Referat
Social- og Sundhedsudvalget
11-08-2014 kl. 15:00
Fontænehuset, Svaneke
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Konkretisering og udmøntning af mål Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 3 Pulje til løft af ældreområdet 2015
  åbent 4 Aftale om Fontænehuset efter projektperioden
  åbent 5 Månedlig fokusopfølgning for juni 2014 vedr. ældreområdet
  åbent 6 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - statusafslutning
  åbent 7 Forslag til revison af af standardvedtægter og retningslinjer for brugerinddragelse på socialområdet
  åbent 8 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejecentre i Bornholms Regionskommune 2013
  åbent 9 Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på ældreområdet 2013
  åbent 10 Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2014
  åbent 11 Ansøgning om tilskud til pilotprojektet Bornholm Motionspas 55 +
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Psykiatri- og handicapchef Michael Hansen Bager, ældrechef Birgit Mortensen og sundhedschef Trine Dorow deltager under behandling af punkt 2.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Konkretisering og udmøntning af mål Social- og Sundhedsudvalget  

00.01.00P22-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalgets fortsatte drøftelse af konkretisering og udmøntning af de vedtagne mål.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at målenes konkretisering drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Drøftet og enkelte mål tilrettet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har som en del af kommunalbestyrelsens visions-, mål- og budgetproces fastlagt fire mål for perioden 2014-2017:

·       Demens - rette indsats til rette tid

·       At flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd

·       Færre ryger og færre udsættes for passiv rygning

·       Den psykosociale indsats for psykisk sårbare

 

Som en del af målstyringsprocessen er målene blevet konkretiseret og suppleret med delmål for budgetåret 2015. Formålet er at sikre en tæt sammenhæng mellem visioner, langsigtede mål, det årlige målarbejde, udmøntningen i strategier og handleplaner og budgettet; sammenhængen er en forudsætning for en effektiv mål- og rammestyring.

 

Målskemaerne i deres nuværende form anvendt på budgetseminar 2 er vedlagt som bilag.

 

Der lægges op til en fortsat drøftelse af målene med henblik på vedtagelse i forbindelse med budgettet for 2015.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Mål 1 - demens (PDF)

2.
Mål 2 - kost (PDF)

3.
Mål 3 - rygning (PDF)

4.
Mål 4 - psykisk sårbare (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Pulje til løft af ældreområdet 2015

27.00.00Ø34-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er i forbindelse med Aftale om finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Bornholms Regionskommune har i 2014 efter ansøgning fået bevilget 10,2 mio. kr. og igangsat en række projekter og indsatser på ældreområdet. Der er igangsat en proces med henblik på ansøgningen for 2015. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 2. juni at indhente inspiration til nye eller supplerende indsatser i 2015 i MED-udvalgene i Center Ældre og Center Sundhed. Udvalget besluttede endvidere, at igangsatte indsatser i 2014, der i ansøgningen er planlagt videreført i 2015, fortsat prioriteres i ansøgningen til ældrepuljen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at udvalget drøfter indsatser til ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet i 2015 med henblik på udpegning af evt. indsatser, som udvalget ønsker yderligere belyst til udvalgets møde i september

b)   at sagen sendes til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

a) Drøftet. På nuværende tidspunkt har udvalget rettet fokus på bullit 1, 2 og 4 på Sundheds CenterMED, og bullit 1 og 4 på Ældres CenterMED.

b) Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Puljen til løft af ældreområdet udmøntes også i 2015 gennem ansøgninger. Både kriterier og BRK’s andel af puljen på 10,2 mio. kr. er i 2015 uændret i forhold til 2014. Der er ansøgningsfrist til puljen for 2015 den 26. september.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 2. juni, at fortsætte de indsatser fra 2014, der i ansøgningen er planlagt videreført i 2015.

 

Endvidere har det vist sig hensigtsmæssigt, at fortsætte to indsatser - der oprindeligt var planlagt til at stoppe med udgangen af 2014.

 

Det drejer sig om:

·       kompetenceudvikling (indenfor demens og tidlig opsporing af sygdomstegn)

·       en fortsat pædagogisk/terapeutisk understøttelse af projektet vedr. selvkørende støvsugere og hverdagsrehabilitering - men i en mindre målestok. 

 

Der er udarbejdet en ” Oversigt over forslag til indsatser i 2015 indenfor puljen til løft af ældreområdet ”.  De fortsatte indsatser fra 2014 ind i 2015 er nærmere beskrevet her.

 

MED-udvalgene i Center Ældre og i Center Sundhed har ligeledes drøftet forslag til mulige indsatser i 2015.

 

Sundheds CenterMED sætter fokus på:

·       Kompetenceudvikling, herunder også kompetenceudvikling i forbindelse med dokumentation af sundhedslovsydelser (KL-partnerskabsprojekt).

·       Hverdagsrehabilitering med en tværfaglig tilgang med fokus både på medicinering, kost og træning.

·       Mad- og måltidspolitik, herunder spisefællesskabet på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

·       Tværsektorielt samarbejde med fokus på demente borgere og genindlæggelser (Bornholms Hospital, Center Ældre og Center Sundhed).

 

Ældres CenterMED udtaler, at det giver god mening, at fortsatte med mange af de ting, som allerede er igangsat. Endvidere peges i et idékatalog på fokus i forhold til:

·       Kompetenceudvikling i forbindelse med dokumentation af sundhedslovsydelser (KL-partnerskabsprojekt). 

·       Tværgående læring fra midlertidigt ophold til eget hjem.

·       Borgerportal tilknyttet BRK’s elektroniske omsorgsjournal.

·       Midler til understøttelse af ’et godt og aktivt liv’ for beboerne på øens plejehjem og –centre.

 

Ovenstående fokusområder og idéer er ligeledes beskrevet i ” Oversigt over forslag til indsatser i 2015 indenfor Puljen til løft af ældreområdet”.

 

Den videre proces i forhold til prioritering af puljemidlerne i 2015

På grund af ansøgningsfristen den 26. september foreslås følgende proces i forhold til prioritering og udarbejdelse af ansøgning til puljemidlerne i 2015: 

 

·       Social- og Sundhedsudvalget den 11. august:

o   Fortsat drøftelse af indsatser til ansøgningen til ældrepuljen i 2015, herunder udpegning af evt. indsatser, der ønskes yderligere belyst til udvalgets møde 1. september

o   Fremsendelse af sagen til høring i Bornholms Ældreråd og i Handicaprådet:

§  Handicaprådet den 18. august

§  Ældrerådet – den 12. august

§  Svarfrist den 20. august

 

·       Social- og Sundhedsudvalget den 1. september:

o   Prioritering af indsatser til ansøgningen til ældrepuljen i 2015 med henblik på endelig udarbejdelse af ansøgning til ældrepuljen i 2015

 

·       Social- og Sundhedsudvalget den 22. september:

o   Godkendelse af ansøgningen til ældrepuljen i 2015

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Oversigt over forslag til indsatser i 2015 indenfor puljen til løft af ældreområdet. (DOCX)

2.
Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Aftale om Fontænehuset efter projektperioden

27.03.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Der er indgået aftale om driften af Fontænehuset efter projektperiodens udløb. Fontænehuset forsætter dermed sit arbejde med at kombinere en arbejdsmarkedsrettet indsats overfor for psykiske syge borgere.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- Sundhedsudvalget 

·       at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fontænehuset Bornholm blev etableret i januar 2012 som et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og fonden Fontænehusene Danmark. Projektet fik finansiering fra Socialministeriet og daværende Psykiatri & Handicap. Formålet med projektet var at skabe et tilbud til borgere med sindslidelser, der havde et ønske om at komme tilbage eller debutere på arbejdsmarkedet. Projektet skulle give erfaringer med den såkaldte klubhusmodel som rehabiliteringstilbud til voksne med psykiske lidelser uanset deres forsørgelsesgrundlag.

 

Klubhusmodellen indebærer, at borgernes kompetencer styrkes på det personlige såvel som det sociale og faglige område. Tilbuddet skal fremme borgerens muligheder for at mestre eget liv, give borgeren mulighed for at tilhøre et fællesskab og muliggøre et liv, hvor arbejde eller uddannelse spiller en væsentlig rolle.

 

Som et af de eneste Fontænehuse i Danmark er Fontænehuset Bornholm etableret som en del af de kommunale tilbud, hvilket har givet gode forudsætninger for et tæt samarbejde med dels socialpsykiatriens øvrige tilbud og dels Jobcentrets beskæftigelsesindsats.

 

Der blev tidligt i forløbet nedsat en følgegruppe for projektet, som består af repræsentanter fra Jobcentret, Center for Psykiatri & Handicap, Socialudvalget, SIND, Psykiatrisk Center, det lokale erhvervsliv, Fontænehusene Danmark og Fontænehusets medarbejdere og brugere. Denne følgegruppe er stadig fungerende.

 

Projektet afsluttes med udgangen af 2014.

 

Nuværende aktiviteter

Fontænehuset fungerer som et rehabiliteringstilbud for personer med psykiske lidelser, dels gennem målrettede afklaringsforløb, som borgerne henvises til via Jobcentret, og dels gennem frivillig deltagelse i husets arbejde. Der er en række forskellige arbejdsfunktioner i huset, hvor en blanding af frivillige og personer, der er visiteret fra Jobcentret, arbejder med varetagelse af kontoropgaver, madlavning, bemanding af genbrugsbutik, istandsættelse af møbler, vedligeholdelse af hus og have mv. Desuden er der løbende mulighed for at deltage i forskellige kurser, bl.a. skrivekursus og selvværdskursus. Der er i huset en udstrakt grad af brugerinddragelse, bl.a. med daglige morgenmøder. 

 

Udover de interne aktiviteter i Fontænehuset er der etableret en jobenhed, der arbejder med at etablere beskæftigelse på ordinære arbejdspladser og støtte kontakten mellem arbejdspladser og brugerne, som ofte har været uden for arbejdsmarkedet gennem en længere periode. Jobenheden blev etableret primo 2013, efter husets interne struktur var opbygget.

 

Fontænehusets fremtid

For at fastholde fokus på beskæftigelse til sindslidende og et tilbud der understøtter dette, er der lavet en samarbejdsaftale om den fortsatte drift af Fontænehuset. Aftalen er indgået mellem de to udvalgsområder hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Administrativt er aftalen lavet mellem de to centre for Psykiatri og Handicap og Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Organisatorisk er Fontænehuset en del af kommunens Center for Psykiatri og Handicap, som medfinansieres via køb af afklaringsforløb og ressourceforløb for ledige personer med psykiske lidelser. Fontænehuset tilgodeser både et behov i socialpsykiatrien for at kunne tilbyde brugerne meningsfulde aktivitets- og samværstilbud med et egentligt udviklende sigte og et behov i Jobcentret for at kunne tilbyde en specialiseret og målrettet beskæftigelsesindsats for borgere med sindslidelser.

 

Fontænehusets placering

Fontænehuset er midlertidigt flyttet fra Mariegården til det tidligere plejecenter i Svaneke grundet renovering. Der er endvidere et anlægsønske med i budgetprocessen for 2015, som vedrører tilpasning af bygningerne.

Fontænehusets endelige placering og husleje i de nye lokaler er under afklaring.

Økonomiske konsekvenser

Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse betaler for 20 pladser, jf. samarbejdsaftalen (bilag) Center for Psykiatri og Handicap betaler for det der svarer til aktivitets- og samværstilbuddet før Fontænehus-projektet blev etableret. Center for Psykiatri og Handicap har det nuværende budget fra Mariegården til lokaleleje og forbrug.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Samarbejdsaftale Jobcentret og Fontænehuset 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Månedlig fokusopfølgning for juni 2014 vedr. ældreområdet

00.30.14Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig fokusopfølgning for juni 2014 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at opfølgningen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med virkning for budget 2014, blev der vedtaget en række besparelser inden for hjemmeplejeområdet, hvor tidsforbruget for en række ydelser inden for personlig pleje og praktisk bistand blev reduceret. Dette er nu begyndt at afspejle sig i fokusopfølgningen:

 

·       Antal ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt ældreboliger er nogenlunde stabile, måske med et lille fald i antal ledige boliger i forhold til 2013, men det er fortsat tidligt på året, så der kan ske ændringer.

·       Antal brugere i hjemmeplejen er faldet fra et gennemsnit i 2013 på 1.458 brugere til et gennemsnit på 1.429 brugere i ugerne 1-26/2014.

·       Visitererede timer til personlig pleje er faldet fra 5.827 timer i gennemsnit pr. uge for 2013 til 5.422 timer pr. uge 1-26/2014 i gennemsnit.

·       Visiterede timer til praktisk bistand er faldet fra 709 timer i gennemsnit pr. uge for 2013 til 485 timer pr. uge 1-26/2014 i gennemsnit.

·       Gennemsnitligt antal timer pr. bruger er faldet fra 4,48 timer i gennemsnit pr. uge for 2013 til 4,13 timer pr. uge 1-26/2014 i gennemsnit.

·       Private leverandørers andel af praktisk hjælp (visiterede timer) er faldet fra 141 timer i gennemsnit pr. uge for 2013 til 95 timer pr uge 1-26/2014 i gennemsnit.

·       Leverede BUM-timer i alt i forhold til budgetterede timer er faldet fra 5.804 timer i gennemsnit pr. uge for 2013 til 5.260 timer pr. uge 1-26/2014 i gennemsnit.

 

Fra 1. maj 2014 er Stabil Pleje godkendt som privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje. To private leverandører af praktisk hjælp I/S Husrent og Toppartners har opsagt deres kontrakter med Bornholms Regionskommune med virkning fra henholdsvis 15. februar 2014 og 1. marts 2014. Der er indgået kontrakt med firmaet Pænt og Praktisk til levering af ydelser indenfor praktisk hjælp med virkning fra 1. juli 1014.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Fokusopfølgning for juni 2014 Ældreområdet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Plejecenter Snorrebakken 2. etape - statusafslutning

82.06.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Teknik- Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Byggeriet af Plejecenter Snorrebakken 2. etape er færdigt og afleveret den 16. april 2014. Byggeriet har i projekterings- og udførelsesfasen haft nogle økonomiske udfordringer i forhold til den budgetramme, der var givet af Kommunalbestyrelsen af 28. juni 2012. Borgmesteren blev bemyndiget af Kommunalbestyrelsen til at godkende Skema A og B i juli 2012.

Der er under byggeriet opstået et merforbrug, der samlet er vurderet til 4,8 mio. kr. incl. moms.

Der ansøges på den baggrund om forhøjelse af projektets anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)   at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til plejeboliger forhøjes med 4.280.066 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 106.966.306 kr. incl. moms

b)   at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til servicearealer forhøjes med 452.630 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer herefter udgør 12.021.858 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.621.858 kr. excl. moms

c)    at merudgiften på i alt 4.732.696 kr. enten finansieres med 3.250.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler, eller

d)   at hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2014:

Indstillingens pkt. a) og b) anbefales. Spørgsmålet vedr. finansiering af merudgiften overdrages til Økonomi- og Planudvalget.

Bo Haxthausen kan følge indstillingens pkt. c).


 

Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2014:

Punktet udsættes med henblik på afdækning af alternative finansieringsforslag.

 

Kommunaldirektøren indstiller:

a)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til plejeboliger forhøjes med 4.280.066 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 106.966.306 kr. inkl. moms

b)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til servicearealer forhøjes med 452.630 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer herefter udgør 12.021.858 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.621.858 kr. excl. moms

c)     at merudgiften på i alt 4.732.696 kr. enten finansieres med 3.250.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler (forslag 1), eller

d)     at hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler (forslag 2), eller

e)     at merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres som anført i forslag 3

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        til orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Plejecenter Snorrebakken 2. etape med 60 almene ældreboliger er etableret og afleveret til bygherren – Bornholms Regionskommune onsdag den 16. april 2014. Plejecentret er målrettet og indrettet til ældre med demenssygdomme. Det er med tre selvstændige bygningsenheder og med sin beliggenhed i en parklignende omgivelser på Snorrebakke Allé velegnet til formålet. Alle 60 boliger er taget i brug af ældre beboere med demenssygdomme.

Kommunalbestyrelsen godkendte rammerne i Skema A og Skema B i sommeren 2012 og hvor de samlede omkostninger blev fastsat til for både bolig- og servicedelen til 116.831.569 kr. incl. moms, fordelt med 102.686.240 kr. incl. moms for boligdelen og 11.569.228 kr. excl. moms for servicearealerne.

 

I forbindelsen med godkendelsen af skemaerne blev der samtidig redegjort for licitationsresultatet på 89.471.657 kr. incl. moms. Dette lå 14.720.832 kr. incl. moms over den budgetramme, der lå som en forudsætning for de samlede håndværkerudgifter på 74.750.825 kr. incl. moms

Kommunalbestyrelsen godkendte en række besparelser på projektet med bl.a. at

anvende et af de sideordnede tilbud                                  1.793.000 kr.

afholde udgifter til indeksering af entreprisekontrakterne i støttetilsagnet og derved reducere den kommunale udgift                         1.865.970 kr.

øge anskaffelsessummen ved at inddrage vinterhaverne som støttede arealer                                                                             2.368.440 kr.

Fradrag i alt                                                                     6.027.410 kr.

Med de valgte besparelsesforslag og nedsættelsen af grundkapitalen fra 14 pct. til 10 pct. godkendte Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. juni 2012. at dække en nettomerudgift på 8.328.715 kr.

Byggeudvalget har i hele forløbet understreget over for totalrådgiveren, at de økonomiske rammer skulle holdes også med de relativt få midler der var afsat til uforudsete udgifter (UF) på 3.741.279 kr. incl. moms (4,38 %)

Byggeudvalget blev på mødet den 11. marts 2013 præsenteret for den økonomiske udvikling, hvor der kun var en rest på 129.657 kr. incl. moms til uforudsete udgifter. Den første bygning i etaperne var lukket og derved var de overskridelser, som var konstateret allerede medregnet i de to efterfølgende etaper. Det viste sig dog hurtigt, at der kom flere overraskelser, som kostede ekstra og derved kom der flere overskridelser i forhold til det budgetterede. Byggeudvalget understregede gang på gang, at rammerne skulle holdes og der blev gennemført en række besparelser på ca. 2 mio. kr. uden at rammen kunne holde.

Der vedlægges to bilag, som viser den økonomiske udvikling samt en oversigt over de gennemførte besparelser

Den væsentligste årsag til en yderligere stigning i omkostningerne under byggeriet skal ses i den valgte besparelse på det sideordnede tilbud, hvor der blev skiftet fra Ytong vægkonstruktioner til en betonkonstruktion. Dette medførte merudgifter på ca. 1,8 mio. kr. hvorved den foreslåede besparelse forsvandt.

De øvrige årsager er forsinkelser specielt i opstarten. Hele byggeriet blev forsinket med op til 3 måneder. Forsinkelserne i opstarten var bl.a. begrundet i forskellige opfattelser af opstart af etablering af byggepladsen samt et meget vådt efterår med større vandledende lag i terrænet end forudsat. Den efterfølgende meget hårde vinter i 2012/2013 gav yderligere forsinkelser med vejrligsdage samt udgifter til vinterforanstaltninger. Den oprindelige tidsplan forudsatte, at byggeriet skulle stå færdigt og afleveret den 15. januar 2014. Der blev dog gennemført en etapevis aflevering af de tre selvstændige bygninger og derved også en etapevis indflytning af beboerne med start den 3. marts 2014.

Den daværende formand for Byggeudvalget Birger Rasmussen har i sommeren 2013 givet den daværende kommunalbestyrelse en mundtlig redegørelse for situationen.

Bornholms Regionskommune har sammen med kommunens advokat gjort totalrådgiveren og dennes forsikringsselskab opmærksom på, at der efter kommunens opfattelse er sket fejl i projektmaterialet, i tidsstyringen af byggeriet og specielt ved brug af det sideordnede tilbud, herunder forsinkelsen af færdiggørelsen af byggeriet, hvor kommunen formentlig har lidt et tab, som bør dækkes. Der er ikke enighed og derved er der ikke sket en endelig afklaring af forholdene, der ikke forventes afklaret før byggeriet er endelig afsluttet også regnskabsmæssigt, i løbet af efteråret 2014.

Økonomiske konsekvenser

Historik

 

Kommunalbestyrelsen godkendte som nævnt licitationsresultatet den 28. juni 2012 med deraf følgende krav til de i dagordenen nævnte besparelser og øvrige vilkår for gennemførelsen af etape 2. Herunder principgodkendelse af et kassetræk på et merforbrug på mellem 8 og 12 mio. kr.

På samme møde blev det foreliggende skema A aflyst og borgmesteren blev bemyndiget til at godkende nye skemaer A og B, hvilket skete den 11. juli 2012. Dette skete på grund af at grundkapitalen til nyt alment byggeri nedsattes fra 14 pct. af anskaffelsessummen til 10 pct. Dette blev indregnet i den nye økonomioversigt, som blev udarbejdet på baggrund af godkendelse af de nye skemaer.

 

På dette grundlag meddelte kommunalbestyrelsen den 20. september 2012 anlægsbevillinger til projektet:

 

Boligdel, udgifter incl. moms                                 102.686.240 kr.

 

Servicearealer, udgifter excl. moms                         11.569.228 kr.

Tilskud til servicearealer                                          -2.400.000 kr.

 

Nettomerudgiften udgjorde dengang i alt 2,8 mio. kr. og blev finansieret med 1,2 mio. kr. fra puljen til servicearealer og med 1,6 mio. kr. fra de likvide midler.

 

Merforbrug

 

Byggeudvalget har i sit møde den 14. maj 2014 opgjort det forventede merforbrug til i alt 4,6 mio. kr. Merforbruget er efter en yderligere opfølgning i samarbejde mellem bygherre, totalrådgiver samt økonomiske rådgivere, specificeret til i alt 4.838.341 kr. incl. moms pr. 21. maj 2014 – se vedlagte bilag vedrørende opgørelse over forbrug af uforudsete udgifter.

 

Da der er momsfradrag for udgifter vedrørende servicearealer, kan merforbruget opgøres således:

4.280.066 kr. incl. moms for boligdelen

452.630 kr. excl. moms for servicearealer

Merforbruget udgør dermed i alt 4.732.696 kr.

 

Der ansøges i denne sag om forhøjelse af projektets anlægsbevillinger og rådighedsbeløb:

 

 

 

Finansiering

 

Der indstilles følgende to mulige forslag til finansiering af merforbruget på 4.732.696 kr.

 

Forslag 1:

Merforbruget finansieres med 3.250.000 kr. fra de afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler.

 

Ved godkendelse af budgettet for 2013 blev der afsat rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård. Projektet er forudsat lånefinansieret med 3,25 mio. kr. Hvis kommunen undlader at gennemføre dette projekt kan nettobeløbet på 3.250.000 kr. delvis indgå i finansieringen af merforbruget vedrørende plejeboligbyggeriet.

 

Forslag 2:

Hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 26. august 2014.

 

Økonomi- og Planudvalget udsatte behandling af sagen den 17. juni 2014 med henblik på afdækning af alternative finansieringsforslag ud over forslag 1 og 2 til dækning af et forventet merforbrug på 4.732.696 kr. vedr. ældreboligbyggeri etape 2 på Snorrebakken.

 

På baggrund af tilbagemelding på nye, igangværende og afsluttede anlægsprojekter, er der udarbejdet følgende forslag 3 til finansiering af det forventede merforbrug vedrørende plejeboligbyggeriet etape 2 på Snorrebakken.

Der er tale om dels projekter, der er afsluttet med mindreforbrug, dels projekter der kan nedprioriteres, idet der endnu ikke er indgået kontrakter eller igangsat anlægsarbejde.

Forslaget indebærer, at de nævnte projekterne ikke gennemføres, samt at de foreslåede disponible puljer inddrages. 

 

Forslag 3:

Merudgifter etape 2 Snorrebakken

-4.732.696

 

 

 

 

Alternativt finansieringsforslag 3:

09 Teknik og miljø

 

 

Disponibel anlægspulje, veje og broer

168.080

 

Munch Petersens Vej, forbedr. af vejforhold

368.589

 

Planlægning af et område ved Rønne Havn

808.400

 

Maskinel fugning af granitmolerne på havnene

450.000

 

Disponibel anlægspulje, havne

60.208

 

10 Forsyning og drift

Pulje til vedligeholdelse af restboligmasse

144.384

Hans Rømerskolen, gardiner/lydisolering

26.186

Afsluttet projekt

Rønneskolen, Søndermark, renovering af vinduer

638.000

Renoveringspulje til skolebygninger

185.020

Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet

740.395

DeViKa, renovering af gulv

28.879

Afsluttet projekt

15 Fritid og kultur

Renoveringspulje til selvejende haller

1.114.555

 

 

Finansieringsforslag 3 i alt

4.732.696

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2014

1.
Økonomisk udvikling (PDF)

2.
Gennemførte besparelser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forslag til revision af standardvedtægter og retningslinjer for brugerinddragelse på socialområdet

27.15.04P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Forslag til revision af Standardvedtægt for brugerbestyrelser og Retningslinjer for brugerinddragelse.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at forslag til reviderede Standardvedtægter og Retningslinjer sendes til høring i Handicapråd, Ældreråd, samt Beboer- og Familieråd og Brugerbestyrelser på området

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter serviceloven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Ved lovændring pr. 1. juli 2010 er det op til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt der skal oprettes bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.m. eller om brugerinddragelsen skal tilrettelægges på anden vis.

 

Socialudvalget besluttede i sit møde den 28. juni 2010, at bruger- og pårørenderådene fortsætter uændret, og at der udarbejdes nye retningslinjer gældende for hele socialområdet, som forelægges til politisk behandling. Socialudvalget godkendte de nuværende gældende standardvedtægter og retningslinjer den 9. november 2011.

 

Der er tale om konsekvensrettelser i de vedhæftede forslag til reviderede Standardvedtægter og Retningslinjer, jf. den nye centerstruktur. Det forberedende arbejde omkring forslag til reviderede vedtægter og retningslinjer, er sket i samarbejde med flere råd og bestyrelser på henholdsvis ældre- og handicapområdet. I den forbindelse har Beboer- og Familierådet på Plejecenter Snorrebakken blandt andet udtrykt bekymring for, at beboerdialogen ikke mere bliver direkte, men gennem ”repræsentanter fra de respektive centre” (retningslinjerne).

 

Den Fælles Brugerbestyrelse i Socialpsykiatrien, udtrykker et ønske om at valgperioden udvides til 2 år for at sikre en kontinuitet i arbejdet (vedtægterne). Øvrige respondenter havde ingen yderligere kommentarer eller forslag til ændringer i forhold til det fremsendte.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Forslag til standardvedtægter (DOCX)

2.
Forslag til retningslinjer (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejecentre i Bornholms Regionskommune 2013

27.42.00K03-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-06-2014

22

 

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Sundhedsstyrelsen, ved den regionale Embedslægeinstitution Øst, gennemfører årligt uanmeldte tilsynsbesøg på kommunens plejecentre og -hjem for at undersøge de sundhedsfaglige forhold. De enkelte besøg munder ud i en rapport, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Hver år sammenfatter Sundhedsstyrelsen sine tilsynsbesøg for året, og Bornholms Regionskommune har nu modtaget årsrapporten for 2013.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. juni 2014:

Sendes i høring Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen, idet Ældrerådets ønske om at rapporterne forelægges løbende imødekommes.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har gennemført 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem/-centre: Nørremøllecenteret, Plejecenter Slottet, Plejecenter Snorrebakken, Plejehjemmet Toftegården og Ældrekollektivet Aarsdale. 4 af kommunens 9 plejehjem- og centre var undtaget for tilsyn i 2013. Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 15 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

 

Generelt har sundhedsforholdene været tilfredsstillende på tre af de besøgte plejecentre, delvist tilfredsstillende på et, og på et plejecenter var sundhedsforholdene ikke tilfredsstillende. Der er således ikke fundet væsentlige forskelle i forhold til tilsynet for 2012, idet det dog er første gang i tilsynets historie, at der på et af plejecentrene slet ikke var anledning til bemærkninger.

 

Der er konstateret fejl og mangler i forbindelse med sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, patientrettigheder, ernæring samt fysisk aktivitet og mobilisering. Nedenfor gennemgås kort de fejl og mangler, som er påpeget i årsrapporten.

 

Sygeplejefaglige optegnelser:

De sygeplejefaglige problemområder var dokumenteret korrekt i alle stikprøver, men i 2 af 15 stikprøver manglede der oplysninger om sygdomme, som beboerne fik medicin for. I 2 af stikprøverne manglede der oplysning om opfølgning på pleje og behandling.

 

Medicinhåndtering:

Stikprøven viste, at der var overensstemmelse mellem lægens ordination og ordinationen på medicinlisten i 13 af 15 stikprøver. Én stikprøve viste uoverensstemmelse mellem ordination og antallet af tabletter i doseringsæskerne/dosisposerne. Desuden viste stikprøverne, at medicinordinationen ikke i alle tilfælde var dokumenteret korrekt.

 

Patientrettigheder:

Informeret samtykke til behandling og indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser. I 13 af 15 stikprøver var det angivet hvem der varetog de helbredsmæssige interesser for borgeren. Alle 15 borgere var informeret om iværksat pleje og behandling.

 

Hygiejne:

Alle forhold fandtes i orden.

 

Ernæring:

Hos de beboere, som havde særlige ernæringsmæssige behov, var der i ét ud af ni tilfælde ikke udarbejdet en ernæringsplan.

 

Aktivitet og mobilitet:

Hos beboere med behov for træning var der et dokumenteret tilbud om træning, men i 8 ud af 11 tilfælde var effekten af træningen ikke dokumenteret.

 

Den kommunale opfølgning på Sundhedsstyrelsen rapport:

Det fremgår af de enkelte tilsynsrapporter, at Sundhedsstyrelsen forventer, at den driftsansvarlige myndighed i Bornholms Regionskommune følger op på de enkelte rapporter, og at kommunen forventes at føre kontrol med, at der følges op på påviste fejl og mangler.

 

Opfølgning sker dels ved at områdechefen (nu Ældrechefen) har henvendt sig direkte til det enkelte plejehjem/- center, når rapporten modtages, for kommentarer. Er der særlige opfølgningspunkter, som Sundhedsstyrelsen har udbedt sig svar på, er der udarbejdet en handleplan, som er godkendt af områdechefen (Ældrechefen) inden indsendelse. Det kommunale plejehjemstilsyn følger altid op på embedslægens besøg i deres næstfølgende tilsyn.

I det konkrete tilfælde, hvor Sundhedsstyrelsen fandt at sundhedsforholdene ikke var tilfredsstillende har virksomhedslederen og områdechefen udarbejdet en handleplan, som Sundhedsstyrelsen har godkendt. Der vil fra kommunens side, såvel som fra Sundhedsstyrelsens side, blive fulgt op på de fundne fejl og mangler.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 11. august

Ældrerådet har i sit møde den 17. juni 2014 afgivet følgende høringssvar:

Bornholms Ældreråd ser med interesse på udviklingen sammenholdt med de store besparelser der er stillet i udsigt og vil anbefale, at der i fremtiden laves flere tilsyn og ikke springe nogle af hjemmene over.

Følgegruppen vedr. Social og Sundhed følger sagen.

Bornholms Ældreråd ønsker rapporterne fra de enkelte tilsyn forelagt i takt med at de indgår, og ikke kun når årsrapporten foreligger.

 

Handicaprådet har i sit møde den 17. juni 2014 afgivet følgende høringssvar:

Taget til efterretning, idet Handicaprådet ser med tilfredshed på, at der bliver fulgt op på de påviste fejl og mangler.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. juni 2014

1.
Årsrapport Bornholm 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på ældreområdet 2013

27.12.16K09-0119

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det kommunale tilsyn på ældreområdet har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsynsbesøg i kommunens plejehjem- og centre.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at redegørelsen for udførte tilsyn på ældreområdet i 2013 sendes i høring i Ældrerådet, i Beboer- og Familierådene og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Tilsynet har, på baggrund af de enkelte tilsynsrapporter for 2013, udarbejdet den årlige redegørelse for det kommunale tilsyn på ældreområdet. Der er gennemført 11 tilsynsbesøg, og ingen af disse besøg har ført til skærpet bevågenhed fra Tilsynets side.

 

Tilsynet har konstateret, at borgerne, som bor i kommunens plejecentre- og hjem, får den hjælp de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde, som lever op til Regionskommunens målsætninger og kvalitetsstandarder for området. Det er Tilsynets opfattelse, at de enkelte steder leverer pleje-, omsorgs- og sygeplejemæssige opgaver på tilfredsstillende vis, og at der er en god faglighed de enkelte steder.

Borgerne, som Tilsynet har talt med, udtrykker generel tilfredshed med plejen, hjælpen og maden. Få borgere udtrykte utilfredshed med maden, og de blev vejledt i forhold til reglerne om frit valg af leverandør på madserviceområdet. Tilsynet har ikke talt med pårørende i 2013, idet der er tale om uanmeldte tilsyn, så der kan ikke laves aftale om, at de pårørende er til stede.

 

Der er givet 10 anbefalinger/henstillinger i 2013 mod 16 i 2012. Ingen af anbefalingerne har medført straks påbud. Anbefalingerne er alle fulgt tilfredsstillende op. De givne anbefalinger er konkrete for de enkelte steder, og der ses ingen tendenser i retning af, at området har generelle problemstillinger, som der skal tages hånd om. Der er givet en anbefaling, som går på tværs af området, idet Tilsynet har anbefalet, at der tages initiativ til en samlet kortlægning af antallet af borgere med misbrugsproblematikker i ældreområdet.

 

Tilsynet vil i 2014 generelt have fokus på, hvordan der de enkelte steder arbejdes med visionerne i kommunens ældrepolitik, herudover vil der fortsat være fokus på følgende:

·       Opfølgning på Embedslægens tilsyn

·       Opfølgning på det kommunale tilsyn

·       Ydelserne til borgerne, herunder træning og aktiviteter

·       Borgerinddragelse

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Aabo 2014  

27.12.16K09-0121

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 3. juli 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Aabo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

 

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Plejecenter Aabo er meget tilfredse for det tilbud de modtager. Det er tillige Tilsynets opfattelse, at medarbejderne, i deres tilgang til beboerne i både den praktiske pleje og i omsorgsdelen, udviser god empati og tålmodighed. Det er oplevelsen, at der samlet er en rigtig god stemning beboere og medarbejdere imellem.

 

De indvendig fysiske rammer fremstår generelt i god stand. Dog er der fortsat problemer med fliser der falder ned på nogle af beboerbadeværelserne. Der er i den forbindelse givet en anbefaling. Plejecenter Aabo fremstår hyggeligt indrettet, og det er oplevelsen at der er fokus på at skabe et hyggeligt miljø på fællesarealerne. De fremviste lejligheder fremstod hyggeligt og personligt indrettede.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet 3 anbefalinger:

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Tilsynsrapport Aabo 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Ansøgning om tilskud til pilotprojektet Bornholm Motionspas 55 +

18.16.00Ø40-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

DGI Bornholm ønsker i samarbejde med Bornholms Regionskommune, at afvikle et pilotprojekt i perioden 1.9.2014 – 1.12.2014 omhandlende et sports- og aktivitetstilbud for alle borgere på Bornholm på 55 + og førtidspensionister.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Udvalget er positive overfor at bevilge kr. 11.250 fra puljen øvrige sociale formål under forudsætning af, at Fritids- og Kulturudvalget bevilger et tilsvarende beløb.

 

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 13. august 2014:

 

Sagsfremstilling

DGI Bornholm vil med initiativet synliggøre den brede vifte af muligheder, der er for at deltage og have et aktivt liv på Bornholm. DGI Bornholm har via netværk med foreninger på Bornholm således sammensat et program med mange og varierede aktiviteter, f. eks. styrketræning, boldspil, dans, golf, badminton, tennis, bordtennis, gåture, petanque, kroket, fitnessprægede aktiviteter og vandaktiviteter m.m.

Pilotprojektet vil give alle borgere på Bornholm, som er 55 + eller førtidspensionist mulighed for at dyrke motion og idræt primært i dagtimerne, og deltagerne får mulighed for at afprøve de aktiviteter og tilbud, som via foreningslivet på Bornholm er koblet op på Bornholm Motionspas 55 + 2014.

 

 

Bornholm Motionspas 55 + 2014 er et fleksibelt, alsidigt og uforpligtende sports- og aktivitetstilbud. Deltagerne får udleveret et ”motionspas”, der giver mulighed for at prøve de mange forskellige sportsgrene og idrætsaktiviteter. Aktiviteterne er afpasset den enkeltes niveau, og således er der plads til både nybegyndere og øvede, og aktiviteterne er spredt ud over hele øen og kan dyrkes i dagtimerne.

 

Tilbuddet vil for den enkelte være uforpligtende og gratis i op til 3 måneder. Ved tilmeldingen udleveres BM pas, folder og program, som viser de aktiviteter der er mulighed for at deltage i. 

 

DGI Bornholm foreslår, at der indgås en partnerskabsaftale imellem BRK og DGI Bornholm til afvikling af pilotprojektet i perioden 1.9.2014 – 1.12.2014, og at finansieringen deles ligeligt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud med 50 % af udgiften = kr. 22.500

 

Budget for pilotprojektet - beregnet på antal udleverede pas: 200

Administration 60 timer á 375 kr. =    22.500 kr.

Øvrige udgifter:

(tryk, annoncering, foldere m.v.) =     13.500 kr.

Moms                                                 9.000 kr.

I alt                                                  45.000 kr.

 

Finansieringsmuligheder:                                                         Restbudget pr. 29.7.2014

Social- og Sundhedsudvalget:

Forebyggelsespulje (er disponeret fuldt ud i 2014)                    0 kr.

Øvrige sociale formål *)                                                           75.770 kr.

 

Fritids- og Kulturudvalget:

Frie midler                                                                             18.500 kr.  

Pulje til diverse mindre projekter                                             17.700 kr.

 

*)

Henfører sig til § 79 i lov om social service.

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fortsatte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. 

Administrativ bemærkning: Det årlige tilskud til pensionistforeningerne finansieres her og er udbetalt for 2014. Udgifter til eventuel uddeling af ældreprisen og handicapprisen finansieres ligeledes her.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

12

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Der aftales besøg i Værestedet Vestergade i Allinge.

Emner og temaer til besøget på Rehabiliteringscenter Sønderbo den 1.9. drøftet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

13

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at punkterne 3, 7, 9 og 10 sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Punkterne 3, 7, 9 og 10 sendes i høring.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Intet.