Referat
Teknik- og Miljøudvalget
22-09-2014 kl. 15:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Affaldshåndteringsplan 2014-2018
  åbent 3 Forslag til ny model for økonomistyring i og mellem Teknik og Miljø samt Ejendomme og Drift
  åbent 4 Fremtidig anvendelse af børnehaver i Aakirkeby
  åbent 5 Anlægsbevilling til offentligt toilet og buslæskærm, Snellemark 30, Rønne
  åbent 6 Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 022 for et boligområde i Sorthat
  åbent 7 Forslag til lokalplan 080 og Kommuneplantillæg 020 for området omkring Campus Bornholm
  åbent 8 Kommuneplantillæg nr. 019 for ny daginstitution ved Vibegårdsvej i Rønne
  åbent 9 Lokalplanbeslutning for en skovbørnehave ved Vibegårdsvej i Rønne
  åbent 10 Anmodning om lokkalplanbeslutning for et areal ved Snogebæk Havn
  åbent 11 Indkaldelse af ideer og forslag vedr. placering af varmeværk til Allige/Tejn
  åbent 12 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. påklaget miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 074
  åbent 13 Indsatsprogram for Vandområdeplan 2016-2021
  åbent 14 Orientering om arbejdet med private brønde og boringer
  åbent 15 Ændring af takster for salg af vand fra Rønne Vand og Varme
  åbent 16 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 17 Skema C for renovering af tage i Bo42´s afdeling 51, Højvangsparken, Rønne
  åbent 18 Borgerinddragelse via dialogmøder
  åbent 19 Gensidig orientering
  åbent 20 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 21 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen ankom kl. 15.44 og deltog fra og med pkt. 3.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Jens Hjul-Nielsen, direktør for BOFA, deltager under behandlingen af pkt 2, Affaldshåndteringsplan 2014-2018.

 

Fremsendelse af mødemateriale ønskes fremrykket. Hvis der foreligger større bilag klar tidligere end dagsordenen ellers udsendes, bedes disse sendt til udvalget på forhånd.

Administrationen skal sikre, at der ikke tilknyttes flere bilag til dagsordenen end nødvendigt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Affaldshåndteringsplan 2014-2018

07.00.01P15-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-06-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

17-06-2014

12

 

Kommunalbestyrelsen

26-06-2014

11

 

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Jf. Bekendtgørelse om Affald (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012) skal kommunerne udarbejde en affaldshåndteringsplan hvert 4. år. Imidlertid har forsinkelser i det forberedende arbejde med den nationale Ressourcestrategiplan i Miljøstyrelsen medført, at den kommende planperiode hedder 2014-2018 til trods for, at den forgangne planperiode var 2009-2012. Som følge heraf er det hjemlet at lade den forgangne affaldsplan ligge til grund for at agere på affaldsområdet i 2013/2014

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at nærværende forslag til Affaldshåndteringsplan sendes i offentlig høring i høring i 8 uger fra den 7. juli til den 31. august 2014.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2 juni 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014:

Godkendt.

 

Økonomidirektøren indstiller, at nærværende forslag til Affaldshåndteringsplan godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Opsummerende har udkast til ”Affaldshåndteringsplan 2014-2018” følgende hovedbudskaber:

·         For at opnå det nationale mål vedr. yderligere udsortering af husholdningsaffaldet således at 50 % genanvendes, tænkes iværksat udsortering af såvel bioaffald som plast ved husstandene. Bioaffaldet tænkes forbehandlet til efterfølgende bioforgasning.

·         Iværksætte et pilotprojekt for ovennævnte indsamlinger i et nærmere defineret testområde.

·         Det undersøges, hvilken type forbehandlingsanlæg der vil være optimalt, og hvorledes det såvel organisatorisk som juridisk vil være muligt at behandle såvel det private som det erhvervsmæssige bioaffald.

·         Informationsniveauet øges for så vidt angår yderligere udsortering af papir og pap, plast, glas og metal. Dette for at øge muligheden for at nå det nationale mål om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet.

·         Fokusere på farlige stoffer i bygge- og anlægsaffaldet.

·         Udsortere bioaffald fra have/parkaffald.

 

Overordnet tidsplan

02.06.14-09.10.14 Politisk behandling og høringsperiode.

01.11.14-01.04.15 Planlægning af pilotprojekt.

01.04.15-01.01.16 Gennemførelse af pilotprojekt.

01.01.16-01.04.16 Evaluering af pilotprojekt.

01.04.16-01.07.16 Indarbejdelse af ordning i udbudsmateriale for dagrenovation.

01.01.17               Iværksættelse af ordning.

 

Økonomiske konsekvenser

For at iværksætte ovennævnte miljømæssige tiltag skal der bruges yderligere ressourcer i form af såvel tid som økonomi. Det er vanskeligt at sætte præcise tal på, da dette naturligvis vil afhænge af pilotforsøgenes udfald, og hvilken løsning der vælges, men det forventes, at der vil blive tale om takstforhøjelser.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 22.9.2014

Efter afsluttet høringsperiode den 31. august 2014 og med afholdt høringsmøde den 12. august 2014 er der blevet fremsendt 3 høringssvar fra følgende organisationer:

- Hasle Byting

- Danmarks Naturfredningsforening

- Bornholms Ældreråd

 

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Herunder en kort opsummering af svarene med Bofas tilhørende bemærkninger (med kursiv)

 

Hasle Byting ønsker at sikre, at der som minimum skal være åbent på øens containerpladser én hverdag ud over fredag og lørdag.

Bofa mener ikke, at åbningstiderne er noget der skal indskrives i affaldsplanen, men noget vi naturligvis vil vurdere i forbindelse med ændring af regulativet og åbningstider i almindelighed.

 

Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at der i højere grad skal sættes fokus på målrettet indsats på nedbringelse af de samlede affaldsmængder.

Dette er et ønske, som kommunerne ikke har megen indflydelse på, men mere er en national/global opgave. Det kan nævnes, at der på nationalt plan arbejdes med netop denne problematik. Bofa mener således ikke, at nævnte problematik skal indarbejdes i den kommunale affaldsplan.

 

Bornholms Ældreråd ønsker at sikre at indsamlingsordningerne bliver enkle og overskuelige – og som kan indpasses i nuværende husholdninger uden store ombygninger, ændringer m.v. Ældrerådet ønsker løbende at følge processen.

Bofa mener, at disse forhold naturligt vil indgå i vurderingen/evalueringen i forbindelse med den forsøgsordning der ønskes igangsat.  

Bornholms Ældreråd mener også at ordningerne bør differentieres efter borgernes behov for at få hentet affaldet – og herunder specielt også tage højde for ældre og enliges begrænsede affaldsproduktion, såvel fysisk som økonomisk – og uanset hvor de bor.

Ønsket om differentiering af ordningerne, vil naturligt indgå i forbindelse med ændring af regulativet, hvor der også på nuværende tidspunkt er mulighed for differentiering af beholdertyper og afhentningsfrekvens.

Bofa mener ikke, at nævnte ønsker/bemærkninger bør indskrives i affaldsplanen, men det vil være en naturlig ting, at ældrerådet får mulighed for at følge processen.

 

Det skal præciseres, at et nyt regulativ også skal godkendes politisk.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2014

1.
Forslag til Affaldsplan_hovedplanen (DOCX)

2.
Forslag til BILAG 1 BRKs affaldshåndteringsplan som opslagsværk (DOCX)

3.
Forslag til BILAG 2 Prognose og kortlægningsdel (DOCX)

4.
Forslag til BILAG 3 Ordliste (DOCX)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

5.
Høringsbreve som bilag til indstilling (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til ny model for økonomistyring i og mellem Teknik og Miljø samt Ejendomme og Drift

85.02.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med kommunens nye centerorganisation er der behov for en revision af den eksisterende BUM-model. Teknik og Miljø og Ejendomme og Drift har sammen udarbejdet et forslag til en ny model for økonomistyring i og mellem de to centre. Modellen er en bornholmsk version af Helhedsorienteret Drift (HOD), som også benyttes i andre kommuner.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

At den nye økonomistyringsmodel godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget påpeger, at beslutninger i Økonomi- og Planudvalget vedr. konkurrenceudsættelse af opgaver i Center for Ejendomme og drift, kan få betydning på om den organisatoriske model kan implementeres.


Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er per 1. marts 2014 overgået fra en virksomhedsorganisation til en centerorganisation. Dette giver mulighed for en revision af den interne økonomistyring i center for Ejendomme og Drift.

Under virksomhedsorganisation havde kommunen implementeret BUM (Bestiller-Udfører-Modtager) - modellen, hvor Teknik og Miljø havde bestillerfunktionen, Vej & Park varetog udførerdelen, mens modtagerdelen udgjordes af fx borgerne. Under virksomhedsorganisationen har Vej & Park været netto-styret. De har ikke haft eget budget (nul-budget), men i økonomisk henseende fungeret som en privat virksomhed. Vej & Park har skullet afgive tilbud på opgaver på lige fod med det private erhvervsliv. Virksomhedsorganisationen og BUM-modellen har haft et meget højt fokus på økonomistyring, men har også givet et stort behov for administration og kontrol hos både bestiller samt udfører.

 

I den nye centerorganisation er bestillerfunktionen samt udførerdelen overvejende organiseret i Ejendomme og Drift. Enkelte bestillerfunktioner nært knyttet til myndighedsopgaver ligger fortsat i Teknik og Miljø (fx skadedyrsbekæmpelse). I forhold til disse opgaver vil BUM-modellens afregningsprincipper fortsat anvendes.

 

Samlingen af både bestiller og udfører i samme center giver mulighed for at indføre en Helhedsorienteret Drift. En model der i dag også anvendes i flere andre kommuner. Helhedsorienteret Drift bygger på BUM-modellens store fokus på økonomistyring, men sætter i stigende grad fokus på elementer som videndeling mellem bestiller og udfører samt større mulighed for medindflydelse, tillid og læring mellem bestiller og udfører. Helhedsorienteret Drift giver også større fleksibilitet og mulighed for at fremme offentlige-private-partnerskaber (OPP) samt mulighed for at allokere flere ressourcer til dialog med borgere/brugere og gennemføre tilfredshedsundersøgelser.

Samtidig kan der forventes besparelser på administration, da de interne kontrol- og styringsfunktioner, der er opbygget i BUM-modellen, kan minimeres.

 

I den helhedsorienterede drift er der fortsat et stort fokus på at udbyde opgaver til det private erhvervsliv. I dag udbydes en lang række opgaver på både vej- og park- og bygningsområdet. 

I den helhedsorienterede drift vil opgaver opdeles i 3 kategorier:

 

·         Kerneopgaver:

Opgaver, som kommunen i øjeblikket har valgt at have de nødvendige erfaringer og kompetencer til at løse, og som løbende udvikles og forbedres i forhold til service og effektivitet. BRK udfører selv hoveddelen af disse opgaver. Der afgives ikke kontrolbud, men udarbejdes kontrolberegninger i forhold til kontrol af udbudspriser.

 

·         Kerneopgaver, der overvejende løses af private

Opgaver, som kommunen har erfaringer og kompetencer til at løse, men hvor opgaven i øjeblikket løses primært af private.

 

·         Ikke kerneopgaver, der overvejende løses af private

Opgaver, som kommunen p.t. har valgt helt at lægge 100% på private hænder. Det vil sige, at man har valgt ikke at have erfaringer og kompetencer inden for de angivne områder.

 

Beskrivelse af kerneopgaver som anbefales varetaget af BRK (Vej, park og anlæg) gennem en Helhedsorienteret driftsmodel:

 

·         Driftsopgaver på vejområdet

·         Driftsopgaver på parker, skove og strande

·         Udkald og håndtering af vintertjeneste

·         Udbud og kontraktstyring  af eksterne (BRK byder ikke selv og indgår ikke konkurrencen, men beregner en kontrolberegning)

·         Internt beredskab (vinter, oliekatastrofer, skybrud m.m.) – V&P vagt.

·         Borgerdialog, dialog med erhverv, foreninger og øvrige myndigheder.

·         Driftsplanlægning, gravetilladelser, vejsyn m.m.

 

Se desuden bilag, 'Beskrivelse af kerneområder’.

 

Indenfor kerneopgaver, dvs. opgaver som BRK har kompetencerne og fordele ved at løse, vil der fremover være en forholdsmæssig del af opgaverne i ”evigt udbud” til det private marked uden at BRK afgiver kontrolbud, men derimod udarbejder en kontrolberegning. Hermed skabes muligheden for, at sammenligne (benchmarke) egen effektivitet med det private og bringe erfaringer og kompetencer fra det private marked i samspil med egen offentlig driftsproduktion. Samtidig sikres vital knowhow, pris og kvalitetsfordele, samt et beredskab indenfor kerneopgaver i kommunalt regi og ikke mindst skabes der bedre rammer for egne medarbejderne.

Den nye helhedsorienterede driftsmodel har desuden til formål i endnu højere grad, at kunne tilgodese de nye tendenser for offentlige/privat samspil. Et samspil hvor man ikke nødvendigvis er konkurrenter – men mere samarbejdspartnere med hver sine spidskompetencer. Det er derfor målet at konkurrenceudsættelse/udbud i BRK indenfor Vej, park og anlæg, anvender udlicitering til private leverandører, som et instrument til at udnytte kapacitet, viden og prisfordele, gennem 100 % udlicitering indenfor alle ikke-kerneopgaver. Ved kerneopgaver anvendes udlicitering til private leverandører, som et læringsinstrument, til benchmarking af udvalgte ydelser, tilpasset et niveau, hvor det harmonerer med en optimal egenproduktion.

For at udvikle samarbejdet med de private og samtidig skabe læring til gavn for udvikling af ydelser og metoder, kræver dette en fjernelse af konkurrencemomentet mellem BRK (vej, park og anlæg) og de private aktører, således at samarbejdet kan baseres på gensidig tillid. Dvs. at BRK (vej, park og anlæg), som hovedregel ikke selv afgiver kontrolbud på egne udbudte opgaver.

I dag udbydes ca. 60 - 70 % til private leverandører. Denne procentfordeling anses for et gennemsnitsligt fornuftigt leje også fremadrettet således at det sikres at der bibeholdes faglige kompetencer og viden på øen i forhold til den offentlige egenproduktion.

I fremtiden ventes Ejendomme og Drift i højere at anvende sig af udbudsformen ”udbud til fast pris”. Ved denne udbudsform er prisen fast, mens opgavens indhold i overvejende grad beskrives af byderen. Det vil sikre at pålagte besparelser kan opnås med det samme.

 

Ejendomme og Drift vil fortsat anvende sags- og ressourcestyringssystem i opgaveløsningen i tillæg og samspil med kommunens økonomistyringssystem.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

1.
Beskrivelse af kerneområder for Vej og Park (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Fremtidig anvendelse af børnehaver i Aakirkeby

82.02.00G10-0220

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med at der er bygget en ny daginstitution i Aakirkeby, Trilobitten, står de tidligere børnehaver i Aakirkeby og Pedersker tomme. Der skal træffes afgørelse om fremtiden for disse bygninger.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at ejendommen Skolevej 9 godkendes til salg

b)    at ejendommen Syrenvej 4 godkendes til salg

c)    at ejendommen Pederskervejen 73 godkendes til salg eller udleje

d)    at sagerne forelægges til politisk behandling med henblik på bevillingsafgivelse, når der foreligger købstilbud.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 18. januar 2012 besluttet at, når Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en afdeling/institution, skal der træffes beslutning om, hvorvidt bygningen skal sælges eller fortsat anvendes i Bornholms Regionskommune. Iflg. den nye styrelsesvedtægt skal sagen herom forberedes af Center for Ejendomme og Drift og forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, som indstiller.

 

Skolevej 9:

Ejendommen er beliggende på en grund på 1.010 m². Bygningen er på 351 m² plus kælder. Bygningen er indrettet som daginstitution. Ejendommen har Hans Rømer Skolens afdeling Aaker som nabo, skolen forventer dog ikke at skulle benytte ejendommen.

Der er ikke konstateret ulovlige forhold i ejendommen og den kan sælges. I henhold til Kommuneplanen er området udlagt til skoleformål. Anvendelsesændring til beboelse kan godt opnås. Den nye ejer skal selv søge om evt. anvendelsesændring iht. bygningsreglementet.

Anslået ejendomsvurdering: 400.000 kr. Ved beslutning om salg vil ejendommen bydes ud til højestbydende.

 

Syrenvej 4:

Ejendommen er beliggende på en grund på 4.505 m². Bygningen er på 316 m² plus kælder. Bygningen er indrettet som daginstitution. Kommunen har ikke planer om at selv udnytte ejendommen.

I henhold til Kommuneplanen er området udlagt til helårsboligformål og anvendelsesændring til beboelse kan godt opnås. Anvendelsesændring til erhverv vil kræve en konkret vurdering i henhold til Kommuneplanen, da erhvervet ikke må medføre væsentlige miljøgener for andre beboere i området. Den nye ejer skal selv søge om evt. anvendelsesændring iht. bygningsreglementet.

Der foreligger en miljørapport fra 2009, hvoraf det fremgår at, der er en mindre jordforurening, som muligvis er blevet mindsket med tiden. Ny prøvetagning igangsættes med henblik på at kortlægge nuværende forureningsomfang således, at den ikke påvirker handelsværdien.

Bornholms Forsyning oplyser, at der er uregelmæssige kloakforhold som skal afhjælpes i forbindelse med salg. Dette kan medføre en udgift skønnet til ca. 250.000 kr. Arbejder i forbindelse med salg finansieres af salgsprovenuet og kan først sættes i gang, efter at købstilbuddet er godkendt.

Anslået ejendomsvurdering: 700.000 kr.Ved beslutning om salg vil ejendommen bydes ud til højestbydende.

 

Pederskervejen 73: Ejendommen er beliggende på en grund på 4.231 m². Bygningen er på 357 m². Bygningen er indrettet som daginstitution. Ejendommens eneste adgangsforhold er igennem Sydbornholms Privatskolens skolegård og den vurderes derfor som ikke salgsbar.

Sydbornholms Privatskole har tilkendegivet interesse for at bruge bygningerne. Det foreslås, at der arbejdes videre med evt. salg til skolen, eller en lejeaftale med skolen. Ved skolens eventuelle interesse for at købe ejendommen, vil ejendommen bydes ud efter gældende regler.

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægterne vil indgå i Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevilling til offentligt toilet og buslæskærm, Snellemark 30, Rønne  

82.00.00Ø00-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2012, at der skal bygges både en ny buslæskærm samt en toiletbygning ved Snellemark 30, Rønne og at projektet skal finansieres af salgsprovenuet fra Det Røde Pakhus.

 

Købsaftalen for Det Røde Pakhus er indgået, og handlen er p.t. under behandling. Der søges således om anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 623.000 kr. til etablering af offentligt toilet samt buslæskærm ved Snellemark 30, Rønne

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 623.000 kr. finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget (Facility Management)

d)    at anlægsprojektet først må igangsættes, når salget af ejendommen Snellemark 30, Rønne er endeligt indgået.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Udsættes.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med salgsarbejdet blev placeringen af den offentlige toiletbygning kortlagt i samråd men planmyndigheden i Teknik og Miljø. Denne placering blev efterfølgende indarbejdet i købsaftalen. Arbejdet omkring udmatrikulering af dette areal samt udarbejdelse af deklaration pågår.

Der kalkuleres med en løsning som udføres design- og placeringsmæssigt således, at hærværk minimeres så meget som muligt. Projekteringen af løsningen er sket i samråd med planmyndigheden. Løsningen er godkendt af køberen.

 

Teknik og Miljø og Ejendomsservice har defineret placeringen af buslæskærmen på kommunalt vejareal.

 

På den baggrund kalkuleres med omkostninger på i alt 623.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2012, at der skal bygges ny buslæskærm og toiletfaciliteter ved Snellemark 30 og at dette skal finansieres af provenuet fra salg af Det Røde Pakhus.

Da ejendommen Snellemark 30, Rønne, blev solgt pr. 1. januar 2014, blev nettoprovenuet på 735.575 kr. derfor midlertidigt anbragt i puljen til salg af jord og bygninger.

 

Der søges således i denne sag om en anlægsbevilling på 623.000 kr. til ny buslæskærm og toiletfaciliteter finansieret af ovennævnte pulje til salg af jord og bygninger.

 

Projektudgifterne kan specificeres således:

 

Toiletbygning ved Snellemark 30:

436.000

Toiletbygning indrettet som handicaptoilet og puslerum.

Reetablering af terræn inkl. jordarbejde, fjernelse af træ, støttemur og flytning af elkabler.

Tilslutning af el, vand og varme.

Tilslutningsbidrag

 

 

 

77.000

Byggeansøgning

5.000

Levering og montering af buslæskærm Snellemark

 

 

 

70.000

Sagsomkostninger til udstykning og deklaration i forbindelse med salg af Det Røde Pakhus

35.000

Overslag i alt ekskl. moms

623.000

 

Byggeriet må ikke påbegyndes, før handelen er afsluttet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 022 for et boligområde i Sorthat

01.02.15P16-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har solgt den lukkede daginstitution Muleby Børnehus med mulighed for anvendelse til boligformål. Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 26. juni 2014 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 022 i 8 ugers offentlighøring. Samtidig blev det besluttet, at indlede ophævelse af en del af en lokalplan nr. 3-3 hvor i anvendelsen af ejendommen er bestemt til børnehave. Kommuneplantillæg nr. 022 har nu været i 8 ugers offentlighøring fra den 30. juni til den 29. august 2014. Der er ikke i perioden indkommet indsigelser eller bemærkninger.

 

Indstilling og beslutning

Teknik– og økonomidirektøren indstiller at forslag til kommuneplantillæg nr. 022 vedtages endelig.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Den lukkede daginstitution, tidligere Muleby Børnehus, er omfattet af lokalplan nr. 3-3 for et eksisterende boligområde og institutionsområde i Sorthat. Lokalplanen består af to delområder. Delområde 1 er i lokalplanen udlagt til boligformål og delområde 2, som omfatter ejendommen Muleby Børnehus, er udlagt til offentligt formål som daginstitution. Hensigten er derfor at lade delområde 2 udgå af lokalplanen og ved kommuneplantillæg overføre området til delområde 1.

Ved revision af planloven 2012, er det nu muligt at ophæve forældede lokalplaner uden samtidigt at skulle tilvejebringe en ny lokalplan (planloven § 33, stk. 2, 3-6 pkt. samt stk. 3 og stk. 4,2. pkt.).

Efter vedtagelse af kommuneplantillægget kan proceduren for at ophæve lokalplan 3-3 for lokalplanens delområde 2, som kun omfatter det tidligere Muleby Børnehus nu iværksættes.


En ophævelse af en lokalplan omfatter offentliggørelse af forslaget om ophævelse, med indsigelsesfrist på 8 uger til berørte ejere og brugere i området, hvorefter kommunalbestyrelsen kan beslutte en ophævelse.

I kommuneplan 2009 er området udlagt til offentlige formål. Forslaget til kommuneplantillæg 022 udlægger arealet til boligformål.

Hvis lokalplanen ophæves for delområde 2, vil ejendommen fremover kun være omfattet af kommuneplanramme 411.B.02, og ejendommens bebyggelse reguleres via byggelovens bestemmelser. Som det kan ses på kortbilaget i kommuneplantillægget, indgår den gamle børnehave helt naturligt i boligområdet, hvor alle de øvrige ejendomme er udlagt til boligformål.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

1.
Kommuneplantillæg nr. 022 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forslag til lokalplan 080 og Kommuneplantillæg 020 for området omkring Campus Bornholm

01.02.05P19-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 080 og kommuneplantillæg 020. Planerne skal først og fremmest muliggøre udvidelsen af Campus Bornholm så videregående uddannelser fremover er samlet ét sted. Lokalplanen ledsages af en miljøvurdering, hvor planernes forhold vedr. visuel indvirkning, overfladevand og trafik er undersøgt. Lokalplanen inddeler området i 4 delområder, delområde 1-3 til uddannelse mm. delområde 4 omfatter eks. boliger rundt om uddannelsesområderne. Ved vedtagelse af lokalplan 080 aflyses en gældende byplanvedtægt nr. 10.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller at forslag til lokalplan 080 og kommuneplantillæg 020 vedtages til offentliggørelse i 8 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i juni 2014, at der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området ved Campus Bornholm. Der havde forinden været indkaldt ideer og forslag vedr. kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Campus Bornholm varetager uddannelse og kompetenceudvikling af over 1500 unge og 4.000 voksne og omfatter bl.a. øens gymnasiale uddannelser. Disse uddannelser ønskes samlet i ét bygningskompleks ved Minervavej/Merkurvej. Det planlægges også med at andre uddannelser skal indgå i området, f.eks. sygeplejeuddannelsen. Planen er at et udvidet Campus Bornholm skal være klar til ibrugtagning i 2017. 

Center for Teknik- og Miljø har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 080 og kommuneplantillæg 020. Planerne skal miljøvurderes efter reglerne i miljøvurderingsloven og ledsages derfor af en miljørapport.

Planerne skal først og fremmest skabe grundlag for, at Campus Bornholm kan udvides, men omfatter desuden et større område, der også indeholder Åvangsskolen og boligbebyggelse mm i nærområdet. Lokalplanområdet omfatter et område der hidtil har været omfattet af en gældende byplanvedtægt nr. 10 for et område omkring Åvangsskolen i Rønne, der vil blive aflyst ved vedtagelsen af lokalplan 020.

 

Planernes indhold:

Kommuneplantillægget fastlægger maksimale bebyggelsesrammer for lokalplanlægning i området. Kommuneplanens anvendelsesrammer ændres ikke.

Lokalplanen inddeles i 4 delområder:

1)     Campus Bornholm ved Minervavej

      Området udlægges til uddannelsesformål samt funktioner med tilknytning til områdets uddannelse. Lokalplanen vil først og fremmest gøre det muligt at udvide den eksisterende campus-bebyggelse ved minervavej fra i alt ca. 14.000 etage-m2 til ca. 21.000 m2, indregnet delvis nedrivning af eksisterende bygninger (ca. 2000 m2). Derudover er der mulighed for mindre udvidelser (op til ca. 22.400 m2)

      Der fastlægges en bebyggelsesprocent på maks. 60, samt byggefelts-afgrænsede områder op til henholdsvis 3 etager/14 m og 4 etager/18 m. Ny bebyggelse udformes så etagearealet reduceres i højden, samtidig med at bebyggelsen forskydes i forhold til terrænet.

      Campus Bornholm har som hidtil vejadgang fra henholdsvis Minervavej og Merkurvej, samt adgang fra Nordre Jernbanesti for gående/cyklende (Campus-projektet er lagt an på, at den nye hovedindgang ligger umiddelbart øst for Nordre Jernbanesti).

      I delområde 1 er der desuden planlagt et nyt forsinkelsesbassin der, udover at forsinke vandafledning fra såvel Campus Bornholm som fra Byåen generelt, også bidrager til den rekreative værdi af områdets friareal mellem bebyggelsen og Byåen (Forsinkelsesanlægget indgår som en del af regionskommunens projekt ”Klimatilpasning Rønne”).

      Lokalplanen indeholder derudover bestemmelser vedr. bebyggelsesudformning, friarealer, vej- og parkeringsarealer mm.

      Campus Bornholm har aftalt mulighed for, i dagtimerne, at anvende ca. 100 eks. p-pladser ved Rønne Idrætshal/Torneværksvej med Bornholms Regionskommune.

2)     Campus Bornholm ved Merkurvej

      Området udlægges til uddannelsesformål og andre funktioner med tilknytning til områdets uddannelser. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 50, bygningshøjde maks. 8,5 m, og maks. 2 etager. Lokalplanen giver derved mulighed for mindre udvidelser.

3)     Åvangsskolen

Området udlægges også til uddannelsesformål og andre funktioner med tilknytning til områdets uddannelser. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 50, bygningshøjde maks. 15 m, og maks. 3½ etager. Lokalplanen giver også her mulighed for mindre udvidelser 

4)     Tilgrænsende boligområder

Der fastlægges ikke nye bestemmelser for de tilgrænsende boligområder i delområde 4, da formålet her alene er, at ophæve den gældende byplanvedtægt nr. 10 (der heller ikke før havde bestemmelser vedr. områdets boligbebyggelse).

 

Miljørapport:

Lokalplanen ledsages af en miljørapport vedr. lokalplan og kommuneplantillæg, hvor der redegøres for visuel indvirkning af et nyt Campus-byggeri i lokalområdet, trafikale forhold i området omkring Campus og vandafledning fra det udvidede Campus Bornholm i relation til Byåen, der løber igennem området.

Rapporten er udarbejdet for Campus Bornholm af Arkitema Architects, i samarbejde med bygherren, Cowi og Center for Teknik og Miljø.

Planernes indhold ligger i tråd med de overordnede mål der er defineret i kommuneplanlægningen vedr. uddannelse, klima, byggeri mm.

Af rapportens visualiseringer ses, at selvom bebyggelsen i området bliver mere massiv og omfattende end før, så tilfører den også ny arkitektonisk værdi og nye landskabelige rum, uden at virke væsentligt generende for naboer i området mht. skyggevirkninger eller indbliksgener.

Campus Bornholm skal påregnes nedsivning eller tilbageholdelse af overfladevand udover de 1300 m3/døgn der kan optages i tidligere omtalte forsinkelsesbassin. Rapporten angiver at der er gode muligheder for at tilbageholde overfladevand, så der ikke fremover opstår problemer i forhold til Byåen.

Der forventes ikke større problemer med trafikafledning, bl.a. fordi det er aftalt at op til 100 biler kan parkere ved Rønne Idrætshal/Torneværksvej, 200 m nord for Campusbygningerne.

Miljørapporten indeholder forslag til løbende overvågning og afhjælpning af evt. gener (hvis de alligevel opstår) - herunder konkrete forslag vedr. tilbageholdelse/nedsivning af overfladevand trafikregulering og parkering.

 

Offentliggørelse

Planerne og den tilhørende miljørapport skal efter reglerne offentliggøres i mindst 8 uger.

Campus Bornholm har tidligere gennemført møder med berørte parter, og også afholdt informationsmøde for områdets beboere m.fl.

Hvis der er behov for det, vil det være muligt at gennemføre endnu et offentligt møde om sagen i offentlighedsperioden. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

1.
Forslag til lp 080 og Kp-tillæg 020 (PDF)

2.
Miljørapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Kommuneplantillæg nr. 019 for ny daginstitution ved Vibegårdsvej i Rønne

01.02.15P16-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget ønsker at etablere en ny skovbørnehave ved Vibegårdsvej i Rønne. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor den 22. maj 2014 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 019 for en daginstitution ved Vibegårdsvej i 8 ugers offentlig høring. Forslag til kommuneplantillæg nr. 019 har nu været i offentlig høring fra den 27. maj til den 28. juli 2014. Der er i høringsperioden ikke modtaget nogen bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at kommuneplantillæg nr. 019 vedtages endeligt.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Arealet er beliggende i landzone i det åbne land og er ikke udlagt i kommuneplanen.

I dag rummer området kun en eksisterende pavillon på 66 m2, der anvendes til skovbørnehave. Den ønskede nye bebyggelse kræver, udover kommuneplantillægget, at der efterfølgende udarbejdes en lokalplan for området.

Kommuneplantillægget tillader at der planlægges for en bebyggelse på op til 350 m2 i én etage og med en bygningshøjde på op til 6 meter.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i sin tid at udarbejde kommuneplantillægget før et lokalplanforslag, i stedet for som normalt at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan sideløbende. Begrundelsen herfor var, at det var usikkert, om Naturstyrelsen ville nedlægge veto mod den ønskede planlægning i det åbneland.

Naturstyrelsen have imidlertid ingen indsigelse og udarbejdelse af et lokalplanforslag kan derfor nu besluttes. (jf.andet pkt. til TMU).

 

 

 

http://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2013/InfRef7049-filer/image001.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen

supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

1.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Lokalplanbeslutning for en skovbørnehave ved Vibegårdsvej i Rønne

01.02.05P16-0146

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

9

 

Hvem beslutter

Teknik-og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget ønsker at etablere en ny skovbørnehave til ca. 50 børn på et areal ved Vibegårdsvej. Det aktuelle område rummer i dag en eksisterende pavillon på ca. 65 m2 som anvendes til skovbørnehave for 18 børn. Et kommuneplantillæg for området er ved at være på plads, men etablering af en ny og større børnehave i området forudsætter udarbejdelse af lokalplan.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at der udarbejdes et lokalplanforslag.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen godkendt.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget ønsker at etablere en ny skovbørnehave til ca. 50 børn på et areal, der i dag rummer en eksisterende pavillon på ca. 65 m2 som anvendes til skovbørnehave for 18 børn. Den eksisterende pavillon ønskes, om muligt, bevaret som tilbud til Bornholms øvrige daginstitutioner. Omfanget af den ønskede ny bebyggelse er ca. 350 m2. For at kunne muliggøre den ønskede skovbørnehave er der nu udarbejdet et kommuneplantillæg for området. Efterfølgende kræves en lokalplanlægning af området, før det ønskede byggeri kan udføres.

Området som er på ca. 9.500 m², er beliggende for enden af Vibegårdsvej. Arealet er beliggende i landzone i det åbne land og vil efter endt planlægning forblive i landzone.

Området, der ejes af kommunen, er mod øst, syd og vest omgivet af fredskov. Mod nord ligger en ridehal, kommunens 10. klassecenter samt Vibegård, der anvendes til kommunal administration. Adgang til området er fra Aakirkebyvej ad Vibegårdsvej som er en ca. 450 meter lang og fire meter bred adgangsvej, herudover kan man komme til området ad cykelvejen, Redekammen, fra øst.

Det foreslås nu at der iværksættes udarbejdelse af et lokalplanforslag for området. I forbindelse hermed skal det vurderes, om der skal udarbejdes miljøvurdering af planen. Kommunen skal som bygherre bidrage med relevante projektbeskrivelser m.v.

http://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2013/InfRef7049-filer/image001.png 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokalplanområdet er markeret med gul farve

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anmodning om lokalplanbeslutning for et areal ved Snogebæk Havn

01.02.05P21-0350

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Snogebæk områdefornyelsesprojekt blev påbegyndt i maj 2014. Rammerne i den gældende lokalplan nr. 25 for området forhindrer nogle af ønskerne om forandringer og forbedringer inden for byfornyelsesprogrammet. Der anmodes derfor om at der udarbejdes et lokalplanforslag der kan rumme den fremtidige ønskede udvikling af området ved Snogebæk Havn.  

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for et område ved Snogebæk Havn

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Anvendelse af havneområdet har ændret sig markant siden lokalplan nr. 25 for det samlede havneareal i Snogebæk blev vedtaget i 1988. Der er i dag kun én erhvervsfisker tilknyttet havnen. Det fleste redskabshytter bliver anvendt af fritidsfiskere, andre bygninger på området bliver anvendt til café/restauranter eller til oplag.

 

Der er behov foren ny lokalplan da den eksisterende lokalplan nr. 25 forhindrer de fremtidige udviklingsønsker på flere områder:

 

·         Anvendelsesbestemmelser, der forhindrer at der kan tillades fritids- og rekreative aktiviteter samt flere turistorienterede erhvervsmuligheder.

·         Byggefelternes antal, størrelse og placering, hvor der i lp 25 er meget begrænsede muligheder for nybyggeri i området. I områdefornyelsen er der bl.a. ønske om at etablere permanente boder og udstillingsmuligheder i området.

·         Bestemmelser om bygningshøjder, som i lp 25 er begrænset til max bygningshøjde på 6 meter max 5 meter facadehøjde. Ved nybyggeri er der ønske om større arkitektonisk frihed med hensyntagen til det eksisterende bygningsmiljø.

·         Bestemmelser om materialevalg, som i lp 25 er begrænset til bræddebeklædning og overfladebehandlet teglværk og på tagflader til sort tagpap og røde teglsten. Også her er der ønske om større arkitektonisk frihed med hensyntagen til det eksisterende bygningsmiljø.

·         Bestemmelser om belægninger, som i lp 25 er begrænset til grusbelægninger på p-pladser. I områdefornyelsen er der planer om at forbedre og forskønne den store grusplads/markedsplads på området, og her vil der evt. være behov for felter med andre typer belægninger.

 

Det vil dog fortsat være vigtigt at bevare kulturmiljøet omkring de gamle fiskerhytter og bygninger på havneområdet, hvoraf flere er vurderet med høj og middel bevaringsværdi.

Hovedparten af de ønskede tiltag vil blive foretaget på havneområdet og langs Hovedgaden – omdannelse af markedspladsen, etablering af rekreative faciliteter, istandsættelse og omdannelse af lagerbygninger til anden anvendelse m.v.  

Der er dannet en koordineringsgruppe og et par arbejdsgrupper som arbejder med detailplanlægning for de forskellige projekter under områdefornyelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Indkaldelse af ideer og forslag vedr. placering af varmeværk til Allinge/Tejn

01.02.05P21-0342

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

11

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik og Miljøudvalget har ønsket yderligere belysning af sagen vedrørende lokalisering af et varmeværk for Allinge, Sandvig, Tejn og Sandkås. Bornholms Forsyning har efterfølgende fremsendt ny ansøgning vedr. planlægning for at areal ved Rønnevej. Center for Teknik og Miljø har undersøgt evt. alternative lokaliseringer, men mener at den foreslåede placering ved Rønnevej er mest velegnet. Den foreslåede placering kræver ændring af kommuneplanen, så et blandet bolig og erhvervsområde ændres til erhvervsområde. Ændringen forudsætter, at der indkaldes ideer og forslag, før der kan tages beslutning om det videre planlægningsarbejde.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller at der indkaldes ideer og forslag med en høringsperiode på 4 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Teknik og miljøudvalget har, på sit møde den 11. august, besluttet at udsætte behandlingen af en ansøgning fra Bornholms Forsyning, om planlægning for et fjernvarmeværk ved Allinge. Center for Teknik og Miljø er bedt om yderligere at belyse sagen, før udvalget tager stilling til indkaldelse af ideer og forslag.

Bornholms Forsyning har efterfølgende fremsendt en revideret anmodning, hvor det fremgår, at der nu er sket en tilpasning af projektet, så anlægget reduceres i højden. Der er vedlagt visualisering af et værk placeret omtrent midt på det areal ved Rønnevej, som Bornholms Forsyning foreslår som hjemsted for et nyt varmeværk. Vedlagt anmodningen er desuden en udtalelse fra Allinge Byforening, der støtter placeringen ved Rønnevej. Det område Bornholms Forsyning foreslår, er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhvervsformål.

Center for Teknik og Miljø har senest vurderet en række alternative placeringer, som vurderes at være dårligere egnede end den placering Bornholms Forsyning peger på. Et notat desangående er vedlagt i sagen.

Der skal i denne situation gennemføres indkaldelse af ideer og forslag, før der kan tages konkret beslutning om udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at en række bornholmske byer skulle udbygges med fjernvarme, herunder et område omfattende Allinge, Sandvig, Tejn og Sandkås.

Bornholms Forsyning havde på den baggrund udarbejdet et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge, Sandvig, Tejn og Sandkås, som i 2013-14 har været i høring efter reglerne i lov om varmeforsyning.

I den forbindelse har man bl.a. involveret de lokale borgerforeninger, afholdt offentligt møde, og udarbejdet informationsmateriale.

Af informationsmaterialet fremgik bl.a., at et nyt varmeværk tænkes placeret i udkanten af Allinge, mellem Rønnevej og Nordre Borrelyngvej, på et kommunalt ejet areal, med direkte adgang fra hovedvejen Rønnevej.

Bornholms Forsyning har sikret sig betinget råderet til arealet, men ibrugtagning af arealet forudsætter, at der først gennemføres lokalplan og kommuneplantillæg for området.

I kommuneplan 2009 er det foreslåede areal udlagt til ”blandet bolig og erhverv”, men arealet skal i givet fald udlægges til erhvervsformål (som det i øvrigt tidligere var udlagt til - før kommuneplan 2009).

Ændringen af kommuneplanen vil forudsætte, at der først indkaldes ideer og forslag, før der tages stilling til, om man vil arbejde videre med denne placering gennem udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

 

Om indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag skal ske, når en planlægning forudsætter en større ændring af kommuneplanen. Ændringer af kommuneplanområders anvendelse udgør f.eks. større ændringer.

Indkaldelsen af ideer og forslag bør ske åbent, i den forstand at der ikke på forhånd tages stilling til om en foreslået ændring skal gennemføres. Herved sikres borgerne mulighed for en åben debat, og for at fremkomme med alternative ideer og forslag, før det afgøres hvilket konkret forslag kommunalbestyrelsen vil arbejde videre med i planlægningen.

Af vejledningen om kommuneplanlægning fremgår, at kommunalbestyrelsen selv fastlægger høringsfrister og form af oplysningsmateriale, men at der som minimum skal regnes med en offentlig bekendtgørelse, der beskriver hovedspørgsmålene i planlægningen.

Ved tillæg til kommuneplaner bør der i indkaldelsen redegøres for evt. begrænsninger og restriktioner i den øvrige planlægning og i lovgivningen, så man får en hensigtsmæssig afgrænsning af debatten.

 

Planlægnings- og miljømæssige krav til planlægningen

Miljø og lokalisering:

Efter miljøministeriets håndbog om miljø og planlægning inddeles virksomheder efter miljøpåvirkning i klasserne 1-7, hvor gruppe 7 er de mest belastende virksomhedstyper. Af håndbogen fremgår at små decentrale kraftvarmeværker er virksomheder, der kan kategoriseres som miljøklasse 3 eller 4.

Generelt er fjernvarmeværker af den type, der bygges på Bornholm, små lokale værker baseret på biobrændsel (halm og flis), hvor den væsentligste miljøpåvirkning knyttes til transporten af brændsel. Anlæg bør derfor placeres med særlig fokus på adgangsforhold. Nye fjernvarmeværker skal desuden miljøgodkendes, og de skal overholde gældende støjgrænser ift. naboområder

Center for Teknik og Miljø vurderer i dette tilfælde, at et planlagt fjernvarmeværk ved Allinge/Tejn er af en type og størrelse, der indgår under virksomhedstyper i miljøklasse 3, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad.

Sådanne virksomheder bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen til f.eks. boligområder, fordi der kun kræves en afstand fra værket til beboelse på mindst 50 m. 

 

Andre lokaliseringsforhold:

Virksomheder som varmeværker bør ikke placeres i det åbne land. Efter ”Vejledning om landzoneadministration” skal opførelse af nye erhvervsanlæg som hovedregel placeres i byzone, hvor tilgængelighed, bosætning og service er størst. Nye erhvervsvirksomheder (og større udvidelser af eksisterende erhvervsvirksomheder) i det åbne land er generelt uønskede i forlængelse af planlovens formål om, at det åbne land forbeholdes landbrugs-, skovbrugs og fiskerierhvervet. Derfor skal større virksomheder eller udvidelser heraf henvises til egentlige erhvervsområder i byzonen som er indrettet til formålet.

De fleste værker på Bornholm er i dag placeret i erhvervsområder i udkanten af det lokale byområde.

Da et anlæg ved Tejn/Allinge skal placeres i 3 km kystnærhedszonen, er det et planlovsmæssigt krav, at værket placeres, så man så vidt muligt undgår visuelle gener ift. kystlandskabet. Det kan i den sammenhæng være nødvendigt at visualisere et anlæg i forhold til kystlandskabet i en efterfølgende planlægning.

Varmeværker indgår desuden i VVM bekendtgørelsens bilag 2, og skal dermed screenes for VVM pligt, ligesom der skal foretages screening efter miljøvurderingsloven. Det forventes dog ikke, med erfaring fra tidligere fjernvarmeprojekter, at der skal udarbejdes VVM redegørelse eller miljørapport for det foreslåede fjernvarmeprojekt (screening foretages dog først i forbindelse med en evt. efterfølgende behandling af lokalplansagen, med udgangspunkt i en konkret placering).

 

Forslaget fra Bornholms Forsyning

Da fjernvarmeværket ved Allinge/Sandvig og Sandkås/Tejn skal forsyne disse to områder, har det været naturligt at vurdere lokaliseringsmuligheder ved Allinge og Tejn, hvor der allerede findes erhvervsområder.

Bornholms Forsyning anmoder om, at et anlæg placeres i området ved Rønnevej hvor transportforhold og varmeforsyningsmæssige forhold er optimale, og hvor det er muligt at placere værket så det underordner sig de terrænmæssige og beplantningsmæssige omgivelser.

Bornholms Forsyning er opmærksom på, at et anlæg så vidt mulig skal begrænses i højde og udformning, så evt. visuelle gener begrænses mest muligt (f.eks. svarende til det eksisterende anlæg i Aakirkeby). Derfor foreslås nu at bygningsanlæg og især akkumuleringstank reduceres mest muligt – til maks. 12 m.

Bornholms Forsyning har vedhæftet 3 visualiseringer af et nyt anlæg ved Rønnevej, som viser hvordan et anlæg kan indpasses i forhold til de landskabelige omgivelser. Visualiseringer viser værket fra de 2 vinkler hvor det er mest synlig – set fra Rønnevej og Nordre Borrelyngvej. En 3. visualisering viser desuden påvirkningen af udsynet mod Christiansø (hvor kun skorstenen kan ses over terræn og beplantning).

 

Overvejelser vedr. alternative lokaliseringer

Center for Teknik og Miljø har vurderet forslaget fra Bornholms Forsyning samt 4 alternative lokaliseringsmuligheder i Tejn og Allinge. Der er udarbejdet et notat med beskrivelse og vurdering af alle disse overvejede lokaliseringer (inklusiv den af Bornholms Forsyning foreslåede) herunder vurdering i forhold til areal-forhold, planlægningsmæssige forhold, naboforhold, adgangsforhold og visuelle forhold. Det skal bemærkes, at de berørte arealer i flere tilfælde er privat ejede, og det vides ikke om de overhovedet kan erhverves til formålet. (kommunerne har dog visse muligheder for at ekspropriere arealer til offentlige formål) 

Center for Teknik og Miljø vurderer, at de 4 øvrige alternativer alle er mindre velegnede end den lokalisering Bornholms Forsyning foreslår, ikke mindst fordi de i alle 4 tilfælde vil medføre større transportmæssige problemer og flere nabogener, med transportkørsel gennem tætte bolig-og byområder.

Før der tages endelig stilling til valg af lokalisering, herunder konkrete placeringer af et anlæg, anbefaler Center for Teknik og Miljø, at der nu gennemfører indkaldelse af ideer og forslag, på baggrund af det lokaliseringsforslag Bornholms Forsyning har fremsendt, vedlagt beskrivelse af et værk (og evt. visualiseringer af en tænkt placering på grunden).

Teknik og Miljøudvalget vil så, efter høringen (og på baggrund af modtagne ideer og forslag), skulle tage stilling til, om der skal arbejdes videre med projektforslaget, gennem udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. 

Da der allerede har været en offentlig fjernvarmedebat i området, skønnes det, at en høringsperiode på 4 uger bør være tilstrækkelig.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

1.
Ny anmodning fra Bornholms Forsyning (MSG)

2.
Arbejdsnotat vedr. lokaliseringsalternativer (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. påklaget miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 074  

01.02.05K03-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune offentliggjorde den 5. december 2013 forslag til lokalplan nr. 074 for etablering af labyrinthave ved Gulbakkevejen ved Vestermarie Plantage samt tillæg 014 til kommuneplan 2009 samt afgørelse om ikke at miljøvurdere planforslaget.

Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget blev i december 2013 påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af flere beboere tæt på lokalplanområdet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet giver ikke medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes

afgørelser om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 074 for etablering af labyrinthave ved Gulbakkevejen ved Vestermarie Plantage samt tillæg 014 til kommuneplan 2009. Kommunens afgørelser således står ved magt.

 

Center for Teknik og Miljø har vurderet planforslagets miljøkonsekvenser på det pågældende sted og på baggrund heraf truffet afgørelse om, at planforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der ikke er tale om en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at der er tale om et meget begrænset byggeri, og der er alene tale om opførelse af labyrinter af et relativt begrænset omfang samt enkeltstående anlæg på op til 5,5 meter. Desuden vil der ikke ske påvirkning af Natura 2000-område, fortidsminde- eller § 3-områder indenfor eller udenfor lokalplanområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Indsatsprogram for Vandområdeplan 2016-2021

01.00.00P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune skal udarbejde forslag til den supplerende vandløbsindsats til 2. generation (2016-2021) af de statslige vandområdeplaner. Regionskommunen skal forbedre tilstanden i 4 km vandløb.

Teknik & Miljø har samarbejdet med vandrådet om nedenstående forslag til indsatsprogram for Bornholms Regionskommune. Forslaget består af syv prioriterede indsatser, der forventer at føre til målopfyldelse i ca. 1,8 km vandløbsstrækning. Indsatser og virkemidler består af fjernelse af tre spærringer, etablering af træer på 1 km strækning samt genåbning af tre kortere rørlagte vandløbsstrækninger.

Indstilling og beslutning

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller

at forslag til indsatsprogram godkendes og sendes til Naturstyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Staten udarbejder vandområdeplaner med det formål at sikre en god miljøtilstand i kystområder, søer, vandløb og grundvand, fastlægge miljømål for recipienterne samt fastlægge indsatsprogrammer med henblik på at opnå de fastlagte miljømål.

 

Naturstyrelsen igangsatte i foråret 2014 planlægningen af 2. generation (2016-2021) af de statslige vandområdeplaner. Planlægningen sker med udgangspunkt i miljømålsloven, der implementerer EU’s vandrammedirektiv, samt i lov om vandplanlægning.

 

Kommunerne har i 2. generation af planlægningen en større rolle end i den første vandplan (2010-2015). På vandløbsområdet har kommunerne ansvaret for at udarbejde forslag til indsatsprogram for den vandløbsindsats, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløbene, herunder fjernelse af spærringer, der hindrer fisk og smådyr i at bevæge sig i vandløbene. Det er det såkaldte supplerende indsatsprogram.

 

Kommunerne skal udpege vandløbsstrækninger eller lokaliteter, hvor der frem til udgangen af 2021 skal ske indsatser, der kan bidrage til at miljømålene opfyldes. Kommunerne står også for at gennemføre de enkelte indsatser. Indsatserne eller projekterne finansieres fuldt ud af Staten, delvist gennem EU’s landdistriktsmidler. Tilskuddet består af 50 % midler fra EU og 50 % midler fra Miljøministeriet. 

 

Kommunerne skal udarbejde forslag til det supplerende indsatsprogram til forbedring af de fysiske forhold i vandløb inden den 7. oktober 2014.

 

Baggrund

Danmark er opdelt i 23 hovedvandoplande. Bornholms Regionskommune indgår geografisk som et af de fire vandområdedistrikter og udgør sit eget hovedvandopland 3.1. Bornholm.

Forud for udarbejdelsen af vandområdeplanerne gennemførte Staten en basisanalyse, hvor man samler tusindvis af data om det danske vandmiljø. Basisanalysen er en slags ’rigets tilstand’ for kvaliteten af vandet i åer, søer, fjorde, langs kyster og i grundvandet. Den beskriver, hvor rent vandet er i dag, og det estimeres, hvad tilstanden forventes at være i 2021.

Den aktuelle basisanalyse skal bruges som grundlag for vandområdeplanerne for anden planperiode (2016-2021). Udkast til vandområdeplaner for 2. planperiode (2016-2021) sendes i 6 måneders offentlig høring senest den 22. december 2014. De endelige planer offentliggøres senest den 22. december 2015.

 

I april 2014 meldte miljøministeren rammerne ud for kommunernes arbejde med den supplerende vandløbsindsats. For hovedvandoplandet Bornholm er rammen en samlet økonomi på 1,6 mio.kr og et krav om målopfyldelse på minimum 4 km vandløb ud af de 100 km, der i basisanalysen er udpeget som værende i risiko for ikke at opfylde miljømål i 2021. Der var ingen krav om fjernelse af spærringer. Samtidig er der udmeldt et virkemiddelkatalog, hvor skønnede gennemsnitspriser for virkemidler og deres effekter fremgår.

 

Som et nyt tiltag i vandplanlægningen i Danmark har der i hvert hovedvandopland været nedsat et vandråd med bred sammensætning af repræsentanter fra ”grønne” organisationer og erhvervsorganisationer.  Vandrådene har sikret lokal inddragelse i udarbejdelsen af indsatsprogrammet og har haft en rådgivende funktion i forhold til kommunernes arbejde med indsatsprogrammerne. Vandrådet er kommet med anbefalinger til prioriteringer af de vandløb, der skal gøres en indsats i og anbefalinger til, hvilke virkemidler, der bør foretrækkes.

 

Bornholms Regionskommune er den eneste kommune i hovedvandoplandet og har derfor haft funktion af sekretariat for vandrådet i Bornholms Regionskommune. Der har været afholdt fire møder i vandrådet. Der har været konstruktive drøftelser på tværs af interesseorganisationer. Det er sekretariatets indtryk, at diskussionerne har før til bedre gensidig forståelse af de dyrkningsmæssige, rekreative og natur- miljømæssige interesser i og omkring vandløbene.

 

Teknik & Miljø har i løbet af foråret/sommeren i fælleskab og i samarbejde med vandrådet udarbejdet forslag til supplerende indsatsprogram for hovedvandoplandet. Bornholms Regionskommune har forholdt sig til anbefalinger og de forskellige input fra vandrådet, hvilket afspejler sig i forslaget til indsatsprogrammet.

 

Bornholms Regionskommune og vandrådet har i foråret påpeget overfor Naturstyrelsen, at der var fejl i basisanalysen for Bornholm. I basisanalysen for Bornholm er 8-9 vandløb forkert udpeget, det gælder fx Kobbeå, Tingsted Å, Samsings Å, Grødby Å, Grynebæk, Klinkebæk og Kelseå. De står som værende uden målopfyldelse og i risiko. De pågældende vandløb er blandt de fineste vandløb på Bornholm og har reel målopfyldelse. Samtidig er der vandløb, hvor der står ”ukendt” under data, men man har faktisk data. Naturstyrelsen i Ålborg har set på data og erkendt fejlen. Naturstyrelsen har dog midt på sommeren meldt ud, at Naturstyrelsen ikke vil rette i datagrundlaget, det vil sige basisanalysen. Naturstyrelsen bad Bornholms Regionskommune og vandrådet bruge intern viden og lokalkendskab i valg af vandløb, hvor vi ønsker at gennemføre indsatser.

 

Indsatser

Det har ikke vist sig muligt at udpege indsatser inden for minimumskravet om 4 km. Samlet set består forslaget af syv indsatser, hvoraf tre indsatser er i vandløb, der indgår i basisanalysen og fire er i vandløb, der ikke er udpeget i basisanalysen. Samlet er der udpeget indsatser, der forventer at føre til målopfyldelse i ca. 1,8 km vandløbsstrækning. Indsatser og virkemidler består af fjernelse af tre spærringer, etablering af træer på en 1 km strækning samt genåbning af tre kortere rørlagte vandløbsstrækninger.

 

Det samlede forslag overstiger den samlede ramme på 1,6 mio. kr. ved brug af de skønnede gennemsnitspriser for virkemidlerne. De skønnede gennemsnitspriser for virkemidlerne i virkemiddelkataloget er efter Teknik & Miljø’s vurdering urealistisk høje for de indsatser, der er i forslaget for Bornholm. Til eksempel er fjernelse af en spærring i Øle Å fastsat til 1.099.000 kr. Forslaget indeholder fjernelse af to spærringer i Øle Å ved hhv. Slusegård og Ågård. De to spærringer udgøres af omløb, der ikke fungerer optimalt for opgang af fisk. Teknik & Miljø vurderer, at indsatsens omkostninger til selve entreprenørarbejdet er mindre end 500.000 kr. for begge indsatser. Dertil kommer evt. udgifter til rådgivende ingeniør.

 

Forslaget betyder, at der på Bornholm i perioden 2016-2021 skal gennemføres vandløbsprojekter i Øle Å, Vellens Å, Møllebækken Tejn, Nørrebækken Nexø og tilløb til Henrikebæk. De konkrete indsatser fremgår af bilag.

 

Udover vandløbsindsatser må det forventes, at Staten fastsætter krav om yderligere indsatser på spildevandsområdet med mere i det endelige indsatsprogram.

Økonomiske konsekvenser

Staten har på landsplan afsat 696 mio. kr. til gennemførsel af indsatsprogrammerne.

Staten har afsat 1,6 mio. kr. til gennemførsel af indsatsprogrammet i vandoplandet til Bornholm. Midlerne bliver stillet kommunen til rådighed via statslige tilskudsordninger i planperioden.

 

Der er ikke mulighed for at få yderligere midler til fremtidig afledt drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kort og beskrivelse af forslag til indsatser

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

1.
Resume af indsatser (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering om arbejdet med private brønde og boringer

13.02.02P19-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

I 2010 udarbejdede Teknik & Miljø en status for sagsarbejdet omkring private vandind-vindingsanlæg og en handlingsplan for indsatsen frem til 2014. Med afslutning af planperioden ønsker Teknik & Miljø at orientere om de opnåede resultater.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

                 At orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

809 bornholmske husholdninger har aktuelt egen indvinding af drikkevand i form af en brønd eller boring på ejendommen. I følge Vandforsyningsloven skal der regelmæssigt foretages en kontrol af drikkevandskvaliteten på disse anlæg, og kommunen skal reagere på overskridelser af drikkevandskvalitetskritererierne.

Detaljerne i dette er det op til kommunen at afgøre.

Ved Regionskommunens dannelse i 2003 samordnede man de fem tidligere kommuners ret forskellige praksis i et administrationsgrundlag, som efterfølgende er revideret flere gange i samråd med TMU.

Ved en statusanalyse i 2010 kunne det konstateres, at der var opstået en pukkel af uafsluttede sager, og det blev derfor besluttet at sætte flere ressourcer ind på dette sagsområde.

Teknik & Miljø kan meddele, at administrationsgrundlaget nu er opfyldt. Baggrund, resultater og kommende indsats er indgående beskrevet i vedlagte statusrapport.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

1.
Statusrapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ændring af takster for salg af vand fra Rønne Vand og Varme

13.02.00S55-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Som led i bestræbelserne på at bevare Danish Crown slagteriet i Rønne har Rønne Vand A/S valgt at nedsætte storforbrugertaksten for vand til 1 kr pr. m3. Dette vil give slagteriet en årlig besparelse på ca. 200.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget er godkendelsesmyndighed for ændringer i takster for almene vandværker.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

                 At taksterne godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen godkendt.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Som bidrag til besparelserne på Danish Crown slagteriet i Rønne har Kommunalbestyrelsen opfordret bestyrelsen for Rønne Vand A/S til at nedsætte taksterne. På bestyrelsesmøde d. 18. juni 2014 er det besluttet at nedsætte storforbrugertaksten fra 3,15 kr pr. m3 til 1 kr pr. m3. Vandværket forventer, at den årlige besparelse for slagteriet vil være omkring 200.000 kr.

Af praktiske grunde udløses storforbrugerrabatten fremover ved forbrug ud over 20.000 m3 pr. år, hvor grænsen hidtil har været 10.000 m3. Vandtaksterne følger dermed pristrappen for spildevandsafgifter.

For husstande og andre med lavere vandforbrug fastholdes taksten på 5,25 kr pr. m3.

Takstændringen gælder for alle forbrugere. Vandværket oplyser imidlertid, at det kun er slagteriet, der aftager mere end 20.000 m3. Der er én kunde, som bruger lidt mere end 10.000 m3, og, da storforbrugergrænsen flyttes, vil dennes vandregning stige med nogle få tusind kr. Hvis dette opleves som et problem, er vandværkets bestyrelse villig til at drøfte en overgangsordning.

Samlet har vandværket dermed et fald i indtægt for det indeværende regnskabsår. Dette kompenseres ikke ved stigninger på andre takster i det aktuelle takstblad, som er gældende frem til foråret 2015.

På grund af sin størrelse er Rønne Vand omfattet af de særlige regler i Vandsektorloven. Dette indebærer, at Staten til enhver tid sætter et loft for den samlede indtægt.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

1.
Følgeskrivelse (PDF)

2.
Takstblad (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 viser på Teknik- og Miljøudvalgets områder et forventet regnskab, der er et merforbrug på den overførbare bevilling på 4,9 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et underskud på 0,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et underskud på 2,6 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2014

Anlægsopfølgningen viser et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. i 2014

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

·         at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2014. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på anlæg.

 

Drift

I Center for Teknik og Miljø forventer samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 1,1 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et underskud på 1,1 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 2,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2014. 

 

I Center for Ejendomme og Drift forventes der samlet set et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 0,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 3,4 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2014

 

For den del af Direktionen som vedrører Teknik- og Miljøudvalget, forventes forbrug og budget at balancere på den ikke-overførbare bevilling i 2014.

 

Anlæg

På Teknik- og Miljøudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2014 netto 88,6 mio. kr. Der forventes samlet set et merforbrug på 1,9 mio. kr. i 2014.

Merforbruget kan hovedsagelig henføres til plejeboligbyggerier, og størstedelen af afvigelsen skyldes, at der er overført negative rådighedsbeløb på projekter, hvor boligerne allerede er taget i brug. På de øvrige projekter er der pt. reserveret 3,6 mio. kr. til eventuel finansiering af merforbruget på Plejecenter Snorrebakken, etape 2, idet sagen herom behandles i kommunalbestyrelsen i september.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Teknik- og Miljøudvalgets områder viser pr. 31. juli samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 4,9 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et underskud på 0,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 5,6 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2014.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2014

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2014

Overført til 2014

Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Teknik og Miljø

-1.089

-541

-1.108

-2.197

-541

Center for Ejendomme og Drift

-3.763

-1.800

403

-3.360

-1.800

Direktionen

 

-

-

 

-

Teknik- og Miljøudvalget

-4.853

-2.341

-705

-5.557

-2.341

Note: Merforbug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

1.
TMU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)

2.
TMU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Skema C for renovering af tage i Bo42´s afdeling 51, Højvangsparken, Rønne

03.02.00G01-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema C for renovering af tage i Bo42´s afdeling 51, Højvangsparken, beliggende Højvangsparken 2-60, Kommandanthøjen 1-51, Torneværksvej 41-51 og 61-71 samt Holger Lundgrens Vej 1-53 og 2-54, Rønne.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandling og godkendelse af skema C.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

                 at skema C for renovering af tage i Bo42´s afd. 51, Højvangsparken, godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 25. september 2012 skema A, kommunal godkendelse af optagelsen af rentetilpasningslån samt heraf følgende lejestigning.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 8. november 2012 skema B i forbindelse med den hårdt tiltrængte tagrenovering.

Lejerbo´s byggeafdeling har på vegne af Bo42 den 2. juli 2014 fremsendt skema C for Bo42 afdeling 51, Højvangsparken, Rønne hvorefter den samlede anskaffelsessum udgør kr. 7.324.443 eller en merudgift på kr. 2.443 i forhold til skema B.

Det samlede anlægsbudget for tagrenoveringen finansieres med støttede rentetilpasningslån, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte.

Idet rentetilpasningslånet ikke skal have pant ud over 60 % af ejendommens værdi er en kommunal garanti ikke nødvendig.

Der ydes endvidere ikke kommunale tilskud til renoveringsprojektet.

I henhold til den vedtagne kompetencefordeling for Teknik- og Forsyningsområdet (2010) kan renovering og modernisering af almene boliger med låneoptagelse og lejestigning ske administrativt. 

Da der i nærværende sag ydes fuld ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden kræves kommunens godkendelse på skema C.

Da kommunal godkendelse af skema C i forbindelses med renovering af almene boliger ikke ses medtaget ved godkendelse af kompetencefordeling for Teknik- og Forsyningsområdet forelægges sagen for Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2014

1.
Skema C med revisors erklæring (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Borgerinddragelse via dialogmøder

00.15.02G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-06-2014

27

 

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé
Udvalget skal på baggrund af en drøftelse af de igangværende og kommende politiske processer udvælge en af processerne som emne for et borgerdialogmøde. Udvalget har derudover mulighed for at foreslå emner af tværgående karakter til møderne der forestås af Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling og beslutning

Der indstilles til udvalget, at udvalget udpeger 1 til 2 specifikke emner der har aktuel politisk interesse for udvalget. Endvidere indstilles der til, at udvalget udpeger et eller flere emneområder der egner sig til tværgående ”Ø-debat” ud fra aktuelle problemstillinger der er politisk og samfundsmæssigt udfordrende.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2014:

Udvalget udpegede to emner for dialogmøder i efteråret 2014:

1) Principper for anvendelse af kommunale arealer til stadepladser, udeservering mv. og håndtering af grønne områder i byerne.

2) Fremtidige procedurer for byggesagsbehandling.

Udvalget vil blive forelagt programforslag på mødet i august.

 

Økonomidirektøren indstiller,

a) at udvalget udpeger det emne, dialogmødet skal handle om og

b) fastlægger en dato for dialogmødet.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Dialogmøde vedr. principper for anvendelse af kommunale arealer til stadepladser, udeservering mv. og håndtering af grønne områder i byerne afholdes november 2014.

Teknik og Miljø skal udarbejde forslag til program og deltagerkreds.

 

Sagsfremstilling

Demokratigruppen besluttede på mødet den 14. maj 2014, at sætte to punkter på dagsordenen vedrørende regionskommunens borgerinddragelsesindsats; dette punkt om borgerdialogmøder og et andet om borgerpanelundersøgelser.

Demokratigruppen besluttede på mødet at indsatserne på borgerinddragelsesområdet skulle knyttes tættere til udvalgenes arbejde, og dermed tættere til konkrete politiske processer. Demokratigruppen besluttede derudover, at der i den resterende projektperiode gennemføres 2 borgerdialogmøder med tværgående emner, samt 5 borgermøder med mere specifikke emner indenfor de enkelte udvalgs politikområder. Det betyder, at Økonomi- og Planudvalget forestår afholdelse af de to tværgående borgerdialogmøder, og at udvalgene udvælger (mindst) et emne til et borgerdialogmøde inden for udvalgets område.

Udvalget skal på baggrund af en drøftelse af de igangværende og kommende politiske processer udvælge en af processerne som emne for et borgerdialogmøde. Det skal endvidere drøftes hvordan borgernes input kan anvendes i den valgte proces.

Udvalget har derudover mulighed for at foreslå emner af tværgående karakter til møderne der forestås af Økonomi- og Planudvalget.

Udvalgets drøftelser og valg af proces fremlægges af udvalgsformanden på Demokratigruppens møde 19. august 2014. Dialogmøderne skal være afholdt senest 30. april 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til TMU 22.9.2014

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at fastsætte tema og dato for et dialogmøde, til afholdelse inden udgangen af april 2015.

Temaet for dialogmødet kan være et af de to forslag til temaer, som udvalget på sit møde 2. juni 2014 besluttede at foreslå Demokratigruppen:

          Principper for anvendelse af kommunale arealer til stadepladser, udeservering mv. og håndtering af grønne områder i byerne

          Fremtidige procedurer for byggesagsbehandling

 

Udvalget kan vælge at anvende dialogmøderne, der er forankret i Demokratigruppen, til temaer, udvalget måtte finde aktuelt og har således mulighed for at vælge et andet emne, end de to emner der tidligere har været drøftet.

 

Udvalget er sammen med direktøren og respektive centerchef ansvarlig for den videre forberedelse og gennemførelse af dialogmødet. Sekretariatet kan bistå i form af faglig sparring og praktisk hjælp.

I regi af kommunalbestyrelsens borgerinddragelse er der afsat 4.000 kr. til annoncering, 5.000 kr. til lokaleleje og 4.000 kr. til forplejning. Udgifter, der går ud over ovennævnte beløb, herunder til indlæg fra evt. eksterne videnspersoner, afholdes indenfor udvalgets egen budgetramme.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2014

1.
Strategi for borgerinddragelse (PDF)

2.
Politik for borgerinddragelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

19

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

TMU er inviteret til dialogmøde med Dansk Byggeri Bornholm den 2. oktober 2014.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

20

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

21

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Ingen.