Referat
Fritids- og Kulturudvalget
29-10-2014 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kulturelle råd - evaluering og udmøntning af rammebesparelse
  åbent 3 Behandling af Fritids- og Kulturudvalgets effektiviseringsbidrag
  åbent 4 Udmøntning af rammebesparelse på kultur- og fritidshuse - Budget 2015 og 2016
  åbent 5 Flytning af Åkirkeby bibliotek til Hans Rømer Skolen, afdeling Åker
  åbent 6 Ændring af lokaletilskudsregler - foreningsvirksomhed
  åbent 7 Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om støtte til Young Care Projekt 2
  åbent 8 Beredskabsplan og inspirationsguide - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn
  åbent 9 Mødeplan 2015
  åbent 10 Ligestilling af forhold i de bornholmske golfklubber
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Steen Ebdrup og Louise Krogsriis deltager under punkt 2,3,4 og 5.

 

Punkt 5 behandles før punkt 3 ved mødets start

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kulturelle råd – Evaluering af rådsstruktur og udmøntning af budget 2015 besparelse

00.15.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

I overensstemmelse med Fritids- og Kulturudvalgets beslutning af 3. september 2014 er den kulturelle rådsstruktur blevet evalueret som led i revisionen af kulturpolitikken. Evalueringsprocessen er nu afsluttet, og har resulteret i en anbefaling om en fremtidig rådstruktur. Der er på denne baggrund udarbejdet forslag til konkret udmøntning af budget 2015 rammebesparelsen på 200.000 kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget tager evalueringen til efterretning

b)   at udvalget godkender en model for fremtidig rådsstruktur og udmøntning af rammebesparelse på 200.000 kr.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstilling a) taget til efterretning.

Indstilling b) Model 2 godkendt med virkning fra 1/1 2015.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke, da han vil følge arbejdsgruppens indstilling altså model 1.

 

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte 3. september 2014 en proces for gennemførelsen af fase 2 af udmøntningen af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi: Evaluering af den kulturelle rådsstruktur og udarbejdelsen af en ny kulturpolitik.

Ifølge tidsplanen for fase 2 skulle evalueringen gennemføres i september-oktober 2014 og danne baggrunden for en ny kulturpolitik, der er tidssvarende i forhold til kulturstrategien og en evt. revidering af rådsstrukturen. Den nye kulturpolitik skal ligge klar i udgangen af 2014. 


I forbindelse med godkendelsen af budget 2015 i oktober 2014 blev det besluttet, at gennemføre en rammebesparelse på 200.000 kr. på de kulturelle råds puljer fra 882.553 kr. til 682.553 kr.  Selve udmøntningen blev fremsendt til behandling i Fritids- og Kulturudvalget.

 

Der skal således tages stilling til 1) om evalueringen afstedkommer et behov for en ændring af rådsstrukturen og 2) hvordan rammebesparelsen på 200.000 kr. skal udmøntes.

I det følgende vil der redegøres for evalueringen af rådsstrukturen, hvorefter der vil forelægges udvalget to forslag til modeller for en fremtidige rådsstruktur, der også omfatter udmøntning af rammebesparelsen. 

 

Evaluering af den kulturelle rådsstruktur

I henhold til Fritids- og Kulturudvalgets beslutning af 3. september 2014 er der i løbet af september 2014 blevet gennemført en evaluering af den kulturelle rådsstruktur. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af rådsformændene, som skulle udarbejde en anbefaling om puljernes overordnede formål og et forslag til forenkling af rådsstrukturen.

 

Derudover skulle administrationen udarbejde et oplæg til de administrative procedurer og reviderede vedtægter og forretningsordner.


Administrationen har sideløbende udarbejdet en evalueringsrapport, der kortlægger rådenes økonomi og bevillinger i perioden siden rådstrukturens etablering i 2007 til midten af 2014. Derudover omfatter den en sammenfatning af to fokusgruppeinterviews af henholdsvis rådsformændene og Fritids- og Kulturudvalget. (jf. bilag 6)

Arbejdsgruppens anbefaling

Arbejdsgruppen fremlægger hermed deres anbefaling til politisk drøftelse.

Arbejdsgruppen anbefaler, at nuværende rådsstruktur med fem kulturelle råd med hver deres pulje opretholdes. Antallet af ordinære rådsmøder reduceres fra 4 til 2 årlige møder, og der opereres med 2 årlige fælles ansøgningsfrister for samtlige råd. Der indføres koordinerende rådsformandsmøder, der bl.a. behandler tværgående ansøgninger, før de sendes til behandling i rådene. (Jf. bilag 1.)

Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes fælles retningslinjer for tilskud fra de kulturelle puljer, der formidler puljernes formål og redegør for udbetalingsprocedure og afrapportering.  Det anbefales i den sammenhæng at få udarbejdet en afrapporteringsskabelon med henblik på at højne kendskabet til afviklingen af de enkelte arrangementer. De fælles retningslinjer suppleres med individuelle retningslinjer for det enkelte råd ud fra en fælles skabelon.
(Jf. bilag 2.)

Arbejdsgruppen anbefaler, at rådenes vedtægter og forretningsordner ensrettes med henblik på at lette administrationen. Vedtægternes ensretning gælder medlemmernes funktionsperiode, udpegningsmetode og opgaver i det omfang, hvor det er hensigtsmæssigt. Derudover omfatter forslaget ændringer efter de enkelte råds ønsker herunder tilføjelsen af en repræsentant fra kommunalbestyrelsen i Børne- og Ungekulturrådet. (Jf. bilag 3.)

Forretningsordnerne er blevet ensrettede, så de er identiske. (Jf. bilag 4.)
Rådenes kommentarer

Materialet har været forelagt til kommentering i rådene ved et fællesmøde den 9. oktober 2014. Dette afsted kom følgende centrale bemærkninger i forhold til;

Forslag til anbefaling

                    

Side

Kommentarer

Administrationens anbefaling

1

Det var vanskeligt at imødekomme spontane ansøgninger med kun 2 møder og der lå ingen direkte besparelse i en reduktion af møder.

Forslaget om 2 møder fastholdes, og der opereres med 2 fælles ansøgningsfrister, hvor der ikke åbnes for behandling af ansøgninger imellem fristerne

Det var passende med 2 årlige møder og spontane ansøgninger kunne behandles over mail af formand eller næstformand samt et andet rådsmedlem.

Det var vigtigt ikke at åbne op for behandling af ansøgninger mellem ansøgningsfristerne.

Det var vigtigt, at de fælles ansøgningsfrister var afstemt med Statens Kunstfonds ansøgningsfrister.

Ansøgningsfristerne afstemmes med Statens Kunstfonds ansøgningsfrister, da flere ansøgere søger begge steder

Generelt

Der var ikke grundlag for at lægge rådene sammen ud fra rådenes nuværende rådighedsbeløb. En sammenlægning ville reducere fagligheden og indsigten i kulturmiljøerne

-

 

Forslag til fælles retningslinjer

 

Side

Kommentarer

Administrationens anbefaling

1

De kulturelle puljer var forbeholdt vækstlaget og kan ikke søges af aktører der får kommunalt driftstilskud.

Formuleringen om forholdet mellem de kulturelle puljer og driftstilskudsmodtagere fastholdes. Det anbefales, at puljerne primært udgør den kommunale støtte til det øens kulturelle vækstlag.


1

Der burde åbnes op for kommunalstøttede institutioner, idet det var det nyskabende i aktiviteten, som afgjorde om der kan bevilges tilskud fremfor arrangøren.

1

Der var behov for kontinuitet og nye tiltag – dvs. puljerne var både for gengangere og nyt initiativer

2

Der er ikke behov for en afrapporteringsskabelon og en afrapportering, der forholder sig til målsætninger m.v., da det gør det for bureaukratisk – det skal være enkelt.

 

Afrapporteringsskabelon fastholdes af hensyn til at lette håndtering af tilbagemeldinger og for at sikre ensartede data. Teksten ændres, så der lægges op til en enkelt afrapportering.

2

Afrapportering og regnskab bør indsendes senest 3 måneder efter afholdelse og ikke efter 1 år fra bevillingsdatoen

Fastholder indsendelsesfrist på 1 år, da det giver arrangøren større råderum og gør det lettere for administrationen at håndhæve tidsfristen.

2

Tekst om tilbagemelding på ansøgninger bør ændres, så det bliver mere enkelt.

Teksten ændres til: Svar sendes umiddelbart efter rådsmøde.

 

Forslag til ensrettede vedtægter

Side

Kommentarer

Administrationens anbefaling

Generelt

Brugerrepræsentation i rådene er positivt, men rådene skal primært være faglige funderet.

 

Såfremt brugerrepræsentation er et politisk ønske oprettes en brugerrepræsentationsplads i samtlige råd med henblik på at sidestille rådene.

Generelt

Indholdet under punktet opgaver ensrettes.

Fastholdes som forelagt. Opgaverne er ensrettet i det omfang, det er vurderet hensigtsmæssigt.

1

Pædagogisk Center slettes fra Børne og Ungekulturrådets repræsentationsliste, da centret har frabedt sig en plads.

Imødekommes.

5-6

 

Ensretning af Musikrådets vedtægter skal sendes til behandling i Musikrådet før politisk godkendelse

Musikrådets vedtægter sendes til behandling i Musikrådet med henblik på at få udarbejdet et oplæg til ensretning af udpegningsmetode i forhold til de øvrige råd.Forslag til ensrettede foreningsordner

Materialet gav ikke anledning til nogen kommentarer. 

Fremtidig rådsstruktur og udmøntning af rammebesparelse

Model 1. Opretholdelse af nuværende rådsstruktur og procentvis udmøntning af besparelse


Udvalget følger arbejdsgruppens anbefaling som forelagt ovenfor.

Forslag til fælles retningslinjer for rådenes virksomhed, ensrettede vedtægter og forretningsordner tilrettes i overensstemmelse med administrationens anbefalinger i forhold til høringssvar og godkendes politisk - med undtagelse af Musikrådets vedtægter. Disse sendes til behandling i Musikrådet med henblik på at få udarbejdet et oplæg til ensretning af udpegningsmetode i forhold til de øvrige råd. Oplægget returneres efterfølgende til politisk godkendelse.

Udmøntningen af rammebesparelsen på 200.000 kr. fordeles procentvist, jf. nedenfor.(2014 tal)

 

Råd/puljer

Budget

2014

% reduktion

Budget 2015

Kunstrådet

195.592

44.324,14

151.267,86

Kulturhistorisk Råd

102.984

23.337,75

79.646,25

Teaterrådet

132.871

30.110,60

102.760,40

Musikrådet

317.226

71.888,26

245.337,74

Børne- og Ungekulturrådet

133.880

30.339,25

103.540,75

I alt

882.553

200.000

682.553,00Med denne model opretholdes en bred faglig repræsentation inden for de enkelte fem fagområder, hvilket sikrer en højere grad af kendskab til de forskellige kulturmiljøer.

Økonomisk reduceres de enkelte puljers rådighedsbeløb procentvis.Model 2. To puljer og procentvis udmøntning af besparelse


Nuværende rådstruktur reduceres til at bestå af et kunst- og kulturhistorisk råd og et musik- og teaterråd. Børne- og Ungekulturrådet nedlægges, mens puljen til børne- og ungekultur overføres til Fritids- og Kulturudvalgets ramme af frie midler.

Der udpeges 2 repræsentanter for børne- og ungekultur til hvert råd, idet de nye råd inkluderer børne- og ungekultur, som del af deres støtteområde.
 
Udmøntningen af rammebesparelsen på 200.000 kr. fordeles procentvist, jf. nedenfor.(2014 tal), hvorefter de reducerede puljer samles i en pulje for henholdsvis kunst- og kulturhistorie og musik og teater, litteratur og film.

 

Rådstruktur/puljer 2014

Budget

Budget 2015 inkl. besparelse

Rådstruktur/puljer 2015

Budget 2015

2014

Kunstrådet

195.592

151.268

Råd for kunst og kulturhistorie

230.914

Kulturhistorisk Råd

102.984

79.646

Teaterrådet

132.871

102.760

Råd for musik og teater

348.098

Musikrådet

317.226

245.338

Børne- og Ungekulturrådet

133.880

103.541

-

-

FKU’s frie midler

29.000

29.000

FKU’s frie midler

132.541Med denne model sammenlægges Kulturhistorisk Råd og Kunstrådet til et råd, ligesom Teaterrådet og Musikrådet samles til et råd. Dette kræver, at der for hvert nyt råd udarbejdes vedtægter, forretningsordner og individuelle retningslinjerne for støtte.

Forslag til fælles retningslinjer fastholdes og godkendes politisk.

Økonomisk opretholder modellen puljestørrelsen for fire af rådene, selvom de sammenlægges til to råd med hver sin pulje. Men den samlede ramme til kulturelle formål reduceres med 103.000 kr., idet Fritids- og Kulturudvalgets ramme af frie midler suppleres med puljen til børne- og ungekultur. Sidstnævnte frigives hermed til udvalgets egne projekter.

Reduktionen af den samlede pulje til kulturelle formål kan medføre et fald i antallet af øens kulturaktiviteter.

Det skal understreges, at model 2 ikke har været drøftet af rådsformændene eller de øvrige rådsmedlemmer.Model 3. En kulturpulje og frie midler under Fritids- og Kulturudvalget


Nuværende rådstruktur nedlægges, og der oprettes en pulje til kulturelle formål, som administreres af et tværfagligt, repræsenteret kulturråd. Rammebesparelsen udmøntes i forhold til de kulturelle råds samlede puljeramme på 882.000. Dette resulterer i en ramme på 682.000 kr. hvoraf 171.000 kr. tilføres Fritids- og Kulturudvalgets pulje af frie midler, og det resterende beløb på 511.000 kr. udgør den nye puljeramme for ét kulturråd.

Puljer

Budget

2014

Budget

2015 inkl. besparelse

Kulturelle puljer

882.553

-

FKU’s frie midler

29.000

200.000

Kulturel pulje

-

511.553

I altModellen forudsætter, at der udarbejdes vedtægter for kulturrådet, som definerer dets formål, opgaver, sammensætning m.v. Derudover skal der udarbejdes en forretningsorden.


Modellen lægger op til en støttemodel, der baserer sig på en tværfaglig kulturel tilgang til, hvad kan bidrage til et aktivt og levende kulturvækstlag på Bornholm. Den åbner muligheden for et bedre samarbejde om tværgående projekter og kan medvirke til et bedre overblik over det samlede kulturvækstlagets behov til gavn for en langsigtet og strategisk støtteindsats.

Modellen vil betyde en nedlæggelse af fagspecifikke puljer og en reduktion af rådsmedlemmer. Sidstnævnte vil mindske repræsentationsbredden inden for det enkelte fagområde og dermed en bred praktisk indsigt i kulturmiljøerne.

Økonomisk vil modellen reducerer den samlede ramme til kulturelle formål, hvilket kan medfører et fald i antallet af øens kulturarrangementer. Modellen vil derimod tilføre det stående fagudvalg øget midler til deres ramme af frie midler til realisering af egne kulturpolitiske initiativer.

Det skal understreges, at model 3 ikke har været drøftet af rådsformændene eller de øvrige rådsmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser


Jf. ovenfor.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 29. oktober 2014

1.
Anbefaling (DOCX)

2.
Forslag til fælles retningslinjer for tilskud fra de kulturelle puljer (DOCX)

3.
Forslag til reviderede vedtægter (DOCX)

4.
Forslag til reviderede forretningsordner (DOCX)

5.
Referat af høringsmøde (DOCX)

6.
Administrativ evalueringsrapport (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Behandling af Fritids- og Kulturudvalgets effektiviseringsbidrag

00.30.00S00-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Behandling af effektiviseringsbidrag herunder budgetbesparelser på i alt 262.300 kr. som følge af budgetforlig for 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at Fritids- og Kulturudvalget sender forslaget til effektivisering på politikområde 8 af optimering af handicapidrætskonsulentens arbejde med 130.000 kr. i høring med frist den 17. november 2014 med henblik på endelig stillingtagen i Fritids- og Kulturudvalgets ordinære møde den 26. november 2014

b)   at Fritids- og Kulturudvalget godkender forslaget til effektivisering på politikområde 8 af de selvejende idræts- og svømmehaller med 60.000 kr., og fremsender beslutningen til Idrætsrådets og de selvejende hallers orientering

c)    at Fritids- og Kulturudvalget tager til efterretning, at et resterende effektiviseringsbidrag på 72.300 kr. inden for politikområde 8 realiseres ved en administrativ prioritering inden for Center for Skole, Kultur og Fritid

d)   at Fritids- og Kulturudvalget principgodkender forslaget til effektiviseringer på Folkebiblioteket på 106.000 kr. jf. pkt. vedr. flytning af Aakirkeby folkebibliotek til Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 29. oktober 2014

Indstilling a)godkendes. Forvaltningen anmodes om at undersøge konsekvenserne i samarbejde med Dansk handicap idrætsforbund. Afklaring skal foreligge inden handicaprådets møde 11. november 2014.

Indstilling b)Fritids- og Kulturudvalget beslutter at reducere tilskuddet til de selvejende Idræts og svømmehaller med 60.000 kr. forholdsmæssigt i forhold til tilskuddenes størrelse.

Indstilling c) Taget til efterretning

Indstilling d)Godkendt.

René Danielsson kan ikke medvirke i beslutning d).

Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2015 omfatter budgetbesparelser ved effektiviseringer på i alt 13 mio. kr.

Besparelsen er fordelt på alle fagområder. Besparelsen på Fritids- og Kulturvalgets budget er på 368.300 kr.

Besparelsen fordeler sig således på politikområde 8 og 9:

Kultur og Fritid: 262.300 kr.
Biblioteker: 106.000 kr.

Det er imidlertid vanskeligt at finde effektiviseringer inden for fritids- og kulturområdet, idet budgettet for dette område stort set udelukkende består af tilskud til foreninger og kulturinstitutioner.

Der fremlægges hermed forslag til effektiviseringer og budgetbesparelser på de enkelte politikområder. De introduceres i oversigtsform, hvorefter de uddybes.

 

Oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetbesparelser

Politikområde 8: Kultur og Fritid

Forslagnr.

Område

Budget 2014

Besparelse

Budget 2015**

8.1

Handicapidrætskonsulent

130.000

130.000

0

8.2

Lønudgifter - selvejende idræts og svømmehaller

6.067.000*

60.000

6.007.000

Samlet effektivisering

190.000

 

* Beløbet er baseret på regnskabstal fra 2013, hvilket er de seneste tilgængelige tal.

** Budget 2015 er baseret på 2014-tal med undtagelse af forslag 15.2, som består af 2013- tal, som angivet ovenfor.


Det resterende effektiviseringsbidrag på 72.300 kr. inden for politikområdet realiseres ved en administrativ prioritering inden for Center for Skole, Kultur og Fritid.

Politikområde 9: Biblioteker

Forslagnr.

Område

Budget 2014

Besparelse

Budget 2015***

9.1

Biblioteker

14.788.000

106.000

14.682.000

Samlet effektivisering

106.000

 

***Budget 2015 er baseret på 2014-tal


Uddybet forslag til effektivisering og budgetbesparelser


8.1 Effektivisering på handicapområdet – 130.000 kr.

Effektiviseringen består af en reduktion af tilskuddet på 130.000 kr. til handicapidrætskonsulenten på Bornholm.

På baggrund af en aftale med DHIF udbetaler regionskommunen årligt et tilskud på 130.000 kr. til en handicapidrætskonsulent. Tilskuddet finansierer 9 timer af konsulentens ugentlige ansættelse på 29 timer. De resterende 20 timer dækkes af DHIF, hvor handicapidræts-konsulenten formelt er ansat.

Konsulenten beskæftiger sig bl.a. med opsøgende arbejde i forhold til diverse idrætstilbud og indgår i organiseringen af en række idrætsstævner- og begivenheder for handicappede. Jf. funktionsbeskrivelse, bilag 1.

Effektiviseringsforslaget vil medføre en reduktion af idrætshandicapkonsulentens ansættelsestimer fra 29 til 20 timer.

8.2 Effektivisering af driften i selvejende idræts- og svømmehaller – 60.000 kr.
Forslaget omfatter et effektiviseringsbidrag på 1 % på de selvejende idræts- og svømmehaller samlede ramme til løn. Rammen udgjorde 6.067.000 kr. i 2013 ud af hallernes samlede faste udgifter på 13,9 mio. samme år.

9.1 Effektivisering af driften på Biblioteket
For så vidt angår bibliotekets effektiviseringsbidrag på 106.000 kr. henvises til dagsordenspunktet vedrørende flytning af folkebiblioteket i Aakirkeby til Hans Rømer Skolens afdeling Aaker. Folkebiblioteket vil over driften for 2014 kunne finansiere etableringen af udlånsfaciliteter m.v. på Hans Rømer Skolens afdeling Aaker. Det betyder, at effektiviseringsbidraget på 106.000 kr. hentes ved samdrift med skolens pædagogiske læringscenter i 2015 og følgende år ved omplacering af de sparede bygningsdriftsomkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Jf. sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 29. oktober 2014

1.
Funktionsbeskrivelse - Handicapkonsulent (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Udmøntning af rammebesparelse på fritids- og kulturhuse – Budget 2015 og 2016

00.30.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Godkendelse af udmøntning af besparelse på driftstilskud til foreningsejede kultur- og fritidshuse på henholdsvis 200.000 kr. i 2015 og 400.000 kr. i overslagsårene 2016-2018.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget godkender forslag til udmøntning af besparelse på 200.000 kr. i 2015 og en besparelse på 400.000 kr. i overslagsårene 2016-2018

Fritids- og Kulturudvalget, den 29. oktober 2014:

Fritids- og Kulturudvalget godkender følgende fordeling af besparelsen:

 

 

Nuværende budgetfordeling

2015

2016

 

 

                   Besparelse

    Budget

     Besparelse

    Budget

Grønbechs Gård

335.473

-17.586

317.887

-17.586

317.887

Svanekegården

364.570

-19.112

345.458

-19.112

345.458

Scala Gudhjem

52.431

-2.749

49.682

-2.749

49.682

NIF's selskabslokaler

35.910

-6.347

29.563

-35.910

0

Årsdalehuset

35.910

-6.347

29.563

-35.910

0

Fritidshuset, Nexø

133.530

-103.967

29.563

-133.530

0

Frem, Svaneke*

15.931

0

15.931

-15.931

0

Listedhuset

35.910

-6.347

29.563

-35.910

0

Nylars Samlingshus

35.910

-6.347

29.563

-35.910

0

Salen i Arnager

10.206

0

10.206

-10.206

0

Folkets Hus Snogebæk

35.910

-6.347

29.563

-35.910

0

Rø Medborgerhus

35.910

-6.347

29.563

-35.910

0

Aarsb. Medborgerhus

35.910

-6.347

29.563

-35.910

0

I alt

1.163.511

-187.844

975.667

-450.484

713.027

Rest

 

62.640

 

Total besparelse

 

-187.844

 

-387.844

 

 

 

Grønbechs gård, svanekegården og Scala Gudhjem omplaceres fra 1. januar 2015 med de her vedtagne budgetbeløb til området for museer og samlinger.

Det ikke fordelte beløb i 2016 på kr. 62.640 afventer nærmere stillingtagen

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune yder driftstilskud til 13 foreningsejede fritids- og kulturhuse, som i 2014 har et samlet budget på 1.212.167 kr. Budget 2015 omfatter en rammebesparelse på driftstilskuddet til foreningsejede kultur- og fritidshuse på henholdsvis 0,2 mio. i 2015 og 0,4 mio. i overslagsårene 2016-2018.

Der foreligger hermed et forslag til udmøntning af rammebesparelsen i 2015 og 2016. Forslaget lægger op til en 100 % besparelse på enkelte fritids- og kulturhuse svarende til det aktuelle budget.

Forslaget bygger på følgende budgetposter:

2015

2016

Budget (2014-priser)

                            1.212.167

    1.212.167

Overført til BRK-ejendomsservice

                                 -36.500

        -36.500

Besluttet besparelse

                               -200.000

-400.000

Til rådighed

                                 975.667

       775.667


 

 

Forslag til udmøntning

Fritids- og kulturhuse

Nuværende budgetfordeling

2015

2016

 

Besparelse

Budget

Besparelse

Budget

Grønbechs Gård

335.473

-17.586

317.887

-45.091

290.382

NIF's selskabslokaler

35.910

-35.910

-

-35.910

-

Årsdalehuset

35.910

-1.883

34.027

-4.827

31.083

Fritidshuset, Nexø*

133.530

-7.000

126.530

-133.530

-

Frem, Svaneke*

15.931**

-15.931

-

-15.931

-

Svanekegården

364.570

-19.112

345.458

-49.002

315.568

Listedhuset

35.910

-1.883

34.027

-4.827

31.083

Scala Gudhjem

52.431

-2.749

49.682

-7.047

45.384

Nylars Samlingshus

35.910

-35.910

-

-35.910

-

Salen i Arnager

10.206

-10.206

-

-10.206

-

Folkets Hus Snogebæk

35.910

-35.910

-

-35.910

-

Rø Medborgerhus

35.910

-1.883

34.027

-4.827

31.083

Aarsb. Medborgerhus

35.910

-1.883

34.027

-4.827

31.083

I alt

1.163.511

-187.844

975.667

-387.844

775.667

*Kommunale fritids- og kulturhuse
** Beløbet er korrigeret for el og varme med i alt 36.500 kr.
Beløbet overføres til Center for Ejendom og Drift for at afholde basisudgifter i lighed med øvrige kommunale fritids- og medborgerhuse via budget i Center for Ejendom og Drift


Forslaget tager udgangspunkt i en vurdering af, at

1) NIF selskabslokaler, Nylars Samlingshus og Folkets Hus har indtjeningsmuligheder via samdrift med andre / udlejning til institutioner i området.

2) Tilskuddet til Nexø Fritidshus, som bevilges til en fuldtidsansat leder for at kunne muliggøre ansættelse af personer i jobprøvning, i samfundstjeneste og løntilskud m.v., kan afvikles i andre kommunale afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Rammen for fritids- og kulturhuse vil blive reduceret fra 1.163.511 kr. i 2014 til 775.667 kr. i 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

5 Flytning af Åkirkeby bibliotek til Hans Rømer Skolen, afdeling Åker

21.07.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

 

Resumé

I Budgetforliget for 2014 blev det besluttet at fremme samdriften mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) på skolerne. Trods vanskeligheder ved at finde egnede lokaler har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i juni 2014 besluttet at fortsætte bestræbelserne på øget samdrift. Der foreligger nu et konkret forslag til en flytning af folkebiblioteket i Aakirkeby til Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at Fritids- og Kulturudvalget tager en principbeslutning om, at folkebiblioteket i Aakirkeby flyttes til lokaler ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker, under forudsætning af at Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget tilslutter sig at bakke op om beslutningen jf. indstillingens punkt c), d) og e); og at Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender den indstillede økonomiske omplacering mellem bevillingsområder jf. indstillingens punkt f).

b)   At Fritids- og Kulturudvalget afholder et aktørmøde med de relevante parter i Aakirkeby for at afklare forudsætningerne for beslutningen og besvare spørgsmål.

c)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at godkende det beskrevne samarbejde mellem folkebiblioteket og Hans Rømer Skolen, afdeling Aakers, pædagogiske læringscenter (skolebibliotek)

d)   At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at godkende at Borgerservice i Aakirkeby flyttes med folkebiblioteket til Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker

e)   At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de økonomiske effektiviseringsgevinster på bevillingsområde Biblioteker ved tømningen af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby på kr. 229.900 kr. fraregnet liggeomkostninger m.v. på kr. 148.300 kr. i 2015 og 88.300 kr. fra og med 2016; i alt kr. 81.600 i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 som omplaceres fra bevilling Ejendomme og service til Biblioteker som effektivisering af driften jf. Budget 2015.

f)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de i indstillingens punkt e) beskrevne økonomiske omplaceringer.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstilling a) godkendt.

Indstilling b) godkendt. Aktørmødet afholdes den 20. november kl. 15.00 på skolen. Repræsentanter fra følgende aktører biblioteket, skolen, lokalhistorisk arkiv, Åkirkebytinget incl. Syte, formænd for Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Fritids- og Kulturudvalget, Borgerservice, repræsentanter fra Ældreråd og Handicapråd inviteres.

Indstilling c) til f) godkendt.

René Danielsson kan ikke medvirke idet han mener at bibliotekstilbuddet bliver forringet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2014 blev det besluttet at fremme samdriften mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) på skolerne. Trods vanskeligheder ved at finde egnede lokaler har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i juni 2014 besluttet at fortsætte bestræbelserne på øget samdrift.

 

Med udgangspunkt i resultaterne fra en tværgående arbejdsgruppe stilles der nu forslag om, at folkebiblioteket i Aakirkeby flyttes til en placering direkte ved det pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

 

Ud over de nedenfor beskrevne forudsætninger for og muligheder ved en samlet placering af folkebibliotek og skole skal fremhæves synergien i øvrigt ved at samle tilbuddene i Aakirkeby under samme tag indenfor uddannelse, kultur, bibliotek, borgerservice, fritidsaktiviteter mv.

 

Skolen har frigjort et lokale på 40 m2 for folkebiblioteksdriften, og herudover er det muligt at indrette et gangområde på 20 m2 til biblioteksformål. Gangen forbinder lokalet til folkebiblioteket med det nuværende pædagogiske læringscenter.

 

Folkebiblioteket i Aakirkeby råder i øjeblikket over ca. 400 m2, som trænger til renovering. Folkebibliotekets areal reduceres ved flytningen til 60 m2. Det vil derfor være nødvendigt at foretage indskrænkninger i materialebestanden. Der er ikke plads til børnebøgerne i det nye folkebibliotekslokale, så det foreslås, at de stilles op i det pædagogiske læringscenter (skolebibliotek), f.eks. på et par reoler ved indgangen. Tænkes det pædagogiske læringscenter og folkebiblioteket sammen, bliver der således adgang til mere end 260 m2.

 

Det nye folkebibliotekslokale giver mulighed for indretning af en arbejdsplads med 4 PC´ere til publikum, printer, en mindre siddegruppe, fritstående reoler, 8 krybber til musik, film og tegneserier. Herudover kan den ene endevæg rumme fritstående reoler, og på den anden endevæg fastmonterede skråhylder til aviser og tidsskrifter.

 

Med hensyn til gangen, hvor udstyret til selvbetjening tænkes placeret, skal der etableres EDB-stik. I gangen er der plads til 2 stk. fastmonterede fag med skråhylder, som vil flankere indgangen til det nye bibliotekslokale.

 

Efter en flytning og indretning som foreslået kan folkebiblioteket i Aakirkeby fortsat fungere som åbent folkebibliotek med de nuværende åbningstider og betjening. I den betjente åbningstid vil der være adgang til alle materialer, men i den selvbetjente åbningstid vil der i starten ikke være adgang til børnematerialer.

 

Det er hensigten efterfølgende at finde den nødvendige finansiering til at indlede en integration af materialebeholdningerne for folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter, som giver mulighed for at begge kan bruge samme udlånssystem. Det kræver en ny registrering af alle materialer i det pædagogiske læringscenter, der skal forsynes med chip. Herefter vil en teknisk samdrift af de to enheder være mulig. Registreringen sættes i værk i forbindelse med samdriften.

 

Folkebiblioteket i Aakirkeby rummer i dag Borgervice. Efter henvendelse til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, der driver Borgerservice, foreslås det, at Borgerservice flytter med til de nye lokaler. Borgerservice har åbent hver den 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 9.00 - 12.00 svarende til 6 timer om måneden. Der indrettes et venteområde til publikum på gangen umiddelbart i forbindelse med biblioteket og det pædagogiske læringscenter.

 

Under forudsætning af brandmyndighedernes godkendelse og bygningsmyndighedernes afklaring af spørgsmålet om handicapvenlige faciliteter (byggetilladelse) vil selve arbejdet med flytning og IT-installationer kunne klares på en måned, hvor det i en kort periode vil være nødvendigt at holde lukket i både de gamle og de nye lokaler. Flytningen forudsættes gennemført snarest muligt efter endelig politisk beslutning.

 

Både biblioteket, skolen, borgerservice og de øvrige aktiviteter, der i dag finder sted i Eskildsgade 15, er af stor betydning for lokalområdet Aakirkeby. For at sikre en god og konstruktiv dialog omkring samflytningen af aktiviteter som beskrevet og indstillet foreslås det, at Fritids- og Kulturudvalget afholder et aktørmøde med de relevante parter i Aakirkeby. Mødet anbefales afholdt forud for den videre politiske beslutningsproces dvs. senest med udgangen af uge 47, 2014.

 

Følges den tidsplan der ligger bag indstillingerne i den politiske beslutningsproces, ser tidsplanen ud som følger:

 

Fritid- og Kulturudvalget:                                    29. oktober 2014

Aktørmøde (FKU):                            Inden den 21. november 2014

Teknik- og Miljøudvalget:                                    24. november 2014

Børne- og Skoleudvalget:                                    25. november 2014

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:                  26. november 2014

Økonomi- og Planudvalget:               8. december 2014

Kommunalbestyrelsen:                     17. december 2014

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser opdeles i tre elementer:

 

1)     Éngangsudgifter i forbindelse med flytningen

2)     Fremtidige afledte driftsudgifter

3)     Opnåelse af effektiviseringsgevinster på folkebiblioteksområdet fra 2015 og frem

 

Ad 1 éngangsudgifter i forbindelse med flytningen

 

Udgifter elektriker, idet selvbetjeningsautomatik mv. genbruges (overslag)             220.000 kr.

Opsætning af en klassificeret branddør                                                                          15.000 kr.

 

I alt                                                                                                                                 235.000 kr.

 

Engangsudgifterne afholdes indenfor folkebibliotekets driftsramme for 2014

 

Ad 2 Fremtidige driftsudgifter

 

Bygningsbudgettet under Center for Ejendomme og drift for Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby udgør 229.900 kr.

 

De fremtidige driftsudgifter omfatter fortsat rengøring af biblioteksområdet på afdeling Aaker. Da der ikke bliver tilført nye områder, der skal rengøres, holdes rengøringsudgiften indenfor det nuværende rengøringsbudget.

 

Tomgangsudgifter indtil salg af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby (pr. år):                   88.300 kr.

Ekstra udgifter i.f.m. opsigelse af kontrakt med rengøringsselskab (i 2015):          60.000 kr.

 

I alt 2015                                                                                                                          148.300 kr.

 

Tomgangsudgifter og udgifter i forbindelse med opsigelse af kontrakt med ekstern rengøringsleverandør på i alt 148.300 kr. i 2015 finansieres af Center for Ejendomme og drift, bygningsbudgettet for Aakirkeby bibliotek. Fra 2016 vil de ekstra udgifter på 60.000 kr. vedr. opsigelse af kontrakt med ekstern leverandør bortfalde. Herefter vil der være et overskud på bygningskontoen.

 

Når Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby er tømt vil bygningen kunne sættes til salg. Det forudsættes at Center for Ejendomme og Drift iværksætter det fornødne arbejde med henblik på politisk stillingtagen hertil.

 

 

Ad 3 Opnåelse af effektiviseringsgevinster

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at driften i kommunens afdelinger skal effektiviseres. Bornholms folkebiblioteker på bevillingsområde Biblioteker under Fritids- og Kulturområdet skal præstere en effektiviseringsgevinst på 106.000 kr. i 2015 stigende til 145.800 kr. i 2016 og 184.300 kr. fra 2017 og frem. Samlet set et effektiviseringskrav på 620.300 kr. frem til og med 2018.

 

Effektiviseringsgevinsten på bygningsdriften af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby er netto helårligt 81.600 kr. i 2015 og 141.600 kr. fra 2016 og frem. Samlet set en effektiviseringsbesparelse på 506.400 kr. frem til og med 2018. Flytningen af folkebiblioteket mv. i Aakirkeby er således også et udtryk for en effektivisering af driften, der opnås ved at omplacere 81.600 kr. i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 fra Center for Ejendomme og Drift (bevillingsområde Ejendomme og service) til Center for Skole, Kultur og Fritid under bevillingsområde Biblioteker.

 

Se endvidere uddybende bemærkningerne fra Center for Ejendomme og Drift nedenfor.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Center for Ejendomme og Drift er blevet forelagt forslaget om at flytte folkebiblioteket i Aakirkeby til Hans Rømer skolen, afdeling Aaker og har følgende kommentarer:

 

Arealforvaltning:

I forhold til ejendomsstrategiens fokuspunkter herunder bl.a. optimering af m2, anser Ejendomsservice samling af flere anvendelser på færre adresser som en god idé.

Biblioteksbygningen i Aakirkeby er i meget ringe stand og bliver svær at sælge. Der kan fx nævnes, at biblioteksbygningens tag har været utæt flere steder og bliver lappet løbende – det står snart for en udskiftning. Derudover er der problemer med nedsivning af vand fra kælderen mod vejen.

 

Myndighedskrav:

Center for Ejendomme og Drift præciserer, at en anvendelsesændring fra skolelokaler til bibliotekslokaler er omfattet af byggelovgivningen og skal igennem en konkret myndighedsvurdering. Afhængig af lokalernes fremtidige brug kan en ombygning af rum/installationer blive nødvendig.  Dette i forhold til brand, ventilation og tilgængelighed (handicapforanstaltninger). Evt. krav fra myndigheder er på nuværende tidspunkt ukendt og omkostninger i den forbindelse er derfor ikke medtaget.

 

Skolen har i uge 41 indkaldt til et møde d. 9. oktober 2014, hvor en bygningskonsulent fra Bygnings- og boliggruppen deltager. Herved gives mulighed for at hjælpe i sagen således, at evt. omkostninger i forbindelse med anvendelsesændring/evt. kommende myndighedskrav kan blive vurderet og beregnet. Der er brug for den nødvendige tidsramme til at undersøge sagen og udføre de nødvendige beregninger.

 

Ejendomsservice har kontaktet byggemyndighederne og fået oplyst, at sagen skal igennem en konkret vurdering. Der skal søges byggetilladelse. Det er Ejendomsservice, som bygningsadministrator, som er bemyndiget til at søge byggetilladelse. Evt. krav fra myndighederne skal udføres, inden der kan opnås ibrugtagningstilladelse. Det medfører, at man skal afvente at byggemyndighederne har behandlet sagen færdigt, inden man må bruge lokalerne til den nye anvendelse.

 

Bygningsbudget:

Bygningsbudget for Aakirkeby bibliotek Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby udgør 229.900 kr.

 

Ved at flytte biblioteket over til Hans Rømer Skole afdeling Aaker, skal det afklares om borgerservice forbliver i biblioteksbygningen. Ved at borgerservice fortsat gør brug af bygningen, skal bygningen fortsat driftes og bygningsbudgettet vil derfor ikke være disponibelt.

 

I tilfælde af, at bygningen tømmes for brugere, skal der afsættes tomgangsudgifter for 88.300 kr. indtil bygningen kan afhændes. Der vil i 2015 være en øget tomgangsudgift på 60.000 kr. til rengøring, i det der er 6 måneders varsel på opsigelsen af rengøringskontrakten med ekstern leverandør.

 

Center for Ejendomme og Drift oplyser, at lokalhistorisk arkivs lokaler, der ligger i tilknytning til det nuværende folkebibliotek i Aakirkeby ikke bygningsdriftsmæssigt er en del af folkebibliotekets bygning. Hvorvidt det kan overvejes at være hensigtsmæssigt også at flytte lokalhistorisk arkiv til skolen undersøges nærmere, men er ikke en forudsætning for nærværende sag.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ændringer af lokaletilskudsregler - foreningsvirksomhed

18.15.15P21-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

15-09-2014

6

 

Fritids- og Kulturudvalget

24-09-2014

3

 

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

6

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med budgetbesparelser 2015-2017 skal der ske en ændring af lokaletilskudsreglerne for foreningsvirksomhed.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller forslag til ændringer af lokaletilskudsregler for foreningsvirksomhed til Fritids- og Kulturudvalget til godkendelse således:

a)   At tilskudsprocenten ændres fra 75 til 65 og at der modregnes for antal medlemmer over 25 år ved 25 %

b)   At gebyrer for kommunale lokaler fremskrives med 20 procent for at ligestille brugerne i økonomisk henseende.

 

Folkeoplysningsudvalget, d. 15. september 2014:

Indstilling anbefales.

 

Servicedirektøren indstiller:

·        til Fritids- og Kulturudvalget, at forslaget sendes til høring i Idrætsrådet.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 24. september 2014:

Folkeoplysningsudvalgets indstilling sendes til høring i Idrætsrådet med henblik på endelig stillingtagen i Fritids- og Kulturudvalget på næste møde.

Fritids - og Kulturudvalget ønsker at der fremadrettet arbejdes på en forenkling af tilskudsreglerne.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

 

Servicedirektøren indstiller:

·        til Fritids- og Kulturudvalget på baggrund af Idrætsrådets høringssvar, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling af 15. september 2014 godkendes.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstilling godkendt. Takstbetalingen vedr. vådhallerne vurderes i forbindelse med arbejde

med lokaletilskudsreglerne.

Rene Danielsson kan ikke medvirke, da det ødelægger det forebyggende arbejde på børneområdet.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke, da han mener at udgangspunktet skal være lovens minimum.

 

Sagsfremstilling

På grund af en rammebesparelse i lokaletilskud for foreningsvirksomhed for 2015-2017 skal de gældende tilskudsregler revideres.

 

§25 i Folkeoplysningsloven siger at der ydes tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne med reduktion i % for antallet af medlemmer over 25 år.

§22 i Folkeoplysningsloven siger at gebyret skal indgå i den pulje som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område.

 

Der er udarbejdet 3 regneeksempler:

1.    65 % og reduktion for medlemmer over 25 år med 25 %

2.    70 % og 18 %

3.    75 % og 13 %

 

Der er endvidere regnet på en forhøjelse af gebyret for kommunale haller m.v. med hhv. 10, 15 og 20 %.

 

De gældende regler er tilrettet jævnfør indstilling og fremgår af bilag.

 

Supplerende sagsfremstilling og/

eller administrativ tilføjelse

 

Høring i Idrætsrådet:

 

Under henvisning til den samarbejdsaftale der foreligger mellem Idrætsrådet og Kommunen, skal Idrætsrådet høres i principielle og væsentlige sager i forhold til idrætslivet, som behandles i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Kommunalbestyrelsen, samt orienteres om alle andre sager, som har berøring til idrætslivet, før endelig behandling i kommunen.

 

Supplerende beskrivelse af konsekvenserne for de ændrede lokaletilskudsregler:

 

Det fremgår af folkeoplysningslovens § 25, at der skal ydes tilskud til driften af lokaler, der ejes eller lejes af foreninger, der tilbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskuddet skal mindst udgøre 65 % af driftsudgifterne.

 

Hvis aktiviteterne for børn og unge også omfatter deltagere, der er over 25 år kan lokaletilskuddet nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere.

 

Den demografiske fordeling af befolkningen på Bornholm betyder, at der er relativt mange personer over 25 år, der er medlem af en forening. I stedet for fuldt ud at nedsætte lokaletilskuddet forholdsmæssigt svarende til foreningernes medlemmer over 25 år, har Fritids- og kulturudvalget haft den praksis at modregne i den forholdsmæssige nedsættelse af lokaletilskuddet. Det betyder, at foreninger med mange medlemmer over 25 år ikke rammes så hårdt af den forholdsmæssige nedsættelse.

 

Den forholdsmæssige nedsættelse kan gøres større eller mindre ved at regulere på den såkaldte modregningsprocent. Hvis modregningsprocenten er høj mindskes den forholdsmæssige nedsættelse af lokaletilskuddet. Er den 0 nedsættes lokaletilskuddet lige præcis forholdsmæssigt med andelen af medlemmer over 25 år.

 

Folkeoplysningsudvalget har i sit møde den 15. september 2015 indstillet, at der besluttes en tilskudsprocent på 65 % i stedet for 75 % og at modregningsprocenten for medlemmer over 25 år fastsættes til 25 % mod tidligere 33 %.

 

Der er udarbejdet tre regneeksempler (se bilag) ud over den hidtidige praksis med en tilskudsprocent på 75 % og en modregningsprocent på 33 %, nemlig:

 

1.    65 % og reduktion for medlemmer over 25 år med 25 %

2.    70 % og reduktion for medlemmer over 25 år med 18 %

3.    75 % og reduktion for medlemmer over 25 år med 13 %

 

De 3 regneeksempler har principielt følgende konsekvenser:

 

Ved regneeksempel nr. 1 (65 % -25 %) sker der en reduktion af lokaletilskuddet til lovens minimum og de foreninger med medlemmer, der primært er børn og unge under 25 år vil få nedsat deres lokaletilskud relativt mest sammenlignet med resultatet af de to andre regneeksempler.

 

Regneeksempel nr. 2 (70 % – 18 %) kan beskrives som en ”Mellemmodel”.

 

Ved regneeksempel nr. 3 (75 % 13 %) vil de foreninger der primært har medlemmer over 25 år få nedsat deres lokaletilskud relativt mest sammenlignet med resultatet af de to andre regneeksempler. De ”rene” børne- og ungdomsforeninger vil være uberørte.

 

Der er endvidere regnet på en forhøjelse af gebyret for kommunale haller m.v. med hhv. 10, 15 og 20 %. Det er en betingelse, at de gebyrer der bliver opkrævet anvendes til et supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningernes egne eller lejde lokaler herunder private haller. På den måde opnås en større ligestilling mellem de foreninger der ejer deres lokaler og de foreninger der anvender kommunale lokaler.

 

Takstblad for Lokaler til idrætsformål for 2015 skal tilrettes, såfremt en forhøjelse af gebyret godkendes.

 

Supplerende sagsfremstilling og/

eller administrativ tilføjelse

 

Supplerende sagsfremstilling til FKU d. 29. okt. 2014

 

Bornholms Idrætsråd har pr. 15. okt. 2014 behandlet punktet vedr. ændringer af lokaletilskudsregler ved foreningsvirksomhed.

I høringssvaret gør Idrætsrådet opmærksom på hvor hårdt de nye tilskudsregler kommer til at gå ud over foreningerne økonomisk. De frivillige bliver fundraisere i foreningen og får svære ved at skabe kvalitet i idrætten for børn og unge. De påpeger at hvis kommunen ønsker flere brugergrupper i hallerne kan det virke hovedløst at hæve gebyrerne, men ser dog en øget ligestilling mellem kommunale/private haller og foreningsejede lokaler som positivt.

Idrætsrådet påpeger at: Lokaletilskudsreglerne kan/vil medføre at foreningsejede lokaler må lukke!

 

Idrætsrådet anser modellen som er sendt i høring som den mindst skadelige, men mener kommunen beder Idrætsrådet vælge mellem pest & kolera.

 

Fulde høringssvar kan ses under bilag.

 

Vedr. forenkling af lokaletilskudsreglerne kan det oplyses, at der er nedsat en arbejdsgruppe af Folkeoplysningsudvalget til at revidere og lave et nyt forslag til de generelle tilskudsregler. De skal samtidig vurdere en forenkling af lokaletilskudsreglerne som fremsat på møde i FKU d. 24/9-14. Gruppen er bestående af:

Bjarne Westerdahl

Finn Kofoed

Inge Munch

Ole Dreyer

Vivian Højegaard

Rebekka Kjempff

 

Arbejdet forventes færdigt med effekt fra 1/1-2016

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 15. september 2014

1.
Forslag til ændrede tilskudsregler (DOCX)

2.
Modeller Lokaletilskud 2015 til 16 beregning (XLSX)

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 24. september 2014

3.
Eksempler på tilskudsprocenter (PDF)

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 29. oktober 2014

4.
Høringssvar fra Idrætsrådet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om støtte til Young Care Projekt 2

20.03.02Ø40-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Musik- og Billedskole ansøger om tilskud til ”YoungCare – tidlig indsats 2.”, som er en forsættelse af det 3-årige projekt ”YoungCare- tidlig indsats.”

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at ansøgningen ikke imødekommes på grund af manglende mulighed for finansiering.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Indstilling godkendt, idet udvalget beklager, at vi ikke kan finde midler til fortsat at støtte projektet.

 

Servicedirektøren indstiller:

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstilling godkendt, idet udvalget beklager, at vi ikke kan finde midler til fortsat at støtte projektet.

Sagsfremstilling

Bornholms Musik- og Billedskole ansøger om støtte til det 2-årige social-musiske projekt ”YoungCare – tidlig indsats 2”, som løber 1.april 2015 – 1.april 2017. Projektet er en fortsættelse af det 3-årige projekt ”YoungCare – tidlig indsats”, som udløber marts 2015.

I lighed med første projekt er formålet med projekt 2 at give børn med specielle behov en ressourcestærk opvækst ved at forankre dem i et menneskeligt og socialt netværk, de ellers ikke har adgang til.


Børnene vil over 2 år få soloundervisning på et instrument en gang ugentligt. Frivillige voksne amatørmusikere (Bornholmer Garden) vil følge børnene gennem begge år og vil fungere som faglige mentorer i det særlige orkester: Young Care Orkester Bornholm, som øver en gang om måneden i løbet af projektperioden.

Projektets formål og mål er primært sociale. Musik og instrumenter bruges som værktøj i projektet; redskaber til anerkendelse og fællesskabsfølelse i forbindelse med de frivilliges indsats. Målgruppen involverer 20 socialt udsatte børn fra 2. og 3. klasse, som udpeges af deltagende bornholmske skoler.Børnene følges løbende af både skole, musikskole og de frivillige mentorer.


 
Ifølge ansøger har første projekt vist positive resultater hos deltagerne og tilført projektparterne værdifuld erfaring, hvorfor ansøger ønsker, at projektet følges op med endnu en projektperiode.

Projektet er budgetteret til i alt 1.060.000 kr. over to år. Ansøger søger fondsmidler til køb af instrumenter bestående af en engangsudgift på 100.000 kr. og har et overskud fra forrige projekt på 100.000 kr.  Dette resulterer i et finansieringsbehov på 860.000 kr.

 

Det 3-årige YoungCare-projekt er støttet af Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget via en delt finansiering mellem de to udvalg på 400.000 kr. årligt i 3 år, dvs. 200.000 kr. pr. år. pr. udvalg. Fritids- og Kulturudvalgets andel bliver finansieret af breddeidrætspuljen, mens Børne- og Skoleudvalgets tilskud bliver finansieret af sekretariatspuljen for politikområde 02 undervisning, fællesudgifter.
 
Ansøger ser atter et muligt samarbejde om finansiering af projektet, hvorfor ansøgning også er fremsendt til behandling i Børne- og Skoleudvalget 28. oktober 2014.

Økonomiske konsekvenser

Projektet kan ikke finansieres inden for udvalgets ramme af frie midler eller pulje til mindre projekter. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagsfremstillingen er den samme i begge udvalg.

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 29. oktober 2014

1.
Ansøgning (MSG)

2.
Projektbeskrivelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Beredskabsplan og inspirationsguide - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

27.00.00A00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

8

 

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte på deres møde den 6. marts 2012 ”Beredskab og handlevejledninger – ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge.

 

Efterfølgende har Socialstyrelsen i december 2013, gennemgået beredskabet og påpeget områder der lovgivningsmæssigt skulle opdateres og anbefalet øvrige ændringsforslag til beredskabet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)   ”Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge”, godkendes

b)   Inspirationsguide til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge, godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 23. september 2014:

ad a) Godkendt
ad b) Godkendt
Sagen sendes til orientering i Fritids- og Kulturudvalget.

 

Servicedirektøren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 29. oktober 2014:

Orienteringen taget til efterretning idet at der orienteres om beredskabsplanen i Center for skole fritid og kulturs nyhedsbrev med et link til planen.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af Socialstyrelsens respons og anbefalinger, er udarbejdet forslag til en revideret beredskabsplan: ”Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge”. Som supplement til beredskabsplanen er udarbejdet: ”Inspirationsguide til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge”.

 

Center for Børn og Familie har drøftet beredskabsplan og inspirationsguide med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen godkendte beredskabsplanen og anerkendte inspirationsguiden. Beredskabsplanen danner endvidere udgangspunkt for samarbejdet med Børnehus Hovedstaden.

 

I revideringen er foretaget lovgivningsmæssige opdateringer, ”bekymringsbarometeret” er erstattet med ”tegn og reaktioner”, der er indsat et afsnit om Børnehus Hovedstaden og opbygningen er ændret ud fra Socialstyrelsens anbefalinger i ”Vejledning til kommunalt beredskab”.

 

Formålet med beredskabet er fortsat det samme som godkendt den 6. marts 2012

 

 

Målgruppen for beredskabet er fortsat de samme som godkendt den 6. marts 2012

Er alle ledere og medarbejdere, som er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år. Det kan være ansatte i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, døgninstitutioner, sundhedspersonale, den kommunale tandpleje, politi, andre faggrupper inden for børne- og skoleområdet, eller private som løser opgaver på børne- og skoleområdet for Bornholms Regionskommune.

 

 

Inspirationsguide til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge

Inspirationsguiden skal ses som et arbejdsredskab i sammenhæng med beredskabsplanen. Der skitseres en række forventninger i forhold til fastholdelse af fokus på beredskabet:

·        Beredskabsplan og inspirationsguide skal mindst en gang om året til dialog i de enkelte personalefora

·        Der udpeges en ressourceperson i de enkelte enheder på tværs af Center for Børn og Familie, Center for Skole, kultur og Fritid og Center for Psykiatri og Handicap

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 23. september 2014

1.
Inspirationsguide til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge (PDF)

2.
Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Mødeplan 2015

00.22.02A26-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

9

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2015 og drøfte hvorvidt, der skal fastsættes sluttidspunkt for udvalgsmøder.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2015 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes

c) at det drøftes, hvorvidt der skal fastsættes regler om varigheden af møder i Fritids- og Kulturudvalget.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 29. oktober 2014:

Indstilling a) tages til efterretning.

Indstilling b) mødetidspunkt fastsættes til kl. 14.00.

Indstilling c) Det tilstræbes, at møderne senest er færdige kl. 17.00.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. september 2014 mødeplanen for 2015 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det at Fritids- og Kulturudvalget har møder følgende dage i 2015:

7. januar

4. februar

4. marts

8. april

6. maj

3. juni

19. august

16. september

28. oktober

25. november

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ligestilling af forhold i de bornholmske golfklubber

04.08.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

10

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget orienteres

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget har bedt Regionskommunen om at undersøge mulighederne for ligestilling blandt de bornholmske golfklubber. Af historiske og organisationsmæssige årsager er en fuldstændig ligestilling mellem golfklubberne ikke mulig, men der kan fra Regionskommunens side opnås ligestilling ved at sørge for, at klubberne modtager kommunale tilskud på lige vilkår.

 

En undersøgelse af klubbernes forhold viser, at Bornholms Golfklub i Rønne har visse fordele i forhold til de øvrige klubber. Fordelene bunder i en uopsigelig aftale indgået mellem Bornholms Golfklub og den daværende Rønne Kommune i 1993. Aftalen kan ikke opsiges eller ændres uden Bornholms Golfklubs accept.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

 

Orienteringen om golfklubbernes nuværende forhold tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 29. oktober 2014:

Indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har på sit møde den 4. juni 2014 truffet beslutning om, at Bornholms Regionskommune skal undersøge, hvordan der kan opnås ligestilling mellem de bornholmske golfklubbers baneforhold, herunder om Regionskommunen kan opsige eller ændre en aftale indgået mellem Rønne Kommune og Bornholms Golfklub. 

 

Golfklubbernes nuværende baneforhold

 

Rø Golfbaner

Golfbanerne i Rø ejes af et kapitalselskab og ikke af en golfklub.

Gudhjem Golfklub betaler efter det oplyste ikke leje til ejeren af arealet, men står for drift og vedligehold af banen, herunder løn til greenkeeper.

Nordbornholms Golfklub betaler efter det oplyste et gebyr til Gudhjem Golfklub for at få lov til at benytte golfbanerne.

 

Dueodde Golfbane

Golfbanen ved Dueodde ejes ligeledes af et kapitalselskab.

Nexø Golfklub betaler efter det oplyste arealleje til kapitalselskabet, men står selv for anlæg og vedligehold af banerne.

 

Rønne Golfbane

Golfbanen i Rønne er dels anlagt på kommunalt ejet jord og dels på jord som ejes af Bornholms Golfklub og 4 andre private lodsejere. Bornholms Golfklub ejer selv baneanlæggene og står for anlæg, vedligehold og drift af disse.

 

I 1993 blev der indgået en aftale mellem Rønne Kommune og Bornholms Golfklub om overdragelse af ansvar for drift og vedligehold af golfbanerne til Bornholms Golfklub. Rønne Kommune stiller egne arealer gratis til rådighed for Bornholms Golfklub, ligesom Rønne Kommune godtgør Bornholms Golfklub for udgifterne til arealleje af arealer tilhørende de private lodsejere. Aftalen er uopsigelig.

 

Den indgåede aftale afspejler det forhold, at man i Rønne Kommune førte en politik, hvor idrætsforeninger mv. i høj grad fik stillet idrætsanlæg gratis til rådighed, til gengæld var de økonomiske tilskud lave.

 

Omvendt førte de øvrige kommuner på Bornholm en politik, hvor idrætshallerne hovedsageligt var selvejende, men hvor de økonomiske tilskud til klubberne var højere end i Rønne Kommune.

 

Alle golfbanerne er opført før kommunesammenlægningen, og der er derfor en naturlig årsag til, at baner og klubbernes forhold er organiseret på forskellig vis. De øvrige kommuner på Bornholm kunne i princippet have valgt at stille et areal til rådighed for anlæg af en golfbane på samme vis som Rønne Kommune. Ingen kommune er dog forpligtet hertil.

 

På denne baggrund må det konkluderes, at det ikke giver mening at tale om direkte ligestilling af klubbernes baneforhold. Der, hvor det giver mening at tale om ligestilling klubberne imellem, er i forhold til de kommunale tilskud, der ydes til klubberne.

 

Kommunale tilskud til golfklubberne

 

Gudhjem Golfklub

Gudhjem Golfklub er ikke godkendt som en folkeoplysende forening, og klubben modtager følgelig ikke kommunale tilskud.

 

Nordbornholms Golfklub

Nordbornholms Golfklub modtager tilskud i henhold til rammebetingelserne i Folkeoplysningsloven og de regler, Regionskommunen har fastsat herom. Tilskuddet er baseret på antal medlemmer, deres alder, mv., ligesom der ydes lokaletilskud.

 

Nexø Golfklub

Nexø Golfklub modtager tilskud i henhold til rammebetingelserne i Folkeoplysningsloven og de regler, Regionskommunen har fastsat herom. Tilskuddet er baseret på antal medlemmer, deres alder, mv., ligesom der ydes lokaletilskud.

 

Bornholms Golfklub

Bornholms Golfklub modtager tilskud i henhold til rammebetingelserne i Folkeoplysningsloven og de regler, Regionskommunen har fastsat herom. Tilskuddet er baseret på antal medlemmer, deres alder, mv., ligesom der ydes lokaletilskud.

 

Herudover modtager Bornholms Golfklub et indirekte tilskud i form af gratis rådighed over Regionskommunens arealer, samt et direkte tilskud på årligt ca. 70.000 kr. i form af betaling af leje til de nævnte private lodsejere.

 

Bornholms Golfklub har endvidere en fordel i, at der er givet tilladelse til, at klubben gratis kan udnytte vandet fra en nærliggende vandboring til vanding af golfbanerne. Det bemærkes, at vandet fra boringen ikke er anvendeligt som drikkevand.

 

Muligheder for ligestilling af forhold

 

Som nævnt ovenfor vil det ikke være muligt at opnå fuld ligestilling golfklubberne imellem, da de ulige vilkår bunder i organisationsmæssige samt historisk betingede forhold. Der kan dog opnås en vis grad af ligestilling ved at sikre, at klubberne modtager tilskud på samme vilkår.

 

Det fremgår af ovennævnte oversigt over tilskud til golfklubberne, at Bornholms Golfklub oppebærer flere fordele i forhold til de øvrige golfklubber. En ligestilling vil kræve en udligning af disse fordele, enten ved at bevilge ekstraordinære tilskud til de øvrige golfklubber, eller ved at de pågældende fordele bortfalder.

 

Ydelse af ekstraordinære tilskud til golfklubber

Der kan ydes tilskud til folkeoplysende foreninger i medfør af Folkeoplysningsloven og de regler, Regionskommunen har fastsat med udgangspunkt heri. De nuværende regler giver ikke mulighed for at yde tilskud ud over de tilskud, golfklubberne allerede modtager, og det vil derfor kræve en ændring af reglerne, hvis Regionskommunen skal yde ekstraordinære tilskud til golfklubberne.

 

Såfremt reglerne ændres, har Regionskommunen pligt til ligebehandling af de folkeoplysende foreninger, og en ændring vil derfor skulle formuleres meget præcist for at undgå, at ændringen medfører utilsigtede økonomiske konsekvenser. Der er stor risiko for, at en sådan ændring kan resultere i ulige forhold sportsgrenene imellem, og denne løsning kan derfor ikke anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen kan dog uden for rammerne af Folkeoplysningsloven beslutte at yde ekstraordinære tilskud til enkelte sportsgrene i medfør af kommunalfuldmagten.

 

Det skal i givet fald besluttes, hvorledes dette ekstraordinære tilskud skal beregnes, idet tilskuddet både kan omfatte værdien af betalingen af arealleje til de private lodsejere, værdien af arealleje for det areal, der stilles gratis til rådighed, og endelig kan tilskuddet beregnes krone til krone eller pr. antal medlemmer. Endelig skal det besluttes, om tilskuddet også skal ydes til Gudhjem Golfklub, som pt. ikke modtager tilskud.

 

Bortfald af fordele for Bornholms Golfklub

De fordele, som Bornholms Golfklub oppebærer i forhold til de øvrige golfklubber, beror på en uopsigelig aftale indgået mellem Bornholms Golfklub og Rønne Kommune i 1993. Aftalen kan således ikke opsiges eller ændres uden Bornholms Golfklubs medvirken og accept.

 

Aftalen har to relevante delelementer. 1) Regionskommunens arealer stilles gratis til rådighed og 2) Regionskommunen kompenserer Bornholms Golfklub for udgifterne til arealleje til private lodsejere.

 

Ad 1: Der er ikke noget til hinder for, at Regionskommunen stiller arealer gratis til rådighed for sportsklubber og andre folkeoplysende foreninger. Ud over at Regionskommunen er forpligtet hertil i henhold til den indgåede aftale, vil det højst sandsynligt være i strid med forvaltningsretlige principper at opkræve markedsleje for arealerne, når Regionskommunen i forvejen stiller arealer gratis til rådighed for andre sportsklubber.

 

Ad 2: Der kan aftales en udfasning af Regionskommunens forpligtelse til at kompensere Bornholms Golfklub for arealleje til private lodsejere. Dette kan ske på flere forskellige måder, fx via en gradvis nedsættelse af betalingen over 5-10 år og/eller mod betaling af et samlet kompensationsbeløb. Regionskommunen kan købe de pågældende arealer og stille dem gratis til rådighed for golfklubben. Alternativt kan Bornholms Golfklub selv købe de pågældende arealer og Regionskommunen kan stille garanti, således at der kan optages lån på vilkår, som muliggør Bornholms Golfklubs køb af arealerne.

 

Regionskommunen har haft forhandlinger med Bornholms Golfklub om mulighederne for ligestilling som skitseret her. Resultatet af forhandlingerne vil blive præsenteret på et lukket punkt på denne dagsorden.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

11

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 29. oktober 2014:

Orienteret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

12

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 29. oktober 2014:

Orienteret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

13

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget:

·        At såfremt udvalget godkender indstilling a i punkt 3 sendes forslaget i høring i henholdsvis Handicaprådet og de selvejende Idræts- og svømmehaller.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 29. oktober 2014:

Jf. punkt 3, indstilling a) fremsendes forslaget i høring i Handicaprådet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

29-10-2014

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 29. oktober 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt