Referat
Børne- og Skoleudvalget
12-08-2014 kl. 16:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Konkretisering og udmøntning af mål - Børne- og Skoleudvalget
  åbent 3 Opfølgning på kvalitetssikring af Heldagsskolens samlede tilbud
  åbent 4 Den nye bornholmske folkeskole - en løbende statusopdatering
  åbent 5 Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet
  åbent 6 Orientering om resultat af fravalgsprocedure frokostordning i dagtilbud
  åbent 7 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - statusafslutning
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

12-08-2014

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Bente Johansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup deltager under behandlingen af punkterne 2, 3 og 4, børne- og familiechef Vibeke Juel Blem deltager under behandlingen af punkt 2.

Skoleleder Gert Andersen deltager under behandlingen af punkt 3.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Konkretisering og udmøntning af mål - Børne- og Skoleudvalget

00.01.00P22-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

12-08-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalgets fortsatte drøftelse af konkretisering og udmøntning af de vedtagne mål.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at målenes konkretisering drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 12. august 2014:

Drøftet. Enkelte mål tilpasses.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har som en del af kommunalbestyrelsens visions-, mål- og budgetproces fastlagt fire mål for perioden 2014-2017:

·         Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet, således at andelen af 0-18 årige med en social sag er reduceret med 2,5 % i 2017 og med 5 % i 2022

·         Alle børn skal lære så meget de kan (Tema I: Den nye bornholmske folkeskole)

·         Alle børn skal lære så meget de kan (Tema II: ”En folkeskole for alle”)

·         ”Det gode børneliv på Bornholm”. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at sætte fokus på dét, der gør det godt og særligt at være barn, ung og børnefamilie på Bornholm. Målet handler dels om at sætte fokus på det der allerede foregår i dag, og dels om på den baggrund at drøfte mulighederne for at udvikle forholdene. I et udviklingsperspektiv kan der for eksempel på dagtilbudsområdet være tale om nedenstående målsætninger, der på samme måde kan suppleres med målsætninger på skoleområdet mv.

 

Børne- og Skoleudvalget vil arbejde videre med, hvordan målet kan realiseres i efteråret 2014.

 

Som en del af målstyringsprocessen er målene blevet konkretiseret og suppleret med delmål for budgetåret 2015. Formålet er at sikre en tæt sammenhæng mellem visioner, langsigtede mål, det årlige målarbejde, udmøntningen i strategier og handleplaner og budgettet; sammenhængen er en forudsætning for en effektiv mål- og rammestyring.

 

Målskemaerne i deres nuværende form anvendt på budgetseminar 2 er vedlagt som bilag.

 

Der lægges op til en fortsat drøftelse af målene med henblik på vedtagelse i forbindelse med budgettet for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 12. august 2014

1.
BSU-1 Mål og delmål 2015 (PDF)

2.
BSU-2 Tema I 2015 (PDF)

3.
BSU-3 Tema II 2015 (PDF)

4.
BSU-4 Mål og delmål 2015 - det gode børneliv på Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Opfølgning på kvalitetssikring af Heldagsskolens samlede tilbud

17.03.08P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

12-08-2014

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til efterretning

Resumé

I forlængelse af en debat om Heldagsskolens tilbud i vinteren 2013/14 blev der iværksat en handlingsplan. Den havde til formål at kvalitetssikre Heldagsskolen, herunder en god kommunikation omkring skolens aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at opfølgningen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 12. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I vinteren 2013/14 har der været en debat om Heldagsskolens tilbud og kvalitet. I den forbindelse er der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen har fokuseret på fire punkter: Kommunikation, retningslinjer for fastholdelse, brugertilfredshed og procedurer ved revisitation. 

 

Der er i juni 2014 gennemført en opfølgning på handlingsplanen:

1.    Kommunikation: Heldagsskolens generelle tilgang til samarbejde, dialog og kommunikation med forældrene.

 

Det er en grundlæggende værdi på Heldagsskolen, at skolen, forældrene og eleven samarbejder om elevens udvikling. Alle parter er lige vigtige. På den ene side lærernes og pædagogernes professionelle kompetencer i forhold til skolens kerneydelser, og på den anden side elevens og forældrenes ressourcer og specielle viden om elevens hele livssituation udenfor skolen.

Hver elev har en primær og en sekundær kontaktperson. Kontaktpersonen har den tætte kontakt til den enkelte familie:

 

2.    Retningslinjer ved fastholdelse

 

Ledelsen på Heldagsskolen søger til stadighed dels at sikre medarbejdernes kendskab til lovgivningen i forhold til brug af lovlig magtanvendelse og dels at efterbearbejde de tilfælde af brug af lovlig magtanvendelse, der eventuelt har fundet sted.

 

Der arbejdes desuden løbende på at udvikle personalets pædagogiske kompetencer således at fastholdelse fortsat begrænses til et minimum. Det vil sige at fastholdelse kun kan finde sted, for at afværge, at en elev øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting.

 

Efter en fastholdelse/ magtanvendelse træder Heldagsskolens magtanvendelsesprocedure i kraft. Den indebærer at:

 

 

3.    Gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse

 

Der er i foråret gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Heldagsskolen. Svarprocenten er på 69 % (47 ud af 68 hjem har svaret). Resultatet viser, at andelen af utilfredse og meget utilfredse svinger imellem 6 % og 22 % alt efter hvilket spørgsmål der bliver vurderet.

 

Heldagsskolen vil anvende brugertilfredshedsundersøgelsen til at forbedre kvaliteten af skolens arbejde. Planen er, at brugertilfredsundersøgelsen behandles i skolebestyrelsen i august, hvor man vil tage stilling til hvilke områder, der skal fokuseres på.

 

Herefter vil fokusområderne blive behandlet i skolens MED-udvalg på første møde efter sommerferien. Ledelsen og Med-udvalget vil diskutere og komme med forslag til, det videre arbejde med at forbedre resultatet. Der vil især blive sat ind i forhold til den relativt store gruppe forældre der i brugerundersøgelsen svarer, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Forslagene behandles og besluttes i bestyrelsen.

 

Det er besluttet at lave en brugertilfredsundersøgelse én gang om året.

 

4.    Procedure ved revisitation af elever til Heldagskolen, der indeholder solid faglig dokumentation med klare kompetencer, inddragelse af forældre og tidsplaner

 

Der er i samarbejde med centerchefen og Center for Børn og Familie udarbejdet en procedure hvori der indgår en tidsplan samt beskrivelse af hvornår forældre og PPR inddrages. Alle forældre er informeret om denne procedure, som er trådt i kraft i maj 2014. Generelt for proceduren er, at det er en fortløbende proces, hvor forældre løbende inddrages i vurderingen af den enkelte elevs udslusningspotentiale, samt at der er løbende dialog med PPR omkring dette.

 

Skoleleder Gert Andersen deltager i behandlingen af dette punkt. Han vil redegøre for status på handlingsplanens fire punkter.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 12. august 2014

1.
Retningslinjer ved fastholdelse (DOC)

2.
Retningslinjer ved overgreb på personale (DOCX)

3.
Statistik over magtanvendelser 2013/14 (DOC)

4.
Bearbejdning og forebyggelse af magtanvendelse (DOC)

5.
Registreringsskema (DOC)

6.
Procedure ved revisitering (DOC)

7.
Brugertilfredshed maj juni 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Den nye bornholmske folkeskole - en løbende  statusopdatering

17.01.04P16-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

12-08-2014

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den 7. januar 2014 gik Børne- og Skoleudvalget i gang med en proces, der skal lede frem til en langsigtet plan for udviklingen af den bornholmske folkeskole – eller kort ”Den nye bornholmske folkeskole”.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at statusopdateringen på processen omkring en langsigtet plan for udviklingen af den bornholmske folkeskole drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 12. august 2014

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der gives en kort status på implementeringen af folkeskoleskolereformen, og en kort status på arbejdet med scenariebeskrivelserne frem mod kommunalbestyrelsens temamøde den 11. september 2014.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

12-08-2014

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Fokusopfølgning pr. 30. juni 2014 vedr. børne- og ungeområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 12. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børn og Ungeområdet:

Antallet af anbringelser er på 128 personer (hvor BRK er betalingskommune), hvilket er en stigning på 1 person i forhold til fokusopfølgningen pr. april måned. Årsagen er, at anbringelser stiger indenfor sociale indikationer, men har en faldende tendens indenfor handicap. Antallet af anbringelser er på niveau med september 2013, hvilket er væsentlig lavere end f.eks. februar 2009, hvor antal anbringelser var på 146.

 

Selvom der er færre anbragte end tidligere, så er sagerne blevet dyrere end tidligere. Dette skyldes et øget antal anbringelser af unge med svære psykiske lidelser, herunder spiseforstyrrelser og kriminalitet af særlig farlig karakter, som nødvendiggør en anbringelse på dyre udenøs specialinstitutioner.

 

Dagpasningsområdet:

3-4 gange om året bliver budgetterne på området korrigeret til det forventede antal passede helårsbørn efter modellen ”pengene følger barnet”. Den seneste budgettildeling er sket efter børnetallet opgjort pr. 30. juni og er årets anden korrektion. Den første fandt sted pr. 31. marts.

 

Budgettet til pasning af 0-2 årige er opjusteret fra 514 helårsbørn pr. marts til 530 helårsbørn pr. juni. Dette kan virke som en voldsom stigning, men den var ventet. Som nævnt i en tidligere fokusopfølgning er pladsanvisningens bud på antallet af passede 0-2 årige meget usikkert i årets første måneder. Dette skyldes at buddet tager udgangspunkt i de børn der kendes i systemet. Det vil sige at forældrene har meddelt pladsanvisningen at de ønsker pasning til deres barn. Der er dog børn, hvor pladsanvisningen ikke ved om forældrene ønsker pasning og i givet fald hvornår. Disse børn er ikke med i opgørelsen. Dertil har pladsanvisningen ingen oplysninger om børn der står på venteliste hos private dagtilbud – disse børn er derfor heller ikke med i opgørelsen.

 

I takt med at året er gået er flere og flere 0-2 årige meldt til et pasningstilbud og siden opfølgningen i marts har pladsanvisningen registreret 16 ekstra helårsbørn. De seneste års erfaringer viser at man ved en opgørelse i juni stadig mangler ca. 1 procent i forhold til hvad der faktuelt bliver passet af børn på helårsniveau. Holder dette stik vil de 530 helårsbørn vokse til 535 helsårsbørn. Dette er dog stadig en del under de 552 helårsbørn der var budgetteret med i det oprindelige budget.

 

Budgettet til pasning af 3-5 årige er korrigeret ned fra 906 helårsbørn pr. marts til 899 helårsbørn pr. juni. Efter det kraftige fald i børnetallet i perioden februar til april – som skyldes vippet til skolebørnehaverne – vil antallet af 3-5 årige stige jævnt hen over året. Der forventes derfor ikke de store afvigelser i buddet på 899 helårsbørn. Det oprindelige budget lyder på pasning af 925 helårsbørn.

 

Næste budgetregulering efter modellen ”pengene følger barnet” er planlagt til 30. september.

 

Afrapportering af nøgleelementer:

Siden maj 2014 er sagsarbejdet/-styringen blevet foretaget i det fællesoffentlige sagsstyringssystem DUBU. For nuværende er systemets indsatsdel ved at blive implementeret, således at datagrundlaget for bl.a. de økonomiske rapporteringer kan opretholdes. Implementeringen af systemet kræver stadig en stor allokering af centrets ressourcer.

Som en del af budgetmaterialet, indgår et forslag om en fysisk sammenlægning af de sociale udføretilbud, der vil betyde et kvalitetsløft i.f.t. helhedsindsatser for både børn og familie. Der er i forslaget arbejdet med henblik på en sammenlægning på ”Slottet”. Efter beslutningen om etablering af asylcenter på Slottet er forslaget ikke længere realiserbart med de tilgængelige fysiske rammer.

 

Centret er vedvarende belastet af en række omkostningstunge sager, bl.a. begrundet i et øget antal unge med spiseforstyrrelser og kriminalitet med ungdomssanktioner til følge.

 

Dertil er forventningerne til udgifterne til merudgiftsydelser opjusteret væsentligt i forhold til den seneste afrapportering. Opjusteringen skal tilskrives en særlig dyr enkeltsag.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 12. august 2014

1.
Fokusopfølgning juni 2014 - Børn og Ungeområdet (PDF)

2.
Fokusopfølgning juni 2014 - Dagpasning (PDF)

3.
Afrapportering af nøgleelementer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om resultat af fravalgsprocedure frokostordning i dagtilbud

28.00.00G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

12-08-2014

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til efterretning

Resumé

Jf. dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid. Forældre i kommunale og selvejende institutioner skal hvert andet år, have mulighed for at fravælge tilbuddet om frokostmåltidet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 12. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 29. april 2014 blev tidsplan for fravalgsprocedure godkendt.

I Bornholms Regionskommune tilbydes forældrene et fuldt forældrefinansieret frokostmåltid, som i 2015 er beregnet til 543 kr. pr. måned.

 

Fravalgsproceduren fandt sted i perioden 9. maj - 19. maj 2014.

 

Resultat:

Frokostordningen blev ikke fravalgt for perioden 2015-2016 i:

Trinbrættet Rønne Nord

Karlsvognen

Stjernehuset

Børnehuset i Svaneke

 

I øvrige børnehuse blev frokostordningen fravalgt.

 

I de fire børnehuse hvor frokostordningen ikke blev fravalgt, er der allerede frokostordning, hvor maden produceres i køkkener godkendt af Fødevarestyrelsen. Dette betyder at der ikke skal etableres yderligere køkkenfaciliteter.

 

Næste fravalgsprocedure:

Fravalg af tilbuddet om frokostordning for perioden 2017-2018, vil finde sted i maj måned 2016.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Plejecenter Snorrebakken 2. etape - statusafslutning

82.06.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

8

 

Børne- og Skoleudvalget

12-08-2014

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Teknik- Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Byggeriet af Plejecenter Snorrebakken 2. etape er færdigt og afleveret den 16. april 2014. Byggeriet har i projekterings- og udførelsesfasen haft nogle økonomiske udfordringer i forhold til den budgetramme, der var givet af Kommunalbestyrelsen af 28. juni 2012. Borgmesteren blev bemyndiget af Kommunalbestyrelsen til at godkende Skema A og B i juli 2012.

Der er under byggeriet opstået et merforbrug, der samlet er vurderet til 4,8 mio. kr. incl. moms.

Der ansøges på den baggrund om forhøjelse af projektets anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til plejeboliger forhøjes med 4.280.066 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 106.966.306 kr. incl. moms

b)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til servicearealer forhøjes med 452.630 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer herefter udgør 12.021.858 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.621.858 kr. excl. moms

c)    at merudgiften på i alt 4.732.696 kr. enten finansieres med 3.250.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler, eller

d)    at hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2014:

Indstillingens pkt. a) og b) anbefales. Spørgsmålet vedr. finansiering af merudgiften overdrages til Økonomi- og Planudvalget.

Bo Haxthausen kan følge indstillingens pkt. c).


 

Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2014:

Punktet udsættes med henblik på afdækning af alternative finansieringsforslag.

 

Kommunaldirektøren indstiller:

a)      at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til plejeboliger forhøjes med 4.280.066 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 106.966.306 kr. inkl. moms

b)      at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til servicearealer forhøjes med 452.630 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer herefter udgør 12.021.858 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.621.858 kr. excl. moms

c)       at merudgiften på i alt 4.732.696 kr. enten finansieres med 3.250.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler (forslag 1), eller

d)      at hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler (forslag 2), eller

e)      at merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres som anført i forslag 3

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

 

 

Servicedirektøren indstiller

·         til orientering

 

Børne- og Skoleudvalget 12. august 2014:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Plejecenter Snorrebakken 2. etape med 60 almene ældreboliger er etableret og afleveret til bygherren – Bornholms Regionskommune onsdag den 16. april 2014. Plejecentret er målrettet og indrettet til ældre med demenssygdomme. Det er med tre selvstændige bygningsenheder og med sin beliggenhed i en parklignende omgivelser på Snorrebakke Allé velegnet til formålet. Alle 60 boliger er taget i brug af ældre beboere med demenssygdomme.

Kommunalbestyrelsen godkendte rammerne i Skema A og Skema B i sommeren 2012 og hvor de samlede omkostninger blev fastsat til for både bolig- og servicedelen til 116.831.569 kr. incl. moms, fordelt med 102.686.240 kr. incl. moms for boligdelen og 11.569.228 kr. excl. moms for servicearealerne.

 

I forbindelsen med godkendelsen af skemaerne blev der samtidig redegjort for licitationsresultatet på 89.471.657 kr. incl. moms. Dette lå 14.720.832 kr. incl. moms over den budgetramme, der lå som en forudsætning for de samlede håndværkerudgifter på 74.750.825 kr. incl. moms

Kommunalbestyrelsen godkendte en række besparelser på projektet med bl.a. at

anvende et af de sideordnede tilbud                                                             1.793.000 kr.

afholde udgifter til indeksering af entreprisekontrakterne i støttetilsagnet og derved reducere den kommunale udgift                                                                                                     1.865.970 kr.

øge anskaffelsessummen ved at inddrage vinterhaverne som støttede arealer     2.368.440 kr.

Fradrag i alt                                                                                            6.027.410 kr.

Med de valgte besparelsesforslag og nedsættelsen af grundkapitalen fra 14 pct. til 10 pct. godkendte Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. juni 2012. at dække en nettomerudgift på 8.328.715 kr.

Byggeudvalget har i hele forløbet understreget over for totalrådgiveren, at de økonomiske rammer skulle holdes også med de relativt få midler der var afsat til uforudsete udgifter (UF) på 3.741.279 kr. incl. moms (4,38 %)

Byggeudvalget blev på mødet den 11. marts 2013 præsenteret for den økonomiske udvikling, hvor der kun var en rest på 129.657 kr. incl. moms til uforudsete udgifter. Den første bygning i etaperne var lukket og derved var de overskridelser, som var konstateret allerede medregnet i de to efterfølgende etaper. Det viste sig dog hurtigt, at der kom flere overraskelser, som kostede ekstra og derved kom der flere overskridelser i forhold til det budgetterede. Byggeudvalget understregede gang på gang, at rammerne skulle holdes og der blev gennemført en række besparelser på ca. 2 mio. kr. uden at rammen kunne holde.

Der vedlægges to bilag, som viser den økonomiske udvikling samt en oversigt over de gennemførte besparelser

Den væsentligste årsag til en yderligere stigning i omkostningerne under byggeriet skal ses i den valgte besparelse på det sideordnede tilbud, hvor der blev skiftet fra Ytong vægkonstruktioner til en betonkonstruktion. Dette medførte merudgifter på ca. 1,8 mio. kr. hvorved den foreslåede besparelse forsvandt.

De øvrige årsager er forsinkelser specielt i opstarten. Hele byggeriet blev forsinket med op til 3 måneder. Forsinkelserne i opstarten var bl.a. begrundet i forskellige opfattelser af opstart af etablering af byggepladsen samt et meget vådt efterår med større vandledende lag i terrænet end forudsat. Den efterfølgende meget hårde vinter i 2012/2013 gav yderligere forsinkelser med vejrligsdage samt udgifter til vinterforanstaltninger. Den oprindelige tidsplan forudsatte, at byggeriet skulle stå færdigt og afleveret den 15. januar 2014. Der blev dog gennemført en etapevis aflevering af de tre selvstændige bygninger og derved også en etapevis indflytning af beboerne med start den 3. marts 2014.

Den daværende formand for Byggeudvalget Birger Rasmussen har i sommeren 2013 givet den daværende kommunalbestyrelse en mundtlig redegørelse for situationen.

Bornholms Regionskommune har sammen med kommunens advokat gjort totalrådgiveren og dennes forsikringsselskab opmærksom på, at der efter kommunens opfattelse er sket fejl i projektmaterialet, i tidsstyringen af byggeriet og specielt ved brug af det sideordnede tilbud, herunder forsinkelsen af færdiggørelsen af byggeriet, hvor kommunen formentlig har lidt et tab, som bør dækkes. Der er ikke enighed og derved er der ikke sket en endelig afklaring af forholdene, der ikke forventes afklaret før byggeriet er endelig afsluttet også regnskabsmæssigt, i løbet af efteråret 2014.

Økonomiske konsekvenser

Historik

 

Kommunalbestyrelsen godkendte som nævnt licitationsresultatet den 28. juni 2012 med deraf følgende krav til de i dagordenen nævnte besparelser og øvrige vilkår for gennemførelsen af etape 2. Herunder principgodkendelse af et kassetræk på et merforbrug på mellem 8 og 12 mio. kr.

På samme møde blev det foreliggende skema A aflyst og borgmesteren blev bemyndiget til at godkende nye skemaer A og B, hvilket skete den 11. juli 2012. Dette skete på grund af at grundkapitalen til nyt alment byggeri nedsattes fra 14 pct. af anskaffelsessummen til 10 pct. Dette blev indregnet i den nye økonomioversigt, som blev udarbejdet på baggrund af godkendelse af de nye skemaer.

 

På dette grundlag meddelte kommunalbestyrelsen den 20. september 2012 anlægsbevillinger til projektet:

 

Boligdel, udgifter incl. moms                                102.686.240 kr.

 

Servicearealer, udgifter excl. moms                       11.569.228 kr.

Tilskud til servicearealer                                         -2.400.000 kr.

 

Nettomerudgiften udgjorde dengang i alt 2,8 mio. kr. og blev finansieret med 1,2 mio. kr. fra puljen til servicearealer og med 1,6 mio. kr. fra de likvide midler.

 

Merforbrug

 

Byggeudvalget har i sit møde den 14. maj 2014 opgjort det forventede merforbrug til i alt 4,6 mio. kr. Merforbruget er efter en yderligere opfølgning i samarbejde mellem bygherre, totalrådgiver samt økonomiske rådgivere, specificeret til i alt 4.838.341 kr. incl. moms pr. 21. maj 2014 – se vedlagte bilag vedrørende opgørelse over forbrug af uforudsete udgifter.

 

Da der er momsfradrag for udgifter vedrørende servicearealer, kan merforbruget opgøres således:

4.280.066 kr. incl. moms for boligdelen

452.630 kr. excl. moms for servicearealer

Merforbruget udgør dermed i alt 4.732.696 kr.

 

Der ansøges i denne sag om forhøjelse af projektets anlægsbevillinger og rådighedsbeløb:

 

 

 

Finansiering

 

Der indstilles følgende to mulige forslag til finansiering af merforbruget på 4.732.696 kr.

 

Forslag 1:

Merforbruget finansieres med 3.250.000 kr. fra de afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler.

 

Ved godkendelse af budgettet for 2013 blev der afsat rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård. Projektet er forudsat lånefinansieret med 3,25 mio. kr. Hvis kommunen undlader at gennemføre dette projekt kan nettobeløbet på 3.250.000 kr. delvis indgå i finansieringen af merforbruget vedrørende plejeboligbyggeriet.

 

Forslag 2:

Hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 26. august 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget udsatte behandling af sagen den 17. juni 2014 med henblik på afdækning af alternative finansieringsforslag ud over forslag 1 og 2 til dækning af et forventet merforbrug på 4.732.696 kr. vedr. ældreboligbyggeri etape 2 på Snorrebakken.

 

På baggrund af tilbagemelding på nye, igangværende og afsluttede anlægsprojekter, er der udarbejdet følgende forslag 3 til finansiering af det forventede merforbrug vedrørende plejeboligbyggeriet etape 2 på Snorrebakken.

Der er tale om dels projekter, der er afsluttet med mindreforbrug, dels projekter der kan nedprioriteres, idet der endnu ikke er indgået kontrakter eller igangsat anlægsarbejde.

Forslaget indebærer, at de nævnte projekterne ikke gennemføres, samt at de foreslåede disponible puljer inddrages. 

 

Forslag 3:

Merudgifter etape 2 Snorrebakken

-4.732.696

 

 

 

 

Alternativt finansieringsforslag 3:

09 Teknik og miljø

 

 

Disponibel anlægspulje, veje og broer

168.080

 

Munch Petersens Vej, forbedr. af vejforhold

368.589

 

Planlægning af et område ved Rønne Havn

808.400

 

Maskinel fugning af granitmolerne på havnene

450.000

 

Disponibel anlægspulje, havne

60.208

 

10 Forsyning og drift

Pulje til vedligeholdelse af restboligmasse

144.384

Hans Rømerskolen, gardiner/lydisolering

26.186

Afsluttet projekt

Rønneskolen, Søndermark, renovering af vinduer

638.000

Renoveringspulje til skolebygninger

185.020

Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet

740.395

DeViKa, renovering af gulv

28.879

Afsluttet projekt

15 Fritid og kultur

Renoveringspulje til selvejende haller

1.114.555

 

 

Finansieringsforslag 3 i alt

4.732.696

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2014

1.
Økonomisk udvikling (PDF)

2.
Gennemførte besparelser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

12-08-2014

8

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 12. august 2014:

Thomas Bay Jensen (V) opfordrer til, at man bruger asylansøgere f.eks. som gæstelærere.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

12-08-2014

9

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at der ikke er sager til høring

 

Børne- og Skoleudvalget, den 12. august 2014:

Indstilling godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

12-08-2014

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 12. august 2014:

Indledende drøftelser med udvalgene om tilslutning til udvikling af børnepakken.