Referat
Fritids- og Kulturudvalget
03-09-2014 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Idrætsstrategi - proces
  åbent 3 Udkast til handlingsplaner til kulturstrategi
  åbent 4 Revision af kulturpolitik og evaluering af kulturel rådsstruktur
  åbent 5 Udmøntning af nyt koncept for udvalgets dialogmøder
  åbent 6 Anlægsbevillinger selvejende haller 2014
  åbent 7 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Fritids- og Kulturudvalget
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Irene Dunker fra Idræt og fritid og Fritids- og idrætskonsulent Rebecca Kjempff deltager under punkt 2 kl. 15.00-15.30

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup og Kulturkonsulent Louise Krogsriis deltager under punkt 3 og 4 kl. 15.30.

 

Søren Schow mødte under punkt 2. kl. 15.28

 

René Danielsson forlod mødet under behandling af punkt 4. kl. 16.38

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Idrætsstrategi - proces

18.20.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

 

03-09-2014

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Orientering om proces vedr. formulering af idrætsstrategi

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,              

a) Indledende proces for idrætsstrategi til orientering

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:

Taget til orientering.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har afholdt møder med udgangspunkt i idrætspolitikken og kommissoriet, med det mål at komme med forslag til en idrætsstrategi med fokus på faciliteter, økonomi, idrætsturisme og tilskud til børn og unge.

Fremtidsværkstedets model er anvendt og har resulteret i idéoplægget 1. del.

Idéoplægget blev præsenteret for aktører inden for idrætsturisme, idræt for alle og faciliteter for indoor og outdoor d. 20. aug. 2014

Ud fra indkommende feedback på møderne arbejdes videre med processen omkring strategien og videreinddragelse af de indbudte aktører på området.

Faciliteterne fik på mødet udleveret en opgave som de skal fremlægge 22. okt. 2014 og som skal danne baggrund for den videre proces.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rebekka Kjempff og Irene Dunker orienterer om processen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udkast til handlingsplaner til kulturstrategi

20.00.00P22-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Godkendelse af udkast til handlingsplaner til Bornholms Regionskommune kulturstrategi 2014-2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget godkender udkastet til handlingsplaner og tidsplan til Bornholms Regionskommune kulturstrategi 2014-2017.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 3.september 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I marts godkendte udvalget en overordnet plan for udmøntningen af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi. Planen bestod af følgende to faser;


Fase 1: Udarbejdelsen af handlingsplaner

Periode: Maj – august 2014

Fase 2: Udarbejdelse af ny kulturpolitik og evaluering af rådsstruktur

Periode: September – december 2014

 

På denne baggrund godkendte udvalget et kommissorium for fase 1. Udarbejdelse af handlingsplaner til kulturstrategi. På baggrund af dette kommissorium er der blevet udarbejdet udkast til handlingsplaner, som hermed forelægges udvalget til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014

1.
Udkast til handlingsplaner (PDF)

2.
Tidsplan (PDF)

3.
Kommissorium for udarbejdelse af handlingsplaner til kulturstrategi (DOCX)

4.
Bornholms Regionskommunes kulturstrategi 2014-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Revision af kulturpolitik og evaluering af kulturel rådsstruktur

00.15.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Godkendelse af procesplan for fase 2 af udmøntningen af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi 2014-2017. Fasen omfatter en revision af gældende kulturpolitik og en evaluering af regionskommunens kulturelle rådsstruktur.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,
a) at udvalget godkender procesplan for fase 2: Udarbejdelse af ny kulturpolitik og evaluering af rådsstruktur

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 3. september 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I april godkendte udvalget en overordnet plan for udmøntningen af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi. Planen bestod af følgende to faser;


Fase 1: Udarbejdelsen af handlingsplaner

Periode: Maj – august 2014

Fase 2: Udarbejdelse af ny kulturpolitik og evaluering af rådsstruktur

Periode: September – december 2014

 

Ifølge tidsplanen skal fase 2 påbegyndes i september og forventes afsluttet i slutningen af 2014. Fasen omhandler en revision af den gældende kulturpolitik fra 2009 og en evaluering af den kulturelle rådsstruktur, hvilket skal resultere i en ny kulturpolitik.

 

I 2012 besluttede daværende stående fagudvalg på fritids- og kulturområdet at reviderer den gældende kulturpolitik primo 2013. Politikken gennemgik dog ikke en revision, men fik indarbejdet en række mindre justeringer. Det blev besluttet, at punktet om revision af kulturpolitikken skulle genoptages, når kulturstrategien var udarbejdet.


Kulturpolitikken er baseret på en kulturel rådsstruktur, hvorfor en revision af politikken omfatter en evaluering af rådsstrukturen og fordelingen af rådenes puljemidler. Strukturen er fra 2007 og består af Musikrådet, Kulturhistorisk Råd, Kunstrådet, Børne- og Ungekulturrådet og Teaterrådet. Samtlige råd administrerer hver en pulje, som samlet udgør en ramme på 882.000 kr. Puljemidlerne består oprindeligt af det stående fagudvalgs frie midler og bevilges primært til øens kulturelle vækstlag efter ansøgning.

Dette arbejde gennemføres på baggrund af udarbejdelsen af handlingsplaner til kulturstrategien. Strategien omfatter udelukkende samarbejdet mellem regionskommunen og Bornholms professionelle kulturinstitutioner, som modtager kommunalt driftstilskud.

Evalueringen af rådsstrukturen skal derfor medføre en revurdering af retningslinjerne for det kommunale tilskud til det kulturelle vækstlag på samme måde som kulturstrategien sætter retningslinjer for det kommunale tilskud til det etablerede kulturliv.

Arbejdet skal afslutningsvis resultere i en ny kulturpolitik, der ikke blot sætter udvalgets overordnede visioner for både det etablerede kulturliv og det aktør- og frivillighedsbaserede kulturliv, men også sikre sammenhængen mellem udvalgets politiske ambitioner og den konkrete udmøntning af disse.


Procesplan


Der anbefales en todelt arbejdsproces, der dels sætter fokus på de politiske mål for fordelingen af puljemidler og dels de administrative procedurer:

Politisk niveau
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de fem kulturelle råd, der foretager en evaluering af nuværende struktur og nuværende retningslinjer for uddeling af puljemidler. Arbejdet skal resultere i en anbefaling om puljernes overordnede formål og et forslag til forenkling af rådsstrukturen, som sendes i høring hos rådene, inden det fremsendes til politisk behandling.

 

 

 

 

 

 

Uge

Aktivitet

 Uge 37

Arbejdsgruppemøde 1.
Drøftelse af evalueringsspørgsmål baseret på administrative oplæg samt på faktuelle forhold vedr. rådene og ansøgninger hertil.

Uge 39

Arbejdsgruppemøde 2.
Opfølgning på evalueringsspørgsmål samt
behandling af administrativt oplæg til retningslinjer for administrative procedurer for behandlingen af ansøgninger

Uge 41

Høring i rådene
Der indkaldes til fællesmøde

15.oktober

Deadline for evalueringsrapport og anbefaling

29. oktober

Politisk behandling af arbejdsgruppes anbefaling til politisk retningslinjer for de kulturelle råd

14. november

Deadline for udkast til revideret kulturpolitik

26. november

Politisk behandling af revideret kulturpolitik

Administrativt niveau
Administrationen udarbejder et oplæg til de administrative procedurer og reviderede vedtægter og forretningsordner, som sendes i høring i arbejdsgruppen og rådene.

Tidsplan
Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014

1.
Kulturpolitik (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udmøntning af nyt koncept for udvalgets dialogmøder

00.15.02A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Godkendelse af oplæg til nyt koncept for Fritids- og Kulturudvalgets dialogmøder.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget godkender oplæg til ny koncept til udvalgets dialogmøder

b)   at konceptet evalueres efter 1 år

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 3. september 2014:

Godkendt idet dialogmødet med Bornholms idræt dog fortsat udelukkende sker med bestyrelsen for Bornholms idrætsråd, suppleret med en repræsentant fra Center for ejendomme og drift.

Sagsfremstilling

På baggrund af forslag til et ændret dialogmødekoncept for Fritids- og Kulturudvalgets dialogmøder har udvalget besluttet en overordnet ramme for et nyt koncept for deres dialogmøder. Beslutningen indebar bl.a. et ønske om at afholde budgetmøder med repræsentanter for de relevante driftsenheder i forbindelse med behandlingen af budgettet samt et årligt møde med tilskudsmodtagere.


På dette grundlag forelægges hermed et oplæg til udmøntningen af udvalgets beslutning.(jf. bilag)

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014

1.
Oplæg til udmøntning af nyt koncept for Fritids- og Kulturudvalgets dialogmøder (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægsbevillinger til selvejende haller 2014

04.04.00Ø40-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

6

 

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i budget 2014 afsat en pulje til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.

Der søges om anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter. Sagen genoptages efter møde med repræsentanter for de elvejende idræts- og svømmehaller.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)   at der gives 6 anlægsbevillinger på tilsammen 1.113.736 kr. fordelt på de i bilaget nævnte anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller

b)   at der tilsvarende afsættes 6 rådighedsbeløb finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller med 1.113.736 kr.

c)    at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller

d)   at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Sagen udsættes til behandling i august med henblik på involvering af ansøgerne i prioritering.

Grundet manglende afklaring af ikke disponeret anlægsmidler blev punktet ikke behandlet i august.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2014.

Fra Center for Skole, Kultur og Fritids side er der forslag til en konkret prioritering af ønskerne svarende til den i budget 2014 tilgængelige anlægsramme til området.

Anlægsopgaver, der fokuserer på klimaskærm, energiforbedring, myndighedskrav samt har en økonomisk størrelse over et ”mindstemål” er prioriteret i indstillingen.Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Repræsentanter for de selvejende haller har været indkaldt til drøftelse af de foreliggende forslag. Der er efterflg. fremsendt et enigt forslag til behandling, som er vedheftet som bilag.

 


Oversigt over anlægsønsker og forslag til bevilling

 

 Budget inkl. moms

Budget ekskl. moms

Forslag til bevilling

Nexø-hallen

Udskiftning af nød lys og panikbelysning – krav fra brandinspektør

     32.500

     26.975

26.975

Udskiftning af varmtvandsbeholder.

     57.500

     47.725

Udskiftning af ovenlys vindue til tagplader i kontrolrum

     12.500

     10.375

Udskiftning af lysarmaturer i trim lokale nr. 1

     26.500

     21.995

Udskiftning af varmeveksler til direkte indgang fra fjernvarmen.

     23.750

     19.713

Nyvest Centret

Udskiftning af HF spoler til lys i hallen

     86.375

     71.691

71.691

Udskiftning af 4 stk. nye vindues rammer og glas

     11.875

       9.856

Udskiftning af dør og vindue til hallen

     15.850

     13.156

Udskiftning af udendørsklinker indgangsparti

     28.125

     23.344

Opsætning og levering af solcelleanlæg

   624.625

   518.439

Aakirkeby Hallerne

Separering af spildevand og kloakering (prisoverslag). Kommunalt krav.

   250.000

   207.500

207.500

Nye vinduer i gl. klubhus – energibesparelse (prisoverslag)

   120.000

     99.600

Nye vinduer til kælder i klubhus

     16.250

     13.488

Ny gavl i hal B mod øst (tilbud)

     60.000

     49.800

Flugtvejsadgang til hal B (prisoverslag)

   250.000

   207.500

207.500

Ny dobbeltport i mellembygning

     45.000

     37.350

Disponibelt rum ændres til ad hoc mødelokale for hallens brugere

     30.000

     24.900

Nordlandshallen

Renovering af herretoilet

     37.500

     31.125

Tilskud til lyddæmpning i mødelokaler

     75.000

     62.250

Udskiftning af tagpap på tagflade mod vest

   281.250

   233.438

233.438

Rønne Svømmehal

Flytning af billetsalg, så opsyn med hal og billetsalg kan kombineres (anslået)

     62.500

     51.875

Gudhjem Svømmehal

1. prioritet: Katodisk beskyttelse af bassinvægge – øst og vest.

   265.000

   219.950

219.950

2. prioritet: Katodisk beskyttelse af bassinvæge – nord og syd gavle

   175.000

   145.250

 145.250

I alt

2.587.100

2.147.293

1.112.304

 

Ansøgningerne kan ses på sagen.

Østermariehallen og DGI-hallen har oplyst, at de ikke har presserende anlægsbehov i 2014 og har derfor ikke har fremsendt anlægsønsker. Poulskerhallen indgår normalt ikke i anlægspuljen, da der er tale om en lejet hal.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende 5 anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i de selvejende haller:

 

Nexø-hallen

26.975

Nyvest Centret

71.691

Aakirkebyhallerne

415.000

Nordlandshallen

233.438

Gudhjem Svømmehal

365.200

I alt kr. ekskl. moms

1.112.304

 

 

Beløbet svarer til 1.340.125 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsafløftning 1.112.304 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller i budget 2014.

I budget 2014 er der i puljen afsat et rådighedsbeløb på 838.100 kr. Dertil har Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014 godkendt overførsel af restmidler i puljen fra 2013 på 276.455 kr.

I alt er der dermed 1.114.555 kr. til rådighed i puljen i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014

1.
Selvejende halllers forslag til fordeling (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Fritids- og Kulturudvalget

00.30.14G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 viser på Fritids- og Kulturudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 2,6 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 1,6 mio. kr.

Anlægsopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2014. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på anlæg.

 

Drift

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedrører Fritids- og Kulturudvalget, forventes samlet set et merforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til 1,8 % af det korrigerede budget ekskl. overførsler. Merforbruget skyldes engangsudgifter samt disponerede, men ikke udbetalte puljemidler fra 2013 og svarer til sædvanlig procedure på området. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 2,6 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 1,6 mio. kr. I forhold til sidste opfølgning ses en forbedring på 0,8 mio. kr.

 

 

Anlæg

På Fritids- og Kulturudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2014 8,0 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tilskuddet til Bornholms Museum på 6,6 mio. kr. forventes overført til 2015 samt at der pt. er reserveret 1,1 mio. kr. til eventuel finansiering af merforbruget på Plejecenter Snorrebakken, etape 2, idet sagen herom behandles i kommunalbestyrelsen i september.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for Fritids- og Kulturudvalgets områder viser pr. 31. juli samlet set et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 2,6 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,6 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2014

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2014

Overført til 2014

Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Overførbar

Center for Skole, Kultur og Fritid

-968

2.615

1.647

Fritids- og Kulturudvalget

-968

2.615

1.647

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014

1.
FKU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)

2.
FKU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt Lukket punkt

 

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

         8

 

Indstilling og beslutning

Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

9

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

10

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        Ingen sager til høring.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-09-2014

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014:

Frivillighedspolitikken, samarbejde med lokalsamfund og folkeskolereformen (åben skole).