Referat
Børne- og Skoleudvalget
28-10-2014 kl. 16:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Høring af forslag til fremtidig skolestruktur pr. 1. august 2015
  åbent 3 Retningslinjer for tilbagemelding om magtanvendelse på børne- og skoleområdet
  åbent 4 Nedsættelse af byggeudvalg for ny skovbørnehave i Rønne
  åbent 5 Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om støtte til YoungCare Projekt 2
  åbent 6 Beskæftigelsesplan 2015
  åbent 7 Orientering om procedure for indskrivning til børnehaveklasse 2015-2016
  åbent 8 Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet
  åbent 9 Mødeplan 2015
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 12 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under behandlingen af punkt 2 kl. 16.00, deltager skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Høring af forslag til fremtidig skolestruktur pr. 1. august 2015

17.01.04K04-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det fremgår af tidsplanen, at Børne- og Skoleudvalget skal anbefale kommunalbestyrelsen, hvilket forslag der skal sendes i høring, såfremt forslaget indeholder lukning af én eller flere afdelinger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget anbefaler hvilket af alternativerne A, B, C, D, E eller varianten Cx udvalget ønsker, at kommunalbestyrelsen sender i høring i perioden 26. november 2014 til 21. januar 2015 (8 uger). Forslaget sendes i høring blandt de 7 skolebestyrelser og handicaprådet.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at de fire nuværende skoler: Skole Nord, Rønneskolen, Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen nedlægges pr. 31. juli 2015 og der pr. 1. august 2015 oprettes syv nye skoler med egen bestyrelse og ledelse. De syv nye skoledistrikter etableres med udgangspunkt i Alternativ E således:

Der etableres to overbygningsskoler:

En overbygningsskole i Nexø omfattende det nuværende distrikt for Paradisbakkeskolen, denne skole omfatter også 0. til 6. klasse omfattende basisenheder svarende til de tidligere skoledistrikter for Nexø og Bodilsker skole

En overbygningsskole i Rønne omfattende det nuværende distrikt for Skole Nord, Rønneskolen og Hans Rømer Skolen

Der etableres fem skoler 0. til 6. klasse:

En skole 0. til 6. klasse i Allinge-Sandvig omfattende basisenheder svarende til de tidligere skoledistrikter for Allinge-Sandvig Borgerskole og Olsker Centralskole.

En skole 0. til 6. klasse i Hasle omfattende basisenhederne svarende til de tidligere skoledistrikter for Hasle, Klemensker og Nyker.

En skole 0. til 6. klasse i Svaneke omfattende basisenhederne svarende til det tidligere skoledistrikt for Svaneke.

En skole 0. til 6. klasse i Åkirkeby omfattende basisenhederne svarende til det nuværende Hans Rømer Distrikt.

En skole 0. til 6. klasse i Rønne omfattende basisenhederne svarende til det nuværende skoledistrikt for Rønneskolen. Denne skole har til huse i de nuværende bygninger, der rummer afdeling Østre og afdeling Søndermark. Når skolens elever kan rummes i et bygningskompleks rømmes det ene af de to bygningskomplekser helt. Det skal kvalificeres hvilket af de to bygningskomplekser, der skal fortsætte som skole.

Afdelingerne Mosaik og Vestermarie nedlægges pr. 31. juli 2015.

Der foretages beregninger af de økonomiske konsekvenser af den beskrevne struktur, inklusiv en nærmere belysning af de bygningsmæssige forudsætninger for afdeling Åvang som overbygningsskole. Endvidere belyses muligheden for at flytte 10. klasseskolen til Åvang og de transportmæssige forudsætninger afledt af den foreslående ændring af den samlede skolestruktur. Beregningerne foretages med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2014. Beregningerne offentliggøres hurtigst muligt og senest en uge før høringsperiodens udløb den 22. januar 2015.

Børne – og Skoleudvalget anerkender, at strukturmodellen vil give øget transporttid for flere skolelever, og udvalget vil have som fokusområde, at transporttiden med skolebus nedsættes væsentligt.

Omkring inklusion er der en landsdækkende målsætning om, at nå en inklusionsgrad på 96 %. Udvalget ønsker med den anbefalede struktur, at understøtte mulighederne for inklusion på alle skoler.

”Den Røde tråd” suppleres med en overgangsprocedure fra fødeskoler til Overbygningsskoler.

Bente Johansen og Morten Riis kan ikke medvirke, idet det ikke ønskes at samle overbygningen. I stedet ønskes der hele skoler fordelt over hele øen, og at strukturen tilpasses ved nedlæggelsen af en skole i Rønne.

 

Sagsfremstilling

De fem alternativer A, B, C, D, E og varianten Cx kan kort beskrives således:

 

Alternativ A: Den nuværende struktur fastholdes, men med maksimal klasseoptimering: 4 skoler med 6 afdelinger med overbygning og 4 afdelinger 0. til 6. klasse. Ingen skoleafdelinger nedlægges.

 

Alternativ B: Tre afdelinger med overbygning: Åvang/Nexø/Aaker – fire afdelinger 0. til 6. klasse:

Søndermark/Østre/Kongeskær til Åvang, Svaneke til Nexø. Afdelingerne Svartingedal, Mosaik og Vestermarie nedlægges.

 

Alternativ C: Ingen fødeskoler, kun 0.-9. klasseskoler – seks skoler med overbygning. Afdelingerne Svartingedal, Mosaik, Svaneke og Vestermarie nedlægges.

 

Variant Cx: Afdelingerne Svartingedal, Mosaik, Svaneke og Vestermarie nedlægges. Rønneskolen har kun overbygning på Åvang.

 

Alternativ D: Mix-alternativet: 0.-3. klasse med dagtilbud, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Ingen afdelinger nedlægges.

 

Alternativ E: To skoler med overbygning – Åvang og Nexø og seks afdelinger 0. til 6. klasse. Mosaik og Vestermarie nedlægges.

 

Alternativ B, C, E og variant Cx er omfattet af styrelsesvedtægtens Bilag 1 pkt. 7 og dermed af bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved skolenedlæggelse, fordi de indeholder forslag om nedlæggelse af afdelinger.

 

For en nærmere beskrivelse og analyse af modellerne henvises til bilaget, ”Fem alternativer til en ændret skolestruktur pr. 1. august 2015”.

 

Tids - og handleplan 

Ved ændringer i antallet af skoler er lovgrundlaget folkeskolelovens § 24. Det fremgår af styrelsesvedtægtens bilag 1, pkt. 7. Vedr. nedlæggelse af en skole eller skoleafdeling, at: ”Endelig beslutning om nedlæggelse af en afdeling træffes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 24, stk. 4, 1. pkt. og den procedure, der er fastlagt i bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014.” Princippet er, at det mest vidtgående forslag i forhold til spørgsmålet om nedlæggelse af afdelinger sendes i høring.

 

Nedenstående ses en oversigt, hvor de undersøgte modeller er placeret i forhold til omfanget af de ændringer, der indgår i den konkrete model.

 

 

 

 

 

Tid

Aktivitet

Ansvarlig

28.10.2014

Børne- og Skoleudvalget behandler konkret forslag til ny skolestruktur og indstiller forslaget til udsendelse i høring

BSU

11.11.2014

Økonomi- og Planudvalget behandler konkret forslag til ny skolestruktur og indstiller forslaget til udsendelse i høring

ØPU

20.11.2014

Kommunalbestyrelsen behandler konkret forslag til ny skolestruktur og sender forslaget i høring.

KB

26.11.2014

Forslag til ny skolestruktur offentliggøres i Rytterknægten, på kommunens og skolernes hjemmesider og sendes i høring i 8 uger.

I samme periode sendes forslaget i høring i de berørte skolebestyrelser

Centret

22.1.2015

Høringsperioden på 8 uger udløber.

Hvis der er fremsat indsigelser mod forslaget i løbet af høringsperioden, kan forslaget tidligst vedtages i kommunalbestyrelsen 4 uger efter høringsfristens udløb (20.2.2015)

Centret

Februar 2015

Børne- og Skoleudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur og indstiller forslaget til godkendelse

BSU

Februar 2015

Økonomi- og Planudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur og indstiller forslaget til godkendelse

ØPU

Februar 2015

Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ny skolestruktur

KB

1.8.2015

Evt. ny skolestruktur træder i kraft

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til sagen er knyttet 10 bilag:

 

Bilag 1: ”Fem alternativer til en ændret skolestruktur pr. 1. august 2015” beskriver 5 alternativer og en variant til en ændret skolestruktur.

 

Bilag 2: Notat 1 - Økonomiske konsekvenser ved øget fraflytning til privatskoler.

Notatet beskriver hvordan økonomien påvirkes, såfremt der sker en forøget afgang til de private skoler.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Bente Johansen (B) og Linda Kofoed Persson (O).

 

Bilag 3: Notat 2 - Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner.

Notatet sammenligner en række nøgletal indenfor undervisnings- og ældreområdet i kommunerne Guldborgsund, Norddjurs, Tønder, Vordingborg, Fredericia og Bornholm.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Bente Johansen (B) og Linda Kofoed Persson (O).

 

Bilag 4: Notat 3 - Skole Nord - Nedlæggelse af afdeling Kongeskær i stedet for afdeling Svartingedal.

Notatet beskriver konsekvenser ved at nedlægge afdeling Kongeskær i stedet for afdeling Svartingedal i alternativerne B, C og Cx.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Bente Johansen (B) og Linda Kofoed Persson (O).

 

Bilag 5: Notat 4 - Ændret placering af modtagelsesklasserne (M-klasser)

Notatet bekriver muligheder for en ændret placering af modtagelsesklasserne i hvert af de udarbejdede alternativer A, B, C, Cx, D og E.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Bente Johansen (B) og Linda Kofoed Persson (O).

 

Bilag 6: Notat 5 - Muligheder for at nedlægge en afdeling på Rønneskolen.

Notatet beskriver i hvert af de 6 alternativer muligheder for og konsekvenser af at nedlægge én af Rønneskolens afdelinger.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Bente Johansen (B) og Linda Kofoed Persson (O).

 

Bilag 7: Notat 6 - Skole i Klemensker igen?

Notatet beskriver praktiske og økonomiske aspekter ved en eventuel genåbning af afdelingen i Klemensker.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Kristine van Sabben (C).

 

Bilag 8: Alternativ Ø – Fem skoler med overbygning – 4 fødeskoler.

Forslaget er fremsendt af Morten Riis (Ø)

 

Bilag 9: Notat 7 – Det fremsendte alternativ Ø.

Notatet beskriver de økonomiske forhold ved indførelse af et alternativ til de hidtil forelagte ”Fem alternativer til en ændret skolestruktur pr. 1. august 2015”. Dette alternativ betegnes ”Alternativ Ø”.

Notatet er udarbejdet på baggrund af det af Morten Riis (Ø) fremsendte forslag.

 

Bilag 10: Notat 8 - 10. klasseskole og ændret skolestruktur

I notatet besvares en række spørgsmål vedr. 10. klasseskolen i forhold til de beskrevne alternativer.

Notatet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Thomas Bay Jensen (V).

 

Efter mødet i Børne- og Skoleudvalget den 28/10 vedhæftes bilag 7x, der kommenterer spørgsmål fra forældregruppen der har fremsendt alternativ Ø.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 28. oktober 2014

1.
Fem alternativer til en ændret skolestruktur 141006 - ENDELIG VERSION (PDF)

2.
Notat 1 - Økonomiske konsekvenser ved øget anvendelse af privatskole (PDF)

3.
Notat 2 - Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner (PDF)

4.
Notat 3 - Skole Nord - Nedlæggelse af afdeling Kongeskær i stedet for afdeling Svartingedal (PDF)

5.
Notat 4 - Ændret placering af modtagelsesklasser (PDF)

6.
Notat 5 - Muligheder for at nedlægge en afdeling på Rønneskolen (PDF)

7.
Notat 6 - Klemensker Skole (PDF)

8.
Alternativ Ø (DOCX)

9.
Notat 7 - Alternativ Ø (PDF)

10.
Notat 8 - 10. klasseskolen og ændret struktur (PDF)

11.
Notat 7x - kommentarer vedr. Ø-alternativet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Retningslinjer for tilbagemelding om magtanvendelse på børne- og skoleområdet

17.00.01P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

De senere års målrettede (og lovfastsatte) arbejde med magtanvendelser på voksenområdet, og den generelle samfundsdebat om magtanvendelser overfor børn og unge har givet anledning til et administrativt serviceeftersyn af de generelle retningslinjer for magtanvendelse på hele børne- og ungeområdet. Serviceeftersynet har givet anledning til en revision af de hidtidige procedurer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at procedurerne tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Taget til efterretning og fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsfremstilling

De senere års målrettede (og lovfastsatte) arbejde med magtanvendelser på voksenområdet, og den generelle samfundsdebat om magtanvendelser overfor børn og unge har givet anledning til et administrativt serviceeftersyn af de generelle retningslinjer for magtanvendelse på hele børne- og ungeområdet. Serviceeftersynet har givet anledning til en revision af de hidtidige procedurer.

 

Hvad er magtanvendelse?

1)    Tilladt fysisk magtanvendelse i en situation hvor personalet fastholder et barn eller ung for at afværge, at barnet eller den unge øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting.

2)    Tilladt fysisk magtanvendelse ved guidning, det vil sige at personalet lægger hånden på skulderen af barnet eller den unge og fører vedkommende væk fra et konfliktområde

3)    Ikke tilladt fysisk magtanvendelse er situationer, der ikke falder ind under pkt. 1 og 2 ovenfor eller bestemmelserne om nødværge i straffelovens § 13.

 

Hvad siger loven?

Førskoleområdet: Dagtilbudsloven forholder sig ikke til brug af magtanvendelser og dermed heller ikke til registrering og opfølgning. Børn i førskolealderen er således omfattet af de generelle bestemmelser i Grundloven, Straffeloven, Forældreansvarsloven, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.

 

Børn og unge anbragt uden for hjemmet: Servicelovens kapitel 24 omhandler magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor børn og unge anbragt i døgnophold (institutioner og plejefamilier). Servicelovens kapitel om magtanvendelse er sammen med ovennævnte generelle lovgivning rammen omkring ”Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og ungen anbragt udenfor hjemmet”, der igen er grundlaget for Center for Børn og Families arbejde med magtanvendelser.  Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, at: Fysisk magtanvendelse i form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til et andet opholdsrum, er tilladt, hvis:

 

1)     barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt

 

 eller

 

2)   barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre.

 

Magtanvendelse skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation og må ikke gå ud over det strengt nødvendige. Magtanvendelse, som akut kan være nødvendig, vil være omfattet af straffelovens bestemmelser om nødværge, jf. straffelovens § 13.

 

Skoleområdet: Magtanvendelse på skoleområdet er reguleret af § 52 i folkeskoleloven og bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Det er forbudt at anvende legemlig straf og nedværdigende behandling af eleverne. Det har det været siden 1966. Derimod er det tilladt at anvende magt i fornødent omfang for at afværge, at en elev øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting.

Det undervisende personale kan omgående udelukke en elev fra klassen, overfor hvem der anvendes magt. Udelukkelsen er betinget af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Skolens leder skal ved udelukkelse af en elev fra klassen omgående underrettes, hvorefter lederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger.

I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes sociale eller emotionelle omstændigheder, skal skolens leder inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder.

 

Procedurer

En magtanvendelse kan være et udtryk for pædagogisk deroute og afmagt. Det er grundholdningen i både Center for Børn og Familie og Center for Skole, Kultur og Fritid, at situationen omkring en elev ikke må få lov til at eskalere til et niveau, der ender med fastholdelse i afmagt. Magtanvendelser er noget, vi gør alt for at forebygge, og gøre mindst muligt indgribende. Det er dog vigtigt at understrege, at en magtanvendelse kan være et udtryk for, at personalet klarer en vanskelig episode med et barn eller en elev i affekt på en professionel og ordentlig måde, uden at nogen kommer til skade. Magtanvendelsen er en form for kulmination, men dét, der foregår før og dét der foregår efter magtanvendelsen er mindst lige så vigtigt at fokusere på og reflektere over. Derfor bør der være en opfølgningsprocedure.

 

På børneområdet:

Førskoleområdet/dagtilbud håndteres som hidtil.

 

Børn og unge i Døgnophold: Bornholms Regionskommune benytter døgnophold både på institutioner og i familiepleje og både inden- og udenøs.

Arbejdet med magtanvendelser har hidtil ikke været struktureret. Det har Center for Børn og Familie ændret på, således at indberetninger både fra lokale og udenøs døgnopholdssteder fremover behandles af specialkonsulent med pædagogisk baggrund.

Indberetninger sker på skema, der både beskriver magtanvendelsen, men som også giver medarbejderne en mulighed for at reflektere over hændelsen i samarbejde med ledelsen.

Specialkonsulenten forventes at erhverve sig et overblik over indberettede magtanvendelser, udlede tendenser og handle på disse, såfremt de opstår.

 

På skoleområdet:

Heldagsskolen og Kildebakken har udarbejdet en fast procedure, der anvendes ved magtanvendelser. De øvrige skoler har ikke skriftlige procedurer. Center for Skole, Kultur og Fritid vil fra 1. december 2014 sikre, at alle skoler registrerer eventulle magtanvendelser på skema. Der udarbejdes et skema, der er ens for alle skoler inklusive Heldagsskolen og Kildebakken. Registreringerne sker som et pædagogisk arbejdsredskab, der skal bruges til at evaluere en eventuel magtanvendelse. Der skal redegøres for situationen, hvor det ansås nødvendigt at anvende fysisk magt. Der skal foretages en analyse af de involveredes (evt. alternative) muligheder for at håndtere situationen, og hvordan en lignende situation kan undgås en anden gang.

 

Registreringerne journaliseres og opbevares på skolerne og vil kunne rekvireres på forlangende fra Centerchefen.

 

Økonomiske konsekvenser

Reglerne omkring magtanvendelse er mere eksplicitte på voksenområdet end på børne- og ungeområdet. Håndteringen af magtanvendelser kræver både pædagogiske, ledelsesmæssige og administrative ressourcer. Ovenstående procedurer på børne- og ungeområdet forventes afholdt indenfor de eksisterende rammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent Åbent punkt

 4  Nedsættelse af byggeudvalg for ny skovbørnehave i Rønne

82.06.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

3

 

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om udvidelse af åbningstiden i skovbørnehaven i Rønne skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger behandlet i fagudvalgene 2.-4. juni 2014.

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller,

a) at Teknik- og Miljøudvalget tager nedsættelsen af byggeudvalget til efterretning

b) at Teknik- og Miljøudvalget udpeger et medlem til byggeudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. oktober 2014:
a) taget til efterretning.
b) Torben Rønne-Larsen er udpeget til byggeudvalget.                                           

 

Servicedirektøren indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager nedsættelsen af byggeudvalget til efterretning

at Børne- og Skoleudvalget udpeger et medlem til byggeudvalget

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:
Indstilling a) taget til efterretning

Indstilling b) Margrethe Kjellberg er udpeget til byggeudvalget                                               

 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2013 blev det besluttet at afsætte 6 mio.kr. til en udvidelse af deltids-skovbørnehaven i Rønne, således at den kan holde fuldtidsåbent. Det daværende Børne- og Skoleudvalg nedsatte et byggeudvalg, der har arbejdet med mulighederne for at udmønte beslutningen. Arbejdet blev sat i bero i efteråret 2013 for at afvente, om statslige myndigheder ville gøre indsigelser over, om yderligere anlæg på den pågældende placering ville kunne være i strid med statslige interesser i kommunalplanlægning. Der har ikke været gjort indsigelser, og kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2014 endeligt vedtaget kommuneplantillægget for området.

 

På den baggrund kan arbejdet med at udmønte den politiske beslutning i budgetforliget for 2013 genoptages. Det tidligere byggeudvalg er ikke længere gyldigt, og jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger behandlet i fagudvalgene 2.-4. juni 2014 nedsættes der derfor et nyt byggeudvalg bestående af:

·         Politiker fra Teknik og miljøudvalget

·         Politiker fra Børne- og skoleudvalget

·         Centerchef fra ”Børn og familie”

·         Leder af dagtilbud

·         Repræsentant fra bestyrelsen for dagtilbud

·         Repræsentant fra ”Ejendomme og drift”

·         Bygherrerådgiver

 

Byggeudvalgets opgave er, at sikre udmøntning af den politiske beslutning, om at udvide den eksisterende deltids-skovbørnehave ved Vibegårdsvej i Rønne med de nødvendige faciliteter og bygningsmæssige krav, så det bliver muligt at holde fuldtidsåbent. Dette skal ske indenfor den afsatte økonomiske ramme på 6 mio.kr.

Byggeudvalget udarbejder en tids- og handleplan for arbejdet, og nedsætter en brugergruppe.

Byggeudvalget skal være opmærksom på, at der sikres en tæt sammenhæng med den igangværende analyse af den samlede kapacitet af dagtilbud på Bornholm.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om støtte til YoungCare Projekt 2

20.03.02Ø40-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Musik- og Billedskole ansøger om tilskud til ”YoungCare – tidlig indsats 2.”, som er en forsættelse af det 3-årige projekt ”YoungCare- tidlig indsats”

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes på grund af manglende mulighed for finansiering.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Indstilling godkendt, idet udvalget beklager, at vi ikke kan finde midler til fortsat at støtte projektet.

Sagsfremstilling

Bornholms Musik- og Billedskole ansøger om støtte til det 2-årige social-musiske projekt ”YoungCare – tidlig indsats 2”, som løber 1.april 2015 – 1.april 2017. Projektet er en fortsættelse af det 3-årige projekt ”YoungCare – tidlig indsats”, som udløber marts 2015.

I lighed med første projekt er formålet med projekt 2 at give børn med specielle behov en ressourcestærk opvækst ved at forankre dem i et menneskeligt og socialt netværk, de ellers ikke har adgang til.


Børnene vil over 2 år få soloundervisning på et instrument en gang ugentligt. Frivillige voksne amatørmusikere (Bornholmer Garden) vil følge børnene gennem begge år og vil fungere som faglige mentorer i det særlige orkester: Young Care Orkester Bornholm, som øver en gang om måneden i løbet af projektperioden.

Projektets formål og mål er primært sociale. Musik og instrumenter bruges som værktøj i projektet; redskaber til anerkendelse og fællesskabsfølelse i forbindelse med de frivilliges indsats. Målgruppen involverer 20 socialt udsatte børn fra 2. og 3. klasse, som udpeges af deltagende, bornholmske skoler. Børnene følges løbende af både skole, musikskole og de frivillige mentorer.


 
Ifølge ansøger har første projekt vist positive resultater hos deltagerne og tilført projektparterne værdifuld erfaring, hvorfor ansøger ønsker, at projektet følges op med endnu en projektperiode.

Projektet er budgetteret til i alt 1.060.000 kr. over to år. Ansøger søger fondsmidler til køb af instrumenter bestående af en engangsudgift på 100.000 kr. og har et overskud fra forrige projekt på 100.000 kr.  Dette resulterer i et finansieringsbehov på 860.000 kr.

 

Det 3-årige YoungCare-projekt er støttet af Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget via en delt finansiering mellem de to udvalg på 400.000 kr. årligt i 3 år, dvs. 200.000 kr. pr. år. pr. udvalg. Fritids- og Kulturudvalgets andel bliver finansieret af breddeidrætspuljen, mens Børne- og Skoleudvalgets tilskud bliver finansieret af sekretariatspuljen for politikområde 02 undervisning, fællesudgifter.
 
Ansøger ser atter et muligt samarbejde om finansiering af projektet, hvorfor ansøgningen også er fremsendt til behandling i Fritids- og Kulturudvalget 29. oktober 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler inden for udvalgets budget til finansiering af projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 28. oktober 2014

1.
Ansøgning (MSG)

2.
Projektbeskrivelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Beskæftigelsesplan 2015

15.00.15P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

24-09-2014

5

 

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2014 påbegynde arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

         at beskæftigelsesplanen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 24. september 2014:

Anbefales, men sendes forinden behandling i kommunalbestyrelsen til behandling i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalgene behandler de beskæftigelsespolitiske mål og strategier ud fra fokus på hver deres udvalgsområde.

 

Servicedirektøren indstiller,

         til drøftelse

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Drøftet. Børne- og Skoleudvalget ønsker at blive inddraget i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.

 

 

Sagsfremstilling

Hvert år vedtager kommunalbestyrelsen en beskæftigelsesplan (BP) der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

 

Planen udarbejdes af jobcenteret i et tæt samarbejde mellem bl.a. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og andre områder i kommunen.

 

Beskæftigelsesplanen er allerede afspejlet ind i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aftalte mål, hvor målet om fokus på overledigheden for de 25-29 årige kan indeholdes i 1. mål i planen om at flere unge skal i uddannelse, hvor målet om at fokusere på borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan indeholdes i 2. mål om tværfaglig og sammenhængende indsats, hvor målet om én indgang til erhvervslivet og målet om rekruttering kan indeholdes i 4. mål om tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

 

BP indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder, som besluttes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Hele BP behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen senest samtidig med det kommunale budget.

 

Beskæftigelsesministeren har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015, og har valgt at videreføre målene fra 2014. Dog således, at der i mål 2 ikke udelukkende skal være fokus på forebyggelse af førtidspension.

 

  1. mål: Flere unge skal have en uddannelse.

Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen, og dermed understøtte at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.

 

2.       mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenterede i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

 

3.       mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelse af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

4.       mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding.

 

Der stilles ikke formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i beskæftigelsesplanen for 2015 som det har været tilfældet de tidligere år.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning, at kommunerne med udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål for 2015 vil sikre en aktiv og effektiv beskæftigelsesindsats til gavn for borgere og virksomheder, og at kommunerne vil indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne og de lokale beskæftigelsesråd om beskæftigelsesplanen for 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 20. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 29. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

Udkast til beskæftigelsesplanen sendes i høring hos LBR senest den 1. juli.

 

I sit møde den 12. august 2014 har Det lokale Beskæftigelsesråd afgivet følgende høringssvar:

 

”Vedrørende flere unge i uddannelse konkretiseres yderligere om indsatsen for målgruppen i forhold til erhvervsuddannelserne/erhvervsskolereformen.

Vedrørende bekæmpelse af langtidsledigheden tilføjes der yderligere om den konkrete indsats for de langtidsledige, der ikke er nye langtidsledige.

I øvrigt ingen bemærkninger.”

 

I sit møde den 18. august 2014 har Handicaprådet afgivet følgende høringssvar:

 

”Rådet tilslutter sig de positive formuleringer i planen og tager den til efterretning.”

 

Beskæftigelsesplan 2014 godkendes af kommunalbestyrelsen senest i mødet den 9. oktober 2014.

 

Senest 31. oktober 2014 fremsendes den godkendte beskæftigelsesplan til beskæftigelsesregionen med LBR’s bemærkninger.

 

Senest 31. januar 2015 offentliggøres den godkendte beskæftigelsesplan samt LBR’s bemærkninger på kommunens hjemmeside.

 

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 24. september 2014

1.
Beskæftigelsesplan 2015 (DOCX)

2.
Høringssvar af 25. august 2014 fra beskæftigelsesregionen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om procedure for indskrivning til børnehaveklasse 2015-2016

17.20.01G01-2039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

På kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2014 blev det besluttet at udskyde indskrivningen til de kommende børnehaveklasser. Børne- og Skoleudvalget skulle herefter gives en orientering om proceduren for indskrivningen på udvalgets førstkommende møde.

Den konkrete tidsplan er bilagt sagen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af den igangværende proces vedr. den fremtidige skolestruktur besluttede kommunalbestyrelsen på mødet den 9. oktober 2014 at udsætte processen for indskrivning af de kommende børnehaveklasser.

Iht. styrelsesvedtægten foregår indskrivningen normalt i perioden oktober – december forud for skolestarten og kommunalbestyrelsen har således besluttet at udsætte indskrivningen i ca. to måneder. Ønsker om udsættelse af skolestarten og behandlingen heraf udskydes proportionalt med udsættelsen af indskrivningsproceduren.

Som det fremgår af den reviderede tidsplan, der er bilagt sagen, vil beslutningen om antallet af børnehaveklasser og deres placering blive truffet umiddelbart efter kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om den fremtidige skolestruktur.

Endelig skal det bemærkes, at der i kommunalbestyrelsens beslutning fra 9. oktober 2014 indgår, at alle børn, der skal gå i SFO fra august 2015 ”vippes” over i skolebørnehave pr. 1. april 2015. Det betyder konkret, at disse børn starter den 7. april 2015 (umiddelbart efter påskeferien).

Økonomiske konsekvenser

--

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 28. oktober 2014

1.
Procedure for indskrivning bhkl 2015-2016 - bilag BSU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter                       

Resumé

Fokusopfølgning pr. 30. september 2014 vedr. børne- og ungeområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børn og Ungeområdet:

Antallet af anbringelser er på 123 personer (hvor BRK er betalingskommune), hvilket er 4 færre end september sidste år, og 23 færre end i 2012. I forhold til de 3 sidste måneder er der tale om marginale ændringer i antallet af anbringelser. Faldet i anbringelser er sket indenfor aldersgruppen 15-22 årige.

 

Selvom der er færre anbragte end tidligere, så er sagerne bliver dyrere end tidligere. F.eks. var antallet af sager, der koster over 0,5 mio. kr. pr. sag i september 2013 på 34. I september 2014 er tallet steget til 39. Dette skyldes et øget antal anbringelser af unge med svære psykiske lidelser, herunder spiseforstyrrelser og kriminalitet af særlig farlig karakter, som nødvendiggør en anbringelse på dyre udenøs specialinstitutioner.

 

Dagpasningsområdet:

3-4 gange om året bliver budgetterne på området korrigeret til det forventede antal passede helårsbørn efter modellen ”pengene følger barnet”. Den seneste budgetregulering er sket efter børnetallet opgjort pr. 30. september og er årets tredje. De to første fandt sted pr. 31. marts og 30. juni. Budgetreguleringerne er planlagt til at finde sted en måned før de officielle budgetopfølgninger, således at området har så præcise budgetter som muligt til budgetopfølgningerne.

 

Budgettet til pasning af 0-2 årige er justeret op fra 530 helårsbørn pr. juni til 539 helårsbørn i pr. september. Det endelige børnetal for 2014 må forventes at ligge meget tæt på 539 helårsbørn, idet det kun vil være et minimum af børn som har behov for pasning i 2014 og som pladsanvisningen ikke kender pr. september måned. Der er oprindeligt budgetteret med pasning af 552 helårsbørn i alderen 0-2 år i 2014.

 

Budgettet til pasning af 3-5 årige er justeret op fra 899 helårsbørn pr. juni til 904 helårsbørn pr. september.  Det endelige børnetal for 2014 forventes at ligge meget tæt på 904 helårsbørn. Der er oprindeligt budgetteret med pasning af 925 helårsbørn i alderen 3-5 år i 2014.

 

Siden august måned har 11 børn fra asylcentret frekventeret to dagtilbud i Rønne. Antallet af asylbørn med behov for dagpasning vil variere, men der regnes p.t. med der vil være 11 asylbørn tilknyttet de to daginstitutioner i Rønne resten af året. Rønne er som det eneste sted på øen tæt på at nå kapacitetsgrænsen for antallet af pladser.

 

Næste budgetregulering efter modellen ”pengene følger barnet” er den endelige opgørelse for året pr. 31. december.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 28. oktober 2014

1.
Fokusopfølgning september 2014 - Børn og Ungeområdet (PDF)

2.
Fokusopfølgning september 2014 - Dagpasning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Mødeplan 2015

00.22.02A26-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2015 og drøfte hvorvidt, der skal fastsættes sluttidspunkt for udvalgsmøder.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2015 tages til efterretning

b)    at mødetidspunkt fastsættes til kl. 15.00 for de ordinære møder

c)    at det drøftes, hvorvidt der skal fastsættes regler om varigheden af møder i Børne- og Skoleudvalget, f.eks. at ordinære møder tilstræbes afsluttet kl. 18.00

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:
Indstilling a) taget til efterretning
Indstilling b) mødetidspunktet fastsættes til kl. 15.30

Indstilling c) varigheden af møderne tilstræbes så kort som muligt, med respekt for udvalgets arbejde. 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. september 2014 mødeplanen for 2015 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Børne- og Skoleudvalget har møder følgende dage i 2015:

6. januar

3. februar

3. marts

7. april

5. maj

2. juni

18. august

15. september

27. oktober

24. november

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

10

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

11

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at der ikke er sager til høring

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-10-2014

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 28. oktober 2014:

Intet.