Referat
Børne- og Skoleudvalget
02-09-2014 kl. 16:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Planlægning og program af Kommunalbestyrelsens temamøde den 11. september 2014 vedr. skoleområdet
  åbent 3 Det gode børneliv
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 5 Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet
  åbent 6 Gensidig orientering
  åbent 7 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 8 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup deltager under behandlingen af punkt 2 kl. 16:00, og familiechef Vibeke Juel Blem deltager under behandlingen af punkt 3 kl. 16:30.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Planlægning og program af Kommunalbestyrelsens temamøde den 11. september 2014 vedr. skoleområdet  

17.01.10G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne-og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 4. februar 2014 en procesplan for arbejdet med en langsigtet plan for det bornholmske skolevæsen. Efterfølgende blev det i forlængelse af budgetseminar 2 besluttet at igangsætte et udredningsarbejde med angivelse af mulige alternativer for en ændret skolestruktur. Resultatet af udredningsarbejdet skal forelægges på et temamøde i kommunalbestyrelsen den 11. september 2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at udvalget drøfter form og program for temamødet den 11. september

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014

Drøftet.

Sagsfremstilling

Formålet med udredningsarbejdet har været at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der gør kommunalbestyrelsen i stand til på et oplyst grundlag at træffe beslutning om hvilket forslag til ændringer af skolestrukturen, der eventuelt skal sendes i høring.

 

 

Følgende fem alternativer beskrives

 

A)    Status Quo – som den nuværende struktur.

B)    Tre skoler med overbygning – Åvang/Aaker/Nexø og 4 fødeskoler – Østre/Søndermark/Kongeskær til Åvang – Svaneke til Nexø.

C)    Ingen fødeskoler – kun 0. til 9. klasse- seks skoler med overbygning

D)    Mix-alternativet: 0.-3.klasse med dagtilbud, 4.-6. klasse og 7. - 9. klasse

E)    To skoler med overbygning Åvang og Nexø og seks fødeskoler

 

 

 

Endvidere belyses mere generelt og overordnet:

 

 

I rapportens indledning gennemgås Børne- og Skoleudvalgets visioner og ambitioner for den bornholmske folkeskole, der i prosaform tager afsæt i de mål, som BSU har sat.

 

På denne baggrund foreslås det at Kommunalbestyrelsen drøfter alternativerne på temadagen 11. september. Endvidere gives der et bud på, om der er et alternativ, der skal sendes i høring og i givet fald hvilket.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Det gode børneliv

00.01.00P22-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2014

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalgets beslutter

Resumé

I forbindelse med målprocessen for budget 2015 har Børne-og Skoleudvalget ønsket at igangsætte et arbejde omkring det gode børneliv på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at målet drøftes med henblik på planlægning af det videre arbejde.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014

Drøftet. Målet fastholdes som en politisk ambition, som der arbejdes videre med, i det omfang det er muligt, både på Børne- og Skoleudvalgets område og tværpolitisk.

Sagsfremstilling

Børn og skoleudvalget har med målprocessen for 2015 ønsket at sætte fokus på

børne-/ungelivet på Bornholm, gennem både afdækning af det der allerede foregår men også gennem en videreudvikling af særlige initiativer.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til måloplæg for 2015 og overslagsår indeholdende eksempler på tiltag, der kan understøtte en udvikling af området.

Der er i forslaget arbejdet med at udvikle læringsmiljøer i førskolealderen med at styrke samarbejdet med forældre, med en opnormering af personalenormeringen i både vuggestuer og børnehaver, med de fysiske rammer i børnehusene, med medarbejdersammensætningen, med gratis kost i dagpasningen, med gratis transport til børnefamilier samt et forslag til en analyse af behov for fritidstilbud til de 9-18 årige.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2011 en sammenhængende børnepolitik og ungepolitik. Børnepolitikken har følgende fokuspunkter: Sundhed, helhed og sammenhæng, leg og læring, rummelighed og respekt, udsyn og nærvær samt børn og unge med særlige behov.

Ungepolitikken fokuserer på: Udsyn, indflydelse, sundhed, udviklingsmuligheder og fællesskab.

Fælles for begge politikker er, at de understøtter det gode børne-/ungeliv og er målrettet den enkeltes udvikling, ligesom de forholder sig til det inkluderende miljø.

Forslaget til målsætning bidrager til at videreudvikle politikkerne.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. september 2014

1.
Børnepolitik 2011 (PDF)

2.
Ungepolitik 2011 (PDF)

3.
Mål og delmål 2015 - BSU - det gode børneliv på Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2014

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Børne- og Skoleudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på den overførbare bevilling på 1,0 mio. kr. i 2014. Et eventuelt merforbrug af varig karakter håndteres særskilt med henblik på at nedbringe merforbruget. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 10,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 9,4 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014.

Anlægsopfølgningen viser overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2014. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på anlæg.

 

Drift

I Center for Børn og Familie forventes der samlet set et mindreforbrug på den overførbare bevilling på 1,2 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 4,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 5,6 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014.

 

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedrører Børne- og Skoleudvalgets område, forventes samlet set et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2014.

Det bør dog nævnes, at der er reserveret en pulje under fællesudgifter, skoler på 1,3 mio. kr. som kan omplaceres til de enkelte skoler.

Det forventede merforbrug i 2014 foreslås finansieret af det overførte overskud fra 2013 for centeret i indeværende år. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 6,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,7 mio. kr.

Det vurderes, at en del af merforbruget i indeværende år kan skyldes en strukturel ubalance på skoleområdet.

De varige udfordringer samt forslag til handlingsmuligheder forelægges Børne- og Skoleudvalget i en særskilt sag på udvalgets møde den 23. september.

 

Anlæg

På Børne- og Skoleudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2014 2,8 mio. kr. som forventes anvendt på nær et mindre beløb.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2014 på Børne- og Skoleudvalgets områder viser pr. 31. juli 2014 samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 1,0 mio. kr. i 2014. Et eventuelt merforbrug af varig karakter håndteres særskilt med henblik på at nedbringe merforbruget. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 10,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 9,4 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2014

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2014

Overført til 2014

Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Børn og Familie

1.228

-802

4.409

5.637

-802

Center for Skole, Kultur og Fritid

-2.234

 

5.955

3.721

 

Børne- og Skoleudvalget

-1.006

-802

10.364

9.358

-802

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. september 2014

1.
BSU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)

2.
BSU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2014

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Fokusopfølgning pr. 31. juli 2014 vedr. børne- og ungeområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børn og Ungeområdet:

Antallet af anbringelser er på 121 personer (hvor BRK er betalingskommune), hvilket er et fald på 7 personer i forhold til fokusopfølgningen pr. juni måned. Hovedårsagerne skal findes i anbringelser på kost-/efterskole i sammenhæng med skoleårets ophør. Som i 2013 forventes knækket i juli udlignet i august/september grundet nye bevillinger.

 

Selvom der er færre anbragte end tidligere, så er sagerne bliver dyrere end tidligere. Dette skyldes et øget antal anbringelser af unge med svære psykiske lidelser, herunder spiseforstyrrelser og kriminalitet af særlig farlig karakter, som nødvendiggør en anbringelse på dyre udenøs specialinstitutioner.

 

Dagpasningsområdet:

3-4 gange om året bliver budgetterne på området korrigeret til det forventede antal passede helårsbørn efter modellen ”pengene følger barnet”. Den seneste budgettildeling er sket efter børnetallet opgjort pr. 30. juni og der er derfor ingen nye data i forhold til sidste fokusopfølgning.

 

Næste budgetregulering efter modellen ”pengene følger barnet” er planlagt til 30. september.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. september 2014

1.
Fokusopfølgning juli 2014 - Børn og Ungeområdet (PDF)

2.
Fokusopfølgning juli 2014 - Dagpasning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2014

6

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014

Skovbørnehaven drøftet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2014

7

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at der ikke er sager til høring

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014

Indstilling godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2014

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. september 2014

Intet.