Referat
Social- og Sundhedsudvalget
27-10-2014 kl. 15:00
Midtpunktet, Sct. Mortensgade 33, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Negativ budgetudvikling for Center Psykiatri og Handicap
  åbent 3 Status på projekt vedr. øget indflydelse for borgere og medarbejdere i tilrettelæggelsen af personlig pleje og praktisk hjælp samt visitation i pakker.
  åbent 4 Indsats vedr. medborgerskab for personer med udviklingshæmning
  åbent 5 Månedlig fokusopfølgning for september 2014 vedr. ældreområdet
  åbent 6 Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje
  åbent 7 Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på ældreområdet 2013
  åbent 8 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Klippebo 2014
  åbent 9 Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2014
  åbent 10 Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Toftegården 2014
  åbent 11 Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101
  åbent 12 Forslag til revison af af standardvedtægter og retningslinjer for brugerinddragelse på socialområdet
  åbent 13 Rapport om anmeldt tilsynsbesøg 2014 Projekterne Christianshøj og Klippely
  åbent 14 Tilsyn 2014 Sandemandsgården
  åbent 15 Tilsyn 2014 - dagtilbud i forbindelse med STU
  åbent 16 Rapport om anmeldt tilsynsbesøg 2014 Blæksprutten
  åbent 17 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2014
  åbent 18 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Nylars 2014
  åbent 19 Beskæftigelsesplan 2015
  åbent 20 Ældreprisen 2014
  åbent 21 Handicapprisen 2014
  åbent 22 Mødeplan 2015
  åbent 23 Gensidig orientering
  åbent 24 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 25 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

1

 

 

Fraværende

Linda Kofoed Persson.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Negativ budgetudvikling for Center Psykiatri og Handicap

00.30.14G01-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

22-09-2014

5

 

Social- og Sundhedsudvalget

07-10-2014

2

 

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 i Center for Psykiatri og Handicap beskriver samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 4,9 mio. kr. i 2014. Det forventede merforbrug i 2014 foreslås finansieret af det overførte overskud fra 2013 for centeret i indeværende år. Fra 2013 er der overført et overskud på 4,8 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 0,1 mio. kr.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen beskrives det, at de varige udfordringer samt forslag til handlingsmuligheder forelægges Social- og Sundhedsudvalget i en særskilt sag på udvalgets møde den 22. september. Herunder beskrives de varige udfordringer og handlingsmuligheder efter en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens forudsætninger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at drøfte og tage stilling til det videre arbejde med at finansiere det varige merforbrug på bevillingsområdet for Center for Psykiatri og Handicap

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. september 2014:

Drøftet. Genoptages i ekstraordinært møde i udvalget den 7. oktober, kl. 08.00 med henblik på en kvalificering af finansieringsmulighederne.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. oktober 2014:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at anvise finansiering af det varige merforbrug på 5,9 mio. kr. på bevillingsområdet for psykiatri og handicap ved omprioritering af midler inden for udvalgets samlede budgetområde fordelt som beskrevet i sagsfremstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget arbejder ud fra følgende finansieringsforslag til omprioritering mellem de relevante bevillingsområder med henblik på endelig indstilling den 27. oktober 2014 til kommunalbestyrelsens endelige beslutning den 20. november 2014:

1. Reduktion i puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18 midler)  200 t. kr.

2. Fraflyttet borger                                                              1.440 t. kr.

3. Bortfald af kørselsordning til kommunal tandpleje                  500 t. kr.

4. Budgetreduktion i Kulturhuset i Østergade 54, Rønne            400 t. kr.

5. Bedre ressourceudnyttelse af de afsatte midler til Christianshøjprojektet                                                             500 t. kr.

6. Reducering af budget til kurser og efteruddannelse i Center for Ældre                                                                                             500 t. kr.

7. Lukning af weekend og helligdagstilbud, og flytning af weekendbostøtte til Kommandanthøjen                                    390 t. kr.

8. Opstrammet serviceniveau og håndtering af hjælpemidler i Center for

Sundhed                                                                                500 t. kr.

9. Fjernelse af pædagogiske måltider i Center for Ældre            250 t. kr.

10. Ændret arbejdsgang omkring tilberedning og anretning af mad i eget

hjem og på plejecentre i Center for Ældre                              1.220 t. kr.

I alt                                                                                    5,9 mio. kr.

 

Der ønskes fremadrettet en politisk stillingtagen til serviceniveauet for dagtilbud til borgere over 67 år på handicap- og psykiatriområdet.

Følgende forslag vil skulle yderligere kvalificeres: nr. 4, nr. 5, nr. 8 og nr. 10.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil på mødet den 27. oktober 2014 tage stilling til på hvilke forslag der allerede foreligger høringssvar, og hvilke forslag der sendes i høring inden kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen. 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at udvalget drøfter finansieringsmulighederne på baggrund af den yderligere belysning af forslagene

b)   at udvalget udsender forslag - der ikke har været i tiltrækkelig i høring – i høring med henblik på at høringssvarene kan foreligge til udvalgets ekstraordinære møde den 12. november

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

a)

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at anvise finansiering af det varige merforbrug på 5,9 mio. kr. på bevillingsområdet for psykiatri og handicap ved omprioritering af midler inden for udvalgets samlede budgetområde fordelt som følger:

1) Reduktion i puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18 midler) 100 t. kr.

2) Fraflyttet borger 1,44 mio. kr.

3) Bortfald af kørselsordning til kommunal tandpleje 500 t. kr.

4) + 5) Budgetreduktion i Kulturhuset i Østergade 54, Rønne og bedre ressourceudnyttelse af de afsatte midler til Christianshøjprojektet, i alt 800 t. kr.

6) Reducering af budget til kurser og efteruddannelse i Center for Ældre 500 t. kr.

7) Lukning af weekend og helligdagstilbud, og flytning af weekendbostøtte til Kommandanthøjen 390 t. kr.

10) Ændret arbejdsgang omkring tilberedning og anretning af mad i eget hjem og på plejecentre i Center for Ældre 1,8 mio. kr.

Ny) Omlægning af natsygeplejen i Center for Sundhed 200 t. kr.

Ny) Kursusafholdelse i Center for Psykiatri og Handicap 50 t. kr.

Ny) Generel takstreduktion, vakante stillinger m.m. i Center for Psykiatri og Handicap 120 t. kr.

Udvalget ønsker at genoverveje finansieringsforslagene 1) og 6) i forbindelse med budget 2016.

Andreas Ipsen kan ikke medvirke, idet forslag 1) Reduktion i puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18 midler) og 3) Bortfald af kørselsordning til kommunal tandpleje ikke skal indgå i finansieringen; i stedet foreslås Lukning af Værestedet Vestergade med 470 t. kr. og yderligere 130 t. kr.s reduktion ved forslag 4) + 5) Budgetreduktion i Kulturhuset i Østergade 54, Rønne og bedre ressourceudnyttelse af de afsatte midler til Christianshøjprojektet.

 

b)

Forslag 1 og det samlede forslag 4) + 5) sendes i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i berørte brugerråd og centres Med-udvalg.

 

Sagsfremstilling

Budgettet i Center for Psykiatri og Handicap er, lidt karikeret, opdelt i to hovedkategorier:

 1. Driftsbudget af egne tilbud (botilbud, bostøtte, aktivitets- og samværstilbud) (110 mio. kr.).
 2. Myndighedsbudget til køb af pladser (botilbud, bostøtte, aktivitets- og samværstilbud) (76 mio. kr.).

 

Den første post er meget stabil og afvigelserne på driftsbudgettet skyldes øget visitation og/ eller borgere med støttebehov udover den fastlagte normering, med undtagelse af et enkelt tilbud, med langtidssygdom hos tre medarbejdere. Dette sygefravær er beregnet til en afvigelse på driftsbudgettet, svarende til 0,68 mio. kr. af de i alt 4,9 mio. kr.

 

Den anden post er langt mere dynamisk og myndighedsbudgettets andel af merforbruget udgør da også hele 4,2 mio. kr. De 3,8 mio. kr. opsummeres af en sag tabt i ankestyrelsen, som alene beløber sig til 2,3 mio. kr. Dernæst anbringelse af borgere hos private leverandører for yderligere 0,7 mio. kr. udover budgettet, 0,5 mio. kr. til støttemedarbejdere og endelig en opnormering i eget botilbud til en nyindflyttet borger på 0,8 mio. kr.

 

Budgetopfølgningen har givet anledning til en nærmere gennemgang, der viser at budgetforudsætningerne for 2014 ikke holder. Samtidig med de ovenævnte store enkeltbeløb er der sket en stigning i det samlede antal borgere som modtager støtte. De fleste borgere modtager støtte efter § 85 og her var budgetforudsætningerne, at 350 borgere skulle modtage støtte. En aktuel opgørelse viser, at 382 borgere er visiteret til støtte, svarende til 9,1 % flere borgere. Stigningen i antal borgere er størst for A-området (ADHD, autisme, asperger) og senhjerneskadede.

 

Dette skyldes dels et lovgivningsbestemt tværfagligt samarbejde (rehabiliteringsteam), hvor flere borgere ’opdages’ og herigennem visiteres til hjælp, samt et krav om en tidligere indsats. Dernæst skyldes det en betydelig indsats med fokus på at reducere ventetiderne til en sagsbehandler i Psykiatri og Handicap. Ultimo 2013 var der 60 borgere på venteliste. Aktuelt er der 22 på venteliste, samtidig med at den politisk fastsatte frist på to måneder næsten overholdes. 10 borgere er visiteret, men venter på støtte. Det svarer til, at ventelisten er halveret og at omkring 30 flere borgere er i eller på vej i støtte, hvilket også modsvarer afvigelserne i forhold til budgetforventningerne for 2014.

 

Endvidere er der foretaget anbringelser i løbet af 2014, som ved fuldt gennemslag i 2015, vil betyde en merudgift i forhold til 2014 på ca. 1 mio. kr. Der er tale om fem sager, som i budget 2014 udgør 2,6 mio. kr. og som ved fuldt gennemslag vil give et udgiftsniveau på 3,6 mio. kr. i 2015.

 

De samlede budgetmæssige konsekvenser, med ovenstående kendte udfordringer og en øget tilgang i antallet af borgere giver en forventning om betydelige varige budgetudfordringer, anslået for 2015 på 5,9 mio. kr. Udfordringerne er oplistet herunder:

 

Handlingsmuligheder

 1. Center for Psykiatri og Handicap har en overførsel fra 2013, svarende til det indmeldte merforbrug ved budgetopfølgningen og kan herigennem midlertidigt finansiere budgetoverskridelsen i indeværende budgetår.
 2. I forhold til den tabte sag er ankestyrelsen kontaktet, idet Center for Psykiatri og Handicap er af den opfattelse, at den praksis afgørelsen hviler på er en fejlfortolkning af lovgivningen.
 3. Der er fulgt intensivt op på langtidssygefraværet, og der er indledt tre sager om afskedigelse. Der vil således være hentet en omkostning på dette område på 0,68 mio. kr. fremadrettet, under forudsætning af, at der ikke opstår andet langtidssygefravær.

 

Med det indgåede budgetforlig for 2015 (som endnu ikke er endeligt vedtaget), er der ikke grundlag for at finde budgettilpasninger i størrelsesordenen 5,9 mio. kr. uden servicemæssige forringelser. Center for Psykiatri og Handicap skal som følge af budgetforliget for 2015 spare for 2,5 mio. kr. på konkrete tiltag og dertil effektivisere, samt spare på sygefravær for til sammen yderligere 1,9 mio. kr. i 2015 – i alt 4,4 mio. kr. Samlet set vil der altså være tale om besparelser på over ti mio. kr. (5,9 + 4,4).

 

Det er en mulighed at se på ikke-vedtagne administrative besparelsesforslag fra budgetprocessen vel vidende at de netop ikke politisk er medtaget i budgetforliget. Det er imidlertid centerets vurdering, at de nedennævnte forslag er de mindst indgribende, mulige forslag. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at den negative budgetudvikling langt overvejende skyldes en stigning i antallet af borgere med behov for støtte. Der er grund til at tro, at stigningen i antallet af borgere fortsætter, idet der stadig stilles krav om en tværfaglig og tidlig indsats.

 

Følgende finansieringsmuligheder er fra det administrative sparekatalog og kan gennemføres med servicemæssige konsekvenser (der er bilag for hvert enkelt af forslagene 4-12):

 1. Fjernelse af tilskud til mad og service i botilbud 0,322 mio. kr.
 2. Lukning af Christianshøjkroen 1,052 mio. kr.
 3. Reduktion i driftstilskud til Kvindekrisecenteret 0,075 mio. kr.
 4. Pædagogisk ledsagelse på handicapområdet 0,66 mio. kr.
 5. Lukning af aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge 0,47 mio. kr.
 6. Reduktion af service på botilbud 0,36 mio. kr.
 7. Lukning af weekend og helligdagstilbud, og flytning af weekendbostøtte til Kommandanthøjen 0,39 mio. kr.

 

De følgende finansieringsmuligheder er nye i forhold til det administrative sparekatalog og kan gennemføres med servicemæssige konsekvenser:

 1. Lukning af beskæftigelsestilbuddet Plantagen for psykisk sårbare 0,40 mio. kr.
 2. Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Kulturhuset 0,80 mio. kr.

 

Uden servicemæssige konsekvenser:

 1. En borger med en BPA-ordning er fraflyttet kommunen. Det er uafklaret om BRK fortsat skal betale udgifterne. Denne sag andrager 1,44 mio. kr.

Forslagene 4-13 udgør tilsammen 5.883.000 kr.

 

Høring og beslutning

Før en beslutning om gennemførelse af konkrete initiativer til finansiering af ubalancen i Center for Psykiatri og Handicaps budget vil de skulle sendes til høring i Handicaprådet og berørte brugerråd. Det skyldes at der er tale om serviceforringelser. Ud over Handicaprådet er det også praksis, at brugerrådene høres, bl.a. i forbindelse med den årlige budgetproces. Det skal gøres opmærksom på, at der allerede foreligger nylige høringssvar på en del af finansieringsmulighederne fra budgetprocessen for 2015.

 

Der skal for de enkelte konkrete finansieringsforslag tages stilling til om beslutningskompetencen ligger i Social- og Sundhedsudvalget eller om kompetencen ligger i kommunalbestyrelsen i henhold til lovgivning og tidligere politiske beslutninger om serviceudbud og -tilbud.

 

Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at anbefale kommunalbestyrelsen, at merforbruget helt eller delvist finansieres af andre bevillingsområder indenfor udvalgets område (Ældre og Sundhed) end det specifikke (Psykiatri og Handicap).

 

Øvrig økonomi

Når Center for Psykiatri og Handicap overtager dyre aktive sager fra børneområdet flytter budgettet med, mod at Center for Psykiatri og Handicap sparer 10 % om året på hver sag. Denne automatik rækker kun frem til og med 2015, hvor der bør ses på dette forhold i god tid forud for vedtagelsen af budget 2016.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. oktober

I forhold til udvalgets beslutning i mødet den 7. oktober er der udarbejdet bilag, som beskriver mulighederne for at gennemføre finansieringsforslagene 1, 4, 5, 8 og 10:

 

·       1) Reduktion i puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18)

·       4) og 5) Budgetreduktion i Kulturhuset i Østergade 54, Rønne og bedre ressourceudnyttelse af de afsatte midler til Christianshøjprojektet

·       8) Opstrammet serviceniveau og håndtering af hjælpemidler i Center for Sundhed

·       10) Ændret arbejdsgang omkring tilberedning og anretning af mad i eget hjem og på plejecentre i Center for Ældre

 

Endvidere er der udarbejdet bilag omhandlende høringssvar fra budgetprocessen 2015, som relaterer sig til finansieringsforslagene: 3, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Disse forslag har været fremført i en eller anden form i forbindelse med budgetbehandlingen 2015.  

 

Sekretariatet

Ad 1) Sekretariatet beskriver i bilag udviklingen af de afsatte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde fra 2008 og frem til 2014. Endvidere med bemærkning om, at hvis budgettet nedsættes er det værd at overveje, om der skal ske ændringer i ansøgningsproceduren.  

 

Center for Psykiatri og Handicap

Af bilaget til ad 4) og 5) fremgår det, at forslagene kan gennemføres under forudsætning af:

·       at aftalen med Naturstyrelsen om Christianshøjkroen opsiges til udløb i februar 2015

·       at der spares 400.000 og ikke 500.000 kr. på Christianshøjprojektet

·       at borgerne flyttes til et lignende aktivitetstilbud, sammen med Kulturhuset i Østergade 54

·       at Kulturhusets aktiviteter og aktivitetsniveau tilpasses i forhold det reducerede budget

·       at restbudgettet fra Christianshøjprojektet overflyttes til Kulturhuset

 

 

Center for Sundhed

Af bilaget til ad 8) fremgår det, at centret har vurderet mulighederne for at reducere hjælpemiddelområdets budget med yderligere 500.000 kr., og at centret ikke kan anbefale forslaget, før effekten af allerede igangsatte tiltag kendes.

 

Center for Ældre

Af bilaget til ad 10) fremgår det, at centret fordeler besparelsen ligeligt mellem plejecentre og hjemmepleje.  

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 22. september 2014

1.
06-01 Pædagogisk ledsagelse (PDF)

2.
06-02 Fjernelse af tilskud (PDF)

3.
06-06 Lukning af Christianshøjprojekt (PDF)

4.
06-08 Reduktion af tilskud Kvindekrisecentret (PDF)

5.
06-11 Lukning af weekend og helligdagstilbud (PDF)

6.
06-12 Lukning af aktivitets-og samværstilbud Vestergade (PDF)

7.
06-15 Reduktion af serviceniveau på botilbud (PDF)

8.
06 Kulturhuset (DOCX)

9.
06 Plantagen (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

10.
Bilag støtte frivilligt socialt arbejde (DOCX)

11.
Bilag Center for Sundhed (DOCX)

12.
Bilag Center for Ældre (DOCX)

13.
Bilag Center for Psykiatri og Handicap (DOCX)

14.
Bilag høringssvar 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status på projekt vedr. øget indflydelse for borgere og medarbejdere i tilrettelæggelsen af personlig pleje og praktisk hjælp samt visitation i pakker

27.00.00Ø34-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Orientering fra Center for Ældre om projekt 2.6 i Ældrepuljen – Øget indflydelse for borgere og medarbejdere i tilrettelæggelsen af personlig pleje og praktisk hjælp samt visitation i pakker. Ældrechefen deltager under behandling af punktet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Ældre har igangsat et analyseprojekt, som har til formål at øge indflydelsen for borger og medarbejder i tilrettelæggelsen af den personlige pleje og den praktiske hjælp, som borgeren er visiteret til.

 

Analyseprojektet skal afdække muligheder og begrænsninger ved forskellige måder at tilrettelægge:

·       samarbejdet mellem visitation og hjemmepleje, herunder muligheden for pakkevisitation og ændret dokumentation

·       koordineringen af arbejdet i hjemmeplejen, herunder muligheden for selvtilrettelæggelse/selvstyrende teams og vagtplanlægning på ’puslemøder’

·       samarbejdet med borgeren i dennes hjem, herunder fokus på borgerstyring, borgeroplevet kvalitet og ændret dokumentation

 

I analysen indgår undersøgelser af, hvordan arbejdet tilrettelægges i andre kommuner (evt. studiebesøg) og analysen munder ud i en række anbefalinger til videre bearbejdning i hjemmeplejens ledelse med henblik på implementering i 2015.

 

Den forventede effekt af projektet er: Forenklet kommunikation om og dokumentation af omfanget af hjælpen (mellem bestiller og udfører), øget selvstyring for udfører og øget borgerindflydelse. De langsigtede konsekvenser forventes at være forøget brugertidsprocent og dermed faldende timepris, hvilket igen afspejles i et mindreforbrug på BUM-budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Indsats vedr. medborgerskab for personer med udviklingshæmning

27.15.00G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Center for Psykiatri og Handicap har besluttet at tage initiativ til en forstærket indsats vedr. styrkelsen af medborgerskabet for personer med udviklingshæmning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at orienteringen tages til efterretning og fremsendes til orientering for Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Orientering taget til efterretning. Sendes til orientering for Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

Mennesker med udviklingshæmning udgør én af de allerstørste målgrupper i Center for Psykiatri og Handicap. Alene på kommunens botilbud på handicapområdet bor over 100 personer, hvoraf langt de fleste er udviklingshæmmede i en eller anden grad. Mennesker med udviklingshæmning lever for langt størstepartens vedkommende en tilværelse, hvor de bor, arbejder og har fritidsinteresser i særligt beskyttede miljøer, og hvor de mennesker, de omgås, stort set udelukkende er andre udviklingshæmmede samt professionelle.

 

Danmark har i 2009 ratificeret FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. Her hedder det bl.a. (artikel 19):

 

Deltagerstaterne anerkender, at alle personer med handicap har lige ret til at leve i samfundet med samme valgmuligheder som andre, og skal træffe effektive og passende foranstaltninger til at gøre det lettere for personer med handicap fuldt ud at nyde denne rettighed samt fuldt ud at blive inkluderet og deltage i samfundet, herunder ved at sikre:

 

a)   at personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform

b)   at personer med handicap har adgang til et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på boligområdet samt andre lokale støttetilbud, herunder den nødvendige personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet samt for at forebygge isolation fra eller udskillelse af samfundet

c)    at samfundets tilbud og faciliteter til den almene befolkning er tilgængelige for personer med handicap på lige fod med andre og tager hensyn til deres behov.

 

Lokalt har vi en handicappolitik, der betoner ”muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan tage del i samfundslivet på Bornholm på lige fod med andre borgere”. Bornholms udviklingsplan har som en vision, at ”Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle.” 

 

Der har gennem de seneste år været en del fokus på ligebehandling af mennesker med fysiske handicap (tilgængelighed, hjælpemidler, personlig assistance mv.) samt mennesker med sindslidelser (afstigmatisering, brugerinddragelse, recovery mv.), mens det har stået noget mere stille for så vidt angår styrkelsen af medborgerskabet for personer med udviklingshæmning.

 

Siden den formelle opløsning af institutionsbegrebet med udlægningen af særforsorgen i 1980 har en række studier stillet skarpt på udviklingshæmmedes vilkår set i lyset af de formelle rettigheder, de nu har opnået. Det spørgsmål, der stilles, er, om udviklingshæmmede reelt har opnået de rettigheder og muligheder, man havde forestillet sig. Der tegner sig imidlertid et billede af, at dette endnu ikke helt er tilfældet. Selvom der er sket åbenlyse fremskridt for så vidt angår fx boligforholdene (boligerne er blevet større og mere tidssvarende, og beboerne har ofte lejekontrakter på lige fod med andre lejere), ser man fortsat, at boligerne er placeret i institutionelle rammer med fællesarealer, tilknyttede servicepakker osv., ligesom beboerne er afhængige af visitation fra kommunen, således at udviklingshæmmede ikke frit kan vælge at bo, hvor de vil.

 

I løbet af de seneste 3-4 år har vi i Danmark set flere nyopførte, institutionslignende botilbud på handicapområdet med op til 50 - 60 mennesker under samme tag. Disse tilbud har flere af de gamle institutioners kendetegn, som fx centralkøkken, integreret dagtilbud mv. Dette har mødt skarp kritik fra bl.a. LEV.

 

Servicestyrelsen lavede i 2007 en større kortlægning af botilbud på handicapområdet, hvor konklusionerne bl.a. er:

 

·       Selv om institutionsbegrebet formelt er afskaffet, bærer hverdagens praksis mange steder fortsat præg af institutionstankegangen.

·       Bolig og ydelser er reelt ikke adskilt.

·       Medborgerperspektivet har ikke for alvor vundet indpas i den professionelle sprogbrug og praksis. Det betyder, at mange udviklingshæmmedes muligheder for at udøve deres medborgerskab, herunder deres selvbestemmelsesret, er begrænsede.

 

Medborgerskab er muligheden for selv at vælge og tage ansvar i en række personlige, hverdagslige sammenhænge, og at bidrage til samfundets udformning i særlige demokratiske og politiske sammenhænge som fx folkeafstemninger. Medborgerskab handler om at have indflydelse på sit eget liv og efter bedste evne også at tage ansvar for det. Det handler om at kende sine rettigheder og vide, hvordan og hvornår man kan bruge dem. Og at vide hvordan man kan være med til at ændre ting, som man ikke er tilfreds med.

 

Der er en lang række mål man kan sætte, hvis man vil styrke medborgerskabet for personer med udviklingshæmning. Det kunne dreje sig om følgende:

 

·       Udviklingshæmmede har bedre muligheder for at bestemme, hvor de vil bo.

·       Flere udviklingshæmmede deltager i aktiviteter (herunder beskæftigelse) uden for beskyttede miljøer.

·       Flere udviklingshæmmede oplever at kunne bestemme over vigtige områder i deres hverdagsliv, fx økonomi.

·       Flere udviklingshæmmede har kontakt med personer, der ikke er udviklingshæmmede.

 

Disse forandringer kræver indsatser på en række forskellige fronter. Dels kræves ændrede rammer, dels ændrede holdninger hos pårørende og fagpersoner, dels medborgerskabs-kompetencer hos de udviklingshæmmede og endelig udvikling af relevante støttetilbud, der understøtter medborgerskab.

 

Center for Psykiatri og Handicap vil tage initiativ til, at denne udvikling styrkes yderligere for de udviklingshæmmede, gennem involvering af fagpersoner, brugere, pårørende, interesseorganisationer mv. Der vil derfor blive nedsat et medborgerskabspanel med repræsentation fra disse aktører, der skal drøfte mulighederne for at styrke medborgerskabet for personer med udviklingshæmning og i forlængelse heraf igangsætte konkrete initiativer.

Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive holdt orienteret om dette arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til initiativet er begrænset til en intern konsulents planlægning og gennemførelse af møder i medborgerskabspanelet, opsamling og videreformidling af input herfra. Som det er beskrevet ovenfor handler det meget om, at tilrettelægge den nuværende indsats så aktiviteterne styrker medborgerskabet for borgere med udviklingshæmning. Medborgerskabspanelets ideer omsættes derfor som udgangspunkt inden for rammerne af budgettet og ideer herudover vil blive forelagt til politisk stillingtagen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Kommissorie medborgerskab (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Månedlig fokusopfølgning for september 2014 vedr. ældreområdet

00.30.14Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig fokusopfølgning for september 2014 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at opfølgningen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Taget til efterretning. 

 

Sagsfremstilling

Med virkning for budget 2014, blev der vedtaget en række besparelser inden for hjemmeplejeområdet, hvor tidsforbruget for en række ydelser inden for personlig pleje og praktisk bistand blev reduceret. Disse besparelser afspejler sig i fokusopfølgningen under følgende områder:

 

·       Antal ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt ældreboliger er nogenlunde stabile, dog med et fald i antal ledige boliger i forhold til 2013.

·       Antal brugere i hjemmeplejen er nogenlunde stabile. Der er dog sket et mindre fald. I gennemsnit var der i 2013 1.458 brugere, medens gennemsnittet for ugerne 1-39 i 2014 er 1.423 brugere.

·       Visitererede timer til personlig pleje fortsætter med at falde. Gennemsnitligt blev der visiteret 5.827 timer pr. uge i 2013 medens der for ugerne 1-39 i 2014 er blevet visiteret gennemsnitligt 5.375 timer pr. uge.

·       Visiterede timer til praktisk bistand er faldet fra gennemsnitligt 709 timer pr. uge i 2013 til 479 timer pr. uge for ugerne 1-39 i 2014.

·       Det gennemsnitlige antal timer pr. bruger er faldet fra 4,48 timer pr. uge i 2013 til 4,12 timer pr. uge for ugerne 1-39 i 2014.

·       Private leverandørers andel af praktisk hjælp (visiterede timer) er faldet fra gennemsnitligt 141 timer pr. uge i 2013 til 98 timer pr. uge for ugerne 1-39 i 2014. Forventes dog at stige igen når de nystartede private leverandører (se note) er kommet rigtigt i gang.

·       Private leverandørers andel af personlig pleje (visiterede timer) er et nyt område i fokusopfølgningen, da der i uge 18 startede en ny privat leverandør der udfører personlig pleje. For ugerne 18-39 har den nye leverandør fået visiteret gennemsnitligt 67 timer pr. uge og ydelserne leveres fortrinsvis i Rønne.

·       Leverede BUM-timer i alt i forhold til budgetterede timer er faldet fra gennemsnitligt 5.804 timer pr. uge i 2013 til 5.217 timer pr. uge for ugerne 1-39 i 2014. Leverede BUM-timer er lavere end budgetterede timer.

 

1. maj 2014 startede Stabil Pleje som ny privat leverandør og udover at udføre praktisk hjælp, udfører Stabil Pleje også personlig pleje, hvilket ellers kun kommunen tidligere har udført. To private leverandører som kun udførte praktisk hjælp, I/S Husrent og Top Partners, stoppede i marts måned, men der er startet en ny privat leverandør, Pænt og Praktisk.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje

27.39.04P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BDO anbefaler, at fritvalgpriserne beregnes på baggrund af det nyeste regnskab samt, at der sker en differentiering af priserne for personlig pleje og praktisk hjælp. Derfor foreslås det, at praksis for fritvalgpriserne ændres. Fritvalgpriserne for 2014 fremskrives til 2015-priser gældende fra januar 2015, og med henblik på at beregne nye fritvalgpriser på baggrund af regnskab 2014. Således forelægges nye priser for 2015 til politisk godkendelse i maj 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at anbefale til kommunalbestyrelsens godkendelse at fritvalgpriserne for 2014 fremskrives til 2015-priser, og at priserne gælder fra 1. januar 2015 og frem til ny beregning forelægges i maj 2015

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen vedr. frit valg af praktisk hjælp og personlig pleje, foreskriver at priserne skal fastsættes mindst én gang årligt og ske med udgangspunkt i senest afsluttede regnskab. Kommunen har dog pligt til at justere timepriserne også i løbet af året, såfremt kommunen bliver opmærksom på at timepriserne ikke længere er retvisende.

 

De senere år er timepriserne for frit valg området i Bornholms Regionskommune blevet vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen, således også ved budgetvedtagelsen for 2015.

På baggrund af usikkerhed omkring Bornholms Regionskommunes beregningsmetode af frit valg priserne blev Kommunernes Revision BDO bedt om, at foretage en kvalitetssikring af Bornholms Regionskommunes prisberegninger. BDO’s overordnede vurdering er, at Bornholms Regionskommunes egen beregning er i overensstemmelse med reglerne for beregning af fritvalgpriser. Dog er BDO kommet med anbefaling om, at priserne for 2015 fastsættes primo 2015 på baggrund af regnskab 2014 og at den mulighed der ligger i KL’s beregningsmetode omkring differentiering af timepriserne for praktisk hjælp og personlig pleje indarbejdes i beregningen af timepriserne, således at der opnås differentierede priser for disse ydelser. Yderligere konklusioner og anbefalinger fra BDO kan læses i bilag 1.

 

Økonomi og Personale ønsker at følge BDO’s anbefalinger om differentiering af priser samt at beregningen af priserne sker primo 2015 med politisk godkendelse i maj 2015.

Det anbefales derfor, at de godkendte frit valg priser for 2014 fremskrives til 2015 pris- og lønniveau og at disse anvendes frem til at der foreligger en ny beregning af priserne for 2015 på baggrund af regnskab 2014.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af ovenstående vil fritvalgpriserne gældende fra 1. januar 2015 se ud som følger:

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Praktisk hjælp

377,32 kr. pr. time

471,65 kr. pr. time

Personlig pleje, dag

398,31 kr. pr. time

497,89 kr. pr. time

Personlig pleje, øvrig tid

432,29 kr. pr. time

540,36 kr. pr. time

Personlig pleje, nat

1.024,32 kr. pr. time

1.280,40 kr. pr. time

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Notat vedr. kvalitetssikring af fritvalgpriser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på ældreområdet 2013

27.12.16K09-0119

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

9

 

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det kommunale tilsyn på ældreområdet har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsynsbesøg i kommunens plejehjem- og centre.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at redegørelsen for udførte tilsyn på ældreområdet i 2013 sendes i høring i Ældrerådet, i Beboer- og Familierådene og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Indstilling godkendt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at redegørelsen indstilles taget til efterretning i kommunalbestyrelsen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Anbefales taget til efterretning i kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet har, på baggrund af de enkelte tilsynsrapporter for 2013, udarbejdet den årlige redegørelse for det kommunale tilsyn på ældreområdet. Der er gennemført 11 tilsynsbesøg, og ingen af disse besøg har ført til skærpet bevågenhed fra Tilsynets side.

 

Tilsynet har konstateret, at borgerne, som bor i kommunens plejecentre- og hjem, får den hjælp de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde, som lever op til Regionskommunens målsætninger og kvalitetsstandarder for området. Det er Tilsynets opfattelse, at de enkelte steder leverer pleje-, omsorgs- og sygeplejemæssige opgaver på tilfredsstillende vis, og at der er en god faglighed de enkelte steder.

Borgerne, som Tilsynet har talt med, udtrykker generel tilfredshed med plejen, hjælpen og maden. Få borgere udtrykte utilfredshed med maden, og de blev vejledt i forhold til reglerne om frit valg af leverandør på madserviceområdet. Tilsynet har ikke talt med pårørende i 2013, idet der er tale om uanmeldte tilsyn, så der kan ikke laves aftale om, at de pårørende er til stede.

 

Der er givet 10 anbefalinger/henstillinger i 2013 mod 16 i 2012. Ingen af anbefalingerne har medført straks påbud. Anbefalingerne er alle fulgt tilfredsstillende op. De givne anbefalinger er konkrete for de enkelte steder, og der ses ingen tendenser i retning af, at området har generelle problemstillinger, som der skal tages hånd om. Der er givet en anbefaling, som går på tværs af området, idet Tilsynet har anbefalet, at der tages initiativ til en samlet kortlægning af antallet af borgere med misbrugsproblematikker i ældreområdet.

 

Tilsynet vil i 2014 generelt have fokus på, hvordan der de enkelte steder arbejdes med visionerne i kommunens ældrepolitik, herudover vil der fortsat være fokus på følgende:

·       Opfølgning på Embedslægens tilsyn

·       Opfølgning på det kommunale tilsyn

·       Ydelserne til borgerne, herunder træning og aktiviteter

·       Borgerinddragelse

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. oktober

Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet, i Beboer- og Familierådene (BFR) og i Handicaprådet.

 

Der er indkommet følgende høringssvar:

Handicaprådet har i deres møde den 18. august taget redegørelsen til efterretning.

 

Bornholms Ældreråd har i deres møde den 16. september taget redegørelsen til efterretning. 

 

BFR Lunden: Beboer- og Familierådet tager redegørelsen til efterretning. Rådet ønsker at udtrykke stor tilfredshed med de forhold der er på Lunden.

 

BFR Snorrebakken: BFR har med tilfredshed noteret, at det kommunale tilsyn er i god tråd med BFR’s opfattelse af forholdene på Plejecenter Snorrebakken, og at der ikke ses grundlag for kritik på nogen punkter.

 

BFR Aabo: Ingen bemærkninger.

 

BFR Nørremøllecenteret: Rådet har taget redegørelsen til efterretning og har ingen kommentarer.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 (PDF)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

2.
Tilsynsbesøg.docx (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Klippebo 2014   

27.12.16K09-0122

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

8

 

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Sendes i høring.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 8. juli og 9. juli 2014 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er tilsynets indtryk, at Plejecenter Klippebo lever op til den standard, som kommunen har sat for hjælp til beboerne på plejecentre. Der er desuden stor fokus på inddragelse af beboerne i hverdagen, herunder i forhold til de aktiviteter der igangsættes. Ombygningen af fællesarealerne har givet udfordringer. Beboerne skal ud og gå en forholdsvis lang tur, idet måltider nu må indtages et andet sted. Tilsynet finder, at den måde man løser og italesætter udfordringen på er rigtig god. Generelt udtrykker beboerne stor tilfredshed med den hjælp de får, og det er Tilsynets indtryk, at beboerne får den hjælp, som de har behov for. Der er fokus på inddragelse af beboernes egne ressourcer i opgaveløsningen, og der er også fokus på beboernes ret til at blive inddraget i eget liv.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet 3 anbefalinger:

•    Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en procedure omkring egenkontrol af medicinhåndteringen, herunder også om teamleders egenkontrol. Tilsynet ønsker denne procedure tilsendt senest den 1. oktober 2014.

 

•    Tilsynet anbefaler, at punktet Seksualitet fremadrettet får den nødvendig opmærksomhed i forbindelse med udfyldelsen af 12 sygeplejefaglige problemfelter, idet det også bemærkes, at beboeren, naturligvis kan vælge ikke at ville udfylde dette punkt. Dette skal i givet fald dokumenteres. Der følges op ved næste tilsyn.

 

•    Tilsynet påpeger, at reglerne om magtanvendelse skal overholdes, og anmoder om, at der en redegørelse for, hvordan dette sikres. Tilsynet skal have redegørelsen senest den 1. oktober 2014.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. oktober

Tilsynet har den 9. september 2014 modtaget fyldestgørende redegørelse og opfølgning på anbefalingerne omhandlende ”Procedure omkring egenkontrol af medicinhåndtering”, samt ”Procedure for sikring af overholdelse af magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelses-retten”.

Derudover er der tilkendegivet en øget opmærksomhed på dokumentationen (inddragelse af borgeren) af det sygeplejefaglige problemfelt omhandlende borgerens seksualitet. Der vil ske en opfølgning af denne anbefaling ved næste års tilsyn.

 

Bornholms Ældreråd har i deres møde den 16. september taget rapporten til efterretning.

 

Handicaprådet har i deres møde den 16. september afgivet følgende høringssvar:

Taget til efterretning. Wanda Brændeholm finder det krænkende, at der spørges ind til seksualitet.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. september 2014

1.
Tilsynsrapport Klippebo 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Aabo 2014  

27.12.16K09-0121

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

10

 

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 3. juli 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Aabo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Plejecenter Aabo er meget tilfredse for det tilbud de modtager. Det er tillige Tilsynets opfattelse, at medarbejderne, i deres tilgang til beboerne i både den praktiske pleje og i omsorgsdelen, udviser god empati og tålmodighed. Det er oplevelsen, at der samlet er en rigtig god stemning beboere og medarbejdere imellem.

 

De indvendig fysiske rammer fremstår generelt i god stand. Dog er der fortsat problemer med fliser der falder ned på nogle af beboerbadeværelserne. Der er i den forbindelse givet en anbefaling. Plejecenter Aabo fremstår hyggeligt indrettet, og det er oplevelsen at der er fokus på at skabe et hyggeligt miljø på fællesarealerne. De fremviste lejligheder fremstod hyggeligt og personligt indrettede.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet 3 anbefalinger:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. oktober

Rapporten har været sendt til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Handicaprådet har i deres møde den 18. august taget rapporten til efterretning, idet Rådet med tilfredshed noterer sig, at der fra Tilsynet bliver fulgt op på anbefalingerne.

Bornholms Ældreråd har i deres møde den 16. september taget rapporten til efterretning.

 

Plejecenter Aabo har pr. mail den 29. september 2014 modtaget en tilbagemelding fra Center for Teknik og Miljø omkring skaderne på badeværelserne. Det er blevet oplyst, at

der stadig er forhandlinger i gang mellem BRK, rådgiver og de to entreprenører vedr. årsagen eller årsagerne til skaderne, omfanget af den nødvendige udbedring samt betaling af omkostningerne til udbedringsarbejdet - eller evt. udførelse af arbejdet som et led i et forlig.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Tilsynsrapport Aabo 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Toftegården 2014   

27.12.16K09-0120

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-09-2014

9

 

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Sendes i høring.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 27. juni 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført den 26. juni 2014.

 

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Toftegården er meget glade for det tilbud de modtager. Der virkede til at være et godt samspil mellem beboer og personale. Personalet viste nærvær og omsorg i omgangen med beboerne. Det er Tilsynets opfattelse, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og brug for.

 

Boligerne fremstår utidssvarende og små, og der er tilsyneladende et problem med at få midler til reparationer og vedligeholdelse. Fællesarealerne i afdeling G er nyrenoverede og det var tydeligt, at beboerne nød at opholde sig her. I afdeling K er der ikke samme gode fællesarealer, og kun enkelte beboere opholdt sig der, da Tilsynet var på besøg.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet 4 anbefalinger:

•    Tilsynet anbefaler, at man sikrer sig, at aftaler, som f.eks. beboeren har indgået med et andet tilbud i kommunen, og som Toftegården nu handler på, stadig er gældende og at dette dokumenteres.

 

•    Tilsynet anbefaler, at det sikres at dokumentationen i Care er fyldestgørende, således at der sker en evaluering på igangsatte indsatser, samt at dokumentationen i de 12 sygefaglige indsatser er fyldestgørende udfyldt. Da det også var en anbefaling i sidste års tilsyn, skærpes anbefalingen, og teamleder bedes indsende en redegørelse for, hvordan det sikres, at der følges op på diverse planer for beboerne, senest den 8. august 2014.

 

•    Tilsynet anbefaler, at Toftegården tager kontakt til det center, som står for bygningsvedligeholdelsen med henblik på, at få fliser sat op i de badeværelser, der mangler, således at de hygiejnemæssige forhold kan bringes i orden.

 

•    Tilsynet anbefaler, at det sikres, at vedligeholdelsesbudgettet er kendt for ledelsen af Toftegården og for Beboer- og Familierådet, således at man kan være med til at pege på prioritering af vedligeholdelsesarbejder.

 

Administrativ tilføjelse:

Tilsynet meddeler, at der er modtaget tilfredsstillende redegørelse fra Toftegården vedr. håndtering af elektronisk omsorgsjournal (bullit 2).

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. oktober

Bornholms Ældreråd har i deres møde den 16. september taget rapporten til efterretning.

Handicaprådet har i deres møde den 16. september taget rapporten til efterretning.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. september 2014

1.
Tilsynsrapport Toftegården 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101  

27.36.04P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

22-09-2014

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center Sundhed har revideret kvalitetsstandarden for den sociale behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at revideret kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug efter § 101 sendes i høring i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. september 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at revideret kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug efter § 101 godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I medfør af § 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 fastsætter kommunalbestyrelsen en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.  Lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 erstatter bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006.  I følge bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden som minimum revideres hvert 2. år.

 

Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om tilbud og ydelser for den sociale behandling for stofmisbrug, som kommunen tilbyder. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling og er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen.

 

Standarden indeholder de punkter, som fremgår af bekendtgørelsen:

1.    Opgaver der udføres på misbrugsbehandlingsområdet

2.    Ydelser i stofmisbrugsbehandlingen

3.    Målgruppe for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling

4.    Mål for indsats

5.    Organisatorisk struktur

6.    Visitationsprocedure

7.    Behandlingsgaranti

8.    Muligheder for frit valg

9.    Udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner og handleplaner

10. Brugerinddragelse

11. Regler for betaling af kost og logi m.v.

12. Sagsbehandling og klageadgang

13. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

14. Monitorering af indsatsen

 1. Opfølgning på borgerens behandlingsplan
 2. Måltal for indsatsen
 3. Hvis der er hjemmeboende børn
 4. Fremtidig indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet
 5. Kvalitetskrav kommunen stiller til de døgnbehandlingssteder, som kommune anvender til løsning af opgaver efter § 101

 

I det reviderede forslag er der alene foretaget en tekstmæssig og redaktionel tilretning af afsnittene 1-14, således at standarden er i overensstemmelse med den ændrede organisering af misbrugsbehandlingen i Bornholm Regionskommune. 

 

I medfør af § 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 indeholder standarden også nye afsnit 15-19 vedrørende:  

 1. Opfølgning på borgerens behandlingsplan
 2. Måltal for indsatsen
 3. Hvis der er hjemmeboende børn
 4. Fremtidig indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet
 5. Kvalitetskrav kommunen stiller til de døgnbehandlingssteder, som kommune anvender til løsning af opgaver efter § 101

 

De nye afsnit i kvalitetsstandarden medfører ikke ændring i kommunens nuværende serviceniveau, men beskriver gældende praksis.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. oktober

Handicaprådet den 7. oktober 2014:

Taget til efterretning. Kvalitetsstandarden skal til enhver tid afspejle det gældende serviceniveau.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 22. september 2014

1.
Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101, september 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Forslag til revision af standardvedtægter og retningslinjer for brugerinddragelse på socialområdet

27.15.04P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

7

 

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Forslag til revision af Standardvedtægt for brugerbestyrelser og Retningslinjer for brugerinddragelse.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at forslag til reviderede Standardvedtægter og Retningslinjer sendes til høring i Handicapråd, Ældreråd, samt Beboer- og Familieråd og Brugerbestyrelser på området

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Indstilling godkendt.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at forslag til reviderede Standardvedtægter og Retningslinjer godkendes

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Godkendes, idet ønsket om en valgperiode på 2 år indarbejdes.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter serviceloven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Ved lovændring pr. 1. juli 2010 er det op til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt der skal oprettes bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.m. eller om brugerinddragelsen skal tilrettelægges på anden vis.

 

Socialudvalget besluttede i sit møde den 28. juni 2010, at bruger- og pårørenderådene fortsætter uændret, og at der udarbejdes nye retningslinjer gældende for hele socialområdet, som forelægges til politisk behandling. Socialudvalget godkendte de nuværende gældende standardvedtægter og retningslinjer den 9. november 2011.

 

Der er tale om konsekvensrettelser i de vedhæftede forslag til reviderede Standardvedtægter og Retningslinjer, jf. den nye centerstruktur. Det forberedende arbejde omkring forslag til reviderede vedtægter og retningslinjer, er sket i samarbejde med flere råd og bestyrelser på henholdsvis ældre- og handicapområdet. I den forbindelse har Beboer- og Familierådet på Plejecenter Snorrebakken blandt andet udtrykt bekymring for, at beboerdialogen ikke mere bliver direkte, men gennem ”repræsentanter fra de respektive centre” (retningslinjerne).

 

Den Fælles Brugerbestyrelse i Socialpsykiatrien, udtrykker et ønske om at valgperioden udvides til 2 år for at sikre en kontinuitet i arbejdet (vedtægterne). Øvrige respondenter havde ingen yderligere kommentarer eller forslag til ændringer i forhold til det fremsendte.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. oktober

Forslag til reviderede Standardvedtægter og Retningslinjer har været sendt i høring i Handicapråd, Ældreråd, samt Beboer- og Familieråd og Brugerbestyrelser på området.

 

Beboer- og Familierådet ved Plejecenter Snorrebakken, har den 8. september afgivet

følgende høringssvar:

Beboer- og Familierådet ved Plejecenter Snorrebakken har nøje studeret forslaget til reviderede retningslinjer for brugerinddragelse i tilbud for voksne inden for Socialområdet. Det bekymrer os stærkt, at det tilsyneladende fremover ikke er hensigten at inddrage Beboer- og Familieråd i den direkte dialog med politikerne, idet formuleringen ”repræsentanter fra de respektive centre”, som vi forstår formuleringen, kun omfatter ledere og medarbejdere ved centrene. Vi vil på det kraftigste advare mod, at en revidering af denne art gennemføres, og vi står helt uforstående over for et forslag af denne art. Vi vil her henvise til hensigtserklæringer både i nærværende forslag og i den overordnede ældrepolitik, der som bekendt sætter brugeren i fokus og sigter mod at sikre brugerens rettigheder. Brugeren er repræsenteret netop af Beboer- og Familieråd, og vil man nu tilsidesætte denne institution, mister man naturligvis enhver konsekvens i både ældrepolitikken og i forslaget om brugerinddragelse. 

Vi vil derfor stærkt anbefale en omformulering af forslaget til retningslinjer, således at det sikres, at brugerne i kraft af Beboer- og Familieråd fortsat får en formel mulighed for dialog med politikerne.

 

Den Fælles Brugerbestyrelse i Socialpsykiatrien har afgivet følgende høringssvar:

Den fælles brugerbestyrelse ønsker en valgperiode på 2 år af hensyn til kontinuiteten og de opgaver brugerrepræsentanterne skal sætte sig ind i. Til orientering består den fælles brugerbestyrelse af brugerbestyrelsesrepræsentanter fra Område Vest og Område Øst, med støttefunktioner i eget hjem og med aktivitets- og samværstilbud og brugerbestyrelses-repræsentanter fra botilbuddet på Kommandanthøjen.

 

Handicaprådet har i deres møde den 18. august besluttet følgende:

Rådet ønsker, at valgperioden udvides til 2 år. Taget til efterretning.

 

Bornholms Ældreråd har fremsendt følgende høringssvar:

Standardvedtægterne: Taget til efterretning.

 

Retningslinjerne:

Rettelse til side 7 under Organisation og konstituering. ”En følgegruppe for Budget og økonomi: Besættes af formand og næstformand.”

Skal erstattes med: ”Den koordinerende gruppe: Besættes af formand og næstformand og de to formænd for de øvrige følgegrupper”, så der er overensstemmelse med de vedtagne vedtægter for Bornholms Ældreråd. 

Ellers taget til efterretning.

 

Der er ved høringsfristens udløb den 10. september 2014, ikke fremsendt yderligere høringssvar fra øvrige høringsberettigede parter.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2014

1.
Forslag til standardvedtægter (DOCX)

2.
Forslag til retningslinjer (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilsyn 2014 Projekterne Christianshøj og Klippely

27.12.16K09-0123

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbudsprojekterne Christianshøj og Klippely den 27. august 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Projekterne er funderet i Servicelovens § 103 og § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet finder, at både Klippely og Christianshøjkroen tilbyder brugerne opgaver, som kan sidestilles med det at have et arbejde. De opgaver som skovhjælperne løser, er vigtige og relevante. Der stilles krav, men ikke større krav, end der kan honoreres, og der er plads til individuelle hensyn. Der er et højt aktivitetsniveau. Det er tydeligt at de ansatte fra Naturstyrelsen har forståelse for brugergruppen, og trives med at arbejde sammen med skovhjælperne om løsning af opgaverne. Det er Tilsynets oplevelse, at de opgaver der løses stemmer overens med målsætningen om at tilbyde beskæftigelse, som ligger tæt på det normale arbejdsmarked.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet nedenstående 3 anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Tilsyn 2014 Sandemandsgården

27.12.16K09-0128

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

 

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet og oversendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Sandemandsgården den 23. september 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Det er Tilsynets opfattelse, at brugerne af Sandemandsgården er meget glade for deres tilbud, og at de føler, at de går på arbejde, og at det arbejde, som de udfører, er vigtigt.  Sandemandsgården har også gode aktiviteter, til de borgere, som ikke kan deltage i de mere produktionsrettede opgaver. Det er således Tilsynets opfattelse, at Sandemandsgården leverer den ydelse til borgerne, som kan forventes og i forhold til de beslutninger, som der politisk er besluttet.

 

Der er i forbindelse med tilsynet 2014 ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport Sandemandsgården 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Tilsyn 2014 - dagtilbud i forbindelse med STU

27.12.16K09-0129

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet i tilbuddet og den måde, opgaverne skal udføres på. De gennerelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser, hvor af det fremgår, at kommunalbestyrelsen fører det gennerelle driftsorienterede tilsyn med egne tilbud, som ikke er omfattet om lov om socialtilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet   

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet, og oversendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet i forbindelse med STU-tilbuddet den 24. september 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er Tilsynets indtryk, at dagtilbuddet som gives i sammenhæng med STU’en opfylder de forventninger og leverer de ydelser, som der er i forbindelse med et tilbud efter servicelovens § 104.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport 2014 - Dagtilbud i forbindelse med STU (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Tilsyn 2014 dagtilbuddet Blæksprutten

27.12.16K09-0124

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden for voksenområdet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Blæksprutten den 3. september 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Blæksprutten er et aktivitets- og samværstilbud med et højt aktivitetsniveau. Brugerne bestemmer selv indholdet i aktiviteterne, og om de ønsker at deltage. Der er en høj grad af brugerinvolvering på stedet. Det er Tilsynets indtryk, at brugerne af Blæksprutten i princippet kan få hjælp til alle de problemer, der måtte opstå, og at der måske gives hjælp ud over, hvad der kan forventes af et aktivitets- og samværstilbud, men også at Blæksprutten derfor er med til at forebygge en lang række problemer, som kunne opstå for brugerne. Det er derfor Tilsynets opfattelse, at Blæksprutten er et rigtigt godt tilbud til brugerne.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet 3 anbefalinger:

 

Tilsynet anbefaler, at Blæksprutten straks færdiggør indberetningen til Tilbudsportalen. Der skal ske en tilbagemelding til Tilsynet senest den 1. november 2014 herom.

 

Tilsynet anbefaler, at der kun ryges udenfor eller i rygepavillonen.

 

Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes arbejdspladsvurdering (APV) i Blæksprutten, hvis den senest udarbejdede APV er mere end 3 år gammel. Tilsynet anmoder om at få tilsendt den gældende APV for stedet senest den 1. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsyn 2014 Blæksprutten (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2014    

27.12.16K09-0126

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 17. september og 30. september 2014 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at Plejecenter Lunden samlet set giver et trygt og godt tilbud til beboerne. Der er en god tilgang til måden at udføre hjælpen på, som bl.a. tager udgangspunkt i kommunens ældrepolitik og beslutningen om længst muligt i eget liv. Beboerne udtrykker tilfredshed med både hjælpen og aktivitetsniveauet, men ønsker dog, at der bliver mulighed for at komme mere ud at gå i hverdagen. Personalet udtrykker tilfredshed med Lunden som arbejdsplads. Alt i alt kan Tilsynet konkludere, at beboerne på Lunden får den hjælp, som de er visiteret til, og at hjælpen bliver tilrettelagt og udført under hensyntagen til den enkeltes individuelle behov.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport 2014 Lunden (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Nylars 2014    

27.12.16K09-0127

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 10. september 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Nylars.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at B2, med flytningen til Nylars, har fået rigtig gode fysiske rammer, som allerede har haft en positiv indflydelse på aktivitetsniveauet for beboerne, men at flytningen også har den konsekvens, at nogle af beboerne ikke længere kan være selvhjulpne i forbindelse med indkøb af daglige fornødenheder. Plejecenter Nylars forsøger at kompensere dette, ved mere støtte til indkøb, og at man vil etablere en kiosk på stedet. Det, at der er mulighed for at gå ud i et stort haveområde, trækker beboerne udenfor.

 

Det er desuden Tilsynets indtryk, at beboerne får den hjælp de har krav på og ret til, og at Nylars er et godt tilbud til målgruppen.

 

Der er givet følgende anbefalinger ved dette års tilsyn:

 

 

 

Tilsynet har den 27. september modtaget en tilfredsstillende redegørelse for, hvordan det fremadrettet tænkes at der bliver arbejdet med sikring af beboerindflydelsen – herunder arbejdet med beboermøde. 

 

Derudover har Tilsynet modtaget en tilbagemelding på, at der er indkaldt til møde mellem leder, tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) med henblik på, at påbegynde arbejdet med en sikring af et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport Nylars 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Beskæftigelsesplan 2015

15.00.15P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

24-09-2014

5

 

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

19

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2014 påbegynde arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at beskæftigelsesplanen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 24. september 2014:

Anbefales, men sendes forinden behandling i kommunalbestyrelsen til behandling i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalgene behandler de beskæftigelsespolitiske mål og strategier ud fra fokus på hver deres udvalgsområde.

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Fokus på at hjælpe unge, der er i tilknytning til psykiatrien, tilbage til en fast tilknytning til det ordinære arbejdsmarked i et tæt samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Der er også en kobling til Social- og Sundhedsudvalgets mål om udvikling af indsatsen overfor de psykisk sårbare. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en orientering om samarbejdsfladerne mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder.

 

Sagsfremstilling

Hvert år vedtager kommunalbestyrelsen en beskæftigelsesplan (BP) der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

 

Planen udarbejdes af jobcenteret i et tæt samarbejde mellem bl.a. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og andre områder i kommunen.

 

Beskæftigelsesplanen er allerede afspejlet ind i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aftalte mål, hvor målet om fokus på overledigheden for de 25-29 årige kan indeholdes i 1. mål i planen om at flere unge skal i uddannelse, hvor målet om at fokusere på borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan indeholdes i 2. mål om tværfaglig og sammenhængende indsats, hvor målet om én indgang til erhvervslivet og målet om rekruttering kan indeholdes i 4. mål om tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

 

BP indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder, som besluttes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Hele BP behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen senest samtidig med det kommunale budget.

 

Beskæftigelsesministeren har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015, og har valgt at videreføre målene fra 2014. Dog således, at der i mål 2 ikke udelukkende skal være fokus på forebyggelse af førtidspension.

 

 1. mål: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen, og dermed understøtte at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.

 

2.     mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet

Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenterede i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

 

3.     mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelse af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2 årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

4.     mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding.

 

Der stilles ikke formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i beskæftigelsesplanen for 2015 som det har været tilfældet de tidligere år.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning, at kommunerne med udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål for 2015 vil sikre en aktiv og effektiv beskæftigelsesindsats til gavn for borgere og virksomheder, og at kommunerne vil indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne og de lokale beskæftigelsesråd om beskæftigelsesplanen for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 20. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 29. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

Udkast til beskæftigelsesplanen sendes i høring hos LBR senest den 1. juli.

 

I sit møde den 12. august 2014 har Det lokale Beskæftigelsesråd afgivet følgende høringssvar:

 

”Vedrørende flere unge i uddannelse konkretiseres yderligere om indsatsen for målgruppen i forhold til erhvervsuddannelserne/erhvervsskolereformen.

Vedrørende bekæmpelse af langtidsledigheden tilføjes der yderligere om den konkrete indsats for de langtidsledige, der ikke er nye langtidsledige.

I øvrigt ingen bemærkninger.”

 

I sit møde den 18. august 2014 har Handicaprådet afgivet følgende høringssvar:

”Rådet tilslutter sig de positive formuleringer i planen og tager den til efterretning.”

 

Beskæftigelsesplan 2014 godkendes af kommunalbestyrelsen senest i mødet den 9. oktober 2014.

 

Senest 31. oktober 2014 fremsendes den godkendte beskæftigelsesplan til beskæftigelsesregionen med LBR’s bemærkninger.

 

Senest 31. januar 2015 offentliggøres den godkendte beskæftigelsesplan samt LBR’s bemærkninger på kommunens hjemmeside.

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 24. september 2014

1.
Beskæftigelsesplan 2015 (DOCX)

2.
Høringssvar af 25. august 2014 fra beskæftigelsesregionen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Ældreprisen 2014

00.05.07G01-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter  

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 1. september 2014, at der også i 2014 skal uddeles en ældrepris.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at prisoverrækkelsen finder sted onsdag den 3. december, kl. 16  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ældreprisen giver til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f. eks

·       Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·       Tiltag der letter de ældres hverdag

·       Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til ældreprisen vil ske onsdag den 5. november og onsdag den 12. november. Indkomne forslag skal være Sekretariatet i hænde senest torsdag den 20. november kl. 12,00.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil i sit møde den 24. november blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

 

Annoncering vedr. selve prisoverrækkelsen vil ske onsdag den 26. november.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af øvrige sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Handicapprisen 2014

00.05.07G01-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 1. september 2014, at der også i 2014 skal uddeles en handicappris.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at prisoverrækkelsen finder sted onsdag den 3. december, kl. 16  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Handicapprisen gives som en påskønnelse til personer, virksomheder, foreninger o.a., der udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

 

Det kan f. eks. være en speciel indsats omkring

·       Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige

·       Forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv

·       Fysisk tilgængelighed

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til ældreprisen vil ske onsdag den 5. november og onsdag den 12. november. Indkomne forslag skal være Sekretariatet i hænde senest torsdag den 20. november kl. 12,00.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil i sit møde den 24. november blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

 

Annoncering vedr. selve prisoverrækkelsen vil ske onsdag den 26. november.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af øvrige sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Mødeplan 2015

00.22.02A26-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

22

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2015 og drøfte hvorvidt, der skal fastsættes sluttidspunkt for udvalgsmøder.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2015 tages til efterretning

b)   at mødetidspunkt fastsættes til kl. 14 for de ordinære møder

c)    at det drøftes, hvorvidt der skal fastsættes regler om varigheden af møder i Social- og Sundhedsudvalget

d)   at der udarbejdes plan for hvor udvalgets møder afholdes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

a) Taget til efterretning.

b) Mødetidspunktet fastsættes til kl. 15 for de ordinære møder.

c) Drøftet.

d) Udvalgsmødet i januar planlægges til Kommandanthøjen i Rønne.  

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. september 2014 mødeplanen for 2015 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det at Social- og Sundhedsudvalget har møder følgende dage i 2015:

5. januar

2. februar

2. marts

13. april

4. maj

1. juni

17. august

14. september

26. oktober

23. november

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

23

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Orientering om møde med Fontana.

Bornholms Ældreråd inviterer udvalget til dialog tirsdag den 9. december, kl. 12-13 i mødelokale A på Ullasvej 23.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

24

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at punkterne 13, 14, 16, 17 og 18 sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

b)   at punkt 15 sendes i høring i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

a) og b) Godkendt. Endvidere sendes fra punkt 2 på dagsordenen forslag 1 og det samlede forslag 4) + 5) i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i berørte brugerråd og centres Med-udvalg.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

25

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Intet.