Referat
Fritids- og Kulturudvalget
04-06-2014 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2015, budgetbidrag fra Fritids- og Kulturudvalget
  åbent 3 Budget - fritid, kultur og idrætsområder
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 30. april 2014, Fritids- og Kulturudvalget
  åbent 5 Udvikling af mål til budgetproces
  åbent 6 Anlægsbevillinger selvejende haller 2014
  åbent 7 Fremtidig drift af Domen i Allinge
  åbent 8 Arbejdsdelingen på idrætsområdet
  åbent 9 Anvendelse af borgerpanelundersøgelser
  åbent 10 Borgerinddragelse via dialogmøder
  åbent 11 Revideret aftale med Bornholmske Borgerforeningers Samvirke vedr. kulturtilskud
  åbent 12 Samdrift mellem skole- og folkebiblioteker
  åbent 13 Undersøgelse af forhold vedrørende Bornholms Golfklub
  åbent 14 Orientering om folkeskolernes samarbejde med andre parter
  åbent 15 Retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger
  åbent 16 Nyttejobs
  åbent 17 Pilotprojekt for partnerskab vedrørende overtagelse af banepleje
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 20 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under behandling af punkt 3 kl. 15.30 deltager fra Skole, fritid og Kulturområdet Mikael Sondered, Jon Madsen, Steen Ebdrup og Louise Krogsriis.

Fra Idrætsområdet deltager Bjarne Freund Poulsen, Carsten Clemmensen og Peter Gjedsted.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2015, budgetbidrag fra Fritids- og Kulturudvalget

00.30.04G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget til efterretning.

Resumé

Udvalgets budgetbidrag til 2015 indeholdende forslag til takster (2014-priser) og anlægsforslag i henhold budgetvejledningen for 2015. Endvidere orienteres udvalget på mødet om det administrative sparekatalog, som er udarbejdet til kommunalbestyrelsens prioritering til budget 2015.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

at udvalgets budgetbidrag for 2015 tages til efterretning og indgår i det videre budgetarbejde til 2015

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Taget til efterretning og videresendes til forhandlingerne om buget 2015.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke til anlægsforslaget (renovering af Rønne svømmehal), idet han peger på scenarie 3. Søren Schow kan ikke medvirke idet den samlede problematik tages op til fornyet overvejelse.

Sagsfremstilling

I henhold budgetvejledningen for 2015 ”Budget 2015 – det politiske arbejde i budgetlægningen” godkendt i Økonomi og Planudvalget den 18. februar 2014, forelægges udvalgets budgetbidrag til 2015.

Budgetbidraget indeholder forslag til takster i 2014 priser, i det omfang der kan forelægges takster på dette tidspunkt, samt forslag til anlæg, som er vedlagt som bilag til punktet.

 

På Fritids- og Kulturudvalgets område stilles følgende anlægsforslag:

·        Renovering af Rønne Svømmehal

 

Det samlede administrative sparekatalog gennemgås af direktøren på mødet.

Arbejdet med det administrative sparekatalog på i alt 74 mio. kr. er igangsat af direktionen som led i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser for budget 2015-2018. På Økonomi- og Planudvalgets møde den 8. april blev en fordeling af besparelserne på områder besluttet, og centrene har herefter arbejdet videre med at udarbejde forslag til besparelser på driften. 

 

Det samlede administrative sparekatalog med beskrivelser af hvert forslag indgår i materialet til kommunalbestyrelsens budgetseminar 2 den 24. juni og igen til budgetseminar 3 den 27.-28. august.

Sparekataloget er sendt til den samlede kommunalbestyrelse den 28. maj og derefter til pressen.

 

Udvalgets budgetbidrag og det administrative sparekatalog sendes i høring fra den 20. juni til den 20. august 2014. Høringssvar vedrørende budgetmaterialet indgår i materialet til kommunalbestyrelsens budgetseminar 3 den 27.-28. august.

 

Udvalgets forslag til mål til budget 2015 behandles i et selvstændigt punkt.

Økonomiske konsekvenser

Udvalgets anlægsforslag og forslag til takster, samt det administrative sparekatalog indgår i det videre budgetarbejde for 2015, og drøftes på kommunalbestyrelsens budgetseminar 2 og 3.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. juni 2014

1.
Anlægsforslag vedr. renovering af svømmehal (DOCX)

2.
Administrativt sparekatalog til budget 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budgetmøde – Fritid, Kultur og Idrætsområder

00.30.02G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget har besluttet, at der to gange om året holdes budget- og dialogmøder med de kommunale driftsområder.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til drøftelse.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. juni 2014:

Drøftet med repræsentanter fra de to centre.

Sagsfremstilling

Budgetmøderne med de kommunale driftsområder holdes når de administrative spareforslag foreligger og når budgetforliget er indgået – for at have dialog om baggrunden for forslagene inden politisk beslutning, og dialog om de politiske prioriteringer efterfølgende mhp. implementering af de politiske beslutninger.

 

Spareforslagene foreligger til udvalgets orientering i mødet den 4. juni efter følgende ”dagsorden”:

·        Centrene repræsenteres af 7-10 medarbejdere/ledere der afspejler de relevante driftsområders opgaveportefølje.

·        Centeret holder et indledningsvist oplæg på 10 minutter om hvad der aktuelt er i gang og tingenes tilstand.

·        Fritids-og Kulturudvalget og centeret har ca. 20 minutter til spørgsmål og dialog generelt inkl. de konkrete spareforslag, budgetsituationen etc.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 30. april 2014, Fritids- og Kulturudvalget

00.30.14G01-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april viser på Fritids- og Kulturudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 1,8 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2014

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2014. i 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften.

 

Drift

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedrører Fritids- og Kulturudvalgets områder forventes samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2014. Merforbruget skyldes disponerede, men ikke udbetalte puljemidler fra 2013 og svarer til sædvanlig procedure på området.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2014 på Fritids- og Kulturudvalgets områder viser pr. 30. april samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2014.

 

På budgetopfølgningstidspunktet var sagen omkring overførsler fra 2013 til 2014 endnu ikke politisk behandlet og derfor er overførslerne ikke medtaget i nedenstående tabel.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2014

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2014

Overført til 2014

Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Skole, Kultur og Fritid

-1.781

 

 

-1.781

 

Fritids- og Kulturudvalget

-1.781

 

 

-1.781

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. juni 2014

1.
FKU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udvikling af mål til budgetproces

00.15.02G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalget har siden målseminaret i Ystad arbejdet med de langsigtede mål for valgperioden og med de mere konkrete delmål for 2015.

Formålet med målprocessen er, at udvalget har mulighed for at udstikke en klar retning for udvalgets arbejde i hele valgperioden. Oplægget til udvalgets mål, der er vedhæftet som bilag, indgår som en del af materialet til budgetseminar 2, den 24. juni 2014. Materialet til budgetseminaret består foruden mål, også af det administrative oplæg til et besparelseskatalog.

Indstilling og beslutning

Udvalget drøfter status på de langsigtede mål samt delmålene, herunder de initiativer der er prioriteret af udvalget for 2015, der godkendes som udvalgets målbidrag til budgetseminar 2.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Godkendt.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Udvalget har siden målseminaret i Ystad arbejdet med de langsigtede mål for valgperioden og med de mere konkrete delmål for 2015.

Formålet med målprocessen er, at udvalget har mulighed for at udstikke en klar retning for udvalgets arbejde i hele valgperioden. Retningen i form af de langsigtede mål er som vist i figuren både koblet til kommunalbestyrelsens visioner i Bornholms udviklingsplan og udmøntes i konkrete delmål for 2015.

Som det ses af figuren skal målprocessen være med til at sikre, at visionerne om Bornholm som vidensamfund, som grøn, bæredygtig ø, som økonomisk, bæredygtig ø – og som rammen for et godt og aktivt liv, kobles til den kommunale drift og de udviklingsindsatser, der igangsættes for at realisere visionerne.

Koblingen mellem ”tragtens” top og bund er en central del af den måde styringen foregår på i Bornholms Regionskommune. Det er således udvalgets opgave at sikre, at der er en klar sammenhæng mellem de langsigtede mål, delmålene og visionerne fra Bornholms udviklingsplan.

De politiske mål står således ikke alene som udvalgets mål, men integreres også i aftalerne der indgås med lederne i regionskommunen, og i øvrigt skal indgå som integrerede dele af lederudviklings- og medarbejderudviklingssamtaler.

 

Økonomiske konsekvenser

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. juni 2014

1.
FKU mål (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægsbevillinger til selvejende haller 2014

04.04.00Ø40-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i budget 2014 afsat en pulje til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.

Der søges om anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)   at der gives 5 anlægsbevillinger på tilsammen 1.112.304,- kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.

b)   at der tilsvarende afsættes 5 rådighedsbeløb finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller med 1.112.304,- kr.

c)    at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller.

d)   at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Sagen udsættes til behandling i august med henblik på involvering af ansøgerne i prioritering.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2014.

Fra Center for Skole, Kultur og Fritids side er der forslag til en konkret prioritering af ønskerne svarende til den i budget 2014 tilgængelige anlægsramme til området.

Anlægsopgaver, der fokuserer på klimaskærm, energiforbedring, myndighedskrav samt har en økonomisk størrelse over et ”mindstemål” er prioriteret i indstillingen.
Oversigt over anlægsønsker og forslag til bevilling

 

 Budget inkl. moms

Budget ekskl. moms

Forslag til bevilling

Nexø-hallen

Udskiftning af nød lys og panikbelysning – krav fra brandinspektør

     32.500

     26.975

26.975

Udskiftning af varmtvandsbeholder.

     57.500

     47.725

Udskiftning af ovenlys vindue til tagplader i kontrolrum

     12.500

     10.375

Udskiftning af lysarmaturer i trim lokale nr. 1

     26.500

     21.995

Udskiftning af varmeveksler til direkte indgang fra fjernvarmen.

     23.750

     19.713

Nyvest Centret

Udskiftning af HF spoler til lys i hallen

     86.375

     71.691

71.691

Udskiftning af 4 stk. nye vindues rammer og glas

     11.875

       9.856

Udskiftning af dør og vindue til hallen

     15.850

     13.156

Udskiftning af udendørsklinker indgangsparti

     28.125

     23.344

Opsætning og levering af solcelleanlæg

   624.625

   518.439

Aakirkeby Hallerne

Separering af spildevand og kloakering (prisoverslag). Kommunalt krav.

   250.000

   207.500

207.500

Nye vinduer i gl. klubhus – energibesparelse (prisoverslag)

   120.000

     99.600

Nye vinduer til kælder i klubhus

     16.250

     13.488

Ny gavl i hal B mod øst (tilbud)

     60.000

     49.800

Flugtvejsadgang til hal B (prisoverslag)

   250.000

   207.500

207.500

Ny dobbeltport i mellembygning

     45.000

     37.350

Disponibelt rum ændres til ad hoc mødelokale for hallens brugere

     30.000

     24.900

Nordlandshallen

Renovering af herretoilet

     37.500

     31.125

Tilskud til lyddæmpning i mødelokaler

     75.000

     62.250

Udskiftning af tagpap på tagflade mod vest

   281.250

   233.438

233.438

Rønne Svømmehal

Flytning af billetsalg, så opsyn med hal og billetsalg kan kombineres (anslået)

     62.500

     51.875

Gudhjem Svømmehal

1. prioritet: Katodisk beskyttelse af bassinvægge – øst og vest.

   265.000

   219.950

219.950

2. prioritet: Katodisk beskyttelse af bassinvæge – nord og syd gavle

   175.000

   145.250

 145.250

I alt

2.587.100

2.147.293

1.112.304

 

Ansøgningerne kan ses på sagen.

Østermariehallen og DGI-hallen har oplyst, at de ikke har presserende anlægsbehov i 2014 og har derfor ikke har fremsendt anlægsønsker. Poulskerhallen indgår normalt ikke i anlægspuljen, da der er tale om en lejet hal.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende 5 anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i de selvejende haller:

 

Nexø-hallen

26.975

Nyvest Centret

71.691

Aakirkebyhallerne

415.000

Nordlandshallen

233.438

Gudhjem Svømmehal

365.200

I alt kr. ekskl. moms

1.112.304

 

 

Beløbet svarer til 1.340.125 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsafløftning 1.112.304 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller i budget 2014.

I budget 2014 er der i puljen afsat et rådighedsbeløb på 838.100 kr. Dertil har Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014 godkendt overførsel af restmidler i puljen fra 2013 på 276.455 kr.

I alt er der dermed 1.114.555 kr. til rådighed i puljen i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Fremtidig drift af Domen i Allinge

20.10.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Boligselskabernes Landsorganisation (BL) er i gang med at etablere Domen som permanent bygning på Cirkuspladsen i Allinge. BL ønsker at Domen stilles til rådighed for den bornholmske befolkning samt at Domen administreres lokalt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)   At Center for Ejendomme og Drift bemyndiges til at indgå en partnerskabsaftale med Boligselskabernes Landsorganisation med udgangspunkt i følgende rammer:

a.    Domen ejes af BL men administreres af Bornholms Regionskommune.

b.    Driften skal være udgiftsneutral for Bornholms Regionskommune, idet driftsudgifterne finansieres af brugerbetaling.

c.    Domen lejes ud til kulturelle, folkelige og almennyttige arrangementer.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Indstillingen anbefales under forudsætning af at den forhandlede partnerskabsaftale forelægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 29. november 2012, at Domen kunne opføres som permanent bygning på Cirkuspladsen i Allinge. Domen er opstillet vederlagsfrit på kommunal jord, og der er i den forbindelse udarbejdet en formel lejekontrakt. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at driften af Domen overdrages til en privat almennyttig aktør.

Boligselskabernes Landsorganisation ønsker at Domen stilles til rådighed for det bornholmske samfund, når BL ikke selv benytter Domen under Folkemøderne. BL ønsker at domen anvendes til kulturelle, folkelige og almennyttige aktiviteter og ikke anvendes til rent kommercielle aktiviteter. I den forbindelse ønsker BL, at Bornholms Regionskommune formelt står for administrationen af Domen for at sikre, at Domen kan anvendes bredt i overensstemmelse med målet om, at Domen anvendes i overensstemmelse med intentionerne med bygningen.

Domen vil fortsat være ejet af BL, der også har ansvaret for bygningens udvendige vedligeholdelse, skatter og afgifter samt forsikringer.

BL ønsker til gengæld at den lokale administrator af Domen afholder løbende driftsudgifter til rengøring, energi m.v. forbundet med benyttelsen af bygningen. Det er vurderingen, at disse udgifter vil kunne finansieres via brugerbetaling for brug af Domen.

BL forbeholder sig ret til at anvende Domen under de årlige folkemøder, samt at BL’s egne organisationer har mulighed for efter aftale vederlagsfrit at anvende Domen til arrangementer.


Det foreslås på den baggrund, at der indgås en partnerskabsaftale mellem BL og BRK, Center for Ejendomme og Drift i forhold til administration af Domen.

 

Undervejs i processen har BL haft dialog med den selvejende institution Nordlandshallen omkring en driftsaftale. Parterne er dog ikke blevet enige om en konkret driftsaftale.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for partnerskabsaftalen er, at driften af Domen er udgiftsneutral for Bornholms Regionskommune. Driftsudgifterne forbundet med opgaven skal derfor finansieres af lejeindtægter fra brugerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Arbejdsdelingen på idrætsområdet

18.20.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til efterretning

Fritids- og Kulturudvalget til efterretning

Resumé

De mange opgaver, som Bornholms Regionskommune dagligt varetager på idrætsområdet, er ansvarsmæssigt fordelt med det sigte at optimere de mange daglige driftsopgaver. De kommunalt ejede idrætsområder er placeret i Center for Ejendomme og Drift med reference til Teknik- og Miljøudvalget. Arbejdet med de politiske målsætninger for området, de selvejende idrætsfaciliteter og foreninger ligger i Center for Skole, Kultur og Fritid med reference til Fritids- og Kulturudvalget. Opgave-, ansvar- og kompetencefordeling for området de forskellige aktører imellem er nu beskrevet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        At orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2014:

Taget til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De mange opgaver, som Bornholms Regionskommune dagligt varetager på idrætsområdet, er ansvarsmæssigt fordelt med det sigte at optimere de mange daglige driftsopgaver. De kommunalt ejede idrætsområder er placeret i Center for Ejendomme og Drift med reference til Teknik- og Miljøudvalget. Arbejdet med de politiske målsætninger for området, de selvejende idrætsfaciliteter og foreninger ligger i Center for Skole, Fritid og Kultur med reference til Fritids- og Kulturudvalget. Opgave-, ansvar- og kompetencefordeling for området de forskellige aktører imellem er nu beskrevet.

 

I praksis er det vanskeligt at adskille den daglige drift fra opgaven med at udvikle og understøtte fritidsaktiviteter for borgerne.  Det skyldes at driften af idrætshaller og stadions i høj grad hænger sammen med den opgavevaretagelse som består i at udvikle og understøtte fritidsaktiviteter for borgerne. Tilsvarende er dialog med brugerne, formuering af regler, politikker og strategier lige så vigtige for driften.

Overordnet er det besluttet, at alt hvad der har med daglig drift af kommunalt ejede faciliteter at gøre, varetages af Center for Ejendomme og Drift. Alt hvad der har med tilskud og idrætspolitiske spørgsmål at gøre, sorterer under Center for Skole, Kultur og Fritid. Der vil i det daglige være en meget tæt dialog på tværs af disse to centre.

 

Dialogmøder med de mange brugere af kommunale idrætsanlæg afholdes af Center for Drift og Ejendomme, og for at sikre en fortsat god vidensopsamling kan såvel politikkere fra Fritid- og Kulturudvalget som medarbejdere fra Center for Skole, Kultur og Fritid deltage. Dialogmøder med øvrige aktører henhører under Fritids- og Kulturudvalget. Center for Ejendomme og Drift deltager i de årlige budgetmøder med Fritids- og Kulturudvalget sammen med Center for Skole, Kultur og Fritid.

 

Politisk er ansvaret for udlån af kommunale idrætsfaciliteter tildelt Folkeoplysningsudvalget. I praksis vil det være Center for Ejendomme og Drift, der har ansvar for fordeling af tider i kommunale idrætshaller, stadions, skoler og gymnastiksale efter de overordnede principper som fastlægges af Fritids- og Kulturudvalget.

 

Det vil være Center for Ejendomme og Drift der i det daglige har ansvar for indkøb af inventar, redskaber og øvrigt nødvendigt materiel til de kommunalt ejede idrætsfaciliteter, mens forhold om klubbernes egne faciliteter, selvejede faciliteter, tilskud m.v., henhører til Center for Skole, Kultur og Fritid. Det er Fritids- og Kulturudvalget, der prioriterer anlægspuljen til selvejende haller. Puljen til anlægsønsker bredt indenfor fagområdet indgår i den samlede anlægspulje under Center for Ejendomme og Drift til politisk prioritering under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Den aftalte opdeling af opgavevaretagelsen på idrætsområdet har haft det sigte, at lægge ansvaret ud så tæt på brugerne som muligt, samt sikre en forenklet kontakt mellem brugere og kommune. Dette samtidig med at de kommunale faciliteter drives så økonomisk rationelt som muligt i kombination med de øvrige kommunalt ejede bygninger og grønne områder.

 

Af hensyn til kommunikationen med de mange brugere på området er den nye organisering blev formidlet mundtligt på Fritids- og Kulturudvalgets dialogmøder i foråret 2014, såvel som der er udsendt pressemeddelelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Arbejdsdelingen er en forudsætning for vedtagne organisatoriske rationaliseringsgevinster.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anvendelse af borgerpanelundersøgelser

00.15.02G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

9

 

Hvem beslutter

Fritids- og kulturudvalget beslutter

Resumé

Demokratigruppen besluttede på mødet den 14. maj 2014, at sætte to punkter på dagsordenen vedrørende regionskommunens borgerinddragelsesindsats; dette punkt om borgerpanelundersøgelser og et andet om borgerdialogmøder. Udvalget skal dels drøfte borgerpanelundersøgelserne der allerede er gennemført for at afdække om potentialet i materialet kan udnyttes bedre. Og dels ”brainstorme” på ny emner, der kan være interessante, at høre borgerpanelet om.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at:

·        udvalget drøfter borgerpanelundersøgelserne og beskriver forslag til nye emneområder, der lægges op til Demokratigruppen at arbejde videre med på mødet den 19. august 2014.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Undersøgelse af borgernes ønsker til fritids- idrætsfaciliteter herunder 'fri adgang' fx brug af åbne biblioteker.

Sagsfremstilling

Borgerpanelet består af knapt 900 bornholmere, der bliver spurgt til råds om forskellige emner. Borgerpanelet er rådgivende, og giver vigtigt input til både beslutningsprocesserne i kommunalbestyrelsen, og til idéudviklingen politisk såvel som administrativt.

Der er på nuværende tidspunkt gennemført fire borgerpanelundersøgelser i Bornholms Regionskommune. Emnerne for undersøgelserne har været:

-         Image og omdømme (2011)

-         Frivillighed (2012)

-         Færgebetjening (2013)

-         Kommunikation og information (2014)

Demokratigruppen besluttede på mødet den 14. maj, at udvalgene på førstkommende møde dels skal drøfte borgerpanelundersøgelserne der allerede er gennemført for at afdække om potentialet i materialet kan udnyttes bedre. Og dels ”brainstorme” på ny emner, der kan være interessante, at høre borgerpanelet om.

I forhold til de allerede gennemførte undersøgelser er det udvalgets opgave, at gennemgå de enkelte undersøgelser med henblik på både at drøfte borgernes holdninger og ideer, med henblik på at vurdere i hvilken udstrækning udvalget kan igangsætte initiativer, der kan imødekomme ønsker eller ideer fra undersøgelserne.

 

I forhold til brainstorm på emner til kommende undersøgelser er det centralt at holde sig for øje, at emner til borgerpanelundersøgelser skal være generelle. Det betyder, at emnerne skal være af relevans for alle panelets medlemmer uanset alder, beskæftigelse, uddannelsesniveau og geografiske tilhørsforhold på Bornholm. Muligheden for at gøre brug af borgerpanelet i forbindelse med dialogmøder foreslås drøftet samtidig med fastsættelse af datoer og temaer for dialogmøderne på demokratigruppens møde 19. august 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. juni 2014

1.
Borgerpanel om BRK Image og omdømme (PDF)

2.
Borgerpanel om frivillighed (PDF)

3.
Borgerpanel om færgebetjening (PDF)

4.
Borgerpanel om BRK kommunikation og information (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Borgerinddragelse via dialogmøder

00.15.02G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

10

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal på baggrund af en drøftelse af de igangværende og kommende politiske processer udvælge en af processerne som emne for et borgerdialogmøde. Udvalget har derudover mulighed for at foreslå emner af tværgående karakter til møderne der forestås af Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a.    at udvalget udpeger 1 til 2 specifikke emner der har aktuel politisk interesse for udvalget.

b.    Endvidere indstilles der til, at udvalget udpeger et eller flere emneområder der egner sig til tværgående ”Ø-debat” ud fra aktuelle problemstillinger der er politisk og samfundsmæssigt udfordrende.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Udvalget drøftede fire emner:

·        svømmehal

·         Bornholms Museums placering

·         Frivillighed

·        Udvikling af lokalsamfundene.

Sagsfremstilling

Demokratigruppen besluttede på mødet den 14. maj 2014, at sætte to punkter på dagsordenen vedrørende regionskommunens borgerinddragelsesindsats; dette punkt om borgerdialogmøder og et andet om borgerpanelundersøgelser.

 

Demokratigruppen besluttede på mødet at indsatserne på borgerinddragelsesområdet skulle knyttes tættere til udvalgenes arbejde, og dermed tættere til konkrete politiske processer. Demokratigruppen besluttede derudover, at der i den resterende projektperiode gennemføres 2 borgerdialogmøder med tværgående emner, samt 5 borgermøder med mere specifikke emner indenfor de enkelte udvalgs politikområder. Det betyder, at Økonomi- og Planudvalget forestår afholdelse af de to tværgående borgerdialogmøder, og at udvalgene udvælger (mindst) et emne til et borgerdialogmøde inden for udvalgets område.

 

Udvalget skal på baggrund af en drøftelse af de igangværende og kommende politiske processer udvælge en af processerne som emne for et borgerdialogmøde. Det skal endvidere drøftes hvordan borgernes input kan anvendes i den valgte proces.

Udvalget har derudover mulighed for at foreslå emner af tværgående karakter til møderne der forestås af Økonomi- og Planudvalget.

Udvalgets drøftelser og valg af proces fremlægges af udvalgsformanden på Demokratigruppens møde 19. august 2014. Dialogmøderne skal være afholdt senest 30. april 2015.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. juni 2014

1.
Strategi for borgerinddragelse (PDF)

2.
Politik for borgerinddragelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Revideret aftale med Bornholmske Borgerforeningers Samvirke vedr. kulturtilskud

00.01.00Ø54-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

11

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Aftale mellem Skole, Kultur & Fritid (SKF) og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) er revideret med udgangspunkt i aftale gældende fra november 2004, revideret i august 2009, om forvaltning af midler afsat til almennyttige formål i lokalområderne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         Aftalen til orientering

 

Fritids-og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Aftalen mellem SKF og BBS er revideret på baggrund af ændringer i befolkningstallet på Bornholm. Fordelingsnøglen tager for 2014 udgangspunkt i befolkningstallet for 2013.

Puljen der er til fordeling i 2014 er kr. 343.063 (brutto).

Tilskuddet fordeles således:

18 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund

80 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde

2 % af midlerne tilfalder BBS til fællesarrangementer og til løsningen af administrative opgaver.

 

Aftalen kan af begge parter opsiges med et halvt års varsel til den 1.1.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. juni 2014

1.
BBS aftale med bilag (PDF)

2.
BBS Fordeling af midler for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Samdrift mellem skole- og folkebiblioteker

21.09.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til efterretning

Fritids- og kulturudvalget beslutter

Resumé

Som en del af budgetforliget for 2014 blev der besluttet en besparelse på folkebibliotekerne på 0,5 mio. kr. ved samdrift med skolernes pædagogiske læringscentre. I 2014 er besparelsen fundet på folkebibliotekets drift.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

a)   besparelsen på 506.000 kr. på folkebibliotekets drift gøres permanent

b)   som en del af den videre udvikling af biblioteks- og skolestrukturen arbejdes der videre med samdrift mellem skolernes pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne

 

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at

·        orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2014:

Taget til efterretning

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

a) Godkendt.

b) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I budget 2014 er der truffet beslutning om, at der skal spares 500.000 årligt på samdrift af skolernes pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne. Besparelsen er i 2014 udmøntet som en rammebesparelse på Bornholms Biblioteker mens det blev forudsat ved budgetvedtagelsen, at der i løbet af 2014 skulle foreligge et forslag om samdrift, der skaber et provenu på 500.000 årligt fra 2015.

 

Forslaget skulle udarbejdes med udgangspunkt i bibliotekerne i Hasle, Allinge, Svaneke, Aakirkeby, Rønne, Nexø og Gudhjem.

 

En arbejdsgruppe har vurderet mulighederne for samdrift af de pædagogiske læringscentre og folkebiblioteksafdelingerne på Bornholm. I vurderingen har indgået et teknisk indkøbssamarbejde, lokalemæssig samdrift, publikumsrelateret samdrift og organisatorisk samdrift.

 

Hvad angår det tekniske indkøbssamarbejde er der meget lidt at hente, fordi de pædagogiske servicecentre kun indkøber materialer for 200-300.000 kr. pr. år. Det relativt lille indkøbsvolumen giver ikke anledning til ekstra rabatter.

 

De øvrige samdriftsscenarier forudsætter lokalefællesskab, der vil frigøre bygningsdriftsudgifter i det omfang besparelsen tilsiger. Hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes vil en flytning af folkebibliotekerne til skolerne dog kræve ombygninger og tilbygninger på skolerne.

 

Det var imidlertid ikke en forudsætning ved budgetvedtagelsen i 2014, at der indgik investeringer i anlæg. Det foreslås derfor, at besparelsen på 506.000 kr., der i 2014 er fundet ved personalereduktioner på folkebibliotekerne, gøres permanent, og at der som en del af den videre udvikling af både biblioteks- og skolestrukturen fortsat arbejdes med mulighederne for samdrift, der forudsætter et ændret serviceniveau og uden anlægsinvesteringer, men udnytter de tilgængelige faciliteter i det omfang, det er muligt.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen i Budget 2014 på 0,5 mio.kr. udmøntes i 2014 og overslagsår indenfor folkebibliotekerne.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Undersøgelse af forhold vedrørende Bornholms Golfklub

04.08.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

13

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

René Danielsson (C) har ønsket en stillingtagen til et forslag om at Bornholms Regionskommune undersøger, hvordan der kan opnås ligestilling mellem de bornholmske golfklubbers baneforhold, herunder om Regionskommunen kan opsige eller ændre en aftale indgået mellem Rønne Kommune og Bornholms Golfklub.

Indstilling og beslutning

René Danielsson indstiller:

 

·        at Fritids- og Kulturudvalget beslutter, at Bornholm Regionskommune skal undersøge, hvordan der kan opnås ligestilling mellem de bornholmske golfklubbers baneforhold, herunder om Regionskommunen kan opsige eller ændre en aftale indgået mellem Rønne Kommune og Bornholms Golfklub.

 

Møde i Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Indstillingen godkendt.

Søren Schow kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

René Danielsson (C) har ønsket en stillingtagen til et forslag om, at Bornholms Regionskommune undersøger, hvordan der kan opnås ligestilling mellem de bornholmske golfklubbers baneforhold, herunder om Regionskommunen kan opsige eller ændre en aftale indgået mellem Rønne Kommune og Bornholms Golfklub.

 

Forslaget er begrundet i Idrætspolitikkens hensigt om, at ”Der skabes så vidt muligt ligestilling mellem brugere af offentlige, foreningsejende eller selvejende faciliteter”.

 

Der blev den 5. januar 1993 indgået aftale mellem Rønne Kommune og Bornholms Golfklub, hvorefter Bornholms Golfklub overtog Rønne Kommunes opgave med pasning af golfbaner, og Rønne Kommunes tilskud til golfklubben blev udfaset over en årrække på 5 år i perioden 1993-1998. Fra og med 1998 skulle Bornholms Golfklub alene modtage tilskud fra Rønne Kommune i form af betaling af arealleje for de arealer, Bornholms Golfklub anvender, som ikke tilhørte Rønne Kommune. Det fremgår af aftalens § 6, at BGK’s samlede udgift til arealleje i perioden 1993-1998 udgør 0 kr, og af § 7 at aftalen er uopsigelig så længe arealerne anvendes til brug for golf.

 

Formålet med aftalen var at ligestille Bornholms Golfklub med øvrige sportsklubber i Rønne Kommune.

 

Aftalen er vedlagt som bilag.

 

De øvrige golfklubber på Bornholm har ikke fået et areal stillet til rådighed af Regionskommunen til brug for golfbaner, men lejer derimod golfbanerne af kapitalselskaber, som opererer på markedsvilkår.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med Regionskommunens undersøgelse af sagen ud over de medarbejder ressourcer der medgår til opgaven.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet. 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. juni 2014

1.
tmp_1461117651 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering om folkeskolernes samarbejde med andre parter

17.04.19P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

14

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget har bedt om en orientering over hvilke foreninger, institutioner, organisationer, virksomheder med flere som de Bornholmske folkeskoler samarbejder med.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

·        Orienteringen tages til efterretning

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hans Rømer Skolen har 52 samarbejdspartnere.

Paradisbakkeskolen har 20 samarbejdspartnere.

Rønneskolen har 9 samarbejdspartnere samt et antal idrætsforeninger som ikke er optalt.

Skole Nord har 26 samarbejdspartnere.

Heldagsskolen har 1 samarbejdspartner

10. Klasseskolen har 9 samarbejdspartnere samt et antal idrætsforeninger som ikke er optalt.

Kildebakken har 14 samarbejdspartnere.

 

Ud over ovenstående samarbejdspartner kan nævnes at der er etableret en aktørbank hvor der dags dato er tilmeldt 20 aktører, som samtlige skoler kan samarbejde med.

 

Økonomiske konsekvenser

Skolerne har udgifter til nogle af aktiviteterne til dækning af materialekøb samt lærerlønninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. juni 2014

1.
Oversigt over samarbejdspartner (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger

82.00.00A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

15

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 30. januar 2014 en ændring af styrelsesvedtægterne.

Som konsekvens af ovenstående skal procedurer for administrative og politisk samarbejde omkring byggeopgaver tilpasses.

Ændring af procedurer er behandlet og godkendt i både chefgruppen og direktionen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

·        at orientering tages til efterretning

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 

 

Arbejdsstruktur

Alle anlægsopgaver vedr. nybyggeri, tilbygninger og ombygninger bringes til behandling igennem budgetprocessen via det relevante fagudvalg. Når der foreligger et budgetforlig, skal de godkendte projekter igennem følgende organisatoriske arbejdsstruktur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det er det center som bruger bygningen som er ansvarlig for at definere, om der er brug for at etablere en evt. bygherreorganisation med politisk deltagelse. Det er centeret som står for brugerinddragelse.

Rektangulær billedforklaring: Byggeudvalget har til opgave at træffe beslutning og indstille til videre politisk behandling. Byggeudvalg skal sikre at projektets overordnede intentioner, mål, økonomi, tidsramme, m.v. overholdes.Bygningsgruppen i Ejendomsservice er projektleder i alle projekter med eller uden en bygherreorganisation.

 

 

 

Forslag til evt. bygherreorganisation

Byggeudvalg

Politikker Fagudvalget

Politikker Teknik- og Miljøudvalget

Rektangulær billedforklaring: Brugergruppes arbejde består i at løse særlige klart definerede delopgaver som f.eks. at udarbejde forslag til byggeprogram/programoplæg til afgrænsede dele af byggeopgaven eller afklare brugerkrav til særlige funktioner. Brugergruppens formål er at udvikle grundlag, som kan kvalificere beslutningerne i forhold til brugernes behov. Der tages udgangspunkt i den faglige viden og de interesser, som er repræsenteret i brugergruppen. Centerchef

Leder

Brugerrepræsentant                  

Projektleder, Center for Ejendomme og Drift

Evt. ekstern rådgiver

 

 

Brugergruppe

Projektleder, Center for Ejendomme og Drift

Leder/Daglig leder

Brugerrepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentant

 

 

 

 

Projektlederen vil være bindeledet til brugergruppen i samarbejde med institutionsleder, og skal sikre at brugerne løbende orienteres om projektets stade og det videre forløb.

 

Kompetencefordeling:

Byggeopgaver

 

Kompetencefordeling

B= Beslutter

R= Rådgiver

M= Medvirker

A= Ansvarlig

O=Orienteres

KB via Fagudvalg

KB via TMU

Brugernes center

Ejendomsservice

IDÉFASE

 

 

 

 

Definere anlægsønske og behov

B

 

A

M

Totalvurdering og overslagspris

 

 

A

R

Anlægsønske bringes videre igennem budgetprocessen

B

 

A

 

PROJEKTERINGSFASE

 

 

 

 

Etablering af Bygherreorganisation

B

 

A

M

• Forslagsfase:

 

 

 

 

-         Brugergruppernes bidrag til programoplæg

 

 

A

R

-         Programoplæg/

byggeprogrammets udarbejdelse

 

 

M

A

-         Idéskitser og projektforslag

 

 

M

A

• Forprojekt:

 

 

 

 

-         Arkitektprojekt

 

 

M

A

-         Ansøgning om anlægsbevilling

 

B

M

A

-         Ingeniørprojekt, tekniske beskrivelser

 

 

O

A

-         Byggeansøgning

 

 

O

A

• Hovedprojekt:

 

 

 

 

-         Detaljeprojektering

 

 

O

A

-         Udbudsmateriale

 

 

M

A

UDBUDSFASE

 

 

 

 

-         Styring af udbudsproces

 

 

 

A

UDFØRELSE

 

 

 

 

-         Bygherretilsyn

 

 

 

A

-         Økonomistyring

 

 

 

A

-         Mindre projektændringer

 

 

M

A

-         Større projektændringer

O/B

B

M

A

-         Byggeregnskab

 

 

 

A

-         Afleveringsforretning

 

 

M

A

-         Indflytning

 

 

A

M

-         Garantieftersyn

 

 

M

A

 

            : I projekter med bygherreorganisation skal Byggeudvalg medvirke i projekteringsfase og frem til aflevering.

 

Anlægsønsker som medtages i Idéfasen skal være afklaret intern i centeret og formidles til Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, Bygningsgruppen. Definitionen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af:

-      Institution

-      Beskrivelse af anlægsønsket

-      Formål med anlægsønsket

-      Placeringsønsker (grund / bygning, hvor i bygningen)

-      Aktiviteter som skal rummes

-      Antal brugere

-      Anden relevant oplysning / specifik behov

 

Brugernes center fremsender ovennævnte til bygningsgruppen i Ejendomsservice senest d. 1. marts. Evt. andre alternative scenarier vurderes i samråd med Ejendomsservice.

 

Totalvurdering inkl. overslagspris afleveres til centeret senest 14 dage før frist for indlevering af budgetbidrag således, at projektet kan indgå i budgetforhandlingen primo juni.

Totalvurdering vil bestå af:

- En vurdering i forhold til byggeriets evt. påtænkte placering og udformning, som analyseres i samarbejde med myndighederne hos Teknik & Miljø i forhold til gældende krav.

- En totaløkonomisk beregning udarbejdet af Ejendomsservice hvor bygningstilstand, anlægsomkostninger, driftsomkostninger, m.m. bliver taget i betragtning.

Den præcise størrelse på anlægsrammen vil dog først kendes i projekteringsfasen.

Evt. rådgiverhonorar til projekterings- og udbudsfase gives til Center for Ejendomme og Drift i forbindelse med budgetvedtagelse. Bevillingen placeres under Teknik og Miljøudvalget, politikområde 10, Center for Ejendomme og Drift.

Myndighedsproces (fx evt. lokalplan/kommuneplantillæg) indarbejdes i projektets tidsplan allerede ved projekteringsfasens opstart.

 

Hvis et center har et anlægsønske, som de selv har sparet op til, kan projektforløbet sættes i gang uafhængige af budgetprocessen. Når anlægsrammen kendes, søges om frigivelse af midler. Derudover skal projektet følge alle yderligere retningslinjer som er beskrevet i dette forslag.

 

Det er projektlederen i bygningsgruppen som står for projektstyring fra programoplægget, tilsyn af byggeriet og økonomistyring af anlægsbevillingen. Hermed bl.a. afholdelse af projekt- og byggemøder således, at projektet og tidsplanen følges.

 

Projektlederen skal sikre løbende inddragelse af institutionens ledelse samt evt. bygherreorganisation. Der vil under alle faser være tæt samarbejde mellem institutionen og Ejendomsservice. Dels kan de indkomne tilbud vise en afvigelse i forhold til anlægsrammen, så det bliver nødvendigt med tilpasninger, og dels vil der undervejs være brug for tæt samarbejde og opfølgning i forhold til projektet. Projektet må derfor justeres således, at denne økonomiske forudsætning overholdes. Projektets evt. justeringer bliver resultat af et kompromis, som bliver drøftet i bygherreorganisationen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Nyttejobs

15.20.00P22-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

16

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget orienteres.

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget har ønsket en redegørelse for muligheden for at oprette såkaldte nyttejobs indenfor kultur- og fritidsområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcentret er blevet forespurgt om muligheden for etablering af nytteindsats ved kultur- og fritidsområdet.

 

Der er følgende betingelser for der skal være opfyldt føre der kan etableres nytteindsats.

Med baggrund i tidligere erfaringer vurderes det, at en struktur med en projektorganisering af nytteindsatsen, vil medføre udgifter på ca. 850.000 pr. år for et projekt med ca. 15 nytteindsatspladser.

Status nytteindsats:
Jobcenteret har i overvejende grad anvendt enkeltpladser i forbindelse med etablering af nytteindsats.

Der tages ved anvendelsen af enkelt udplacering, højde for bestemmelserne om rimelighedskrav og forholdet mellem ordinært ansatte og personer i tilbud efter beskæftigelsesloven.

Der er foreløbig indgået aftale om faste pladser til anvendelse af nytteindsats. Der er således indgået aftale med BOFA om 5 pladser, hvor der arbejdes med affaldssortering og oprydning ydre områder.
Der er ikke grundlag for ansøgning om dispensation da der er rimeligt forhold mellem ansatte og personer i nytteindsats.

Der er indgået aftale med Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse om oprettelse af 7 pladser. Arbejdsopgaverne er forfaldent arbejde med centerets bygninger på Vibegårdsvej.
Der er ikke grundlag for ansøgning om dispensation da der er rimeligt forhold mellem ansatte og personer i nytteindsats.

Der er således ikke for nuværende planlagt oprettelse af projekter til at understøtte nytteindsatsen, da dette primært løses via enkeltudplaceringer, som både giver mulighed for en bredere udbudsvifte og er billigere for kommunen.

 

Andre ordninger:

Der er en række kultur og fritidsorganisationer som allerede har tilknyttet personer i praktikker eller i løntilskud. Men som under nyttejob kræver det bl.a., at der er tilknyttet personale som kan stå for at ”lede og fordele arbejdet”. Herunder fremgår reglerne for praktik og løntilskud. 

Virksomhedspraktik

·        Virksomhedspraktik kan gives til alle målgrupper af ledige, sygedagpengemodtagere og revalidender.

·        Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik.

·        Praktikperioden, for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, kan vare op til 4 uger. For kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere og revalidender, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse.

·        Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler, der er fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

·        Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.

·        Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse, svarende til de dagpenge eller den kontanthjælp, som den ledige ellers ville være berettiget til.

·        Er den ledige ikke dækket på anden vis, så dækker jobcenteret skader på den ledige eller skader begået af den ledige i praktikperioden.

Løntilskud hos offentlige arbejdsgivere

·        Offentlige virksomheder er ikke kun stat, regioner og kommuner. Det er også alle organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50% af offentlige midler.

·        Inden et løntilskudsforløb kan sættes i gang, skal både løntilskudspladsen og den ledige godkendes af jobcenteret.

·        Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når virksomheden ansætter en person i jobtræning med løntilskud, og der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud.

·        Løn- og arbejdsvilkår skal følge overenskomsten på området. Der er dog en maksimal timesats for lønnen(*).

·        Den ledige kan højest få løn, der svarer til pågældende individuelle dagpengesats. Arbejdstiden fastsættes under hensyn hertil.

·        Virksomheden udarbejder en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode. Jobcenteret bistår gerne.

·        Lønnen udbetales af den offentlige arbejdsgiver, der modtager et tilskud pr time (*) på månedsvis bagud.

·        En ledig, som ansættes hos en offentlig arbejdsgiver, kan få befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen søges i a-kassen.

·        Der kan ved ansættelse af den enkelte ledige maksimalt udbetales løntilskud i 1 år til samme arbejdsgiver.

·        Jobcentret kan ved siden af løntilskuddet bevilge et tilskud til en medarbejder eller ekstern konsulent, som varetager opgaven med introduktion og særlig individuel støtte til en ledig med særligt behov for introduktion, vejledning eller oplæring.

·        Jobcentret kan yde tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

·        Ansatte med løntilskud er omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte.

(*) Aktuelle sats for tilskud på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Pilotprojekt for partnerskab vedrørende overtagelse af banepleje

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-06-2014

9

 

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

17

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget orienteres.

Resumé

Der er tidligere truffet politisk beslutning om at øge inddragelsen af civilsamfundet gennem opbyggelse af relationer, for derigennem at sætte borgernes selvhjulpenhed i centrum og sætte deres netværk i spil. Formålet er at danne grundlag for opbygning af attraktive partnerskaber og resultatorienterede, innovative processer med henblik på en endnu bedre ressourceudnyttelse samt øget borgertilfredshed. 

I relation hertil har Bornholms Sport og Event S/I henvendt sig om muligheden for at indgå partnerskab med Bornholms Regionskommune om banepleje. Som et forsøg lægges der op til i samarbejde at gennemføre et pilotprojekt i perioden 1/8 – 31/10 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2014:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bo Haxthausen og Torben Rønne-Larsen kan ikke tage sagen til efterretning.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Orienteringen taget til efterretning idet det forudsættes at et permanent partnerskab kommer til politisk behandling.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

 

 

Sagsfremstilling

Der er enighed mellem kommunen og DBU Bornholm/Bornholms Sport og Event om at iværksætte et pilotprojekt omkring indgåelse af partnerskab om overtagelse af baneplejen af fodboldbaner på Bornholm.

 

Pilotprojektet indeholder følgende:

·        Gennem Bornholms Sport og Event laves der aftale med én klub på Bornholm om pasning af banepleje i perioden 1/8 – 31/10 2014.

·        Bornholms Sport og Event modtager for baneplejen et endnu ubestemt beløb pr. bane, som fastsættes inden opstart og ved indgåelse af endelig aftale.

·        Baneplejen omfatter alene græsklipning af alle fodboldklubbens bane- og øvrige græsarealer.

·        BRK har stadig ansvaret for evt. gødning, vertikalskæring samt anden nødvendig banepleje ud over græsklipning.

·        Kommunen stiller en græsklipper af typen Ransomes Cylinderklipper samt alm. plæneklipper til rådighed for Bornholms Sport og Event, som udlåner denne videre til klubben.

·        Kommunen hjælper med nødvendig instruktion og ”uddanner” 2-3 frivillige hjælpere fra fodboldklubben i brug af græsklipperen.

·        Kommunen er forpligtet til at overtage forpligtigelsen af græsklipningen i pilotperioden, hvis fodboldklubben ikke kan løfte opgaven. I forhold til afregningen vil der så ske en i restperioden forholdsvis modregning.

·        I særlig nødsituation under sygdom m.m., hvor klubben ikke kan finde frivilligt mandskab, vil BRK i nødvendigt omfang stå som backup med mandskab. Der vil her ske en modregning efter gældende timetakster.

Pilotprojektet har til formål:

·        At undersøge klubbernes evne til forsyningssikkerhed.

·        At undersøge klubbernes evne til at rekruttere ”baneplejere” (frivillige/honorarlønnet) for derigennem at få konstateret, om en evt. indgåelse i et mere formaliseret partnerskab er en gangbar mulighed.

 

Grundet den korte tidsmæssige proces, der hidtil har været, skal der frem til og inden den 1/8 2014 udarbejdes en endelig partnerskabsaftale med de driftsmæssige-, økonomiske- og øvrige rammevilkår. Grundet Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan, og de foreløbige positive forhandlinger, der har været mellem parterne, er det dog valgt allerede nu at orientere udvalget om planerne for pilotprojektets forventede gennemførelse.

 

Hele pilotprojektets gennemførelse forudsætter derfor, at der kan opnås den nødvendige gensidige enighed om en endelig aftale.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser i forhold til pilotprojektets gennemførelse, da udgiften ikke vil overstige den udgift, der er forbundet med løsningen af opgaven i dag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser.

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

18

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

19

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller ingen punkter til høring.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

20

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Intet.