 2014:

Udvalget ønsker tema 4 "Børnepakken" som fokusområde for børnefamilier på Bornholm.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2014:

Forventningsafstemning i forhold til kommunalt serviceniveau som emne.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Undersøgelse af borgernes ønsker til fritids- idrætsfaciliteter herunder 'fri adgang' fx brug af åbne biblioteker.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2014

1.
Borgerpanel om BRK Image og omdømme (PDF)

2.
Borgerpanel om frivillighed (PDF)

3.
Borgerpanel om færgebetjening (PDF)

4.
Borgerpanel om BRK kommunikation og information (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om Natur og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende nedlæggelse af markvej

01.05.15P19-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

5

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Teknik og Miljø traf afgørelse om at en markvej gerne måtte nedlægges på vilkår at der blev etableret en trampesti som alternativ adgang til en gravhøj og Læsåen. Afgørelsen blev truffet efter en høring af bl.a. Friluftsrådet i sagen.

 

Bornholms Regionskommunes afgørelse blev påklaget af Friluftsrådet, ejeren af nabogården og ansøger til Natur og Miljøklagenævnet.

 

Natur og Miljøklagenævnet afviste klagerne fra ansøger og nabo med henvisning til at de var kommet for sent.

 

I forbindelse med Friluftsrådets klage har Natur og Miljøklagenævnet afgjort at ophæve Bornholms Regionskommunes afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling.

Indstilling og beslutning

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune modtog i nov. 2013 en meddelelse om at en markvej ved Boderne ønskedes nedlagt. Det drejer sig om en ca. 1000 m lang vej som fra Bodernevej løber forbi den fredede gravhøj ”Bøsthøj” og videre til Limensgård og det fredede område langs Læsåen.

Ønsket om nedlæggelse begrundes i at udviklingen i landbrugsdriften har gjort vejen overflødig.

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 26a, må nedlæggelse af veje og stier, der fører til særlige naturtyper (strande, skove, udyrkede arealer o.lign.) eller særlige kulturminder tidligst ske 4 uger efter, at ejeren har givet skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen kan modsætte sig nedlæggelsen, hvis vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, og hvis der ikke findes eller etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder.

 

D. 17. december 2013 traf Bornholms Regionskommune afgørelse om at foretage en nærmere vurdering af vejens rekreative betydning og sendte spørgsmålet om nedlæggelse af vejen i høring hos Danmarks Naturfredningsforening, ejerne af Limensgård og Friluftsrådet.

 

Bornholms Regionskommune har herefter truffet afgørelse om, at markvejen kan nedlægges på vilkår af, at der etableres en trampesti som alternativ adgang til gravhøjen St. Bøsthøj og videre til det fredede område ved Læsåen, og at vilkåret tinglyses på ejendommen.

 

Afgørelsen er påklaget til Natur-og Miljøklagenævnet af Friluftsrådet, der i klagen navnlig har anført, at der er tale om en meget gammel markvej, der har stor kulturhistorisk værdi og er af rekreativ betydning for både lokalbefolkningen og turister. Den ikke blot passerer fortidsminder mv., men den indgår også i en attraktiv rundtur i området.

Friluftsrådet mener at den foreslåede trampesti ikke er et tilfredsstillende alternativ, da den ikke kan anvendes af cyklister og folk med barnevogne, ligesom den ikke er egnet til folk med gangbesvær, da den ikke har et fast underlag.

 

Natur-og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse:

Ved vurderingen af, om en vej eller sti har væsentlig betydning, lægges der ifølge lovbemærkningerne ikke alene vægt på, hvor mange der benytter vejen. Bedømmelsen heraf må bero på en konkret vurdering af den rekreative betydning, de alternative adgangsmuligheder og af de omstændigheder, der ligger til grund for ønsket om nedlæggelse.

 

Regionskommunen har på baggrund af de indkomne høringssvar vurderet, at etablering af en alternativ trampesti tilgodeser de rekreative interesser og er et tilfredsstillende alternativ til den nuværende markvej.

 

Ifølge Friluftsrådet benyttes vejen af både lokale og af turister og giver mulighed for en rundtur i området. Ansøger samt ejeren af Limensgård har anført, at vejen er meget lidt benyttet og ikke har væsentlig rekreativ betydning. Ansøger har endvidere anført, at da vejen mod vest ender i en indhegnet hestefold, har offentligheden efter naturbeskyttelseslovens § 24, stk. 4, ikke adgang. Vejen i hestefolden fremstår i øvrigt tilgroet og har mistet karakteren af ”vej”.

 

Regionskommunen ses ikke at have foretaget en selvstændig konkret vurdering af de forhold, der skal indgå i vurderingen af, hvorvidt vejen har en væsentlig betydning. Regionskommunen har i den forbindelse ikke redegjort nærmere for vejens rekreative betydning. Herudover har regionskommunen ikke taget stilling til, om vejen -udover at den fører til gravhøjen St. Bøsthøj -er en del af et gennemgående vejforløb fra Bodenevej i øst til Limensgaden i vest.

 

På den baggrund ophæves Borholms Regionskommunes afgørelse af 17. januar 2014, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Planlægning for et erhvervsområde til varmeforsyning i Allinge

01.02.05P21-0342

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

6

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Forsyning anmoder om at der gennemføres planlægning for et nyt fjernvarmeanlæg ved Allinge. Området er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv, men projektet forudsætter, at området ændres til erhvervsområde med ændrede rammer for bebyggelse. Der skal efter planloven gennemføres indkaldelse af ideer og forslag, før der kan udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller at der gennemføres indkaldelse af ideer og forslag vedr. kommuneplanens rammer for området. Høringsperiode fastsættes til 3 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning anmoder om at der iværksættes planlægning for et område til varmeforsyningsanlæg i Allinge. Bornholms Forsyning har aftalt overtagelse af et areal på ca. 4 ha. ved Rønnevej i det sydvestlige Allinge, som ønskes anvendt til opførelse af et fjernvarmevarmeværk samt solvarmeanlæg i tilknytning hertil.

Bornholms Forsyning har desuden fremsendt et foreløbigt udkast til lokalplanindhold som grundlag for kommunens planlægning (forslaget vil indgå i en efterfølgende lokalplanlægning).

Projektet forudsætter dog både udarbejdelse af lokalplan samt ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

I kommuneplanen er området udlagt som blandet bolig- og erhvervsområde 201.BL.03. Af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning fremgår følgende bebyggelsesrammer: Bebyggelsesprocent maks. 30, etager maks. 2 og bygningshøjde maks. 8,5 m. 

Det foreslås nu at kommuneplanen ændres så området ændres til erhvervsområde, med en bebyggelsesprocent på 40, maksimal bygningshøjde på 20 m (bortset fra en skorsten der er højere) og maks. 3 etager.

For at ændre kommuneplanens rammer for området forudsættes det, at der først indkaldes ideer og forslag jf. planlovens § 23c, da der er tale om mere væsentlige ændringer af kommuneplanen. Indkaldelsen af ideer og forslag skal efter § 23c, stk. 2, indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning, og indkaldelsen foretages ved bekendtgørelse på kommunens hjemmeside. Først herefter kan der tages stilling til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Kommunen fastlægger selv fristen for afgivelse af ideer og forslag. I lyset af at der i den forudgående fjernvarmedebat allerede har været en debat om fjernvarmeanlægget mm., skønnes det, at en kort høringsperiode på 3 uger bør være tilstrækkelig.

Varmeværker indgår i VVM bekendtgørelsen bilag 2, og skal dermed screenes for VVM pligt, ligesom der skal foretages screening efter miljøvurderingsloven. Det forventes dog ikke, med erfaring fra tidligere fjernvarmeprojekter, at der skal udarbejdes VVM redegørelse eller miljørapport for det foreslåede fjernvarmeprojekt (screening foretages dog først i forbindelse med den efterfølgende behandling af plansagen). 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. august 2014

1.
Anmodning fra Bornholms Forsyning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevilling  - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Svaneke

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidler til havne, herunder 200.000 kr. til forbedring af forholdene for erhvervsfiskerne i Svaneke.

Der søges på den baggrund om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 400.000 kr. (udgift) til ovennævnte projekt

b)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -200.000 kr. (indtægt) vedrørende EU-tilskud til projektet

c)    at nettoudgiften, som udgør 200.000 kr., finansieres af den disponible anlægspulje til havne

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Forholdene for erhvervsfiskerne i Svaneke skal forbedres, således at de længst muligt kan drive deres erhverv. Der skal etableres lossefaciliteter med elevation for to erhvervsfiskere mod tidligere kun én erhvervsfisker i Svaneke, så arbejdsmiljøet bliver nutidigt og Havfrisk-Fisk- initiativet får bedre muligheder.

 

Der er søgt EU-midler til projektet, idet tilskuddet udgør 50 pct. af de samlede anlægsudgifter på 400.000 kr. Havnens nettoudgift udgør dermed 200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 200.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling - planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 100.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 100.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning og forberedelse af nye havneprojekter, som kræver forundersøgelser, opmålinger, tegninger, visualiseringer, projekteringer m.m. med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m. Udgifterne hertil anslås til at udgøre 100.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 100.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til etablering af kajakfaciliteter på Nørresan

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 30.000 kr. til etablering af kajakfaciliteter på Nørresan i Gudhjem.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 30.000 kr. til etablering af kajakfaciliteter på Nørresan

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 30.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med brugerne planlagt et projekt, som omfatter etablering af opbevaringsfaciliteter til kajakker i eksisterende bygninger på Nørresan i Gudhjem. Anlægsudgifterne hertil forventes at udgøre 30.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 30.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling - forbedring af forholdene for erhvervsfiskere i Hasle

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 60.000 kr. til forbedring af forholdene for erhvervsfiskerne i Hasle ved at ombygge opbevaringsfaciliteterne.

Der søges på den baggrund om anlægsbevillinger til gennemførelse af projektet.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 120.000 kr. (udgift) til ovennævnte projekt

b)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -60.000 kr. (indtægt) vedrørende EU-tilskud til projektet

c)    at nettoudgiften, som udgør 60.000 kr., finansieres af den disponible anlægspulje til havne

d)    at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Forholdene for erhvervsfiskerne i Hasle skal forbedres, således at de længst muligt kan drive deres erhverv. Opbevaringsfaciliteterne på havnen skal ombygges og tilpasses det behov der er i dag. Samtidig vil energiforbruget blive reduceret mest muligt.

Der er søgt EU-midler til projektet, idet tilskuddet udgør 50 pct. af de samlede anlægsudgifter på 120.000 kr. Havnens nettoudgift udgør dermed 60.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 60.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling - til opbygning af sprængstenslager til brug for havnene

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2014 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 150.000 kr. til opbygning af et sprængstenslager.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til opbygning af et sprængstenslager

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 150.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Indstillingen anbefales.Sagsfremstilling

I flere projekter, bl.a. under Mulighedernes Land, var der rigtig store mængder sprængsten, der skulle fjernes fra meget høje ikke længere hensigtsmæssige konstruktioner på f.eks. Vang Pier og de tidligere ydre havneværker i Hasle Havn, der har været indermoler i mange år. Mange af disse sprængsten er allerede nyttiggjort til sikringsprojekter i havnene, bl.a. i Nørrekås, Hasle, Hammerhavnen, Nørresan og Svaneke.

En mindre del af disse sprængsten er ikke nyttiggjort endnu og de kan derfor indgå i et sprængstenslager til bl.a. akutte opgaver Det forventes at udgifterne til projektet vil udgøre 150.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 150.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.050.208 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

13

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Teknik- og Miljøudvalget har modtaget invitation fra Dansk Byggeri til dialogmøde den 2. oktober 2014.

Der bliver sat øget fokus på tværudvalgsarbejde med partnerskaber.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2014

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt