Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
26-02-2014 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Status på ungeindsatsen
  åbent 3 En tidlig og effektiv ungeindsats
  åbent 4 Omfordeling af regionale udviklingsmidler til højere pulje for erhvervsrelateret udvikling
  åbent 5 Kommissorium for arbejdsgruppe om fremtidens erhvervsservice på Bornholm
  åbent 6 Orientering om proces for arbejdet med ny erhvervsudviklingsstrategi 2015
  åbent 7 Drøftelse af vision for lokal turismeinformation
  åbent 8 Koordination med andre politikområder
  åbent 9 Orientering om "Fokuseret Vækstdagsorden" - samarbejde med Region Hovedstaden og Region Sjælland
  åbent 10 Frivillige mentorer som rollemodeller
  åbent 11 Sager til orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 13 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

1

 

 

Fraværende

Per Ole Petersen med afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på ungeindsatsen

15.20.00P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Aktiviteterne i det tidligere Projekt Nye Veje fortsættes, men projektet er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Generel afrapportering med opfølgning med status på ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. februar 2014

1.
Ungeopgørelse pr. 4. februar 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  En tidlig og effektiv ungeindsats

15.20.00P20-0051

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Den aktive beskæftigelsesindsats for især unge der ikke har en kompetencegivende uddannelse, foreslås iværksat ved en tidlig og effektiv indsats. Således tilrettelægges den uddannelsesrettede indsats ved en hurtig aktiv indsats for at fastholde motivationen til uddannelse for de åbenlyst uddannelsesparate. For øvrige uddannelsesparate tilrettelægges indsatsen ved en hurtig afklaring af uddannelsesvejen og uddannelsesmålet. Endelig tilrettelægges aktive tilbud til afklaring og indsats for den komplekse gruppe af aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp under 30 år.


Der foretages en løbende opfølgning af de af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at der til en tidlig og effektiv ungeindsats bevilges et rammebeløb på kr. 900.000 finansieret af øgede refusionsindtægter, og

at der forelægges en opfølgning for udvalget kvartalsvis i forhold til indsats og økonomi.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kontanthjælpsreformen har fra 1. januar 2014 sat gang i et paradigmeskifte i den aktive beskæftigelsesindsats for unge – især for de unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Jobcenter Bornholm har i UngePorten har siden 1. januar 2012 arbejdet strategisk med at sætte et entydigt fokus på uddannelse for alle unge under 30 år. Dette fokus blev endnu tydeligere med fusionen mellem jobcentrets sagsbehandlere og UU Bornholms uddannelsesvejledere i UngePorten pr. 1. januar 2013, og den seneste skridt i retning af uddannelsesfokusset blev taget da UngePortens sagsbehandlere og vejledere flyttede sammen i jobcentrets lokaler på Campus Bornholm. Det faktum at kontanthjælpsreformen med paradigmeskiftet, har sat et entydigt fokus på uddannelse – og ikke hurtigste vej til job – er derfor helt i tråd med den vision og målsætning som UngePorten arbejder efter.

Men der er også ved dette paradigmeskift nogle meget praktiske udfordringer, som står i vejen for at den uddannelsesrettede indsats kan ske hurtigt og effektivt. For alle unge er der krav om, at der iværksættes et aktivt tilbud senest ved 4 ugers ledighed. Nedenfor beskrives udfordringerne og en mulig løsning i forhold til hvordan indsatsen kan gøres endnu mere kvalitativ og effektiv.

Hurtig aktiv indsats for at fastholde motivationen til uddannelse

Åbenlyst uddannelsesparate:

Denne gruppe af unge har ingen umiddelbare forhindringer i forhold til at gå i gang med og gennemføre en ordinær uddannelse på ordinære vilkår. En stor del af gruppen kommer direkte fra ungdomsuddannelserne og er bevidste om og motiveret for videre uddannelse. Den forhindring, som mange støder på, er at uddannelsesstarten på den uddannelse, som de ønsker at starte på, ligger en stykke ud i fremtiden (6-12 måneder). For denne gruppe er det afgørende at deres motivation til og for uddannelse fastholdes indtil uddannelsen starter. Enhver, der har prøvet lediggang og deraf følgende passive perioder, vil formentlig kunne genkende, at motivation og selvtillid falder efter ganske kort tid. Det er jobcentrets vurdering at for at fastholde motivationen for uddannelse for denne gruppe af ledige, er det nødvendigt at iværksætte en aktiv indsats umiddelbart efter henvendelsen om hjælp (straksaktivering). En indsats, der dels fastholder dem i deres uddannelsesplan, men som også forpligter den enkelte til at yde en indsats for den hjælp de modtager. For denne gruppe er det overvejende tilbud Nytteindsats.

 

Det er jobcentrets vurdering, at såfremt denne indsats skal være effektiv og nå sit mål, må tilbuddet gives straks – og til denne ekstra indsats kræves der ressourcer. Det er jobcentrets vurdering, at det samlet set ikke vil have nogen negative økonomiske konsekvenser for kommunen, idet ressourcer anvendt til en hurtigere, mere målrettet og effektiv indsats for denne gruppe, vil blive tjent ind ved at der kan hjemtages høj refusion på den unges ydelse (50 % mod 30 %) tidligere.

 

Et eksempel:


 

Kommunal udgift i 15 uger fra 1. henvendelse

Refusion

Nettoudgift for kommunen

100 unge aktiveres i nytteindsats i 11 uger ved 4 ugers ledighed

4 uger (passiv): 635.908 kr.

11 uger (aktiv): 1.748.747 kr.

30 %: 190.772 kr.

50 %: 874.373,50 kr.

445.136,00 kr.
874.373,50 kr.
1.319.509,50 kr.

100 unge aktiveres i nytteindsats i 13 uger ved 2 ugers ledighed

2 uger (passiv): 317.954 kr.

13 uger (aktiv): 2.066.701 kr.

30 %: 95.386 kr.

50 %: 1.033.351 kr.

222.568,00 kr.

1.033.350,00 kr.

1.255.918,00 kr.

Kommunal gevinst

63.591,50 kr.

Note: der er her beregnet udgifter og refusion i forhold til unge udeboende (ej samlevende) uden forsørgerforpligtelser (sats: 6.889,- kr./md). Der findes 11 forskellige grundsatser samt 5 tillægssatser for unge under 30 år. Der er ikke indregnet kommunale udgifter til tilbuddet – ej heller refusion heraf (30 % i passive og 50 % i aktive perioder). Der er alene foretaget beregning i forhold til udgifter til og refusion af forsørgelsesydelsen, hvorfor den kommunale gevinst ved en hurtig og aktiv indsats reelt set er større end ovenfor angivet.

 

Hurtig afklaring af uddannelsesvejen og -målet.

Øvrige Uddannelsesparate:

De fleste af de unge, der henvender sig til UngePorten for at søge om hjælp til forsørgelse, har ikke gjort sig nogen overvejelser om, hvilken i retning de ønsker at uddanne sig og/eller de har en eller flere afbrudt uddannelsesforløb bag sig. Denne gruppe er ikke umiddelbart motiveret for (igen) at gå i gang med uddannelse og indsatsen for dem er fokuseret på at motivere dem til uddannelse og på hjælp til at få afklaret uddannelsesmålet. For denne gruppe er det mindst ligeså vigtigt, som for de åbenlyst uddannelsesparate, at iværksætte en aktiv indsats umiddelbart. Denne gruppe er kendetegnet ved hurtigt at miste motivationen for at deltage i aktivitet overhovedet og har ofte meget lidt tro på egne evner til at kunne gennemføre en uddannelse – især på grund af afbrudte uddannelsesforløb og/eller mangelfuld skolegang. Målet med indsatsen er at de inden for de kommende 12 måneder bliver i stand til at søge ind på og gennemføre en ordinær uddannelse. For denne gruppe er tilbudsmulighederne Vejledning og Opkvalificering (primært ved Uddannelsesporten) samt virksomhedsrettede tilbud i form af Virksomhedspraktik og/eller Løntilskud.

 

Det er jobcentrets vurdering, at såfremt denne indsats skal være effektiv og nå sit mål, må tilbuddet gives straks – og til denne ekstra indsats kræves der ressourcer. Det er jobcentrets vurdering, at det samlet set ikke vil have nogen negative økonomiske konsekvenser for kommunen, idet ressourcerne anvendt til en hurtigere, mere målrettet og effektiv indsats for denne gruppe, vil blive tjent ind ved at der kan hjemtages høj refusion på den unges ydelse (50 % mod 30 %) tidligere.

 

Et eksempel:


 

Kommunal udgift i 15 uger fra 1. henvendelse

Refusion

Nettoudgift for kommunen

100 unge aktiveres i 11 uger ved 4 ugers ledighed

4 uger (passiv): 1.253.076 kr.

11 uger (aktiv): 3.445.962 kr.

30 %: 375.923 kr.

50 %: 1.722.981 kr.

877.153,00 kr.
1.722.981,00 kr.
2.600.134,00 kr.

100 unge aktiveres i 13 uger ved 2 ugers ledighed

2 uger (passiv): 626.538 kr.

13 uger (aktiv): 4.072.497 kr.

30 %: 187.961 kr.

50 %: 2.036.349 kr.

438.577,00 kr.

2.036.148,00 kr.

2.474.725,00 kr.

Kommunal gevinst

125.409 kr.

Note: Der er her beregnet udgifter og refusion i forhold til unge enlige forsørgere (sats: 13.575,- kr./md). Der findes 11 forskellige grundsatser samt 5 tillægssatser for unge under 30 år. Der er ikke indregnet kommunale udgifter til tilbuddet – ej heller refusion heraf (30 % i passive og 50 % i aktive perioder). Der er alene foretaget beregning i forhold til udgifter til og refusion af forsørgelsesydelsen, hvorfor den kommunale gevinst ved en hurtig og aktiv indsats reelt set er større end ovenfor angivet.

 

Afklaring og indsats for aktivitetsparate

Gruppen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år er særdeles kompleks. Overordnet karakteristik af gruppen er, at de unge i denne gruppe har en flerhed af problematikker og at målet om uddannelse – der ikke på noget tidspunkt forlades i indsatsen – ligger forholdsvis langt ude i fremtiden (over 1 år og i mange tilfælde flere år). Denne gruppe af unge skal som minimum have tilknyttet en mentor, såfremt den unge ikke er i stand til at deltage i andre aktiviteter i henhold til den aktive beskæftigelsesindsats. Deltagelse i aktive tilbud, alternativt tilknytning af mentor, skal ske senest ved 4 uger ledighed. Det er jobcentrets vurdering at selv en kort periode uden kontakt/aktivitet vil få en stor indflydelse på den unges samalede situation. Derfor søges det straks at finde en passende aktivitet, som minimum mentorstøtte, til denne gruppe af unge. Dette vil naturligvis også kræve, at der allerede ved første henvendelse skal findes det rette tilbud til den unge. Dette vil i mange tilfælde betyde nogen ressourcetræk, idet gruppen af aktivitetsparate unge er så sårbare, at der ofte må etableres meget individuelle tilbud til den enkelte. Indsatsen for denne gruppe forankres umiddelbart ved første henvendelse hos den koordinerende sagsbehandler, således at det sikres at der ikke for denne gruppe af unge vil være flere sagsbehandlerskift eller flere sagsbehandlere, som den unge skal forhold sig til.

 

Det er jobcentrets vurdering, at det samlet set ikke vil have nogen negative økonomiske konsekvenser for kommunen, idet ressourcerne anvendt til en hurtigere, mere målrettet og effektiv indsats for denne gruppe, vil blive tjent ind ved at der kan hjemtages høj refusion på den unges ydelse (50 % mod 30 %) tidligere.

 

 Et eksempel:


 

Kommunal udgift i 15 uger fra 1. henvendelse

Refusion

Nettoudgift for kommunen

100 unge aktiveres i 11 uger ved 4 ugers ledighed

4 uger (passiv): 1.311.146 kr. 11 uger (aktiv): 3.605.382 kr.

30 %: 393.314 kr.

50 %: 1.802.691 kr.

917.832,00 kr.
1.802.691,00 kr.
2.720.523,00 kr.

100 unge aktiveres i 13 uger ved 2 ugers ledighed

2 uger (passiv): 655.524 kr.

13 uger (aktiv): 4.260.906 kr.

30 %: 196.657 kr.

50 %: 2.130.453 kr.

458.867,00 kr.

2.130.453,00 kr.

2.589.320,00 kr.

Kommunal gevinst

131.203 kr.

Note: Der er her beregnet udgifter og refusion i forhold til unge maksimale forsørgelsesydelse (sats: 14.203,- kr./md). Der findes 11 forskellige grundsatser samt 5 tillægssatser for unge under 30 år. Der er ikke indregnet kommunale udgifter til tilbuddet – ej heller refusion heraf (30 % i passive og 50 % i aktive perioder). Der er alene foretaget beregning i forhold til udgifter til og refusion af forsørgelsesydelsen, hvorfor den kommunale gevinst ved en hurtig og aktiv indsats reelt set er større end ovenfor angivet.

 

Som beskrevet ovenfor er der rigtig god kommunal økonomi i at etablere et beredskab i UngePorten, der kan sikre, at der arbejdes ud fra en strategi om en tidlig og aktiv indsats for alle unge – uanset deres afstand til uddannelse og/eller job. I princippet vil ovenstående strategi være en prioriteret straksaktivering af alle unge – dog tilrettelagt på en sådan måde at signalet til den unge, der endnu ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende, altid er at det er uddannelse, der er målet med indsatsen, men at dette mål ikke sker uden reflekteret hensyntagen til den enkelte unges situation.

 

En væsentlig forudsætning for at der i UngePorten kan etablere en effektiv straksaktivering er, at den unges forsørgelse bliver afklaret allerede ved første henvendelse. Såfremt den unges forsørgelsesgrundlag er usikkert, er det erfaringen, at grundlaget for en effektiv indsats i henhold til den aktive beskæftigelsesindsats, forsvinder. Således er det uhyre svært at mobilisere og fastholde den unges motivation for at indgå i en plan rettet mod uddannelse og/eller job, hvis den unge ikke har en vished for om der bevilges forsørgelsesydelse eller ej. I dag går det ofte 2-4 uger fra første henvendelse før den unge kan tilbydes en samtale i Borgercenteret om berettigelse til forsørgelsesydelse (uddannelses- eller kontanthjælp).

 

Det anbefales derfor, at der samtidig med en prioritering af en hurtig og effektiv indsats i henhold til den aktive beskæftigelsesindsats, ligeledes prioriteres ressourcer til at kunne afklare den unges berettigelse ved første henvendelse. Således anbefales ansættelse af 1 medarbejder til UngePorten Visitation, og 1 medarbejder til Ydelser Unge.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set er det jobcentrets vurdering at ovenstående realistisk vil kunne varetages med en øget ressourcetilførsel på 2 årsværk – en ressourceprioritering, der uden negative konsekvenser for den samlede økonomi, vil kunne implementeres umiddelbart. I forhold til ovenstående regneeksempler vil der blive tale om en øget økonomi som følge af øgede refusioner på over kr. 300.000 alene i en periode på 15 uger. Når denne indsats skaleres op på årsbasis er der tale om en forventet øget refusion som på minimum 1,1 mio. kr. Som anført i noterne til de ovenstående regneeksempler, er der ikke indregnet øget refusion i forhold til køb af aktive tilbud. Der er heller ikke indregnet, at det må forventes at den samlede ledighedslængde for de ”stærkere” målgrupper af unge (uddannelsesparate) vil blive forkortet som følge af at den unge overgår til ordinær uddannelse og/eller ordinær beskæftigelse, som en direkte konsekvens af den tidlige indsats (straksaktivering).

 

Udgiften til en 2 sagsbehandlere i 12 måneder er kr. 900.000. Den kommunale besparelse beregnet på årsbasis andrager således som minimum kr. 210.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budgettet afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Omfordeling af regionale udviklingsmidler til højere pulje for erhvervsrelateret udvikling

24.10.00Ø36-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I 2014-budgettet for Bornholms Regionskommune indgår en overordnet fordeling af midlerne til regionale udviklingsformål. Af denne fremgår, at der af det samlede budget på godt 21 mio. kr. tilgår Bornholms Vækstforum kr. 9.880.441 til brug for indstilling af midler til erhvervsudviklingsaktiviteter. Dette beløb ønskes forhøjet med 1 mio. kr. ved at der sker en omfordeling af budgettet, således at der reduceres i det beregnede overhead til Bornholms Regionskommune samt i udgifterne til driften af Vækstforum og til Vækstforumsekretariatet. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at puljen af de regionale udviklingsmidler til erhvervsudviklingsaktiviteter, som indstilles via Bornholms Vækstforum, forhøjes med 1 mio. kr. ved en omfordeling af det samlede budget for anvendelsen af regionale udviklingsmidler, som beskrevet i dagsordenen. 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune får i 2014 i alt kr. 21.077.475 til regionale udviklingsopgaver. Beløbet kommer fra flg. to kilder:

 

2,3 % af bloktilskuddet til Region Hovedstaden        16.548.000

BRK’s andel (112,50 pr. indbygger)                       4.529.475

I alt                                                                21.077.475

 

Af dette beløb dækkes regionskommunens varetagelse af regionale opgaver vedr. kollektiv trafik, jordforurening og råstofområdet – foruden arbejdet i og omkring Bornholms Vækstforum.

 

Vækstforums tilskudspulje til erhvervsudviklingsaktiviteter er således blevet fastlagt på flg. måde:

 

+ den finansiering, der er til rådighed (bloktilskud + betaling pr. indbygger)

-      Overhead til BRK (husleje, service, IT, administrative støttefunktioner m.m)

-      Finansiering af kollektiv trafik

-      Finansiering af jordforurening og råstofområdet

-      Sekretariat for Vækstforum og driftsudgifter

 

= Vækstforums tilskudspulje / til indstilling af midler til erhvervsudviklingsaktiviteter

 

Principperne for fordelingen af budgettet for Bornholms Vækstforum blev aftalt mellem daværende borgmester og formanden for Bornholms Vækstforum i forbindelse med budgettet for 2008. Disse principper har siden ligget til grund for fastsættelsen af fordelingen af midlerne på de enkelte poster.

 

Der er i 2014 indkalkuleret et samlet overhead til Bornholms Regionskommune på kr. 1.368.506. I dette beløb indgår bl.a. udgifter til dækning af en del af borgmesterens samt direktionens løn på kr. 372.650 samt en husleje- og driftsudgift ved at huse Vækstforumsekretariatet på kr. 401.217. Det er bl.a. disse to beløb, der ønskes reduceret og overført til puljen for erhvervsudviklingsaktiviteter. Derudover fjernes også det øremærkerede overhead til BRK, da der ikke er forbundet ekstraordinære revisions udgifter for de regionale udviklingsmidler.

Der er endvidere forslag om at reducere omkostningerne ved driften af Vækstforum på samlet kr. 202.981.

 

Kommunalbestyrelsens nuværende fordeling af midlerne til regionale udviklingsformål for 2014 samt forslag til ny fordeling fremgår af nedenstående oversigt:

 

Regionale udviklingsmidler – budget 2014

Nuværende fordeling

Forslag til ny fordeling

Netto Omfordeling

Kollektiv trafik

3.003.273

3.003.273

0

Jordforurening og råstofområdet

1.773.609

1.773.609

0

 

 

 

 

Udgifter / overhead til BRK:

-      Løn til direktion og borgmester

-      Drift (husleje, IT, el, varme, m.v.)

-      Overhead til støttefunktioner i BRK

-      Revision

-      Tværgående besparelser 2013

 

  372.650

  401.217

  519.609

    23.152

    51.878

 

0

0

   519.609

0

     51.878

 

-       372.650

-       401.217

0

-         23.152

0

Sekretariatet for vækstforum – lønninger m.v.

3.274.179

 3.118.046

-       156.133

VF-møder, drift, TA og analyser-midler

1.777.467

 1.707.467

-      70.000

Vækstforums tilskudspulje

9.880.441

10.880.441

+ 1.000.000

Samlet

21.077.475

21.077.475

0

 

Økonomiske konsekvenser

Som konsekvens af omfordelingen, vil Bornholms Regionskommune miste et overhead til aflønning af borgmester og direktion samt en beregnet husleje m.v. for at huse Vækstforum-sekretariatet.

 

Besparelsen på driften af Vækstforum vil have en række konsekvenser, herunder muligheden for at reducere i antallet af årlige møder fra fem til fire, ved at holde møderne i kommunens egne mødelokaler, ved at udsende alt dagsordensmateriale elektronisk, ved at reducere i antallet af medarbejdertimer og ved at reducere i sekretariatets møde- og rejseaktivitet. Alternativt vil der også kunne tænkes i at lave indtægtsdækket virksomhed. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Kommissorium for arbejdsgruppe om fremtidens erhvervsservice på Bornholm

24.10.00G01-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev ved sit møde 5. februar 2014 dels orienteret om nedsættelse af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Business Center Bornholm (BCB), Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) samt Bornholms Regionskommune (BRK), der skal komme med et oplæg til, hvordan der kan etableres én samlet indgang til erhvervsservice, og udvalget blev dels præsenteret for et udkast til kommissorium for arbejdsgruppen.

Kommissoriet er tilrettet med de bemærkninger, der faldt på mødet, og fremlægges nu til godkendelse. Kommissoriet er samtidig sendt til godkendelse i bestyrelserne for henholdsvis Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen.

Arbejdet kan ses som Etape 1 i kommunens overordnede ønske om at lave en styrket, koordineret virksomhedskontakt. Etape 2, der vil omfatte arbejdet med at sikre én indgang for erhvervslivet til kommunens myndighedsopgaver som fx byggetilladelser, rekruttering af medarbejdere samt ansøgninger om tilskud, vil blive beskrevet i et selvstændigt kommissorium.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at det fremlagte kommissorium for arbejdsgruppen godkendes.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren har nedsat en arbejdsgruppe med direktøren for BCB og direktøren for VHHR, der bl.a. skal komme med oplæg til, hvordan der kan etableres én samlet indgang for erhvervslivet til erhvervsservice. Arbejdsgruppen var samlet til sit første møde den 19. februar 2014.

 

 

 

 I første omgang ses der på flg.:

-      Hvilke tilbud skal den fremtidige erhvervsservice omfatte?

-      Hvem skal tilbuddene være rettet imod?

-      Hvordan skal den fremtidige organisering være?

-      Hvordan skal erhvervsservicen finansieres?

-      Hvor skal erhvervsservicen lokaliseres?

 

 

I det vedhæftede kommissorium er tidsplanen for arbejdet fastholdt, således at der fortsat stiles mod flg. milepæle:

 

Februar: Kommissorium for arbejdet godkendes i BCB’s bestyrelse, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt i bestyrelsen for Væksthus Hovedstadsregionen.

 

Marts: Der arbejdes på udkast til beskrivelse af en samlet erhvervsservice med formål, mår, tilbud til erhvervslivet, samarbejdsbeskrivelse, lokalisering, organisering og økonomi.

April: Forslag til beskrivelse af en samlet erhvervsservice drøftes med interessenter på Bornholm, herunder Bornholms Vækstforum, hvorefter forslaget revideres.

 

Maj/juni: Forslag til beskrivelse af en samlet erhvervsservice forelægges Bornholms Vækstforum og de respektive bestyrelser samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvorefter implementeringsplan udarbejdes.

 

Styrket koordineret virksomhedskontakt

Sideløbende med dette arbejde ventes der snart at blive nedsat en intern arbejdsgruppe i Bornholms Regionskommune, der skal komme med oplæg til hvordan kommunens indgange for erhvervslivet kan samles i én indgang. Dette arbejde benævnes som Etape 2. Der tænkes her specielt på, hvordan samspillet mellem arbejdsmarkedsindsatsen, erhvervsindsatsen og den kommunale sagsbehandling af ansøgninger fra virksomheder kan optimeres. Et selvstændigt kommissorium for denne satsning vil blive udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Teknik og Miljø samt Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse.

 

Samlet set, vil Etape 1 og Etape 2 give en styrket koordineret virksomhedskontakt i et samspil mellem én samlet erhvervsorganisation og kommunens erhvervs- og virksomhedsrettede indsats.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. februar 2014

1.
Kommissorium for arbejdsgruppe (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Status på proces for arbejdet med ny erhvervsudviklingsstrategi, 2015 –   

24.10.00P20-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, til efterretning

Resumé

Vækstforums nuværende erhvervsudviklingsstrategi, ”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”, har en funktionsperiode fra 2011-2014. Dagsordenspunktet er en orientering om status på den aktuelle proces – herunder hvilke aktiviteter, der forventes gennemført samt hvilke interessenter, der forventes inddraget, for at sikre det bedst mulige grundlag for udformning af en ny erhvervsudviklingsstrategi, der vil gælde fra og med 2015 og årene frem.

Den nye erhvervsudviklingsstrategi bliver samtidig bidraget til den erhvervsrettede del i en ny Vækst- og Udviklingsstrategi for Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I kraft af Bornholms Regionskommunes særlige regionale beføjelser på plan- og erhvervsudviklingsområdet skal kommunalbestyrelsen udarbejde en vækst- og udviklingsstrategi. Denne vil således både afløse ”Bornholms Udviklingsplan, 2012” (BUP’en) samt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi ”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”.

Bornholms Vækstforum skal i lighed med de fem øvrige regionale vækstfora bidrage med en erhvervsrettet del til den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

 

Proces for udarbejdelse af de erhvervsrettede dele af vækst og udviklingsstrategien

Vækstforum har indledt sit arbejde med bidraget til den erhvervs- og vækstrettede del. Processen fortsætter hen over året, således at Vækstforum primo 2015 kan vedtage sit bidrag til den samlede Vækst- og udviklingsplan for Bornholm.

Der foreligger på nuværende tidspunkt en såkaldt ”Vækstanalyse” fra okt. 2013, der peger på en række udfordringer og muligheder for det bornholmske erhvervsliv. Hovedpointen er, at flere bornholmske virksomheder vil hæve deres vækst-ambitionsniver og at det offentlige erhvervsfremmesystem kan vejlede virksomheder der vil, til også at kan. Dvs. at der skal tilbydes kapacitetsopbygning blandt ledelse og medarbejdere efter hjælp til selvhjælp princippet.

Vækstanalysen fungerer som analytisk grundlag for det videre arbejde. Analysen er foretaget af Teknologisk Institut og Center for Regional- og Turismeforskning bl.a. på baggrund af interviews med bornholmske virksomheder samt erfaringer fra det øvrige Danmark.

 

Tidsplan

Der arbejdes med følgende overordnede tidsplan for processen:

·         Primo 2014: Erfaringsopsamling fra tidligere strategiperiode. Strategisk drøftelse i Vækstforum af mulige vækstspor på baggrund af regeringens vækstplaner og rammerne for strukturfondene.

·         Juni 2014: Inspirationsmøde med oplæg og drøftelse af prioritering af mulige vækstspor mellem erhvervsliv, politikkere og øvrige interessenter.

·         August/september 2014: Konkretisering af strategi for vækstspor gennem temamøder med erhvervsliv, politikkere og organisationer.

·         November 2014: Første behandling af strategi i Vækstforum og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

·         Primo 2015: Offentligt møde og efter følgende høringsperiode på min. 8 uger, herunder høring i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kommunalbestyrelsen og Danmarks Vækstråd.

·         Primo 2015: Vedtagelse i Vækstforum

 

Ejerskab

Erhvervslivets ejerskab til strategien er en grundforudsætning for realisering af de overordnede politiske mål om job- og værdiskabelse. Den nye erhvervsudviklingsstrategi skal derfor bygge på dialog mellem erhvervslivet, politikkere, uddannelser, interesseorganisationer og andre der bære et ansvar for realisering af visionen om vækst- og udvikling på Bornholm.

På den baggrund kan der opstilles et målhierarki, der gør det tydeligt for beslutningstagere, operatører, investorer mv., hvad Vækstforum ønsker at prioritere sine midler til og hvilke øvrige midler, der forudsættes for at nå andre mål. Dermed skal der træffes en række politiske valg – og fravalg – for at kunne indfri de ambitiøse mål inden for rammen af den begrænsede økonomiske og menneskelige resurse, der er til rådighed til at realisere visionen om vækst og udvikling på Bornholm.

Samtidig bør arbejdsdelingen mellem virksomheder, erhvervsfremmeoperatører og det politisk/administrativ niveau blive entydig så alle kan anvende sine resurser bedst muligt.

 

Mulige vækstspor

På baggrund den vækstanalyse, der blev udarbejdet for Bornholm Vækstforum af Teknologisk Institut og Center for Regional- og Turismeforskning i 2013, samt den generelle erfaringsopsamling der er foretaget blandt vækstforums medlemmer og Vækstforumsekretariatets vurdering, kan der peges på følgende ramme for revidering af erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder:

 

Erhvervs-ø

Fundamentet sigter mod at styrke kapacitetsopbygningen i produktionserhverv. Særligt bør der være fokus på de små- og mellemstore virksomheder, der har ambitioner om eksport, men måske mangler viden om at gribe det an. Indsatserne kan bl.a. være: Kompetencegivende uddannelse herunder inklusion, innovation, ny teknologi/automatisering/it anvendelse, iværksætteri, grønne forretningsmodeller, eksport, netværk, kapitaltilførsel, ejerskifte, markedsføring/salg. Det nuværende indsatsområde ”Uddannelses-ø” er til dels inddraget i dette.

 

Oplevelses-ø

På baggrund af Bornholms særlige erhvervsspecialisering inden for eksporterhverv som fx fødevare og turisme, er der belæg for særliget at fremme indsatser rettet mod virksomheder i brancher relateret til disse erhvervsområder.

 

Grøn test-ø

Området blev introduceret som vækstmotor i forbindelse med at brande Bornholm som ”Bright Green Island”. Der er i løbet af de seneste år sat en række initiativer i værk, for at udvikle et nyt forretningsområde, der forsat bør dyrkes.

 

Om Vækst og udviklingsstrategien

Jf. lovgivningen fungerer Vækst og udviklingsstrategien som prioriteringsredskab for den efterfølgende anvendelse af de regionale udviklingsmidler samt EU’s strukturfondsmidler, som Bornholms Vækstforum har indstillingsretten til erhvervsudviklingsprojekter, der kan bidrage til at realisere strategiens visioner.

Den bornholmske vækst og udviklingsstrategi skal derfor redegøre for den fremtidige udvikling og adressere de bornholmske vækst- og udviklingsvilkår, herunder:

·         Infrastruktur

·         Erhvervsudviklingsindsatsen (Vækstforums bidrag)

·         Udvikling i byerne, landdistrikterne og yderområderne

·         Natur og miljø, herunder rekreative formål

·         Kultur

·         Sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner  

 

Vækst- og udviklingsstrategien kan adressere andre emner af betydning for udviklingen, herunder:

·         Grøn omstilling

·         Større byers betydning for vækst

·         Klimatilpasning

·         Kollektiv trafik

·         Mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart på nuværende tidspunkt. Arbejdet er iværksat inden for rammen af Vækstforumsekretariatets budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Midtvejsdrøftelse af vision for nyt samarbejde om turismeinformation

24.05.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har d. 29. aug. 2013 på baggrund af et temamøde om turismeudviklingen på Bornholm besluttet at opsige de eksisterende treårige aftaler med virkning fra oktober 2016. Jf. beslutningen indledes en dialog med turismeaktørerne på Bornholm, som skal resultere i en politisk vedtaget prioriteringsplan for BRK’s strategiske og operative indsats på området. BRK bidager med ca. 3,3 mio. kr. årligt til lokal turistinformation af de kommunale erhvervsfremmemidler.

Det indgik også i beslutningen, at der skal foretages en politisk midtvejsdrøftelse, af et oplæg til en overordnet vision/mission, der kan fungere som rettesnor i forhold til det efterfølgende arbejde.

Denne dagsorden handler om forslag til vision/mission for samarbejdet om turismeinformation. Forslaget indebærer ny økonomisk og organisatorisk model for udvikling og drift af tidssvarende og ø-dækkende digitale turistinformationsaktiviteter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og godkender forslaget til visionen og mission for nyt samarbejde om turismeinformationen på Bornholm.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning er der nedsat en projektgruppe bestående af formændene for de fire lokale erhvervs- og turismeforeninger på Bornholm og Bornholms Velkomstcenter i Rønne, som BRK i dag har kontrakter med. Arbejdet ledes af BRK/Regional Udvikling og Teknik og Miljø er repræsenteret ad hoc.

Tilsammen driver disse personbetjente turistinformationer, der har helårsåbent i Rønne, Hasle, Allinge, Nexø og Åkirkeby, samt sæsonåbent i Gudhjem og Svaneke.

Projektgruppen har bl.a. hentet inspiration i en omfattende analyse foretaget af Videncenter for Kystturisme (okt. 2013) på baggrund af ekspertbesøg på i alt 20 danske destinationer – herunder Allinge, samt en måling blandt 2.000 personer i Færgens kundepanel om behov og muligheder for bedre turistinformation (nov. 2013).

Vision og mission

Grundlæggende er der blandt de lokale erhvervs- og turismeforeninger opbakning til en vision for det informationssystem, der skal etableres for at indfri målet om en attraktiv turistinformation.

 

Forslaget til visionen for turismeinformationen, er som følger:

Bornholms gæster (og borgere) oplever et sammenhængende, tilgængeligt og professionelt informationssystem, hvor det er nemt at være orienteret om attraktioner, indkøb/shopping, events, seværdigheder mv. på hele øen.

 

Forslaget til missionen, der bidrager til at realisere visionen, er som følger:

Bornholms Regionskommune, de lokale erhvervs- og turismeforeninger og Bornholms Velkomstcenter står sammen om at udvikle og drive informationssystemet, der består af opdaterede, tidssvarende og sammenhængende web- og mobile app-løsning til push-information til ikke-erkendte behov, skiltninger, kort, informationsmaterialer og suppleres med personlig betjening i udvalgte byer.

Evt. øvrig personbetjent turistinformation kan ske som et supplement i et nærmere bestemt antal udvalgte steder (I dag i Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Åkirkeby samt satellitter i Gudhjem og Svaneke).

 

Forslag til realisering – udgangspunkt for strategi og handlingsplan

Det skal undersøges, hvorledes digitale informationer kan gøres tilgængelige via (offentligt eller privatfinansieret) trådløs internetnet ved min. 15 byer, sommerhusområder og turistattraktioner. Pt. er det ikke lovligt for kommunerne at finansiere internetforbindelser for borgere og turister.

Jf. det overordnede strategiske mål om at øge værdiskabelse og beskæftigelsen på øen gennem turisme, er Bornholms Regionskommunes rolle, at tage et politisk ejerskab. Det kan ske gennem ansvar for prioritering af mål, økonomi til udvikling, implementering og løbende drift af en professionel og sammenhængende turismeinformationsindsats.

Øens erhvervs- og turismeforeninger bidrager til drift og idéudvikling af systemet på nærmere aftalte vilkår i årlige handlingsplaner.

Organisering – information/udvikling af oplevelsesprodukter.

Omfanget og kvaliteten af lokalt udviklede oplevelsesprodukter er omdiskuteret (Se fx ”Professionelle partnerskaber i turismen” udgivet af Midtjysk Turisme, 2012). På den ene side ligger der en god energi i de resurser, som ildsjæle i lokalsamfundet kan bidrage med. På den anden side er det en sårbar tilgang, at bygge på de lokale kræfter, når der skal udvikles ”reason to go” produkter.

Traditionelt har de kommunale tilskud på ca. 75 % til informationsaktiviteten gjort de lokale erhvervs- og turismeforeninger selvkørende. Det vil sige, at der også har været resurser til at opretholde en lokal egenfinansiering af foreningernes drift og ansættelse af personale gennem medlemsbidrag, salg mv. Det betyder også, at der udover turistinformationsaktiviteten – som primært har været afviklet i højsæsonen – er udviklet lokale oplevelsesprodukter/events i løbet lavsæsonen.

Nogle af disse aktiviteter er inspireret af sommerens erfaringer bag informationsskranken i dialogen med turisten. De lokale erhvervsforeninger i Hasle, Allinge (og Gudhjem), Nexø (og Svaneke) samt i Åkirkeby er på den baggrund bekymrede for en fremtidig model, der vil bryde med traditionen for tilskud til finansiering af egen resurseperson, der altså står for både information og produktudvikling til gavn for lokalområdet.

Bekymringen er, at den bornholmske sammenhængskraft vil blive udfordret i en sådan grad, at foreningerne i værste fald vil undgå samarbejde med øens øvrige turistaktører herunder Destination Bornholm. Denne holdning udfordrer således anbefalingerne om øget professionalisering og muligheden for at styrke Bornholms Velkomstcenter/ Destination Bornholms rolle som koordinator på informationsområdet.

Øget samarbejde er vejen frem

I dialogen med formændene for de fire lokale erhvervs- og turismeforeningerne tilkendegives en tro på, at øget samarbejde mellem de fire lokale erhvervs- og turismeforeninger, Velkomstcentret i Rønne, Destination Bornholm og BRK kan resultere i bedre oplevelser for turisterne og mersalg for erhvervet.

De lokale erhvervsforeninger samt Bornholms Velkomstcenter er således enige i, at der i tråd med anbefalingerne, bør afprøves nye muligheder for kommunikation med gæsten. Man er også villig til at indgå i et mere gensidigt forpligtende samarbejde end hidtil. Der er ligeledes enighed om, at samarbejdet vil kunne strækkes til deling af arbejdsopgaver, og at man kan påtage sig nye opgaver, som fx understøttelse af et eventsekretariat, borgerservice, tilsynsfunktion på skilte, mm.

Der er også enighed om i fællesskab at udvikle og drive nye teknologiske løsninger, som fx én bornholmsk turist-app til smartphones, som supplement til de eksisterende personbetjente turistinformationer, således som det fremgår af forslag til vision og mission.

Det samlede oplæg om den fremtidige turistinformation er vedlagt som bilag.

Den videre proces

Når udvalget har godkendt visionen og missionen fortsætter arbejdet i projektgruppen med at undersøge realiseringsmuligheder og konsekvenser. Resultatet af dette vil ligeledes blive forelagt udvalget til godkendelse.

Samarbejdsform og fremtidige vilkår vil således afhænge af det politiske signal, samt de økonomiske resurser, der prioriteres til området jf. de samarbejdsaftaler, der evt. efterfølgende kan indgås som erstatning for de opsagte kontrakter.

Når de aktuelle kontrakter tillader, vil der kunne ske en omfordeling af midlerne således at en andel af det samlede budget fx kan anvendes til udvikling og drift af tidssvarende digitale informationsløsninger.  

 

Oversigt over fordeling af de nuværende kommunale tilskud til turistinformationer via lokale erhvervs- og turistforeninger, samt besøgstal:

 

Beløb (2014)

Cirka besøg/årligt

Velkomstcentret

1.771.954

67.000

Østbornholm (Nexø-Svaneke)*

486.277

31.500

SYTE Sydbornholm*

358.049

16.200

ASTE (Allinge-Gudhjem)*

486.277

40.000

Hasle*

206.046

4.000

I alt

3.308.605

158.809

 

Derudover bidrager BRK med kr. 130.000 (2010-niveau) årligt til drift og udvikling af turismeportalen bornholm.info og Bornholms Vækstforum bidrager med 2,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til det bornholmske turisterhvervs udviklings- og markedsføringsselskab ”Destination Bornholm”.

 

* De lokale erhvervs- og turismeforeninger bidrager med tilsammen med ca. 1 mio. via bidrag fra lokale virksomheder og evt. salg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. februar 2014

1.
Oplæg til vision for turismeinformation på Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Koordination med andre politikområder

00.17.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Optagelse af et fast punkt på udvalgets dagsordener til løbende behandling af koordinationen med andre politikområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse af emner for koordination mellem politikområder.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Til Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget oversendes problematikken om tilvejebringelse af egnede og økonomisk overkommelige boliger til personer der modtager offentlige forsørgelsesydelser, men som ikke er i uddannelse eller modtager førtidspension.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede i den foregående periode at der skulle optages et fast punkt på udvalgets dagsordener, hvor der løbende var lejlighed til behandling af koordination af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

 

Ifølge ændringen af styrelsesvedtægten der er under politisk behandling, er det Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget opgave at varetage regionskommunens opgaver på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Et fast punkt vedrørende koordination med andre politikområder omfatter således dels den interne koordination inden for udvalgets område, og dels koordination med øvrige politikområder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Orientering om "Fokuseret Vækstdagsorden" - samarbejde med Region Hovedstaden og Region Sjælland

24.10.07G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering

Resumé

Kommunekontaktrådet (KKR) Hovedstaden har i samarbejde med KKR Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland igangsat et arbejde under overskriften ”Fokuseret Vækstdagsorden”. Arbejdet, der tænkes at dække hele det østlige Danmark og Skåne, ventes at blive konkretiseret i løbet af 2014.

Der vil blive arbejdet på at få afklaret Bornholms rolle i forhold til dette arbejde.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med arbejdet er at skabe grundlag for fælles fokus på vækstinitiativer og derved sikre, at de ressourcer, der i dag samlet set anvendes på at skabe vækst og beskæftigelse anvendes fokuseret, målrettet og med størst mulig effekt.

 

Der har siden marts 2013 være nedsat en administrativ arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Hovedstaden og region Sjælland. Bornholms Regionskommune har ikke været repræsenteret i arbejdsgruppen, men kommunaldirektøren har siden medio november 2013 været tilknyttet en følgegruppe af kommunaldirektører.

 

Arbejdsgruppen er ansvarlig for det materiale, der har tilgået – og fortsat tilgår til drøftelse i den politiske kreds, som består af:

-      Formanden for KKR Hovedstaden

-      Næstformanden for KKR Hovedstaden

-      Formanden for KKR Sjælland

-      Næstformanden for KKR Sjælland 

-      Regionsrådsformanden i Region Hovedstaden

-      Regionsrådsformanden i Region Sjælland

-      Overborgmesteren i København Kommune

 

Parterne er blevet enige om flg. fælles vision for arbejdet:

”I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, og øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen er mindst på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa”.

 

Det har været lidt uklart, hvordan Bornholms rolle et indtænkt i dette arbejde, men det er blevet præciseret, at Bornholm indgår, når der tales om ”den funktionelle region”.

 

Seks indsatsområder

Der har igennem de seneste måneder været nedsat specifikke arbejdsgrupper, som er på vej med oplæg til seks fælles projekter eller indsatsområder:

1.    Fælles Brand

2.    Fælles charter om det Nordeuropæiske knudepunkt

3.    Fælles international besøgstjeneste og modtageapparat

4.    Fælles investorportal m. fokus på ejendomsinvesteringer og byudvikling

5.    Fælles kompetenceløft inden for turisme- og servicesektoren

6.    Fælles fødevaresatsning

 

Det er særlig de to sidstnævnte indsatser, nemlig kompetenceløft inden for turisme- og servicesektoren samt fælles fødevaresatsning, der vurderes at have størst interesse og relevans for bornholmsk deltagelse.

 

Der har hidtil ikke været bornholmsk deltagelse i arbejdsgrupperne, men Bornholm har været repræsenteret ved et arrangement om den fælles fødevaresatsning.

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse følger udviklingen af initiativerne under ”Fokuseret Vækstdagsorden”.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke udmeldt forventninger om økonomiske bidrag til de enkelte projekter. Sekretariatet for KKR har oplyst, at kommunerne vil kunne afveje fra indsats til indsats, om de ønsker at deltage eller ej. Tanken er, at få mere synergi i det, der allerede er iværksat.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Frivillige mentorer som rollemodeller

15.20.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

10

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Der orienteres om en videreførelse og integrering af anvendelsen af frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om fortsat satsning på frivillige mentorer tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af kontanthjælpsreform bliver der et øget pres på brugen af de interne mentorer CAK. Anvendelsen af frivillige mentorer kan derfor sikre en hurtigere tildeling samt en bredere vifte af muligheder for den enkelte borger i realisering af deres individuelle plan.

 

Fra Marselisborg foreligger tilbud om ”Rollemodeller”. Koncept for turbo-opkvalificering vedrørende frivillige mentorer som rollemodeller, som igangsættes med udvikling og uddannelse af frivillige for øje, herunder uddannelse af interne medarbejdere der kan drive projektet videre.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på kr. 19.750 holdes inden for budgetrammen. Det bemærkes at der er givet et 50 % nedslag i forhold til den oprindelige tilbudspris.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. februar 2014

1.
"Rollemodeller". Koncept for turbo-opkvalificering (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til orientering

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

11

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

a)    Analyserapport 2015. Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark.

b)      Beskæftigelsesplan 2014: I mødet den 10. oktober 2013 godkendte kommunalbestyrelsen, at Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at fastlægge de endelige niveauer for ministermålene.

Efter tidsplanen skal niveauerne for ministermålene i kommunerne fastlægges endeligt og offentliggøres senest 31. januar. Det statistiske grundlag for at fastsætte virksomhedsmålet foreligger stadig ikke.

Beskæftigelsesplan 2014 er således foreløbigt blevet offentliggjort som den foreligger efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. februar 2014

1.
Analyserapport 2015. Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

12

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Eventuelt

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

13

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Intet.