Referat
Børne- og Skoleudvalget
23-09-2014 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetmøde - Skoleområdet
  åbent 3 Budgetmøde - Børn og Familie
  åbent 4 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområdet
  åbent 5 Fem alternativer til en ændret skolestruktur pr. 1. august 2015
  åbent 6 Handleplan for skoleområdet i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014
  åbent 7 Borgerinddragelse via dialogmøder
  åbent 8 Beredskabsplan og inspirationsguide - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 11 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Bente Johansen. Morten Riis mødte under behandlingen af punkt 2 fra kl.15.30.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under behandlingen af punkt 2 kl. 15.00, deltager skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup samt 6 repræsentanter fra skoleområdet.

 

Under behandlingen af punkt 3 kl. 16.00, deltager børne- og familiechef Vibeke Juel Blem samt MED-udvalget fra Center Børn og Familie.

 

Under behandlingen af punkt 4 kl. 16.45 - 17.15 deltager børne- og familiechef Vibeke Juel Blem, leder af styring og koordinering Michael Mogensen, leder af myndighed og tilsyn Marianne Westergaard og leder af forebyggelse, rådgivning og behandling Jakob Holst.

 

Under behandlingen af punkterne 5 og 6 deltager skole-, kultur og fritidschef Steen Ebdrup.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetmøde - Skoleområdet

00.30.02G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2015 afholdes der budgetmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter på skoledelen af Center for Skole, Kultur og Fritid.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

dialogen til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 23. september 2014:

Dialogen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2015-2018. På den baggrund holder Børne- og Skoleudvalget budgetmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter på skoledelen af Center for Skole, Kultur og Fritid.

 

Formålet med budgetmødet er, at Børne- og Skoleudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centrene kan stille opklarende spørgsmål hertil.

 

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2015 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budgetmøde - Børn og Familie

00.30.02G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2015 afholdes der budgetmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Center for Børn og Familie.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

dialogen til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 23. september 2014:

Dialogen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2015-2018. På den baggrund holder Børne- og Skoleudvalget budgetmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Center for Børn og Familie.

 

Formålet med budgetmødet er, at Børne- og Skoleudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centrene kan stille opklarende spørgsmål hertil.

 

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2015 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområdet

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter      

Resumé

Opfølgning på nøgleelementer for september 2014 på det udsatte børneområde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 23. september 2014:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Afrapportering af nøgleelementer:

For nøgleelementerne er det tydeliggjort hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser, samt hvilke kritiske handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Planlægning, indsats og målindfrielse er i kadence som forudsat i de politiske beslutninger.

Gul: Planlægning og indsats er i gang, men der udestår forskellige afklaringer, der vil kunne bidrage til at bringe nøgleelementet i grøn.

Rød: Der udestår fortsat planlægning og tilrettelæggelse af indsatser før nøgleelementet kan siges at være tilstrækkeligt planlagt til at bringes gul.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen for september måned 2014 skal nævnes følgende:

 

 

 

Følgende indsatser er i ”grøn”:

·         Løvstikken

·         Aflastninger

·         Merudgiftsydelser

·         Tabt arbejdsfortjeneste

·         Plejefamilier

·         Opholdssteder

·         Myndighedsarbejde med eksterne parter

 

Særligt om plejefamilier og opholdssteder skal det dog siges, at vurderingen er foretaget med baggrund i niveauet i 2014. Der er dog store bekymringer i forhold til realisering af budgetoverholdelse for 2015 m.fl. – jf. bilag udarbejdet forud for budgetseminar, ”Vurdering af budgetbalance 2015-2017”.

 

Følgende indsatser er i ”gul”:

·         Udførerdel

-      Centeret er endnu ikke nået til at kunne konkretisere effektmål for de socialfaglige indsatser i udførerdelen. Centret har et ønske om at i højere grad arbejde omkostningseffektivt således, at ressourcestyringen og den samordnede og tværgående indsats, styres af vurderinger af resultaterne af de faglige indsatser.

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

·         Myndighed/administration

-      En række sager er ufærdige og grundlaget for styring er derved kun delvist til stede. Der er et stort fokus på at rette op på disse mangler og efterslæbet i forhold til udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Endvidere kræver implementeringen og driften af DUBU stadig stor ressourceallokering. Systemet lever ikke op til forventningerne og den i businesscasen beskrevne ressourcebesparelse i sagsarbejdet som effekt af DUBU, vil ikke kunne effektueres

·         Døgninstitutioner

-      10,4 pct. af alle bornholmske børn i alderen 0-18 år har en sag i Myndighed. På landsplan regner man med at tallet er 5 pct. Til trods for et faldende børnetal og det store fokus centret har på de forebyggende visiterede indsatser, ses ikke en reduktion i antallet af komplicerede sager med stor tyngde. Tilgangen af bl.a. unge med særlige behov er uændret højt. På Bornholm er forbruget af euforiserende stoffer stigende blandt de meget unge (bl.a. ifølge politiet), antallet af unge sårbare gravide kvinder er stigende, udgifterne til efterbehandling af spiseforstyrrelser er stigende og antallet af unge med en psykiatrisk diagnose er højere end i sammenlignelige kommuner. Bornholms Regionskommune lægger beslag på ca. 1/3 af de stationære senge i børnepsykiatrien på Bispebjerg Hospital. Der er dog store bekymringer i forhold til realisering af budgetoverholdelse for 2015 m.fl. – jf. bilag udarbejdet forud for budgetseminar, ”Vurdering af budgetbalance 2015-2017”.

 

Udover et notat om vurderingen af budgetbalancen i 2015-2017 er også vedhæftet et bilag, der kort beskriver forudsætningerne for de nuværende budgetrammer 2014-2017. Budgetrammerne blev i forbindelse med B2014 justeret i forhold til det såkaldte ”Tilpasset Best Case”. ”Tilpasset Best Case” udgjorde ambitiøse mål for nedbringelsen af udgifterne på området for udsatte børn og unge, og der blev i den forbindelse forlods indlagt budgetreduktioner i tråd med målsætningerne i overslagsårene.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 23. september 2014

1.
Notat budgetubalance (DOCX)

2.
Tilpasset Best Case - Prognoser og usikkerheder 2014-2017 (DOCX)

3.
Afrapportering af nøgleelementer - september 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Fem alternativer til en ændret skolestruktur pr. 1. august 2015

17.01.04P15-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

På et temamøde for kommunalbestyrelsen den 11. september 2014 blev fem alternativer og en variant af et af alternativerne drøftet. Børne-og skoleudvalget drøfter den videre proces.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

Børne- og skoleudvalget drøfter indholdet i rapporten: ”Fem alternativer til en ændret skolestruktur pr. 1. august 2015”

 

Børne- og Skoleudvalget, den 23. september 2014:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens temamøde den 11. september 2014 blev det tilkendegivet, at man ville følge nedenstående tidsplan:

 

Tid

Aktivitet

Ansvarlig

28.10.2014

Børne- og Skoleudvalget behandler konkret forslag til ny skolestruktur og indstiller forslaget til udsendelse i høring

BSU

11.11.2014

Økonomi- og Planudvalget behandler konkret forslag til ny skolestruktur og indstiller forslaget til udsendelse i høring

ØPU

20.11.2014

Kommunalbestyrelsen behandler konkret forslag til ny skolestruktur og sender forslaget i høring.

KB

26.11.2014

Forslag til ny skolestruktur offentliggøres i Rytterknægten, på kommunens og skolernes hjemmesider og sendes i høring i 8 uger.

I samme periode sendes forslaget i høring i de berørte skolebestyrelser

Centret

22.1.2015

Høringsperioden på 8 uger udløber.

Hvis der er fremsat indsigelser mod forslaget i løbet af høringsperioden, kan forslaget tidligst vedtages i kommunalbestyrelsen 4 uger efter høringsfristens udløb (20.2.2015)

Centret

Februar 2015

Børne- og Skoleudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur og indstiller forslaget til godkendelse

BSU

Februar 2015

Økonomi- og Planudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur og indstiller forslaget til godkendelse

ØPU

Februar 2015

Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ny skolestruktur

KB

1.8.2015

Evt. ny skolestruktur træder i kraft

 

 

Konsekvensen er, at Børne- og skoleudvalget skal indstille, hvilket konkret forslag udvalget ønsker at sende i høring.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 23. september 2014

1.
Fem alternativer til en ændret skolestruktur - endelig version (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Handleplan for skoleområdet i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014

00.30.14G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 på bevillingsområdet for skoler i Center for Skole, Kultur og Fritid udviste et merforbrug på den overførbare bevilling på 2,2 mio. kr. i 2014. Det forventede merforbrug i 2014 foreslås i budgetopfølgningen finansieret af det overførte overskud fra 2013 for centeret i indeværende år. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 6,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,7 mio. kr. Der vil dog ved tilbageholdenhed på to tværgående puljer kunne reduceres udgifter i 2014 for 0,9 mio.kr. for at mindske anvendelsen af overført overskud fra tidligere.

I forbindelse med budgetopfølgningen beskrives det, at de varige udfordringer samt forslag til handlingsmuligheder forelægges Børne- og Skoleudvalget i en særskilt sag på udvalgets møde den 23. september 2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget,

drøfter og tager stilling til det videre arbejde med at finansiere det varige merforbrug på bevillingsområdet for skoler under Center for Skole, Kultur og Fritid

 

Børne- og Skoleudvalget, den 23. september 2014:
Børne- og Skoleudvalget forudsætter, at den strukturelle ubalance for hele 2015 som følge af den aktuelle skolestruktur som beskrevet i rapporten ”Fem alternativer til en ændret skolestruktur pr. 1. august 2015” håndteres i forbindelse med kommunalbestyrelsens samlede afklaring af en langsigtet og dermed finansieret skolestruktur senest med udgangen af februar 2015.

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at anvise finansiering af det varige merforbrug på bevillingsområdet for skoler ved omprioritering af midler inden for udvalgets samlede budgetområde på 2,539 mio.kr. (539 t.kr. til vedligeholdelse og udskiftning af undervisnings-pc’ere; og 2,0 mio.kr. til budgetsikring i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelser på tværs af skoleområdet).

Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende en omprioritering af følgende midler til de områder, der udviser et varigt merforbrug: Ubesat stilling i forbindelse med uddannelsesaktiviteter (0,504 mio.kr.), Ungdomsskolen, nedlæggelse Åkirkebyafdeling (0,203 mio.kr.), Projekt skolesport 2015 (0,143 mio.kr.), Takststigning i SFO på 10%, pr. 1. januar 2015 (715 t.kr.), Lavere efteruddannelsesniveau (89 t.kr.), Reduktion i de forebyggende gruppetilbud og åen anonym rådgivning (454 t.kr.); og reduktion i antallet af skole-/dagtilbudsrådgivere fra 5 til 4 (441 t.kr.); i alt 2,539 mio.kr.

Morten Riis kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 på bevillingsområdet for skoler i Center for Skole, Kultur og Fritid udviste et merforbrug på den overførbare bevilling på 2,2 mio. kr. i 2014. Det svarer til 0,5 % af det korrigerede budget eksklusiv overførsler. Det forventede merforbrug skyldes fortrinsvis tilbagevendende udgifter i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelser, og foreslås i budgetopfølgningen finansieret af overført mindreforbrug fra 2013. For at reducere anvendelsen af overførte midler vil der ved tilbageholdenhed på de to tværgående puljer til kvalitetsløft af folkeskolen og efteruddannelse af lærere kunne tilbageholdes udgifter på 0,9 mio.kr. i 2014, hvilket vil reducere det forventede merforbrug i indeværende år til 1,3 mio.kr.

 

Det konstaterede ”nye” merforbrug (de 2,2 mio.kr.), dvs. ud over de tidligere afdækkede økonomiske udfordringer af strukturel karakter, er et udtryk for de udfordringer der er med den aktuelle budgetlægning og planlægning på skoleområdet, hvor selv mindre uforudsete udsving i forbruget vanskeligt rummes indenfor budgettet. Der arbejdes generelt med nedbringelse af sygefraværet, men det er ikke muligt med sikkerhed at anslå et varigt omfang at styre efter. Det er derfor vanskeligt at vurdere omfanget af de varige udfordringer både på skole- og afdelingsniveau. På den baggrund anbefales det, at der etableres en tværgående budgetsikring i forhold til at imødegå uforudsete udgifter i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelser på tværs af skolevæsnet med afsæt i de aktuelle 2,2 mio.kr.

 

I konsekvens af folkeskolereformen og budgetforliget for 2014 er der blevet anskaffet pc’ere til alle skolernes undervisere. Der er ikke afsat budgetmidler til vedligeholdelse og udskiftning af disse pc’ere beregnet til 539 t.kr. inkl. licenser. Det anbefales at Børne- og Skoleudvalget etablerer finansiering hertil.

 

Ud over denne konkrete ubalance vil der i 2015 og følgende år i den nuværende skolestruktur og praksis med klassedannelse være en betydelig økonomisk udfordring fra 1. januar 2015. Udfordringen er beskrevet i rapporten ”Fem alternativer til en ændret skolestruktur pr. 1. august 2015.” Det anbefales, at den økonomiske udfordring for hele 2015, der relaterer sig til skolestrukturen, håndteres i forbindelse med kommunalbestyrelsens samlede afklaring af en langsigtet og dermed finansieret skolestruktur senest med udgangen af februar 2015.

 

Udfordringerne og forslagene til deres håndtering sammenfattes således:

·         Tilbageholdenhed resten af året på puljerne til kvalitetsløft af folkeskolen og efteruddannelse af lærere på i alt 0,9 mio.kr., og anvendelse af overførte midler fra 2013 på 1,3 mio.kr. kan midlertidigt finansiere den forventede budgetoverskridelse i 2014.

·         Der etableres en tværgående budgetsikring til uforudsete udgifter i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelser på tværs af skolevæsnet på 2,2 mio.kr.

·         Der etableres finansiering til vedligeholdelse og udskiftning af undervisnings-pc’ere på 539 t.kr.

·         Ubalancerne for skolevæsnet i 2015 i øvrigt håndteres i forbindelse med kommunalbestyrelsens afklaring af en langsigtet skolestruktur i februar 2015

 

Handlemuligheder

I forbindelse med budgetforliget for 2015 (der endnu ikke er endeligt vedtaget) indgår der følgende besparelser på bevillingsområdet for skoler i Center for Skole, Kultur og Fritid:

·         Nedlæggelse af de pædagogiske læringscentre (738.000 kr.)

·         Fjernelse af tilskud til administration af madordninger (696.000 kr.)

·         Alle skolefritidsklubber nedlægges (1.739.000 kr.)

 

I alt en besparelse i 2015 på 3.173.000 kr.

 

Endvidere en endnu uspecificeret besparelse vedr. generelle effektiviseringer og fokus på sygefravær på i alt 2.909.400 kr. (Den udfordring arbejdes der med at konkretisere i særskilt sag.)

 

Samlet arbejdes der således i centeret med en reduktion på skoleområdet i relation til budgetforliget for 2015 på 6,1 mio.kr.

 

Disse øvrige beslutninger begrænser således mulighederne for at anvise finansiering af de yderligere 2,7 mio.kr. (2,2 + 0,5). Endvidere er mulighederne for at nedbringe forbruget i indeværende år ikke til stede, hvorfor der for 2014 foreslås finansiering af det overførte overskud fra 2013.

 

Der peges på følgende finansieringsmuligheder for fremadrettet at nedbringe forbruget til det aktuelle budgetniveau med virkning fra 2015 (når der ses bort fra den strukturelle ubalance):

 

1)    Ubesat stilling i forbindelse med uddannelsesaktiviteter                      0,504 mio. kr.

2)    Ungdomsskolen, nedlæggelse Åkirkebyafdeling                                 0,203 mio. kr.

3)    Projekt skolesport 2015                                                               0,143 mio. kr.

4)    Takststigning i SFO på 20 %, pr. 1. januar 2015                               1.836 mio. kr.

5)    Lavere efteruddannelsesniveau                                                     0,054 mio. kr.

 

I alt                                                                                                   2,740 mio. kr.

 

Ad 1, Skoleområdet skal fra 2015 og følgende år varetage en udvidet opgave med uddannelsesaktiviteter i forbindelse med eksisterende tilbud bl.a. 10. klasse. Center for Skole, Kultur og Fritid vurderer, at opgaven kan løftes med de hidtil afsatte vejledningsressourcer.

 

Ad 2, nedlæggelse af ungdomsskolens afdeling i Åkirkeby

 

 

Bruttobesparelse

Merudgift ved andre afdelinger

Nettobesparelse

Undervisning til 10 hold              

300.000

150.000

150.000

Adm./tilsyn mm.                     

106.000

53.000

53.000

I alt

406.000

203.000

203.000

 

Note: Besparelse er 132.000 kr. større, idet lukningen også omfatter klubdelen. Økonomi- og planudvalget har besluttet at indstille til Kommunalbestyrelsen, at klubdelen lukker og derved medfinansierer øget åbningstid i Rønne, Nexø og Klemensker.

 

Beregningen bygger på,

 

 

Ad 3, Nedlæggelse af projekt skolesport

Forslaget indebærer, at skolesport fra 1. august 2015 nedlægges på alle 10 afdelinger på de almene skoler. Skolesport er et tilbud til idrætsusikre elever i indskoling og mellemtrin, der er udfordret af manglende lyst, evne og vilje til at indgå i bevægelsesaktiviteter i skole- og fritid, herunder i de eksisterende foreningstilbud. Besparelsen har en årseffekt fra 2016 på 343.000 kr., der vil kunne medgå i budgetarbejdet for 2016.

 

Ad 4, Takststigning i SFO på 20 %

Det foreslås, at taksten fra 1. januar 2015 for SFO øges med 20 %, en stigning fra 1.174 kr. til 1.409 kr. mdl.

 

Der regnes med 960 indskrevne i gennemsnit. Ca. halvdelen af merindtægten fragår til øgede udgifter til søskendemoderation og fripladser.

 

Under forudsætning af en uændret efterspørgsel vil det give en merindtægt på 1.429.000 kr.

 

Regnes der derimod med, at stigningen betyder, at 100 børn udskrives giver det et fald i udgiften til SFO (taxameter) på 1.809.000 kr. og merindtægten i forældrebetaling reduceres til 27.000 kr. Det reducerede antal indskrevne på 100 svarer til 15 % af de børn, hvortil der ikke ydes fuld friplads. Den samlede besparelse bliver herved 1.836.000 kr.

 

Ad 5, Puljen til lærernes efter- og videreuddannelse reduceres med 54.000 kr.

Ud over disse fem konkrete finansieringsmuligheder kan den fremtidige anvendelse af de to puljer til kvalitetsløft af folkeskolen og efteruddannelse af lærere på henholdsvis 1,75 mio.kr. og 1,15 mio.kr. tages op til fornyet overvejelse. Førstnævnte pulje er under udmøntning jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutninger i foråret 2014; sidstnævnte pulje anvendes til at sikre et fortsat kompetenceløft blandt personalet i folkeskolen, hvoraf en medfinansiering til Maersk-fonden (1 mia.) er en betydelig del.

 

Høring og beslutning

Såfremt udvalget anviser finansieringsforslag, der medfører høring hos berørte parter, vil det kunne ske i perioden 24. september 2014 til 24. oktober 2014 med efterfølgende politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget den 28. oktober 2014. Såfremt nogle af forslagene skal behandles i kommunalbestyrelsen vil det i forlængelse heraf kunne ske den 20. november 2014.

 

Der skal for de enkelte, konkrete finansieringsforslag tages stilling til om beslutningskompetencen ligger i Børne- og Skoleudvalget eller om kompetencen ligger i kommunalbestyrelsen i henhold til lovgivning og tidligere politiske beslutninger om serviceudbud og -tilbud. Eksempelvis skal takstændringer vedtages i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget har mulighed for at anbefale kommunalbestyrelsen, at merforbruget helt eller delvist finansieres af andre bevillingsområder indenfor udvalgets område (Dagtilbud og Børn og Familie) end det specifikke (Skoler).

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Borgerinddragelse via dialogmøder

00.15.02G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-06-2014

14

 

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal på baggrund af en drøftelse af de igangværende og kommende politiske processer udvælge en af processerne som emne for et borgerdialogmøde. Udvalget har derudover mulighed for at foreslå emner af tværgående karakter til møderne der forestås af Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget udpeger 1 til 2 specifikke emner der har aktuel politisk interesse for udvalget

b)   at udvalget udpeger et eller flere emneområder der egner sig til tværgående ”Ø-debat” ud fra aktuelle problemstillinger, der er politisk og samfundsmæssigt udfordrende

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. juni 2014:

ad a) intet.

ad b) ønsker en opfølgning omkring folkeskolen og inklusion.

 

Servicedirektøren indstiller,

a) at udvalget udpeger det emne, dialogmødet skal handle om og

b) fastlægger en dato for dialogmødet.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 23. september 2014:

ad a) en temperaturmåling på Folkeskolereformen fra et elevperspektiv.

ad b) Forud for Børne- og Skoleudvalgets møde i april 2015

 

Sagsfremstilling

Demokratigruppen besluttede på mødet den 14. maj 2014, at sætte to punkter på dagsordenen vedrørende regionskommunens borgerinddragelsesindsats; dette punkt om borgerdialogmøder og et andet om borgerpanelundersøgelser.

 

Demokratigruppen besluttede på mødet, at indsatserne på borgerinddragelsesområdet skulle knyttes tættere til udvalgenes arbejde, og dermed tættere til konkrete politiske processer. Demokratigruppen besluttede derudover, at der i den resterende projektperiode gennemføres 2 borgerdialogmøder med tværgående emner, samt 5 borgermøder med mere specifikke emner indenfor de enkelte udvalgs politikområder. Det betyder, at Økonomi- og Planudvalget forestår afholdelse af de to tværgående borgerdialogmøder, og at udvalgene udvælger (mindst) et emne til et borgerdialogmøde inden for udvalgets område.

 

Udvalget skal på baggrund af en drøftelse af de igangværende og kommende politiske processer udvælge en af processerne som emne for et borgerdialogmøde. Det skal endvidere drøftes, hvordan borgernes input kan anvendes i den valgte proces.

Udvalget har derudover mulighed for at foreslå emner af tværgående karakter til møderne, der forestås af Økonomi- og Planudvalget.

Udvalgets drøftelser og valg af proces fremlægges af udvalgsformanden på Demokratigruppens møde 19. august 2014. Dialogmøderne skal være afholdt senest 30. april 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling til BSU 23.09.14

Udvalget anmodes om at fastsætte tema og dato for et dialogmøde, til afholdelse inden udgangen af april 2015.

Udvalget vedtog på sit møde 3. juni 2014 at foreslå et tema med fokus på folkeskolen og inklusion.

Udvalget kan vælge at anvende dialogmøderne, der er forankret i Demokratigruppen, til temaer, udvalget måtte finde aktuelt og har således mulighed for at vælge et andet emne, end de to emner, der tidligere har været drøftet.

Udvalget er sammen med direktøren og respektive centerchef ansvarlig for den videre forberedelse og gennemførelse af dialogmødet. Sekretariatet kan bistå i form af faglig sparring og praktisk hjælp.

I regi af kommunalbestyrelsens borgerinddragelse er der afsat 4.000 kr. til annoncering, 5.000 kr. til lokaleleje og 4.000 kr. til forplejning. Udgifter, der går ud over ovennævnte beløb, herunder til indlæg fra evt. eksterne videnspersoner, afholdes indenfor udvalgets egen budgetramme.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. juni 2014

1.
Strategi for borgerinddragelse (PDF)

2.
Politik for borgerinddragelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Beredskabsplan og inspirationsguide - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

27.00.00A00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

8

 

Hvem beslutter

Børn- og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte på deres møde den 6. marts 2012 ”Beredskab og handlevejledninger – ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge.

 

Efterfølgende har Socialstyrelsen i december 2013, gennemgået beredskabet og påpeget områder der lovgivningsmæssigt skulle opdateres og anbefalet øvrige ændringsforslag til beredskabet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    ”Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge”, godkendes

b)    Inspirationsguide til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge, godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 23. september 2014:

ad a) Godkendt
ad b) Godkendt
Sagen sendes til orientering i Fritids- og Kulturudvalget.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af Socialstyrelsens respons og anbefalinger, er udarbejdet forslag til en revideret beredskabsplan: ”Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge”. Som supplement til beredskabsplanen er udarbejdet: ”Inspirationsguide til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge”.

 

Center for Børn og Familie har drøftet beredskabsplan og inspirationsguide med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen godkendte beredskabsplanen og anerkendte inspirationsguiden. Beredskabsplanen danner endvidere udgangspunkt for samarbejdet med Børnehus Hovedstaden.

 

I revideringen er foretaget lovgivningsmæssige opdateringer, ”bekymringsbarometeret” er erstattet med ”tegn og reaktioner”, der er indsat et afsnit om Børnehus Hovedstaden og opbygningen er ændret ud fra Socialstyrelsens anbefalinger i ”Vejledning til kommunalt beredskab”.

 

Formålet med beredskabet er fortsat det samme som godkendt den 6. marts 2012

 

 

Målgruppen for beredskabet er fortsat de samme som godkendt den 6. marts 2012

Er alle ledere og medarbejdere, som er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år. Det kan være ansatte i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, døgninstitutioner, sundhedspersonale, den kommunale tandpleje, politi, andre faggrupper inden for børne- og skoleområdet, eller private som løser opgaver på børne- og skoleområdet for Bornholms Regionskommune.

 

 

Inspirationsguide til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge

Inspirationsguiden skal ses som et arbejdsredskab i sammenhæng med beredskabsplanen. Der skitseres en række forventninger i forhold til fastholdelse af fokus på beredskabet:

·         Beredskabsplan og inspirationsguide skal mindst en gang om året til dialog i de enkelte personalefora

·         Der udpeges en ressourceperson i de enkelte enheder på tværs af Center for Børn og Familie, Center for Skole, kultur og Fritid og Center for Psykiatri og Handicap

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 23. september 2014

1.
Inspirationsguide til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge (PDF)

2.
Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

9

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 23. september 2014:

Situationen omkring indskrivningen til 0.-klasser blev drøftet.

Byggeriet omkring Nexø Børnehus blev drøftet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

10

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at der ikke er sager til høring

 

Børne- og Skoleudvalget, den 23. september 2014:

Indstilling godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

23-09-2014

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 23. september 2014:

Punkt 8 til orientering i Fritids- og Kulturudvalget.