Referat
Fritids- og Kulturudvalget
24-09-2014 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetmøde - Center Ejendomme og Drift og Center Skole, Kultur og Fritid
  åbent 3 Ændring af lokaletilskudsregler - foreningsvirksomhed
  åbent 4 Udpegning af modtager/e af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2014
  åbent 5 Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene
  åbent 6 Borgerinddragelse via dialogmøder
  åbent 7 Gensidig orientering
  åbent 8 Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

24-09-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kl. 15.00 – 16.00 under punkt 2 deltager fra Ejendomme og Drift Bjarne Freund Poulsen, Ann Juul Nielsen og Carsten Clemmensen.

Fra Center for Skole, Kultur og Fritid deltager Steen Ebdrup, Louise Krogsriis, Rebecca Kjempff, Jon Madsen og Michael Sondered.

Kl. 16.00 under punkt 3 deltager Steen Ebdrup og Rebecca Kjempff

René Danielsson forlod mødet under behandling af punkt 3 kl. 16.38 og returnerede kl. 17.00 inden behandling af punkt 4.

René Danielsson forlod mødet kl. 18.16 under behandling af punkt 8.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetmøde - Center fra Ejendomme og Drift og Center fra Skole, Kultur og Fritid

00.30.02G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

24-09-2014

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2015 afholdes der budgetmøde med Center Ejendomme og Drift og Center Skole, Kultur og Fritid.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·        dialogen til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 24. september 2014:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2015-2018. På den baggrund holder Fritids- og Kulturudvalget budgetmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Center Ejendomme og Drift og Center Skole, Kultur og Fritid.

 

Formålet med budgetmødet er, at Fritids- og Kulturudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centrene kan stille opklarende spørgsmål hertil.

 

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2015 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ændringer af lokaletilskudsregler - foreningsvirksomhed

18.15.15P21-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

15-09-2014

6

 

Fritids- og Kulturudvalget

24-09-2014

3

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med budgetbesparelser 2015-2017 skal der ske en ændring af lokaletilskudsreglerne for foreningsvirksomhed.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller forslag til ændringer af lokaletilskudsregler for foreningsvirksomhed til Fritids- og Kulturudvalget til godkendelse således:

a)   At tilskudsprocenten ændres fra 75 til 65 og at der modregnes for antal medlemmer over 25 år ved 25 %

b)   At gebyrer for kommunale lokaler fremskrives med 20 procent for at ligestille brugerne i økonomisk henseende.

 

Folkeoplysningsudvalget, d. 15. september 2014:

Indstilling anbefales.

 

Servicedirektøren indstiller:

·        til Fritids- og Kulturudvalget, at forslaget sendes til høring i Idrætsrådet.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 24. september 2014:

Folkeoplysningsudvalgets indstilling sendes til høring i Idrætsrådet med henblik på endelig stillingtagen i Fritids- og Kulturudvalget på næste møde.

Fritids - og Kulturudvalget ønsker at der fremadrettet arbejdes på en forenkling af tilskudsreglerne.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

 

 

Sagsfremstilling

På grund af en rammebesparelse i lokaletilskud for foreningsvirksomhed for 2015-2017 skal de gældende tilskudsregler revideres.

 

§25 i Folkeoplysningsloven siger at der ydes tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne med reduktion i % for antallet af medlemmer over 25 år.

§22 i Folkeoplysningsloven siger at gebyret skal indgå i den pulje som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område.

 

Der er udarbejdet 3 regneeksempler:

1.    65 % og reduktion for medlemmer over 25 år med 25 %

2.    70 % og 18 %

3.    75 % og 13 %

 

Der er endvidere regnet på en forhøjelse af gebyret for kommunale haller m.v. med hhv. 10, 15 og 20 %.

 

De gældende regler er tilrettet jævnfør indstilling og fremgår af bilag.

 

Supplerende sagsfremstilling og/

eller administrativ tilføjelse

 

Høring i Idrætsrådet:

 

Under henvisning til den samarbejdsaftale der foreligger mellem Idrætsrådet og Kommunen, skal Idrætsrådet høres i principielle og væsentlige sager i forhold til idrætslivet, som behandles i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Kommunalbestyrelsen, samt orienteres om alle andre sager, som har berøring til idrætslivet, før endelig behandling i kommunen.

 

Supplerende beskrivelse af konsekvenserne for de ændrede lokaletilskudsregler:

 

Det fremgår af folkeoplysningslovens § 25, at der skal ydes tilskud til driften af lokaler, der ejes eller lejes af foreninger, der tilbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskuddet skal mindst udgøre 65 % af driftsudgifterne.

 

Hvis aktiviteterne for børn og unge også omfatter deltagere, der er over 25 år kan lokaletilskuddet nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere.

 

Den demografiske fordeling af befolkningen på Bornholm betyder, at der er relativt mange personer over 25 år, der er medlem af en forening. I stedet for fuldt ud at nedsætte lokaletilskuddet forholdsmæssigt svarende til foreningernes medlemmer over 25 år, har Fritids- og kulturudvalget haft den praksis at modregne i den forholdsmæssige nedsættelse af lokaletilskuddet. Det betyder, at foreninger med mange medlemmer over 25 år ikke rammes så hårdt af den forholdsmæssige nedsættelse.

 

Den forholdsmæssige nedsættelse kan gøres større eller mindre ved at regulere på den såkaldte modregningsprocent. Hvis modregningsprocenten er høj mindskes den forholdsmæssige nedsættelse af lokaletilskuddet. Er den 0 nedsættes lokaletilskuddet lige præcis forholdsmæssigt med andelen af medlemmer over 25 år.

 

Folkeoplysningsudvalget har i sit møde den 15. september 2015 indstillet, at der besluttes en tilskudsprocent på 65 % i stedet for 75 % og at modregningsprocenten for medlemmer over 25 år fastsættes til 25 % mod tidligere 33 %.

 

Der er udarbejdet tre regneeksempler (se bilag) ud over den hidtidige praksis med en tilskudsprocent på 75 % og en modregningsprocent på 33 %, nemlig:

 

1.    65 % og reduktion for medlemmer over 25 år med 25 %

2.    70 % og reduktion for medlemmer over 25 år med 18 %

3.    75 % og reduktion for medlemmer over 25 år med 13 %

 

De 3 regneeksempler har principielt følgende konsekvenser:

 

Ved regneeksempel nr. 1 (65 % -25 %) sker der en reduktion af lokaletilskuddet til lovens minimum og de foreninger med medlemmer, der primært er børn og unge under 25 år vil få nedsat deres lokaletilskud relativt mest sammenlignet med resultatet af de to andre regneeksempler.

 

Regneeksempel nr. 2 (70 % – 18 %) kan beskrives som en ”Mellemmodel”.

 

Ved regneeksempel nr. 3 (75 % 13 %) vil de foreninger der primært har medlemmer over 25 år få nedsat deres lokaletilskud relativt mest sammenlignet med resultatet af de to andre regneeksempler. De ”rene” børne- og ungdomsforeninger vil være uberørte.

 

Der er endvidere regnet på en forhøjelse af gebyret for kommunale haller m.v. med hhv. 10, 15 og 20 %. Det er en betingelse, at de gebyrer der bliver opkrævet anvendes til et supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningernes egne eller lejde lokaler herunder private haller. På den måde opnås en større ligestilling mellem de foreninger der ejer deres lokaler og de foreninger der anvender kommunale lokaler.

 

Takstblad for Lokaler til idrætsformål for 2015 skal tilrettes, såfremt en forhøjelse af gebyret godkendes.

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 15. september 2014

1.
Forslag til ændrede tilskudsregler (DOCX)

2.
Modeller Lokaletilskud 2015 til 16 beregning (XLSX)

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 24. september 2014

3.
Eksempler på tilskudsprocenter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Udpegning af modtager/e af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2014

00.05.07G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

24-09-2014

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udpegning af modtager/e af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris og drøftelse af formen for den konkrete uddeling.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)   at udvalget udpeger en eller flere modtagere af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2014 blandt de 9 kandidater indstillet af Bornholms Idrætsråd og Bornholms Regionskommunes kulturelle råd.

b)   at udvalget beslutter, hvordan prisen uddeles.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 24. september 2014:

ad a) Udvalget har udpeget modtagere

ad b) Prisen uddeles samlet på en af vores kulturinstitutioner.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Fritids- og Kulturudvalget uddelt en kultur- og idrætspris, som en anerkendelse af modtagerens fortjenester inden for det bornholmske kultur- og idrætsliv.


Forslag til prismodtager/e indstilles af Bornholms Idrætsråd og regionskommunens kulturelle råd, som hver indstiller 1-2 begrundede forslag fra deres respektive fagområder, hvoriblandt Fritids- og Kulturudvalget træffer beslutning om endelig modtager/e.

Der er indkommet i alt 9 indstillinger

 

Ifølge retningslinjerne for uddelingen kan prisen uddeles som et kontant beløb på maks. 25.000 kr. til en eller flere enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper.

 

Børne- og Ungekulturrådet anbefaler udvalget at opdele Kultur- og idrætsprisen 2014 i to, således at der både kan tilgodeses en ung ’up-coming’ kandidat, og en ’tak for indsatsen’ kandidat. Rådet anbefaler ligeledes udvalget, at alle indstillede kandidater offentliggøres, så ikke kun de endelige modtagere af prisen med henblik på at vise, hvor bredt og hvor mange, der gør en indsats på kultur- og idrætsområdet på Bornholm. (Jf. bilag 3)


Prisoverrækkelse

Administrationen indstiller følgende forslag til drøftelse vedrørende gennemførelsen af prisoverrækkelsen.

1) Idrætsrådet, de kulturelle råd og alle indstillede kandidater inviteres til en reception, hvor prismodtager/e annonceres og modtager pris af formanden for Fritids- og Kulturudvalget. Lokation og kulturelle indslag m.v. organiseres af sekretariatet i samarbejde med det råd, som har indstillet prismodtager/e.

2) Formanden for Fritids- og Kulturudvalget overrasker prismodtagen/erne på dennes adresse og overrækker prisen. Formanden for det råd, som har indstillet prismodtageren, kan evt. deltage i overrækkelsen og overlevere den faglige begrundelse for indstillingen.
Overrækkelsen formidles bredt ved hjælp af billeder eller tv-optagelser, som udsendes via tilgængelige medier.

I begge tilfælde forventes det, at kultur- og idrætsprisen vil blive uddelt i oktober 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 25.000 kr. til formålet inden for udvalgets budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 24. september 2014

1.
Retningslinjer for uddeling af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris (DOCX)

2.
Oversigt over indstillinger (DOCX)

3.
Børne- og Ungekulturrådets indstillinger (DOCX)

4.
Kunstrådets indstillinger (DOCX)

5.
Musikrådets indstillinger (DOCX)

6.
Teaterrådets indstillinger (MSG)

7.
Kulturhistorisk Råds indstillinger (MSG)

8.
Idrætsrådets indstilling (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene

00.01.00G01-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

24-09-2014

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget godkendte i juni tre langsigtede mål for valgperioden med tilhørende delmål for 2015. På denne baggrund forelægges der hermed forslag til opstart af delmålene for det langsigtede mål ”Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene”

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget godkender forslag til opstart af delmålene for det langsigtede mål ”Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene”

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 24. september 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget har siden målseminaret i Ystad arbejdet med de langsigtede mål for valgperioden og med de mere konkrete delmål for 2015.


Udvalget godkendte i juni følgende tre langsigtede mål for valgperioden med tilhørende delmål for 2015:

     1. Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene

2. Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud

3. Idræt og motion for alle


På denne baggrund forelægges hermed forslag til opstart af mål 1’s konkrete delmål for 2015, som skitseres nedenfor.Delmål 1. Kursussamarbejde med LAG-Bornholm

Delmålet omfatter en ambition om, at hvert lokalområde med en borgerforening skal tilbydes et kursusforløb, der skal resultere i udarbejdelsen af en strategi for, hvordan det enkelte lokalområde skal udvikle sig, med udgangspunkt i områdets særegenhed.

I forhold til dette delmål er der særlig to aspekter, der bør tages i betragtning

1. Ny programperiode for LAG Bornholm

Hvorvidt det bliver muligt at tilbyde en kursusrække til borgerforeningerne gennem et samarbejde med LAG-Bornholm afhænger af, at borgerinddragelse og lokalområdeudvikling bliver del af LAG-Bornholms nye udviklingsstrategi.


I forbindelse med årsskiftet 13/14 er de lokale aktionsgrupper (LAG) trådt ind i en ny programperiode, som løber de næste syv år 2014-2020. Der er afsat 14 mio. kr. i 2014 til etableringen af nye aktionsgrupper og i 2015 er der afsat 94,2 mio. kr. som aktionsgrupperne kan bruge til at indstille projekter for. Størstedelen af budgettet er dækket af EU’s landdistriktsfond. På landsplan vil blive oprettet 26 nye aktionsgrupper herunder en på Bornholm.

Hver aktionsgruppe skal afholde en stiftende generalforsamling, hvor alle kan stille op til bestyrelsen for aktionsgruppen. Bestyrelsens opgave er i løbet af efteråret at fastsætte mål og indsats i form af en udviklingsstrategi, som skal være styrende for aktionsgruppen arbejde igennem hele programperioden. Strategien skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ved udgangen af 2014.

2. Mål om borgerinddragelse og partnerskaber - TMU


Teknik- og Miljøudvalget har formuleret et langsigtet mål om borgerinddragelse og partnerskab, som ligeledes omhandler udviklingen af lokalområder. Der er således et sammenfald af politiske målsætninger på området.

Forslag til opstart af delmål 1

Ud fra ovenstående forhold anbefales det, at indsatsen inden for borgerinddragelse og lokalområdeudvikling koordineres med afsæt i de fire planlagte dialogmøder i november 2014 mellem lokalområderne og Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.Delmål 2. Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser

I forlængelse af målsætningerne i regionskommunens ejendomsstrategi omfatter målet en bedre udnyttelse af de kommunale og foreningsejede faciliteter i forhold til øens foreningsaktiviteter.


Regionskommunen ejer 26 foreningshuse (inkl. fritidshuse, kulturhuse og medborgerhuse) på hele øen, der alene anvendes til foreningsformål (administreret af Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget). Derudover yder regionskommunen såkaldt basisstøtte til 13 foreningsejede foreningshuse (administreret af Center for Skole, Kultur og Fritid under Kultur- og Fritidsudvalget).

 

Center for Ejendom og Drift er tovholder på implementering af regionskommunens ejendomsstrategi og dennes målsætninger.

Dette arbejde forventes at omfatte en dialog med foreningerne i lokalsamfundene om, hvordan man i fællesskab kan skabe de bedste rammer for lokalområdets kultur- og fritidsaktiviteter ud fra de kommunale og foreningsejede faciliteter, der er til rådighed i området.

Forslag til opstart af delmål 2

Ud fra ovenstående forhold anbefales det, at der udarbejdes en plan for delmålets realisering i arbejde med Center for Ejendom og Drift.Delmål 3. Implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter

Delmålet indebærer et ønske om at åbne idrætshaller for borgere, der ønsker at dyrke idræt og motion på fleksible tidspunkter.

I forhold til dette delmål er der to aspekter, der bør tages i betragtning:
 
1. Status

Projektets realisering forudsætter, at der er installeret nødvendigt it-udstyr til betjening af idrætshallernes adgangsveje, samt at bestilling af og betaling for træningstid kan ske ved anvendelse af it-løsninger.

 

Alle de kommunale idrætshaller er i dag forsynet med ADK-låsesystemer, som betyder, at døre kan åbnes og lukkes uden tilstedeværelse af personale. Ligeledes er der installeret videokameraer i alle de kommunale idrætshaller, således disse kan være under overvågning, uden tilstedeværelse af medarbejdere.


Alt lys i de kommunale idrætshaller betjenes af lysfølere.


Conventus Bookingsystem indeholder faciliteter, der vil kunne fungere både som booking- og betalingssystem.


På BRK hjemmeside kan borgere orientere sig om ledige tider i alle regionskommunens idrætshaller, uanset om det er kommunale- eller private haller.  Det er målet, at der ad denne vej skal kunne bookes tid i de kommunale idrætshaller. Opsatte informationsskærme i de kommunale idrætshaller vil ligeledes orientere interesserede borger om ledige tider i idrætshallerne.


Der mangler på nuværende tidspunkt en afklaring af, hvordan Conventus bookingsystem kan opkobles til regnskabssystem og en politisk stillingtagen til prissætningen for leje af hel- eller dele af en idrætshal.

2. Udvikling af idrætsstrategi

Der arbejdes i øjeblikket på formulering af en idrætsstrategi, der bl.a. sætter fokus på brugen af øens idrætsfaciliteter.

Forslag til opstart af delmål 3

Ud fra ovenstående forhold anbefales det, at realiseringen af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter kobles til det nuværende arbejde med idrætsstrategien og tænkes ind i implementering af denne.Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 24. september 2014

1.
Oplæg til langsigtede mål om lokalområder (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Borgerinddragelse via dialogmøder

00.15.02G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-06-2014

10

 

Fritids- og Kulturudvalget

24-09-2014

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal på baggrund af en drøftelse af de igangværende og kommende politiske processer udvælge en af processerne som emne for et borgerdialogmøde. Udvalget har derudover mulighed for at foreslå emner af tværgående karakter til møderne der forestås af Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a.    at udvalget udpeger 1 til 2 specifikke emner der har aktuel politisk interesse for udvalget.

b.    Endvidere indstilles der til, at udvalget udpeger et eller flere emneområder der egner sig til tværgående ”Ø-debat” ud fra aktuelle problemstillinger der er politisk og samfundsmæssigt udfordrende.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. juni 2014:

Udvalget drøftede fire emner:

·        svømmehal

·         Bornholms Museums placering

·         Frivillighed

·        Udvikling af lokalsamfundene.

 

 

Servicedirektøren indstiller,

a) at udvalget udpeger det emne, dialogmødet skal handle om og

b) fastlægger en dato for dialogmødet.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 24. september 2014:

ad a) Udvikling af lokalsamfundene

ad b) Møderne planlægges til afholdelse i november 2014 i samarbejde med Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Demokratigruppen besluttede på mødet den 14. maj 2014, at sætte to punkter på dagsordenen vedrørende regionskommunens borgerinddragelsesindsats; dette punkt om borgerdialogmøder og et andet om borgerpanelundersøgelser.

 

Demokratigruppen besluttede på mødet at indsatserne på borgerinddragelsesområdet skulle knyttes tættere til udvalgenes arbejde, og dermed tættere til konkrete politiske processer. Demokratigruppen besluttede derudover, at der i den resterende projektperiode gennemføres 2 borgerdialogmøder med tværgående emner, samt 5 borgermøder med mere specifikke emner indenfor de enkelte udvalgs politikområder. Det betyder, at Økonomi- og Planudvalget forestår afholdelse af de to tværgående borgerdialogmøder, og at udvalgene udvælger (mindst) et emne til et borgerdialogmøde inden for udvalgets område.

 

Udvalget skal på baggrund af en drøftelse af de igangværende og kommende politiske processer udvælge en af processerne som emne for et borgerdialogmøde. Det skal endvidere drøftes hvordan borgernes input kan anvendes i den valgte proces.

Udvalget har derudover mulighed for at foreslå emner af tværgående karakter til møderne der forestås af Økonomi- og Planudvalget.

Udvalgets drøftelser og valg af proces fremlægges af udvalgsformanden på Demokratigruppens møde 19. august 2014. Dialogmøderne skal være afholdt senest 30. april 2015.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. september 2014

 

Udvalget anmodes om at fastsætte tema og dato for et dialogmøde, til afholdelse inden udgangen af april 2015.

Temaet for dialogmødet kan være et af de tre forslag til temaer, som udvalget på sit møde 4. juni 2014 besluttede at foreslå Demokratigruppen:

•                 Svømmehal

•                 Bornholms Museums placering

•                 Udvikling af lokalsamfundene

Det fjerde tema fra udvalgets møde om frivillighed vil blive tema for et tværgående dialogmøde.

 

Udvalget kan vælge at anvende dialogmøderne, der er forankret i Demokratigruppen, til temaer, udvalget måtte finde aktuelt og har således mulighed for at vælge et andet emne, end de emner, der tidligere har været drøftet.

 

Udvalget er sammen med direktøren og respektive centerchef ansvarlig for den videre forberedelse og gennemførelse af dialogmødet. Sekretariatet kan bistå i form af faglig sparring og praktisk hjælp.

I regi af kommunalbestyrelsens borgerinddragelse er der afsat 4.000 kr. til annoncering, 5.000 kr. til lokaleleje og 4.000 kr. til forplejning. Udgifter, der går ud over ovennævnte beløb, herunder til indlæg fra evt. eksterne videnspersoner, afholdes indenfor udvalgets egen budgetramme.

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. juni 2014

1.
Strategi for borgerinddragelse (PDF)

2.
Politik for borgerinddragelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Gensidig orientering

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

24-09-2014

7

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 24. september 2014:

Orienteret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

24-09-2014

8

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 24. september 2014:

Orienteret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

24-09-2014

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 24. september 2014:

Ingen sager til høring.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

24-09-2014

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 24. september 2014:

Borgerinddragelse og frivillighedspolitik