Referat
Børne- og Skoleudvalget
25-03-2014 kl. 16:00
Heldagsskolen, Almindingensvej 23, 3751 Østermarie
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om inklusionsarbejdet
  åbent 3 Skolebestyrelsesvalg 2014 - forslag til retningslinjer for distriktsskolerne, Kildebakken og Heldagsskolen
  åbent 4 Skolebestyrelsesvalg - forslag til retningslinjer Ungdomsskolen-10. klassesskolen
  åbent 5 Den nye folkeskole statusopdatering
  åbent 6 Skolernes økonomi, budgetomplacering
  åbent 7 Anlægsbevilling til anskaffelser vedrørende lærerarbejdspladser
  åbent 8 Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet
  åbent 9 Ny organisationsstruktur - nyt børnehus i Nexø
  åbent 10 Kommissorium for projekt: "Langsigtet plan for dagplejen" til godkendelse
  åbent 11 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Fra kl. 15.00 indledes med en rundvisning på Heldagsskolen og en generel orientering om skolens arbejde.

Selve mødet påbegyndes kl. 16.00.

Under behandlingen af punkt 2 deltager Steen Ebdrup, Gitte Lykkegaard og Julie Johansen

Under behandlingen af punkt 3-7 deltager Steen Ebdrup

 

Punkt 2 udsættes til næste møde

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om inklusionsarbejdet

17.03.20G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har bedt om en orientering om status på inklusionsarbejdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014:

Udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling

Mellemleder Gitte Lykkegaard, Rønneskolen, afdeling Østre og lærer Julie Johansen, Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø deltager i mødet fra kl. 16.00. De holder hver et oplæg om inklusionsarbejdet, som det konkret udmøntes. Gitte Lykkegaard med en ledervinkel og Julie Johansen med udgangspunkt som daglig underviser. Varigheden er aftalt til 20 min i alt.

 

Projektet

Inklusionsprojektet som omfatter dagtilbud, skoleområdet og børne- og familieområdet kaldes ”Fælles børn – Fælles ansvar”. Projektet er et samarbejde mellem 20 kommuner og undervisningsministeriet. Det afsluttes den 31. december 2015. På Bornholm arbejdes med tre målsætninger:

 

Mål 1: Udvikle fælles sprog og forståelse

 

Mål 2: Gøre det specielle alment – helhed og sammenhæng

Mål 3: Udvikle og fastholde fælles viden

 

Organisering

 

I forhold til organiseringen af projektet, retter det sig imod de to Centre ”Skole, Kultur og Fritid” og ”Børn og Familie”. Centerlederen for ”Skole, Kultur og Fritid” er formand for styregruppen, der har medlemmer fra de involverede afdelinger. Centerlederne for de to centre er projektejere. Selve projektet er hovedsageligt forankret i PPR, og afdelingslederen for forebyggelse, rådgivning og behandling er leder af projektet, endvidere har PPR’ s to inklusionsvejledere en meget central rolle, og indgår i styregruppen.

Der er nedsat tre arbejdsgrupper én for hver af de tre mål. Arbejdsgrupperne udvikler aktiviteter i forhold til de tre målsætninger.

 

Status på projektet

 

Statusundersøgelse:

Der er aktuelt gennemført en stor statusundersøgelse for Bornholm med en svarprocent på mere end 70 % blandt medarbejderne på dagtilbuds- og skoleområdet. Resultatet af den undersøgelse vil blive gennemgået af ministeriets konsulenter for styregruppen d. 26. marts. Undersøgelsen vil også pege på, hvor tingene hænger godt sammen her på Bornholm, og hvor ministeriet mener, fokus og indsatser med fordel kan målrettes. I april måned vil undersøgelsen blive gennemgået for en større kreds, og i den forbindelse vil der blive gennemført en proces, hvor fokus er på det fremadrettede arbejde.

 

Samarbejdskommune:

Bornholms Regionskommune er af ministeriet blevet matchet med Sorø kommune, da de ligesom os, er interesserede i, at indsatserne kommer til at omhandle både skole-dagtilbudsverden og det sociale område.

 

Arbejdsgruppernes oplæg i forhold til de tre mål

 

De 3 arbejdsgrupper har foreløbigt udarbejdet 5 indsatser, der er godkendt i styregruppen:

 

Arbejdsgruppe 1 (Fælles Sprog og forståelse):

 

Inddragelse af forældre i inklusionsarbejdet. Dagtilbud er allerede i gang. Erfaringerne herfra skal formidlers videre med henblik på at igangsætte indsatser på skoleområdet.

 

Samarbejde på tværs – lokalt. Projekt sættes i gang efteråret 2014.

 

Arbejdsgruppe 2: (Gøre det specielle alment):

Det inddragende netværk. Indsatser er igangsat. Der startede et uddannelsesforløb via Center for offentlig Kompetence (COK) allerede d. 20. februar. Forløbet kan eventuelt gentages.

 

Arbejdsgruppe 3: (Vidensdeling):

 

Inklusionsmessen.  Projektet afvikles til sidst i projektperioden evt. som afslutning og opsamling på projektets resultater. Altså en messe ultimo 2015/primo 2016, hvor deltagerne i inklusionsprojektet gensidigt kan fremlægge de indsatser, der er sat i gang på Bornholm.

 

Vidensbanken. Der opbygges en elektronisk videnbank, der kan anvendes som inspiration for pædagoger og lærere i dagtilbud og skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Skolebestyrelsesvalg 2014 - forslag til retningslinjer

84.10.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 27. februar behandlede Kommunalbestyrelsen et forslag til sammensætning af og valg til skolebestyrelserne på de 4 distriktsskoler og specialskolerne Kildebakken og Heldagsskolen.

 

Sagen har været i høring i bestyrelserne på de berørte skoler, og undervejs er der stillet en række konkrete spørgsmål. På den baggrund er der udarbejdet forslag til korrektioner i det oprindelige forslag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at de konkrete forslag til ændringer indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse og efterfølgende indarbejdes i ”Styrelsesvedtægten for skolevæsnet”. Det vil sige, at

 

a.    Bortfald af reglerne om afdelingsråd fastholdes

b.    Eventuelle eksterne repræsentanter vælges for en to årig periode, idet nyvalg gennemføres samtidig med det ”forskudte” valg af forældrerepræsentanter

c.    Valghandlinger gennemføres over en 2 ugers periode, således at der ikke er sammenfald

d.    Reglerne for opgørelse af valgresultatet præciseres, så det fremgår klart, at den repræsentant fra hver af afdelingerne og evt. specialklasserækken, der har fået flest stemmer, er valgt, mens de resterende 3 eller 4 forældrerepræsentanter indtræder i forhold til personligt stemmetal.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014

Indstillingen anbefales, idet skolebestyrelserne pålægges at udarbejde principper for og sikre engagement og involvering af alle skolens afdelinger. Skolens ledelse skal i rimeligt omfang understøtte dette. Såfremt det begæres på opstillingsmødet, at brevafstemning ønskes, skal dette gennemføres indenfor den gældende tidsplan. Der skal arbejdes for at sikre elektroniske afstemninger.

Morten Riis kan ikke medvirke, da det ikke ønskes at nedlægge afdelingsrådene og ikke ønskes at uddelegere godkendelsen af skolebestyrelsesvalget fra kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu høringssvar fra 4 distriktsskoler og Kildebakken. Heldagsskolen har meddelt, at de ikke havde forslag til tilføjelser eller anden kommentar. Høringssvarene er især centreret om nedlæggelse af afdelingsrådene og forhold i tilknytning hertil. Bestyrelserne på Skole Nord og Hans Rømer Skolen anbefaler direkte, at afdelingsrådene opretholdes. Rønneskolen og Paradisbakkeskolen tager til efterretning at afdelingsrådene nedlægges, men bemærker at afdelingernes interesser varetages på anden vis.

 

Argumenterne for at fastholde indstillingen om at nedlægge afdelingsrådene er, at afdelingernes forældre og elever ved lovændringen er sikret repræsentation i bestyrelsen. Lovens bestemmelser er i forslaget suppleret med at også medarbejdere fra hver afdeling er repræsenteret. 

 

Endvidere skal det bemærkes, at skolebestyrelsens kompetencer i henhold til folkeskoleloven ikke kan delegeres til et evt. afdelingsråd.

 

I vedlagte bilag er de enkelte forhold, der indgår i høringssvarene oplistet sammen med forslag til eventuelle ændringer og den tilhørende begrundelse.

 

Udover en opsamling af høringssvarene er der også medtaget de kommentarer og spørgsmål, der er indkommet i løbet af høringsperioden. Tilsvarende er der udarbejdet forslag til eventuelle ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. marts 2014

1.
Paradisbakkeskolen - høringssvar (DOCX)

2.
Hans Rømer Skolen - høringssvar (DOCX)

3.
Kildebakken - høringssvar (DOCX)

4.
Skole Nord (DOCX)

5.
Opsamling fra høringsrunden (XLSX)

6.
Rønne Skolen - høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Skolebestyrelsesvalg - forslag til retningslinjer Ungdomsskolen-10. klasseskolen

17.01.01A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 27. februar behandlede Kommunalbestyrelsen et forslag til retningslinjer for sammensætning af og valg til fælles skolebestyrelse for Ungdomsskolen og 10. klasseskolen.

 

Sagen har været i høring i de to eksisterende bestyrelser, og på baggrund af høringssvarene er der udarbejdet forslag til korrektioner i det oprindelige forslag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at de konkrete forslag til ændringer, som de fremgår af sagsfremstillingen indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse og efterfølgende indarbejdning i ”Styrelsesvedtægten for skolevæsnet”.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014:

Udsættes.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu høringssvar fra de to bestyrelser. Høringssvarene omhandler sammensætningen af bestyrelsen og de konkrete forslag er enslydende.

 

I tilknytning til disse forslag er der udarbejdet et notat, der gennemgår de enkelte forslag i høringssvaret og lovgrundlaget.

 

I nedenstående forslag er høringssvarenes forslag om færre medlemmer blevet imødekommet. Derimod er forslaget om, at en mellemleder fast skal deltage i møderne ikke medtaget. En mellemleder vil altid kunne inviteres som sagkyndig til et møde, hvis det ønskes.

 

 

 

 

Den fælles bestyrelse

Repræsentanter der deltager i beslutninger vedr. 10. klasseskolen

Repræsentanter der deltager i beslutninger vedr. ungdomsskolen

2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

 

2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

1 forældrerepræsentant fra den aktuelle kreds af forældre til unge i 10. klasse

1 forældrerepræsentant fra den aktuelle kreds af forældre til unge i 10. klasse

 

2 forældrerepræsentanter udpeget af Samrådet

2 forældrerepræsentanter udpeget af Samrådet

 

2 medarbejderrepræsentanter, en fra Ungdomsskolen og én fra 10. klasseskolen

1 medarbejderrepræsentant fra 10. klasseskolen

1medarbejderrepræsentant fra Ungdomsskolen

1 repr. fra Campus

 

1 repr. fra Campus

1 repr. fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 

1 repr. fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

1 repr. fra LO

 

1 repr. fra LO

1 repr. fra DA

 

1 repr. fra DA

2 elevrepræsentanter, en fra Ungdomsskolen og én fra 10. klasseskolen

1 elevrepræsentant fra 10. klasseskolen

1 elevrepræsentant fra Ungdomsskolen

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. marts 2014

1.
Høringssvar Ungdomsskolen (DOCX)

2.
Høringssvar 10. klassesskolen (DOCX)

3.
Notat om høringssvarene (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Den nye bornholmske folkeskole - en løbende statusopdatering

17.01.04P16-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Den 7. januar 2014 gik Børne- og skoleudvalget i gang med en proces, der skal lede frem til en langsigtet plan for udviklingen af den bornholmske folkeskole - eller kort ”Den nye bornholmske folkeskole”.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at statusopdateringen på processen omkring en langsigtet plan for udviklingen af den bornholmske folkeskole drøftes.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 7. januar 2014 gik Børne- og skoleudvalget i gang med en proces, der skal lede frem til en langsigtet plan for udviklingen af den bornholmske folkeskole - eller kort ”Den nye bornholmske folkeskole”. Der følges op på processen med fokus på følgende punkter:

 

·         Opfølgning på den besluttede tids- og handleplan

·         Opfølgning på afholdte møder og arrangementer siden sidste Børne- og Skoleudvalgsmøde

·         Opfølgning på kommunikationen

·         Sammenhæng med skolereformen

·         Forberedelse af næste skridt i henhold til tids- og handleplanen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. marts 2014

1.
Procesplan godkendt BSU 4-2-2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Skolernes økonomi, budgetomplacering

00.30.10P19-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Omplacering af budget for 2014 til skolerne i forbindelse med skolereformen og forventede merforbrug på distriktsskoler.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at budgetomplaceringerne i 2014 godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har flere gange i løbet af 2013 drøftet udfordringerne for de fire almene skoles økonomi. Årsagen til de økonomiske udfordringer blev i januar 2013 beskrevet således:

·         Budgetopfølgninger fra 2012 samt planlægningen af skoleåret 2013/14 indikerer, at skolernes udfordringer nærmere er af strukturel end af forbigående karakter.

·         Årsagen til udfordringerne henføres bl.a. til demografi, og er under indflydelse af opbygning af tildelingsmodel og af utilstrækkelig finansiering af nedsættelsen af klassekvotienter pr. 1. august 2012.

Der har i 2013 været gennemført en række analyser og opfølgninger på skolernes økonomi. I august 2013 blev sagen endeligt behandlet i kommunalbestyrelsen, hvor det samlede finansieringsbehov for de fire distriktsskoler blev opgjort til 3,081 mio. kr., som blev finansieret af den særlige opsamlingskonto for mindreforbruget på løn i forbindelse med lockouten på lærerområdet i april måned 2013.

Fordelingen af budgetbeløbet har afventet de endelige regnskabsresultater for distriktsskolerne for 2013.

På baggrund af ovennævnte økonomiske udfordringer blev der i budgetlægningen for 2014 indarbejdet en budgetudvidelse på 6 mio. kr. på skoleområdet, hvoraf halvdelen er fordelt til distriktsskolerne i henhold til tildelingsmodellen, mens halvdelen er reserveret til senere fordeling.

Herudover blev der afsat ekstra budgetmidler i forbindelse med skolereformen med 2,3 mio. kr. til driften i sidste del af 2014.

 

Regnskabsresultatet for 2013

 

Regnskabsresultatet for distriktsskolerne er nu endeligt opgjort jf. nedenfor:

 

Skole Nord

Hans Rømer Skolen

Paradisbakke­skolen

Rønneskolen

I alt

Resultat 2013

-1.963.899

-986.194

-644.378

987.246

-2.607.226

Overført fra 2012

584.557

-983.067

2.065.781

262.690

1.929.961

Samlet resultat

-1.379.342

-1.969.261

1.421.403

1.249.936

-677.265

 

Som det fremgår, har de to distriktsskoler med akkumuleret underskud, Skole Nord og Hans Rømer Skolen, et samlet underskud på 3.348.603 kr.

De to distriktsskolers akkumulerede underskud med udgangen af 2013 er nulstillet, dels med finansiering med det afsatte beløb på 3.081.000 kr. og dels med det resterende beløb på 267.603 kr. fra sekretariatsbevillingen på politikområde 2 Undervisning.

 

Budgetomplaceringer i 2014

 

De afsatte midler til skolereformen er fordelt på skolerne, såvel på distriktsskolerne som specialskolerne. Der er i alt fordelt 3.176.000 kr. til de første fem måneder af skoleåret 2014/15. Fordelingen af midlerne er nærmere beskrevet i notatet ”Midler til implementering af folkeskolereformen”.

 

I forbindelse med den ny lærertidsaftale ændres lærerenes undervisningstid også for lærere på 10. klasse. Tildelingen til UngeCenter Bornholm er på den baggrund reduceret med 213.000 kr. for 2014.

 

Der er fordelt 96.240 kr. til henholdsvis Hans Rømer Skolen og Rønneskolen i forbindelse med beslutningerne om oprettelser af børnehaveklasser for skoleåret 2014/15, idet beløbet vedrører de første 5 måneder af skoleåret 2014/15.

 

Budgettet for Kildebakken er justeret i forhold til antallet af visiterede børn pr. 1. august 2014. Behovet for pladser er steget fra 47 til 52 børn, og budgettildelingen tilpasses i henhold til den vedtagne budgetmodel.

 

Der er foretaget justeringer af tildelingen til Kildebakken og Ungecenter Bornholm i 2014 som følge af justeringer i de elevtal, der ligger til grund for budgettildelingsmodellerne.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2014 er skolerne blevet bedt om en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2014 på baggrund af planlægningen for skoleåret 2013/14 og den foreløbige planlægning for skoleåret 2014/15. Skolerne har ved budgetopfølgningen været bekendt med tildelingen af midler som beskrevet ovenfor, ligesom der er taget højde for dispensationerne for klassesammenlægninger.

Det skal bemærkes, at vurderingerne ikke tager højde for eventuelle budgetkorrektioner afledt af centermodellen pr. 1. marts 2014.

Budgetopfølgningen viser følgende forventede regnskabsresultater for distriktsskolerne:

 

Skole Nord

Hans Rømer Skolen

Paradisbakke­skolen

Rønneskolen

I alt

Forventet resultat 2014

-1.291.000

-1.200.000

581.000

-360.000

-2.270.000

Overført fra 2013

0

0

1.421.000

1.250.000

2.671.000

Samlet resultat

-1.291.000

-1.200.000

2.002.000

890.000

401.000

 

Det anbefales, at der omplaceres i alt 2.491.000 kr. til Skole Nord og Hans Rømer Skolen til finansiering af de forventede merforbrug i 2014. Som betingelse for tildeling af budgetmidlerne skal skolerne udvise den nødvendige økonomiske omhu, der kan medvirke til at nedbringe budgetbehovet. Der vil løbende blive fulgt op på, om der er grundlag for at nedsætte tildelingen af ekstra midler.

 

På baggrund af overstående omplaceres der følgende budgetmidler til skolerne fra sekretariat for politikområde 2 Undervisning:

 

Skole Nord

Hans Rømer Skolen

Paradisbakke­skolen

Rønneskolen

Subtotal

Skolereform

421.336

502.427

556.793

1.026.212

2.506.768

Ekstra bh.klasser

 

96.240

 

96.240

192.480

Budgetopfølgning

1.291.000

1.200.000

 

 

2.491.000

Samlet resultat

1.712.336

1.798.667

556.793

1.122.452

5.190.248

 

 

Fortsat…

Subtotal

Kildebakken

Heldags­skolen

Ungecenter Bornholm

Total

Skolereform

2.506.768

397.850

231.336

39.803

3.175.757

Ekstra bh.klasser

192.480

 

 

 

192.480

Lærertidsaftale

 

 

 

-212.699

-212.699

Flere elever

 

891.627

 

 

891.627

Justering tild.model

 

-148.604

 

92.133

-56.471

Budgetopfølgning

2.491.000

 

 

 

2.491.000

Samlet resultat

5.190.248

1.140.873

231.336

-80.763

6.481.694

Økonomiske konsekvenser

Omplaceringen af budgetmidler til skolerne jf. ovenfor sker fra sekretariatsbevillingen for politikområde 2 Undervisning. Efter fordelingen af ovenstående midler vil der være en restpulje på 1,3 mio. kr., som reserveres til eventuel senere fordeling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. marts 2014

1.
Midler til implementering af folkeskolereform (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 7  Anlægsbevilling til anskaffelser vedrørende lærerarbejdspladser

82.04.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til de nødvendige anskaffelser til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i folkeskolereformen indgår, at medarbejderne skal have bedre muligheder for at forberede sig på arbejdspladsen. 

 

I 2013 blev der gennemført et udredningsarbejde på hver skole (og skoleafdeling) med henblik på at vurdere, hvorvidt det er muligt at etablere det nødvendige antal arbejdspladser på alle skoler og afdelinger (ca. 350 i alt, hvoraf skolerne i forvejen allerede har etableret nogle).

 

Hovedkonklusionen var, at det ville være muligt indenfor den eksisterende bygningsramme, men at der var betydelige forskelle i mulighederne, overvejende betinget af hvor meget plads der er til rådighed. Det lægger op til (1) at der ikke er behov for væsentlige bygningsændringer og (2) at den økonomiske ramme ikke fordeles ligeligt mellem skolerne, men ”skævdeles” med afsæt i de faktiske forhold.

 

Anskaffelserne omfatter etablering af den personlige arbejdsplads, indkøb af IT-udstyr samt evt. etablering af faciliteter, der kan anvendes fælles (særligt IT-udstyr, teamfaciliteter o. lign.) I det omfang skolerne allerede har faciliteter, der imødekommer disse formål, indgår disse faciliteter, således at der kun anskaffes supplerende inventar og IT.

 

It-løsningen omfatter en bærbar enhed og inventarløsningen omfatter bord og stol. Herudover må det påregnes, at der vil være behov for alternative løsninger både i form af faciliteter til fælles anvendelse og løsning af f.eks. reol- og opbevaringsspørgsmål.

 

Med henblik på at give den enkelte skole størst mulig indflydelse, gennemgås de enkelte skoleafdelinger med deltagere fra skolens ledelse og arbejdsmiljørepræsentant. Denne proces gennemføres i april måned og derefter foretages en prioritering og efterfølgende iværksættelse.

 

For at kunne komme så langt som muligt med iværksættelsen inden det nye skoleår starter 1. august søges bevillingen på dette grundlag, i stedet for at søge når der er fuld klarhed over anskaffelsesomfanget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2014.

 

Da der er tale om en udvidelse af antallet af IT enheder skal der i de kommende år afsættes 2.200 kr. (i 2014-priser) pr. stk. i serviceabonnement inkl. licenser. På baggrund af gennemgangen i 2013 vil udgiften udgøre ca. 0,5 mio. kr. årligt. Det foreslås at denne driftsudgift indgår i budgetforhandlingerne for 2015 med følgende år

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

8

 

Hvem beslutter

Børn- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Fokusopfølgning primo marts 2014 vedr. børne- og ungeområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at orienteringen tages til efterretning.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 15. marts 2014

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget modtager jævnligt en opfølgning på aktivitet og økonomi af særlig opmærksomhed på udvalgets område. Denne opfølgning fokuserer primært på de sociale indsatser og de iværksatte aktiviteter for at håndtere udfordringerne. Tilpasning af oversigterne over kapacitet på bl.a. dagtilbuddene er under udarbejdelse og vil blive forelagt snarest muligt.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. marts 2014

1.
Fokusopfølgning februar 2014_Børn og Ungeområdet for februar 2014 (PDF)

2.
Fokuspunkter BSU 13-03-2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ny organisationsstruktur - nyt børnehus i Nexø

02.00.00A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

Resumé

Forslag til ændret organisation for etableringen af det nye børnehus i Nexø med ønske om forenkling, målrettet beslutningskompetence samt tilpasset kommunens nye centermodel.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at den foreslåede organisationsændring godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget indstillede ændring af bygherreorganisationen den 7. januar 2014 med udpegning af Thomas Bay Jensen som formand for Byggeudvalget og Lykke Jensen som medlem for det nye børnehus i Nexø. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen torsdag den 30. januar 2014. Børne- og Skoleudvalget godkendte i november 2013 en bygherreorganisation for det nye børnehus i Nexø med Byggeudvalg, Styregruppe og Brugergruppe.

Planlægningen for det nye børnehus i Nexø er nu kommet så langt, at dispositions- og projektforslaget nu er godkendt den 24. februar i Byggeudvalget med enkelte bemærkninger.

På den baggrund anbefales en ny forenklet, målrettet og handlingsorienteret struktur, hvor Byggeudvalget bliver udvalg, der med den foreslåede sammensætning, der træffer de beslutninger, der er nødvendige for etableringen af det nye børnehus i Nexø inden for de udstukne rammer.

Byggeudvalget sammensætning.

Thomas Bay Jensen                     Børne- og Skoleudvalget (formand)

Lykke Jensen                               Børne- og Skoleudvalget

Vibeke Juel Blem                         Centerchef for børn og familie

Ann Rubæk-Nielsen                    Leder af dagtilbuddet under center for børn og familie

Forældrerepræsentant                  Udpeget af forældrene i Karlsvognen og i Stjernehuset

Thomas P. Schmidt                     Bygherrerådgiver

Knud Erik Thomsen                   Projektleder – Center for Ejendomme og Drift

 

Totalrådgiverne fra Steenbergs Tegnestue – Mogens Ipsen samt fra Mangor & Nagel – Johanna Rossbach deltager i Byggeudvalgets møder ad-hoc.

 

Projektlederen vil fortsat være bindeledet til brugergruppen i samarbejde med Ann Rubæk-Nielsen, og sikre at brugerne løbende orienteres om projektets stade og det videre forløb.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Kommissorium for projekt: "Langsigtet plan for dagplejen" til godkendelse

28.09.00A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte på deres møde den 25. februar 2014 en procesplan for udarbejdelse af en langsigtet plan for dagplejen, herunder en procesplan indeholdende blandt andet udarbejdelse af kommissorium til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

at forslag til kommissorium for projekt ”Langsigtet plan for dagplejen” godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

 

Forslag til kommissorium

 

Baggrund for projekt:

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde den 25. februar 2014, at sætte fokus på dagplejens udfordringer og muligheder som en fortsat del af pasningstilbuddet for de 0-3 årige. Årsagen til dette er, at dagplejen er demografisk udfordret på baggrund af det faldende børnetal.

 

Formål:

At beskrive og analysere de demografiske og dermed faglige og økonomiske udfordringer der kendetegner dagplejen på Bornholm, vurdere dagplejens fremtidsmuligheder. Udarbejde en rapport der kan danne udgangspunkt for politisk stillingtagen til en langsigtet plan for dagplejen.

 

 

Produkt:

Arbejdsgruppen udarbejder en rapport med mulige scenarier for den fremtidige dagpleje inklusiv dagplejens faglige og ledelsesmæssige forankring. Rapporten danner udgangspunkt for forslag til en langsigtet plan for dagplejen.

 

Projektets organisering:

Arbejdsgruppens sammensætning:

Dagplejens TR: Anja Kofoed, dagplejepædagog Mette Munch Kristensen, leder Hanne Nielsen., leder Lis Christensen, afdelingsleder Ann Rubæk-Nielsen, faglig pædagogisk leder Ingrid Darre og konsulent Lene Elleby Pedersen

 

Tidsplan godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 25. februar 2014.

27. februar 2014

Nedsættelse af arbejdsgruppe under Center for Børn og Familie

12. marts 2014

Arbejdsgruppen udarbejder forslag til kommissorium, herunder samarbejde med Center Økonomi og Personale, samt borgerinddragelse

25. marts 2014

Kommissorium til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget

 8. april 2014

Arbejdsgruppemøde

22. april 2014

Arbejdsgruppemøde

13. maj 2014

Arbejdsgruppemøde

3. juni 2014

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for forslag til langsigtet plan for dagplejen

 

 

Analyse og metodedel:

Forløbsanalyse af dagplejen på Bornholm fra 2010-2013

 

Dagplejens fremadrettede demografiske udfordringer, faglig og økonomisk bæredygtighed

 

Objektiv beskrivelse af det samlede pasningstilbud for børn ml. 0-3 år – Hvad er det børn i alderen 0-3 år har brug for i deres dagtilbud?

 

·         Forskningsanalyser – Hvad siger forskningen om ovenstående?

 

Empiri:

Spørgeskemaundersøgelse: Vi spørger forældre med børn født 2012 som har valgt dagpleje, ”Hvad fik jer til at vælge dagplejen”? Elektronisk spørgeundersøgelse v/Survey Xact.

 

Scenarier:

Udarbejdelse af følgende scenarier på baggrund af swot analyse: Muligheder, trusler, styrker og svagheder i forhold til 4 nedenstående scenarier:

 

·         Dagplejen bibeholdes som i dag

·         Ingen dagplejere på Bornholm

·         Dagplejere i Rønne og Aakirkeby

·         Dagplejere der passer børn med specifikke behov

·         Gradvis udfasning af dagplejen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

11

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at der ikke er sager til høring

 

 

Børne- og skoleudvalget, den 25. marts 2014:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

12

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-03-2014

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. marts 2014:

Intet.