Referat
Fritids- og Kulturudvalget
13-08-2014 kl. 15:00
Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om status på kulturaftale 2014 -2017
  åbent 3 Indkaldelse af indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2014
  åbent 4 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - statusafslutning
  åbent 5 Drøftelse af borgerpanelundersøgelser
  åbent 6 Ansøgning om tilskud til pilotprojektet Bornholm Motionspas 55 +
  åbent 7 Ansøgning om støtte fra Bornholms Sport og Event
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

1

 

 

Fraværende

Carl Ilsøe

Bemærkninger til dagsordenen

Mødet indledes med en kort rundvisning på biblioteket.

Kl. 15.30 under punkt 2 og 3 deltager Skole, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om status på kulturaftale 2014 - 2017

20.20.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Status på projekterne under kulturaftalen 2014-2017 mellem Kulturministeriet og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget, den 13. august 2014:

Orienteringen taget til efterretning. Styregruppen modtager en opfølgning 3 gange om året. Første gang den 26. november, hvor de 4 projektledere deltager og giver en status på projekterne.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i 2013 en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2014-31.december 2017. Regionskommune bidrager med et årligt tilskud på 334.000 kr. og staten bidrager med et årligt tilskud på 325.000 kr., hvormed den samlede økonomiske ramme for den 4-årige aftale periode er 2,636 mio. Rammen deler sig over fire projekter inden for indsatsområderne Kultur og Sundhed og Børn, Unge og Kultur.

 

Indsatsområde

Projekttitel

Projektleder

Budget

Projektperiode

Kultur & Sundhed

Bevægelse gennem kultur

Michael Hansen Bager – Psykiatri og Handicap

210.000 kr.
årligt

2014-2016

Kulturvenner

Jens Svane Boutrup – Bornholms Teater

161.000 kr.
(2014)

2014-2017

 

 

Børn, Unge og Kultur

Samlet skoletjeneste på Bornholm

Jacob Bjerring-Hansen- Bornholms Museum;
Peter Haase, NaturBornholm*

294.000 kr.
årligt

2014-2017

Kend din Ø

Jacob Bjerring-Hansen- Bornholms Museum;
Peter Haase, NaturBornholm

60.000 kr.
årligt

2014-2017

* Projektet understøttes af en styregruppe bestående af projektlederne, Bornholms Regionskommunes skole-, kultur- og fritidschef, kulturkonsulent samt lederen af Skoletjenesten (København).

Status august 2014

Bevægelse gennem kultur
I løbet af foråret er der blevet søgt yderligere fondsmidler til projektet. Det forventes nu, at projektet kan påbegyndes som beskrevet, og at der vil være aktiviteter i gang for målgruppen inden årets udgang. 

Kulturvenner

Projektet er påbegyndt. Dog er sket en ændring i forhold til pilotprojektet mellem Center for Afklaring- og Kompetenceudvikling og Bornholms Teater. Ifølge projektbeskrivelsen skal dette pilotprojekt gennemføres i 2014, men på grund af tidsmangel i indeværende år og flere uklarheder omkring projektets indhold og retning udsættes pilotprojektet til 2015 eller 2016. På dette tidspunkt forventes det, at kulturvenner-konceptet er afprøvet og klar til at inddrage en ny målgruppe. Ændringen er godkendt af Kulturstyrelsen.

En samlet skoletjeneste på Bornholm:
I samarbejde med Skoletjenesten er Ulla Didriksen blevet ansat som skoletjenestekoordinator. På nuværende tidspunkt har koordinatoren besøgt og etableret kontakt til alle øens skoler, etableret følgegruppe fra kulturinstitutionerne og mødekontakt med lederne af de deltagende kulturinstitutioner m.m. I efteråret vil der bl.a. blive udarbejdet et katalog over eksisterende undervisningstilbud, gennemført kurser for kulturinstitutionernes undervisere og opbygge teamsamarbejder med lærere, der har meldt sig til at udvikle undervisningstilbud.

Kend din Ø
Projektet støtter sig til skoletjenestemodellen, hvorfor projektet afventer skoletjenestens mere endelige form. Det er aftalt med projektlederne, at sekretariatet modtager en detaljeret projektbeskrivelse i august.

Fritids- og Kulturudvalget fungerer som politisk styregruppe for kulturaftaleprojekterne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 13. august 2014

1.
Kulturaftale 2014-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Indkaldelse af indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2014

00.05.07G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Indkaldelse af indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at

a)   udvalget indkalder indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2014.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 13. august 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Fritids- og Kulturudvalget uddelt en kultur- og idrætspris på max. 25.000 kr., som en anerkendelse af modtagerens fortjenester inden for det bornholmske kultur- og idrætsliv. Sidste års modtager var Olav Elvang, som fik tildelt prisen for hans mangeårige engagement inden for musiklivet.

Forslag til prismodtager/e indstilles af Bornholms Idrætsråd og regionskommunens kulturelle råd, som hver indstiller 1-2 begrundede forslag fra deres respektive fagområder, hvoriblandt Fritids- og Kulturudvalget træffer beslutning om endelig modtager/e.

Forslagene vil blive sendt til behandling hos udvalget 24. september 2014, hvor udvalget vil udpege den endelige prismodtager/e. Det forventes, at kultur- og idrætsprisen formelt vil blive uddelt i oktober 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 13. august 2014

1.
Retningslinjer for uddeling af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Plejecenter Snorrebakken 2. etape - statusafslutning

82.06.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

8

 

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget til orientering.

Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Byggeriet af Plejecenter Snorrebakken 2. etape er færdigt og afleveret den 16. april 2014. Byggeriet har i projekterings- og udførelsesfasen haft nogle økonomiske udfordringer i forhold til den budgetramme, der var givet af Kommunalbestyrelsen af 28. juni 2012. Borgmesteren blev bemyndiget af Kommunalbestyrelsen til at godkende Skema A og B i juli 2012.

Der er under byggeriet opstået et merforbrug, der samlet er vurderet til 4,8 mio. kr. incl. moms.

Der ansøges på den baggrund om forhøjelse af projektets anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)   at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til plejeboliger forhøjes med 4.280.066 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 106.966.306 kr. incl. moms

b)   at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til servicearealer forhøjes med 452.630 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer herefter udgør 12.021.858 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.621.858 kr. excl. moms

c)    at merudgiften på i alt 4.732.696 kr. enten finansieres med 3.250.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler, eller

d)   at hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2014:

Indstillingens pkt. a) og b) anbefales. Spørgsmålet vedr. finansiering af merudgiften overdrages til Økonomi- og Planudvalget.

Bo Haxthausen kan følge indstillingens pkt. c).


 

Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2014:

Punktet udsættes med henblik på afdækning af alternative finansieringsforslag.

 

Kommunaldirektøren indstiller:

a)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til plejeboliger forhøjes med 4.280.066 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 106.966.306 kr. inkl. moms

b)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til servicearealer forhøjes med 452.630 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer herefter udgør 12.021.858 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.621.858 kr. excl. moms

c)     at merudgiften på i alt 4.732.696 kr. enten finansieres med 3.250.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler (forslag 1), eller

d)     at hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler (forslag 2), eller

e)     at merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres som anført i forslag 3

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

 

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget:

·        til Orientering

 

Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Plejecenter Snorrebakken 2. etape med 60 almene ældreboliger er etableret og afleveret til bygherren – Bornholms Regionskommune onsdag den 16. april 2014. Plejecentret er målrettet og indrettet til ældre med demenssygdomme. Det er med tre selvstændige bygningsenheder og med sin beliggenhed i en parklignende omgivelser på Snorrebakke Allé velegnet til formålet. Alle 60 boliger er taget i brug af ældre beboere med demenssygdomme.

Kommunalbestyrelsen godkendte rammerne i Skema A og Skema B i sommeren 2012 og hvor de samlede omkostninger blev fastsat til for både bolig- og servicedelen til 116.831.569 kr. incl. moms, fordelt med 102.686.240 kr. incl. moms for boligdelen og 11.569.228 kr. excl. moms for servicearealerne.

 

I forbindelsen med godkendelsen af skemaerne blev der samtidig redegjort for licitationsresultatet på 89.471.657 kr. incl. moms. Dette lå 14.720.832 kr. incl. moms over den budgetramme, der lå som en forudsætning for de samlede håndværkerudgifter på 74.750.825 kr. incl. moms

Kommunalbestyrelsen godkendte en række besparelser på projektet med bl.a. at

anvende et af de sideordnede tilbud                                                     1.793.000 kr.

afholde udgifter til indeksering af entreprisekontrakterne i støttetilsagnet og derved reducere den kommunale udgift                                                           1.865.970 kr.

øge anskaffelsessummen ved at inddrage vinterhaverne som støttede arealer                                                                                                         2.368.440 kr.

Fradrag i alt                                                                                       6.027.410 kr.

Med de valgte besparelsesforslag og nedsættelsen af grundkapitalen fra 14 pct. til 10 pct. godkendte Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. juni 2012. at dække en nettomerudgift på 8.328.715 kr.

Byggeudvalget har i hele forløbet understreget over for totalrådgiveren, at de økonomiske rammer skulle holdes også med de relativt få midler der var afsat til uforudsete udgifter (UF) på 3.741.279 kr. incl. moms (4,38 %)

Byggeudvalget blev på mødet den 11. marts 2013 præsenteret for den økonomiske udvikling, hvor der kun var en rest på 129.657 kr. incl. moms til uforudsete udgifter. Den første bygning i etaperne var lukket og derved var de overskridelser, som var konstateret allerede medregnet i de to efterfølgende etaper. Det viste sig dog hurtigt, at der kom flere overraskelser, som kostede ekstra og derved kom der flere overskridelser i forhold til det budgetterede. Byggeudvalget understregede gang på gang, at rammerne skulle holdes og der blev gennemført en række besparelser på ca. 2 mio. kr. uden at rammen kunne holde.

Der vedlægges to bilag, som viser den økonomiske udvikling samt en oversigt over de gennemførte besparelser

Den væsentligste årsag til en yderligere stigning i omkostningerne under byggeriet skal ses i den valgte besparelse på det sideordnede tilbud, hvor der blev skiftet fra Ytong vægkonstruktioner til en betonkonstruktion. Dette medførte merudgifter på ca. 1,8 mio. kr. hvorved den foreslåede besparelse forsvandt.

De øvrige årsager er forsinkelser specielt i opstarten. Hele byggeriet blev forsinket med op til 3 måneder. Forsinkelserne i opstarten var bl.a. begrundet i forskellige opfattelser af opstart af etablering af byggepladsen samt et meget vådt efterår med større vandledende lag i terrænet end forudsat. Den efterfølgende meget hårde vinter i 2012/2013 gav yderligere forsinkelser med vejrligsdage samt udgifter til vinterforanstaltninger. Den oprindelige tidsplan forudsatte, at byggeriet skulle stå færdigt og afleveret den 15. januar 2014. Der blev dog gennemført en etapevis aflevering af de tre selvstændige bygninger og derved også en etapevis indflytning af beboerne med start den 3. marts 2014.

Den daværende formand for Byggeudvalget Birger Rasmussen har i sommeren 2013 givet den daværende kommunalbestyrelse en mundtlig redegørelse for situationen.

Bornholms Regionskommune har sammen med kommunens advokat gjort totalrådgiveren og dennes forsikringsselskab opmærksom på, at der efter kommunens opfattelse er sket fejl i projektmaterialet, i tidsstyringen af byggeriet og specielt ved brug af det sideordnede tilbud, herunder forsinkelsen af færdiggørelsen af byggeriet, hvor kommunen formentlig har lidt et tab, som bør dækkes. Der er ikke enighed og derved er der ikke sket en endelig afklaring af forholdene, der ikke forventes afklaret før byggeriet er endelig afsluttet også regnskabsmæssigt, i løbet af efteråret 2014.

Økonomiske konsekvenser

Historik

 

Kommunalbestyrelsen godkendte som nævnt licitationsresultatet den 28. juni 2012 med deraf følgende krav til de i dagordenen nævnte besparelser og øvrige vilkår for gennemførelsen af etape 2. Herunder principgodkendelse af et kassetræk på et merforbrug på mellem 8 og 12 mio. kr.

På samme møde blev det foreliggende skema A aflyst og borgmesteren blev bemyndiget til at godkende nye skemaer A og B, hvilket skete den 11. juli 2012. Dette skete på grund af at grundkapitalen til nyt alment byggeri nedsattes fra 14 pct. af anskaffelsessummen til 10 pct. Dette blev indregnet i den nye økonomioversigt, som blev udarbejdet på baggrund af godkendelse af de nye skemaer.

 

På dette grundlag meddelte kommunalbestyrelsen den 20. september 2012 anlægsbevillinger til projektet:

 

Boligdel, udgifter incl. moms                               102.686.240 kr.

 

Servicearealer, udgifter excl. moms                       11.569.228 kr.

Tilskud til servicearealer                                        -2.400.000 kr.

 

Nettomerudgiften udgjorde dengang i alt 2,8 mio. kr. og blev finansieret med 1,2 mio. kr. fra puljen til servicearealer og med 1,6 mio. kr. fra de likvide midler.

 

Merforbrug

 

Byggeudvalget har i sit møde den 14. maj 2014 opgjort det forventede merforbrug til i alt 4,6 mio. kr. Merforbruget er efter en yderligere opfølgning i samarbejde mellem bygherre, totalrådgiver samt økonomiske rådgivere, specificeret til i alt 4.838.341 kr. incl. moms pr. 21. maj 2014 – se vedlagte bilag vedrørende opgørelse over forbrug af uforudsete udgifter.

 

Da der er momsfradrag for udgifter vedrørende servicearealer, kan merforbruget opgøres således:

4.280.066 kr. incl. moms for boligdelen

452.630 kr. excl. moms for servicearealer

Merforbruget udgør dermed i alt 4.732.696 kr.

 

Der ansøges i denne sag om forhøjelse af projektets anlægsbevillinger og rådighedsbeløb:

 

 

Finansiering

 

Der indstilles følgende to mulige forslag til finansiering af merforbruget på 4.732.696 kr.

 

Forslag 1:

Merforbruget finansieres med 3.250.000 kr. fra de afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler.

 

Ved godkendelse af budgettet for 2013 blev der afsat rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård. Projektet er forudsat lånefinansieret med 3,25 mio. kr. Hvis kommunen undlader at gennemføre dette projekt kan nettobeløbet på 3.250.000 kr. delvis indgå i finansieringen af merforbruget vedrørende plejeboligbyggeriet.

 

Forslag 2:

Hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 26. august 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget udsatte behandling af sagen den 17. juni 2014 med henblik på afdækning af alternative finansieringsforslag ud over forslag 1 og 2 til dækning af et forventet merforbrug på 4.732.696 kr. vedr. ældreboligbyggeri etape 2 på Snorrebakken.

 

På baggrund af tilbagemelding på nye, igangværende og afsluttede anlægsprojekter, er der udarbejdet følgende forslag 3 til finansiering af det forventede merforbrug vedrørende plejeboligbyggeriet etape 2 på Snorrebakken.

Der er tale om dels projekter, der er afsluttet med mindreforbrug, dels projekter der kan nedprioriteres, idet der endnu ikke er indgået kontrakter eller igangsat anlægsarbejde.

Forslaget indebærer, at de nævnte projekterne ikke gennemføres, samt at de foreslåede disponible puljer inddrages. 

 

Forslag 3:

Merudgifter etape 2 Snorrebakken

-4.732.696

 

 

 

 

Alternativt finansieringsforslag 3:

09 Teknik og miljø

 

 

Disponibel anlægspulje, veje og broer

168.080

 

Munch Petersens Vej, forbedr. af vejforhold

368.589

 

Planlægning af et område ved Rønne Havn

808.400

 

Maskinel fugning af granitmolerne på havnene

450.000

 

Disponibel anlægspulje, havne

60.208

 

10 Forsyning og drift

Pulje til vedligeholdelse af restboligmasse

144.384

Hans Rømerskolen, gardiner/lydisolering

26.186

Afsluttet projekt

Rønneskolen, Søndermark, renovering af vinduer

638.000

Renoveringspulje til skolebygninger

185.020

Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet

740.395

DeViKa, renovering af gulv

28.879

Afsluttet projekt

15 Fritid og kultur

Renoveringspulje til selvejende haller

1.114.555

 

 

Finansieringsforslag 3 i alt

4.732.696

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2014

1.
Økonomisk udvikling (PDF)

2.
Gennemførte besparelser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Drøftelse af borgerpanelundersøgelser

00.15.02G01-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Drøftelse af borgerpanelundersøgelserne om henholdsvis BRK Image og omdømme og Frivillighed.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller borgerundersøgelserne til drøftelse.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 13. august 2014:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har fremsat ønske om at genoptage drøftelsen af borgerpanelundersøgelsen om Bornholms og regionskommunens image og omdømme (2011) samt borgerpanelundersøgelsen om frivillighed i Bornholms Regionskommune (2012)

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 13. august 2014

1.
Borgerpanel om BRK image og omdømme (PDF)

2.
Borgerpanel om frivillighed (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning om tilskud til pilotprojektet Bornholm Motionspas 55 +

18.16.00Ø40-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

11

 

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

DGI Bornholm ønsker i samarbejde med Bornholms Regionskommune, at afvikle et pilotprojekt i perioden 1.9.2014 – 1.12.2014 omhandlende et sports- og aktivitetstilbud for alle borgere på Bornholm på 55 + og førtidspensionister.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Udvalget er positive overfor at bevilge kr.11.250 fra puljen øvrige sociale formål under forudsætning af, at Fritids- og Kulturudvalget bevilger et tilsvarende beløb.

 

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 13. august 2014:

Udvalget bevilger kr.11.250 fra pulje til diverse mindre projekter. Udvalget forventer at modtage en evaluering i januar 2015. Rene Danielsson kan ikke medvirke, da målgruppen er forkert.

Sagsfremstilling.

DGI Bornholm vil med initiativet synliggøre den brede vifte af muligheder, der er for at deltage og have et aktivt liv på Bornholm. DGI Bornholm har via netværk med foreninger på Bornholm således sammensat et program med mange og varierede aktiviteter, f. eks. styrketræning, boldspil, dans, golf, badminton, tennis, bordtennis, gåture, petanque, kroket, fitnessprægede aktiviteter og vandaktiviteter m.m.

Pilotprojektet vil give alle borgere på Bornholm, som er 55 + eller førtidspensionist mulighed for at dyrke motion og idræt primært i dagtimerne, og deltagerne får mulighed for at afprøve de aktiviteter og tilbud, som via foreningslivet på Bornholm er koblet op på Bornholm Motionspas 55 + 2014.

 

 

Bornholm Motionspas 55 + 2014 er et fleksibelt, alsidigt og uforpligtende sports- og aktivitetstilbud. Deltagerne får udleveret et ”motionspas”, der giver mulighed for at prøve de mange forskellige sportsgrene og idrætsaktiviteter. Aktiviteterne er afpasset den enkeltes niveau, og således er der plads til både nybegyndere og øvede, og aktiviteterne er spredt ud over hele øen og kan dyrkes i dagtimerne.

 

Tilbuddet vil for den enkelte være uforpligtende og gratis i op til 3 måneder. Ved tilmeldingen udleveres BM pas, folder og program, som viser de aktiviteter der er mulighed for at deltage i. 

 

DGI Bornholm foreslår, at der indgås en partnerskabsaftale imellem BRK og DGI Bornholm til afvikling af pilotprojektet i perioden 1.9.2014 – 1.12.2014, og at finansieringen deles ligeligt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud med 50 % af udgiften = kr. 22.500

 

Budget for pilotprojektet - beregnet på antal udleverede pas: 200

Administration 60 timer á 375 kr. =   22.500 kr.

Øvrige udgifter:

(tryk, annoncering, foldere m.v.) =    13.500 kr.

Moms                                                9.000 kr.

I alt                                                 45.000 kr.

 

Finansieringsmuligheder:                                                                        Restbudget pr. 29.7.2014

Social- og Sundhedsudvalget:

Forebyggelsespulje (er disponeret fuldt ud i 2014)                  0 kr.

Øvrige sociale formål *)                                                         75.770 kr.

 

Fritids- og Kulturudvalget:

Frie midler                                                                           18.500 kr.  

Pulje til diverse mindre projekter                                            17.700 kr.

 

*)

Henfører sig til § 79 i lov om social service.

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fortsatte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. 

Administrativ bemærkning: Det årlige tilskud til pensionistforeningerne finansieres her og er udbetalt for 2014. Udgifter til eventuel uddeling af ældreprisen og handicapprisen finansieres ligeledes her.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 13. august 2014

1.
Ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om støtte fra Bornholms Sport & Event

18.20.00Ø40-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

30-04-2014

5

 

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Den selvejende institution Bornholms Sport & Event har fremsendt ansøgning om kommunal støtte til etablering af første fase af en aktivitets- og eventpark i Rønne.

Indstilling og beslutning

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget indstiller

·        at ansøgningen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014:

Udvalget har drøftet ansøgningen, men afventer sin stillingtagen til flere forhold er dokumenteret af Bornholms Sport & Event:

•Regnskaber for selskabet Bornholms Sport & Event siden stiftelsen.

•En bredere sammensat bestyrelse med repræsentanter fra flere aktører end DBU

•Positive tilkendegivelser fra flere samarbejdsparter og interessenter inden for idræts- og kulturområdet

•Hvordan byggeriet vil finansieres frem til udbetaling foreligger fra fonde etc.

René Danielsson kan ikke medvirke da der ønskes at bevilge en kommunegaranti på det ansøgte såfremt DBU giver deres andel som beskrevet i det fremsendte anlægsbudget.

 

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget indstiller

·        at ansøgningen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 13. august 2014:

René Danielsson stiller forslag om at projektet gives en kommunegaranti på det ansøgte beløb (kr. 700.000), under forudsætning af at de stillede krav opfyldes jf. FKUs beslutning af 30. april 2014. For stemte 2: René Danielsson og Søren Schow. Imod stemte 2: Erik Lund Hansen og Lykke Jensen. Forslaget er faldet(grundet stemmelighed)

René Danielsson ønsker sagen forelagt til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Bornholms Sport & Event har fremsendt ansøgning om kommunal støtte til etablering af første fase af en aktivitets- og eventpark i Rønne ved Stadion Nord.

 

Ansøgningen omhandler økonomisk støtte til etablering af 30 P-pladser, indkørsel samt 5 offentlige toiletter i forbindelse med fase 3 på i alt kr. 700.000.

 

I tilfælde af at støtte ikke kan bevilges, ansøges subsidiært om et kommunelån/en kommunegaranti på samme beløb.

 

Ansøgningen er bilagt en række dokumenter, der relaterer sig til de forudsætninger som projektet bygger på omkring anlæg og drift. Som supplement til den først fremsendte ansøgning har administrationen bedt om supplerende dokumentation for projektet, som også er bilagt. Enkelte dokumenter som ikke ønskes offentliggjort er ikke bilagt sagen, men er administrationen bekendt.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget dokumentation for tilsagn fra fonde i forbindelse med anlæg. I denne forbindelse vil kommunens risiko alene vedrøre et eventuelt tilsagn om støtte eller garanti på kr. 700.000.

 

Der er modtaget dokumentation for sponsorater stort set svarende til, hvad der er indarbejdet i driftsbudgettet. Om forudsætninger for at etablerer en squash klub er til stede kan ikke forlods dokumenteres, og tilsvarende bygger forventningerne til indtægter ved pay-and-play også på et skøn. Kommunen løber ikke umiddelbart nogen risiko i forhold til driften.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Med afsæt i Fritids- og Kulturudvalgets beslutning den 30. april 2014 har Bornholms Sport og Event fremsendt et supplerende notat. Dette notat og dokumentation for hensigtserklæringer fra tre samarbejdsparter er vedlagt som bilag. Årsrapporterne for 2011 og 2012 samt et revideret budget for projektet ønskes ikke offentliggjort, men er administrationen bekendt.

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 30. april 2014

1.
Svaneke Murer- og Tømrerforretning Tilbud (PDF)

2.
Sparekassen Bornholms Fond tilsagn (PDF)

3.
Bornholms Brand tilsagn (PDF)

4.
Larsen Legat tilsagn (PDF)

5.
Vedtægter-BSE (DOC)

6.
DBU's bestyrelse referat (DOCX)

7.
FKF-udvalg lokaletilskud (PDF)

8.
Markedsanalysen BSK (PDF)

9.
Apendiks til markedsanalysen (PDF)

10.
Akkumuleret budget (XLSX)

11.
Prospekt-version3 (PDF)

12.
ansøgning 04-14 (DOCX)

13.
Tilsagn om husleje fra DBU Bornholm (DOCX)

14.
Budget pay and play squash (DOCX)

15.
VS DHIF - Foreningstilskud (lokaletilskud) (MSG)

16.
VS DBU - Foreningstilskud (lokaletilskud) (MSG)

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 13. august 2014

17.
Hensigtserklæring DBU København (PDF)

18.
Hensigtserklæring maj 2014 Svømmehallen (DOCX)

19.
Hensigtserklæring Fysioform (JPG)

20.
Notat 3-8-2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

8

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

9

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

 

·         At ingen sager sendes i høring.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

13-08-2014

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014:

Intet.