Referat
Social- og Sundhedsudvalget
01-09-2014 kl. 15:00
Rehabiliteringscenter Sønderbo, Curdtslund 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning for juli 2014 vedr. ældreområdet
  åbent 4 Pulje til løft af ældreområdet 2015
  åbent 5 Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen
  åbent 6 Stillingtagen til uddeling af Ældreprisen i 2014
  åbent 7 Stillingtagen til uddeling af Handicapprisen 2014
  åbent 8 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Klippebo 2014
  åbent 9 Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Toftegården 2014
  åbent 10 Status for tildeling af § 18 midler i 2014 til møde den 1. september
  åbent 11 Hjerteforeningen - Lokalkomité Bornholm søger § 18 midler
  åbent 12 Scleroseforeningen lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler
  åbent 13 Astma-Allergi Foreningen søger § 18 midler
  åbent 14 Erindringscenter Bornholm søger § 18 midler til
  åbent 15 Kvindekrisecenter Bornholm søger § 8 midler til kursus
  åbent 16 Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18 midler til kalendere m.m.
  åbent 17 Børns Vilkår søger § 18 midler
  åbent 18 Stolemotion Bornholm søger § 18 midler
  åbent 19 Hjernesagen på Bornholm søger § 18 til oplysningsarbejde m.v.
  åbent 20 Bedre Psykiatri Bornholm søger § 18 midler
  åbent 21 Red Barnet søger § 18-midler til familieoplevelsesklubber på Bornholm
  åbent 22 Gensidig orientering
  åbent 23 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 24 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Dagsorden prioriteret afviklet i følgende rækkepulje:

Punkt 1, 2, 4, 10 - 21, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 22, 3 og 5.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014, Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 viser på Social- og Sundhedsudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på den overførbare bevilling på 4,3 mio. kr. i 2014. Et eventuelt merforbrug af varig karakter håndteres særskilt med henblik på at nedbringe merforbruget. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 7,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. i 2014.

Anlægsopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

·       at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2014. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på anlæg.

 

Drift

For den del af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, som vedrører Social- og Sundhedsudvalget, forventes et mindreforbrug på den ikke-overførbare bevilling på 12,9 mio. kr. i 2014.

 

I Center for Ældre forventes der samlet set et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2014. Da det forventede merforbrug i 2014 har karakter af strukturel tilpasning i indeværende år, anbefales det at se bevillingerne på ældreområdet under et. Politisk stillingstagen til dette bringes op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014.

 

I Center for Psykiatri og Handicap forventes der samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 4,9 mio. kr. i 2014. Det forventede merforbrug i 2014 foreslås finansieret af det overførte overskud fra 2013 for centeret i indeværende år. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 4,8 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 0,1 mio. kr.

De varige udfordringer samt forslag til handlingsmuligheder forelægges Social- og Sundhedsudvalget i en særskilt sag på udvalgets møde den 22. september.

 

I Center for Sundhed forventes der samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 1,3 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2014 foreslås finansieret af det overførte overskud fra 2013 for centeret i indeværende år. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 2,3 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,1 mio. kr.

De varige udfordringer samt forslag til handlingsmuligheder forelægges Social- og Sundhedsudvalget i en særskilt sag på udvalgets møde den 22. september.

 

Anlæg

På Social- og Sundhedsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2014 3,6 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Social- og Sundhedsudvalgets områder viser pr. 31. juli samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 4,3 mio. kr. i 2014. Et eventuelt merforbrug af varig karakter håndteres særskilt med henblik på at nedbringe merforbruget. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 7,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,2 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. i 2014.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2014

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2014

Overført til 2014

Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Erhverv, Udd. og Beskæft.

 

12.930

-

 

12.930

Center for Ældre

1.824

 

303

2.127

 

Center for Psykiatri og Handicap

-4.889

405

4.819

-70

405

Center for Sundhed

-1.279

3.279

2.341

1.062

3.279

Social- og Sundhedsudvalget

-4.343

16.613

7.463

3.119

16.613

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. september 2014

1.
SU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)

2.
SU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Månedlig fokusopfølgning for juli 2014 vedr. ældreområdet

00.30.14Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig fokusopfølgning for juli 2014 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at opfølgningen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med virkning for budget 2014, blev der vedtaget en række besparelser inden for hjemmeplejeområdet, hvor tidsforbruget for en række ydelser inden for personlig pleje og praktisk bistand blev reduceret. Dette er nu begyndt at afspejle sig i fokusopfølgningen:

 

·       Antal ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt ældreboliger er nogenlunde stabilt, måske med et lille fald i antal ledige boliger i forhold til 2013.

·       Antal brugere i hjemmeplejen er nogenlunde stabilt. Der er dog sket et mindre fald. I gennemsnit var der i 2013 1.458 brugere, medens gennemsnittet for ugerne 1-30 i 2014 er 1.427 brugere.

·       Visitererede timer til personlig pleje fortsætter med at falde. Gennemsnitligt blev der visiteret 5.827 timer pr. uge i 2013 medens der for ugerne 1-30 i 2014 er blevet visiteret gennemsnitligt 5.395 timer pr. uge.

·       Visiterede timer til praktisk bistand er faldet fra gennemsnitligt 709 timer pr. uge i 2013 til 483 timer pr. uge for ugerne 1-30 i 2014.

·       Det gennemsnitlige antal timer pr. bruger er faldet fra 4,48 timer pr. uge i 2013 til 4,12 timer pr. uge for ugerne 1-30 i 2014.

·       Private leverandøres andel af praktisk hjælp (visiterede timer) er faldet fra gennemsnitligt 141 timer pr. uge i 2013 til 98 timer pr. uge for ugerne 1-30 i 2014. Forventes at stige igen, når de nystartede private leverandører er kommet rigtigt i gang.

·       Private leverandøres andel af personlig pleje (visiterede timer) vil være et nyt område som vil fremgå af næste fokusopfølgning, da der i uge 18 startede en ny privat leverandør der også udfører personlig pleje. For ugerne 18-30 har den nye leverandør fået visiteret gennemsnitligt 26 timer pr. uge, hvilket dog dækker over, at der i ugerne 29 og 30 er blevet visiteret hhv. 64 timer og 82 timer.

·       Leverede BUM-timer i alt i forhold til budgetterede timer er faldet fra gennemsnitligt 5.804 timer pr. uge i 2013 til 5.243 timer pr. uge for ugerne 1-30 i 2014. Leverede BUM-timer er lavere end budgetterede timer.

 

1. maj 2014 startede Stabil Pleje som ny privat leverandør og udover at udføre praktisk hjælp, udfører Stabil Pleje også personlig pleje, hvilket ellers kun kommunen tidligere har udført. To private leverandører som kun udførte praktisk hjælp, I/S Husrent og Top Partners, stoppede i marts måned, men der er startet en ny privat leverandør af praktisk hjælp, Pænt og Praktisk.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. september 2014

1.
Fokusopfølgning juli 2014 - ældreområdet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Pulje til løft af ældreområdet 2015

27.00.00Ø34-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

3

 

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er i forbindelse med Aftale om finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Bornholms Regionskommune har i 2014 efter ansøgning fået bevilget 10,2 mio. kr. og igangsat en række projekter og indsatser på ældreområdet. Der er igangsat en proces med henblik på ansøgningen for 2015. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 2. juni at indhente inspiration til nye eller supplerende indsatser i 2015 i MED-udvalgene i Center Ældre og Center Sundhed. Udvalget besluttede endvidere, at igangsatte indsatser i 2014, der i ansøgningen er planlagt videreført i 2015, fortsat prioriteres i ansøgningen til ældrepuljen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at udvalget drøfter indsatser til ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet i 2015 med henblik på udpegning af evt. indsatser, som udvalget ønsker yderligere belyst til udvalgets møde i september

b)   at sagen sendes til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

a) Drøftet. På nuværende tidspunkt har udvalget rettet fokus på bullit 1, 2 og 4 på Sundheds CenterMED, og bullit 1 og 4 på Ældres CenterMED.

b) Sendes i høring.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at udvalget prioriterer indsatser til ansøgningen til ældrepuljen i 2015 med henblik på endelig udarbejdelse af ansøgning til ældrepuljen i 2015

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

De politiske prioriteringer, som er konkretiseret i det administrative forslag jf. den supplerende sagsfremstilling, godkendes.

Sagsfremstilling

Puljen til løft af ældreområdet udmøntes også i 2015 gennem ansøgninger. Både kriterier og BRK’s andel af puljen på 10,2 mio. kr. er i 2015 uændret i forhold til 2014. Der er ansøgningsfrist til puljen for 2015 den 26. september.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 2. juni, at fortsætte de indsatser fra 2014, der i ansøgningen er planlagt videreført i 2015.

 

Endvidere har det vist sig hensigtsmæssigt, at fortsætte to indsatser - der oprindeligt var planlagt til at stoppe med udgangen af 2014.

 

Det drejer sig om:

·       kompetenceudvikling (indenfor demens og tidlig opsporing af sygdomstegn)

·       en fortsat pædagogisk/terapeutisk understøttelse af projektet vedr. selvkørende støvsugere og hverdagsrehabilitering - men i en mindre målestok. 

 

Der er udarbejdet en ” Oversigt over forslag til indsatser i 2015 indenfor puljen til løft af ældreområdet ”.  De fortsatte indsatser fra 2014 ind i 2015 er nærmere beskrevet her.

 

MED-udvalgene i Center Ældre og i Center Sundhed har ligeledes drøftet forslag til mulige indsatser i 2015.

 

Sundheds CenterMED sætter fokus på:

·       Kompetenceudvikling, herunder også kompetenceudvikling i forbindelse med dokumentation af sundhedslovsydelser (KL-partnerskabsprojekt).

·       Hverdagsrehabilitering med en tværfaglig tilgang med fokus både på medicinering, kost og træning.

·       Mad- og måltidspolitik, herunder spisefællesskabet på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

·       Tværsektorielt samarbejde med fokus på demente borgere og genindlæggelser (Bornholms Hospital, Center Ældre og Center Sundhed).

 

Ældres CenterMED udtaler, at det giver god mening, at fortsatte med mange af de ting, som allerede er igangsat. Endvidere peges i et idékatalog på fokus i forhold til:

·       Kompetenceudvikling i forbindelse med dokumentation af sundhedslovsydelser (KL-partnerskabsprojekt). 

·       Tværgående læring fra midlertidigt ophold til eget hjem.

·       Borgerportal tilknyttet BRK’s elektroniske omsorgsjournal.

·       Midler til understøttelse af ’et godt og aktivt liv’ for beboerne på øens plejehjem og –centre.

 

Ovenstående fokusområder og idéer er ligeledes beskrevet i ” Oversigt over forslag til indsatser i 2015 indenfor Puljen til løft af ældreområdet”.

 

Den videre proces i forhold til prioritering af puljemidlerne i 2015

På grund af ansøgningsfristen den 26. september foreslås følgende proces i forhold til prioritering og udarbejdelse af ansøgning til puljemidlerne i 2015: 

 

·       Social- og Sundhedsudvalget den 11. august:

o   Fortsat drøftelse af indsatser til ansøgningen til ældrepuljen i 2015, herunder udpegning af evt. indsatser, der ønskes yderligere belyst til udvalgets møde 1. september

o   Fremsendelse af sagen til høring i Bornholms Ældreråd og i Handicaprådet:

§  Handicaprådet den 18. august

§  Ældrerådet – den 12. august

§  Svarfrist den 20. august

 

·       Social- og Sundhedsudvalget den 1. september:

o   Prioritering af indsatser til ansøgningen til ældrepuljen i 2015 med henblik på endelig udarbejdelse af ansøgning til ældrepuljen i 2015

 

·       Social- og Sundhedsudvalget den 22. september:

o   Godkendelse af ansøgningen til ældrepuljen i 2015

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 1. september

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende indsatser i 2015 indenfor puljen til løft af ældreområdet.

 

Ældrerådet den 14. august 2014:
Bornholms Ældreråd ser med tilfredshed, at de iværksatte projekter fra 2014 ønskes videreført i 2015.

For så vidt fremtidig tildeling af midlers anvendelse, kan det undre Bornholms Ældreråd, at brugerrådene ikke har været inddraget.

Bornholms Ældreråd går ind for kompetenceudvikling generelt. Midlerne hertil skal dog ikke tages fra de midler, der er tildelt løft på ældreområdet.

Med baggrund heri kan Bornholms Ældreråd anbefale, at mad- og måltidspolitik generelt indgår også på Sønderbo.

Bornholms Ældreråd er enige i de andre bullits, Social- og Sundhedsudvalget anbefaler.

 

Handicaprådet den 18. august 2014:

Anerkender det stykke arbejde der er i gang, og ser frem til fortsættelsen i 2015 og resultaterne heraf.

 

Administrativt forslag til en samlet prioritering af indsatserne i 2015

Der er administrativt arbejdet videre med konkretisering af Social- og Sundhedsudvalgets fokusområder på mødet den 11. august. Ligeledes er budgetterne til allerede iværksatte indsatser revideret i lyset af de faktiske udgifter i 2014. På den baggrund er der udarbejdet et administrativt forslag til en samlet prioritering af indsatserne i 2015.

 

Nedenstående ses først en konkretisering af Social- og Sundhedsudvalgets nye fokusområder inkl. økonomi, hvorefter projekter der videreføres, ligeledes kort er beskrevet.

Nye fokusområder

 

Ø  Hverdagsrehabilitering med en tværfaglig tilgang med fokus både på medicinering, kost og træning

·       Formålet med indsatsen er at sikre en tværfaglig og koordineret indsats overfor den enkelte borger i forhold til medicinering, kost, træning mv. Indsatsen indebærer, at der i de enkelte teams indenfor ældreområdet afsættes ressourcer til ét ugentligt møde, hvor fysio-/ergoterapeut, sygeplejerske og SOSU-medarbejder har mulighed for i fællesskab at drøfte og koordinere indsatsen overfor den enkelte borger. SOSU-medarbejderen deltager i forhold til de borgere, hvor de er kontaktperson. Diætist mfl. kan inddrages.

Indsatsen hører under temaet ’Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats’ i vejledning til puljeansøgning. 

 

I det administrative forslag til prioritering af indsatserne i 2015 er der budgettet med 0,7 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år, idet indsatsen afgrænses til at omfatte hjemmeplejen og Sønderbo.  Udvides indsatsen til også at omfatte plejecentre skal budgettet udvides til knap 1,1 mio. kr.  Tilsvarende kan der ske en reduktion i budgettet ved at afgrænse antallet af teams, der er omfattet af indsatsen.

Ø  Tværsektorielt samarbejde med fokus på borgere med demens og genindlæggelser (Bornholms Hospital, praktiserende læger og BRK)

·     Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser, og reagerer derfor ofte stærkt på indlæggelser på hospitalet. Formålet med indsatsen er i samarbejde med Bornholms Hospital og praktiserende læger at udvikle og afprøve nye tiltag med henblik på i videst muligt omfang at reducere indlæggelser/genindlæggelser af demente borgere.  Kommunens indsatser på området skal samordnes med Bornholms Hospital og de praktiserende læger og Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital forventes at søge Forebyggelsespuljen i Region Hovedstaden om ressourcer til et tværsektorielt projekt. 

Indsatsen hører under temaet ’Bedre praktisk hjælp og personlig pleje’ i vejledningen til puljeansøgning.

I det administrative forslag til prioritering af indsatserne i 2015 er der budgettet med 0,4 mio. kr. i 2015 og 2016 til at udvikle og afprøve tiltag til forebyggelse af indlæggelse af demente borgere indenfor det kommunale område.

 

Ø  Midler til understøttelse af ’et godt og aktivt liv’ for beboerne på øens plejecentre.

·     Formålet med indsatsen er at sikre midler til dækning af personaleudgifter f.eks. entrébilletter og forplejning i forbindelse med fælles aktiviteter, udflugter og arrangementer samt til dækning af ekstra lønudgifter til supplerende personaletimer ved eksempelvis fester og udflugter. Indsatsen skal ligeledes sikre ledsagelse til læge og/eller ambulante undersøgelser, hvor det ikke skønnes forsvarligt, at beboeren tager afsted alene, og hvor der ikke er pårørende eller frivillige hjælpere, der har mulighed for at ledsage beboeren.

Indsatsen hører under temaet ’Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem’ i vejledningen til puljeansøgning.

I det administrative forslag til prioritering af indsatserne i 2015 er der budgettet med knap 0,8 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år svarende til gennemsnitlig 1 time pr. måned i 10 måneder pr. beboer på plejecentre inkl. Sønderbo. Budgettet kan reduceres fx ved at reducere timer pr. beboer fra 1 til ½ time pr. måned.

Ø  Kompetenceudvikling

Det har vist sig hensigtsmæssigt, at fortsætte indsatsen fra 2014 i forhold til kompetenceudvikling indenfor demens og tidlig opsporing. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. august blev der ligeledes peget på kompetenceudvikling i forhold til Dokumentation af sundhedslovsydelser (KL-partnerskabsprojekt). 

I det administrative forslag til prioritering af indsatserne i 2015 er der således indarbejdet:

·       Demens, fx kompetenceudvikling, hvor medarbejderen lærer at arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd.

·       Tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionsnedsættelse målrettet SOSU-medarbejdere og sygeplejersker indenfor plejecenterområdet samt Sønderbo. Et tilsvarende forløb afvikles indenfor hjemmeplejen i efteråret 2014.

·       Dokumentation af sundhedslovsydelser (KL-partnerskabsprojekt), hvor alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter undervises i dokumentation af sygeplejeopgaver på en ensartet måde gennem implementering af det ’fælles indsatskatalog’.

Indsatsen hører under temaet ’Bedre praktisk hjælp og personlig pleje’ i vejledningen til puljeansøgning.

 

I det administrative forslag til en samlet prioritering af indsatserne i 2015 er der budgetteret med 1,3 mio. kr. til kompetenceudvikling i 2015.
Det skal bemærkes, at de samlede ønsker til kompetenceudvikling beløber sig til 2,0 mio. kr.  Det er muligt at reducere budgettet yderligere, dog anbefales minimum et budget på 0,6 mio. kr. til ’Tidlig opsporing af sygdomstegn’ og ’Dokumentation af sundhedslovsydelser (KL-partnerskabsprojekt)’.

Ø  Selvkørende støvsugere og hverdagsrehabilitering

Det har ligeledes vist sig hensigtsmæssigt, at fortsætte projektet vedrørende selvkørende støvsugere og hverdagsrehabilitering, der oprindeligt er planlagt afsluttet med udgangen af 2014. Projektet foreslås videreført i sin nuværende form – men i mindre målestok - indtil medio 2015, hvorefter det fortsætter som ”udlån af selvkørende/ledningsfri støvsuger”. Alternativt kan projektet allerede fra starten af 2015 omlægges til tilbud om ”Udlån af selvkørende/ledningsfri støvsuger”.

·       I sin nuværende form er der fokus på borgere, der er visiteret til praktisk hjælp. I projektet afdækkes målgruppen og muligheder for brugen af selvkørende støvsugere indenfor hjemmeplejen, hvorved personalet samtidig introduceres til brugen af selvkørende støvsugere. En videreførelse vil kunne udbrede kendskabet indenfor hele hjemmeplejen (projektet har i 2014 været afviklet i 4 teams) og samtidig øge kommunens viden om målgruppen og andre erfaringer i forhold til brugen af selvkørende støvsugere. Medio 2015 kan projektet afsluttes i sin nuværende form og fortsætte som tilbud ’udlån af selvkørende/ledningsfri støvsuger”.

·       ”Udlån af selvkørende/ledningsfri støvsuger” er primært et tilbud til borgere, som ikke er visiteret til hjælp og heller ikke er nået der til, hvor de søger kommunen om hjælp. Flere kommuner har tilbud om udlån af selvkørende støvsugere til borgere som overvejer en selvkørende og tilbuddet skal understøtte borgeren i at forblive selvhjupen så længe som muligt. Fx kan kommunens ældrerådgivere gøre den ældre borger opmærksom på muligheden for at forblive selvhjulpen med en selvkørende støvsuger og tilbyde udlån. Også i forbindelse med ’Træning før varig hjælp’ vil borgeren kunne blive introduceret til selvkørende/ledningsfri støvsugere. Endelig kan borgere, der har fået afslag på praktisk hjælp, få tilbud om at afprøve en selvkørende/ledningsfri støvsuger. Tilbuddet om ’udlån af selvkørende/ledningsfri støvsuger” kræver ressourcer til administration og vedligeholdelse af støvsugerne.

 

Indsatsen hører under temaet ’Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats’ i vejledning til puljeansøgning. 

 

I det administrative forslag til en samlet prioritering af indsatserne i 2015 er der budgetteret med 0,5 mio. kr. til videreførelse af projektet i sin nuværende form frem til medio 2015, hvorefter projektet kører videre som ”Udlån af selvkørende/ledningsfri støvsuger”.  I 2016 er der budgetteret med 0,2 mio. kr. til ’Udlån af selvkørende/ledningsfri støvsuger”.  Alternativt kan projektet overgå til ’Udlån af selvkørende/ledningsfri støvsuger’ allerede pr. 1.1.2015, hvilket vil reducere budgettet i 2015 til 0,2 mio. kr.  

 

Projekter der videreføres som planlagt

 

Under temaet: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

·       Vedligeholdende træning med rehabiliterende sigte
Indsatsen har medført en udvidelse af genoptræningsenheden med én terapeut med det formål at give de svageste borgere tilbud om at fortsætte deres træning i op til 3 måneder, dvs. i alt 28 ugers træning svarende til en udvidelse med ca. 12 uger. Formålet er at forebygge tab af funktion og fastholde borgerens selvhjulpenhed. 

·       Genoptræning efter sundhedsloven
Indsatsen har medført en udvidelse af genoptræningsenheden med én terapeut med det formål at reducere ventetiden på genoptræning efter hospitalsbehandling. En reduktion af ventetiden øger borgerens mulighed for at få den fulde effekt af sin hospitalsbehandling, genvinde funktionsniveau og selvhjupenhed.

 

Under temaet: Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

·       Frivillighedskoordinator med fokus på kost og trivsel
Der er ansat en frivillighedskoordinator, der skal styrke og understøtte det frivillige arbejde blandt og for ældre, udvikle nye initiativer samt skabe koordinering og sammenhæng, hvor det giver mening.  Der er fokus på sociale- og sundhedsmæssige tiltag i form af ’Fællesspisning’ og ’Spisevenner’.

·       Tidlig opsporing – småtspisende ældre
Der er ansat en professionsbachelor i ernæring og sundhed, der har til opgave at forebygge funktionstab og underernæring gennem tidlig indsats hos ældre borgere i Bornholms Regionskommune.  Der er fokus på en systematisk og målrettet ernæringspleje.

·       Øget sygeplejedækning/akutteam på Rehabiliteringscenter Sønderbo
For at forebygge indlæggelser/genindlæggelser og sikre borgeren et trygt og sammenhængende forløb ved sygdom styrkes akutfunktionen i kommunen gennem en udvidelse af sygeplejen tilknyttet Sønderbo aften/nat. Sygeplejen aften/nat på Sønderbo skal også kunne fungere som et udkørende team, der kan foretage udvidede observationer hos syge borgere. Endvidere gennemføres opfølgende sygeplejebesøg indenfor 24 timer efter udskrivelse, og der er fokus på brug af opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med borgerens egen læge.  Borgeren skal opleve en hurtig og kvalificeret sygeplejeindsats og undgå unødvendige indlæggelser/genindlæggelser. 

·       Værktøjer til tidlig opsporing
Projektet sigter på implementering af et elektronisk værktøj til tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionsnedsættelse i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling. Med implementering af et elektronisk værktøj til tidlig opsporing vil medarbejderne kunne arbejde systematisk og målrettet med at øge den ældre borgers sundhed og trivsel. Der er ansat en projektleder, der stopper med udgangen af 2015, hvorefter de elektroniske værktøjer til tidlig opsporing forventes i drift.

·       Udviklingsprojekt – hjemmeplejen
I sidste kvartal af 2014 igangsættes et analyseprojekt der skal afdække muligheder og begrænsninger ved forskellige måder at tilrettelægge:

o   samarbejdet mellem visitation og hjemmepleje, herunder muligheden for pakkevisitation og ændret dokumentation

o   koordineringen af arbejdet i hjemmeplejen, herunder muligheden for selvtilrettelæggelse/selvstyrende teams og vagtplanlægning på ’puslemøder’

o   samarbejdet med borgeren i dennes hjem, herunder fokus på borgerstyring, borgeroplevet kvalitet og ændret dokumentation

 

I analysen indgår undersøgelser af, hvordan arbejdet tilrettelægges i andre kommuner (evt. studiebesøg) og analysen munder ud i en række anbefalinger til videre bearbejdning i hjemmeplejens ledelse med henblik på implementering i 2015.

I 2015 er der budgetteret 0,5 mio. kr. til projektledelse og projektorganisation. 

 

Under temaet: Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem

·       Sociale aktiviteter på plejecentre

Der er ansat fire pædagoger indenfor plejecenterområdet med henblik på at styrke plejecentrenes arbejde med at understøtte dels beboernes individuelle behov, dels beboernes indbyrdes relation i leve-bo-miljøet, herunder beboernes mulighed for deltagelse i fællesskabets aktiviteter.

 

Nedenstående ses en samlet oversigt over det administrative forslag til en samlet prioritering af indsatserne i 2015.  Det fremgår af oversigten, at der også i 2016 vil være mulighed for igangsættelse af nye indsatser, idet ca. 2,7 mio. kr. af puljen med det administrative forslag afventer udmøntning i 2016.

 

 

Ansøgning 2015 Mio. kr.

Ansøgning 2016 Mio. kr.

Vedligeholdende træning med rehabiliterende sigte

0,5

0,5

Genoptræning efter Sundhedsloven

0,4

0,4

Hverdagsrehabilitering med en tværfaglig tilgang

0,7

0,7

Frivillighedskoordinator

0,6

0,6

Selvkørende støvsugere og hverdagsrehabilitering

0,5

0,2

Tidlig opsporing – småtspisende ældre

0,4

0,4

Øget sygeplejedækning/akutteam på Sønderbo

2,0

2,0

Værktøjer til tidlig opsporing

0,6

0,0

Tværsektorielt samarbejde med fokus på demente borgere og genindlæggelser

0,4

0,4

Kompetenceudvikling - bedre praktisk hjælp/personlig pleje

1,3

0,0

Organisationsudvikling – hjemmeplejen

0,5

0,0

Sociale aktiviteter på plejecentre

1,5

1,5

Ø  Midler til understøttelse af ’et godt og aktivt liv’ for beboerne på øens plejecentre

0,8

0,8

Ikke udmøntet

 

2,7

I alt

10,2

10,2

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Oversigt over forslag til indsatser i 2015 indenfor puljen til løft af ældreområdet. (DOCX)

2.
Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen

29.00.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

KKR Hovedstaden har den 11. juni 2014 godkendt en opfølgning på rammepapir for kommunernes fælles rolle og udvikling af det nære sundhedsvæsen indenfor det somatiske område fra 2013, samt en revideret udgave af rammepapiret gældende for 2014-2015. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 

a)   at udvalget tager den reviderede udgave af rammepapiret gældende for 2014-2015 til efterretning

b)   at udvalget tager opfølgningen på rammepapiret fra 2013 til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014

a) og b) Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen er det afgørende, at kommunerne i fællesskab sætter dagsordenen ud fra fælles rammer og målsætninger. Kommunerne skal i fællesskab og lokalt arbejde med de sundhedsindsatser, der gavner borgerne bedst, når de løses tæt på borgerne.

 

Socialudvalget godkendte i 2013 et oplæg til rammepapir fra KKR Hovedstaden med fælles strategiske politiske målsætninger og rammer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen indenfor det somatiske område. Et tilsvarende rammepapir med fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2014.

 

KKR Hovedstaden har den 11. juni 2014 godkendt en revideret udgave af rammepapiret på det somatiske område gældende for 2014-2015. 

 

Rammepapiret for 2014-2015 er en videreførelse af rammepapiret for 2013, dog er der tilføjet en målsætning om kommunernes implementering af Fælles Medicinkort (FMK). Implementering af FMK er en del af økonomiaftalen for 2014 og indføjet i rammepapiret for at fastholde fokus på opgaven i kommunerne. Det kan oplyses, at der i BRK arbejdes målrettet med implementering af FMK og området indgår også som en indsats i Ældrepuljen i 2014.

 

En ny fælles sundhedsaftale er under udarbejdelse gældende for 2015-2018 og det er i det lys, at KKR har besluttet en begrænset revision. Rammepapirets tidshorisont forlænges samtidig til 2015, for derved at skabe sammenhæng til processen omkring Sundhedsaftalen. Da der ikke er foretaget afgørende ændringer i forhold til rammepapiret for 2013, som er politisk godkendt i alle kommuner, er papiret alene godkendt i KKR Hovedstaden.

 

KKR Hovedstaden har endvidere den 11. juni 2014 godkendt en opfølgning på rammepapiret fra 2013. Formålet med opfølgningen er at gøre status på, om kommunerne har iværksat de aftalte indsatser og skabe læring på tværs af kommunerne. Opfølgningen har endvidere dannet baggrund for det reviderede rammepapir for 2014-2015, idet bl.a. indsatser, der er 100 % implementeret, er udgået af det revidere rammepapir. Der foreligger dels en generel ikke kommuneopdelt opfølgning dels en opfølgning med kommunefordelte data. 

 

Det kan konkluderes, at BRK generelt har i værkssat de aftalte indsatser i rammepapiret fra 2013. BRK følger ikke helt tidsplanen for kortlægning og trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker samt implementering af forløbsprogrammet for hjerte-kar, men:

 

·       arbejdet med korlægning og trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker indgår i arbejdet med udarbejdelse af en strategi for forebyggelse og sundhedsfremme 2014-2017 jf. Social- og Sundhedsudvalgets behandling af strategien den 2. juni 2014.  

·       implementering af forløbsprogrammet for hjerte-kar drøftes aktuelt på administrativt niveau med Bornholms Hospital og der forventes at ligge en afklaring inden udgangen af 2014.

Den reviderede udgave af rammepapiret gældende for 2014-2015 samt opfølgningen på rammepapiret fra 2013 giver således ikke umiddelbar anledning til ændringer i BRKs strategi i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Økonomiske konsekvenser

sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. september 2014

1.
Revideret rammepapir 2014 - 2015 (PDF)

2.
Opfølgning på rammepapir fra 2013 (PDF)

3.
Opfølgning på rammepapir 2013, kommunefordelte data (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Stillingtagen til uddeling af Ældreprisen i 2014  

00.05.07G01-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Det tidligere Socialudvalg uddelte hvert år en ældrepris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a., som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm. Der ønskes stillingtagen til om udvalget ønsker denne praksis fortsat.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Uddeling af prisen fortsætter. 

Sagsfremstilling

Ældreprisen har været en tilbagevendende begivenhed siden 2005, og gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·      Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige.

·      Tiltag der letter de ældres hverdag.

·      Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv.

 

Priserne er uddelt til: 

2005: Frivillige på aktivitetscenter og enkeltperson for indsats for beboere.

2006: Delt mellem enkeltperson for indsats vedr. ældreidræt og enkeltperson for indsats i aktivitets- og dagcenter.

2007: Delt mellem enkeltperson for indsats vedr. indkøbsordning og enkeltperson for indsats i Ældrerådet.

2008: Delt mellem enkeltperson for indsats vedr. dans og motion og vågekonerne.

2009: Enkeltperson for indsats i Ældrerådet.

2010: 4 telefonstjerner.

2011: Enkeltperson for indsats vedr. følge-ud gruppe.

2012: Delt mellem enkeltperson for indsats socialt samvær for ældre og til sanggruppe for underholdning til ældre.

2013: Enkeltperson for indsats vedr. it-hjælp til ældre.

       

Hidtidig praksis har været, at der i efteråret annonceres efter kandidater til prisen, hvorefter udvalget får forelagt de indkomne forslag til udvælgelse. Selve uddelingen festligholdes ved et åbent arrangement sidst på året.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Stillingtagen til uddeling af Handicapprisen 2014  

00.05.07G01-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Det tidligere Socialudvalg uddelte hvert år en handicappris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a., som udfører en ekstra indsats for handicappede borgere på Bornholm. Der ønskes stillingtagen til om udvalget ønsker denne praksis fortsat.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Uddeling af prisen fortsætter.

Sagsfremstilling

Handicapprisen har været en tilbagevendende begivenhed siden 2005, og gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·        Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige.

·        Forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv.

·        Fysisk tilgængelighed.

 

Priserne er uddelt til:

2005: Enkeltpersoner for indsats indenfor svømning, ridning og bowling.

2006: Virksomhed for deres indsats vedr. det rummelige arbejdsmarked. 

2007: Delt mellem cykelklub for indsats Handicap Tour de Bornholm og enkeltperson for indsats vedr. snegleløbet.

2008: Enkeltpersoner for indsats vedr. Bornholms Lydavis.

2009: Enkeltperson for indsats vedr. sindslidende.

2010: Hjælpere på rideskole for indsats ved handicapridning.

2011: Enkeltperson for indsats ved rejser.

2012: Delt mellem idrætsforening for indsats vedr. handicapfodbold og enkeltperson for indsats ved svømning.

2013: Delt mellem virksomhed for indsats vedr. det rummelige arbejdsmarked og enkeltperson for indsats vedr. Bornholms Musikfestival. 

 

Hidtidig praksis har været, at der i efteråret annonceres efter kandidater til prisen, hvorefter udvalget får forelagt de indkomne forslag til udvælgelse. Selve uddelingen festligholdes ved et åbent arrangement sidst på året. 

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Klippebo 2014   

27.12.16K09-0122

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 8. juli og 9. juli 2014 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

 

Det er tilsynets indtryk, at Plejecenter Klippebo lever op til den standard, som kommunen har sat for hjælp til beboerne på plejecentre. Der er desuden stor fokus på inddragelse af beboerne i hverdagen, herunder i forhold til de aktiviteter der igangsættes. Ombygningen af fællesarealerne har givet udfordringer. Beboerne skal ud og gå en forholdsvis lang tur, idet måltider nu må indtages et andet sted. Tilsynet finder, at den måde man løser og italesætter udfordringen på er rigtig god. Generelt udtrykker beboerne stor tilfredshed med den hjælp de får, og det er Tilsynets indtryk, at beboerne får den hjælp, som de har behov for. Der er fokus på inddragelse af beboernes egne ressourcer i opgaveløsningen, og der er også fokus på beboernes ret til at blive inddraget i eget liv.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet 3 anbefalinger:

 

•    Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en procedure omkring egenkontrol af medicinhåndteringen, herunder også om teamleders egenkontrol. Tilsynet ønsker denne procedure tilsendt senest den 1. oktober 2014.

 

•    Tilsynet anbefaler, at punktet Seksualitet fremadrettet får den nødvendig opmærksomhed i forbindelse med udfyldelsen af 12 sygeplejefaglige problemfelter, idet det også bemærkes, at beboeren, naturligvis kan vælge ikke at ville udfylde dette punkt. Dette skal i givet fald dokumenteres. Der følges op ved næste tilsyn.

 

•    Tilsynet påpeger, at reglerne om magtanvendelse skal overholdes, og anmoder om, at der en redegørelse for, hvordan dette sikres. Tilsynet skal have redegørelsen senest den 1. oktober 2014.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. september 2014

1.
Tilsynsrapport Klippebo 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Toftegården 2014   

27.12.16K09-0120

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 27. juni 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

 

Tilsynet er gennemført den 26. juni 2014.

 

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Toftegården er meget glade for det tilbud de modtager. Der virkede til at være et godt samspil mellem beboer og personale. Personalet viste nærvær og omsorg i omgangen med beboerne. Det er Tilsynets opfattelse, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og brug for.

 

Boligerne fremstår utidssvarende og små, og der er tilsyneladende et problem med at få midler til reparationer og vedligeholdelse. Fællesarealerne i afdeling G er nyrenoverede og det var tydeligt, at beboerne nød at opholde sig her. I afdeling K er der ikke samme gode fællesarealer, og kun enkelte beboere opholdt sig der, da Tilsynet var på besøg.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet 4 anbefalinger:

 

•    Tilsynet anbefaler, at man sikrer sig, at aftaler, som f.eks. beboeren har indgået med et andet tilbud i kommunen, og som Toftegården nu handler på, stadig er gældende og at dette dokumenteres.

 

•    Tilsynet anbefaler, at det sikres at dokumentationen i Care er fyldestgørende, således at der sker en evaluering på igangsatte indsatser, samt at dokumentationen i de 12 sygefaglige indsatser er fyldestgørende udfyldt. Da det også var en anbefaling i sidste års tilsyn, skærpes anbefalingen, og teamleder bedes indsende en redegørelse for, hvordan det sikres, at der følges op på diverse planer for beboerne, senest den 8. august 2014.

 

•    Tilsynet anbefaler, at Toftegården tager kontakt til det center, som står for bygningsvedligeholdelsen med henblik på, at få fliser sat op i de badeværelser, der mangler, således at de hygiejnemæssige forhold kan bringes i orden.

 

•    Tilsynet anbefaler, at det sikres, at vedligeholdelsesbudgettet er kendt for ledelsen af Toftegården og for Beboer- og Familierådet, således at man kan være med til at pege på prioritering af vedligeholdelsesarbejder.

 

Administrativ tilføjelse:

Tilsynet meddeler, at der er modtaget tilfredsstillende redegørelse fra Toftegården vedr. håndtering af elektronisk omsorgsjournal (bullit 2).

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. september 2014

1.
Tilsynsrapport Toftegården 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Status for tildeling af § 18 midler i 2014 til møde den 1. september  

27.15.12I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsatte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at status tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Det er en politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte. Iht. gældende retningslinjer udmøntes § 18-midlerne af Social- og Sundhedsudvalget 3 gange årligt – februar – maj og september. 

Økonomiske konsekvenser

Status vedr. uddeling af § 18-midler 2014 ser således ud:

I budget 2014 er der afsat i alt 666.090 kr. I februar mødet blev der i alt bevilget for kr. 451.096, og i juni mødet for kr. 104.853, der er således kr. 110.141 tilbage af det budgetterede beløb.

På mødet er der 10 nye ansøgninger til behandling for i alt kr. 167.993

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Hjerteforeningen - Lokalkomité Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0293

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Hjerteforeningen – Lokalkomité Bornholm søger midler til indkøb af træningsredskaber.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Bevilget kr. 15.000.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningens medlemmer er automatisk tilknyttet lokalkomitéen for deres område, der som udgangspunkt følger kommunegrænserne. På Bornholm er der ca. 1.050 medlemmer og for disse er der blandt andet aktiviteter som: Hjertecafé og Hjertemotion.  Formålet med Hjertecafé og Hjertemotion er at forbedre hjertepatienters livskvalitet fysisk og psykisk.

 

Hjertecafé er et tilbud, hvis indhold består af oplæg og samtale med fagperson, f. eks. diætist, farmaceut, psykolog, læge m. fl. Der er planlagt afholdelse af 3 caféer i efteråret 2014. 

 

Hjertemotion er en aktivitet med indhold af motion, oplysning og træning, og hvor træningen varetages af uddannet fysioterapeut. Foreningen ønsker i samråd med instruktør at anskaffe egne passende redskaber til dette område f. eks. håndvægte, stepbænke, måtter, tove, bolde osv.), og det er til disse indkøb af redskaber foreningen søger tilskud.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 15.000 kr.

Det samlede budget til aktiviteten er på                 30.000 kr.

heraf træningsredskaber på               15.000 kr.

I 2013 er der bevilget 4.000 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Scleroseforeningen lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0299

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Scleroseforeningen lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler til drift, udstyr og anskaffelser og kortvarige arrangementer f. eks. foredrag, udflugt eller lignende.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Bevilget kr. 20.000.

Sagsfremstilling

Scleroseforeningen er landsdækkende og har hjemsted i Københavns kommune. Foreningens formål er at bekæmpe sclerose og beslægtede lidelser, at forbedre mennesker med scleroses forhold og livskvalitet og at skabe forståelse for deres situation. Disse formål søges nået ved: at støtte videnskabelig forskning, at støtte og rådgive mennesker med sclerose og deres familier samt at udbrede kendskabet til sygdommen.

 

Scleroseforeningen lokalafdeling Bornholm har 74 medlemmer og søger primært midler til drift. Lokalafdelingen oplyser, at de søger at give så meget oplysning om sclerose, som det er muligt indenfor de stramme økonomiske rammer, hvorfor lokalafdelingen også har indført brugerbetaling til arrangementerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 40.000, som fordeler sig således:

Kontorhold                                        kr.    838,81

EDB                                                  kr.  5.267,00

Beklædning                                       kr.  2.828,00

Kørsel (medlemsmøder,

aktiviteter og kurser)                         kr. 23.446,77

Kørsel (bestyrelsesmøder)                  kr.      588,00

Udgifter (bestyrelsesmøder                kr.   2.698,00

Temaaften                                        kr.   1.500,00

Sclerosedag                                      kr.   1.500,00

I alt                                                  kr. 38.666,68 – rundet op til kr. 40.000,00

 

Lokalafdeling Bornholm modtager tilskud fra hovedafdelingen i 2014 således kr. 19.582,31.

Lokalafdelingens formue pr. 31.12 2013 kr. 20.167,69.

 

Scleroseforeningen lokalafdeling Bornholm blev i 2013 bevilget kr. 20.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Astma-Allergi Foreningen søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0300

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Astma-Allergi Foreningen søger § 18 midler til afholdelse af en lejr kaldet Luftballonen.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Bevilget kr. 2.600.

Sagsfremstilling

Astma-Allergi Foreningens formål er at forbedre livskvaliteten, såvel socialt som medicinsk for alle der direkte eller indirekte er berørt af overfølsomhed – herunder specielt astma og allergi. Foreningen afholder aktiviteter og tilbyder undervisning, studiekredse, foredrag, forældre/børn aktiviteter samt andre oplysende og sociale tiltag for alle til fremme af foreningens formål.   

 

Der søges om tilskud til afholdelse af en lejr kaldet Luftballonen, som er for børn og unge mellem 9 og 17 år med astma, allergi og eksem. Her undervises deltagerne i, at bruge de medicinske præparater korrekt, under personligt ansvar og på en fornuftig måde.

Foreningen oplyser at have ca. 900 medlemmer i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 2.600 til afholdelse af lejr.

Der ses ikke at være givet tilskud til Astma-Allergi Foreningen i 2013. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Erindringscenter Bornholm søger § 18 midler til  

27.15.12Ø40-0295

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Erindringscenter Bornholm søger § 18 midler til drift, rengøring og desinficering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Bevilget kr. 7.000.

Sagsfremstilling

Erindringscenter Bornholm har eksisteret i 13 år og har til huse i Toldbodgade i Rønne, hvor foreningen lejer sig ind i. Foreningen arrangerer blandt andet kurser og foredrag om erindringsaktiviteter, og har endvidere etableret sig med erindringskasser, der indeholder historiske genstande, som relaterer sig til kassens temaer. Derudover findes et åbent lager, hvor man selv har mulighed for at sammensætte sin erindringskasse.

 

Erindringscentret Bornholms lejemål har desværre været plaget af rotter, hvor efter der nu forestår et stort oprydningsarbejde. Et arbejde der består af oprydning, rengøring og ikke mindst desinficering af effekterne. Nogle effekter kan klares ved manuel desinficering, men 10 erindringskasser kræver bestråling ved eksternt firma.

 

Foreningen har de senere år haft svært ved at overholde budgettet, og har således for at kunne styrke driften blandt andet afholdt auktion over effekter. I 2013 med et udbytte på kr. 8.210 og i 2014 med et udbytte på kr. 3.175. 

Hertil kommer der så i 2014 grundet rotteplage yderligere udgifter til desinficering, desinficeringsmidler m.m., som der ikke er afsat midler til i budgettet.

 

Foreningen har således besluttet, at reducere lejemålet i Toldbodgade med 1 rum, idet mange effekter er blevet kasseret, men også for at reducere udgiften til husleje.    

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 7.000 kr. til:

drift                                                  5.000 kr.

rengøring og desinficering                  2.000 kr.

 

Foreningen oplyser, at formuen pr. 1.8.2014 er på kr. 37.763,91, estimeret formue pr. 31.12.2014 ca. 7.000 kr., hvor kr. 10.725 er bundet i projekt.

 

Foreningen fik i 2013 bevilget 40.000 kr., og har ved tidligere ansøgning i 2014 modtaget tilskud på kr. 40.000 til drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Kvindekrisecenter Bornholm søger § 8 midler til kursus

27.15.12Ø40-0296

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18 midler til afholdelse af kursus for de frivillige.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Bevilget kr. 6.858.

Sagsfremstilling

Kvindekrisecenter Bornholm er et midlertidigt og anonymt opholdssted, der yder rådgivning og støtte til voldsramte kvinder og børn. Der er ca. 55 frivillige tilknyttet Kvindekrisecentret.

 

Kvindekrisecenter Bornholm søger midler til afholdelse af et formiddagskursus for de frivillige, kurset er et opfølgningskursus på kursus 1, som blev afholdt i foråret. I dette kursus fik de frivillige blandt nogle værktøjer med hensyn til, at takle udad reagerende børn i kvindekrise regi/rammer.

 

Kursus 1 var således meget givtigt for de frivillige, og krisecenteret ønsker at følge op med kursus 2, således at de frivillige til stadighed dygtiggøres og klædes på til opgaven. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om dækning af honorar til 2 undervisere i alt kr. 6.858.

Det totale budget for aktiviteten er kr. 13.000.

 

Udvalget bevilgede kr. 6.858 i deres møde den 2. juni 2014 til dækning af honorar til undervisere af kursus 1. 

 

I 2013 blev der i alt bevilget kr. 13.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18 midler til kalendere m.m.

27.15.12Ø40-0297

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kvindekrisecenter Bornholms søger § 18 midler til indkøb af kalendere og julegaver til de frivillige.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Afslag.

Sagsfremstilling

Kvindekrisecenter Bornholm er et midlertidigt og anonymt opholdssted, der yder rådgivning og støtte til voldsramte kvinder og børn. Der er ca. 55 frivillige tilknyttet Kvindekrisecentret.

 

Kvindekrisecenter Bornholm søger om midler til indkøb af kalendere til de 55 frivillige, og derudover ønsker krisecentret at belønne de frivillige medarbejdere med en lille julegave, for det store arbejde de frivillige gør for og i centret.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt                              kr. 7.425

55 kalendere x kr. 35 =  kr. 1.925

55 julegaver x kr. 100 = kr. 5.500

 

Udvalget bevilgede kr. 6.858 i deres møde den 2. juni 2014 til afholdelse af kursus 1 for de frivillige. Andet sted på udvalgets dagsorden søges tilsvarende beløb til dækning af kursus 2 for de frivillige.

 

I 2013 blev der i alt bevilget kr. 13.000, heraf kr. 7.000 til kalendere og julegaver. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Børns Vilkår søger § 18 midler   

27.15.12Ø40-0294

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Børns Vilkår søger § 18 midler til driftsudgifter i forbindelse med rådgivning af børn og unge i 2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Bevilget kr. 16.600. 

Sagsfremstilling

Målgruppen for Børns Vilkårs rådgivning er børn og unge, der har problemer i deres hverdag. Det betyder, at børn fra hele Danmark og i alle aldre kan tage kontakt til BørneTelefonen og få rådgivning. I 2013 foretog Børns Vilkårs frivillige 35.287 rådgivninger. Rådgivningen bemandes af 360 frivillige, som alle har – eller er i gang med – en børnefaglig uddannelse. Det stilles endvidere som krav, at de frivillige har arbejdet professionelt med børn, og der indhentes børneattester på alle frivillige og ansatte.

 

Alle brugere af rådgivningstilbuddet (undtagen brevkassen) bliver så vidt muligt spurgt til, hvilken kommune de bor i. Analyser herpå viser, at ca. 0,8 % af de brugere, der oplyser kommune, bor i Bornholms Regionskommune.

 

I 2014 forventer Børns Vilkår at foretage ca. 39.000 rådgivninger. Det anslås, at omkring 310 af disse vil være til børn, unge og forældre, som bor i Bornholms Regionskommune.   

 

Samtlige af Børns Vilkårs aktiviteter foregår også i Bornholms Regionskommune, det vil sige, at Børns Vilkår rådgiver børn gennem rådgivningstilbuddet BørneTelefonen, bisidder børn til møder hos kommunen, samt holder oplæg og trivselsforløb med SkoleTjenesten.

 

På ForældreTelefonen tilbyder Børns Vilkår desuden forældre og andre voksne vejledning og vejledning om børn og unge.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 41.110 kr.

Det totale budget for aktiviteten er på                   15.310.715 kr.

Formue oplyses til 18.578.397 kr.

 

Hovedfinansieringen af Børns Vilkårs BørneTelefon kommer fra Trygfonden og gennem en finanslovsbevilling. Restfinansieringen søger Børns Vilkår dækket via kommunernes § 18 puljer og relevante fonde.

 

Det frivillige sociale arbejde udgør fundamentet i Børns Vilkårs rådgivning, men selve rådgivningsafdelingen i organisationen arbejder også med forskning, børnepolitik og større sideløbende projekter. Der søges kun om tilskud til de udgifter, der direkte vedr. det frivillige sociale arbejdes fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering. Disse udgifter er budgetteret til 5.138.744 kr. Baseret på statistik anslås 0,8 % af have bopæl i Bornholms Regionskommune, således fremkommer det ansøgte beløb på 41.110 kr. 

 

I 2013 søgte Børns Vilkår om 44.033 kr., og fik afslag på ansøgningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Stolemotion Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0292

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Stolemotion Bornholm søger § 18 midler til afholdelse af kursus for instruktører indenfor stolemotion. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Bevilget kr. 13.000.

Sagsfremstilling

For at kunne undervise i stolemotion skal instruktørerne have deltaget i 2 kurser (DAI 1 og DAI 2). Pt. har Stolemotion Bornholm 58 instruktører på Bornholm, som underviser i alt 381 brugere. Undervisningen foregår primært på hold fordelt på hele øen, men 31 af brugerne modtager hjemmeundervisning. 

 

Der er til stadighed behov for at uddanne instruktører, og således er der aktuelt behov for at gennemføre kurset DAI 2. Kurset foregår over 2 dage på Bornholm, og er anden del af den samlede stolemotionsuddannelse, som udover praktiske moduler indeholder den nyeste viden på området. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 13.000 kr.

Det samlede budget til aktiviteten er på 20.000 kr.

DAI kursus                     13.000 kr.

Overnatning instruktør          400 kr.

Bespisning                         6.600 kr.

 

I 2014 er der tidligere søgt                89.500 kr. til:

Kursus                           48.000 kr.

Møder                            3.000 kr.

Rekvisitter                      10.000 kr.

Transport                       12.000 kr.

Administration                4.200 kr.

Lokaleleje                       12.000 kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget bevilgede den 3. februar 2014 70.000 kr. 

 

I 2013 blev der bevilget 74.500 kr. (via Partnerskabsaftalen).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Hjernesagen på Bornholm søger § 18 til oplysningsarbejde m.v.

27.15.12Ø40-0291

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Hjernesagen i Bornholms Regionskommune søger om § 18 midler til oplysningsarbejde, foredrag, udflugter, besøg på hospital og til aktiviteter og socialt samvær på værestedet Ressourcevejen.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Bevilget kr. 9.000.

Sagsfremstilling

Hjernesagen har på Bornholm 120 medlemmer. Hjernesagen søger midler til fortsat at kunne støtte op omkring personer, der rammes af en blodprop/hjerneblødning, samt deres pårørende. Midlerne søges anvendt til aktiviteter, oplysningsmateriale, foredrag, udflugter og drift.

Foreningen afholder blandt andet månedlige caféer i samarbejde med Ressourcevejen. Caféerne giver mulighed for socialt samvær og imødegår isolation, og har siden opstart for ca. 2 år siden vist sig at være en stor succes, således ønsker foreningen at udvide åbningstiden.

Foreningen udfører også oplysningsarbejde, og har udover caféaften programlagt en månedlig aktivitet. Endvidere undersøger foreningen, om der er mulighed/basis for oprettelse af en pårørendegruppe.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 15.000 kr.

Regnskab 2013 udviser en formue på 44.836 kr.

I 2013 er der bevilget 7.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Bedre Psykiatri Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0298

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende søger midler til afholdelse af arrangementet ”Kender du en psykisk syg?”, hvor formålet er at kickstarte en lokalafdeling på Bornholm – Bedre Psykiatri Bornholm. Endvidere søges midler til samtalegruppe for pårørende til psykisk syge.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Bevilget kr. 20.000.

Sagsfremstilling

Landsforeningens formål er at skabe bedre vilkår for pårørende og psykisk syge ved at: udbrede kendskabet til psykiske sygdomme, nedbryde tabuer, myter og fordomme om psykiske sygdomme, tale de pårørendes og psykisk syges sag overfor beslutningstagerne, udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for psykisk syges liv og styrke de pårørende og det nære netværk. Landsforeningens vedtægter rummer mulighed for at etablere lokalafdelinger.

 

Arrangementet ”Kender du en psykisk syg?” målretter sig mod de pårørende til psykisk syge, og den sekundære målgruppe er interesserede i det psykiatriske område. Arrangementet forløber henover en aften og forventes at tiltrække 75 personer, hvoraf 20 forventes at blive medlem af Bedre Psykiatri Bornholm og 10 aktive frivillige i Bedre Psykiatri Bornholm.    

 

Endvidere søges midler til samtalegruppe for pårørende til psykisk syge. Samtalegruppen består af 8 – 12 deltagere plus en terapeut og forløber sig over 8 – 10 sessioner hen over et halvt til et helt år afhængig af deltagernes behov og ønsker. Landsforeningen oplever ofte, at samtalegruppen herefter fortsætter som selvhjælpsgruppe. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 20.000.

 

Arrangementet ”Kender du en psykisk syg?” i alt kr. 10.000:

Honorar oplægsholder     kr. 3.500

Transport og ophold        kr. 1.500

Annoncering/reklame      kr. 3.000

Lokale/forplejning           kr. 1.000

Diverse (kontorartikler)   kr. 1.000

 

Samtalegruppen for pårørende til psykisk syge i alt kr. 10.000:

Honorar terapeut            kr. 6.000

Lokaleleje og forplejning  kr. 1.500

Annoncering                   kr. 2.000

Diverse (kontorartikler)   kr.    500                       

 

Der er ikke tidligere søgt midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Red Barnet søger § 18-midler til familieoplevelsesklubber på Bornholm  

27.15.12Ø40-0269

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2014

34

 

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Red Barnet søger § 18-midler til drift af familieoplevelsesklubber på Bornholm, som er en ny aktivitet under Red Barnet, Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Der bevilges 30.000.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Dispensation givet for 2014.

Sagsfremstilling

Red Barnet Bornholms familieoplevelsesklubber er etableret for at sikre udsatte børn på Bornholm gode og givende oplevelser med deres forældre i et positivt fællesskab. Målgruppen er dysfunktionelle familier.

Formålet med familieklubberne er:
- at give børn og deres enlige forsøger samt evt. søskende mulighed for at få fælles oplevelser sammen med familie
- at skabe positive oplevelser for børn og deres forældre
- at give mulighed for nye fælleskaber og netværk lokalt
- at være med til at understøtte børnenes sunde og natulige udvikling
- at være med til at understøtte kontakten børn og forældre imellem

og
- at yde støtte og omsorg for både børn og forældre.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 40.000 kr.


Budget for Red Barnets familieoplevelsesklubber på Bornholm 2014.

Udgifter:
Pr. tur, ca. 45 deltagere pr. gang (familier og frivillige) gennemsnitsbudget.

Transport                        2.000 kr.
Mad/forplejning              1.500 kr.
Materialer mv entreer      1.500 kr.
Ved 10 turer a 5.000 kr.                                       50.000 kr.
Øvrige budget
Telefon (incl. forbrug)                                             2.000 kr.
Div. møder                                                            1.000 kr.    
Adm. , porto, m.v.                                                  1.500 kr.
Anskaffelser (termokander, tæpper, bålmad etc.)     3.000 kr.
Uforudsete udgifter                                                1.500 kr.
                                                                         --------------
Udgifter i alt                                                        59.000 kr.

Indtægter:
§ 18-midler                                                         40.000 kr.
Red Barnet oplyser, at øvrige fonde og
private vil blive kontaktet

Red Barnet Bornholm har ca. 75 medlemmer. Foreningens formue pr. 31.12.2013 er på 14.632 kr.                        

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 1. september

Red Barnet har pr. tlf. ultimo maj måned henvendt sig med ønske om, at ca. 20.000 kr. af de bevilgede 30.000 kr. kan anvendes til mad og entréer. Efter aftale fremsender Red Barnet ultimo juni måned supplerende oplysninger og en egentlig ansøgning om dispensation for anvendelsen af midlerne.

 

I henvendelsen oplyses det, at Red Barnet oplever stor interesse for deres oplevelsesklubber besøg på/i: naturlegepladsen i Almindingen, Joboland, Middelaldercentret, skatercentret m.m.

Oplevelsesklubberne giver mulighed for at give familier, med få ressourcer økonomisk og socialt og manglende overskud i hverdagen, nogle gode oplevelser forældre og børn sammen og desuden muligheden for at danne netværk.

 

Red Barnet lægger vægt på, at kunne give familierne fri entré til forlystelserne og at kunne tilbyde god, veltilberedt og sund mad gratis.

 

De vedtagne retningslinjer for tildeling af støtte til frivillige organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde siger, at ”der ydes kun i særlige tilfælde tilskud til lønudgifter og forplejning. Der ydes normalt ikke tilskud til traktementer, der indgår i aktiviteter, eller andre udgifter, som det vil være naturligt at dække ved brugerbetaling.”     

 

Således er der anført i bevillingsbrevet den 6. februar 2014, at det forudsættes at midlerne ikke anvendes til traktementer, der indgår i aktiviteterne eller til andre udgifter som det vil være naturligt at dække ved egenbetaling.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

22

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

23

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at punkterne 8 og 9 sendes i høring

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Intet.