Referat
Teknik- og Miljøudvalget
23-10-2014 kl. 12:30
Teknik- og Økonomidirektørens kontor, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Behandling af hørringssvar vedr. administration af flexboliger i de 8 områder hvor bopælspligten ikke er ophævet.
  åbent 3 Nedsættelse af byggeudvalg for ny skovbørnehave i Rønne
  åbent 4 Anlægsbevilling til offentligt toilet og buslæskærm, Snellemark 30, Rønne
  åbent 5 Sikring af barken Svanen
  åbent 6 Liv i Tejn Havn
  åbent 7 Mødeplan 2015
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Behandling af høringssvar vedr. administration af flexboliger i de 8 områder hvor bopælspligten ikke er ophævet

03.01.00K04-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. februar 2014 besluttet, at administrationsgrundlaget, der muliggør dispensation fra bopælspligten (flexbolig) i de 8 områder, hvor bopælspligten fastholdes, skal i offentlig høring i 4 uger.

 

Der er i alt modtaget 14 høringssvar til behandling i de politiske udvalg og kommunal-bestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller    

a) at Kommunalbestyrelsen giver den generelle kompetence til at give dispensationer i henhold til BRL § 50, stk. 2 til Teknik- og Miljøudvalget,

b) at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger administrationen til, at give en administrativ dispensation til benyttelse af boligen til flexbolig i henhold til det foreslåede grundlag for fremtidig administration af dispensationer til flexbolig, evt. med en differentieret løsning for de 8 områder

c) at der senest ultimo 2015 forelægges for Teknik- og Miljøudvalget en evaluering af dispensationsgrundlaget og udviklingen i flexboliger

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

Indstillingen anbefales, idet

1) at alle dispensationer gives som personlige dispensationer.

2) at sagsfremstillingens dispensationsmulighed 3 ændres til, at der gives en tidsbegrænset dispensation på 1 år for ombygninger af boligen med mulighed for en dispensation på 2 år, såfremt dokumentation for den omfattende ombygning af boligen og en tidsplan herfor forelægges.

a) At muligheden for en personlig dispensation i Svaneke, Allinge og Gudhjem – Melsted begrænses til dispensationsmulighed 1, 2 og 3.

4) At der i de øvrige områder gives mulighed for en personlig dispensation i henhold til det reviderede administrationsgrundlag.

 

Lovgivningsmæssige ændringer, som får indflydelse på udvalgets beslutning, bringes op i udvalget.

 

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet han mener, at dispensationer skal gives politisk.Sagsfremstilling

I henhold til Boligreguleringslovens § 50 kan Kommunalbestyrelsen meddele samtykke til, at en helårsbolig af boligens ejer tages i brug til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, samt at boligen efterfølgende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra Kommunalbestyrelsen.

 

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen giver den generelle kompetence til at give dispensationer i henhold til BRL § 50, stk. 2 til Teknik- og Miljøudvalget (TMU), og at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger administrationen til, i helt konkrete tilfælde, at give en administrativ dispensation.

 

Det foreslås, at der gives administrativ mulighed for personlig dispensation til flexbolig i følgende tilfælde:

 

1.      Når behov for flexbolig skyldes arbejde på Bornholm men med folkeregisteradressen udenfor Bornholm (gives også i dag)

2.      Når sygdom / alderdom (f.eks. flytning på plejehjem og lignende) gør, at ejer må fraflytte ejendommen

3.      Tidsbegrænset dispensation i forbindelse med større ombygninger på maks. 2 år.

4.      Når ejer iflg. folkeregisteret har boet på ejendommen i minimum 2 år, men hvor arbejde / uddannelse eller lignende gør, at ejendommen må fraflyttes

5.      Når ejer er afgået ved døden og arving/arvinger ønsker at bevare en tilknytning til Bornholm.

 

Helt undtagelsesvis kan der være specielle forhold der gør sig gældende ved en bolig eller andre grænsetilfælde. Disse ansøgninger forelægges Teknik- og Miljøudvalget, der herefter kan give dispensation.

 

Der indkom inden udløbet af høringsfristen den 31. marts 2014 i alt 14 høringssvar.

 

I forlængelse af høringsperioden inviterede Teknik og Miljøudvalget By- og Borgerforeninger, der havde fremsendt høringssvar, til et møde den 21. maj 2014 og hvor der overfor udvalget var nærmere mulighed for at uddybe de indsendte høringssvar.

 

De enkelte høringssvar, vedrørende de enkelte punkter, er i kort version gengivet nedenfor, idet alle høringsvar samtidig er vedhæftet som bilag.

 

 

1.       Byforeningen Svanekes Venner.

 

Ønsker ikke yderligere dispensationer fra bopælspligten. De foreslåede dispensationsforslag findes endvidere gennemgående at være så upræcise, at de lægger op til skøn og fortolkninger, med risiko for vilkårlige og uretfærdige afgørelser.

 

2.      Torben Rudberg, Gudhjem.

 

Finder de foreslåede dispensationsforslag fornuftige, rimelige og med plads til udvikling

 

 

3.      Jørgen Kofoed, Gudhjem.

 

 1. Finder dispensationsmuligheden rimelig men foreslår en tidsbegrænsning på 2 år ad gangen
 2. Finder dispensationsmuligheden lidt mærkelig og forslår en tidsbegrænsning.
 3. Dispensation gives allerede i dag men hvorfor gøre boligen til flexbolig?
 4. Ingen dispensationsmulighed ved flytning fra øen.
 5. Ingen dispensationsmulighed for arvinger.

 

Opfordring til ikke at gennemføre de nævnte dispensationsmuligheder men blot benytte de regler der allerede findes omkring arbejde/studie udenfor Bornholm, ombygning og flytning til plejehjem.

 

 

4.      Thor Backhausen, Gudhjem.

 

 1. Finder dispensationsmuligheden rimelig men efterlyser tilsyn med tidsfrist/ophør af arbejde.
 2. Finder dispensationsmuligheden rimelig
 3. Finder dispensationsmuligheden rimelig men efterlyser tilsyn med tidsfrist.
 4. Ingen dispensationsmulighed men henviser vedkommende til at pendle
 5. Der bør ikke gives dispensation for arvinger

 

 

5.      Allinge-Sandvig Byforening.

 

Anbefaler at alle beboere på øen står lige - ønsker et Bornholm uden bopælspligt.

Støtter ideen med flexboliger. Efterfølgende er det meddelt, at de ikke kan godkende dispensationsmulighederne. Uanset hvilken ordning man kommer frem til, finder Byforeningen det dog vigtigt, at der afsættes tid og personale til at håndhæve de bestemmelser, der vedtages.

 

 

6.      Henriette Howalt på vegne af Gudhjem by- og Mindeforening.

 

 1. Finder dispensationsmuligheden rimelig
 2. Finder dispensationsmuligheden rimelig
 3. Finder dispensationsmuligheden rimelig men efterlyser tilsyn med tidsfrist og opfølgning.
 4. Finder dispensationsmuligheden lidt mærkelig og henviser til, at der i dag pendles
 5. Der bør ikke gives dispensation for arvinger.

 

 

7.      Henrik Nielsen, Gudhjem.

 

 1. Finder dispensationsmuligheden rimelig men den gives også i dag
 2. Ingen dispensationsmuligheder
 3. Finder dispensationsmuligheden rimelig
 4. Ingen dispensationsmuligheder
 5. Ingen dispensationsmuligheder

 

 

8.      Lisa Høyrup, Gudhjem.

 

 1. Ingen bemærkninger
 2. Der gives i dag dispensation.
 3. Der gives i dag tilladelse til 2 år ”fri bolig”
 4. Ingen dispensationsmuligheder
 5. Ingen dispensationsmuligheder

 

 

9.      Poul Ancher Hansen, Ældrerådet.

 

 1. Ingen bemærkninger.
 2. Finder dispensationsmuligheden rimelig med frist på 2 år.
 3. Ingen bemærkninger.
 4. Ingen bemærkninger.
 5. Finder dispensationsmuligheden rimelig med frist på 2 år.

 

 

10.   Robert Johnsen, AakirkeBytinget.

 

Tilslutter sig dispositionsgrundlaget for personlig dispensation til flexbolig og foreslår samtidig, at sagen tages op til drøftelse efter en prøveperiode på 2 år.

 

 

11.   Bo Haxthausen, Klemensker.

 

Der bør ikke være mulighed for administrativt at kunne give dispensation fra bopælspligten.

 

Dispensationer skal gives af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan give den gennerelle kompetence til at give dispensationer til Teknik og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget kan eventuelt i samråd med lokalsamfundet (borgerforeninger, byting oa.) give en dispensation.

 

 

12.   Kaj Erik Mortensen på vegne af Hasle Byting.

 

De foreslåede dispensationsmuligheder opfylder de tanker Bytinget havde.

 

 

13.   Hans-Martin Bloch, Gudhjem.

 

 1. Ingen dispensationsmuligheder
 2. Der gives i dag dispensation.
 3. Der gives i dag dispensation
 4. Ingen dispensationsmuligheder
 5. Ingen dispensationsmuligheder

 

 

14.    Lucas Schmidt, Gudhjem.

 

     Der må ikke åbnes op for yderligere dispensation fra bopælspligten i de attraktive kystbyer.

 

 

Fremtidig lovgivning.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsendte den 7. maj 2014 en pressemeddelelse, hvorefter regeringen var klar til at gøre flexboligtilladelser permanente ved at en flexboligtilladelse fremover skulle følge huset og ikke ejeren.

 

Ministeriet oplyser, at lovændringer, der skal gøre det muligt at lade flexboligtilladelsen følge boligen og ikke ejeren, fremsættes i januar 2015. Der gøres samtidig opmærksom på, at ordningen er fakultativ, dvs. valgfri og derfor kan fraviges, hvis kommunen ønsker at praktisere en mindre vidtgående version f.eks, at tilladelser er personlige og ophører ved ejerskifte.

 

Det bemærkes, at tilladelser til at en helårsbolig anvendes til andre formål end helårsbeboelse sker på vilkår, at ejeren ikke anvender boligen i strid med lokalplaners krav om helårsbeboelse.

 

Det vil således være muligt at give en peronlig dispensation til ejeren til at helårsboligen må anvendes som flexbolig efter Boligreguleringslovens § 50, stk.1, på betingelse af, at boligen kun anvendes som deltidsbolig eller lignende, og at den ikke anvendes som feriebolig eller bolig der udlejes til turister. Dispensationen er personlig og ophører ved ejerskifte.

 

Det bemærkes endvidere, at muligheden for en personlig dispensation ikke nødvendigvis behøver at være den samme i alle 8 områder. En personlig dispensation til flexbolig er en mulighed som kommunalbestyrelsen har fået til at styrke boligområder med mange tomme boliger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 23. oktober 2014

1.
Byforeningen Svanekes Venner (TIF)

2.
Torben Rudberg, Gudhjem (MSG)

3.
Jørgen Kofoed, Gudhjem (DOC)

4.
Thor Backhausen, Gudhjem (DOCX)

5.
Allinge-Sandvig Byforening (MSG)

6.
Henriette Howalt på vegne af Gudhjem by- og Mindeforening (DOCX)

7.
Henrik Nielsen, Gudhjem (MSG)

8.
Lise Høyrup, Gudhjem (DOC)

9.
Poul Ancher Hansen, Ældrerådet (PDF)

10.
Robert Johnsen, AakirkeBytinget (DOC)

11.
Bo Haxthausen, Klemensker (MSG)

12.
Kaj Erik Mortensen på vegne af Hasle Byting (MSG)

13.
Hans-Martin Bloch, Gudhjem (MSG)

14.
Lucas Schmidt, Gudhjem (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent Åbent punkt

 3  Nedsættelse af byggeudvalg for ny skovbørnehave i Rønne

82.06.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Børne- og skoleudvalget beslutter.

Resumé

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om udvidelse af åbningstiden i skovbørnehaven i Rønne skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger behandlet i fagudvalgene 2.-4. juni 2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at Teknik- og Miljøudvalget tager nedsættelsen af byggeudvalget til efterretning

b) at Teknik- og Miljøudvalget udpeger et medlem til byggeudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

a) taget til efterretning.
b) Torben Rønne-Larsen er udpeget til byggeudvalget.

                                               

 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2013 blev det besluttet at afsætte 6 mio.kr. til en udvidelse af deltids-skovbørnehaven i Rønne, således at den kan holde fuldtidsåbent. Det daværende Børne- og Skoleudvalg nedsatte et byggeudvalg, der har arbejdet med mulighederne for at udmønte beslutningen. Arbejdet blev sat i bero i efteråret 2013 for at afvente, om statslige myndigheder ville gøre indsigelser over, om yderligere anlæg på den pågældende placering ville kunne være i strid med statslige interesser i kommunalplanlægning. Der har ikke været gjort indsigelser, og kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2014 endeligt vedtaget kommuneplantillægget for området.

 

På den baggrund kan arbejdet med at udmønte den politiske beslutning i budgetforliget for 2013 genoptages. Det tidligere byggeudvalg er ikke længere gyldigt, og jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger behandlet i fagudvalgene 2.-4. juni 2014 nedsættes der derfor et nyt byggeudvalg bestående af:

·         Politiker fra Teknik og miljøudvalget

·         Politiker fra Børne- og skoleudvalget

·         Centerchef fra ”Børn og familie”

·         Leder af dagtilbud

·         Repræsentant fra bestyrelsen for dagtilbud

·         Repræsentant fra ”Ejendomme og drift”

·         Bygherrerådgiver

 

Byggeudvalgets opgave er, at sikre udmøntning af den politiske beslutning, om at udvide den eksisterende deltids-skovbørnehave ved Vibegårdsvej i Rønne med de nødvendige faciliteter og bygningsmæssige krav, så det bliver muligt at holde fuldtidsåbent. Dette skal ske indenfor den afsatte økonomiske ramme på 6 mio.kr.

Byggeudvalget udarbejder en tids- og handleplan for arbejdet, og nedsætter en brugergruppe.

Byggeudvalget skal være opmærksom på, at der sikres en tæt sammenhæng mellem den igangværende analyse af den samlede kapacitet af dagtilbud på Bornholm.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anlægsbevilling til offentligt toilet og buslæskærm, Snellemark 30, Rønne  

82.00.00Ø00-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

22-09-2014

5

 

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2012, at der skal bygges både en ny buslæskærm samt en toiletbygning ved Snellemark 30, Rønne og at projektet skal finansieres af salgsprovenuet fra Det Røde Pakhus.

 

Købsaftalen for Det Røde Pakhus er indgået, og handlen er p.t. under behandling. Der søges således om anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

 

1. Offentligt toilet:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 566.000 kr. til etablering af offentligt toilet ved Snellemark 30, Rønne

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 566.000 kr. til etablering af offentligt toilet, som finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget (Facility Management)

eller

2 Buslæskærm:

d)    at der gives en anlægsbevilling på 155.000 kr. til etablering af buslæskærm ved Snellemark 30, Rønne

e)    at der afsættes rådighedsbeløb på 155.000 kr. til etablering af buslæskærm, som finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger

f)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget (Facility Management)

eller

3 Offentligt toilet og buslæskærm:

g)    at der gives en anlægsbevilling på 721.000 kr. til etablering af offentligt toilet og buslæskærm ved Snellemark 30, Rønne

h)    at der afsættes rådighedsbeløb på 721.000 kr. til etablering af offentligt toilet og buslæskærm, som finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger

 

i)     at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget (Facility Management)

j)     at anlægsarbejderne først må igangsættes, når salget af ejendommen Snellemark 30, Rønne er endeligt indgået.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014:

Udsættes.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

Indstillingens del 3, offentligt toilet og buslæskærm, pkt. g, h, i , j anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet han tilslutter sig indstillingens del 2, Buslæskærm, pkt. d, e, f.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med salgsarbejdet blev placeringen af den offentlige toiletbygning kortlagt i samråd men planmyndigheden i Teknik og Miljø. Denne placering blev efterfølgende indarbejdet i købsaftalen. Arbejdet omkring udmatrikulering af dette areal samt udarbejdelse af deklaration pågår.

Der kalkuleres med en løsning som udføres placeringsmæssigt således, at hærværk minimeres så meget som muligt. Projekteringen af løsningen er sket i samråd med byggemyndigheden. Løsningen er godkendt af køberen.

 

Teknik og Miljø og Ejendomsservice har defineret placeringen af buslæskærmen på kommunalt vejareal ved Snellemark 30. BAT’ s behov i forhold til buslæskærmens størrelse, udformning og placering er taget med i beregninger.

 

På den baggrund kalkuleres med omkostninger på i alt 721.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2012, at der skal bygges ny buslæskærm og toiletfaciliteter ved Snellemark 30 og at dette skal finansieres af provenuet fra salg af Det Røde Pakhus.

Da ejendommen Snellemark 30, Rønne, blev solgt pr. 1. januar 2014, blev nettoprovenuet på 735.575 kr. derfor midlertidigt anbragt i puljen til salg af jord og bygninger.

 

Der søges således i denne sag om en anlægsbevilling på 566.000 kr. til toiletfaciliteter og en anlægsbevilling på 155.000 kr. til ny buslæskærm eller en anlægsbevilling til både toiletfaciliteter og buslæskærm på 721.000 kr. Anlægsbevillinger finansieres af ovennævnte pulje til salg af jord og bygninger.

 

Projektudgifterne kan specificeres således:

 

Toiletbygning ved Snellemark 30:

449.000

Toiletbygning indrettet som handicaptoilet og puslerum.

Reetablering af brostens- og flisebelægninger inkl. jordarbejde, fjernelse af træ, støttemur og flytning af elkabler

Beplantning iht. myndighedskrav.

Tilslutning af el, vand og varme.

Tilslutningsbidrag

 

 

 

77.000

Byggeansøgning

5.000

Sagsomkostninger til udstykning og deklaration i forbindelse med salg af Det Røde Pakhus

35.000

Levering og montering af buslæskærm på vejareal

155.000

Overslag i alt ekskl. moms

721.000

 

Byggeriet må ikke påbegyndes, før handelen er afsluttet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Sikring af barken Svanen

08.00.00P16-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter      

Resumé

Projektet med at genskabe barken Svanen af Svaneke, har desværre måttet stoppe. Der er dog allerede udført et stort arbejde med at bygge barken, og der er i dag både køl, hæk, stævn og en del spanter i tørdokken på Nexø havn, der alt er udført i massivt bornholmsk eg.

For at sikre de skabte værdier, har Nexø Havn, Bornholms Museum, Svaneke Fællesråd og BRK (Teknik- og Miljø og Ejendom og Drift), indgået en aftale om et partnerskab, for at bevare muligheden for at formidle den stolte skibsbygningstradition på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Teknik og Miljø (havnegruppen) og Ejendom og Drift (Vejdrift og de grønne områder), indgår i partnerskabet med Nexø Havn, Bornholms Museum og Svaneke Fællesråd, for at sikre at egetræskonstruktionerne mv. transporteres til Svaneke.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der har været drøftelser mellem Nexø Havn, Bornholms Museum, Svaneke Fællesråd og Bornholms Regionskommune, om hvordan man kan sikre det store arbejde der er skabt, bl.a. ved frivillig arbejdskraft, således det kan bidrage til at formidle historien om den bornholmske skibsbygningstradition, f.eks. ved at være en del af en udstilling.

Der er ikke taget stilling til, hvor og hvordan udstillingen skal bygges op, men da Svanen er bygget i Svaneke for lidt over 150 år siden, vil det være naturligt at finde et sted tæt på Svaneke havn. Materialerne foreslås derfor flyttet til midlertidig opbevaring på et areal på Svaneke havn, indtil der kan tages endelig stilling til etablering af en udstilling.

Økonomiske konsekvenser

Der er finasiering til sikring af egetræskonstruktionerne og transport af disse til Svaneke.

 

Eventuel kommunal medfinansiering til et formidlingsprojekt, forelægges når der er udarbejdet et konkret projektoplæg.

Skulle det mod forventning ikke lykkes at gennemføre formidlingsprojektet, vil egetræskonstruktionerne kunne bortskaffes uden udgift for parterne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Liv i Tejn Havn

08.03.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune, Tejn Havn, overtog ca. 5.000 m2 tidligere industribygninger i forbindelse med to konkurser for over 4 år siden, til en pris af 0 kr. Bygningerne havde tidligere været anvendt til fiskeindustri.

Bygningerne lider under at stå ubrugte hen, og med den manglende lejeindtægt er der ikke tilstrækkelig økonomi til vedligehold. Når der er så store tomme bygninger uden liv, vil det have en negativ indflydelse på anden udvikling på Tejn Havn, og det vil være ønskeligt at komme videre, enten med at rive bygningerne ned, eller forsøge at få liv i bygningerne. Bygningskomplekset nærmest havnen er i februar 2005 opdelt i ”ejerlejligheder” til erhverv, og to af dem er solgt inden kommunen overtog bygningerne fra konkursboet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Teknik og Miljø overdrager en del af bygningerne til virksomheder, der er parate til at investere, og dermed gøre resten af ejendommen og de store ledige arealer nord for havnen, mere attraktiv.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

Udvalget anbefaler Økonomi- og Planudvalget at gå i gang med overdragelsesbestræbelser og lejevilkår, idet den endelige beslutning om godkendelse af overdragelse/salg og vilkår ligger i ØPU/KB.Sagsfremstilling

Kommunen v/havnegruppen, har fået indtil flere henvendelser fra interesserede virksomheder om benyttelse af de eksisterende industribygninger.

Da bygningerne har stået ubrugte i mange år, vil der være behov for istandsættelse og tilpasning af bygningsmassen. Dette vil kræve, at der afsættes midler til istandsættelse inden udlejning er mulig, eller at de interesserede virksomheder overdrages dele af bygningsmassen og selv står for de nødvendige investeringer.

Flere af de interesserede har tilkendegivet, at de gerne vil stå for investeringerne. En ønsker at etablere en virksomhed inden for fødevarebranchen, med rundvisninger og smagsprøver fra en åben produktion, og eventuelt flytte eksisterende produktion til Bornholm.

Teknik og Miljø er positiv over for at komme i gang, og overdrage en del af bygningsmassen til spændende funktioner. Dette forventes at være med til at starte en positiv udvikling i den store og meget medtagne ejendom, hvor der vil blive stillet krav om at ombygning af klimaskærm, indvendig ombygning og renovering, udføres efter kommunens krav, og dermed få mulighed for arealleje for disse arealer samt mulighed for at leje mere ud.

Der er andre henvendelser vedrørende anvendelse af bygninger til bl.a. outdoor aktiviteter, hostel, mv.

En eventuel overdragelse vil ske efter reglerne om off. udbud.

Tejn Borgerforening har i 2013 udarbejdet et forslag til helhedsplan for Tejn Havn. I samarbejde med Havnen er der således gennemført et delprojekt i området med ny jollebro og badefaciliteter mv. for at skabe liv på havnen. Ovennævnte projekter vil således være endnu et delprojekt, der kan understøtte bl.a. Borgerforeningens ønsker.

Økonomiske konsekvenser

I stedet for at kommunen investerer i en istandsættelse af ejendommen for at opnå mulighed for indtægter ved husleje, vil en overdragelse af bygningerne kunne indbringe arealleje uden investering. Derved vil man undgå store udgifter til nedrivning af hele eller en del af bygningsmassen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Mødeplan 2015

00.22.02A26-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2015 og drøfte hvorvidt, der skal fastsættes sluttidspunkt for udvalgsmøder.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2015 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes

c) at det drøftes, hvorvidt der skal fastsættes regler om varigheden af møder i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

a) taget til efterretning.
b) mødetidspunkt fastsættes til kl. 14.00.
c) drøftet.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. september 2014 mødeplanen for 2015 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det at Teknik- og Miljøudvalget har møder følgende dage i 2015:

5. januar

2. februar

2. marts

13. april

4. maj

1. juni

17. august

14. september

26. oktober

23. november

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

8

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

Intet.