Referat
Børne- og Skoleudvalget
25-11-2014 kl. 16:00
mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Skolekoncerter 2015-2018
  åbent 3 Ungdomsskoleplan
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 5 Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet
  åbent 6 Kommissorium for analyse af børne- og ungeområdet
  åbent 7 Flytning af Åkirkeby bibliotek til Hans Rømer Skolen, afdeling Åker
  åbent 8 Orientering om udvidelse af gadeplansarbejdet
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 11 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-11-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Skolekoncerter 2015-2018  

20.03.01Ø40-0198

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-11-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Organisationen Levende Musik i Skolen (LMS) har fremsendt en ny 3-årig samarbejdsaftale vedr. skolekoncertordningen ”Musik i Tide” for perioden 2015-2018. Det skal besluttes om skolekoncerterne på øens folke- og privatskoler skal fortsætte.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om skolekoncerterne skal fortsætte i perioden 2015 til 2018

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. november 2014:

Besluttet at skolekoncerterne skal fortsætte i perioden 2015 til 2018.

Sagsfremstilling

Fra 1. august 2013 blev administration og finansiering af skolekoncerterne samlet i det daværende Børne- og Skolesekretariatet efter at have været tilknyttet Fritid og Kultur.

Den nuværende samarbejdsaftale mellem regionskommunen og LMS (Levende Musik i Skolen) om skolekoncerter udløber med udgangen af skoleåret 2014/2015. LMS har i den anledning fremsendt en ny samarbejdsaftale for skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/2018 til godkendelse.

Det fremgår af aftalen, at der i løbet af aftaleårene gennemføres 36 koncerter fordelt på i alt 16 kommunale- og private skoler og afdelinger. Kommunen er forpligtet til at udpege en kontaktperson, som har til opgave at koordinere kommunens deltagelse i skolekoncertordningen.

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets budget er der afsat 257.858 kr. til skolekoncertordningen i 2015 og overslagsårene 2016-2018.

I skoleåret 2015/16 betales 135.104 kr. (168.879,37 kr. inkl. moms) for koncerterne. Beløbet er elevtalsafhængigt, men fastfryses i den 3-årige aftaleperiode. Hertil kommer udgifterne på 66.028 kr./år til skolekoncertkoordinatoren. Derudover skal påregnes omkostninger til transport og møder på ca. 3.000 kr. i forbindelse med skolekoordinatorens koordineringsopgaver. Udgiften pr. år er derfor 204.132 kr. 

 

Det skal bemærkes at aftalen gælder for 3 skoleår ad gangen, og derfor ikke kan opsiges før 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. november 2014

1.
Samarbejdsaftale mellem BRK og LMS 2015-2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ungdomsskoleplan

18.01.13P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-11-2014

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

Resumé

I forbindelse med skolereformen er der sket en ændring af lov om ungdomsskoler. Der er derfor behov for en tilpasning af Bornholms Regionskommunes plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at ungdomsskoleplanen sendes i høring i Ungdomsskolens bestyrelse.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. november 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Ungdomsskoleplanen indeholder en oversigt over Ungdomsskolens formål, mål og tilbud. Endvidere hvordan Ungdomsskolen på Bornholm er organiseret. Som noget nyt indgår nye bestemmelser, der følger af folkeskolereformen. Ungdomsskolen og folkeskolerne er med lovændringen forpligtet til at indgå i et samarbejde. Det har som konsekvens, at ungdomsskolens tilbud og lærerkræfter kan anvendes som inspiration og supplement til skolernes undervisning og herigennem støtter op om målet for fagene og den understøttende undervisning. Samarbejdet vil ske i forhold til elever i 7. - 10. klasse.

 

For at sikre den optimale kvalitet, videndeling og foretage afstemning af gensidige forventninger og krav udarbejder Ungdomsskolen og folkeskolerne skriftlige partnerskabsaftaler i forbindelse med konkrete samarbejdsprojekter. Der afholdes som minimum et årligt partnerskabsmøde mellem Ungdomsskolen og folkeskolerne første gang i foråret 2015.

 

Med afsæt i de nye ændringer anbefales det at sende planen i høring i Ungdomsskolens bestyrelse inden endelig godkendelse og ikrafttræden i Børne- og Skoleudvalget den 6. januar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Finansieres indenfor de afsatte økonomiske rammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. november 2014

1.
Ungdomsskoleplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-11-2014

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser på Børne- og Skoleudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et mindreforbrug på den overførbare bevilling på 3,9 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 10,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 14,3 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2014.

Anlægsopfølgningen udviser et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)    at der gives en tillægsbevilling på 949.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. november 2014:

a) Taget til efterretning.
b) Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på anlæg.

 

Drift

I Center for Børn og Familie forventes samlet set et mindreforbrug på den overførbare bevilling på 4,7 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 4,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 9,1 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til 4,2 % af det korrigerede budget. I forhold til sidste opfølgning ses en forværring på 0,1 mio. kr.

 

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedrører Børne- og Skoleudvalgets områder, forventes samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2014 foreslås finansieret af det overførte overskud fra 2013 for centeret i indeværende år. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 6,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 5,2 mio. kr.

De varige udfordringer samt forslag til handlingsmuligheder er forelagt Børne- og Skoleudvalget i en særskilt sag.

 

Anlæg

På Børne- og Skoleudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2014 2,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 0,3 mio. kr., som forventes til 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2014 på Børne- og Skoleudvalgets områder viser pr. 31. oktober 2014 samlet set et mindreforbrug på den overførbare bevilling på 3,9 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 10,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat således at blive et overskud på 14,3 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2014.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2014

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2014

Overført til 2014

Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Børn og Familie

4.674

-949

4.409

9.083

-949

Center for Skole, Kultur og Fritid

-726

 

5.955

5.229

 

Børne- og Skoleudvalget

3.948

-949

10.364

14.312

-949

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Tabel 2: Opfølgningen på anlæg udviser følgende hovedtal

Beløb i 1.000 kr.

2014

Forventet

 

Rådigheds-

Forventet

Forventet

overførsel

 

beløb

forbrug

afvigelse

til 2015

Børne- og Skoleudvalget

2.779

2.529

250

250

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. november 2014

1.
BSU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)

2.
BSU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-11-2014

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget tager til efterretning

Resumé

Fokusopfølgning pr. 31. oktober 2014 vedr. børne- og ungeområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. november 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børn og Ungeområdet:

Antallet af anbringelser er på 124 personer (hvor BRK er betalingskommune), hvilket er på niveau med oktober sidste år, og 22 færre end i 2012. I forhold til de 3 sidste måneder er der tale om marginale ændringer i antallet af anbringelser. Fra september til oktober er der dog sket en forholdsvis stor stigning i sager < 175.000 kr. Fra 15 sager til 20 sager. Til gengæld er antallet af dyrere sager faldet en smule.

 

Selvom der er færre anbragte end tidligere, så er sagerne bliver dyrere end tidligere. F.eks. var antallet af sager, der koster over 0,5 mio. kr. pr. sag i oktober 2013 på 34. I oktober 2014 er tallet steget til 37. Dette skyldes et øget antal anbringelser af unge med svære psykiske lidelser, herunder spiseforstyrrelser og kriminalitet af særlig farlig karakter, som nødvendiggør en anbringelse på dyre udenøs specialinstitutioner.

 

Dagpasningsområdet:

3-4 gange om året bliver budgetterne på området korrigeret til det forventede antal passede helårsbørn efter modellen ”pengene følger barnet”. Den seneste budgetregulering er sket efter børnetallet opgjort pr. 30. september, og der er derfor ingen nye data i forhold til sidste måneds fokusopfølgning.

 

Næste budgetregulering efter modellen ”pengene følger barnet” bliver den endelige opgørelse for året pr. 31. december.

 

Afrapportering af nøgleelementer:

For nøgleelementerne er det tydeliggjort hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser, samt hvilke kritiske handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Planlægning, indsats og målindfrielse er i kadence som forudsat i de politiske beslutninger.

Gul: Planlægning og indsats er i gang, men der udestår forskellige afklaringer, der vil kunne bidrage til at bringe nøgleelementet i grøn.

Rød: Der udestår fortsat planlægning og tilrettelæggelse af indsatser før nøgleelementet kan siges at være tilstrækkeligt planlagt til at bringes gul.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen for november 2014 skal nævnes følgende:

 

Følgende indsatser er i ”grøn”:

·         Løvstikken

·         Aflastninger

·         Merudgiftsydelser

·         Tabt arbejdsfortjeneste

·         Plejefamilier

·         Opholdssteder

·         Myndighedsarbejde med eksterne parter

 

Særligt om plejefamilier og opholdssteder skal det dog siges, at vurderingen er foretaget med baggrund i niveauet i 2014. Der er dog stadig store bekymringer i forhold til realisering af budgetoverholdelse for 2015 m.fl.

 

Følgende indsatser er i ”gul”:

·         Udførerdel

-      Centret har et ønske om at i højere grad arbejde omkostningseffektivt således, at ressourcestyringen og den samordnede og tværgående indsats, styres af vurderinger af resultaterne af de faglige indsatser. I forbindelse med en forestående analyse af hele udføredelen er et af de planlagte elementer i analysen en bedre måling og målopfølgning på det arbejde, der udføres. Set i det lys, afventes analysens udfald.

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

·         Myndighed/administration

-      En række sager er ufærdige og grundlaget for styring er derved kun delvist til stede. Der er et stort fokus på at rette op på disse mangler og efterslæbet i forhold til udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

-       Der er i Lov om social service foretaget ændringer omkring de forebyggende foranstaltninger, netværkssamråd og udvidelse af efterværn. Der er ikke i forbindelse med lovændringerne tilført kommunen eller Myndighed ressourcer. Alle ændringerne er forbundet med et øget ressourcetræk, der yderligere sætter myndighedssagsbehandlingen under pres.  

 

·         Døgninstitutioner

-      Til trods for et faldende børnetal og det store fokus centret har på de forebyggende visiterede indsatser, ses ikke en reduktion i antallet af komplicerede sager med stor tyngde. Centeret er derfor i 2014 udfordret af en række dyre anbringelser i størrelsesordenen 1,2 – 1,5 mio. kr. pr. anbringelse. I flere tilfælde har det vist sig, at de forebyggende foranstaltninger ikke har været tilstrækkelige og derfor har været nødvendigt at anbringe. Der er store bekymringer i forhold til realisering af budgetoverholdelse for 2015 m.fl.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. november 2014

1.
Fokusopfølgning oktober 2014 børn og ungeområdet (PDF)

2.
Fokusopfølgning oktober 2014 dagpasning (PDF)

3.
Afrapportering af nøgleelementer - november (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Kommissorium for analyse af børne- og ungeområdet

00.30.04P05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-11-2014

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Som led i budgetforliget for 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at iværksætte en analyse af børne- og ungeområdet. Analysen forankres i Børne- og Skoleudvalget, og kommissoriet godkendes i november 2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at kommissoriet godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. november 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Regionskommunen har i en årrække arbejdet med børne- og ungeområdet og gennemført et paradigmeskift. Kommunalbestyrelsen begynder at kunne se resultaterne eksempelvis på anbringelsesområdet, og økonomien begynder at vise sunde tegn. Kommunalbestyrelsen forventer, det iværksatte forebyggende arbejde i 2016 betyder, at udgifterne kan mindskes yderligere, og der er derfor lagt en besparelse på 5 mio. kr. ind i 2016 stigende til 10 mio.kr. i 2017 og frem.

De seneste opgørelser pr. 1. september 2014 viser, at ca. 10 % af de bornholmske børn mellem 0 og 18 år har en sag i Myndighed. Til sammenligning er tallet på landsplan ca. 5 %. Det betyder, at hvert 10. barn efter paradigmeskiftet vurderes at være i åbenbar risiko eller have væsentligt behov for støtte.

Analysen har til formål at afdække mulighederne for at realisere de 5 mio. kr. i 2016 stigende til 10 mio.kr. fra 2017 samtidig med implementeringen af de øvrige udgiftsreduktioner på området.

Fokus for arbejdet er følgende tre områder:

1.    Opdatering af de tidligere udarbejdede potentialevurderinger på området

2.    Audit på myndighedsbehandlingen i et udvalg af sager

3.    Analyse af den samlede udfører-del i Børn og Familie

 

Analyserapporten forventes at blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget i april 2015.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. november 2014

1.
Nyt kommissorium for analyse af børne- og ungeområdet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

7 Flytning af Åkirkeby bibliotek til Hans Rømer Skolen, afdeling Åker

21.07.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I Budgetforliget for 2014 blev det besluttet at fremme samdriften mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) på skolerne. Trods vanskeligheder ved at finde egnede lokaler har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i juni 2014 besluttet at fortsætte bestræbelserne på øget samdrift. Der foreligger nu et konkret forslag til en flytning af folkebiblioteket i Aakirkeby til Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at Fritids- og Kulturudvalget tager en principbeslutning om, at folkebiblioteket i Aakirkeby flyttes til lokaler ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker, under forudsætning af at Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget tilslutter sig at bakke op om beslutningen jf. indstillingens punkt c), d) og e); og at Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender den indstillede økonomiske omplacering mellem bevillingsområder jf. indstillingens punkt f).

b)    At Fritids- og Kulturudvalget afholder et aktørmøde med de relevante parter i Aakirkeby for at afklare forudsætningerne for beslutningen og besvare spørgsmål.

c)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at godkende det beskrevne samarbejde mellem folkebiblioteket og Hans Rømer Skolen, afdeling Aakers, pædagogiske læringscenter (skolebibliotek)

d)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at godkende at Borgerservice i Aakirkeby flyttes med folkebiblioteket til Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker

e)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de økonomiske effektiviseringsgevinster på bevillingsområde Biblioteker ved tømningen af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby på kr. 229.900 kr. fraregnet liggeomkostninger m.v. på kr. 148.300 kr. i 2015 og 88.300 kr. fra og med 2016; i alt kr. 81.600 i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 som omplaceres fra bevilling Ejendomme og service til Biblioteker som effektivisering af driften jf. Budget 2015.

f)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de i indstillingens punkt e) beskrevne økonomiske omplaceringer.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstilling a) godkendt.

Indstilling b) godkendt. Aktørmødet afholdes den 20. november kl. 15.00 på skolen. Repræsentanter fra følgende aktører biblioteket, skolen, lokalhistorisk arkiv, Åkirkebytinget incl. Syte, formænd for Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Fritids- og Kulturudvalget, Borgerservice, repræsentanter fra Ældreråd og Handicapråd inviteres.

Indstilling c) til f) godkendt.

René Danielsson kan ikke medvirke idet han mener at bibliotekstilbuddet bliver forringet.

 

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget

at indstillingen fra Fritids- og Kulturudvalget, punkt c godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. november 2014:
c) Indstillingen godkendt. Bente Johansen og Morten Riis kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2014 blev det besluttet at fremme samdriften mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) på skolerne. Trods vanskeligheder ved at finde egnede lokaler har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i juni 2014 besluttet at fortsætte bestræbelserne på øget samdrift.

 

Med udgangspunkt i resultaterne fra en tværgående arbejdsgruppe stilles der nu forslag om, at folkebiblioteket i Aakirkeby flyttes til en placering direkte ved det pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

 

Ud over de nedenfor beskrevne forudsætninger for og muligheder ved en samlet placering af folkebibliotek og skole skal fremhæves synergien i øvrigt ved at samle tilbuddene i Aakirkeby under samme tag indenfor uddannelse, kultur, bibliotek, borgerservice, fritidsaktiviteter mv.

 

Skolen har frigjort et lokale på 40 m2 for folkebiblioteksdriften, og herudover er det muligt at indrette et gangområde på 20 m2 til biblioteksformål. Gangen forbinder lokalet til folkebiblioteket med det nuværende pædagogiske læringscenter.

 

Folkebiblioteket i Aakirkeby råder i øjeblikket over ca. 400 m2, som trænger til renovering. Folkebibliotekets areal reduceres ved flytningen til 60 m2. Det vil derfor være nødvendigt at foretage indskrænkninger i materialebestanden. Der er ikke plads til børnebøgerne i det nye folkebibliotekslokale, så det foreslås, at de stilles op i det pædagogiske læringscenter (skolebibliotek), f.eks. på et par reoler ved indgangen. Tænkes det pædagogiske læringscenter og folkebiblioteket sammen, bliver der således adgang til mere end 260 m2.

 

Det nye folkebibliotekslokale giver mulighed for indretning af en arbejdsplads med 4 PC´ere til publikum, printer, en mindre siddegruppe, fritstående reoler, 8 krybber til musik, film og tegneserier. Herudover kan den ene endevæg rumme fritstående reoler, og på den anden endevæg fastmonterede skråhylder til aviser og tidsskrifter.

 

Med hensyn til gangen, hvor udstyret til selvbetjening tænkes placeret, skal der etableres EDB-stik. I gangen er der plads til 2 stk. fastmonterede fag med skråhylder, som vil flankere indgangen til det nye bibliotekslokale.

 

Efter en flytning og indretning som foreslået kan folkebiblioteket i Aakirkeby fortsat fungere som åbent folkebibliotek med de nuværende åbningstider og betjening. I den betjente åbningstid vil der være adgang til alle materialer, men i den selvbetjente åbningstid vil der i starten ikke være adgang til børnematerialer.

 

Det er hensigten efterfølgende at finde den nødvendige finansiering til at indlede en integration af materialebeholdningerne for folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter, som giver mulighed for at begge kan bruge samme udlånssystem. Det kræver en ny registrering af alle materialer i det pædagogiske læringscenter, der skal forsynes med chip. Herefter vil en teknisk samdrift af de to enheder være mulig. Registreringen sættes i værk i forbindelse med samdriften.

 

Folkebiblioteket i Aakirkeby rummer i dag Borgervice. Efter henvendelse til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, der driver Borgerservice, foreslås det, at Borgerservice flytter med til de nye lokaler. Borgerservice har åbent hver den 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 9.00 - 12.00 svarende til 6 timer om måneden. Der indrettes et venteområde til publikum på gangen umiddelbart i forbindelse med biblioteket og det pædagogiske læringscenter.

 

Under forudsætning af brandmyndighedernes godkendelse og bygningsmyndighedernes afklaring af spørgsmålet om handicapvenlige faciliteter (byggetilladelse) vil selve arbejdet med flytning og IT-installationer kunne klares på en måned, hvor det i en kort periode vil være nødvendigt at holde lukket i både de gamle og de nye lokaler. Flytningen forudsættes gennemført snarest muligt efter endelig politisk beslutning.

 

Både biblioteket, skolen, borgerservice og de øvrige aktiviteter, der i dag finder sted i Eskildsgade 15, er af stor betydning for lokalområdet Aakirkeby. For at sikre en god og konstruktiv dialog omkring samflytningen af aktiviteter som beskrevet og indstillet foreslås det, at Fritids- og Kulturudvalget afholder et aktørmøde med de relevante parter i Aakirkeby. Mødet anbefales afholdt forud for den videre politiske beslutningsproces dvs. senest med udgangen af uge 47, 2014.

 

Følges den tidsplan der ligger bag indstillingerne i den politiske beslutningsproces, ser tidsplanen ud som følger:

 

Fritid- og Kulturudvalget:                   29. oktober 2014

Aktørmøde (FKU):                            Inden den 21. november 2014

Teknik- og Miljøudvalget:                   24. november 2014

Børne- og Skoleudvalget:                  25. november 2014

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  26. november 2014

Økonomi- og Planudvalget:                8. december 2014

Kommunalbestyrelsen:                      17. december 2014

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser opdeles i tre elementer:

 

1)      Éngangsudgifter i forbindelse med flytningen

2)      Fremtidige afledte driftsudgifter

3)      Opnåelse af effektiviseringsgevinster på folkebiblioteksområdet fra 2015 og frem

 

Ad 1 éngangsudgifter i forbindelse med flytningen

 

Udgifter elektriker, idet selvbetjeningsautomatik mv. genbruges (overslag)                          220.000 kr.

Opsætning af en klassificeret branddør                                                                                                     15.000 kr.

 

I alt                                                                                                                                                                            235.000 kr.

 

Engangsudgifterne afholdes indenfor folkebibliotekets driftsramme for 2014

 

Ad 2 Fremtidige driftsudgifter

 

Bygningsbudgettet under Center for Ejendomme og drift for Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby udgør 229.900 kr.

 

De fremtidige driftsudgifter omfatter fortsat rengøring af biblioteksområdet på afdeling Aaker. Da der ikke bliver tilført nye områder, der skal rengøres, holdes rengøringsudgiften indenfor det nuværende rengøringsbudget.

 

Tomgangsudgifter indtil salg af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby (pr. år):           88.300 kr.

Ekstra udgifter i.f.m. opsigelse af kontrakt med rengøringsselskab (i 2015):          60.000 kr.

 

I alt 2015                                                                                                                                                                   148.300 kr.

 

Tomgangsudgifter og udgifter i forbindelse med opsigelse af kontrakt med ekstern rengøringsleverandør på i alt 148.300 kr. i 2015 finansieres af Center for Ejendomme og drift, bygningsbudgettet for Aakirkeby bibliotek. Fra 2016 vil de ekstra udgifter på 60.000 kr. vedr. opsigelse af kontrakt med ekstern leverandør bortfalde. Herefter vil der være et overskud på bygningskontoen.

 

Når Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby er tømt vil bygningen kunne sættes til salg. Det forudsættes at Center for Ejendomme og Drift iværksætter det fornødne arbejde med henblik på politisk stillingtagen hertil.

 

 

Ad 3 Opnåelse af effektiviseringsgevinster

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at driften i kommunens afdelinger skal effektiviseres. Bornholms folkebiblioteker på bevillingsområde Biblioteker under Fritids- og Kulturområdet skal præstere en effektiviseringsgevinst på 106.000 kr. i 2015 stigende til 145.800 kr. i 2016 og 184.300 kr. fra 2017 og frem. Samlet set et effektiviseringskrav på 620.300 kr. frem til og med 2018.

 

Effektiviseringsgevinsten på bygningsdriften af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby er netto helårligt 81.600 kr. i 2015 og 141.600 kr. fra 2016 og frem. Samlet set en effektiviseringsbesparelse på 506.400 kr. frem til og med 2018. Flytningen af folkebiblioteket mv. i Aakirkeby er således også et udtryk for en effektivisering af driften, der opnås ved at omplacere 81.600 kr. i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 fra Center for Ejendomme og Drift (bevillingsområde Ejendomme og service) til Center for Skole, Kultur og Fritid under bevillingsområde Biblioteker.

 

Se endvidere uddybende bemærkningerne fra Center for Ejendomme og Drift nedenfor.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Center for Ejendomme og Drift er blevet forelagt forslaget om at flytte folkebiblioteket i Aakirkeby til Hans Rømer skolen, afdeling Aaker og har følgende kommentarer:

 

Arealforvaltning:

I forhold til ejendomsstrategiens fokuspunkter herunder bl.a. optimering af m2, anser Ejendomsservice samling af flere anvendelser på færre adresser som en god idé.

Biblioteksbygningen i Aakirkeby er i meget ringe stand og bliver svær at sælge. Der kan fx nævnes, at biblioteksbygningens tag har været utæt flere steder og bliver lappet løbende – det står snart for en udskiftning. Derudover er der problemer med nedsivning af vand fra kælderen mod vejen.

 

Myndighedskrav:

Center for Ejendomme og Drift præciserer, at en anvendelsesændring fra skolelokaler til bibliotekslokaler er omfattet af byggelovgivningen og skal igennem en konkret myndighedsvurdering. Afhængig af lokalernes fremtidige brug kan en ombygning af rum/installationer blive nødvendig.  Dette i forhold til brand, ventilation og tilgængelighed (handicapforanstaltninger). Evt. krav fra myndigheder er på nuværende tidspunkt ukendt og omkostninger i den forbindelse er derfor ikke medtaget.

 

Skolen har i uge 41 indkaldt til et møde d. 9. oktober 2014, hvor en bygningskonsulent fra Bygnings- og boliggruppen deltager. Herved gives mulighed for at hjælpe i sagen således, at evt. omkostninger i forbindelse med anvendelsesændring/evt. kommende myndighedskrav kan blive vurderet og beregnet. Der er brug for den nødvendige tidsramme til at undersøge sagen og udføre de nødvendige beregninger.

 

Ejendomsservice har kontaktet byggemyndighederne og fået oplyst, at sagen skal igennem en konkret vurdering. Der skal søges byggetilladelse. Det er Ejendomsservice, som bygningsadministrator, som er bemyndiget til at søge byggetilladelse. Evt. krav fra myndighederne skal udføres, inden der kan opnås ibrugtagningstilladelse. Det medfører, at man skal afvente at byggemyndighederne har behandlet sagen færdigt, inden man må bruge lokalerne til den nye anvendelse.

 

Bygningsbudget:

Bygningsbudget for Aakirkeby bibliotek Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby udgør 229.900 kr.

 

Ved at flytte biblioteket over til Hans Rømer Skole afdeling Aaker, skal det afklares om borgerservice forbliver i biblioteksbygningen. Ved at borgerservice fortsat gør brug af bygningen, skal bygningen fortsat driftes og bygningsbudgettet vil derfor ikke være disponibelt.

 

I tilfælde af, at bygningen tømmes for brugere, skal der afsættes tomgangsudgifter for 88.300 kr. indtil bygningen kan afhændes. Der vil i 2015 være en øget tomgangsudgift på 60.000 kr. til rengøring, i det der er 6 måneders varsel på opsigelsen af rengøringskontrakten med ekstern leverandør.

 

Center for Ejendomme og Drift oplyser, at lokalhistorisk arkivs lokaler, der ligger i tilknytning til det nuværende folkebibliotek i Aakirkeby ikke bygningsdriftsmæssigt er en del af folkebibliotekets bygning. Hvorvidt det kan overvejes at være hensigtsmæssigt også at flytte lokalhistorisk arkiv til skolen undersøges nærmere, men er ikke en forudsætning for nærværende sag.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om udvidelse af gadeplansarbejdet

27.54.08G01-0170

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-11-2014

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget tager til efterretning

Resumé

Med budgetforliget for 2015 og overslagsår ansættes yderligere én gadeplansmedarbejder. I sagsfremstillingen redegøres for gadeplansmedarbejdernes ansvarsområder og samarbejdsflader med myndighedsområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. november 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2015 og overslagsår er der lagt vægt på at forstærke den forebyggende indsat for udsatte unge bl.a. gennem en udvidelse af antallet af gadeplansarbejdere fra 2 til 3.

Gadeplansarbejde er en specifik opsøgende og intervenerende indsats, hvis målgruppe er de mest udsatte unge, hvor formålet er at hindre yderligere mistrivsel og marginalisering på individ-, gruppe- og lokalsamfundsniveau. Gadeplanarbejdet i Bornholms Regionskommune er af nyere dato, det blev etableret efter en omstrukturering af SSP-arbejdet og i forlængelses af paradigmeskiftet i 2010. Børn og unge, der tidligere blev anbragt udenfor hjemmet skulle, efter implementering af paradigmeskiftet, i højere grad hjælpes og støttes i hjemmet og lokalsamfundet. Gadeplansmedarbejderne skal være opsøgende i det miljø de unge færdes i og skal varetage den sekundære- og tertiære forebyggelse (videreudvikling og reduktion af mistrivsel). Gadeplansmedarbejderen arbejder med alle unge i miljøet, de vejleder, rådgiver, og konfliktløser, advokerer, medierer eller koordinerer kontakt til relevante hjælpemuligheder. De samarbejder tværgående med andre myndigheder og instanser ligesom de udfører aktiviteter for at opnå relationer til de unge. Gadeplansmedarbejderen har som offentlig ansat en skærpet underretningsforpligtigelse, når det gælder børn og unges trivsel (SL § 153). Underretninger sker til Myndighed og Tilsyns undersøgelsesteam, der er forpligtiget til at reagere indenfor 24 timer (SL § 155). Ledelsestilsynet i Børn og Familie viser, at undersøgelsesteamet lever op til denne forpligtigelse.

Stillingen som gadeplansmedarbejder er opslået ledig til besættelse 1. januar 2015. Der har vist sig et stigende behov for kompetencer på misbrugsområdet, derfor vil der blive lagt vægt på, at ansøgere har kompetencer på dette område.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgetforliget for 2015 afsat 414 t.kr. til én ekstra gadeplansmedarbejder.

sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. november 2014

1.
Beskrivelse af Gadeplan 041013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-11-2014

9

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. november 2014:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-11-2014

10

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at der ikke er sager til høring

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. november 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-11-2014

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 25. november 2014:

Intet.