Referat
Social- og Sundhedsudvalget
24-11-2014 kl. 15:00
Botilbuddet Klintebo, Klintebovej 4, Aakirkeby
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Månedlig fokusopfølgning for oktober 2014 vedr. ældreområdet
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014, Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 4 Anlægsbevilling til installation af tandlægeunits i tandklinikken i Nexø
  åbent 5 Udmøntning af effektiviseringer i Center for Psykiatri og Handicap - budget 2015
  åbent 6 Brandsikkerhed på Botilbuddet Gartnerparken
  åbent 7 Kommissorium for analyse af ældre- og sundhedsområdet
  åbent 8 Borgerinddragelse via dialogmøder
  åbent 9 Vision og handleplan for lokalsamfundstilgangen
  åbent 10 Rapport om anmeldt tilsynsbesøg 2014 Projekterne Christianshøj og Klippely
  åbent 11 Tilsyn 2014 Sandemandsgården
  åbent 12 Rapport om anmeldt tilsynsbesøg 2014 Blæksprutten
  åbent 13 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2014
  åbent 14 Tilsyn 2014 - dagtilbud i forbindelse med STU
  åbent 15 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Nylars 2014
  åbent 16 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet og Vestergade 2014
  åbent 17 Rapport uanmeldt tilsyn Rehabiliteringscenter Sønderbo 2014
  åbent 18 Ældreprisen 2014
  åbent 19 Handicapprisen 2014
  åbent 20 Gensidig orientering
  åbent 21 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 22 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Månedlig fokusopfølgning for oktober 2014 vedr. ældreområdet

00.30.14Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig fokusopfølgning for oktober 2014 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at opfølgningen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Med virkning for budget 2014, blev der vedtaget en række besparelser inden for hjemmeplejeområdet, hvor tidsforbruget for en række ydelser inden for personlig pleje og praktisk bistand blev reduceret. Disse besparelser afspejler sig i fokusopfølgningen under følgende områder:

 

·       Antal ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt ældreboliger er nogenlunde stabile, dog med et mindre fald i antal ledige boliger i forhold til 2013.

·       Antal brugere i hjemmeplejen er nogenlunde stabile. Der er dog sket et mindre fald. I gennemsnit var der i 2013 1.458 brugere, medens gennemsnittet for ugerne 1-43 i 2014 er 1.421 brugere.

·       Visitererede timer til personlig pleje er faldet fra gennemsnitligt 5.827 timer pr. uge i 2013 medens der for ugerne 1-43 i 2014 er blevet visiteret gennemsnitligt 5.363 timer pr. uge.

·       Visiterede timer til praktisk bistand er faldet fra gennemsnitligt 709 timer pr. uge i 2013 til 478 timer pr. uge for ugerne 1-43 i 2014.

·       Det gennemsnitlige antal timer pr. bruger er faldet fra 4,48 timer pr. uge i 2013 til 4,11 timer pr. uge for ugerne 1-43 i 2014.

·       Private leverandørers andel af praktisk hjælp (visiterede timer) er faldet fra gennemsnitligt 141 timer pr. uge i 2013 til 124 timer pr. uge for ugerne 1-43 i 2014.

·       Private leverandørers andel af personlig pleje (visiterede timer) er et nyt område i fokusopfølgningen, da der i uge 18 startede en ny privat leverandør der udfører personlig pleje. For ugerne 18-43 har den nye leverandør fået visiteret gennemsnitligt 70 timer pr. uge og ydelserne leveres fortrinsvis i Rønne.

·       Leverede BUM-timer i alt i forhold til budgetterede timer er faldet fra gennemsnitligt 5.804 timer pr. uge i 2013 til 5.194 timer pr. uge for ugerne 1-43 i 2014. Leverede BUM-timer er lavere end budgetterede timer.

 

1. maj 2014 startede Stabil Pleje som ny privat leverandør og udover at udføre praktisk hjælp, udfører Stabil Pleje også personlig pleje, hvilket ellers kun kommunen tidligere har udført. To private leverandører som kun udførte praktisk hjælp, I/S Husrent og Top Partners, stoppede i marts måned, men der er startet en ny privat leverandør, Pænt og Praktisk.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. november 2014

1.
Fokusopfølgning oktober 2014 Ældreorådet store figurer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014, Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014 viser på Social- og Sundhedsudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på den overførbare bevilling på 4,0 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 7,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. i 2014.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a)   at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)   at bevillingerne i Center for Ældre i 2014 ses samlet under et

c)    at det forventede merforbrug i Center for Psykiatri og Handicap finansieres af det overførte overskud fra 2013

d)   at der gives en negativ tillægsbevilling på 21.330.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som tilføres kassen

e)   at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet vedr. indretning og bestykning af Sønderbo nedsættes med 348.630 kr., hvorefter anlægsbevillingen udgør 701.370 kr. Nedsættelse modsvares af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen til ombygning af Sønderbo under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

a) Taget til efterretning.

b), c), d), og e) Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på anlæg.

 

Drift

For den del af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse som vedr. Social- og Sundhedsudvalget, forventes et mindreforbrug på den ikke-overførbare bevilling på 15,8 mio. kr. i 2014.

 

 

I Center for Ældre forventes samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 0,3 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 0,7 mio. kr. I forhold til sidste budgetopfølgning ses en forværring på 1,4 mio. kr.

Da det forventede merforbrug på afdelingerne i 2014 har karakter af strukturel tilpasning i indeværende år, anbefales det at se bevillingerne på ældreområdet under et. 

 

 

I Center for Psykiatri og Handicap forventes samlet set et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2014. Det forventende merforbrug i 2014 foreslås finansieret af det overførte overskud fra 2013 for centeret i indeværende år. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 4,8 mio., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 0,2 mio. kr.

De varige udfordringer samt forslag til handlingsmuligheder er forelagt Social- og Sundhedsudvalget i en særskilt sag.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

 

 

I Center for Sundhed forventes samlet set et mindreforbrug på den overførbare bevilling på 0,6 mio. kr. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 2,3 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,0 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.

 

Anlæg

På Social- og Sundhedsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2014 2,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 0,6 mio. kr., idet der forventes overført 0,3 mio. kr. til 2015.

 

Det anbefales, at der meddeles anlægsbevilling jf. beskrivelsen i bilag 2 således:

·       Nedsættelse af anlægsbevilling vedr. indretning og bestykning af Sønderbo, som modsvares af en forhøjelse af bevillingen til ombygning af Sønderbo under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Social- og Sundhedsudvalgets områder viser pr. 31. oktober 2014 samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 4,0 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 7,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,5 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. i 2014.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2014

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2014

Overført til 2014

Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Erhverv, Udd. og Beskæft.

 

15.830

 

 

15.830

Center for Ældre

417

 

303

720

 

Center for Psykiatri og Handicap

-4.988

563

4.819

-169

563

Center for Sundhed

618

4.937

2.341

2.959

4.937

Social- og Sundhedsudvalget

-3.953

21.330

7.463

3.509

21.330

 

Note: Merforbug angives med negativt fortegn

 

 

Tabel 2: Opfølgningen på anlæg udviser følgende hovedtal

Beløb i 1.000 kr.

2014

Forventet

Rådigheds-

Forventet

Forventet

overførsel

beløb

forbrug

afvigelse

til 2015

Social- og Sundhedsudvalget

2.265

1.620

645

296

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. november 2014

1.
SU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)

2.
SU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anlægsbevilling til installation af tandlægeunits i tandklinikken i Nexø

00.30.08P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tandplejen ansøger om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til indkøb og installation af to tandlægeunits i tandklinikken i Nexø.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)   at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 600.000 kr. til indkøb og installation af to tandlægeunits i tandklinikken i Nexø,

b)   at udgiften finansieres af driftsbudgettet i 2014 til Den kommunale Tandpleje, og

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

a), b) og c) Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til indkøb og installation af 2 tandlægeunits (tandlægestole) i tandklinikken i Nexø. 

 

To af de eksisterende tandlægeunits i klinikken i Nexø er omkring 20 år gamle og det er ikke længere muligt at få reservedele til disse units. Gennem en længere periode har der desuden været store udgifter til service og vedligehold.  Med indkøb og installation af to nye units udskiftes disse.

 

Udskiftning af tandlægeunits har tidligere været afholdt som anlægsudgifter. Med ansøgningen videreføres denne praksis.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabsprognosen pr. 31.10 2014 viser et forventet mindreforbrug på Den kommunale Tandpleje på 695.915 kr. ekskl. overført mindreforbrug fra 2013.

 

Udgiften på i alt 600.000 kr. til nye units i Nexø foreslås finansieret af Den kommunale Tandplejes driftsbudget i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udmøntning af effektiviseringer i Center for Psykiatri og Handicap, budget 2015

27.00.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Budget i Center for Psykiatri og Handicap er under pres. Udmøntning af effektiviseringer i Center for Psykiatri og Handicap, vurderes for nuværende, at forudsætte politisk stillingtagen, idet de vil medføre servicemæssige forringelser for borgerne. Der peges på, at gennemføre en fremadrettet analyse for at kvalificere beslutningsgrundlaget for handlemulighederne på området; alternativt at prioritere blandt resterende kendte budgetforslag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at orienteringen tages til efterretning

b)   at drøfte tilgangen til det budgetmæssige pres

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

a) Taget til efterretning.

b) Drøftet, idet Social- og Sundhedsudvalget afventer den iværksatte analyses anvisninger af handlemuligheder i Center for Psykiatri og Handicap inden videre stillingtagen til den samlede økonomi på bevillingsområdet, herunder afdækning af den opgavemæssige snitflade til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

 

Sagsfremstilling

Budgettet i Center for Psykiatri og Handicap er under pres på grund af et stigende antal borgere med behov for støtte og især et tidsmæssigt sammenfald af dyre enkeltsager. Området har, som resten af kommunen, bidraget med betydelige budgetreduktioner de senere år. I forlængelse heraf er der allerede iværksat en række opstrammende foranstaltninger i et forsøg på at begrænse forbruget. Det er derfor vanskeligt at pege på, hvor der kan gennemføres effektiviseringer uden det får servicemæssige konsekvenser.

 

Centeret skal jf. budgetvedtagelsen effektivisere for kr. 1.425.000 i 2015 og 1.954.000 i 2016. Effektiviseringer i den størrelsesorden kan primært gennemføres ved afskedigelser, som derfor først får fuld effekt et godt stykke ind i 2015, afhængig af tidspunktet for beslutningen om, hvor de skal gennemføres. Det vil derfor være udtryk for rettidig omhu, at gennemføre besparelser ud fra budget 2016 – dvs. 1.954.000 kr.

 

I budgetprocessen i 2014 har centeret beskrevet, at det er muligt at spare i størrelsesordenen 250.000 kr. på administration, interne konsulenter og sagsbehandling. Denne reduktion er administrativt ved at blive effektueret.

 

Budgetprocessen i 2014

Centeret har brugt budgetprocessen i 2014 til at lave forslag om de effektiviseringer og besparelser, der anses for mindst indgribende overfor borgerne. Budgetprocessen blev indledt i det tidlige forår, med et ’sparemål’ på 8,2 mio. kr., som var udgangspunktet for centerets input til det administrative sparekatalog. Heri indgår både konkrete besparelser, som kan kategoriseres som både serviceforringelser og effektiviseringer. Senere er der bragt yderligere besparelser og effektiviseringsforslag i spil vedr. Kulturhuset og Plantagen, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, i forbindelse med et forventet merforbrug i 2014 og 2015.

 

Forslagene har været drøftet lokalt med medarbejderne, i MED-udvalg, i centerets ledergruppe og med direktionen. Forslagene er herigennem blevet kvalificeret og bearbejdet med henblik på politisk stillingtagen.

 

Centeret har desuden lavet flere tiltag til løbende at effektivisere driften og sikre at visitationen til ydelser sker med skyldig hensyntagen til den økonomiske situation. I forbindelse med indskrivning af nye borgere i botilbud ses der fx altid på muligheden for at skabe synergi med ressourcer hos allerede visiterede borgere. Enkeltforanstaltninger undgås i videst muligt omfang, idet der er gevinster ved fx fælles nattevagt eller andre tiltag som flere borgere kan trække på.

 

I forbindelse med omorganiseringen 1. marts 2014 er der sket en betragtelig reduktion i ledelsestiden og de administrative ressourcer i centeret er ligeledes reduceret. Det i sig selv er også en effektivisering.

 

Konkrete initiativer

Derudover kan følgende tiltag nævnes, som er gjort for at effektivisere i centeret:

-      der er øget fokus på at undgå visitering til dyre foranstaltninger

-      der er forhandlet med og der forhandles løbende med eksterne leverandører om en betaling der modsvarer borgernes faktiske behov

-      andelen af tid, som bostøtte-medarbejderne bruger hos borgerne er hævet

-      samarbejdet mellem udfører-tilbud og myndighed forbedres løbende gennem fastlagt dialog

-      der er implementeret et nyt fagsystem, som øger graden af dokumentation og forbedrer anvendelsen heraf, samt på længere sigt øger muligheden for at uddrage information om indsatserne

-      en fælles dokumentationsmetode af funktionsevne (ICF) tages i brug i hele centeret i løbet af 2015

-      der er fokus på løsninger på tværs af kommunen, for at udnytte ressourcerne bedst muligt (Fontænehuset, mentoropgaver mv.)

-      der er indledt flere afskedigelser begrundet i langtidssygefravær

-      der er løbende fokus på sygefravær, selvom centeret allerede har et lavt sygefravær og trivslen er høj

 

Centeret arbejder desuden løbende på at optimere driften af egne tilbud og evt. gevinster her vil selvfølgelig blive realiseret. En række af tilbuddene har imidlertid ansvaret for nogle af de borgere som har de allerdårligste forudsætninger for at klare sig selv. En lavere normering kan derfor have meget store konsekvenser for den enkelte borgers selvbestemmelse og frihed. Det kan også have store konsekvenser for andre borgere, som kan have behov for fx skærmning eller anden opmærksomhed.

 

Der udestår derfor en besparelse på 1.704.000 kr., som ikke på nuværende tidspunkt vurderes, kan gennemføres uden betydelige servicemæssige konsekvenser for borgerne. En række af de ovennævnte tiltag er sat i søen netop mhp. at effektivisere, men det er særdeles vanskeligt at ’prissætte’ gevinsterne. En del af de vedtagne forslag i budget 2015 er effektiviseringer, der er udtryk for en optimistisk tilgang til besparelser.

 

Fremadrettet analyse

Der er aktuelt taget initiativ til, at igangsætte en analyse af psykiatri- og handicapområdet, på linje med analyserne på både børne- og ældreområdet. Dette med henblik på en systematisk vurdering af potentialer ved forskellige servicemæssige, visitationsmæssige og driftsmæssige forhold evt. med inddragelse af eksterne konsulenter. Analysen er udtryk for et ønske om at vurdere hvilke tiltag, der realistisk set bedst kan bidrage til en økonomisk forbedring på psykiatri- og handicapområdet. Analysen kan forventes afsluttet i marts 2015.

 

Resultatet af analysen er, af gode grunde, ikke kendt for nuværende og det er derfor ikke givet i hvilken udstrækning resultaterne kan bidrage til en forbedring af økonomien. Ud fra en rent driftsmæssig betragtning vil det derfor være klart mest hensigtsmæssigt, at gennemføre økonomiske tiltag, hvor bidraget til en budgetforbedring er velbeskrevet. Dette kan fx ske ved at prioritere hvilke af de tilbageblevne forslag fra det administrative sparekatalog mv., der kan bidrage til en øjeblikkelig budgetforbedring:

  1. Fjernelse af tilskud til mad og service i botilbud 0,322 mio. kr.
  2. Reduktion i driftstilskud til Kvindekrisecenteret 0,075 mio. kr.
  3. Pædagogisk ledsagelse på handicapområdet 0,66 mio. kr.
  4. Lukning af aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge 0,47 mio. kr.
  5. Reduktion af service på botilbud 0,36 mio. kr.  
  6. Lukning af beskæftigelsestilbuddet Plantagen for psykisk sårbare 0,40 mio. kr.

 

Forslagene giver i alt en besparelse på kr. 2.287.000

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Brandsikkerhed på Botilbuddet Gartnerparken

27.57.00K08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Orientering om brandsikkerheden på Botilbuddet Gartnerparken.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at orientering tages til efterretning

b)   at udvalget drøfter den fremtidige håndtering af brandsikkerheden

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

a) Taget til efterretning.

b) Drøftet, idet Social- og Sundhedsudvalget bakker op om den faglige vurdering af behovet for en nattevagt, og afventer den samlede vurdering af de økonomiske konsekvenser for Center for Psykiatri og Handicap.

 

Sagsfremstilling

I budget 2014 blev nattevagten på Botilbuddet Gartnerparken fjernet, og der blev sparet 500.000 kr. på botilbuddets budget. Frem til 1. marts 2014 var der stadig nattevagt, idet botilbuddet afventede en borgers fraflytning. Fra 1. marts og frem til september måned har der ikke været nattevagt. I september måned blev en beboer syg, hvorved der opstod behov for nattevagt. Der er 32 beboere på Gartnerparken.

 

Siden 1. marts har beboerne haft mulighed for telefonisk at kontakte en nattevagt på Botilbuddet Stenbanen. Nattevagten på Stenbanen kan ikke komme til Gartnerparken, men kan i nødstilfælde tilkalde en medarbejder til Gartnerparken. Beboerne giver udtryk for, at det er utrygt uden nattevagt og flere beboere har vanskeligt ved at betjene telefonen. Der har været få henvendelser til Stenbanen, som har handlet om en oplevelse af utryghed og konkrete konflikter mellem beboerne.

 

Botilbuddet har gennemført brandøvelser for at give beboerne viden om hvordan de skal reagere i tilfælde af brand. Brandøvelserne har desuden vist, at ikke alle beboere agerer hensigtsmæssigt på alarmering eller effektfuldt kan alarmere øvrige beboere.

 

Brandtilsyn

Brandtilsynet har efterfølgende besøgt Gartnerparken og foretaget en vurdering den 27. oktober 2014 vedr. brandsikkerheden i botilbuddet. Heri fremgår bl.a.:

 

”De øvrige kapitler i DF stiller krav til personaleinstruktion, flugtveje, slukningsmidler mm, og herunder en beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem brugere, driftsansvarlige og ejere. Det fremgår klart, at ejer eller bruger ikke kan fritages for ansvar. Der kan ligeledes i BR10, kapitel 5.1, stk. 1 og 2 ses at der stilles krav til at brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid og det følger af byggelovgivningen at ejer er ansvarlig for sikkerheden i bygningen. Det er også klart beskrevet at ændringer i anvendelsen af en bygning kan betyde at der er behov for at ændre brandsikringsstrategi og det er brandvæsnets klare vurdering, at såfremt der ikke ønskes fast vågen vagt i botilbuddet, så er det så væsentlig en ændring, at der skal ses på brandsikkerhedsstrategien for herigennem at opretholde ”forsvarlige muligheder for redning af personer”, eksempelvis ved at der installeres ABA-anlæg og talevarsling i botilbuddet. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at brandvæsnet med baggrund i beboernes manglende evne til at hjælpe sig selv ser at fast personale døgnet rundt er en væsentlig del af muligheden for forsvarlig redning af personer.

 

På dette grundlag er det brandvæsnets vurdering af der snarest muligt og senest 1. januar 2015:

-        skal være etableret fast vagt på mindst samme niveau som tidligere

-        der bliver foretaget egentligt brandsyn efter BEK 175 og eventuelle påbud i den forbindelse udbedres inden for en nærmere frist

-        det anbefales at hele botilbuddet dækkes af ABA-anlæg med alarmoverførsel og varsling af personale”

 

DF = Driftsmæssige forskrifter

BR10 = Bygningsreglement

Botilbuddet har forsøgt at effekture besparelsen, men har også i perioder været nødsaget til at have en vågen nattevagt. Efter ovenstående vurdering fra brandvæsnet har centerets ledelse besluttet, at der fra den 3. november 2014 er nattevagt på tilbuddet, idet det var snarest muligt. Nattevagten er etableret, indtil der er taget stilling til en fremadrettet løsning.

 

Centerets ledelse er bekymret jf. hændelserne i 2014, beboernes tilkendegivelse af utryghed og oplevelsen af brandøvelserne. Bekymringen går dels på beboernes behov for støtte om natten og beboernes sikkerhed, såfremt der ikke er en vågen nattevagt.  Den brandsikkerhedsmæssige bekymring understøttes af brandvæsnets vurdering. Brandvæsnet skriver også (se ovenstående), at der kan etableres et ABA-anlæg, som automatisk alarmerer brandvæsnet og varsler brand overfor botilbuddets beboere.

 

Det kan desuden oplyses, at der på de øvrige botilbud i kommunen er vågen nattevagt. Dernæst er de øvrige kommuner i hovedstadsregionen forespurgt om deres anvendelse af nattevagter. Kun en enkelt kommune har svaret, at de har et botilbud med 10 beboere, til borgere med udviklingshæmning, uden nattevagt. De øvrige kommuner der har svaret, har nattevagt. Det sociale tilsyn er desuden konsulteret for at yde sparring, men har svaret, at det er udenfor deres kompetenceområde at vejlede om. De har samtidig tilkendegivet, at oplysningerne fra regionskommunen ikke giver anledning til et ekstraordinært tilsynsbesøg.

 

Udvalget kan beslutte, at botilbuddet skal installere et ABA-anlæg og efterfølgende få brandvæsnets vurdering af om det er tilstrækkeligt og/eller retablere nattevagt på samme niveau som tidligere.

Økonomiske konsekvenser

Brandvæsnet har anslået at etableringsomkostningerne til et ABA-anlæg er ca. 200.000 kr. (éngangs). Omkostninger til en nattevagt modsvarer besparelsen i budget 2014 på 500.000 kr. pr. år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Kommissorium for analyse af ældre- og sundhedsområdet

00.30.04P05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af budget 2015 skal der foretages en analyse af ældre- og sundhedsområdet med henblik på at realisere resultaterne af den forebyggende indsats. Det er forudsat i budgettet, at analysen kan pege på potentialer, der fra 2016 betyder en reduktion af budgettet på 17,5 mio. kr. Kommissoriet beskriver opgavens formål, karakter og organisering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at Social- og Sundhedsudvalget godkender kommissoriet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

På ældre- og sundhedsområdet har Bornholms Regionskommune i en årrække arbejdet med livskvalitet, forebyggelse og hverdagsliv. I forlængelse deraf er det kommunalbestyrelsens forventning at der fra 2016 kan spares 17,5 mio. kr. på området.

Forebyggelsesindsatserne er en vigtig del i arbejdet med at skabe et bæredygtigt grundlag for ældreområdet i Bornholms Regionskommune. Men det kan ikke stå alene, og det er med den nuværende viden ikke muligt at skille effekterne af forebyggelsesindsatserne fra de rigtig mange andre forhold, der indvirker positivt og negativt på de ældres sundhedstilstand. Idet effekterne ikke kan udskilles, anbefaler styregruppen, at fokus på de afledte økonomiske effekter af forebyggelse udvides med et mere generelt fokus på produktivitet, effektivitet og arbejdsgange i ældre- og sundhedsindsatsen. Det bør ske for bredt set at sikre en reel implementering af indsatserne, og dermed at sikre grundlaget for en faktisk gevinstrealisering. Som en del af dette arbejde vil også de forebyggende indsatser blive optimeret.

Den foreløbige screening af ældreområdet viser, at Bornholms Regionskommune er dyrere end de kommuner vi normalt sammenligner os med. Screeningen giver dog ikke noget klart svar på spørgsmålet om, hvilke specifikke dele af ældreområdet, der er dyrere end andre steder, og hvorfor.

 

 

Samtidig viser en rapport fra KORA dog, at vores beregnede serviceniveau ikke på samme måde er tilsvarende højt. Bornholms Regionskommunes serviceniveau på ældreområdet placerer regionskommunen på en 50.-plads. Der er med andre ord nogle helt centrale spørgsmål om service, kvalitet, produktivitet og effektivitet, der savner svar.

Med afsæt i den politisk vedtagne forligstekst og ovenstående præciseringer og uddybning af genstandsfeltet er analysens formål, at afdække potentialer ved en optimeret indsats på ældre- og sundhedsområdet, herunder forebyggelsesindsatserne, og i forlængelse heraf at anvise hvorledes potentialerne kan realiseres. Bilagte kommissorie uddyber formålet og tilgangen til analysen.

Analyserapporten forventes at blive forelagt for Social- og Sundhedsudvalget i april 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. november 2014

1.
Kommissorium (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Borgerinddragelse via dialogmøder

00.15.02G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-06-2014

14

 

Social- og Sundhedsudvalget

22-09-2014

8

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

8

 

Hvem beslutter                                                      

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal på baggrund af en drøftelse af de igangværende og kommende politiske processer udvælge en af processerne som emne for et borgerdialogmøde. Udvalget har derudover mulighed for at foreslå emner af tværgående karakter til møderne der forestås af Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at udvalget udpeger 1 til 2 specifikke emner der har aktuel politisk interesse for udvalget

b)   at udvalget udpeger et eller flere emneområder der egner sig til tværgående ”Ø-debat” ud fra aktuelle problemstillinger der er politisk og samfundsmæssigt udfordrende

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. juni 2014:

Udvalget ønsker at afholde borgerdialogmøde om udvikling af frivilligheden i forbindelse med arbejdet med en frivilligpolitik, og borgerdialogmøde om sundhedsfremme og forebyggelse.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at fastlægge dato for dialogmødet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. september 2014:

Udsat. Genoptages i mødet den 24. november.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at fastlægge dato for dialogmødet

b)   at forslag til afvikling af dialogmødet med fokus på sundere kost drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

a) Administrationen koordinerer.

b) Godkendt, idet Social- og Sundhedsudvalget finder forslaget spændende og interessant.

 

Sagsfremstilling

Demokratigruppen besluttede på mødet den 14. maj 2014, at sætte to punkter på dagsordenen vedrørende regionskommunens borgerinddragelsesindsats; dette punkt om borgerdialogmøder og et andet om borgerpanelundersøgelser.

 

Demokratigruppen besluttede på mødet at indsatserne på borgerinddragelsesområdet skulle knyttes tættere til udvalgenes arbejde, og dermed tættere til konkrete politiske processer. Demokratigruppen besluttede derudover, at der i den resterende projektperiode gennemføres 2 borgerdialogmøder med tværgående emner, samt 5 borgermøder med mere specifikke emner indenfor de enkelte udvalgs politikområder. Det betyder, at Økonomi- og Planudvalget forestår afholdelse af de to tværgående borgerdialogmøder, og at udvalgene udvælger (mindst) et emne til et borgerdialogmøde inden for udvalgets område.

 

Udvalget skal på baggrund af en drøftelse af de igangværende og kommende politiske processer udvælge en af processerne som emne for et borgerdialogmøde. Det skal endvidere drøftes hvordan borgernes input kan anvendes i den valgte proces.

Udvalget har derudover mulighed for at foreslå emner af tværgående karakter til møderne der forestås af Økonomi- og Planudvalget.

Udvalgets drøftelser og valg af proces fremlægges af udvalgsformanden på Demokratigruppens møde 19. august 2014. Dialogmøderne skal være afholdt senest 30. april 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling/og eller Administrativ tilføjelse til mødet den 22. september

Udvalget anmodes om at fastsætte tema og dato for et dialogmøde, til afholdelse inden udgangen af april 2015.

 

Udvalget har allerede fastsat temaet for dialogmødet på sit møde den 2. juni 2014:

         Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Udvalget kan vælge at anvende dialogmøderne, der er forankret i Demokratigruppen, til temaer, udvalget måtte finde aktuelt og har således mulighed for at vælge et andet emne, end de to emner, der tidligere har været drøftet.

 

Udvalget er sammen med direktøren og respektive centerchef ansvarlig for den videre forberedelse og gennemførelse af dialogmødet. Sekretariatet kan bistå i form af faglig sparring og praktisk hjælp.

 

I regi af kommunalbestyrelsens borgerinddragelse er der afsat 4.000 kr. til annoncering, 5.000 kr. til lokaleleje og 4.000 kr. til forplejning. Udgifter, der går ud over ovennævnte beløb, herunder til indlæg fra evt. eksterne videnspersoner, afholdes indenfor udvalgets egen budgetramme.

Supplerende sagsfremstilling/og eller Administrativ tilføjelse til mødet den 24. november

Jf. den supplerende sagsfremstilling til mødet den 22. september anmodes udvalget om at fastsætte tema og dato for et dialogmøde, til afholdelse inden udgangen af april 2015.

 

Udvalget har allerede fastsat temaet for dialogmødet på sit møde den 2. juni 2014:

         Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Udvalget kan vælge at anvende dialogmøderne, der er forankret i Demokratigruppen, til temaer, udvalget måtte finde aktuelt og har således mulighed for at vælge et andet emne, end de to emner, der tidligere har været drøftet.

 

På baggrund af udvalgets mål på kostområdet er der udarbejdet et forslag til afvikling af dialogmødet med fokus på sundere mad. Det foreslås således, at der arbejdes videre med følgende idé, som på nuværende tidspunkt ikke er præsenteret for de forskellige aktører.

 

Titlen på dialogmødet er ‘Bornholmernes mad’

 

Ved dialogmødet – som afholdes på Campus - er der:

·       Velkomst ved formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

·       Oplæg fra forskellige bornholmske ’kendisser’ blandt andet ved næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget, kokken Mikkel Marschall, en lokal TV2 vært og en sportsmand eller sportskvinde. Hver især fortæller, hvordan de får grønsager ind i deres mad.

·       Dialogmødets deltagere bliver bedt om at gå i grupper (hvert udvalgsmedlem bliver tovholder på en gruppe) og svare på blandt andet følgende spørgsmål: Hvad skal der til, for at du vil spise flere grønsager?

·       Mikkel Marschall og kokkeleverne fra Campus præsenterer smagsprøver på de grønsagsretter, de har produceret.

·       Mikkel Marschall giver fif til grønsagsretter tilberedt på 15 minutter.

·       Dialogmødets deltagere stemmer og kårer aftenens bedste grønsagsret. Opskriften på den vindende ret indgår i den opskriftsamling, som bliver til i løbet af ’Den store Grønsagsdyst på Bornholm’. (se nedenfor)

·       Formanden for Social- og Sundhedsudvalget runder dialogmødet af og skyder samtidig ’Den store Grønsagsdyst på Bornholm’ i gang.

 

TV2 Bornholm transmitterer fra dialogmødet og vinderretten præsenteres i programmet ’Bare lidt sundere’.

 

Den store Grønsagsdyst på Bornholm

Dialogmødet bruges som fødselshjælper for ’Den store Grønsagsdyst på Bornholm’. En konkurrence, som skal munde ud i en opskriftsamling. Opskrifter som blandt andet bringes i TV2 Bornholms program ’Bare lidt sundere’.

 

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. juni 2014

1.
Strategi for borgerinddragelse (PDF)

2.
Politik for borgerinddragelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Vision og handleplan for lokalsamfundstilgangen  

29.09.04P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Forslag til vision og handleplan for kommunens sundhedsfremmende indsats i lokalsamfund. Begge dele er udarbejdet i henhold til tidsplanen for den strategi for forebyggelse og sundhedsfremme for perioden 2014-2017, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog 2.6.2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at visionen tages til efterretning

b)   at handleplanen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

a) og b) Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 24. marts 2014, at der skal udarbejdes en flerårig sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi. I forlængelse heraf vedtog udvalget den 2. juni 2014, at strategien skal indeholde visioner og flerårige handleplaner for lokalsamfundstilgangen, hverdagsinnovation og sundhed som middel. I praksis betyder det, at de tre tilgange bliver bærende i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i perioden 2014-2017.

 

I henhold til tidsplanen er der udarbejdet et oplæg til vision og handleplan for lokalsamfundstilgangen – mens oplæggene vedrørende hverdagsinnovation og sundhed som middel kommer til politisk godkendelse i henholdsvis medio 2015 og ultimo 2015.

Oplægget til vision og handleplan for lokalsamfundstilgangen er udarbejdet af en tværgående styregruppe.

 

Oplæg til vision og handleplan for lokalsamfundstilgangen: 

Lokalsamfundstilgangen vil i BRK betyde, at en stor del af kommunens forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, skal foregå i lokalsamfundsregi. Hvilket i praksis vil betyde, at indsatser og tilbud i høj grad skal foregå på lokalsamfundets betingelser og tilpasses de udfordringer og muligheder, som hverdagslivet byder.

 

Visionen for lokalsamfundstilgangen
Visionen ligger under kommunalbestyrelsens visioner om ’et godt og aktivt liv for alle’, og det langsigtede mål med at arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i og med lokalsamfund:

   

·       Sammen skaber vi sundhed og trivsel i lokalsamfundene

 

Handeplanen for lokalsamfundstilgangen følger her:

I efteråret 2014

·       Fastlægges det fremtidige samarbejde mellem BRK’s forebyggelsesenhed og den gruppe forskere, som i perioden marts 2012 til april 2014 var primus motor bag en række kost- og motionstiltag i de tre bornholmske lokalsamfund Allinge, Hasle og Nexø. Indsatser som gik under navnet SoL, som stod for Sundhed og Lokalsamfund.

·       Afdækkes om de tre lokalsamfund Allinge, Hasle og Nexø fortsat vil have fokus på sundhed, men nu i samarbejde med kommunens forebyggelsesenhed.

·       Besluttes hvilke og hvor mange lokalsamfund, der skal udgøre kernen i forebyggelsesenhedens lokalsamfundstilgang.

·       Afdækkes muligheden for samfinansiering og for at søge fonde fx til projektmidler og aktiviteter.

 

I 2015

·       Indhenter forebyggelsesenheden i Center for Sundhed forskernes erfaringer fra deres arbejde med sundhed i lokalsamfund - når disse foreligger i slutningen af 2014/starten af 2015.

·       Forebyggelsesenheden i Center for Sundhed faciliterer en dialog med de deltagende lokalsamfund blandt andet med henblik på at afdække mulige lokale aktører, ønsker og ideer til tiltag lokalsamfundene gerne vil have sat i gang, herunder, hvilke roller lokalsamfundene og kommunen hver især har. 

·       Forebyggelsesenheden i Center for Sundhed vil på baggrund af dialogerne med de deltagende lokalsamfund, indkalde kommunens øvrige fagcentre til en drøftelse af, hvilke centre, der deltager med hvilke tiltag i hvilke lokalsamfund.

·       Forebyggelsesenheden i Center for Sundhed faciliterer en vidensdeling mellem de deltagende lokalsamfund blandt andet med henblik på at overdrage læring fra det ene til det andet lokalsamfund.

 

Ultimo 2015

·       Mindst én aktivitet i hvert af de deltagende lokalsamfund.

 

2016 og 2017

Forankring af tiltag og tilgangen.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilsyn 2014 Projekterne Christianshøj og Klippely

27.12.16K09-0123

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

13

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbudsprojekterne Christianshøj og Klippely den 27. august 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Projekterne er funderet i Servicelovens § 103 og § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet finder, at både Klippely og Christianshøjkroen tilbyder brugerne opgaver, som kan sidestilles med det at have et arbejde. De opgaver som skovhjælperne løser, er vigtige og relevante. Der stilles krav, men ikke større krav, end der kan honoreres, og der er plads til individuelle hensyn. Der er et højt aktivitetsniveau. Det er tydeligt at de ansatte fra Naturstyrelsen har forståelse for brugergruppen, og trives med at arbejde sammen med skovhjælperne om løsning af opgaverne. Det er Tilsynets oplevelse, at de opgaver der løses stemmer overens med målsætningen om at tilbyde beskæftigelse, som ligger tæt på det normale arbejdsmarked.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet nedenstående 3 anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. november

Bornholms Ældreråd har i deres møde den 11. november 2014 afgivet følgende høringssvar:

Det fremgår af rapporten, at de ansatte er glade for tilbuddet for arbejdet på Klippely og Christianshøj. Bornholms Ældreråd tilslutter sig Tilsynets anbefaling, at der udarbejdes APV for arbejdsfunktionerne på Klippely og Christianshøj. Tilsynet anbefaler, at både Klippely og Christianshøjkroen udarbejder procedure omkring magtanvendelser og indberetning heraf, og procedure for håndtering af vold/krænkelser (bruger/personale og bruger/bruger).

 

Handicaprådet har i deres møde den 11. november afgivet følgende høringssvar:

Handicaprådet tager med tilfredshed rapporten til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tilsyn 2014 Sandemandsgården

27.12.16K09-0128

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

14

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

 

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet og oversendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Sandemandsgården den 23. september 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Det er Tilsynets opfattelse, at brugerne af Sandemandsgården er meget glade for deres tilbud, og at de føler, at de går på arbejde, og at det arbejde, som de udfører, er vigtigt.  Sandemandsgården har også gode aktiviteter, til de borgere, som ikke kan deltage i de mere produktionsrettede opgaver. Det er således Tilsynets opfattelse, at Sandemandsgården leverer den ydelse til borgerne, som kan forventes og i forhold til de beslutninger, som der politisk er besluttet.

 

Der er i forbindelse med tilsynet 2014 ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. november

Bornholms Ældreråd har i deres møde den 11. november afgivet følgende høringssvar:

Bornholms Ældreråd deler Brugerrådets bekymring for besparelser og dermed evt. færre pladser og fyring af personale. Ældrerådet tager Tilsynets beretning til efterretning.

 

Handicaprådet har i deres møde den 11. november afgivet følgende høringssvar:

Handicaprådet tager med tilfredshed rapporten til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport Sandemandsgården 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilsyn 2014 dagtilbuddet Blæksprutten

27.12.16K09-0124

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

16

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden for voksenområdet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Blæksprutten den 3. september 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Blæksprutten er et aktivitets- og samværstilbud med et højt aktivitetsniveau. Brugerne bestemmer selv indholdet i aktiviteterne, og om de ønsker at deltage. Der er en høj grad af brugerinvolvering på stedet. Det er Tilsynets indtryk, at brugerne af Blæksprutten i princippet kan få hjælp til alle de problemer, der måtte opstå, og at der måske gives hjælp ud over, hvad der kan forventes af et aktivitets- og samværstilbud, men også at Blæksprutten derfor er med til at forebygge en lang række problemer, som kunne opstå for brugerne. Det er derfor Tilsynets opfattelse, at Blæksprutten er et rigtigt godt tilbud til brugerne.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet 3 anbefalinger:

 

Tilsynet anbefaler, at Blæksprutten straks færdiggør indberetningen til Tilbudsportalen. Der skal ske en tilbagemelding til Tilsynet senest den 1. november 2014 herom.

 

Tilsynet anbefaler, at der kun ryges udenfor eller i rygepavillonen.

 

Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes arbejdspladsvurdering (APV) i Blæksprutten, hvis den senest udarbejdede APV er mere end 3 år gammel. Tilsynet anmoder om at få tilsendt den gældende APV for stedet senest den 1. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. november 

Bornholms Ældreråd har i deres møde den 11. november afgivet følgende høringssvar:

Bornholms Ældreråd tilslutter sig Tilsynets anbefaling:

at Blæksprutten straks færdiggør indberetningen til Tilbudsportalen     

at der kun ryges udenfor eller i rygepavillonen

at der udarbejdes en APV i Blæksprutten

 

Handicaprådet har i deres møde den 11. november afgivet følgende høringssvar:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsyn 2014 Blæksprutten (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2014    

27.12.16K09-0126

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

17

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 17. september og 30. september 2014 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at Plejecenter Lunden samlet set giver et trygt og godt tilbud til beboerne. Der er en god tilgang til måden at udføre hjælpen på, som bl.a. tager udgangspunkt i kommunens ældrepolitik og beslutningen om længst muligt i eget liv. Beboerne udtrykker tilfredshed med både hjælpen og aktivitetsniveauet, men ønsker dog, at der bliver mulighed for at komme mere ud at gå i hverdagen. Personalet udtrykker tilfredshed med Lunden som arbejdsplads. Alt i alt kan Tilsynet konkludere, at beboerne på Lunden får den hjælp, som de er visiteret til, og at hjælpen bliver tilrettelagt og udført under hensyntagen til den enkeltes individuelle behov.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. november

Bornholms Ældreråd har i deres møde den 11. november afgivet følgende høringssvar:

Bornholms Ældreråd finder det positivt, at der afholdes et hjemmebesøg inden borgerens indflytning. Rådet konstaterer, at der arbejdes efter hensigtserklæringerne i Ældrepolitikken. Det er positivt, at der laves egenkontrol 3 gange årligt i forhold til medicinhåndtering.

 

Handicaprådet har i deres møde den 11. november afgivet følgende høringssvar:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport 2014 Lunden (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Tilsyn 2014 - dagtilbud i forbindelse med STU

27.12.16K09-0129

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

15

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet i tilbuddet og den måde, opgaverne skal udføres på. De gennerelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser, hvor af det fremgår, at kommunalbestyrelsen fører det gennerelle driftsorienterede tilsyn med egne tilbud, som ikke er omfattet om lov om socialtilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet   

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet, og oversendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet i forbindelse med STU-tilbuddet den 24. september 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er Tilsynets indtryk, at dagtilbuddet som gives i sammenhæng med STU’en opfylder de forventninger og leverer de ydelser, som der er i forbindelse med et tilbud efter servicelovens § 104.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. november 2014

Handicaprådet har i deres møde den 11. november afgivet følgende høringssvar:

Handicaprådet tager med tilfredshed rapporten til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport 2014 - Dagtilbud i forbindelse med STU (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Nylars 2014    

27.12.16K09-0127

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

18

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 10. september 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Nylars.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at B2, med flytningen til Nylars, har fået rigtig gode fysiske rammer, som allerede har haft en positiv indflydelse på aktivitetsniveauet for beboerne, men at flytningen også har den konsekvens, at nogle af beboerne ikke længere kan være selvhjulpne i forbindelse med indkøb af daglige fornødenheder. Plejecenter Nylars forsøger at kompensere dette, ved mere støtte til indkøb, og at man vil etablere en kiosk på stedet. Det, at der er mulighed for at gå ud i et stort haveområde, trækker beboerne udenfor.

 

Det er desuden Tilsynets indtryk, at beboerne får den hjælp de har krav på og ret til, og at Nylars er et godt tilbud til målgruppen.

 

Der er givet følgende anbefalinger ved dette års tilsyn:

 

 

 

Tilsynet har den 27. september modtaget en tilfredsstillende redegørelse for, hvordan det fremadrettet tænkes at der bliver arbejdet med sikring af beboerindflydelsen – herunder arbejdet med beboermøde. 

 

Derudover har Tilsynet modtaget en tilbagemelding på, at der er indkaldt til møde mellem leder, tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) med henblik på, at påbegynde arbejdet med en sikring af et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. november

Bornholms Ældreråd har i deres møde den 11. november afgivet følgende høringssvar:

Bornholms Ældreråd finder det positivt at beboerne, efter flytning, kommer mere ud. Bornholms Ældreråd ser med tilfredshed, at der er kommet en tilbagemelding om, at sikre beboernes medindflydelse. Ligeledes sikring af et godt arbejdsmiljø.

 

Handicaprådet har i deres møde den 11. november afgivet følgende høringssvar:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport Nylars 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet og Vestergade 2014     

27.12.16K09-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden for voksenområdet har aflagt anmeldte tilsynsbesøg på dagtilbuddene Midtpunktet den 27. oktober 2014 og Vestergade den 30. oktober 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddene: 

 

Midtpunktet

Det er Tilsynets opfattelse, at der er mange gode og aktiverende tilbud på Midtpunktet. Der gennemføres en del kurser for brugerne, og muligheden for at deltage i en aktivitet, som man interesserer sig for, er stor. Det er således Tilsynets opfattelse, at Midtpunktet lever op til de forventninger, som kommunalbestyrelsen kan have til et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, og at brugerne af Midtpunktet får et godt tilbud hvor brugerinddragelsen vægtes højt.

 

Der er i forbindelse med tilsynet 2014 ikke givet anbefalinger.

 

Vestergade

Det er Tilsynets opfattelse, at brugerne af Værestedet Vestergade har et godt tilbud, som de i høj grad selv er med til at definere indholdet i de aktiviteter, som der foregår. Der er en høj grad af brugerinvolvering, og der tages i stor grad hensyn til den enkeltes ønsker og formåen. Værestedet Vestergade leverer således de ydelser, som kommunalbestyrelsen kan forvente af et § 104-tilbud efter serviceloven.

 

 

Der er i forbindelse med tilsynet 2014 ikke givet anbefalinger.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. november 2014

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2014 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Vestergade 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Rapport uanmeldt tilsyn Rehabiliteringscenter Sønderbo 2014     

27.12.16K09-0132

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 23. oktober 2014, aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for borgerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage borgere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen og de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Kommunikationen mellem medarbejdere og borgerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at Sønderbo er fundet på plads i rollen som rehabiliteringscenter. Der kommer mange borgere med komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, og så vidt Tilsynet kan vurdere, løses opgaven godt. Der igangsættes aktiviteter for borgerne, og der er mulighed for ture ud af huset. Borgerne er tilfredse med tilbuddet, dog er der visse udfordringer omkring det fysiske indtryk af Sønderbo (indretning af borgernes værelser og punkterede ruder), som kan og bør forbedres.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet 2 anbefalinger:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. november 2014

1.
Tilsynsrapport Sønderbo 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Ældreprisen 2014

00.05.07G01-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

20

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter  

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 1. september 2014, at der også i 2014 skal uddeles en ældrepris.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at prisoverrækkelsen finder sted onsdag den 3. december, kl. 16  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Godkendt.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at udvælge kandidat(er) til Ældreprisen   

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Kandidat(er) udpeget.

 

Sagsfremstilling

Ældreprisen giver til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f. eks

·       Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·       Tiltag der letter de ældres hverdag

·       Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til ældreprisen vil ske onsdag den 5. november og onsdag den 12. november. Indkomne forslag skal være Sekretariatet i hænde senest torsdag den 20. november kl. 12,00.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil i sit møde den 24. november blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

 

Annoncering vedr. selve prisoverrækkelsen vil ske onsdag den 26. november.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af øvrige sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. november

Indstillingerne vil foreligge til mødet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Handicapprisen 2014

00.05.07G01-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

21

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 1. september 2014, at der også i 2014 skal uddeles en handicappris.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at prisoverrækkelsen finder sted onsdag den 3. december, kl. 16  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Godkendt.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at udvælge kandidat(er) til Handicapprisen  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Kandidat(er) udpeget.

 

Sagsfremstilling

Handicapprisen gives som en påskønnelse til personer, virksomheder, foreninger o.a., der udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

 

Det kan f. eks. være en speciel indsats omkring

·       Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige

·       Forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv

·       Fysisk tilgængelighed

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til ældreprisen vil ske onsdag den 5. november og onsdag den 12. november. Indkomne forslag skal være Sekretariatet i hænde senest torsdag den 20. november kl. 12,00.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil i sit møde den 24. november blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

 

Annoncering vedr. selve prisoverrækkelsen vil ske onsdag den 26. november.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af øvrige sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. november

Indstillingerne vil foreligge til mødet. 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

20

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Udvalgsmødet den 2. februar 2015 holdes på Nexøhuset.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

21

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at punkterne 16 og 17 sendes i høring

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

Intet.