Referat
Fritids- og Kulturudvalget
26-03-2014 kl. 15:00
Rønne Idrætshal, Torneværksvej 1, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Møde med Rønne Svømmehal
  åbent 3 Udmøntning af kulturstrategi
  åbent 4 Idrætsstrategi - indledende drøftelse
  åbent 5 Evaluering af fritidspasordning
  åbent 6 Nedlæggelse af brugerrådet ved Bornholms Biblioteker
  åbent 7 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 8 Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-03-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 2 holdes først i Rønne Svømmehal kl. 14.00-15.00, hvor Ole Sig deltager.

Mødet fortsætter i Rønne Idrætshal fra kl. 15.00.

Under punkt 3 Kl. 16.00 deltager Steen Ebdrup og Louise Krogsriis.

Under punkt 4 Kl. 16.45 deltager Steen Ebdrup.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Møde med Rønne Svømmehal

18.16.00G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-03-2014

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Rønne Svømmehal har inviteret udvalget på rundvisning i svømmehallen med henblik på at give en status på svømmehallens aktuelle situation.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        At udvalget mødes med Rønne Svømmehal

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. marts 2014:

Mødet er afholdt. På næste møde drøftes svømmehallens udfordringer.

Sagsfremstilling

Udvalget deltager i rundvisning og møde i svømmehallen mellem 15:00 og 16:00, hvorefter udvalgsmødet fortsættes i mødelokalerne i Rønne Idrætshal.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udmøntning af kulturstrategi

00.01.00S49-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-03-2014

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Godkendelse af oplæg til forløb for udmøntningen af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget godkender den overordnede plan for udmøntningen af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi

b)   at der udarbejdes et kommissorium for planens fase 1.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. marts 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets temamøde den 5. februar fastsatte udvalget tre mål for deres arbejde i indeværende valgperiode. Et af målene omfattede realiseringen af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi 2014-2017, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen december 2013.

Strategien er udarbejdet som et udviklings- og styringsredskab, der har til formål at give retningslinjer i forhold til etableringen af bæredygtige strukturer for kulturlivet på Bornholm.

Med kulturstrategien har Kommunalbestyrelsen stedfæstet en række pejlemærker for hvilke områder inden for det kulturelle felt, der skal sættes fokus på og iværksættes en forandringsproces inden for.


Disse pejlemærker består af følgende indsatsområder:

·        Prioritering af statsstøttede kulturinstitutioner

·        Øget adgang til fondsmidler og finansiering

·        Lokalt forankrede aktiviteter

·        Øget samarbejde på tværs af øens kulturinstitutioner

·        Øget frivilligt engagement

·        Styrkelse af kulturens rolle i forebyggelsesindsatsen

Udover kulturstrategien har kulturområdet tre andre strategiske elementer, der ligeledes bør inddrages i udmøntningsplanen med henblik på at skabe en overordnet strategisk og politisk sammenhæng mellem indsatserne på kulturområdet.

Dette gælder 

·        Kulturpolitikken fra 2009

·        Kulturelle puljer og lokalpuljen

·        Kulturaftalen 2014-2017

 

Kulturpolitik

I 2012 besluttede Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget at revidere den gældende kulturpolitik fra 2009 primo 2013. Politikken gennemgik dog ikke en gennemgående revision, men fik indarbejdet en række mindre justeringer. Det blev samtidigt besluttet, at punktet om revision af kulturpolitikken skulle genoptages, når kulturstrategien var udarbejdet.


Kulturpolitikken er udarbejdet på baggrund af Regional udviklingsplan 2008, Mål og Service 2008 og Bornholms Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Politikken er resultatet af en samling af de enkelte kulturelle råds politikker. Dette medfører en struktur, der i højere grad baserer sig på organisation og opgavefordeling fremfor overordnede politiske retningslinjer for det samlede kulturområde. 

De kulturelle puljer og lokalpuljen
Nuværende kulturelle rådsstruktur er fra 2007 og består af Musikrådet, Kulturhistorisk Råd, Kunstrådet, Børne- og Ungekulturrådet og Teaterrådet. Derudover blev der nedsat et Lokalråd i 2011. Samtlige råd administrerer hver en ramme midler på samlet 1.385.000 kr., der uddeles efter ansøgning.

Nuværende struktur sikrer en faglig bredde i den kommunale støtte til kulturområdet, og udvalget har tæt kontakt til centrale fagligheder, der også har en funktion som rådgivningsorganer.

Samtidig opererer rådene ud fra differerende vedtægter og retningslinjer for uddelinger, hvilket med fordel kan ensrettes, så rådsbetjeningen lettes, puljernes synlighed styrkes og brugergennemsigtighed sikres.

Derudover har der siden rådsstrukturens oprettelse rejst sig en række gennemgående problemstillinger om formål og retning;

·        Er puljerne udelukkende innovationspuljer eller skal der være plads til gengangere?

·        Skal rådene være udfarende igangsættere af projekter eller være passive modtagere?

·        Skal der bevilges bredt eller skal puljerne sammenlægges med henblik på at åbne mulighed for større strategiske indsatser?

Det fordrer til en strammere sammenhæng mellem politiske ambitioner og den konkrete udmøntning af disse på tværs af rådene.

Kulturaftale

Bornholms Regionskommune indgik i 2013 en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2014 - 31.december 2017. Aftalens samlede ramme på 2,636 mio. kr. deler sig over fire projekter inden for indsatsområderne Børn, Unge og Kultur samt Kultur og Sundhed.

De to indsatsområder fremgår eksplicit i kulturstrategien under indsatsområderne øget samarbejde på tværs af øens kulturinstitutioner og styrkelse af kulturens rolle i forebyggelsesindsatsen.

  

Anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefales følgende forløb for udmøntningen af kulturstrategien:

FASE 1: Udarbejdelse af handlingsplaner

Der udarbejdes handlingsplaner for hver af kulturstrategiens seks indsatsområder. Planerne skal beskrive målene for indsatsområderne, samt hvilke konkrete tiltag, der skal føre til målene. Arbejdet omfatter afklaring af en længere række forhold, der er nødvendig for realisering herunder bl.a. interessenter/aktører, tidsramme og ressourcer.

Kulturaftalen kører sideløbende med kulturstrategiens tidsramme. Aftalen består af konkrete projekter, som er i overensstemmelse med strategiens fokusområder. Projekterne bør derfor indtænkes som konkrete tiltag i handlingsplanerne for de relevante indsatsområder.

For at sikre fremdrift i processen anbefales det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der på baggrund af administrative oplæg, udarbejder de enkelte handlingsplaner.

For at sikre forankring anbefales det, at arbejdsgruppen består af repræsentanter fra udvalget, det professionelle kulturliv og relevante interessenter i forhold til de specifikke indsatsområder, f.eks. fra turismebranchen, sundhedsområdet m.fl. Det vil indgå i arbejdsgruppens opgave at sikre en udmøntning, som skaber ejerskab til strategien blandt øens kulturaktører.


Arbejdet påbegyndes i maj og forventes færdig til politisk behandling start september.

 

FASE 2. Kulturpolitiske retningslinjer
Som beskrevet blev det besluttet at afvente en gennemgående revision af kulturpolitikken til efter kulturstrategien var udarbejdet. Dette har resulteret i, at der i dag ikke er sammenhæng mellem de politiske ambitioner i de to dokumenter. Situationen har affødt et konkurrenceforhold om, hvilket dokument, der afspejler den politiske overligger for den samlede indsats på kulturområdet.

 

Det anbefales, at der foretages en revision af kulturpolitikken. Da kulturpolitikken er baseret på den kulturelle rådsstruktur vil revisionen omfatte en revurdering af rådsstrukturen og fordelingen af puljemidler i forhold til de politiske ambitioner i kulturstrategien.

Der lægges op til en todelt arbejdsproces, der dels sætter fokus på de politiske mål med rådsstrukturen og dels en ensretning og systematisering af administrative procedurer.
Arbejdsprocessen for det politiske og administrative niveau forventes at involvere et samarbejde med repræsentanter fra de enkelte råd.

Revisionen af kulturpolitikken og rådsstrukturen skal sammen med arbejdet i Fase 1 danne grundlag for en politisk beslutning om hvilket dokument afspejler udvalgets vision for området.

Fase 2 påbegyndes i august og forventes færdig til politisk behandling i slutningen af 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 26. marts 2014

1.
Tidsplan for udmøntning (XLSX)

2.
Kulturstrategi 2014-2017 (PDF)

3.
Kulturaftale 2014-2017 (PDF)

4.
Kulturpolitik af 2009 - justeret 2013 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Idrætsstrategi - indledende drøftelse

18.20.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-03-2014

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udvalgets indledende overvejelser vedrørende formuleringen af en idrætsstrategi drøftes.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        At tilgangen drøftes med henblik på at udarbejde et konkret oplæg

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. marts 2014:

Drøftet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgets ønske om igangsætning af en proces vedr. formuleringen af en idrætsstrategi ønskes en indledende drøftelse omkring mål og proces.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 26. marts 2014

1.
Gældende idrætspolitik (PDF)

2.
Gældende folkeoplysningspolitik (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Evaluering af fritidspas-ordning

18.13.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-03-2014

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

I august 2011 besluttede Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget at oprette en fritidspas-ordning som et pilotprojekt i 2012. Ordningen blev den 2. december 2012 forlænget for året 2013 eller indtil resterende fritidspas er uddelt. Udvalget besluttede samtidig, at det skal undersøges, hvordan en permanent ordning kan finansieres.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)   Evalueringen til udvalgets drøftelse.

b)   At ordningen forlænges i 2014 under forudsætning af overførsel af midler fra 2013.

c)    At en fortsat ordning efter 2104 henvises til budgetforhandlingerne for 2015.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. marts 2014:

a) Drøftet. Der ønskes en effekt vurdering.

b) og c) Godkendt. Carl Ilsøe og Rene Danielsson kan ikke medvirke.

 

 

Sagsfremstilling

I august 2011 oprettedes en fritidspas-ordning med formålet at få flere udsatte børn og unge til at deltage i organiserede fritidsaktiviteter og, at give børn, der fravælger fritidsaktiviteter af økonomiske årsager, mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Målgruppen for ordningen er udsatte børn og unge mellem 6 og 18 år, hvor der er særligt fokus på udsatte børn og unge med psykosociale problemstillinger og børn fra vanskeligt stillede familier – typisk med svagt kammeratnetværk og manglende fritidsaktiviteter.

Der blev trykt 150 fritidspas, som modtagerne kan anvende til at betale for fritidsaktiviteter i folkeoplysende foreninger, musik- og billedskolen, dramaskolen samt ungdomsskolen. Der kan trækkes op til 1.000 kr. på hvert enkelt fritidspas.

Fritidspassene distribueres ud via fagpersoner, som i forvejen har direkte kontakt med udsatte børn og unge. F.eks. sundhedsplejersker, AKT-medarbejdere, SSP-medarbejdere, skole-socialrådgivere, PPR og familiebehandlere m.v. Disse fagpersoner kan efter konkret faglig vurdering udlevere et fritidspas til et barn eller en ung.
Forældre kan ikke selv direkte søge om et fritidspas, men trænere i idrætsforeninger kan f.eks. henvende sig til SSP-medarbejdere, hvis de har et barn, hvor trænerne tænker, der kunne være brug for et fritidspas.

Det fremgår af betingelserne for udlevering af fritidspas, at dårlig økonomi alene ikke er begrundelse nok, til at der kan bevilges et fritidspas. Tilsvarende kan fritidspas kun – efter gældende regler -udleveres én gang til hvert barn, da det er tanken at fritidspasset skal være en hurtig og let hjælp, men hvis der er behov for længerevarende indsats omkring barnet, så hører det hjemme under servicelovens regler. Fritidspasset kan så benyttes til at afklare, hvorvidt barnet konkret er motiveret for og har gavn af at deltage i en fritidsaktivitet.

 

Status:

Ved statusopgørelse ultimo november 2012 (12 måneder) var der uddelt 63 fritidspas.

Ved statusopgørelse primo marts 2014 (27 måneder) er der uddelt 100 fritidspas.

Gennemsnitsalderen på modtagerne er 11,28 år.

48 af modtagerne er piger og 52 er drenge.

Modtagerne fordeler sig således: 58 bor i Rønne, 16 i Hasle/Klemensker, 15 i Åkirkeby, 5 i Nexø/Svaneke, 3 i Allinge, 2 i Østermarie og 1 i Gudhjem.

Begrundelserne for at udlevere et fritidspas er meget forskellige, men der er især i det første år en del, der er uddelt til børn med flygtningebaggrund. Noget kan tyde på, at der er et stort behov for en integrerende og forebyggende indsats i denne gruppe.

Der er flere modtagere med forskellige diagnoser – som f.eks. ADHD – eller som er i et terapeutisk forløb i forvejen.

Der er uddelt fritidspas til flere med overvægtsproblemer – heraf én, som efter et ophold på et julemærkehjem havde brug for hjælp til at forsætte en sund livsstil.

SSP-medarbejdere har også uddelt fritidspas til flere unge ”rødder” fra gademiljøet – typisk med begyndende misbrugsproblemer. Derudover er der i 2012 etableret et samarbejde med en golfklub om at starte en aktivitet for en gruppe på 10 drenge, som trængte til lidt ”positiv aktivering”. Dette tiltag er ikke evalueret specifikt.

Nogle af fritidspassene er udleveret til unge, der i forvejen er tilknyttet forebyggende aktiviteter i Børne- og Familiecenteret.

Et enkelt fritidspas er uddelt til en kammerat, som gerne ville hjælpe med at følges med den dreng, der fik et fritidspas.

Ved flere af bevillingerne er der indikationer på, at dårlig økonomi er en væsentlig faktor. Dog er økonomi alene ikke en acceptabel begrundelse for tildeling af fritidspas, så der er også andre faktorer i spil i de tilfælde.

I 2013 har der være en del henvendelser vedr. udstedelse af et nyt fritidspas til børn, der tidligere har modtaget et.

35 fagpersoner har uddelt fritidspas. Nogle blot et enkelt, mens andre har været mere aktive omkring uddelingen. Det er fornemmelsen, at det har taget tid at udbrede kendskabet til fritidspassene, men at kendskabet efterhånden er til stede hos centrale medarbejdere i kommunen.

 

Anvendelsen af fritidspassene:

Af de 100 udleverede fritidspas er det kun 45, der p.t. reelt er anvendt til betaling af en fritidsaktivitet. På de 45 fritidspas er der trukket 39.395 kroner, men det kan forventes, at de anvendte fritidspas over tid vil blive udnyttet fuldt ud (svarende til en udgift på 45.000 kr.).

Det kan dermed konkluderes, at lidt mere en halvdelen af de uddelte fritidspas tilsyneladende ikke bliver anvendt. Det er der ikke umiddelbart en forklaring på, men undervejs i perioden har der været fokus på, at fritidspassene overdrages personligt af den fagperson, der har bevilget det, samtidig med at der tales med modtageren om, hvad det kan bruges til og hvordan. Samtidigt er det væsentligt at barnet reelt er motiveret i en konkret aktivitet. Ellers bliver fritidspasset ikke anvendt i praksis.

Formodningen er, at hvis fritidspasset blot sendes hjem til familien, så er der stor risiko for at det ikke anvendes. Måske på baggrund af, at familien umiddelbart ikke forstår, hvad det er, eller måske tror det blot er reklame eller lignede.

Økonomiske konsekvenser

Der blev i 2012 reserveret 150.000 kr. af udvalgets breddeidrætspulje til finansiering af fritidspassene – svarene til at samtlige 150 fritidspas blev udnyttet fuldt ud.

Under forudsætning af, at restmidlerne fra breddeidrætspuljen overføres fra 2013 til 2014, vil det være muligt at fortsætte ordningen i 2014, hvor det kan forventes at de resterende 50 fritidspas kan uddeles. Såfremt anvendelsen svarer til samme niveau som nu, vil det højst resultere i en samlet udgift i hele perioden på cirka halvdelen af det afsatte beløb – svarende til i alt 75.000 kr.

Såfremt der efter 2014 fortsat skal kunne udleveres fritidspas, vil det kræve en ny bevilling. Anslået 30.000 – 40.000 kr. årligt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Nedlæggelse af brugerrådet ved Bornholms Biblioteker

21.00.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-03-2014

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Stillingtagen til fortsat opretholdelse af brugerrådet ved Bornholms Biblioteker.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at brugerrådet for Bornholms Biblioteker nedlægges.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 26. marts 2014:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Brugerrådet ved Bornholms Biblioteker blev nedsat i 2006 af kommunalbestyresen ud fra et formål om at sikre dialog mellem bibliotekernes brugere og den politiske og administrative ledelse. Brugerrådet blev dog ikke tillagt anden kompetence end til at fastsætte bibliotekernes åbningstider. Kommissoriet for Brugerrådet vedlægges, hvor sammensætning og udpegningsforhold fremgår.

 

Mange kommuner oprettede brugerråd i 1990´erne, men da de ikke blev gjort obligatoriske ved den seneste lovrevision dalede interessen meget, således at kun enkelte kommuner i dag har brugerråd ved bibliotekerne. Det bornholmske brugerråds væsentligste opgave har i sidste periode været at deltage i dialogmøderne med Fritids- og Kulturudvalget, og de har dermed begrænset formål.

 

Brugerinddragelse kan sikres på mange måder, og den fortsatte brugerinddragelse anbefales overladt til ledelsen af bibliotekerne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 26. marts 2014

1.
Kommissorium for brugerrådet ved Bornholms Biblioteker (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-03-2014

7

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        At der ikke er sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. marts 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-03-2014

8

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. marts 2014:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-03-2014

9

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. marts 2014:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-03-2014

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. marts 2014:

Intet.