Referat
Fritids- og Kulturudvalget
30-04-2014 kl. 18:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kommissorium - handlingsplaner til kulturstrategi
  åbent 3 Kommissorium - Idrætsstrategi
  åbent 4 Rønne Svømmehal
  åbent 5 Ansøgning om støtte fra Bornholms Sport og Event
  åbent 6 Udvikling af mål til budgetproces
  åbent 7 Nyt koncept for udvalgets dialogmøder
  åbent 8 Budget 2015, igangsættelse af administrativt sparekatalog
  åbent 9 Budget og styring af udgifter til møder, rejser, repræsentation og uddannelse for Fritids- og Kulturudvalget
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Louise Krogsriis og Steen Ebdrup deltager under behandlingen af pkt. 2 kl. 18.00

Ole Sig og Steen Ebdrup deltager under behandlingen af pkt. 3 kl. ca. 18.30

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kommissorium - handlingsplaner til kulturstrategi

00.01.00S49-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af handlingsplaner til Bornholms Regionskommunes kulturstrategi 2014-2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at kommissoriet for udarbejdelse af handlingsplaner godkendes

 

Fritids- og Kulturudvalget, 30. april 2014:

Godkendt.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke, da han finder oplægget for akademisk og bureaukratisk.

Sagsfremstilling

Ved forrige udvalgsmøde godkendte udvalget en overordnet plan for udmøntningen af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi. Planen bestod af følgende to faser;


Fase 1: Udarbejdelsen af handlingsplaner

Periode: Maj – august 2014

Fase 2: Udarbejdelse af ny kulturpolitik og evaluering af rådsstruktur

Periode: September – december 2014

 

På denne baggrund besluttede udvalget at få udarbejdet et kommissorium for fase 1. Der forelægges hermed til godkendelse et kommissorium, der beskriver de konkrete arbejdsrammer så som opgaver, organisering og tidsramme.


Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 30. april 2014

1.
Kommissorium (DOCX)

2.
Kulturstrategi (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Kommissorium - Idrætsstrategi

18.20.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med Fritids- og Kulturudvalgets ønske om igangsætning af en proces vedr. formuleringen af en idrætsstrategi fremlægges forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at kommissoriet for udarbejdelse af en idrætsstrategi godkendes, og

·        at udvalget udpeger de tre arbejdsgruppemedlemmer

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Godkendt. Formanden bemyndiges til at udpege de tre arbejdsgruppemedlemmer på baggrund af udvalgets drøftelser.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke til mere planlægning på området og finder i øvrigt den organiserede idræt er for lavt prioriteret.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget ønsker, at der formuleres en idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune på baggrund af den af Kommunalbestyrelsen vedtagne idrætspolitik.

 

Der er udarbejdet et forslag til et kommissorium, der beskriver rammerne for udarbejdelsen af en idrætsstrategi organiseret i en arbejdsgruppe.

 

Arbejdsgruppen vil med kommissoriet få til opgave at udarbejde en prioriteret og handlingsorienteret idrætsstrategi til politisk godkendelse i oktober 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 30. april 2014

1.
Forslag til kommissorium (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Rønne Svømmehal

04.04.00I04-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Rønne Svømmehal har i efteråret 2013 fået foretaget en bygningsmæssig gennemgang. Gennemgangen ledsages af tre scenarier for anvendelse af svømmehallen fremover.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        At scenarierne for anvendelse af svømmehallen drøftes med henblik på en videre politisk stillingtagen

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Udvalget ser Scenarie 2 som det mest oplagte, og oversender sagen til forhandlingerne om Budget 2015.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke, men peger på scenarie 3.

Søren Schow kan ikke medvirke idet den samlede problematik tages op til fornyet overvejelse.

Sagsfremstilling

Rønne Svømmehal har i efteråret 2013 fået foretaget en bygningsmæssig gennemgang. Gennemgangen ledsages af tre scenarier for anvendelse af svømmehallen fremover:

Scenarie 1 peger på, at der gøres så lidt som muligt, hvorved dækket vil have en restlevetid på ca. 2 år. Scenarie 1 vil koste 50-100 t.kr.

Scenarie 2 peger på, at der etableres supplerende understøtning under dækket, hvilket forventes at forlænge dækkets restlevetid til 5-6 år, og vil koste 5-600 t.kr.

Scenarie 3 peger på, at udskifte betondækket og klinkebelægningen, hvilket vil sikre dækket en levetid på mere end 20 år. Denne løsning vil koste ca. 3,9 mio.kr.

Uanset scenarie vil bassinet have en restlevetid på 10-15 år, såfremt den katodiske beskyttelse (beskyttelse af metalkonstruktioner i vand) holdes i drift.

Økonomiske konsekvenser

Der er årligt afsat 838 t.kr. til anlægsopgaver i Bornholms selvejende idrætsfaciliteter til prioritering af Fritids- og Kulturudvalget i foråret efter ansøgning fra øens selvejende idrætsfaciliteter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 30. april 2014

1.
Bygningsgennemgang af Rønne Svømmehal (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om støtte fra Bornholms Sport & Event

18.20.00Ø40-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Den selvejende institution Bornholms Sport & Event har fremsendt ansøgning om kommunal støtte til etablering af første fase af en aktivitets- og eventpark i Rønne.

Indstilling og beslutning

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget indstiller

·        at ansøgningen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Udvalget har drøftet ansøgningen, men afventer sin stillingtagen til flere forhold er dokumenteret af Bornholms Sport & Event:

•Regnskaber for selskabet Bornholms Sport & Event siden stiftelsen.

•En bredere sammensat bestyrelse med repræsentanter fra flere aktører end DBU

•Positive tilkendegivelser fra flere samarbejdsparter og interessenter inden for idræts- og kulturområdet

•Hvordan byggeriet vil finansieres frem til udbetaling foreligger fra fonde etc.

René Danielsson kan ikke medvirke da der ønskes at bevilge en kommunegaranti på det ansøgte såfremt DBU giver deres andel som beskrevet i det fremsendte anlægsbudget.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Bornholms Sport & Event har fremsendt ansøgning om kommunal støtte til etablering af første fase af en aktivitets- og eventpark i Rønne ved Stadion Nord.

 

Ansøgningen omhandler økonomisk støtte til etablering af 30 P-pladser, indkørsel samt 5 offentlige toiletter i forbindelse med fase 3 på i alt kr. 700.000.

 

I tilfælde af at støtte ikke kan bevilges, ansøges subsidiært om et kommunelån/en kommunegaranti på samme beløb.

 

Ansøgningen er bilagt en række dokumenter, der relaterer sig til de forudsætninger som projektet bygger på omkring anlæg og drift. Som supplement til den først fremsendte ansøgning har administrationen bedt om supplerende dokumentation for projektet, som også er bilagt. Enkelte dokumenter som ikke ønskes offentliggjort er ikke bilagt sagen, men er administrationen bekendt.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget dokumentation for tilsagn fra fonde i forbindelse med anlæg. I denne forbindelse vil kommunens risiko alene vedrøre et eventuelt tilsagn om støtte eller garanti på kr. 700.000.

 

Der er modtaget dokumentation for sponsorater stort set svarende til, hvad der er indarbejdet i driftsbudgettet. Om forudsætninger for at etablerer en squash klub er til stede kan ikke forlods dokumenteres, og tilsvarende bygger forventningerne til indtægter ved pay-and-play også på et skøn. Kommunen løber ikke umiddelbart nogen risiko i forhold til driften.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 30. april 2014

1.
Svaneke Murer- og Tømrerforretning Tilbud (PDF)

2.
Sparekassen Bornholms Fond tilsagn (PDF)

3.
Bornholms Brand tilsagn (PDF)

4.
Larsen Legat tilsagn (PDF)

5.
Vedtægter-BSE (DOC)

6.
DBU's bestyrelse referat (DOCX)

7.
FKF-udvalg lokaletilskud (PDF)

8.
Markedsanalysen BSK (PDF)

9.
Apendiks til markedsanalysen (PDF)

10.
Akkumuleret budget (XLSX)

11.
Prospekt-version3 (PDF)

12.
ansøgning 04-14 (DOCX)

13.
Tilsagn om husleje fra DBU Bornholm (DOCX)

14.
Budget pay and play squash (DOCX)

15.
VS DHIF - Foreningstilskud (lokaletilskud) (MSG)

16.
VS DBU - Foreningstilskud (lokaletilskud) (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Udvikling af mål til budgetproces

00.30.02A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget drøfter forslag til mål for udvalget i valgperioden. Udgangspunktet for drøftelserne er et mundtligt oplæg fra udvalgsformanden, der tager udgangspunkt i udvalgets forberedelse til målseminaret, drøftelserne på målseminaret, udvalgets refleksioner på baggrund af seminaret samt faglige input fra administrativt niveau. Udvalgets drøftelse af oplægget sker med henblik på endelig udarbejdelse af udvalgets materiale vedrørende mål og økonomi til budgetseminar 2.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at:

·        Udvalgets oplæg til mål drøftes i udvalget med henblik på prioriteringer til det fortsatte arbejde med mål, både de langsigtede mål, men især med fokus på udvalgets mål for 2015 der skal indgå i materialet til budgetseminar 2.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Drøftet. Der arbejdes videre med et konkret oplæg til udvalgsmødet i juni.

Sagsfremstilling

Målseminar d. 20.-21. februar havde til formål at give kommunalbestyrelsen lejlighed til at drøfte de langsigtede mål for udviklingen i Bornholms Regionskommune.

Udvalgenes bidrag til drøftelserne på målseminaret har for de fleste udvalgs vedkommende været drøftet igen på møderne i marts i forhold til forslag til ændringer og nye vinkler på problemstillingerne fra kommunalbestyrelsen.

 

De langsigtede mål skal relateres til de visioner, der er beskrevet i Bornholms udviklingsplan (BUP) (se figur). Målene som udvalgene skal formulere på baggrund af målseminaret skal række over hele valgperioden. Det vil sige, at den endelige opfølgning på de mål, der formuleres i forbindelse med denne proces foretages medio 2017 inden næste kommunalvalg.

 

Som det hidtil har været tilfældet med udmøntningen af BUP’en vil de årlige indsatser samt økonomien, der relaterer sig til målene, være beskrevet i en årlig handlingsplan.

 

Modellen skal dermed forstås sådan, at de konkrete, årlige indsatser skal bidrage til opfyldelsen af de langsigtede mål fra målseminaret, der igen skal rettes mod at opnå visionerne i udviklingsplanen.

 

Målene i de årlige handlingsplaner indskrives i de lederaftaler, der indgås for lederne i Bornholms Regionskommune.

Proces

 

Udvalgets oplæg til mål for 2015 skal forberedes i dialog mellem direktionen, udvalgsformænd og centercheferne forud for udvalgsmøderne i april.

 

Udvalgene præsenterer på udvalgsmøderne i april oplægget, der tager udgangspunkt i de forudgående trekantsdrøftelser mellem udvalgsformanden, direktøren og centercheferne. Oplægget tager dermed både afsæt i udvalgets drøftelser på udvalgsmøderne, de målområder udvalget præsenterede på målseminaret i Ystad, samt i de input udvalget fik på målseminaret. Centercheferne og direktøren bidrager med faglige input og mulig formulering til konkrete, langsigtede mål for valgperioden.

 

Udvalget drøfter oplægget med henblik på i samarbejde med administrationen at udarbejde et endeligt oplæg til materiale til budgetseminar 2 til møderne i begyndelsen af juni.

 

Materialet til budgetseminar 2 består af udvalgenes måloplæg for 2015, anlægsforslag, forslag til takster, samt et administrativt udarbejdet sparekatalog. Det administrative sparekatalog behandles på udvalgsmøderne i juni, som orienteringspunkt.

 

Chefgruppen udarbejder i maj måned med en sammenhængende styringsmodel, der sikrer, at de langsigtede mål gøres målbare, samt at der foretages en økonomisk og en kvalitetsmæssig opfølgning på målene. Den kvalitetsmæssige opfølgning vil blandt andet tage udgangspunkt i borger- og brugerevalueringer på de borgernære serviceområder.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. november 2014

1.
Tidsplan for mål til budget 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Nyt koncept for udvalgets dialogmøder

00.15.02G01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalget drøfter dialogmødekoncept for 2014 og frem.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget drøfter dialogmødekonceptet med henblik på tilrettelæggelse af mødeplan for 2014

b)   at udvalget drøfter dialogmødernes deltagerkreds(e)

c)    at udvalget drøfter dialogmødekonceptet med henblik på input til beslutning af processen for 2015 og frem

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Der planlægges at holde budgetmøder med repræsentanter for de relevante kommunale driftsenheder, når budgetforslaget foreligger, og når budgettet er vedtaget. Udvalget mødes med samarbejdsparter efter ønske og behov, men prioriterer som udgangspunkt et årligt møde med repræsentanter for de aktører de som modtager støtte fra udvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Udvalgsformændene har tilkendegivet, at de ønsker forslag til et ændret dialogmødekoncept.

I forlængelse af dette er et revideret koncept for dialogmøder udarbejdet. Konceptet fremgår af bilag.

 

Det skal i forbindelse med årshjulet for processen bemærkes, at processen i 2015 og frem forventes påbegyndt tidligere end tilfældet har været for den igangværende proces vedrørende dialogmøder i 2014.

 

Konceptet er udarbejdet således at det, med de nævnte tilretninger for 2014, kan gælde for hele valgperioden.

 

Konceptet for dialogmøder skal ses som knyttet til budgetprocessen. Såfremt udvalget ønsker en udvidet dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere, kan dette med fordel indgå i udvalgets drøftelser af mødeplan og deltagerkreds(e).

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 28. april 2014

1.
Koncept for udvalgets dialogmøder (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Budget 2015, igangsættelse af administrativt sparekatalog

00.30.10G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-04-2014

5

 

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Fritids- og Kulturudvalget til efterretning.

Resumé

Som led i budgetlægningen for 2015-2018 orienteres Økonomi- og Planudvalget om at direktionen igangsætter arbejdet med udarbejdelse af et administrativt sparekatalog på 74 mio. kr. til brug for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. Dette i henhold til procesbeskrivelsen for det politiske arbejde i budgetlægningen for 2015, som blev godkendt af Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)   At det administrative sparekatalog til budget 2015-2018 på 74 mio. kr. udarbejdes med fordeling som i model 1

Eller

b)   At det administrative sparekatalog til budget 2015-2018 på 74 mio. kr. udarbejdes med fordeling som i model 2

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. april 2014:

Børn og Skole

10,0

Social- og Sundhedsområdet

29,9

Erhverv og Beskæftigelse

8,0

Teknik og Miljø

13,2

Økonomi og Planområdet

9,4

Fritid og Kultur

3,5

I alt

74,0

Følgende fordeling er godkendt:


I det spørgsmålet om en fremtidig skolestruktur ikke er indeholdt heri, da det kører i en parallel proces.

Carl Ilsøe går i mod, at der i det administrative katalog indlægges politiske vurderinger.

Servicedirektøren indstiller,

·        at Økonomi- og Planudvalgets beslutning tages til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Indstillingen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af procesbeskrivelsen for det politiske arbejde i budgetlægningen for 2015, som blev godkendt af Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014, har kommunen fortsat betydelige økonomiske udfordringer i forhold til at skabe balance mellem udgifter og indtægter i det kommunale budget. Budgetoverslagsår 2015 viser i udgangspunkt et kasseforbrug på 74 mio. kr. stigende til 75 mio. kr. i 2016 og 102 mio. kr. i 2017.

Der er endnu ikke et overblik over konsekvenser af befolkningsprognosen og deraf følgende demografikorrektion, pris- og lønskøn samt øvrige tekniske korrektioner til budget 2015-2018. Det forventes, at Økonomi- og Planudvalget forelægges en foreløbig budgetbalance på mødet den 13. maj 2014.

 

Til brug for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser til 2015-2018 igangsættes derfor arbejdet med et administrativt sparekatalog på 74 mio. kr.

 

Beregningerne tager udgangspunkt i vedtaget budget 2014 overslagsår 2015 på de overførbare områder korrigeret for ikke-overførbare områder under Børne- og Skoleområdet, Hjælpemidler under Social- og Sundhedsområdet og Den aktive beskæftigelsesindsats under Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet, som er tillagt beregningsgrundlaget. Endvidere er besparelsen på administration fastsat til 7 mio. kr. 

 

Til fordelingen af besparelserne er der udarbejdet to modeller.

I model 1 er skoleområdet og Bornholms Familiecenter holdt udenfor grundlaget. Dette skyldes, at børneområdet fortsat forventes at være under økonomisk pres i 2015. Endvidere er skoleområdet udeladt, idet de bornholmske folkeskoler tænkes at køre i et parallelt spor i budgetlægningen for 2015 i forhold til reformer og struktur.

I model 2 er kun Bornholms Familiecenter holdt udenfor grundlaget.

 

Af tabellen fremgår besparelsesrammen på 74 mio. kr. for de to modeller fordelt på områder.

 

Beløb i mio. kr., 2014 priser

Model 1

Model 2

Børn og Skole

7,0

19,0

Social- og Sundhedsområdet

39,1

31,3

Erhverv og Beskæftigelse

4,8

3,8

Teknik og Miljø

12,2

9,8

Økonomi og Planområdet

7,9

7,7

Fritid og Kultur

3,0

2,4

I alt

74,0

74,0

 

Økonomi- og Planudvalget samt fagudvalgene orienteres løbende om det administrative sparekatalog på møderne frem til juni måned.

På udvalgenes møder i april drøftes mål og dialogmøder, og i juni drøftes anlægsforslag og forslag til takster.

 

Økonomiske konsekvenser

Der udarbejdes et administrativt sparekatalog på 74 mio. kr. til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser for budget 2015-2018. Der er udarbejdet to forslag med forskellig vægtning mellem områderne, som der skal tages stilling til.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Budget og styring af udgifter til møder, rejser, repræsentation og uddannelse for Fritids- og Kulturudvalget

00.01.00Ø00-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

9

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget til efterretning

Resumé

Økonomi- og Planudvalget vedtog den 11. marts 2014, at det afsatte budget til rejser og uddannelse for hvert år i denne valgperiode fordeles mellem Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at Økonomi- og Planudvalgets beslutning tages til efterretning,

b)   at udvalget prioriterer medlemmernes deltagelse i eksterne møder

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014

Indstillingen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget har vedtaget, at Fritids- og Kulturudvalget får tildelt et rammebudget til rejser og uddannelse for årene 2014-2017 på i alt 229.168 kr., fordelt med 57.292 kr. pr. år.

 

Der er afsat et beløb på 644.538 kr. i budgettet til rejser og uddannelse i hvert af årene 2014-2017 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Det er dette beløb, der er fordelt.

 

Fordelingen af budgettet til rejser og uddannelse i en 4-årig ramme betyder, at udvalget har mulighed for, at der i de enkelte år kan bruges mere eller mindre end det afsatte beløb pr. år, men uden at overskride den 4-årige ramme for udvalget.

 

Som eksempel kan nævntes, at et udvalgs deltagelse i et fagspecifikt KL-arrangement, som fx Skolerigsdag, Socialpolitisk topmøde eller Kommunaløkonomiske Forum koster ca. 80.000-90.000 kr. i alt.

 

Det skal bemærkes, at eventuel kursusaktivitet for udvalgets medlemmer betales af det afsatte budgetbeløb til kommunalbestyrelsen og det er borgmesteren, der prioriterer og godkender en ansøgning om deltagelse i kurser.

 

Økonomi- og Planudvalget vedtog samtidig, at det afsatte budget til møder og repræsentation på 255.036 kr. for hvert af årene 2014-2017, eller i alt 1.020.144 kr., er et fælles budget og fordeles ikke mellem kommunalbestyrelsen og udvalgene.

 

Videre vedtog Økonomi- og Planudvalget, at Sekretariatet er ansvarlig for regnskabsopfølgning på det enkelte udvalgs ramme til rejser og uddannelse samt på den fælles ramme til møder og repræsentation. Der henvises i øvrigt til bilaget med uddrag fra regelsættet for vederlag mv., side 15-17 om godtgørelser ved rejser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 30. april 2014

1.
Uddrag af regelsæt for vederlag, side 15-17 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

10

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

11

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

12

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         ingen punkter til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Intet.