Referat
Teknik- og Miljøudvalget
21-11-2014 kl. 09:30
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Orientering om kommunikationsplan for nye digitale selvbetjeningsløsninger (Byg og Miljø etc.)
  åbent 3 Justering af betalingsvedtægten for kloakområdet
  åbent 4 Godkendelse af vandværkstakster for 2015
  åbent 5 Godkendelse af spildevandstakster for 2015
  åbent 6 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende et enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114, Tejn.
  åbent 7 Realisering af effektiviseringer i Center for Ejendomme og Drift som følge af budget 2015
  åbent 8 Anlægsbevilling til tage og klimaskærm i kommunens bygninger
  åbent 9 Anlægsbevillinger til forbedring af liften i Tejn Havn -anvendelse af fondskapital
  åbent 10 Reduktion af anlægsbevillinger til Oplevelsessti fra Helligdommen til Gudhjem
  åbent 11 Evt. iværksættelse af planlægning for et nyt fjernvarmeværk ved Allinge
  åbent 12 Orientering om status på projektet Fremtidens Landskab på Nordbornholm
  åbent 13 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014, Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 14 Oplæg til opfølgning på Bright Green Island strategien
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 17 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 7, ’Realisering af effektiviseringer i Center for Ejendomme og Drift som følge af budget 2015’ tages af dagsordenen.

 

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om kommunikationsplan for nye digitale selvbetjeningsløsninger (Byg og Miljø etc.)  

85.11.04A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Resumé

Teknik og Miljø orienterer om kommunikationsstrategi i forbindelse med de nye obligatoriske selvbetjeningsløsninger, Bølge 3, træder i kraft den 1. december 2014.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 1. december 2014 træder nye digitale selvbetjeningsløsninger i kraft i Bornholms Regionskommune som følge af Bølge 3 i Bølgeplanen. På den baggrund er Teknik og Miljø gået sammen med Borgservice og BOFA for at komme ud til så bred en gruppe af borgere som muligt og informere om de digitale ændringer i forbindelse med Bølge 3. I den forbindelse holdes der i november måned informationsmøder, hvor borgene og virksomhederne kan møde medarbejdere fra Bornholms Regionskommune og høre om selvbetjeningsløsningerne. I forbindelse med informationsmøderne vil der blive uddelt materiale og der vil være mulighed for at se de præsentationsvideoer, som er lavet til formålet. Præsentationsvideoerne kører ligeledes på infoskærmene i Borgerservice. Kommunikationsplanen er vedlagt som bilag.

 

Til informationsmøderne rundt på Bornholm i de 4 byer er valgbussen booket og der vil derfor være mulighed for at afprøve selvbetjeningsløsningerne inde i bussen og få vejledning af en medarbejder.

 

Informationsmøderne afholdes på følgende dage:

·        Tirsdag den 18. november 2014, kl. 16-18, informationsmøde med virksomheder, Vibegård

·        Onsdag den 19. november 2014, kl. 15-17, informationsmøde i Rønne, Store Torv.

·        Torsdag den 20. november 2014, kl. 15-17, informationsmøde i Nexø, på Torvet.

·        Tirsdag den 25. november 2014, kl. 15-17, informationsmøde i Aakirkeby, på Torvet

·        Onsdag den 26. november 2014, kl. 15-17, informationsmøde i Allinge, ved havnen

De selvbetjeningsløsninger, der vil blive informeret om er:

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
Kommunikationsplan - offentliggørelse af Bølge 3 aktiviteter i BRK (DOCX)

2.
Oversigt Bølgeplan for overgang til obligatorisk digital selvbetjening på kommunale områder (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Justering af betalingsvedtægten for kloakområdet

13.00.00S55-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til justering af betalingsvedtægten for kloakområdet. Som følge af en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand ændres vedtægtens afsnit om særbidrag sådan, at det henviser til reglerne i den nye bekendtgørelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at ændringen i betalingsvedtægten godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

En ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand trådte i kraft 17.10.2014. Heri fastlægges regler for beregning af særbidraget m.v. Bekendtgørelsen indeholder endvidere en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen godkender en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen senest 31.12.2014.

Bornholms Forsyning har fremsendt forslag til de ændringer af den gældende betalingsvedtægt, der følger af bekendtgørelsen. Den gældende vedtægt har et afsnit om særbidrag, der bl.a. indeholder de hidtidige regler for beregning af særbidraget. Dette afsnit ændres nu sådan, at det blot henviser til bekendtgørelsens regler. Ellers er der ingen ændringer i betalingsvedtægten.

Det ventes ikke, at de nye regler for særbidrag medfører væsentlige ændringer for de virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
Ny bekendtgørelse om særbidrag (HTM)

2.
Ny betalingsvedtægt (PDF)

3.
Hidtidig betalingsvedtægt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Godkendelse af vandværkstakster for 2015

13.02.00S55-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

4

 

21-11-2014

4

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har modtaget ønsker om ændringer af takster for salg af vand fra 5 almene vandværker. Der resterende vandværksselskaber har fået takster forhåndsbehandlet eller ønsker ikke ændringer.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

at taksterne godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ifølge Vandforsyningsloven skal almene vandværkers takster for salg af vand være godkendt af kommunen.

Vandværker, der leverer mere end 200.000 m3 pr. år, er endvidere omfattet af Vandsektorloven, hvilket indebærer, at Forsyningssekretariatet sætter et loft for vandværkets takster. I disse tilfælde tager kommunen ikke stilling til det samlede prisniveau, men kun til fordelingen mellem taksterne.

Vandværkernes økonomi skal følge hvile-i-sig-selv princippet, hvilket vil sige, at vandværket over en årrække hverken opbygger formue eller gæld.

De forskellige deltakster bør endvidere være balanceret, så fordelingen er hensigtsmæssig i et samfundsmæssigt perspektiv, og så man undgår, at bestemte forbrugergrupper belastes i urimelig grad.

Udvalget har på møde den 8. november 2012 besluttet, at det kun er ændringer i takster, der fremlægges til politisk godkendelse, mens uændrede takstblade betragtes som godkendt med henvisning til tidligere behandling.

 

Vandværker med prisloft

Bornholms Forsyning, Rønne Vand og Varme og Klemensker Vandværk er omfattet af de særlige regler i Vandsektorloven

 

Bornholms Forsyning

Bornholms Forsyning fik nedsat prisloftet for 2014, men har fået det forhøjet igen for 2015. Taksterne svarer nøje til det godkendte for 2013 (TMU 5.3.2013).

Budgettet indebærer et driftsoverskud, som skal benyttes til nye forsyningsledninger.

 

Rønne Vand og Varme

Rønne Vand og Varme har fået behandlet takster på møde den 22. september 2014. Da RVV arbejder med forskudt regnskabsår, er disse gældende til foråret 2015.

 

Klemensker Vandværk

Forsyningssekretariatet har vurderet, at Klemensker Vandværk har for stor formue, og vandværkets prisloft er derfor blevet nedsat. Kubikmeterprisen nedsættes fra 3,75 kr. til 2,15 kr. og det faste bidrag fra 315 kr. til 250 kr. Vandværket vil dermed få et stort driftsunderskud i 2015.

Klemensker Vandværk har planlagt på sigt at investere formuen i vandværket, bl.a. i form af nye råvandsledninger, så alternative kildepladser kan inddrages.

 

Øvrige vandværker

Vang Vandværk skal foretage en renovering af deres rentvandsbeholder og ønsker derfor en forhøjelse på 0,50 kr. pr. m3.

Strandmarken Vandværk har haft omfattende udgifter til renovering i 2013 og 2014 og ønsker en forhøjelse af prisen i 2015, så likviditeten kan genopbygges. Der ønskes en ændring i det faste bidrag fra 450 kr. til 600 kr. og en stigning i kubikmeter prisen fra 6,00 kr. til 7,50 kr. Efter denne ændring svarer prisniveauet til det gennemsnitlige for Bornholmske Vandværker.

Østerlars Vandværk ønsker en lidt anderledes fordeling af taksterne, således at kubikmeterprisen falder med 0,17 kr. og det faste bidrag stiger med 120 kr.

Tejn Vandværk har fået godkendt takster for 2015 på TMU-møde den 11. august 2014.

De resterende 7 vandværker har meddelt, at de ikke ønsker ændringer i taksterne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
Takster Bornholms Forsyning (PDF)

2.
Takster Klemensker Vandværk (PDF)

3.
Takster Strandmarken Vandværk (PDF)

4.
Takster Vang Vandværk (PDF)

5.
Takster Østerlars vandværk (PDF)

6.
Budget og prisloftsberegning Bornholms Forsyning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

5   Godkendelse af spildevandstakster for 2015

13.00.00S55-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for spildevand i 2015. Taksterne er hævet mellem 1 % og 4 % bl.a. med henblik på at kompensere for ”trappemodellen”, der giver rabat for storforbrugere.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

at taksterne godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I takstbladet for 2015 er tilslutningsbidraget og det faste vandafledningsbidrag pristalsreguleret med ca. 1 % i henhold til den gældende betalingsvedtægt.

Det variable vandafledningsbidrag (m³-taksten) er hævet med 1,17 kr./m³ svarende til ca. 4 %. For en gennemsnitsfamilie udgør stigningen ca. 120 kr./år. Ud over pristalsregulering er formålet med denne takststigning bl.a. at kompensere for de stigende rabatter til storforbrugerne, der blev indført ved lov med den såkaldte ”trappemodel” sidste år.

Trappemodellens formål er ”at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for store vandforbrugende virksomheder”. Rabatterne gælder således kun erhvervsvirksomheder, og er i 2014 4 % ved et vandforbrug på mellem 500 og 20.000 m³ og 12 % ved et vandforbrug over 20.000 m³. Rabatterne stiger de kommende år trinvist til henholdsvis 20 % og 60 % i 2018.

I 2015 vil rabatterne udgøre ca. 1 mio. kr., der kommer 4 bornholmske virksomheder til gode. Det er Danish Crown, Bornholms Andelsmejeri, Espersen i Hasle og Bornholms A/S - konservesfabrikken i Nexø.

Overført til de øvrige kloakbrugere svarer rabatterne til ca. 0,6 kr./m³ eller ca. halvdelen af den samlede takststigning.

Takststigningen vil endvidere bidrage til økonomien i de projekter omkring Tevandsbækken og Byåen i Rønne, der fremgår af Klimatilpasningsplanen og som er nye aktiviteter for spildevandsselskabet. Der er i 2015 afsat 830.000 kr. i budgettet til afdrag på lån til disse projekter.

Priserne for tømningsordningen er hævet ca. 1 % svarende til stigningen i nettoprisindekset, mens gebyrerne stort set er uændrede.

De foreslåede takster holder sig ca. 7 kr./m³ under det prisloft, der er fastlagt af Konkurrencestyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret og de nye takster har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen ud over, at betalingen for afløb fra kommunens ejendomme reguleres i henhold til takstbladet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
Takstblad 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om et enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114, Tejn.

01.03.03K03-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget gav den 3. december 2013 landzonetilladelse til at nedrive og genopføre et enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114, Tejn, 3770 Allinge.

Afgørelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening Bornholm.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 13. oktober 2014 stadfæstet regionskommunens tilladelse.

Indstilling og beslutning

Teknik og Økonomidirektøren indstiller at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Ejendommen ligger i landzone ca. 700 m sydøst for bygrænsen i Tejn.

Ejendommen er i dag bebygget med et bindingsværkshus på 63 m2 i 1,5 etage. Herudover er der 2 udhuse på henholdsvis 30 m2 og 20 m2 samt en carport på 12 m2.

Alle disse bygninger ønskes revet ned og erstattet af et nyt enfamiliehus på 250 m2 med indbygget garage og et udhus på 30 m2.

Det nye helårshus placeres i stort set samme afstand til Sdr. Strandvej som det eksisterende hus (ca. 10 m), men det nye hus rykkes mod øst, så afstanden til naboskel mod Sdr. Strandvej 112 bliver ca. 10,7 m.

Bygningens arkitektur bygger på det traditionelle længehus, med et symmetrisk sadeltag parallelt med Sdr. Strandvej, med en mindre – og lavere- vinkelbygning på landsiden, som underordner sig hovedhuset.

Det nye helårshus får en højde på max. 7,7 m i forhold til laveste terræn. Bygningen bygges med facader i hvidfiltsede mursten med partier i grå facadepuds. I facaden mod Sdr. Strandvej er der større vinduespartier.

Tagfladen udføres med sort tagpap med listedækning.

Danmarks Naturfredningsforening Bornholm klagede over tilladelsen, da byggeriet efter foreningens opfattelse er meget stort og af en helt anden karakter end det eksisterende byggeri. Efter foreningens vurdering vil byggeriet blive et meget dominerende indslag i kystlandskabet. DN mener at boliger, der bygges med en så synlig placering i et landskab af høj kulturværdi og skønhed, bør respektere de eksisterende rammer.

 

Natur- og Miljøklagenævnet udtaler, at der normalt gives tilladelse til at bygge et nyt helårshus til erstatning for et ældre, som nedrives. Det er en forudsætning, at det nye hus bygges med nogenlunde samme udformning, beliggenhed og størrelse som det eksisterende hus. Størrelsen og eventuelle krav til udformningen vil afhænge af de konkrete landskabelige forhold.

Som udgangspunkt gives der landzonetilladelse til at bygge en helårsbolig på op til 250 m2 til erstatning for en eksisterende bolig, men der kan stilles vilkår om bygningens udformning og fremtoning.

Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis kommer arkitektonisk og bygningsmæssig censur normalt kun i betragtning, når et byggeri ønskes bygget i et særligt beskyttet landskabsområde, og navnlig når området i kommuneplanen er udpeget som beskyttelsesværdigt med krav om, at byggeri tilpasses landskabet. Uden for særlige beskyttelsesområder bør der kun i særlige tilfælde stilles krav om en bestemt arkitektonisk udformning. Der er ikke i kommuneplanen indeholdt nærmere krav om tilpasning af byggeri.

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte regionskommunens vurdering af, at huset med den ansøgte udformning tager tilstrækkeligt hensyn til bygningens indpasning i kystlandskabet.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herefter regionskommunens afgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
NMKN´s afgørelse (PDF)

2.
Foto af eksisterende forhold (JPG)

3.
Visualisering af nyt byggeri (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Realisering af effektiviseringer i Center for Ejendomme og Drift som følge af budget 2015

00.30.12S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2015 vedtaget en generel besparelse via effektivitet på 1 % af centrenes budgetter. Som følge heraf kan forventes en serviceforringelse af BATs ydelser.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Sagen tages af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2015 vedtaget en generel besparelse på effektivisering og sygefravær. Det er besluttet at effektiviseringerne, såfremt de kan medføre serviceforringelser, skal forelægges fagudvalget.

 

Realiseringen af effektiviseringer som følge af budget 2015 sker i BAT ved hjælp af følgende tiltag:

Den forventede besparelse på driften vil have umiddelbar konsekvens for serviceniveauet, da langt hovedparten af BATs omkostninger er bundet direkte op til afviklingen af ture i den normale kollektive trafik.

Det vil således betyde, at BAT vil skulle finde afgange, der kan fjernes fra køreplanen. Denne proces er allerede i gang, da BAT i forvejen fjerner afgange der kan undværes i køreplanen, da BAT er nødt til at afpasse aktiviteterne i forhold til det faldende befolkningstal og i særdeleshed det faldende børnetal. Børnene udgør den største enkelt-kundegruppe og er særdeles vigtig for BATs økonomi.

 

Effektiviseringsbesparelsens konsekvenser:

Det er BATs forventning, at der skal fjernes mindst 2 afgange på de store ringruter for at indhente besparelsen. Effekten af dette på indtægtssiden kan ikke umiddelbart kvalificeres.

De øvrige effektiviseringer i Center for Ejendomme og Drift fremlægges som planlagt for Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
Effektiviseringer 1% Ejendomme og drift 2015 med overslagsår (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til tage og klimaskærm i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift har omprioriteret budgetmidler med henblik på afhjælpning af ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver, herunder primært vandindtrængning i flere kommunale bygninger. Disse midler udgør i alt 3.960.000 kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

a)   at akutte vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 3.960.000 kr. godkendes

b)   at der gives en anlægsbevilling til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunale bygninger på i alt 3.960.000 kr. som anført i bilaget,

c)    at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 3.960.000 kr. som finansieres af driftsbudgettet for Ejendomsservice og Idrætsområder med henholdsvis 3.560.000 kr. og 400.000 kr.,

d)   at eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til anlægspulje for vedligeholdelse af kommunale bygninger, og

e)   at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Udvalget anbefaler aktivitet 3 og 4 jf. bilaget.

 

 

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har observeret vandindtrængning i flere kommunale bygninger. Da vandindtrængning går ud over de aktiviteter, som foregår i disse bygninger, har Ejendomsservice omprioriteret de overførte midler fra 2013, således at de kan anvendes til afhjælpning af disse skader.

Der er tale om en bred vifte af bygningsanvendelse. Det kan for eksempel nævnes, at det regner ind i nogle klasseværelser og at konsekvensen ved at undlade afhjælpning kan blive, at man må lukke disse lokaler.

Det samme er sket i Rønne Idrætshal, hvor det regner ind gennem taget og hvor sportsaktiviteter ofte må aflyses når det regner. Idrætsområdet har derfor foretaget en omprioritering af driftsmidler, som er med til at finansiere reparationsudgiften.

Der skal gøres opmærksom på, at der i kommunens bygninger er flere vedligeholdelsesopgaver som har en akut karakter, men som ikke kan blive indeholdt i nuværende indstilling pga. manglende muligheder for finansiering. Disse vil blive prioriteret i henhold til en faglig vurdering og vil indgå i vedligeholdelsesplanlægning for de kommende år.

 

Arbejderne på de enkelte lokationer er specificeret i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter er beregnet til 3.960.000 kr. jf. oversigten – se bilag.

Finansieringen af anlægsudgiften sker via omprioritering af midler fra driften, dels ved overført overskud fra 2013 og omprioritering af vedligeholdelsesbudget i Ejendomsservice på 3.560.000 kr. og dels ved omprioritering af vedligeholdelsesbudget på Idrætsområdet med 400.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

Åbent møde

9  Anlægsbevillinger til forbedring af liften i Tejn Havn -anvendelse af fondskapital  

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte den 28. juni 2012 en principbeslutning om nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Gudhjem kommune.

Nedlæggelsen er nu gennemført og fondsmidlerne er uddelt i overensstemmelse med fondens formål.

Der søges på den baggrund om anlægsbevillinger til anvendelse af midlerne.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. (udgift) til forbedring af liften i Tejn Havn

b)     at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -250.000 kr. (indtægt) vedrørende EU-tilskud til projektet

c)     at nettoudgiften, som udgør 250.000 kr., finansieres af midlerne fra Lånefonden for ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig

d)     at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Den 8. november 2012 anmoder Lånefonden om Civilstyrelsens godkendelse af nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig.

Nedlæggelsen er gennemført og fondsmidlerne er uddelt i overensstemmelse med fondens formål. Havnegruppen under Center for Teknik og Miljø har modtaget 252.957 kr. fra Fonden.

Beløbet er indtægtsført i Bornholms Regionskommunes driftsregnskab under Tejn Havn. Fondens bestyrelse besluttede i forbindelse med nedlæggelsen af fonden, at fondens midler skulle benyttes til forbedring af liften i Tejn Havn, med katodisk beskyttelse og ombygning, så liften også kan tage mindre fartøjer end den oprindelig var tiltænkt.

Der er også ansøgt om EU-tilskud til projektet og der er modtaget tilsagn om tilskud på 250.000 kr. den 6. august 2014.

Da fonden formelt er nedlagt, kan der formentlig ikke træffes anden beslutning om anvendelse af fondens midler.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til forbedring af liften i Tejn Havn udgør 500.000 kr.

Udgifterne kan dels finansieres af EU-tilskud på 250.000 kr. og dels midlerne fra Lånefonden på 250.000 kr., som pt. indgår i driftsregnskabet for Tejn Havn.

Ombygningen vil forbedre liftens driftsøkonomi.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Reduktion af anlægsbevillinger til Oplevelsessti fra Helligdommen til Gudhjem

05.01.02Ø02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. august 2014 anlægsbevillinger til anlæg af oplevelsesstien fra Døndalen over Helligdommen til Melsted. Forudsætningen var bl.a. at Nordea-fonden bevilgede et tilskud på 25,5 mio. kr. til projektet.

Da Nordea-fonden den 10. september 2014 meddelte, at bestyrelsen havde givet afslag på tilskud til projektet, besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 18. september 2014, at indstille projektet, indtil der var mulighed for anden ekstern finansiering.

Som konsekvens heraf skal anlægsbevillingerne nu reduceres, idet det indtil videre ikke har været muligt at opnå anden ekstern finansiering til projektet. Der skal i den forbindelse gives bevilling til de udgifter, som allerede er afholdt og disponeret.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)   at anlægsbevillingen til anlæg af oplevelsesstien mellem Helligdommen og Gudhjem, nedsættes med -42.028.000 kr. (udgifter), således at den herefter udgør 8.900.000 kr.

b)   at det afsatte rådighedsbeløb i 2014 reduceres med 19.980.028.000 kr.

c)    at anlægsbevillingen vedrørende tilskud til projektet nedsættes med 48.178.000 kr. (indtægter), således at den nu udgør 0 kr.

d)   at det afsatte rådighedsbeløb i 2014, nedsættes med 26.120.000 kr.

e)   at nettomerudgiften på 6.139.972 kr., finansieres af det rådighedsbeløb som er afsat i budget 2015 i den disponible anlægspulje til veje.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Udvalget ønsker at få forelagt alternative finansieringsforslag.

 

Sagsfremstilling

Der er pt., i forbindelse med oplevelsesstiens planlægning, projektering, sagsbehandling, samt forberedelse til ekspropriation af arealer og rettigheder, afholdt udgifter for i alt ca. 6.680.000 kr. Derudover mangler der ca. 2.200.000 kr. til afsluttende arbejder (arealerstatninger, matrikulær berigtigelse mv.).

 

De afholdte udgifter fordeler sig sådan:

Projektering og forundersøgelser

650.000

Projektering

2.789.450

Konsulenter

1.058.087

Landinspektør

0

Øvrige ekspropriationsudgifter

1.565.923

Projektledelse

616.697

Forbrug i alt

6.680.157

 

 

Udgifter til afsluttende arbejder fordeler sig således:

Arealerstatninger

1.850.000

Matrikulære berigtigelser

300.000

Projektering – afslutning

50.000

Projektledelse

19.843

Afsluttende arbejder

2.219.843

 

Samlet finansieringsbehov:                                 8.900.000 kr.

 

Der skal i denne sag gives bevilling til de afholdte og disponerede udgifter på i alt 8.900.000 kr. Jf. økonomiafsnittet mangler der finasiering for ca. 6,1 mio. kr.

Det forventes at projektet kan afsluttes ultimo 2015, såfremt der ikke kommer ekstern finansiering.

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor fremgår de hidtidige politiske beslutninger vedrørende økonomien i denne sag.

 

Anlægsbevillinger

Udgifter:

•                 Kommunalbestyrelsen meddelte den 23. september 2010 en anlægsbevilling på 650.000 kr. til forundersøgelser og oplæg til projektgrundlag vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem.

•                 På mødet den 27. marts 2014 godkendte kommunalbestyrelsen en forhøjelse af denne anlægsbevilling med 2.100.000 kr. til forundersøgelser og projektering af oplevelsesstien.

•                 På mødet den 27. august 2014 godkendte kommunalbestyrelsen en forhøjelse af  med 48.178.000 kr.

 

Den samlede anlægsbevilling (udgifter) udgør således pt. 50.928.000 kr.

 

Der søges i denne sag om at ovennævnte anlægsbevilling (udgifter) nedsættes med -42.028.000 kr., således at den herefter udgør 8.900.000 kr.

 

Indtægter:

•                 På mødet den 27. august 2014 meddelte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på -48.178.000 kr. (indtægter) vedrørende tilskud til projektet

 

Der søges i denne sag om at ovennævnte anlægsbevilling (indtægter) nedsættes med 48.178.000 kr., således at den herefter udgør 0 kr.

 

Rådighedsbeløb

Der blev afsat rådighedsbeløb til projektet i årene 2014-2016.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2015 blev de rådighedsbeløb, som var afsat til projektet i årene 2015 og 2016, nulstillet, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 18. september 2014, hvor projektet blev indstillet.

Det er således kun rådighedsbeløbene i 2014, der skal justeres i denne sag.

 

Udgifter:

Der søges i denne sag om at rådighedsbeløbet i 2014 nedsættes med -19.980.028 kr., således at det herefter udgør 8.205.338 kr., idet der er afholdt udgifter for 694.662 kr. til projektet i årene 2010-13.

 

Indtægter:

Der søges i denne sag om at rådighedsbeløbet i 2014 nedsættes med 26.120.000 kr., således at det herefter udgør 0 kr.

 

Nettomerudgiften på 6.139.972 kr. kan finansieres af den disponible anlægspulje til veje i 2015. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør i 2015 20.159.900 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Evt. iværksættelse af udarbejdelse af lokalplanforslag mm. for et nyt fjernvarmeværk ved Allinge

01.02.05P16-0150

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 22.9.2014 besluttet at indkalde idéer og forslag i 4 uger vedr. placering af et fjernvarmeværk til forsyning af Allinge/Tejn, før der tages stilling til den videre planlægning. En videre planlægning vil omfatte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ved fristens udløb den 27.10.2014 var der indkommet to forslag til ændringer ift. den af Bornholms Forsyning ansøgte placering. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at der iværksættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt fjernvarmeværk på den af Bornholms Forsyning ansøgte placering ved Rønnevej.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Godkendt, dog skal lokalplanforslaget indeholde en alternativ placeringsmulighed på ejendommen ved Rønnevej.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning har udarbejdet et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge, Sandvig, Tejn og Sandkås, som i 2013-14 har været i høring efter reglerne i lov om varmeforsyning. I den forbindelse har man bl.a. involveret de lokale borgerforeninger, afholdt offentligt møde, og udarbejdet informationsmateriale.

Af informationsmaterialet fremgik bl.a., at et nyt varmeværk tænkes placeret i udkanten af Allinge, mellem Rønnevej og Nordre Borrelyngvej, på et kommunalt ejet areal med direkte adgang fra hovedvejen Rønnevej.

Bornholms Forsyning har efterfølgende tilpasset projektet, så anlægget reduceres i højden og udarbejdet visualisering af et værk placeret omtrent midt på det kommunalt ejede areal ved Rønnevej. Vedlagt deres anmodning om iværksættelse af planlægning for et nyt varmeværk på arealet er desuden en udtalelse fra Allinge Byforening, der uden forbehold støtter placeringen ved Rønnevej.

Bornholms Forsyning har sikret sig betinget råderet til arealet, men ibrugtagning af arealet forudsætter, at der først gennemføres kommuneplantillæg og lokalplan for området.

I kommuneplan 2009 er det foreslåede areal udlagt til ”blandet bolig- og erhvervsformål”, men hvis projektet skal realiseres skal arealet alene udlægges til erhvervsformål, som det også før har været udlagt til.

Center for Teknik og Miljø har tidligere vurderet en række alternative placeringsmuligheder, som alle vurderedes at være dårligere egnede end den placering Bornholms Forsyning har peget på. Dette især pga. dårlige adgangsforhold gennem tætte bolig- og byområder og dermed flere nabogener.

 

Indkomne idéer og forslag

For at sikre at offentligheden inddrages i planlægningsarbejdet har der været indkaldt idéer og forslag vedr. forslaget om værkets placering ved Rønnevej og ændring af kommuneplanen. I den forbindelse er der indkommet to alternative forslag, jf. bilag 1.

Teknik og Miljøudvalget skal på baggrund af de modtagne idéer og forslag, tage stilling til, om der skal arbejdes videre med projektforslaget fra Bornholms Forsyning, gennem udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Hvis der vælges en væsentlig anerledes placering, vil dette forudsætte en fornyet indkaldelse af idéer og forslag.

 

Forslag 1:

En placering af varmeværket på et landbrugsareal i det åbne land helt udenfor byen ca. 350 m. vest for den af Bornholms Forsyning forslåede placering og med adgangsvej fra Nordre Borrelyngsvej.

Forslaget er stillet af 4 borgere bosat på Rønnevej 14 og 16 samt Nordre Borrelyngsvej 13.

 

Forslag 2:

En placering af varmeværket indenfor det foreslåede areal, men med en placering lidt højere i terrænet op til det vestlige skel i stedet for ca. midt på arealet som ønsket og visualiseret af Bornholms Forsyning. Endvidere foreslås det at etablere en ny adgangsvej fra Nordre Borrelyngsvej fremfor at anvende den eksisterende adgangsvej fra Rønnevej.

Forslaget er stillet af 3 borgere bosat på Rønnevej 14 og 16.      

 

Andre bemærkninger:

Bornholms Forsyning har sendt deres egne bemærkninger til de indkomne idéer og forslag. Bemærkningerne findes i bilag 2.

Derudover har Allinge-Sandvig Byforening som nævnt ovenfor anbefalet den af Bornholms Forsyning foreslåede placering ved Rønnevej, jf. bilag 3.

 

Center for Teknik og Miljøs vurdering af forslagene:

 

Bemærkninger til forslag 1:

Forslaget om en placering af varmeværket i det åbne land udenfor Allinge er i modstrid med planlovens zonesystem (opdelingen af landet i byzoner, sommerhusområder og landzone). Efter ”Vejledning om landzoneadministration” skal opførelse af nye erhvervsanlæg som hovedregel placeres i byzone, hvor tilgængelighed, bosætning og service er størst. Nye erhvervsvirksomheder i det åbne land er generelt uønskede i forlængelse af planlovens overordnede formål om, at det åbne land forbeholdes landbrugs-, skovbrugs og fiskerierhvervet. Derfor skal større virksomheder eller udvidelser heraf henvises til egentlige erhvervsområder i byzonen, som er indrettet til formålet.

Den foreslåede relativt højtliggende placering (ca. kote 53-58) af varmeværket udenfor for Allinge vil desuden medføre en uhensigtsmæssig synlighed ift. det omgivende landskab som helhed, herunder kystlandskabet, og skæmme udsigten fra indfaldsvejene til Allinge. Når værket placeres i 3 km kystnærhedszonen er det et planmæssigt krav, at værket placeres, så visuelle gener ift. kystlandskabet, så vidt muligt undgås.

Det skal endvidere bemærkes, at det berørte areal er privat ejet, og det vides ikke om det overhovedet kan erhverves til formålet.

 

Bemærkninger til forslag 2:

Forslaget om en placering af varmeværket lidt højere i terrænet op til det vestlige skel (fremfor ca. midt på arealet som Bornholms Forsyning ønsker), vurderes at medføre en øget synlighed af værket fra både Nordre Borrelyngsvej og Rønnevej.

Den foreslåede flytning af adgangsvejen fra Rønnevej til Nordre Borrelyngsvej vil betyde en væsentligt længere adgangsvej på over 300 m frem for ca. 85 m fra Rønnevej. Det skal igen bemærkes, at de berørte arealer her er privat ejede, og det ikke vides om de kan erhverves til formålet. Desuden vil det medføre øgede projektomkostninger og et langt større indgreb i landskabet end at bibeholde det eksisterende vejudlæg fra Rønnevej.

En adgangsvej som foreslået vil desuden skulle gennembryde et sten- eller jorddige beskyttet i henhold til museumsloven. Det vides ikke, om der kan meddeles dispensation til en gennembrydning. Den foreslåede vejføring betyder at transporter til værket flyttes til et andet område, der til gengæld berører andre beboere.

      

Bornholms Forsynings forslag:

De tidligere udarbejdede visualiseringer viser, at et værk placeret midt i det bevoksede areal (ca. kote 44-47), som Bornholms Forsyning har foreslået, kan tilpasses det omgivende landskab så den visuelle påvirkning begrænses (se bilag 3). Herudover er det denne løsning der bedst tilgodeser transport- og forsyningshensyn. Området er i forvejen udlagt til byudvikling, og var oprindeligt erhvervet af Allinge Gudhjem Kommune til byudvikling med erhvervsformål, men har de seneste år været udlagt til blandede boliger og erhverv. Placeringen har desuden opbakning i borgerforeningen.

 

Samlet vurdering:

På baggrund af ovenstående forslag vurderer Center for Teknik og Miljø, at det, især på grund af landskabelige og naturmæssige hensyn, vil være mest hensigtsmæssigt at iværksætte udarbejdelse af lokalplanforslag mm. for den placering af varmeværket, som Bornholms Forsyning har anmodet om, herunder at den foreslåede adgangsvej fra Rønnevej bibeholdes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
Bilag 1. Indkomne idéer og forslag (PDF)

2.
Bilag 2. Bemærkninger fra Bornholms Forsyning (PDF)

3.
Bilag 3. Anmodning om igangsætning af planlægning, udtalelse fra borgerforening og visualiseringer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering om status på projektet ”Fremtidens Landskab på Nordbornholm”

01.00.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Bornholms Regionskommune deltager med planprojektet ”Fremtidens Landskab på Nordbornholm” i det landsdækkende forskningsprogram Fremtidens Landskaber, som i perioden 2013-2017, skal forbedre landskabsplanlægningen i Danmark. Det primære formål med Fremtidens Landskaber er at forbedre den projekt- og helhedsorienterede planlægning i det åbne land. Dette gøres gennem udvikling og formidling af 13 planprojekter. Projekterne er udvalgt, så de repræsenterer forskellige planopgaver og forskellige danske landskabstyper. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Formålet med planprojektet ”Fremtidens Landskab på Nordbornholm” er at udarbejde en udviklingsstrategi/helhedsplan for landskabet på Nordbornholm, der kan være retningsgivende for den fremtidige udvikling af området. Tanken er, at erfaringerne fra projektet på sigt vil kunne anvendes på andre dele af Bornholm. Projektområdet afgrænses som vist på bilag 1.   

Med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter, skal planprojektet understøtte den multifunktionelle anvendelse af landskabet på Nordbornholm. Hensigten er, at tilgodese både naturværdier, den rekreative anvendelse, bosætning og erhvervsliv – på én og samme tid.

Folkemødet og en række markante udviklingsprojekter har gennem de seneste år medført en øget eksponering af Nordbornholm. Der er generelt en stor folkelig interesse for Nordbornholm både på Bornholm og nationalt, da landskabet er af særlig karakter og rummer store natur- og kulturhistoriske interesser. Udviklingsstrategien/helhedsplanen for Nordbornholm skal derfor udarbejdes i dialog med lodsejere, brugere, interesseorganisationer samt kommunen. Målet er størst muligt lokalt ejerskab til planen.

Planprojektet forventes gennem den strategiske indgangsvinkel, at kunne anvendes som en kvalificeret ramme for udvikling, finansiering og iværksættelse af konkrete projekter på Nordbornholm. Det skal ikke mindst ses i lyset af de muligheder der efterfølgende vil være for at finde medfinansiering fra de deltagende fonde. Endvidere er det tanken at den færdige udviklingsstrategi/helhedsplan evt. skal indarbejdes i kommuneplanen som en del af en samlet landskabsstrategi for Bornholm.

 

Partnere, projektøkonomi og organisering

Forskningsprogrammet består af 13 planprojekter, hvoraf 11 er ejet af de deltagende kommuner og to af Danmarks Jægerforbund.

Programmet finansieres af 15. Juni Fonden, Nordea-fonden, Realdania, Tips- og Lottomidler til Friluftslivet samt de deltagende partnere: Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet, Videncentret for Landbrug, de involverede kommuner og Danmarks Jægerforbund.

Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden www.fremtidenslandskaber.dk.

Projektet ”Fremtidens Landskab på Nordbornholm” gennemføres i en periode over 4 år fra 2013-2017 med et samlet budget på 1 mio. kr. Budgettet er fordelt med 800.000 kr. i kommunalt anvendte timer mv. samt 200.000 kr. til medfinansiering af forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber.

Projektledelsen går på tværs af Center for Ejendomme og Drift og Center for Teknik og Miljø. Andre centre inddrages efter relevans. Sekretariatet vil tillige blive inddraget ift. overordnet planlægning, Folkemødet og stratetisk planlægning.

 

Status på planprojektet ved udgangen af 2014

Det er indtil videre planlagt at fokusere på følgende temaer i projektet, hvoraf flere indgår i kommuneplanen:

Bosætning, Natur- og kulturværdier, Turisme/Alternativ turisme, Det spirituelle Bornholm, Rekreative områder/Bynære områder, Landbrug/Fødevarer og evt. indledende afsøgning af muligheden for Bornholm/Nordbornholm som Unesco Verdensarv/Geopark eller lignende.

Følgende proces- og projekt-delelementer er foreløbigt identificeret, og der arbejdes videre med dem i projektplanen med input fra BRK og KU:

 

·        ”Roadtrip” hos centrale interessenter (BRK): Hvad rører sig?

·        Landskabskarakterkortlægning for Nordbornholm (BRK, KU).

·        Forvaltnings-workshop: Inddragelse af bredere kreds fra BRK.

·        Studiekredse/Foredragsrække, evt. i samarbejde med Folkeuniversitet. Med udgangspunkt i identificerede temaer.

·        Udarbejdelse af strategi med inddragelse af interessenter.

·        Udarbejdelse af helhedsplan (målsætninger, planskitser, strategiske projekter mm.)

 

I efteråret 2014 er der med henblik på en indledende idégenerering, igangsat et såkaldt ”roadtrip” hos centrale aktører med interesse i landskabet på Nordbornholm. Foreløbigt er Naturstyrelsen og projektgruppen bag ”Fremtidens Bornholm” blevet præsenteret for ”Fremtidens Landskab på Nordbornholm” og der er planlagt møder med Bornholms Landbrug og Folkemødesekretariatet i løbet af november 2014.

Det er planlagt, at der med bistand fra KU, i foråret 2015 skal udarbejdes en landskabsanalyse for hele Bornholm. Analysen skal anvendes som videngrundlag og understøtte dialogprocessen i projektet. Derudover skal landskabsanalysen anvendes til at styrke det administrative grundlag i kommuneplanen i overensstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen.

Endvidere er det planlagt, at der i januar 2015 påbegyndes en Landbrugs-/ejendomsanalyse for Nordbornholm til brug i projektet. KU har påtaget sig at udarbejde analysen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
Bilag 1. Projektområdets afgrænsning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014, Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014 viser på Teknik- og Miljøudvalgets områder et forventet regnskab, der viser et mindreforbrug på den overførbare bevilling på 1,3 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et underskud på 2,2 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et underskud på 0,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2014.

På anlægssiden forventes netto et mindreforbrug på 13,3 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a)   at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)   at der gives en tillægsbevilling på 874.000 kr. på den overførbare bevilling, som finansieres af næste års budget på udvalgets ramme

c)    at der gives en tillægsbevilling på 112.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

d)   at der meddeles anlægsbevillinger og afsættes rådighedsbeløb til salg af bygninger for i alt -2.612.281 kr. som specificeret i bilag 2, idet 378.604 kr. tilføres Puljen til vedligeholdelse af restboligmasse, 1.781.977 kr. tilføres Puljen til salg af jord og bygninger og 451.700 tilføres Puljen til salg af bygninger, forbedret udnyttelse,

e)   at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til udgifter vedr. ejendomme der ikke sælges med i alt 185.056 kr. finansieret af Puljen til køb af jord og bygninger,

f)    at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet vedr. Ombygning af Sønderbo forhøjes med 348.630 kr., hvorefter anlægsbevillingen udgør 3.348.630 kr. Forhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen til Indretning og bestykning af Sønderbo under Social- og Sundhedsudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på anlæg.

 

Drift

I Center for Teknik og Miljø forventes samlet set at forbrug og budget balancerer på den overførbare bevilling i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et underskud på 1,3 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 1,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2014.

 

I Center for Ejendomme og Drift forventes samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et underskud på 0,9 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 0,4 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes det samlet set at forbrug og budget balancerer i 2014.

 

Bofa forventer at forbrug og budget balancerer på den ikke-overførbare bevilling i 2014.

 

Anlæg

På Teknik- og Miljøudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2014 netto 105,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 13,3 mio. kr., idet der forventes overført 16,4 mio. kr. til 2015.

Den minimale budgetoverførsel på 09 Teknik og Miljø skyldes, at en række tilskud først tilgår kommunen i 2015, samt at bevillingen til oplevelsesstien finansieres af anlægspuljen for 2015.

Den negative budgetoverførsel på 11 Erhverv og Samfund skyldes, at grunde i udstykningsområder og bygninger i øvrigt ikke er solgt som forudsat.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 forventedes et merforbrug på netto 1,9 mio. kr. Forskellen skyldes ændrede vurderinger af det forventede forbrug på de enkelte anlægsprojekter. De største ændringer i vurderingen af forbruget er på ESCO-projekter, børnehaven i Nexø, oplevelsesstien og klimatilpasningsprojekter, hvor klimatilpasningsprojekterne er nye bevillinger i forhold til sidste opfølgning.

 

Det anbefales, at der meddeles anlægsbevillinger jf. beskrivelsen i bilag 2 således:

·        Anlægsbevillinger til administrativt salg af ejendomme, idet indtægten tilføres puljer.

·        Anlægsbevilling til udgifter vedr. ejendomme, der alligevel ikke sælges, finansieret af puljen til køb af jord og bygninger.

·        Forhøjelse af anlægsbevilling vedr. Ombygning af Sønderbo, finansieret ved en nedsættelse af bevillingen til Indretning og bestykning af Sønderbo under Social- og Sundhedsudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Teknik- og Miljøudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et mindreforbrug på den overførbare bevilling på 1,3 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et underskud på 2,2 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 0,9 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2014.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2014

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2014

Overført til 2014

Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Teknik og Miljø

49

-112

-1.282

-1.233

-112

Center for Ejendomme og Drift

1.294

-

-934

360

-

Bofa

 

-

 

 

-

Teknik- og Miljøudvalget

1.342

-112

-2.216

-874

-112

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

Tabel 2: Opfølgningen på anlæg udviser følgende hovedtal

Beløb i 1.000 kr.

2014

Forventet

Rådigheds-

Forventet

Forventet

overførsel

beløb

forbrug

afvigelse

til 2015

09 Teknik og Miljø

42.564

42.053

512

275

10 Forsyning og drift

92.001

56.473

35.528

38.805

11 Erhverv og samfund

-29.095

-6.374

-22.722

-22.722

I alt

105.470

92.152

13.318

16.359

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
TMU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)

2.
TMU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Oplæg til opfølgning på Bright Green Island strategien

24.00.00G01-0221

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

3

 

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

16

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Medlemmerne i kommunalbestyrelsen er enige om, at Bright Green Island strategien fortsat bør spille en rolle for Bornholms fremtid. Der er derfor udarbejdet dette oplæg til en proces for revitalisering af Bright Green Island. Der lægges op til en proces, som over tid skal brede Bright Green Island ud til et bredt ejerskab blandt øens aktører. I processen er Bornholms Regionskommune bl.a. tænkt ind i en faciliterende rolle.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at udvalget drøfter oplægget, herunder en drøftelse med Teknik- og Miljøudvalget, og godkender den videre proces.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2007 Iværksatte Bornholms Vækstforum en proces med udvikling af en ny brandingstrategi. Denne nye brandingstrategi, Bright Green Island, strakte sig frem til 2014. Medlemmerne i kommunalbestyrelsen er enige om, at Bright Green Island strategien fortsat bør spille en rolle for Bornholms fremtid, men at strategien har brug for en revitalisering. Der er derfor udarbejdet dette oplæg til en proces for revitalisering af Bright Green Island.

 

Baggrunden

I en højkonjukturtid efterspurgte primært produktionserhvervene et mere moderne image af Bornholm end ”Lille Per og røget sild” som forudsætning for at kunne vækste mere.  Derfor igangsatte Bornholms Vækstforum en branding proces for at finde ind til en fælles kerne af bornholmsk identitet, og hvad vi ville være kendt for. Resultatet af dette blev projektkataloget Mere Bornholm, som indeholdt 14 aktiviteter og senere omdøbt til Bright Green Island strategien.

 

Som en del af opfølgningen på Bright Green Island har vækstforumsekretariatet afdækket, hvad der er sket med de 14 aktiviteter i Bright Green Island strategien. Resultatet ses i en forkortet form nedenfor og mere uddybende i bilaget.

 

Implementeret, evt. i modificeret form:

 

Implementeret med plads til forbedringer:

 

Delvis implementeret:

 

Ikke implementeret:

 

De fleste aktiviteter kan altså betragtes som gennemført med succes evt. i en tilpasset form. Kun få har vist sig svært realiserbare på et dårligt forretningsgrundlag eller er blevet formålsløse med konjunkturændringen. Sideløbende hermed er flere andre aktiviteter sat i værk med reference til Bright Green Island som et ikke nærmere defineret koncept.

 

 

Oplæg til diskussion

I forbindelse med revitaliseringen af Bright Green Island strategien er det nødvendigt at forholde sig til en række spørgsmål:

 

Har de 14 projekter i strategien været med til at gøre en forskel i forhold til at rykke ved det gamle image?

Har de sideløbende aktiviteter spillet nogen rolle?

Har en evt. imageændring været tilstrækkeligt til, at primært produktionserhvervene har kunnet vækste?

Har andre erhverv haft gavn af Bright Green Island?

Skal andre parametre også tages i betragtning? I så fald hvilke?

 

Herudover vil det i forhold til en revitalisering være relevant at stille spørgsmålet:

Kan Bright Green Island som koncept løfte andre af Bornholms udfordringer, og skal det det?

I så fald hvilke behov skal det dække fremadrettet?

 

Nogle bud kunne være:

 

Kommunalbestyrelsen er blevet enig om, at Bright Green Island strategien fortsat bør spille en rolle for Bornholms fremtid. Dette kan anskues fra mindst to vinkler:

 

Der er et stigende pres på verdens ressourcer og dermed også på de knappe ressourcers pris. Hvis Bornholms skal ruste sig til fremtidens udfordringer med stigende priser på råvarer, vi pt ikke er selvforsynende (bæredygtige) med, skal vi gøre os mindre sårbare overfor de udefrakommende samfundsændringer, som globaliseringen medfører. Dette kan vi gøre klogt ved i højere grad at sammentænke den økonomiske vækst system med det bæredygtige ressourceforvaltningssystem således, at vi både opnår bæredygtighed og levedygtighed – også i fremtidige generationer. Incitamentet bliver kun forstærket af, at vi er en ø, hvortil der er forbundet ekstra omkostninger ved transport til og fra øen. Men ø-perspektivet kan også være en fordel, da der heri ligger en fælles identitet, som skal bringes i spil, hvis man vil opnå den samfundsomlægning gennem kulturændring, som er nødvendig.

 

At være en del af et ansvarligt samfund bidrager til en positiv selvforståelse og dermed i nogle henseender også virksomheders markedsføring. Derfor kan et samfund, hvor der træffes kloge, grønne beslutninger være et godt sted at placere sig, hvad enten det er af private eller professionelle overvejelser, hvis man kan se nytte af at være en del af den fælles fortælling. Derfor kan Bright Green Island også have en positiv tiltrækningskraft både i forhold til turismeområdet og i forhold til tilflytterområdet.

 

Udfordringen for Bornholm kan fx opstilles således:

 

Årsag:

 

Kerneproblem:

 

Virkning/ konsekvens:

 

Bright Green Island strategien lægger op til, at en kobling mellem såvel det økonomiske system, det sociale system og det økologiske system er nødvendig i en erkendelse af, at disse systemer er indbyrdes afhængige af hinanden, og et kollaps eller regimeskift i det ene system vil påvirke de andre (muligvis med en vis forsinkelse). Kun når systemerne er sammentænkt som ét system, vil et samfund kunne absorbere de udefra kommende forandringer. Der opnås med andre ord en resiliens – en slags iboende modstandskraft overfor bl.a. globaliseringens forandringer. Hvis et samfund både skal være bæredygtigt og levedygtigt er det en forudsætning, at samfundet er resilient og altså har indbygget nogle strukturer, som gør det i stand til at absorbere forandringer. Denne omstrukturering af et samfund er en proces, og den tager tid.

 

En samfundsændring, som der her lægges op til, vil kræve en ændring i vores kultur og vores måde at tænke på, hvorfor det vil være nødvendigt med en bred forankring med mange interessenter. Disse kunne være:

 

Flere af disse interessenter er allerede på banen og har et ejerskab til Bright Green Island, som de søger at udmønte inden for deres område. Men ingen af disse aktører har mulighed for at samle det hele samfund som Bornholms Regionskommune. Der er derfor et stort behov for, at Bornholms Regionskommune er tydelig omkring det medejerskab, vi vil tage fremover i forhold til Bright Green Island. Men heller ikke kommunen kan alene tage ansvar for udmøntningen af en revitaliseret Bright Green Island. Der bliver behov for mange delprojekter, hvoraf nogle vil ligge uden for Bornholms Regionskommunes råderum. Derfor vil der opstå et behov for en projektorganisering med et forum for koordinering mellem de enkelte delprojekter således, at ”silotænkning” i de enkelte delprojekter minimeres.

 

Den videre proces

Det forudsættes, at der er konsensus om præmissen for arbejdet, dvs. om hvilken problemstilling Bright Green Island skal afdække, og det anerkendes, at det er en løbende proces med længerevarende indsatser.

 

26. november: På baggrund af indeværende oplæg og dagens politiske drøftelser præsenteres Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget for forslag til Mål, Temaer for indsatser samt Forslag til konkrete indsatser, som skal sættes i værk.

 

December 2014/ Januar 2015: der nedsættes en ad hoc organisering med formålet at udforme de konkrete indsatser, der evt. skal projektfinansieres.

 

Primo 2015: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget præsenteres for et oplæg til en kommunikation af et revitaliseret Bright Green Island koncept samt en plan for, hvorledes andre interessenter indgår i det samledes billede af Bright Green Island.

 

Forår 2015: De konkrete indsatser sættes i værk i takt med, at evt. finansiering er afsøgt.

 

Forår 2015: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget præsenteres for en model for hvorledes Bright Green Island som en del af en projektorganisering kan driftes fremadrettet.

 

Da et revitaliseret Bright Green Island lægger op til en meget bredere definition med en kobling af flere systemer, vil det være naturligt, at arbejdet med Bright Green Island også indarbejdes i Bornholms Udviklingsstrategi (BUS).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29. oktober 2014

1.
Status på Bright Green Island-strategien 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

15

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt